0765562555

Bảng kê thu nhập kể từ chi phí lương, chi phí công trả tới member ko ký HĐLĐ (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-08 19:47:14

Bang ke thu nhap tu tien luong tien cong tra

Mẫu số 05B/BK-TNCN: Bảng kê thu nhập Chịu thuế và thuế TNCN sẽ khấu trừ đối cùng với thu nhập kể từ chi phí lương, chi phí công của member cư trú ko ký hợp đồng cần lao hoặc lấy hợp đồng cần lao bên dưới 3 mon và member ko cư trú. BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HOẶCCÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DƯỚI 3 THÁNG VÀ CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập member mẫu số 05/KK-TNCN) [01] Kỳ tính thuế: Năm………….. [02] Tên người nộp thuế:……………..……………………………………………….. [03] Mã số thuế: [04] Tên đại lý thuế (nếu như lấy):………………………………………………………………………………….. 03] Mã số thuế: Đơn mùi vị chi phí: Đồng VN Stt Họ và thương hiệu Mã số thuế Số CMND/Hộ chiếu Cá nhân ko cư trú Thu nhập Chịu thuế Số thuế TNCN sẽ khấu trừ Số thuế TNCN cần khấu trừ Tổng số Trong số kia: TNCT thực hiện vị trí căn cứ tính giới hạn thuế [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] một 2 … Tổng [13] [14] [15] [16] Tôi cam kết số liệu khai bên trên là đúng và lấy trách nhiệm trước luật pháp về những số liệu sẽ khai./. NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và thương hiệu: ……………………………..Chứng chỉ hành nghề số:…………………. Ngày ……mon ……..năm ……. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾKý, ghi rõ bọn họ thương hiệu; chuyên dụng cho và đóng góp lốt (nếu như lấy)

Bài viết lách Bảng kê thu nhập kể từ chi phí lương, chi phí công trả tới member ko ký HĐLĐ (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-08 19:47:14 #Bảng #kê #thu #nhập #kể từ #chi phí #lương #chi phí #công #trả #tới #cá #nhân #ko #ký #HĐLĐ #ADS