0765562555

Bí quyết Luật 78/2006/QH11 – Luật quản trị và vận hành thuế Chi tiết 2022

Pro đang Search từ khóa Chia Sẻ Hướng dẫn HD Luật 78/2006/QH11 – Luật quản trị và vận hành thuế Free trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-06 16:31:29

3463

Lượt xem:
1.655

Bài viết:  Luật số 78/2006/QH11 được Quốc hội phát hành ngày 29/11/2006 quy định việc quản trị và vận hành nhiều chủng loại thuế, những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành thu theo quy định của pháp lý. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 07 trong năm 2007.

Các ban tải Luật số 78/2006/QH11:  >>> TẠI ĐÂY <<<

Sau đấy là nội dung của văn bản: 

QUỐC HỘI                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Luật số: 78/2006/QH11                                              Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 29 tháng 11 năm 2006

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoá XI, kỳ họp thứ 10
(Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11năm 2006)

LUẬT

Quản lý thuế

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, tương hỗ update theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về quản trị và vận hành thuế.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này quy định việc quản trị và vận hành nhiều chủng loại thuế, những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành thu theo quy định của pháp lý.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Người nộp thuế:

a) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, thành viên nộp thuế theo quy định của pháp lý về thuế;

b) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, thành viên nộp những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau này gọi chung là thuế) do cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành thu theo quy định của pháp lý;

c) Tổ chức, thành viên khấu trừ thuế; tổ chức triển khai, thành viên làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế.

2. Cơ quan quản trị và vận hành thuế:

a) Cơ quan thuế gồm Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế;

b) Cơ quan hải quan gồm Tổng cục hải quan, Cục hải quan, Chi cục hải quan.

3. Công chức quản trị và vận hành thuế gồm công chức thuế, công chức hải quan.

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan đến việc thực thi pháp lý về thuế.

Điều 3. Nội dung quản trị và vận hành thuế

1. Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế.

2. Thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế.

3. Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt.

4. Quản lý thông tin về người nộp thuế.

5. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

6. Cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế.

7. Xử lý vi phạm pháp lý về thuế.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.

Điều 4. Nguyên tắc quản trị và vận hành thuế

1. Thuế là thu nhập hầu hết của ngân sách nhà nước. Nộp thuế theo quy định của pháp lý là quyền hạn của mọi tổ chức triển khai, thành viên. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có trách nhiệm tham gia quản trị và vận hành thuế.

2. Việc quản trị và vận hành thuế được thực thi theo quy định của Luật này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

3. Việc quản trị và vận hành thuế phải bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch, bình đẳng; bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Đại diện của người nộp thuế là người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý hoặc đại diện thay mặt thay mặt theo uỷ quyền thay mặt người nộp thuế thực thi một số trong những thủ tục về thuế.

2. Trụ sở của người nộp thuế là khu vực người nộp thuế tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, gồm có trụ sở chính, Trụ sở, shop, nơi sản xuất, nơi để hàng hoá, nơi để tài sản dùng cho sản xuất, marketing thương mại; nơi cư trú hoặc nơi phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế riêng với những người nộp thuế hông có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.

3. Mã số thuế là một dãy số, vần âm hoặc ký tự khác do cơ quan quản trị và vận hành thuế cấp cho những người dân nộp thuế vốn để làm quản trị và vận hành thuế.

4. Kỳ tính thuế là khoảng chừng thời hạn để xác lập số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý về thuế.

5. Tờ khai thuế là văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính quy định được người nộp thuế sử dụng để kê khai những thông tin nhằm mục đích xác lập số thuế phải nộp. Tờ khai hải quan được sử dụng làm tờ khai thuế riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Hồ sơ thuế là hồ sơ Đk thuế, khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, xoá nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt.

7. Khai quyết toán thuế là việc xác lập số thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời hạn từ trên thời điểm đầu xuân mới tính thuế đến khi chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế hoặc thời hạn tính từ khi phát sinh đến khi chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế theo quy định của pháp lý.

8. Hoàn thành trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế là việc nộp đủ số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt vi phạm pháp lý về thuế.

9. Cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về thuế là việc vận dụng những giải pháp quy định tại Luật này và những quy định khác của pháp lý có tương quan buộc người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Điều 6. Quyền của người nộp thuế

1. Được hướng dẫn thực thi việc nộp thuế; phục vụ thông tin, tài liệu để thực thi trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi về thuế.

2. Yêu cầu cơ quan quản trị và vận hành thuế lý giải về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Được giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp lý.

4. Hưởng những ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp lý về thuế.

5. Ký hợp đồng với tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế.

6. Nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan quản trị và vận hành thuế; yêu cầu lý giải nội dung kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế; bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

7. Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản trị và vận hành thuế, công chức quản trị và vận hành thuế gây ra theo quy định của pháp lý.

8. Yêu cầu cơ quan quản trị và vận hành thuế xác nhận việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế của tớ.

9. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính tương quan đến quyền và quyền lợi hợp pháp của tớ.

10. Tố cáo những hành vi vi phạm pháp lý của công chức quản trị và vận hành thuế và tổ chức triển khai, thành viên khác.

Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế

1. Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp lý.

2. Khai thuế đúng chuẩn, trung thực, khá đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; phụ trách trước pháp lý về tính chất đúng chuẩn, trung thực, khá đầy đủ của hồ sơ thuế.

3. Nộp tiền thuế khá đầy đủ, đúng thời hạn, đúng khu vực.

4. Chấp hành chính sách kế toán, thống kê và quản trị và vận hành, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý.

5. Ghi chép đúng chuẩn, trung thực, khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế, khấu trừ thuế và thanh toán giao dịch thanh toán phải kê khai thông tin về thuế.

6. Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho những người dân tiêu dùng theo như đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán thành phầm hoá, phục vụ dịch vụ theo quy định của pháp lý.

7. Cung cấp đúng chuẩn, khá đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu tương quan đến việc xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế, số hiệu và nội dung thanh toán giao dịch thanh toán của thông tin tài khoản mở tại ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác; lý giải việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế.

8. Chấp hành quyết định hành động, thông tin, yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế, công chức quản trị và vận hành thuế theo quy định của pháp lý.

9. Chịu trách nhiệm thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thuế theo quy định của pháp lý trong trường hợp người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý hoặc đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực thi thủ tục về thuế sai quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan quản trị và vận hành thuế

1. Tổ chức thực thi thu thuế theo quy định của pháp lý.

2. Tuyên truyền, phổ cập, hướng dẫn pháp lý về thuế; công khai minh bạch những thủ tục về thuế.

3. Giải thích, phục vụ thông tin tương quan đến việc xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế cho những người dân nộp thuế; công khai minh bạch mức thuế phải nộp của hộ mái ấm gia đình, thành viên marketing thương mại trên địa phận xã, phường, thị xã.

4. Giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của Luật này.

5. Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, xoá nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt, hoàn thuế theo theo quy định của Luật này và những quy định khác của pháp lý về thuế.

6. Xác nhận việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thuế của người nộp thuế khi có đề xuất kiến nghị theo quy định của pháp lý.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc thực thi pháp lý về thuế theo thẩm quyền.

8. Giao kết luận, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế cho đối tượng người dùng kiểm tra thuế, thanh tra thuế và lý giải khi có yêu cầu.

9. Bồi thường thiệt hại cho những người dân nộp thuế theo quy định của Luật này.

10. Giám định để xác lập số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 9. Quyền hạn của cơ quan quản trị và vận hành thuế

1. Yêu cầu người nộp thuế phục vụ thông tin, tài liệu tương quan đến việc xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế, số hiệu, nội dung thanh toán giao dịch thanh toán của những thông tin tài khoản được mở tại ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác và lý giải việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế.

2. Yêu cầu tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phục vụ thông tin, tài liệu tương quan đến việc xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế và phối phù thích hợp với cơ quan quản trị và vận hành thuế để thực thi pháp lý về thuế.

3. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

4. Ấn định thuế.

5. Cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính về thuế.

6. Xử phạt vi phạm pháp lý về thuế theo thẩm quyền; công khai minh bạch trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng những trường hợp vi phạm pháp lý về thuế.

7. Áp dụng giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ việc xử lý vi phạm pháp lý về thuế theo quy định của pháp lý.

8. Ủy nhiệm cho cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên thu một số trong những loại thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của nhà nước.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong quản trị và vận hành thuế

1. Thực hiện quản trị và vận hành nhà nước về thuế theo quy định của pháp lý.

2. Chỉ đạo thực thi quản trị và vận hành thuế theo quy định của Luật này.

3. Chỉ đạo lập và thực thi dự trù thu ngân sách nhà nước.

4. Kiểm tra, thanh tra việc thực thi pháp lý về thuế.

5. Xử lý vi phạm và xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc thực thi pháp lý về thuế theo thẩm quyền.

Điều 11. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp trong việc quản trị và vận hành thuế

1. Hội đồng nhân dân những cấp trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ quyết định hành động trách nhiệm thu ngân sách hằng năm và giám sát việc thực thi pháp lý về thuế.

2. Uỷ ban nhân dân những cấp trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo những cty có tương quan tại địa phương phối phù thích hợp với cơ quan quản trị và vận hành thuế lập dự trù thu ngân sách nhà nước và tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm thu ngân sách nhà nước trên địa phận;

b) Kiểm tra việc thực thi pháp lý về thuế;

c) Xử lý vi phạm và xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc thực thi pháp lý về thuế theo thẩm quyền.

Điều 12. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị xã

1. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị xã do quản trị Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định hành động xây dựng theo đề xuất kiến nghị của Chi cục trưởng Chi cục thuế quản trị và vận hành thuế tại địa phận xã, phường, thị xã.

2. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị xã gồm có:

a) Đại diện Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Công an xã, phường, thị xã;

b) Đại diện những hộ mái ấm gia đình, thành viên marketing thương mại;

c) Đại diện Chi cục thuế quản trị và vận hành địa phận xã, phường, thị xã.

Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị xã do quản trị hoặc Phó quản trị Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã làm quản trị.

3. Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị xã có trách nhiệm tư vấn cho cơ quan thuế về mức thuế của những hộ, mái ấm gia đình, thành viên marketing thương mại trên địa phận, bảo vệ đúng pháp lý, dân chủ, công khai minh bạch, công minh, hợp lý. Nội dung tư vấn phải được ghi nhận bằng biên bản cuộc họp của Hội đồng.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị xã.

Điều 13. Trách nhiệm của những cty khác của Nhà nước trong việc quản trị và vận hành thuế

1. Các cơ quan khác của Nhà nước có trách nhiệm tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về thuế; phối phù thích hợp với cơ quan quản trị và vận hành thuế trong việc quản trị và vận hành thuế; tạo Đk thuận tiện cho những người dân nộp thuế thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thuế.

2. Cơ quan khảo sát, Viện kiểm sát, Toà án trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ có trách nhiệm khởi tố, khảo sát, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh tội phạm vi phạm pháp lý về thuế theo quy định của pháp lý và thông tin tiến độ, kết quả xử lý vụ việc cho cơ quan quản trị và vận hành thuế.

Điều 14. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp trong việc tham gia quản trị và vận hành thuế

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận tổ chức triển khai động viên nhân dân, giáo dục hội viên nghiêm chỉnh thi hành pháp lý về thuế; phê phán những hành vi vi phạm pháp lý về thuế.

2. Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp phối phù thích hợp với cơ quan quản trị và vận hành thuế trong việc tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về thuế đến những hội viên.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp phối phù thích hợp với cơ quan quản trị và vận hành thuế trong việc phục vụ thông tin tương quan đến việc quản trị và vận hành thuế.

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí truyền thông trong việc quản trị và vận hành thuế

1. Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về thuế.

2. Nêu gương tổ chức triển khai, thành viên thực thi tốt pháp lý về thuế.

3. Phản ánh và phê phán những hành vi vi phạm pháp lý về thuế.

Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên khác trong việc tham gia quản trị và vận hành thuế

1. Cung cấp thông tin tương quan đến việc xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế theo đề xuất kiến nghị của cơ quan quản trị và vận hành thuế.

2. Phối hợp thực thi những quyết định hành động xử lý vi phạm pháp lý về thuế.

3. Tố giác những hành vi vi phạm pháp lý về thuế.

4. Yêu cầu người bán thành phầm, người phục vụ dịch vụ phải giao hoá đơn, chứng từ bán thành phầm hoá, dịch vụ đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán lúc shopping hoá, dịch vụ.

Điều 17. Hợp tác quốc tế về quản trị và vận hành thuế

Theo hiệu suất cao và quy định của pháp lý, trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp, cơ quan quản trị và vận hành thuế có trách nhiệm:

1. Thực hiện quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo những điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

2. Đàm phán, ký kết và tổ chức triển khai thực thi thoả thuận quốc tế tuy nhiên phương với cơ quan quản trị và vận hành thuế những nước;

3. Tổ chức khai thác, trao đổi thông tin và hợp tác trách nhiệm với cơ quan quản trị và vận hành thuế những nước, những tổ chức triển khai quốc tế có tương quan.

Điều 18. Xây dựng lực lượng quản trị và vận hành thuế

1. Lực lượng quản trị và vận hành thuế được xây dựng trong sáng, vững mạnh; được trang bị và làm chủ kỹ thuật tân tiến, hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu lực hiện hành và hiệu suất cao.

2. Tiêu chuẩn công chức quản trị và vận hành thuế:

a) Được tuyển dụng, đào tạo và giảng dạy và sử dụng theo quy định của pháp lý về cán bộ, công chức;

b) Có phẩm chất chính trị tốt, thực thi trách nhiệm đúng quy định của pháp lý, trung thực, liêm khiết, có tính kỷ luật, thái độ văn minh, lịch sự và trang nhã, tinh thần phục vụ tận tụy, nghiêm chỉnh chấp hành quyết định hành động điều động và phân công công tác thao tác;

c) Có trình độ trình độ, trách nhiệm; kiến thức và kỹ năng nâng cao, chuyên nghiệp bảo vệ thực thi tốt trách nhiệm quản trị và vận hành thuế.

3. Nghiêm cấm công chức quản trị và vận hành thuế gây phiền hà, trở ngại vất vả cho những người dân nộp thuế; thông đồng, nhận hối lộ, bao che cho những người dân nộp thuế để trốn thuế, gian lận thuế; sử dụng trái phép, chiếm hữu, chiếm đoạt tiền thuế.

Điều 19. Hiện đại hoá công tác thao tác quản trị và vận hành thuế

1. Công tác quản trị và vận hành thuế được tân tiến hoá về phương pháp quản trị và vận hành, thủ tục hành chính, cỗ máy tổ chức triển khai, đội ngũ cán bộ, vận dụng rộng tự do công nghệ tiên tiến và phát triển tin học, kỹ thuật tân tiến trên cơ sở tài liệu thông tin đúng chuẩn về người nộp thuế để trấn áp được toàn bộ đối tượng người dùng chịu thuế, vị trí căn cứ tính thuế; bảo vệ dự báo nhanh, đúng chuẩn số thu của ngân sách nhà nước; phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc, vi phạm pháp lý về thuế; nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao công tác thao tác quản trị và vận hành thuế.

2. Nhà nước bảo vệ góp vốn đầu tư, khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên tham gia tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển và phương tiện đi lại kỹ thuật tiên tiến và phát triển để vận dụng phương pháp quản trị và vận hành thuế tân tiến; khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên tham gia xây dựng, thực thi thanh toán giao dịch thanh toán điện tử và quản trị và vận hành thuế điện tử; tăng cường tăng trưởng những dịch vụ thanh toán trải qua khối mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác để từng bước hạn chế những thanh toán bằng tiền mặt của người nộp thuế. nhà nước phát hành chủ trương về tân tiến hóa quản trị và vận hành thuế.

Điều 20. Tổ chức marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế

1. Tổ chức marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ có Đk được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Luật doanh nghiệp, thực thi những thủ tục về thuế theo thoả thuận với những người nộp thuế.

2. Quyền của tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế:

a) Được thực thi những thủ tục về thuế theo hợp đồng với những người nộp thuế;

b) Được thực thi những quyền của người nộp thuế theo quy định của Luật này và theo hợp đồng với những người nộp thuế.

3. Nghĩa vụ của tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế:

a) Thông báo với cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành trực tiếp người nộp thuế về hợp đồng dịch vụ làm thủ tục thuế;

b) Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề xuất kiến nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn theo quy định của Luật này và những quy định khác của pháp lý có tương quan;

c) Cung cấp cho cơ quan quản trị và vận hành thuế những tài liệu, chứng từ để chứng tỏ tính đúng chuẩn của việc khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, đề xuất kiến nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn của người nộp thuế;

d) Chịu trách nhiệm trước pháp lý và phụ trách với những người nộp thuế theo nội dung thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế;

đ) Không được thông đồng, mắc nối với công chức quản trị và vận hành thuế, người nộp thuế để trốn thuế, gian lận thuế.

4. Điều kiện hành nghề của tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế:

a) Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy ghi nhận Đk marketing thương mại;

b) Có tối thiểu hai nhân viên cấp dưới được cấp giấy hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế.

Người được cấp giấy hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có bằng cao đẳng trở lên thuộc một trong những chuyên ngành kinh tế tài chính, tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán, luật và đã có thời hạn thao tác từ hai năm trở lên trong những nghành này; có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lý.

Bộ Tài chính quy định về việc cấp, tịch thu chứng từ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế.

5. Đại lý hải quan thực thi quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế khi làm thủ tục về thuế riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Chương II

ĐĂNG KÝ THUẾ

Điều 21. Đối tượng Đk thuế

1. Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, thành viên marketing thương mại.

2. Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập thành viên.

3. Tổ chức, thành viên có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay.

4. Tổ chức, thành viên khác theo quy định của pháp lý về thuế.

Điều 22. Thời hạn Đk thuế

Đối tượng Đk thuế phải Đk thuế trong thời hạn mười ngày thao tác, Tính từ lúc ngày:

1. Được cấp giấy ghi nhận Đk marketing thương mại hoặc giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc giấy ghi nhận góp vốn đầu tư;

2. Bắt đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại riêng với tổ chức triển khai hông thuộc diện Đk marketing thương mại hoặc hộ mái ấm gia đình, thành viên thuộc diện Đk marketing thương mại nhưng không được cấp giấy ghi nhận Đk marketing thương mại;

3. Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay;

4. Phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế thu nhập thành viên;

5. Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế.

Điều 23. Hồ sơ Đk thuế

1. Hồ sơ Đk thuế riêng với tổ chức triển khai, thành viên marketing thương mại gồm có:

a) Tờ khai Đk thuế;

b) Bản sao giấy ghi nhận Đk marketing thương mại hoặc giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc giấy ghi nhận góp vốn đầu tư.

2. Hồ sơ Đk thuế riêng với tổ chức triển khai, thành viên hông thuộc diện Đk marketing thương mại gồm có:

a) Tờ khai Đk thuế;

b) Bản sao quyết định hành động xây dựng hoặc quyết định hành động góp vốn đầu tư riêng với tổ chức triển khai; bản sao giấy chứng tỏ nhân dân, hộ chiếu riêng với thành viên.

Điều 24. Địa điểm nộp hồ sơ Đk thuế

1. Tổ chức, thành viên marketing thương mại Đk thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức triển khai, thành viên đó có trụ sở chính.

2. Tổ chức, thành viên có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay Đk thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức triển khai, thành viên đó có trụ sở.

3. Cá nhân Đk thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi Đk hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú.

Điều 25. Trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ Đk thuế

1. Trường hợp hồ sơ Đk thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời hạn nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ.

 2. Trường hợp hồ sơ Đk thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

3. Trường hợp hồ sơ Đk thuế được nộp trải qua thanh toán giao dịch thanh toán điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, đồng ý hồ sơ Đk thuế do cơ quan thuế thực thi trải qua khối mạng lưới hệ thống xử lý tài liệu điện tử.

4. Trường hợp cần tương hỗ update hồ sơ, cơ quan thuế phải thông tin cho những người dân nộp thuế trong thời gian ngày nhận hồ sơ riêng với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn ba ngày thao tác, Tính từ lúc ngày tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trải qua thanh toán giao dịch thanh toán điện tử.

Điều 26. Cấp giấy ghi nhận Đk thuế

1. Cơ quan thuế cấp giấy ghi nhận Đk thuế cho những người dân nộp thuế trong thời hạn mười ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ Đk thuế hợp lệ.

Trường hợp bị mất hoặc hư háng giấy ghi nhận Đk thuế, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn năm ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

2. Giấy ghi nhận Đk thuế gồm có những thông tin sau này:

a) Tên người nộp thuế;

b) Mã số thuế;

c) Số, ngày, tháng, năm của giấy ghi nhận Đk marketing thương mại hoặc giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc giấy ghi nhận góp vốn đầu tư riêng với tổ chức triển khai, thành viên marketing thương mại;

d) Số, ngày, tháng, năm của quyết định hành động xây dựng riêng với tổ chức triển khai hông marketing thương mại hoặc giấy chứng tỏ nhân dân hoặc hộ chiếu riêng với thành viên hông marketing thương mại;

đ) Cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp;

e) Ngày cấp giấy ghi nhận Đk thuế.

3. Nghiêm cấm việc cho mượn, tẩy xoá, hủy hoại hoặc làm giả giấy ghi nhận Đk thuế.

Điều 27. Thay đổi thông tin Đk thuế

 1. Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ Đk thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông tin với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày thao tác, Tính từ lúc ngày có sự thay đổi thông tin.

2. nhà nước quy định rõ ràng việc Đk thuế riêng với những trường hợp có thay đổi thông tin trong hồ sơ Đk thuế.

Điều 28. Sử dụng mã số thuế

1. Người nộp thuế phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn, chứng từ, tài liệu khi thực thi những thanh toán giao dịch thanh toán marketing thương mại; kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và những thanh toán giao dịch thanh toán về thuế; mở thông tin tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác.

2. Cơ quan quản trị và vận hành thuế, Kho bạc Nhà nước sử dụng mã số thuế trong quản trị và vận hành thuế và thu thuế vào ngân sách nhà nước.

Ngân hàng thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác phải ghi mã số thuế trong hồ sơ mở thông tin tài khoản của người nộp thuế và những chứng từ thanh toán giao dịch thanh toán qua thông tin tài khoản.

3. Nghiêm cấm việc sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác.

Điều 29. Chấm dứt hiệu lực hiện hành mã số thuế

1. Mã số thuế chấm hết hiệu lực hiện hành trong những trường hợp sau này:

a) Tổ chức, thành viên marketing thương mại chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Cá nhân chết, mất tích, mất khả năng hành vi dân sự theo quy định của pháp lý.

2. Khi phát sinh trường hợp chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế, tổ chức triển khai, thành viên hoặc người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của người nộp thuế có trách nhiệm thông tin với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp để thực thi thủ tục chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế và công khai minh bạch việc chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế.

3. Cơ quan thuế thông tin công khai minh bạch việc chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế. Mã số thuế hông được sử dụng trong những thanh toán giao dịch thanh toán kinh tế tài chính, Tính từ lúc ngày cơ quan thuế thông tin công khai minh bạch về việc chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế.

Chương III

KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ

Điều 30. Nguyên tắc khai thuế và tính thuế

1. Người nộp thuế phải khai đúng chuẩn, trung thực, khá đầy đủ những nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ nhiều chủng loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản trị và vận hành thuế.

2. Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản trị và vận hành thuế thực thi theo quy định của nhà nước.

Điều 31. Hồ sơ khai thuế

1. Hồ sơ khai thuế riêng với loại thuế khai và nộp theo tháng gồm có:

a) Tờ khai thuế tháng;

b) Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ đẩy ra;

c) Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào;

d) Các tài liệu khác có tương quan đến số thuế phải nộp.

2. Hồ sơ khai thuế riêng với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm gồm có:

a) Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và những tài liệu khác tương quan đến xác lập số thuế phải nộp;

b) Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý gồm tờ khai thuế tạm tính và những tài liệu khác tương quan đến xác lập số thuế tạm tính;

c) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, văn bản báo cáo giải trình tài chính năm và những tài liệu khác tương quan đến quyết toán thuế.

3. Hồ sơ khai thuế riêng với riêng với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế gồm có:

a) Tờ khai thuế;

b) Hoá đơn, hợp đồng và chứng từ khác tương quan đến trách nhiệm và trách nhiệm thuế theo quy định của pháp lý.

4. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai thuế.

5. Hồ sơ khai thuế riêng với trường hợp chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí, chấm hết hợp đồng, quy đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức triển khai lại doanh nghiệp gồm có:

a) Tờ khai quyết toán thuế;

b) Báo cáo tài chính đến thời gian chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc chấm hết hợp đồng hoặc quy đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai lại doanh nghiệp;

c) Tài liệu khác tương quan đến quyết toán thuế.

6. nhà nước quy định loại thuế khai theo tháng, khai theo năm, khai tạm tính theo quý, khai theo từng lần phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế, khai quyết toán thuế và hồ sơ khai thuế riêng với từng trường hợp rõ ràng.

Điều 32. Thời hạn, khu vực nộp hồ sơ khai thuế

1. Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế riêng với loại thuế khai và nộp theo tháng.

2. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:

a) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng thứ nhất của năm dương lịch hoặc năm tài chính riêng với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế riêng với hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý;

c) Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính riêng với hồ sơ quyết toán thuế năm.

3. Chậm nhất là ngày thứ mười, Tính từ lúc ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế riêng với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế.

4. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là thời hạn nộp tờ khai hải quan:

a) Đối với hàng hoá nhập khẩu thì hồ sơ khai thuế được nộp trước thời điểm ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn ba mươi ngày, Tính từ lúc ngày hàng hoá đến cửa khẩu. Tờ khai hải quan có mức giá trị làm thủ tục về thuế trong thời hạn mười lăm ngày, Tính từ lúc ngày Đk;

b) Đối với hàng hoá xuất khẩu thì hồ sơ khai thuế được nộp chậm nhất là tám giờ trước lúc phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ xuất cảnh. Tờ khai hải quan có mức giá trị làm thủ tục về thuế trong thời hạn mười lăm ngày, Tính từ lúc ngày Đk;

c) Đối với tư trang mang theo của người nhập cư, xuất cảnh, thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tờ khai hải quan được nộp ngay lúc phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ đến cửa khẩu nhập hoặc trước lúc tổ chức triển khai vận tải lối đi bộ chấm hết việc làm thủ tục nhận hành khách lên phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ xuất cảnh. Hành lý gửi trước hoặc sau chuyến du ngoạn của người nhập cư được thực thi theo quy định tại điểm a khoản này.

5. Chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, Tính từ lúc ngày chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí, chấm hết hợp đồng, quy đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai lại doanh nghiệp.

6. nhà nước quy định rõ ràng khu vực nộp hồ sơ khai thuế riêng với từng trường hợp rõ ràng.

Điều 33. Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế hông trọn vẹn có thể nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn không mong muốn bất thần thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Thời gian gia hạn hông quá ba mươi ngày riêng với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế năm, khai thuế tạm tính, khai thuế theo từng lần phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế; sáu mươi ngày riêng với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế, Tính từ lúc ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế.

3. Người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế văn bản đề xuất kiến nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước lúc hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong số đó nêu rõ nguyên do đề xuất kiến nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã hoặc công an xã, phường, thị xã nơi phát sinh trường hợp được gia hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Trong thời hạn năm ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phải vấn đáp bằng văn bản cho những người dân nộp thuế về việc đồng ý hay hông đồng ý việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Điều 34. Khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế

1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây tác động đến số thuế phải nộp thì được khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế.

2. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế được thực thi trong những trường hợp sau này:

a) Trước thời gian cơ quan hải quan kiểm tra thực tiễn hàng hoá hoặc quyết định hành động miễn kiểm tra thực tiễn hàng hoá, người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót;

b) Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót tác động đến số thuế phải nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, Tính từ lúc ngày Đk tờ khai hải quan nhưng trước lúc cơ quan hải quan thực thi kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Điều 35. Trách nhiệm của cơ quan quản trị và vận hành thuế, công chức quản trị và vận hành thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế

1. Trường hợp hồ sơ khai thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời hạn nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ khai thuế riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan, công chức hải quan tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, Đk hồ sơ khai thuế; nếu hông đồng ý Đk hồ sơ, công chức hải quan thông tin ngay nguyên do cho những người dân nộp thuế.

2. Trường hợp hồ sơ khai thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

3. Trường hợp hồ sơ khai thuế được nộp trải qua thanh toán giao dịch thanh toán điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, đồng ý hồ sơ khai thuế do cơ quan quản trị và vận hành thuế thực thi trải qua khối mạng lưới hệ thống xử lý tài liệu điện tử.

4. Trường hợp hồ sơ khai thuế gần khá đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày thao tác, Tính từ lúc ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông tin bằng văn bản cho những người dân nộp thuế để hoàn hảo nhất hồ sơ.

Chương IV

ẤN ĐỊNH THUẾ

Điều 36. Nguyên tắc ấn định thuế

1. Việc ấn định thuế phải bảo vệ khách quan, công minh và tuân thủ đúng quy định của pháp lý về thuế.

2. Cơ quan quản trị và vận hành thuế ấn định số thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố tương quan đến việc xác lập số thuế phải nộp.

Điều 37. Ấn định thuế riêng với những người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp lý về thuế

1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong những trường hợp sau này:

a) Không Đk thuế;

b) Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, Tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế;

c) Không khai thuế, hông nộp tương hỗ update hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế hông đúng chuẩn, trung thực, khá đầy đủ về vị trí căn cứ tính thuế;

d) Không phản ánh hoặc phản ánh hông khá đầy đủ, trung thực, đúng chuẩn số liệu trên sổ kế toán để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế;

đ) Không xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và những tài liệu thiết yếu tương quan đến việc xác lập số thuế phải nộp trong thời hạn quy định;

e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ hông theo giá trị thanh toán giao dịch thanh toán thường thì trên thị trường;

g) Có tín hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để hông thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thuế.

2. Các vị trí căn cứ ấn định thuế gồm có:

a) Cơ sở tài liệu của cơ quan thuế;

b) So sánh số thuế phải nộp của cơ sở marketing thương mại cùng món đồ, ngành nghề, quy mô;

c) Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực hiện hành.

3. Việc ấn định thuế riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực thi theo quy định tại Điều 39 của Luật này.

Điều 38. Xác định mức thuế riêng với hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán thuế

1. Cơ quan thuế xác lập số thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế (sau này gọi là mức thuế khoán) riêng với những trường hợp sau này:

a) Hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại hông thực thi hoặc thực thi hông khá đầy đủ chính sách kế toán, hoá đơn, chứng từ;

b) Hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại hông có Đk marketing thương mại, hông Đk thuế.

2. Cơ quan thuế vị trí căn cứ vào tài liệu kê khai của hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại, cơ sở tài liệu của cơ quan thuế, ý kiến của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị xã để xác lập mức thuế khoán.

3. Mức thuế khoán được xem theo năm dương lịch và phải được công khai minh bạch trong địa phận xã, phường, thị xã. Trường hợp có thay đổi ngành, nghề, quy mô marketing thương mại, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế để kiểm soát và điều chỉnh mức thuế khoán.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn rõ ràng việc xác lập mức thuế khoán riêng với hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại.

Điều 39. Ấn định thuế riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

1. Cơ quan hải quan ấn định thuế riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong những trường hợp sau này:

a) Người khai thuế nhờ vào những tài liệu hông hợp pháp để khai báo vị trí căn cứ tính thuế, tính và kê khai số thuế phải nộp; hông kê khai hoặc kê khai hông khá đầy đủ, đúng chuẩn những vị trí căn cứ tính thuế làm cơ sở cho việc tính thuế;

b) Người khai thuế từ chối hoặc trì hoãn, kéo dãn quá thời hạn quy định việc phục vụ những tài liệu tương quan cho cơ quan hải quan để xác lập đúng chuẩn số thuế phải nộp;

c) Cơ quan hải quan có đủ dẫn chứng về việc khai báo trị giá hông đúng với trị giá thanh toán giao dịch thanh toán thực tiễn;

d) Người khai thuế hông tự tính được số thuế phải nộp.

2. Cơ quan hải quan vị trí căn cứ hàng hoá thực tiễn xuất khẩu, nhập khẩu; vị trí căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế; tài liệu và những thông tin khác có tương quan để ấn định số thuế phải nộp.

Điều 40. Trách nhiệm của cơ quan quản trị và vận hành thuế trong việc ấn định thuế

1. Cơ quan quản trị và vận hành thuế thông tin bằng văn bản cho những người dân nộp thuế về nguyên do ấn định thuế, vị trí căn cứ ấn định thuế, số thuế ấn định, thời hạn nộp tiền thuế.

2. Trường hợp số thuế ấn định của cơ quan quản trị và vận hành thuế to nhiều hơn số thuế phải nộp thì cơ quan quản trị và vận hành thuế phải hoàn trả lại số tiền thuế nộp thừa và bồi thường thiệt hại theo quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định hành động của Toà án.

Điều 41. Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc nộp số thuế ấn định

Người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông tin của cơ quan quản trị và vận hành thuế. Trường hợp hông đồng ý với số thuế do cơ quan quản trị và vận hành thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản trị và vận hành thuế lý giải hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế.

Chương V

NỘP THUẾ

Điều 42. Thời hạn nộp thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Trường hợp cơ quan quản trị và vận hành thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông tin của cơ quan quản trị và vận hành thuế.

3. Thời hạn nộp thuế riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được quy định như sau:

a) Đối với hàng hoá xuất khẩu là ba mươi ngày, Tính từ lúc ngày Đk tờ khai hải quan;

b) Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng phải nộp xong thuế trước lúc nhận hàng; trường hợp có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế hông quá ba mươi ngày, Tính từ lúc ngày Đk tờ khai hải quan;

c) Đối với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên vật tư để sản xuất thành phầm & hàng hóa xuất khẩu là hai trăm bảy lăm ngày, Tính từ lúc ngày Đk tờ khai hải quan; trường hợp đặc biệt quan trọng thì thời hạn nộp thuế trọn vẹn có thể dài hơn thế nữa hai trăm bảy lăm ngày phù phù thích hợp với chu kỳ luân hồi sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên vật tư của doanh nghiệp theo quy định của nhà nước;

d) Đối với hàng hoá marketing thương mại theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập là mười lăm ngày, Tính từ lúc ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập;

đ) Đối với hàng hoá khác là ba mươi ngày, Tính từ lúc ngày Đk tờ khai hải quan;

e) Trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bị tạm giữ để chờ xử lý của cơ quan hải quan hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thời hạn nộp thuế quy định tại những điểm a, b, c, d và đ khoản này được xem từ thời điểm ngày ra quyết định hành động xử lý.

4. Để được vận dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại những điểm c, d và đ khoản 3 Điều này, người nộp thuế phải phục vụ một trong hai Đk sau này:

a) Có hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn tối thiểu là ba trăm sáu lăm ngày tính đến ngày Đk tờ khai hải quan mà hông có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, hông nợ tiền thuế quá hạn, tiền phạt, chấp hành tốt chính sách văn bản báo cáo giải trình tài chính theo quy định của pháp lý;

b) Được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc tổ chức triển khai khác hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán bảo lãnh thực thi trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế.

Trường hợp hông phục vụ một trong hai Đk trên thì người nộp thuế phải nộp thuế trước lúc nhận hàng.

5. Trong trường hợp được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc tổ chức triển khai khác hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế được thực thi theo thời hạn bảo lãnh nhưng hông quá thời hạn nộp thuế quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này. Hết thời hạn bảo lãnh hoặc thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế chưa nộp thuế thì tổ chức triển khai bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thay cho những người dân nộp thuế.

Điều 43. Đồng tiền nộp thuế

Đồng tiền nộp thuế là Đồng Việt Nam, trừ trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ theo quy định của nhà nước.

Điều 44. Địa điểm và hình thức nộp thuế

1. Người nộp thuế thực thi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước:

a) Tại Kho bạc Nhà nước;

b) Tại cơ quan quản trị và vận hành thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;

c) Thông qua tổ chức triển khai được cơ quan quản trị và vận hành thuế uỷ nhiệm thu thuế;

d) Thông qua ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác và tổ chức triển khai dịch vụ theo quy định của pháp lý.

2. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm sắp xếp khu vực, phương tiện đi lại, công chức thu tiền thuế bảo vệ thuận tiện cho những người dân nộp thuế nộp tiền thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước.

3. Cơ quan, tổ chức triển khai khi nhận tiền thuế hoặc khấu trừ tiền thuế phải cấp cho những người dân nộp thuế chứng từ thu tiền thuế.

4. Trong thời hạn tám giờ thao tác, Tính từ lúc lúc thu tiền thuế của người nộp thuế, cơ quan, tổ chức triển khai nhận tiền thuế phải chuyển tiền vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải hòn đảo, vùng đi lại trở ngại vất vả, thời hạn chuyển tiền thuế vào ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính quy định.

Điều 45. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt

Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì việc thanh toán được thực thi theo trình tự sau này:

1. Tiền thuế nợ;

2. Tiền thuế truy thu;

3. Tiền thuế phát sinh;

4. Tiền phạt.

Điều 46. Xác định ngày đã nộp thuế

Ngày đã nộp thuế được xác lập là ngày:

1. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác hoặc tổ chức triển khai dịch vụ xác nhận trên giấy tờ nộp thuế của người nộp thuế trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước;

2. Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản trị và vận hành thuế hoặc tổ chức triển khai được cơ quan quản trị và vận hành thuế uỷ nhiệm thu thuế cấp giấy thu tiền thuế riêng với trường hợp nộp tiền thuế trực tiếp bằng tiền mặt.

Điều 47. Xử lý số tiền thuế nộp thừa

1. Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp to nhiều hơn số tiền thuế phải nộp riêng với từng loại thuế thì được trừ vào tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được trả lại số tiền thuế nộp thừa.

2. Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu trả lại số tiền thuế nộp thừa thì cơ quan quản trị và vận hành thuế phải ra quyết định hành động trả lại số tiền thuế nộp thừa trong thời hạn năm ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được văn bản yêu cầu.

Điều 48. Nộp thuế trong thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại, khởi kiện

1. Trong thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản trị và vận hành thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động tạm đình chỉ thực thi quyết định hành động tính thuế, quyết định hành động ấn định thuế của cơ quan quản trị và vận hành thuế.

2. Trường hợp số tiền thuế đã nộp to nhiều hơn số tiền thuế được xác lập theo quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định hành động của Toà án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa và được trả tiền lãi tính trên số tiền thuế nộp thừa.

Điều 49. Gia hạn nộp thuế

1. Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề xuất kiến nghị của người nộp thuế theo một trong những trường hợp sau này:

a) Bị thiệt hại vật chất, gây tác động trực tiếp đến sản xuất, marketing thương mại do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn không mong muốn bất thần;

b) Không trọn vẹn có thể nộp thuế đúng hạn do gặp trở ngại vất vả đặc biệt quan trọng khác theo quy định của nhà nước.

2. Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này được gia hạn nộp thuế một phần hoặc toàn bộ tiền thuế phải nộp.

3. Thời gian gia hạn nộp thuế hông quá hai năm, Tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp thuế quy định tại Điều 42 của Luật này.

nhà nước quy định rõ ràng thời hạn gia hạn nộp thuế riêng với từng trường hợp rõ ràng.

4. Người nộp thuế hông bị phạt chậm nộp tính trên số tiền thuế nợ trong thời hạn gia hạn nộp thuế.

Điều 50. Thẩm quyền gia hạn nộp thuế

Thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành trực tiếp vị trí căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định hành động số tiền thuế được gia hạn nộp, thời hạn gia hạn nộp thuế.

Điều 51. Hồ sơ gia hạn nộp thuế

1. Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế quy định tại Điều 49 của Luật này phải lập và gửi hồ sơ gia hạn nộp thuế cho cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

2. Hồ sơ gia hạn nộp thuế gồm có:

a) Văn bản đề xuất kiến nghị gia hạn nộp thuế, trong số đó nêu rõ nguyên do, số tiền thuế, thời hạn nộp;

b) Tài liệu chứng tỏ nguyên do gia hạn nộp thuế;

c) Báo cáo số tiền thuế phải nộp phát sinh và số tiền thuế nợ.

Điều 52. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế

1. Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan quản trị và vận hành thuế, công chức quản trị và vận hành thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời hạn nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ.

 2. Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản trị và vận hành thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan quản trị và vận hành thuế.

3. Trường nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế được nộp trải qua thanh toán giao dịch thanh toán điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, đồng ý hồ sơ gia hạn nộp thuế do cơ quan quản trị và vận hành thuế thực thi trải qua khối mạng lưới hệ thống xử lý tài liệu điện tử.

4. Cơ quan quản trị và vận hành thuế phải thông tin bằng văn bản về việc được cho phép gia hạn nộp thuế cho những người dân nộp thuế biết trong thời hạn mười ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế gần khá đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày thao tác, Tính từ lúc ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản trị và vận hành thuế phải thông tin bằng văn bản cho những người dân nộp thuế hoàn hảo nhất hồ sơ. Người nộp thuế phải hoàn hảo nhất hồ sơ trong thời hạn năm ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được tin báo tương hỗ update hồ sơ của cơ quan quản trị và vận hành thuế; nếu người nộp thuế hông hoàn hảo nhất hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế thì hông được gia hạn nộp thuế theo quy định tại khoản này.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ

Điều 53. Hoàn thành trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở quốc tế, người Việt Nam định cư ở quốc tế, người quốc tế trước lúc xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế. Cơ quan quản trị và vận hành xuất nhập cư có trách nhiệm dừng việc xuất cảnh của thành viên trong trường hợp chưa hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế theo thông tin của cơ quan quản trị và vận hành thuế.

Điều 54. Hoàn thành trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí

1. Việc hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể được thực thi theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2. Việc hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản được thực thi theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật phá sản.

3. Doanh nghiệp chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí chưa hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế thì phần thuế nợ còn sót lại do chủ sở hữu doanh nghiệp phụ trách nộp.

4. Hộ mái ấm gia đình, thành viên chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chưa hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế thì phần thuế nợ còn sót lại do chủ hộ mái ấm gia đình, thành viên phụ trách nộp.

Điều 55. Hoàn thành trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế trong trường hợp tổ chức triển khai lại doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế trước lúc thực thi chia doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bị chia chưa hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế thì những doanh nghiệp mới được xây dựng từ doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế.

2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế trước lúc tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và những doanh nghiệp mới được xây dựng từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế.

3. Doanh nghiệp quy đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế trước lúc quy đổi; trường hợp doanh nghiệp quy đổi chưa hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế thì doanh nghiệp mới được xây dựng từ doanh nghiệp quy đổi có trách nhiệm hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế.

4. Việc tổ chức triển khai lại doanh nghiệp hông làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức triển khai lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức triển khai lại hoặc những doanh nghiệp xây mới hông nộp thuế khá đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp lý.

Điều 56. Việc thừa kế trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế của thành viên là người đã chết, người mất khả năng hành vi dân sự hoặc người mất tích theo quy định của pháp lý dân sự

1. Việc hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế của người được pháp lý xem là đã chết do người được thừa kế thực thi trong phần tài sản của người đã chết để lại hoặc phần tài sản người thừa kế được chia tại thời gian nhận thừa kế. Trong trường hợp hông có người thừa kế hoặc toàn bộ những người dân thuộc hàng thừa kế hông nhận thừa kế tài sản thì việc hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế của người đã chết thực thi theo quy định của pháp lý dân sự.

2. Việc hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế của người mất tích hoặc người mất khả năng hành vi dân sự theo quy định của pháp lý do người quản trị và vận hành tài sản của người mất tích hoặc người mất khả năng hành vi dân sự thực thi trong phần tài sản của người đó.

 3. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố một người là đã chết, mất tích hoặc mất khả năng hành vi dân sự thì số tiền thuế nợ đã xoá theo quy định tại Điều 65 của Luật này được phục hồi lại, nhưng hông bị tính tiền phạt chậm nộp cho thời hạn bị xem là đã chết, mất tích hoặc mất khả năng hành vi dân sự.

Chương VII

THỦ TỤC HOÀN THUẾ

Điều 57. Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế

Cơ quan quản trị và vận hành thuế thực thi hoàn thuế riêng với những trường hợp sau này:

1. Tổ chức, thành viên thuộc diện được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo quy định của Luật thuế giá trị ngày càng tăng;

2. Tổ chức, thành viên thuộc diện được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

3. Cá nhân thuộc diện được hoàn thuế thu nhập thành viên theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập thành viên;

4. Tổ chức, thành viên marketing thương mại thuộc diện được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng;

5. Tổ chức, thành viên nộp nhiều chủng loại thuế khác có số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước to nhiều hơn số tiền thuế phải nộp.

Điều 58. Hồ sơ hoàn thuế

1. Hồ sơ hoàn thuế gồm có:

a) Văn bản yêu cầu hoàn thuế;

b) Chứng từ nộp thuế;

c) Các tài liệu khác tương quan đến yêu cầu hoàn thuế.

2. Hồ sơ hoàn thuế được nộp tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế.

Điều 59. Trách nhiệm của cơ quan quản trị và vận hành thuế, công chức quản trị và vận hành thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế

1. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan quản trị và vận hành thuế, công chức quản trị và vận hành thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời hạn nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ.

2. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản trị và vận hành thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan quản trị và vận hành thuế.

3. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trải qua thanh toán giao dịch thanh toán điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, đồng ý hồ sơ hoàn thuế do cơ quan quản trị và vận hành thuế thực thi trải qua khối mạng lưới hệ thống xử lý tài liệu điện tử.

4. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế gần khá đầy đủ, trong thời hạn ba ngày thao tác, Tính từ lúc ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản trị và vận hành thuế phải thông tin cho những người dân nộp thuế để hoàn hảo nhất hồ sơ.

Điều 60. Trách nhiệm của cơ quan quản trị và vận hành thuế trong việc xử lý và xử lý hồ sơ hoàn thuế

1. Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế được quy định như sau:

a) Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau là hồ sơ của người nộp thuế có quy trình chấp hành tốt pháp lý về thuế và những thanh toán giao dịch thanh toán được thanh toán qua ngân hàng nhà nước thương mại hoặc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác.

nhà nước quy định rõ ràng việc phân loại hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau;

b) Hồ sơ hông thuộc diện quy định tại điểm a khoản này thì thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

2. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là mười lăm ngày, Tính từ lúc ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản trị và vận hành thuế phải quyết định hành động hoàn thuế hoặc thông tin về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc thông tin nguyên do hông hoàn thuế.

3. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là sáu mươi ngày, Tính từ lúc ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản trị và vận hành thuế phải quyết định hành động hoàn thuế hoặc thông tin nguyên do hông hoàn thuế.

4. Quá thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, nếu việc chậm ra quyết định hành động hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản trị và vận hành thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn, cơ quan quản trị và vận hành thuế còn phải trả tiền lãi theo quy định của nhà nước.

Chương VIII

THỦ TỤC MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ;

XOÁ NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT

Mục 1: THỦ TỤC MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

Điều 61. Miễn thuế, giảm thuế

Cơ quan quản trị và vận hành thuế thực thi miễn thuế, giảm thuế riêng với những trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế được quy định tại những văn bản pháp lý về thuế.

Điều 62. Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tự xác lập số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai thuế;

b) Tài liệu tương quan đến việc xác lập số thuế được miễn, số thuế được giảm.

2. Trường hợp cơ quan quản trị và vận hành thuế quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có:

a) Văn bản đề xuất kiến nghị miễn thuế, giảm thuế trong số đó nêu rõ loại thuế đề xuất kiến nghị miễn, giảm; nguyên do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế được miễn, giảm;

b) Tài liệu tương quan đến việc xác lập số thuế được miễn, số thuế được giảm.

3. nhà nước quy định trường hợp người nộp thuế tự xác lập số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế; trường hợp cơ quan quản trị và vận hành thuế quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế.

Điều 63. Nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tự xác lập số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm thì việc nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được thực thi đồng thời với việc khai, nộp và tiếp nhận hồ sơ khai thuế quy định tại Chương III của Luật này.

2. Trường hợp cơ quan quản trị và vận hành thuế quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp lý về thuế thì việc nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định như sau:

a) Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và nhiều chủng loại thuế khác tương quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ được nộp tại cơ quan hải quan có thẩm quyền xử lý và xử lý;

b) Đối với nhiều chủng loại thuế khác thì hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

3. Việc tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định như sau:

a) Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan quản trị và vận hành thuế, công chức quản trị và vận hành thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời hạn nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được nộp bằng đường bưu chính, công chức quản trị và vận hành thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan quản trị và vận hành thuế;

c) Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được nộp bằng thanh toán giao dịch thanh toán điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, đồng ý hồ sơ miễn thuế, giảm thuế do cơ quan quản trị và vận hành thuế thực thi trải qua khối mạng lưới hệ thống xử lý tài liệu điện tử;

d) Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gần khá đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày thao tác, Tính từ lúc ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản trị và vận hành thuế phải thông tin cho những người dân nộp thuế để hoàn hảo nhất hồ sơ.

Điều 64. Thời hạn xử lý và xử lý hồ sơ miễn thuế, giảm thuế riêng với trường hợp cơ quan quản trị và vận hành thuế quyết định hành động số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm

1. Trong thời hạn ba mươi ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản trị và vận hành thuế ra quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế hoặc thông tin cho những người dân nộp thuế nguyên do hông thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế.

2. Trường hợp cần kiểm tra thực tiễn để sở hữu đủ vị trí căn cứ xử lý và xử lý hồ sơ thì thời hạn ra quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ.

Mục 2: XOÁ NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT

Điều 65. Trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

1. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực thi những khoản thanh toán theo quy định của pháp lý phá sản mà hông còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.

2. Cá nhân được pháp lý xem là đã chết, mất tích, mất khả năng hành vi dân sự mà hông có tài năng sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ.

 Điều 66. Hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt gồm có:

1. Văn bản đề xuất kiến nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt của cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành trực tiếp người nộp thuế thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt;

2. Tờ khai quyết toán thuế riêng với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản;

3. Các tài liệu tương quan đến việc đề xuất kiến nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt.

Điều 67. Thẩm quyền xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ tiền thuế, tiền phạt riêng với những trường hợp theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính văn bản báo cáo giải trình Quốc hội số tiền thuế, tiền phạt đã được xoá hằng năm khi nhà nước trình Quốc hội phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước.

Điều 68. Trách nhiệm trong việc tiếp nhận và xử lý và xử lý hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

1. Cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành trực tiếp lập hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt gửi đến cơ quan quản trị và vận hành thuế cấp trên.

2. Trường hợp hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt gần khá đầy đủ thì trong thời hạn mười ngày thao tác, Tính từ lúc ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản trị và vận hành thuế cấp trên phải thông tin cho cơ quan đã lập hồ sơ để hoàn hảo nhất hồ sơ.

3. Trong thời hạn sáu mươi ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, người dân có thẩm quyền phải ra quyết định hành động xoá nợ hoặc thông tin trường hợp hông thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt.

Chương IX

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ

Điều 69. Hệ thống thông tin về người nộp thuế

1. Hệ thống thông tin về người nộp thuế gồm có những thông tin, tài liệu tương quan đến trách nhiệm và trách nhiệm thuế của người nộp thuế.

2. tin tức về người nộp thuế là cơ sở để thực thi quản trị và vận hành thuế, nhìn nhận mức độ chấp hành pháp lý của người nộp thuế, ngăn ngừa, phát hiện vi phạm pháp lý về thuế.

3. Nghiêm cấm hành vi làm sai lệch, sử dụng sai mục tiêu, truy vấn trái phép, phá huỷ khối mạng lưới hệ thống thông tin về người nộp thuế.

Điều 70. Xây dựng, tích lũy, xử lý và quản trị và vận hành khối mạng lưới hệ thống thông tin về người nộp thuế

1. Cơ quan quản trị và vận hành thuế có trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng, quản trị và vận hành và tăng trưởng cơ sở tài liệu, hạ tầng kỹ thuật của khối mạng lưới hệ thống thông tin về người nộp thuế; tổ chức triển khai cty chuyên trách thực thi trách nhiệm tích lũy, xử lý thông tin, quản trị và vận hành cơ sở tài liệu và bảo vệ duy trì, vận hành khối mạng lưới hệ thống thông tin về người nộp thuế.

2. Cơ quan quản trị và vận hành thuế vận dụng những giải pháp trách nhiệm thiết yếu để tích lũy, xử lý thông tin theo tiềm năng và yêu cầu của từng quy trình.

3. Cơ quan quản trị và vận hành thuế phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan để trao đổi thông tin, link mạng trực tuyến.

4. Bộ Tài chính quy định rõ ràng việc xây dựng, tích lũy, xử lý và quản trị và vận hành khối mạng lưới hệ thống thông tin về người nộp thuế.

Điều 71. Trách nhiệm của người nộp thuế trong việc phục vụ thông tin

1. Cung cấp khá đầy đủ thông tin trong hồ sơ thuế.

2. Cung cấp thông tin tương quan đến việc xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế.

3. tin tức phục vụ cho cơ quan quản trị và vận hành thuế phải khá đầy đủ, đúng chuẩn, trung thực, đúng thời hạn.

Điều 72. Trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên có tương quan trong việc phục vụ thông tin về người nộp thuế

1. Các cơ quan sau này có trách nhiệm phục vụ thông tin về người nộp thuế cho cơ quan quản trị và vận hành thuế:

a) Cơ quan cấp giấy ghi nhận Đk marketing thương mại, cơ quan cấp giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí có trách nhiệm phục vụ thông tin về nội dung giấy ghi nhận Đk marketing thương mại, giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc giấy ghi nhận thay đổi nội dung Đk marketing thương mại của tổ chức triển khai, thành viên cho cơ quan quản trị và vận hành thuế trong thời hạn bảy ngày thao tác, Tính từ lúc ngày cấp giấy ghi nhận Đk marketing thương mại, giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc giấy ghi nhận thay đổi Đk marketing thương mại; phục vụ thông tin khác theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế;

b) Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phục vụ thông tin cho cơ quan quản trị và vận hành thuế về số tiền thuế đã nộp, đã hoàn của người nộp thuế.

2. Các cơ quan sau này có trách nhiệm phục vụ thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế:

a) Ngân hàng thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác có trách nhiệm phục vụ nội dung thanh toán giao dịch thanh toán qua thông tin tài khoản của người nộp thuế trong thời hạn mười ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu phục vụ thông tin của cơ quan quản trị và vận hành thuế;

b) Cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về nhà, đất có trách nhiệm phục vụ thông tin về tình hình sử dụng đất, sở hữu nhà đất của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, thành viên;

c) Cơ quan công an có trách nhiệm phục vụ, trao đổi thông tin tương quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm về thuế; phục vụ thông tin về thành viên xuất cảnh, nhập cư và thông tin về Đk, quản trị và vận hành phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ;

d) Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm phục vụ thông tin về chi trả thu nhập và số tiền thuế khấu trừ của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế;

đ) Cơ quan quản trị và vận hành thương mại có trách nhiệm phục vụ thông tin về chủ trương quản trị và vận hành hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của Việt Nam và quốc tế; thông tin về quản trị và vận hành thị trường.

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, thành viên khác có trách nhiệm phục vụ thông tin tương quan về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế.

4. tin tức phục vụ, trao đổi được thực thi bằng văn bản hoặc tài liệu điện tử.

5. nhà nước quy định rõ ràng việc phục vụ thông tin, quản trị và vận hành thông tin về người nộp thuế.

Điều 73. Bảo mật thông tin của người nộp thuế

1. Cơ quan quản trị và vận hành thuế, công chức quản trị và vận hành thuế, người đã là công chức quản trị và vận hành thuế, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế phải giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cơ quan quản trị và vận hành thuế có trách nhiệm phục vụ thông tin của người nộp thuế cho những cơ quan sau này:

a) Cơ quan khảo sát, Viện kiểm sát, Toà án;

b) Cơ quan thanh tra, cơ quan truy thuế kiểm toán nhà nước;

c) Các cơ quan quản trị và vận hành khác của Nhà nước theo quy định của pháp lý;

d) Cơ quan quản trị và vận hành thuế quốc tế phù phù thích hợp với điều ước quốc tế về thuế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 74. Công khai thông tin vi phạm pháp lý về thuế

Cơ quan quản trị và vận hành thuế được công khai minh bạch những thông tin vi phạm pháp lý về thuế của người nộp thuế trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng trong những trường hợp sau này:

1. Trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ hông nộp tiền thuế đúng thời hạn;

2. Vi phạm pháp lý về thuế làm tác động đến quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế của tổ chức triển khai, thành viên khác;

3. Không thực thi những yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế theo quy định của pháp lý.

Chương X

KIỂM TRA THUẾ, THANH TRA THUẾ

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KIỂM TRA THUẾ, THANH TRA THUẾ

Điều 75. Nguyên tắc kiểm tra thuế, thanh tra thuế

1. Thực hiện trên cơ sở phân tích thông tin, tài liệu tương quan đến người nộp thuế, nhìn nhận việc chấp hành pháp lý của người nộp thuế, xác minh và tích lũy chứng cứ để xác lập hành vi vi phạm pháp lý về thuế.

2. Không cản trở hoạt động và sinh hoạt giải trí thường thì của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên là người nộp thuế.

3. Tuân thủ quy định của Luật này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

Điều 76. Xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế

1. Căn cứ vào kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế, thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế ra quyết định hành động xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị người dân có thẩm quyền ra quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề thuế.

2. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có tín hiệu tội phạm thì trong thời hạn mười ngày thao tác, Tính từ lúc ngày phát hiện, cơ quan quản trị và vận hành thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để khảo sát theo quy định của pháp lý tố tụng hình sự. Cơ quan quản trị và vận hành thuế có trách nhiệm phối phù thích hợp với cơ quan khảo sát trong việc thực thi khảo sát tội phạm về thuế theo quy định của pháp lý.

Mục 2: KIỂM TRA THUẾ

Điều 77. Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản trị và vận hành thuế

1. Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan quản trị và vận hành thuế được thực thi thường xuyên riêng với những hồ sơ thuế nhằm mục đích nhìn nhận tính khá đầy đủ, đúng chuẩn của những thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ pháp lý về thuế của người nộp thuế.

2. Khi kiểm tra hồ sơ thuế, công chức quản trị và vận hành thuế thực thi việc so sánh, so sánh nội dung trong hồ sơ thuế với những thông tin, tài liệu có tương quan, những quy định của pháp lý về thuế, kết quả kiểm tra thực tiễn hàng hoá trong trường hợp thiết yếu riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Việc xử lý kết quả kiểm tra thuế được quy định như sau:

a) Trường hợp kiểm tra trong quy trình làm thủ tục hải quan phát hiện vi phạm dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế, gian lận thuế thì người nộp thuế phải nộp đủ thuế, bị xử phạt theo quy định của Luật này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

b) Trường hợp hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ tương quan đến số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, cơ quan quản trị và vận hành thuế thông tin yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc tương hỗ update thông tin, tài liệu. Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và tương hỗ update thông tin, tài liệu chứng tỏ số thuế đã khai là đúng thì hồ sơ thuế được đồng ý; nếu sau khoản thời hạn giải trình và tương hỗ update hồ sơ mà hông đủ vị trí căn cứ chứng tỏ số thuế đã khai là đúng thì cơ quan quản trị và vận hành thuế yêu cầu người nộp thuế khai tương hỗ update.

c) Trường hợp hết thời hạn theo thông tin của cơ quan quản trị và vận hành thuế mà người nộp thuế hông giải trình, tương hỗ update thông tin, tài liệu hoặc hông khai tương hỗ update hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai tương hỗ update hồ sơ thuế hông đúng thì thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế quản trị và vận hành trực tiếp ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định hành động kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

d) Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan nếu cơ quan hải quan phát hiện hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ tương quan đến trách nhiệm và trách nhiệm thuế, số tiền thuế được miễn, số tiến thuế được giảm, số tiến thuế được hoàn thì cơ quan hải quan yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc tương hỗ update thông tin, tài liệu. Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và tương hỗ update thông tin, tài liệu chứng tỏ số thuế là đúng thì hồ sơ thuế được đồng ý. Trường hợp hông chứng tỏ được số thuế đã khai là đúng hoặc quá thời hạn mà hông giải trình được thì thủ trưởng cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định hành động kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

đ) Quyết định kiểm tra thuế phải được gửi cho những người dân nộp thuế trong thời hạn ba ngày thao tác, Tính từ lúc ngày ký. Trong thời hạn năm ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động kiểm tra thuế mà người nộp thuế chứng tỏ được số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền thuế phải nộp thì cơ quan quản trị và vận hành thuế bãi bỏ quyết định hành động kiểm tra thuế.

Điều 78. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế

1. Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế:

a) Các trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 77 của Luật này;

b) Các trường hợp kiểm tra sau thông quan, gồm có kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra chọn mẫu để xem nhận việc tuân thủ pháp lý về thuế và kiểm tra riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan có tín hiệu vi phạm pháp lý về thuế.

Khi kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có tín hiệu trốn thuế, gian lận thuế thì Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền quyết định hành động vận dụng những giải pháp quy định tại Mục 4 của Chương này.

2. Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế được quy định như sau:

a) Công bố quyết định hành động kiểm tra thuế khi khởi đầu tiến hành kiểm tra thuế;

b) Đối chiếu nội dung khai báo với sổ kế toán, chứng từ kế toán, văn bản báo cáo giải trình tài chính, những tài liệu có tương quan, tình trạng thực tiễn trong phạm vi, nội dung của quyết định hành động kiểm tra thuế;

c) Thời hạn kiểm tra thuế hông quá năm ngày thao tác, Tính từ lúc ngày công bố quyết định hành động kiểm tra; trường hợp kiểm tra theo kế hoạch riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì thời hạn hông quá mười lăm ngày;

d) Trong trường hợp thiết yếu, quyết định hành động kiểm tra thuế được gia hạn một lần; thời hạn gia hạn hông quá thời hạn quy định tại điểm c khoản này;

đ) Lập biên bản kiểm tra thuế trong thời hạn năm ngày thao tác, Tính từ lúc ngày hết thời hạn kiểm tra;

e) Xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo kết quả kiểm tra.

Điều 79. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế

1. Người nộp thuế có những quyền sau này:

a) Từ chối việc kiểm tra khi hông có quyết định hành động kiểm tra thuế;

b) Từ chối phục vụ thông tin, tài liệu hông tương quan đến nội dung kiểm tra thuế; thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp lý có quy định khác;

c) Nhận biên bản kiểm tra thuế và yêu cầu lý giải nội dung biên bản kiểm tra thuế;

d) Bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế;

đ) Khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp lý;

e) Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý trong quy trình kiểm tra thuế.

2. Người nộp thuế có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Chấp hành quyết định hành động kiểm tra thuế của cơ quan quản trị và vận hành thuế;

b) Cung cấp kịp thời, khá đầy đủ, đúng chuẩn những thông tin, tài liệu tương quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra thuế; phụ trách trước pháp lý về tính chất đúng chuẩn, trung thực của thông tin, tài liệu đã phục vụ;

c) Ký biên bản kiểm tra thuế trong thời hạn năm ngày thao tác, Tính từ lúc ngày kết thúc kiểm tra;

d) Chấp hành quyết định hành động xử lý kết quả kiểm tra thuế.

Điều 80. Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế ra quyết định hành động kiểm tra thuế và công chức quản trị và vận hành thuế trong việc kiểm tra thuế

1. Thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế ra quyết định hành động kiểm tra thuế có những trách nhiệm, quyền hạn sau này:

a) Chỉ đạo thực thi đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định hành động kiểm tra thuế;

b) Áp dụng giải pháp tạm giữ tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 90 của Luật này;

c) Gia hạn kiểm tra trong trường hợp thiết yếu;

d) Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người dân có thẩm quyền quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo tương quan đến hành vi hành chính, quyết định hành động hành chính của công chức quản trị và vận hành thuế.

2. Công chức quản trị và vận hành thuế khi thực thi kiểm tra thuế có những trách nhiệm, quyền hạn sau này:

a) Thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định hành động kiểm tra thuế;

b) Yêu cầu người nộp thuế phục vụ thông tin, tài liệu tương quan đến nội dung kiểm tra;

c) Lập biên bản kiểm tra thuế; văn bản báo cáo giải trình kết quả kiểm tra với những người đã ra quyết định hành động kiểm tra và phụ trách về tính chất đúng chuẩn, trung thực, khách quan của biên bản, văn bản báo cáo giải trình đó;

d) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với những người dân có thẩm quyền ra quyết định hành động xử lý vi phạm.

Mục 3: THANH TRA THUẾ

Điều 81. Các trường hợp thanh tra thuế

1. Đối với doanh nghiệp có ngành nghề marketing thương mại phong phú, phạm vi marketing thương mại rộng thì thanh tra định kỳ một năm hông quá một lần.

2. Khi có tín hiệu vi phạm pháp lý về thuế.

3. Để xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế những cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 82. Quyết định thanh tra thuế

1. Thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế những cấp có thẩm quyền ra quyết định hành động thanh tra thuế.

2. Quyết định thanh tra thuế phải phải có những nội dung sau này:

a) Căn cứ pháp lý để thanh tra thuế;

b) Đối tượng, nội dung, phạm vi, trách nhiệm thanh tra thuế;

c) Thời hạn tiến hành thanh tra thuế;

d) Trưởng đoàn thanh tra thuế và những thành viên khác của đoàn thanh tra thuế.

3. Chậm nhất là ba ngày thao tác, Tính từ lúc ngày ký, quyết định hành động thanh tra thuế phải được gửi cho đối tượng người dùng thanh tra.

Quyết định thanh tra thuế phải được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động thanh tra thuế.

Điều 83. Thời hạn thanh tra thuế

1. Thời hạn một lần thanh tra thuế hông quá ba mươi ngày, Tính từ lúc ngày công bố quyết định hành động thanh tra thuế.

2. Trong trường hợp thiết yếu, người ra quyết định hành động thanh tra thuế gia hạn thời hạn thanh tra thuế. Thời gian gia hạn hông vượt quá ba mươi ngày.

Điều 84. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định hành động thanh tra thuế

1. Người ra quyết định hành động thanh tra thuế có những trách nhiệm, quyền hạn sau này:

a) Chỉ đạo, kiểm tra đoàn thanh tra thuế thực thi đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định hành động thanh tra thuế;

b) Yêu cầu đối tượng người dùng thanh tra phục vụ thông tin, tài liệu, văn bản báo cáo giải trình bằng văn bản, giải trình về những yếu tố tương quan đến nội dung thanh tra thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thông tin, tài liệu tương quan đến nội dung thanh tra thuế phục vụ thông tin, tài liệu đó;

c) Áp dụng những giải pháp quy định tại những điều 89, 90 và 91 của Luật này;

d) Trưng cầu giám định về những yếu tố tương quan đến nội dung thanh tra thuế;

đ) Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người dân có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên;

e) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người dân có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp lý về thuế; kiểm tra, đôn đốc việc thực thi quyết định hành động xử lý về thanh tra thuế;

g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo tương quan đến trách nhiệm của trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế, những thành viên khác của đoàn thanh tra thuế;

h) Kết luận về nội dung thanh tra thuế.

2. Khi thực thi trách nhiệm, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, người ra quyết định hành động thanh tra thuế phải phụ trách trước pháp lý về quyết định hành động của tớ.

Điều 85. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế, thành viên đoàn thanh tra thuế

1. Trưởng đoàn thanh tra thuế có những trách nhiệm, quyền hạn sau này:

a) Tổ chức, chỉ huy những thành viên trong đoàn thanh tra thuế thực thi đúng nội dung, đối tượng người dùng, thời hạn đã ghi trong quyết định hành động thanh tra thuế;

b) Yêu cầu đối tượng người dùng thanh tra phục vụ thông tin, tài liệu, văn bản báo cáo giải trình bằng văn bản, giải trình về những yếu tố tương quan đến nội dung thanh tra thuế; khi thiết yếu trọn vẹn có thể tiến hành kiểm kê tài sản của đối tượng người dùng thanh tra tương quan đến nội dung thanh tra thuế;

c) Áp dụng giải pháp quy định tại Điều 90 của Luật này;

d) Lập biên bản thanh tra thuế;

đ) Báo cáo với những người ra quyết định hành động thanh tra thuế về kết quả thanh tra và phụ trách về tính chất đúng chuẩn, trung thực, khách quan của văn bản báo cáo giải trình đó;

e) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người dân có thẩm quyền ra quyết định hành động xử lý vi phạm;

2. Thành viên đoàn thanh tra thuế có những trách nhiệm, quyền hạn sau này:

a) Thực hiện trách nhiệm theo sự phân công của trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế;

b) Kiến nghị xử lý những yếu tố tương quan đến nội dung thanh tra thuế;

c) Báo cáo kết quả thực thi trách nhiệm được giao với trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế.

3. Khi thực thi trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Điều này, trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế, thành viên đoàn thanh tra thuế phải phụ trách trước pháp lý về quyết định hành động và hành vi của tớ.

Điều 86. Nghĩa vụ và quyền của đối tượng người dùng thanh tra thuế

1. Đối tượng thanh tra thuế có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Chấp hành quyết định hành động thanh tra thuế;

b) Cung cấp kịp thời, khá đầy đủ, đúng chuẩn những thông tin, tài liệu tương quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế, trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế và phải phụ trách trước pháp lý về tính chất đúng chuẩn, trung thực của thông tin, tài liệu đã phục vụ;

c) Chấp hành yêu cầu, kết luận thanh tra thuế, quyết định hành động xử lý của cơ quan quản trị và vận hành thuế, trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Ký biên bản thanh tra trong thời hạn năm ngày thao tác, Tính từ lúc ngày kết thúc thanh tra thuế.

2. Đối tượng thanh tra thuế có những quyền sau này:

a) Giải trình về những yếu tố có tương quan đến nội dung thanh tra thuế;

b) Bảo lưu ý kiến trong biên bản thanh tra thuế;

c) Từ chối phục vụ thông tin, tài liệu hông tương quan đến nội dung thanh tra thuế, thông tin, tài liệu thuộc bí mật Nhà nước, trừ trường hợp pháp lý có quy định khác;

d) Khiếu nại với những người ra quyết định hành động thanh tra thuế về quyết định hành động, hành vi của trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế, thành viên đoàn thanh tra thuế khi có vị trí căn cứ nhận định rằng quyết định hành động, hành vi đó là trái pháp lý. Trong khi chờ xử lý và xử lý khiếu nại, người khiếu nại vẫn phải thực thi những quyết định hành động đó;

đ) Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp lý;

e) Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý của thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế, trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế, thành viên khác của đoàn thanh tra thuế.

Điều 87. Kết luận thanh tra thuế

1. Chậm nhất là mười lăm ngày, Tính từ lúc ngày nhận được văn bản báo cáo giải trình kết quả thanh tra thuế, người ra quyết định hành động thanh tra thuế phải có văn bản kết luận thanh tra thuế. Kết luận thanh tra thuế phải có những nội dung sau này:

a) Đánh giá việc thực thi pháp lý về thuế của đối tượng người dùng thanh tra thuộc nội dung thanh tra thuế;

b) Kết luận về nội dung được thanh tra thuế;

c) Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có hành vi vi phạm (nếu có);

d) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người dân có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp lý.

2. Trong quy trình ra văn bản kết luận thanh tra, người ra quyết định hành động thanh tra có quyền yêu cầu trưởng phi hành đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra văn bản báo cáo giải trình, yêu cầu đối tượng người dùng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những yếu tố thiết yếu phục vụ cho việc ra kết luận thanh tra thuế.

Mục 4: BIỆN PHÁP ÁP DỤNG TRONG THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CÓ DẤU HIỆU TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ

Điều 88. Áp dụng những giải pháp trong thanh tra thuế riêng với trường hợp có tín hiệu trốn thuế, gian lận thuế

1. Khi người nộp thuế có tín hiệu trốn thuế, gian lận thuế tương quan đến tổ chức triển khai, thành viên khác.

2. Khi tín hiệu trốn thuế, gian lận thuế có tính chất phức tạp.

Điều 89. Thu thập thông tin tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

1. Thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế có quyền yêu cầu tổ chức triển khai, thành viên có thông tin tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế phục vụ thông tin bằng văn bản hoặc vấn đáp trực tiếp.

2. Trong trường hợp yêu cầu phục vụ thông tin bằng văn bản thì khi nhận được yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế, tổ chức triển khai, thành viên có trách nhiệm phục vụ thông tin đúng nội dung, thời hạn, địa chỉ được yêu cầu và phụ trách về tính chất đúng chuẩn, trung thực của thông tin đã phục vụ; trường hợp hông thể phục vụ được thì phải vấn đáp bằng văn bản nêu rõ nguyên do.

3. Trong trường hợp yêu cầu phục vụ thông tin bằng vấn đáp trực tiếp thì khi nhận được yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế, người được yêu cầu phục vụ thông tin phải xuất hiện đúng thời hạn, khu vực ghi trong văn bản để phục vụ thông tin theo nội dung được yêu cầu và phụ trách về tính chất đúng chuẩn, trung thực của thông tin đã phục vụ; trường hợp hông thể xuất hiện thì phải vấn đáp bằng văn bản nêu rõ nguyên do.

Trong quy trình tích lũy thông tin bằng vấn đáp trực tiếp, thanh tra viên thuế phải lập biên bản thao tác và được ghi âm, ghi hình công khai minh bạch.

Điều 90. Tạm giữ tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

1. Thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế, Trưởng đoàn thanh tra thuế có quyền quyết định hành động tạm giữ tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

2. Việc tạm giữ tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế được vận dụng khi cần xác minh tình tiết làm vị trí căn cứ để sở hữu quyết định hành động xử lý hoặc ngăn ngừa ngay hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

3. Trong quy trình thanh tra thuế, nếu đối tượng người dùng thanh tra có biểu lộ tẩu tán, tiêu hủy tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì thanh tra viên thuế hiện hành trách nhiệm được quyền tạm giữ tài liệu, tang vật đó. Trong thời hạn hai mươi bốn giờ, Tính từ lúc lúc tạm giữ tài liệu, tang vật, thanh tra viên thuế phải văn bản báo cáo giải trình thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế hoặc trưởng phi hành đoàn thanh tra thuế ra quyết định hành động tạm giữ tài liệu, tang vật; trong thời hạn tám giờ thao tác, Tính từ lúc lúc được văn bản báo cáo giải trình, người dân có thẩm quyền phải xem xét và ra quyết định hành động tạm giữ. Trường hợp người dân có thẩm quyền hông đồng ý việc tạm giữ thì thanh tra viên thuế phải trả lại tài liệu, tang vật trong thời hạn tỏm giờ thao tác.

4. Khi tạm giữ tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, thanh tra viên thuế phải lập biên bản tạm giữ. Trong biên bản tạm giữ phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại của tài liệu, tang vật bị tạm giữ; chữ ký của người thực thi tạm giữ, người đang quản trị và vận hành tài liệu, tang vật vi phạm. Người ra quyết định hành động tạm giữ có trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ tài liệu, tang vật tạm giữ và phụ trách trước pháp lý nếu tài liệu, tang vật bị mất, bán, đánh tráo hoặc hư háng.

Trong trường hợp tài liệu, tang vật cần phải niêm phong thì việc niêm phong phải được tiến hành ngay trước mặt người dân có tài năng liệu, tang vật; nếu người dân có tài năng liệu, tang vật vắng mặt thì việc niêm phong phải được tiến hành trước mặt đại diện thay mặt thay mặt mái ấm gia đình hoặc đại diện thay mặt thay mặt tổ chức triển khai và đại diện thay mặt thay mặt cơ quan ban ngành thường trực, người tận mắt tận mắt chứng kiến.

5. Tang vật là tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý và những vật thuộc diện quản trị và vận hành đặc biệt quan trọng phải được dữ gìn và bảo vệ theo quy định của pháp lý; tang vật là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư háng thì người ra quyết định hành động tạm giữ phải tiến hành lập biên bản và tổ chức triển khai bán ngay để tránh tổn thất; tiền thu được phải được gửi vào thông tin tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước để bảo vệ thu đủ tiền thuế, tiền phạt.

6. Trong thời hạn mười ngày thao tác, Tính từ lúc ngày tạm giữ, người ra quyết định hành động tạm giữ phải xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ theo những giải pháp trong quyết định hành động xử lý hoặc trả lại cho thành viên, tổ chức triển khai nếu hông vận dụng hình thức phạt tịch thu riêng với tài liệu, tang vật bị tạm giữ. Thời hạn tạm giữ tài liệu, tang vật trọn vẹn có thể được kéo dãn riêng với những vụ việc phức tạp, cần tiến hành xác minh, nhưng tối đa hông quá sáu mươi ngày, Tính từ lúc ngày tạm giữ tài liệu, tang vật. Việc kéo dãn thời hạn tạm giữ tài liệu, tang vật phải do người dân có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này quyết định hành động.

7. Cơ quan quản trị và vận hành thuế phải giao một bản quyết định hành động tạm giữ, biên bản tạm giữ, quyết định hành động xử lý tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế cho tổ chức triển khai, thành viên có tài năng liệu, tang vật bị tạm giữ.

Điều 91. Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

1. Thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế có quyền quyết định hành động khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Trong trường hợp nơi cất giấu tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế là nơi ở thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người dân có thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

2. Việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật được tiến hành khi có vị trí căn cứ về việc cất giấu tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

3. Khi khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật phải xuất hiện người chủ nơi bị khám và người tận mắt tận mắt chứng kiến. Trong trường hợp người chủ nơi bị khám vắng mặt mà việc khám hông thể trì hoãn thì phải có đại diện thay mặt thay mặt cơ quan ban ngành thường trực và hai người tận mắt tận mắt chứng kiến.

4. Không được khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế vào đêm hôm, ngày lễ, ngày tết, khi người chủ nơi bị khám có việc hiếu, việc hỉ, trừ trường hợp phạm pháp quả tang và phải ghi rõ nguyên do vào biên bản.

5. Mọi trường hợp khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật tương quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế đều phải có quyết định hành động bằng văn bản và phải lập biên bản. Quyết định và biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật phải được giao cho những người dân chủ nơi bị khám một bản.

Chương XI

CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ

Điều 92. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế

1. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp lý về thuế đã quá chín mươi ngày, Tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp lý về thuế theo quy định.

2. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp lý về thuế khi đang không còn thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.

3. Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn.

Điều 93. Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế

1. Các giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế gồm có:

a) Trích tiền từ thông tin tài khoản của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác; yêu cầu phong toả thông tin tài khoản;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Kê biên tài sản, đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp lý để thu đủ tiền thuế, tiền phạt;

d) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế do tổ chức triển khai, thành viên khác đang sở hữu;

đ) Dừng làm thủ tục hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu;

e) Thu hồi mã số thuế; đình chỉ việc sử dụng hoá đơn;

g) Thu hồi giấy ghi nhận marketing thương mại, giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí, giấy phép hành nghề.

2. Các giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều này chấm hết hiệu lực hiện hành, Tính từ lúc lúc tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Điều 94. Thẩm quyền quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế

Thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế, Cục trưởng Cục khảo sát chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế riêng với những trường hợp quy định tại những điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 93 của Luật này.

Việc tịch thu giấy ghi nhận Đk marketing thương mại, giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí, giấy phép hành nghề quy định tại điểm g khoản 1 Điều 93 của Luật này được thực thi theo quy định của pháp lý.

Điều 95. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế

1.Việc cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế chỉ được thực thi khi có quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế của người dân có thẩm quyền quy định tại Điều 94 của Luật này.

2. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế gồm có những nội dung: ngày, tháng, năm ra quyết định hành động; vị trí căn cứ ra quyết định hành động; họ tên, chức vụ cty người ra quyết định hành động; họ tên, nơi cư trú, trụ sở của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế; nguyên do cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế; giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế; thời hạn, khu vực thực thi; cơ quan chủ trì thực thi quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế; cơ quan có trách nhiệm phối hợp; chữ ký của người ra quyết định hành động; dấu của cơ quan ra quyết định hành động.

3. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế phải được gửi cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan trong thời hạn năm ngày thao tác trước lúc thực thi cưỡng chế; quyết định hành động cưỡng chế phải được gửi cho cơ quan quản trị và vận hành thuế cấp trên trực tiếp; trường hợp cưỡng chế bằng giải pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 93 của Luật này thì quyết định hành động phải được gửi cho quản trị Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi thực thi cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế trước lúc thực thi.

Điều 96. Trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế

1. Người ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế có trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế .

2. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi có đối tượng người dùng thuộc diện cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế chỉ huy những cty có trách nhiệm phối phù thích hợp với cơ quan quản trị và vận hành thuế thực thi việc cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế .

3. Lực lượng công an nhân dân có trách nhiệm bảo vệ trật tự, bảo mật thông tin cao, tương hỗ cơ quan quản trị và vận hành thuế trong quy trình cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế khi có yêu cầu của người ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế .

Điều 97. Cưỡng chế bằng giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế

1. Biện pháp trích tiền từ thông tin tài khoản vận dụng riêng với đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế có tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại và tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác

2. Khi nhận được quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác có trách nhiệm trích số tiền ghi trong quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế từ thông tin tài khoản của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế và chuyển sang thông tin tài khoản ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước, đồng thời thông tin bằng văn bản cho những người dân ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế và đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế biết.

3. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế bằng giải pháp trích tiền từ thông tin tài khoản của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế có hiệu lực hiện hành trong thời hạn ba mươi ngày, Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động. Khi quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế đang không còn hiệu lực hiện hành mà Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác chưa trích đủ tiền thuế theo quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế thì phải thông tin bằng văn bản cho những người dân ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế biết.

4. Trong thời hạn quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế có hiệu lực hiện hành, nếu trong thông tin tài khoản của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế còn số dư mà Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác hông thực thi việc trích tiền của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế để nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Chương XII của Luật này.

Điều 98. Cưỡng chế bằng giải pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập

1. Biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập được vận dụng riêng với những người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế đang thao tác theo biên chế hoặc hợp đồng từ sáu tháng trở lên hoặc đang rất được hưởng trợ cấp hưu trí, mất sức.

2. Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, trợ cấp hưu trí hoặc mất sức riêng với thành viên hông thấp hơn 10% và hông quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hằng tháng của thành viên đó; riêng với những khoản thu nhập khác thì tỷ suất khấu trừ vị trí căn cứ vào thu nhập thực tiễn, nhưng hông quá 50% tổng số thu nhập.

3. Cơ quan, tổ chức triển khai sử dụng lao động đang quản trị và vận hành tiền lương hoặc thu nhập của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế có những trách nhiệm sau này:

a) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế và chuyển số tiền đã khấu trừ vào thông tin tài khoản ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước theo nội dung ghi trong quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế, Tính từ lúc kỳ trả tiền lương hoặc thu nhập sớm nhất cho tới lúc khấu trừ đủ số tiền thuế, tiền phạt theo quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế, đồng thời thông tin cho những người dân ra quyết định hành động cưỡng chế và đối tượng người dùng bị cưỡng chế biết;

b) Trong trường hợp chưa khấu trừ đủ số tiền thuế, số tiền phạt theo quyết định hành động cưỡng chế mà hợp đồng lao động của đối tượng người dùng bị cưỡng chế chấm hết, cơ quan, tổ chức triển khai sử dụng lao động phải thông tin cho những người dân ra quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế biết trong thời hạn năm ngày thao tác, Tính từ lúc ngày chấm hết hợp đồng lao động;

c) Cơ quan, tổ chức triển khai sử dụng lao động đang quản trị và vận hành tiền lương hoặc thu nhập của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế cố ý hông thực thi quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Chương XII của Luật này.

Điều 99. Cưỡng chế bằng giải pháp kê biên tài sản, đấu giá tài sản kê biên

1. Cơ quan quản trị và vận hành thuế hông vận dụng được những giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 93 của Luật này hoặc đã vận dụng nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt thì được quyền vận dụng giải pháp kê biên tài sản, đấu giá tài sản kê biên để thu tiền thuế nợ, tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Không vận dụng kê biên tài sản trong trường hợp người nộp thuế là thành viên đang trong thời hạn chữa bệnh.

2. Giá trị tài sản bị kê biên của đối tượng người dùng bị cưỡng chế tương tự với số tiền thuế đã ghi trong quyết định hành động cưỡng chế và ngân sách cho việc tổ chức triển khai thi hành cưỡng chế.

3. Những tài sản sau này hông được kê biên:

a) Thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm phục vụ nhu yếu thiết yếu cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế và mái ấm gia đình họ;

b) Công cụ lao động;

c) Nhà ở, vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế và mái ấm gia đình họ;

d) Đồ dùng thờ cúng ; di vật, huân chương, huy chương, bằng khen;

đ) Tài sản phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh.

4. Trong thời hạn ba mươi ngày, Tính từ lúc ngày kê biên tài sản, đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế hông nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt thì cơ quan quản trị và vận hành thuế được quyền đấu giá tài sản kê biên để thu đủ tiền thuế nợ, tiền phạt.

5. nhà nước quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế bằng giải pháp kê biên tài sản, đấu giá tài sản kê biên.

Điều 100. Cưỡng chế bằng giải pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng người dùng bị cưỡng chế do tổ chức triển khai, thành viên khác đang giữ

1. Việc cưỡng chế thu tiền, tài sản khác của đối tượng người dùng bị cưỡng chế do tổ chức triển khai, thành viên khác (sau này gọi là bên thứ ba) đang sở hữu được vận dụng khi có đủ những Đk sau này:

a) Cơ quan quản trị và vận hành thuế hông vận dụng được những giải pháp cưỡng chế quy định tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều 93 của Luật này hoặc đã vận dụng nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt;

b) Cơ quan quản trị và vận hành thuế có vị trí căn cứ xác lập bên thứ ba đang sẵn có số tiền nợ hoặc giữ tiền, tài sản khác của đối tượng người dùng bị cưỡng chế.

2. Nguyên tắc thu tiền, tài sản khác của đối tượng người dùng bị cưỡng chế từ bên thứ ba được quy định như sau:

a) Bên thứ ba có số tiền nợ đến hạn phải trả cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế hoặc giữ tiền, tài sản khác của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thì có trách nhiệm nộp tiền thuế nợ, tiền phạt thay cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế;

b) Trường hợp tiền, tài sản khác của đối tượng người dùng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang sở hữu là đối tượng người dùng của những thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ hoặc thuộc trường hợp xử lý và xử lý phá sản thì việc thu tiền, tài sản khác từ bên thứ ba được thực thi theo quy định của pháp lý;

c) Số tiền bên thứ ba nộp vào ngân sách nhà nước thay cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế được xác lập là số tiền đã thanh toán cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế.

3. Trách nhiệm của bên thứ ba đang sẵn có số tiền nợ hoặc giữ tiền, tài sản khác của đối tượng người dùng bị cưỡng chế được quy định như sau:

a) Cung cấp cho cơ quan quản trị và vận hành thuế thông tin về số tiền nợ hoặc khoản tiền, tài sản khác đang sở hữu của đối tượng người dùng thuộc diện cưỡng chế, trong số đó nêu rõ số lượng tiền, thời hạn thanh toán nợ, loại tài sản, số lượng tài sản, tình trạng tài sản;

b) Khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế thì hông được chuyển trả tiền, tài sản khác cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế cho tới lúc thực thi nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc chuyển giao tài sản cho cơ quan quản trị và vận hành thuế để làm thủ tục đấu giá sau;

c) Trong trường hợp hông thực thi được yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế thì phải có văn bản giải trình với cơ quan quản trị và vận hành thuế trong thời hạn năm ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế;

d) Tổ chức, thành viên đang sẵn có số tiền nợ hoặc sở hữu tiền, tài sản khác của đối tượng người dùng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế hông thực thi nộp thay số tiền thuế bị cưỡng chế trong thời hạn mười lăm ngày, Tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế thì bị xem là nợ tiền thuế của Nhà nước và bị vận dụng những giải pháp cưỡng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này.

Điều 101. Cưỡng chế bằng giải pháp dừng làm thủ tục hải quan riêng với hàng hoá nhập khẩu

1. Cưỡng chế bằng giải pháp dừng làm thủ tục hải quan riêng với hàng hoá nhập khẩu được thực thi khi cơ quan hải quan hông vận dụng được hoặc đã vận dụng những giải pháp theo quy định tại những điểm a, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt.

2. Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn phải thông tin chậm nhất năm ngày thao tác trước lúc vận dụng giải pháp dừng làm thủ tục hải quan riêng với hàng hoá nhập khẩu.

Điều 102. Cưỡng chế bằng giải pháp tịch thu mã số thuế, đình chỉ sử dụng hoá đơn; tịch thu giấy ghi nhận Đk marketing thương mại hoặc giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí, giấy phép hành nghề

1. Biện pháp cưỡng chế theo quy định tại điều này được thực thi khi cơ quan quản trị và vận hành thuế đã vận dụng những giải pháp cưỡng chế theo quy định tại những điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 93 của Luật này nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt.

2. Thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế có những trách nhiệm sau này:

a) Thông báo cho đối tượng người dùng bị cưỡng chế biết trong thời hạn ba ngày thao tác trước lúc tịch thu sử dụng mã số thuế, đình chỉ sử dụng hoá đơn;

b) Gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền để tịch thu giấy ghi nhận Đk marketing thương mại, giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí, giấy phép hành nghề.

3. Khi thực thi giải pháp cưỡng chế theo quy định tại điều này, cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền phải thông tin công khai minh bạch trên phương tiện đi lại thông tin đại chúng.

Chương XII

XỬ LÍ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Điều 103. Hành vi vi phạm pháp lý về thuế của người nộp thuế

1. Vi phạm những thủ tục thuế.

2. Chậm nộp tiền thuế.

3. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

4. Trốn thuế, gian lận thuế.

Điều 104. Nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp lý về thuế

1. Mọi hành vi vi phạm pháp lý về thuế được phát hiện phải được xử lý kịp thời, công minh, triệt để. Mọi hậu quả do vi phạm pháp lý về thuế gây ra phải được khắc phục theo như đúng quy định của pháp lý.

2. Tổ chức, thành viên chỉ bị xử phạt hành chính thuế khi có hành vi vi phạm pháp lý về thuế.

3. Việc xử lý vi phạm pháp lý về thuế phải do người dân có thẩm quyền thực thi.

4. Một hành vi vi phạm pháp lý về thuế chỉ bị xử phạt một lần.

Nhiều người cùng thực thi một hành vi vi phạm pháp lý về thuế thì từng người vi phạm đều bị xử phạt.

Một người thực thi nhiều hành vi vi phạm pháp lý về thuế thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

5. Việc xử lý vi phạm pháp lý về thuế phải vị trí căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyết định hành động mức xử phạt thích hợp.

6. Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm pháp lý về thuế thực thi theo quy định của nhà nước.

7. Trường hợp vi phạm pháp lý về thuế đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thực thi theo pháp lý hình sự và pháp lý tố tụng hình sự.

Điều 105. Xử phạt riêng với hành vi vi phạm thủ tục thuế

1. Các hành vi vi phạm thủ tục thuế gồm có:

a) Nộp hồ sơ Đk thuế sau ngày hết hạn nộp hồ sơ Đk thuế;

b) Nộp hồ sơ khai thuế trong mức chừng thời hạn chín mươi ngày, Tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 của Luật này hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật này;

c) Nộp hồ sơ khai thuế trong mức chừng thời hạn từ thời điểm ngày hết hạn phải nộp tờ khai hải quan đến trước thời điểm ngày xử lý hàng hoá hông có người nhận theo quy định của Luật hải quan riêng với trường hợp theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 32 của Luật này;

d) Khai hông khá đầy đủ những nội dung trong hồ sơ thuế, trừ trường hợp người nộp thuế khai tương hỗ update trong thời hạn quy định;

đ) Vi phạm những quy định về phục vụ thông tin tương quan đến xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế;

e) Vi phạm những quy định về chấp hành quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế.

2. Không xử lý vi phạm thủ tục thuế trong trường hợp người nộp thuế được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

3. nhà nước quy định rõ ràng mức phạt riêng với từng hành vi vi phạm thủ tục thuế .

Điều 106. Xử phạt riêng với hành vi chậm nộp tiền thuế

1. Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông tin của cơ quan quản trị và vận hành thuế, thời hạn trong quyết định hành động xử lý của cơ quan quản trị và vận hành thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp hoặc hông khai thuế nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng phương pháp nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước lúc cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì bị xử phạt chậm nộp thuế theo quy định tại Điều này, nhưng hông bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế.

Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì trong thời hạn sáu mươi ngày, Tính từ lúc ngày Đk tờ khai hải quan nhưng trước lúc cơ quan hải quan kiểm tra, thanh tra mà đối tượng người dùng nộp thuế tự phát hiện ra những sai sót tác động đến số tiền thuế phải nộp và dữ thế chủ động nộp số tiền thuế không đủ vào ngân sách nhà nước thì bị xử phạt chậm nộp thuế theo quy định tại Điều này, nhưng hông bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế.

3. Người nộp thuế tự xác lập số tiền phạt chậm nộp vị trí căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp người nộp thuế hông tự xác lập hoặc xác lập hông đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan quản trị và vận hành thuế xác lập số tiền phạt chậm nộp và thông tin cho những người dân nộp thuế biết.

4. Trường hợp sau ba mươi ngày, Tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thì cơ quan quản trị và vận hành thuế thông tin cho những người dân nộp thuế biết số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp.

Điều 107. Xử phạt riêng với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn

Người nộp thuế đã phản ánh khá đầy đủ, trung thực những trách nhiệm kinh tế tài chính làm phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc khai sai nhưng hông thuộc những trường hợp quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 108 của Luật này dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phải nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn thế nữa và bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn thế nữa và phạt tiền thuế chậm nộp trên số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn thế nữa.

Điều 108. Xử phạt riêng với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Người nộp thuế có một trong những hành vi trốn thuế, gian lận thuế sau này thì phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định và bị phạt từ là 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn:

1. Không nộp hồ sơ Đk thuế; hông nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau chín mươi ngày, Tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại những khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 của Luật này hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật này;

2. Không ghi chép trong sổ kế toán những khoản thu tương quan đến việc xác lập số tiền thuế phải nộp;

3. Không xuất hoá đơn khi bán thành phầm hoá, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hoá đơn bán thành phầm thấp hơn giá trị thanh toán thực tiễn của hàng hoá, dịch vụ đã bán;

4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ phạm pháp để hạch toán hàng hoá, nguyên vật tư nguồn vào trong hoạt động và sinh hoạt giải trí phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;

5. Sử dụng chứng từ, tài liệu hông hợp pháp khác để xác lập sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn;

6. Khai sai với thực tiễn thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà hông khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế sau khoản thời hạn thành phầm & hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn sáu mươi ngày, Tính từ lúc ngày Đk tờ khai hải quan;

7. Cố ý hông kê khai hoặc khai sai về thuế riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

8. Cấu kết với những người gửi hàng để nhập khẩu hàng hoá nhằm mục đích mục tiêu trốn thuế;

9. Sử dụng hàng hoá được miễn thuế hông đúng với mục tiêu quy định mà hông khai thuế.

Điều 109. Thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp lý về thuế

1. Đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật này thì thẩm quyền xử phạt được thực thi theo quy định của Luật này và pháp lý về xử lý vi phạm hành chính.

2. Đối với hành vi quy định tại những khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật này thì thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành thuế, Cục trưởng Cục khảo sát chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan có thẩm quyền ra quyết định hành động xử phạt vi phạm pháp lý về thuế.

Điều 110. Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp lý về thuế

1. Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế, thời hiệu xử phạt là hai năm, Tính từ lúc ngày hành vi vi phạm được thực thi.

2. Đối với hành vi vi trốn thuế, gian lận thuế chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi chậm nộp tiền thuế, khai thiếu trách nhiệm và trách nhiệm thuế, thời hiệu xử phạt là năm năm, Tính từ lúc ngày hành vi vi phạm được thực thi.

3. Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp lý về thuế thì người nộp thuế hông bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước.

Điều 111. Miễn xử phạt vi phạm pháp lý về thuế

1. Người bị xử phạt vi phạm pháp lý về thuế có quyền đề xuất kiến nghị miễn xử phạt vi phạm pháp lý về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn không mong muốn bất thần hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

2. Không miễn xử phạt vi phạm pháp lý về thuế riêng với những trường hợp đã thực thi quyết định hành động xử phạt vi phạm pháp lý về thuế của cơ quan quản trị và vận hành thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. nhà nước quy định thẩm quyền, thủ tục miễn xử phạt.

Điều 112. Xử lý vi phạm pháp lý về thuế riêng với cơ quan quản trị và vận hành thuế

 1. Cơ quan quản trị và vận hành thuế thực thi hông đúng theo quy định của Luật này, gây thiệt hại cho những người dân nộp thuế thì phải bồi thường thiệt hại cho những người dân nộp thuế theo quy định của pháp lý.

2. Trường hợp ấn định thuế, hoàn thuế sai do lỗi của cơ quan quản trị và vận hành thuế thì cơ quan quản trị và vận hành thuế phải bồi thường thiệt hại cho những người dân nộp thuế theo quy định của Luật này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

Điều 113. Xử lý vi phạm pháp lý về thuế riêng với công chức quản trị và vận hành thuế

1. Công chức quản trị và vận hành thuế gây phiền hà, trở ngại vất vả cho những người dân nộp thuế làm tác động đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại cho những người dân nộp thuế thì phải bồi thường theo quy định của pháp lý.

 2. Công chức quản trị và vận hành thuế thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc xử lý sai quy định của pháp lý về thuế thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại cho những người dân nộp thuế thì phải bồi thường theo quy định của pháp lý.

3. Công chức quản trị và vận hành thuế tận dụng chức vụ, quyền hạn để thông đồng, bao che cho những người dân nộp thuế, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp lý.

4. Công chức quản trị và vận hành thuế lợi tận dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng trái phép, chiếm hữu, chiếm đoạt tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp lý về thuế thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường cho Nhà nước toàn bộ số tiền thuế, tiền phạt đã sử dụng trái phép, chiếm hữu, chiếm đoạt theo quy định của pháp lý.

Điều 114. Xử lý vi phạm riêng với ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác, người bảo lãnh nộp tiền thuế

1. Ngân hàng thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác hông thực thi trách nhiệm trích chuyển từ thông tin tài khoản của người nộp thuế vào thông tin tài khoản của ngân sách nhà nước riêng với số tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp lý về thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế thì tuỳ theo từng trường hợp rõ ràng xử lý như sau:

a) Ngân hàng thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác hông bị xử phạt trong trường hợp tại thời gian lúc đó thông tin tài khoản tiền gửi của người nộp thuế hông còn số dư hoặc đã ttrích chuyển toàn bộ số dư thông tin tài khoản của người nộp thuế vào thông tin tài khoản của ngân sách nhà nước nhưng vẫn hông đủ số tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp lý về thuế mà người nộp thuế phải nộp;

b) Ngân hàng thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác bị xử lý vi phạm trong trường hợp tại thời gian lúc đó thông tin tài khoản tiền gửi của người nộp thuế có số dư đủ hoặc thừa so với số tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp lý về thuế mà người nộp thuế phải nộp nhưng ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác hông thực thi trích toàn bộ hoặc một phần tương ứng số tiền phải nộp của người nộp thuế thì Ngân hàng thương mại hoặc những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đã biết thành phạt số tiền tương ứng với số tiền hông trích chuyển vào thông tin tài khoản của ngân sách nhà nước.

2. Người bảo lãnh việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp tiền thuế, tiền phạt thay cho những người dân nộp thuế được bảo lãnh trong trường hợp người nộp thuế hông nộp thuế vào thông tin tài khoản của ngân sách nhà nước hoặc vi phạm pháp lý về thuế.

Điều 115. Xử lý vi phạm pháp lý về thuế riêng với tổ chức triển khai, thành viên có tương quan

1. Tổ chức, thành viên có tương quan có hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, gian lận thuế, hông thực thi quyết định hành động cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp lý.

2. Tổ chức, thành viên có tương quan hông thực thi trách nhiệm của tớ theo quy định của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp lý.

Chương XIII

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN

Điều 116. Khiếu nại, tố cáo

1. Người nộp thuế, tổ chức triển khai, thành viên có quyền khiếu nại với cơ quan quản trị và vận hành thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xem xét lại quyết định hành động của cơ quan quản trị và vận hành thuế, hành vi hành chính của công chức quản trị và vận hành thuế khi có vị trí căn cứ nhận định rằng quyết định hành động hoặc hành vi đó trái pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của tớ.

2. Công dân có quyền tố cáo những hành vi vi phạm pháp lý về thuế của người nộp thuế, công chức quản trị và vận hành thuế hoặc tổ chức triển khai, thành viên khác.

3. Thẩm quyền, thủ tục, thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo được thực thi theo quy định của pháp lý về khiếu nại, tố cáo.

Điều 117. Khởi kiện

Việc khởi kiện quyết định hành động của cơ quan quản trị và vận hành thuế, công chức quản trị và vận hành thuế được thực thi theo quy định của pháp lý về thủ tục xử lý và xử lý những vụ án hành chính.

Điều 118. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản trị và vận hành thuế trong việc xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo về thuế

1. Cơ quan quản trị và vận hành thuế khi nhận được khiếu nại về việc thực thi pháp lý về thuế phải xem xét, xử lý và xử lý trong thời hạn theo quy định của pháp lý về khiếu nại, tố cáo.

2. Cơ quan quản trị và vận hành thuế nhận được khiếu nại về việc thực thi pháp lý về thuế có quyền yêu cầu người khiếu nại phục vụ hồ sơ, tài liệu tương quan đến việc khiếu nại; nếu người khiếu nại từ chối phục vụ hồ sơ, tài liệu thì có quyền từ chối xem xét xử lý và xử lý khiếu nại.

3. Cơ quan quản trị và vận hành thuế phải hoàn trả số tiền thuế, số tiền phạt thu hông đúng cho những người dân nộp thuế, bên thứ ba trong thời hạn mười lăm ngày, Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động xử lý của cơ quan quản trị và vận hành thuế cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý.

Chương XIV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 119. Hiệu lực thi hành

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 07 trong năm 2007.

2. Bãi bỏ những quy định về quản trị và vận hành thuế trong những luật, pháp lệnh về thuế và Luật hải quan mà Luật này còn có quy định.

Điều 120. Quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành những điều 9, 19, 27, 30, 31, 32, 42, 43, 49, 60, 62, 72, 76, 89, 90, 91, 99, 104, 105, 111 của Luật này và những nội dung thiết yếu khác theo yêu cầu quản trị và vận hành thuế để thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 trải qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

  
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Phú Trọng

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Luật 78/2006/QH11 – Luật quản trị và vận hành thuế, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

Các từ khóa tương quan

Dịch Vụ TM quyết toán thuế thời gian ở thời gian cuối năm tại quận Kiến An Hải Phòng Đất Cảng Chuyên nghiệp
49/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 27/05/năm trong năm này – Sửa đổi, tương hỗ update NĐ 109/2013/NĐ-CP
Nghị định 105/năm trước đó/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế
Chuẩn mực kế toán số 26 – tin tức về những bên tương quan
Các ngành nghề marketing thương mại phải ký quỹ
Sơ đồ TK211 – Mua TSCĐ bằng NKP sự nghiệp dùng vào hđ sự nghiệp,dự án công trình bất Động sản TT200
Cách hạch toán thuế nhà thầu theo giá net
Cách phân loại lợi nhuận sau thuế riêng với công ty nhiều cổ đông góp vốn
Học chứng từ kế toán trưởng trực tuyến tại Tp Hà Nội Thủ Đô giá rẻ, chất lượng tốt
Phí bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên – Những yếu tố cần quan tâm


Quý khách đang xem post Luật 78/2006/QH11 – Luật quản trị và vận hành thuế 2022

Với việc Pro tìm hiểu thêm bài Luật 78/2006/QH11 – Luật quản trị và vận hành thuế FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Download tài liệu Luật 78/2006/QH11 – Luật quản trị và vận hành thuế phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Nếu Quý khách đang tìm link google drive mega để tải tài liệu Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại comment or ThamGia Group zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp không lấy phí.
#Luật #782006QH11 #Luật #quản #lý #thuế