0765562555

Mẹo Luật số 14/2008/QH12 – Luật thuế thu nhập doanh nghiệp khá đầy đủ 2022

Quý khách đang Search từ khóa Chia Sẻ Hướng dẫn HD Luật số 14/2008/QH12 – Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Mới nhất trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-06 18:39:30

3847

Lượt xem:
1.457

Ngày thứ 3/06/2008 Quốc hội phát hành Luật số 14/2008/QH12 nhằm mục đích quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, vị trí căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp…..

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2009 thay thế Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 và lúc bấy giờ đươc sửa đổi tương hỗ update bởi Luật số 32/2013/QH13, 71/năm trước đó/QH13.

Các ban tải về tại đây: Luật số 14-2008-QH12

Sau đấy là nội dung văn bản:

 

     QUỐC HỘI                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Luật số: 14/2008/QH12                                                      Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 03 tháng 06 năm 2008  

 

LUẬT

Thuế thu nhập doanh nghiệp

            Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

            Quốc hội phát hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, vị trí căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau này gọi là doanh nghiệp), gồm có:

a) Doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý Việt Nam;

b) Doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý quốc tế (sau này gọi là doanh nghiệp quốc tế) có cơ sở thường trú hoặc hông có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

c) Tổ chức được xây dựng theo Luật Hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý Việt Nam;

đ) Tổ chức khác có hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại có thu nhập.

2. Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

a) Doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý Việt Nam nộp thuế riêng với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam;

b) Doanh nghiệp quốc tế có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế riêng với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở thường trú đó;

c) Doanh nghiệp quốc tế có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế riêng với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này hông tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở thường trú;

d) Doanh nghiệp quốc tế hông có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế riêng với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

3. Cơ sở thường trú của doanh nghiệp quốc tế là cơ sở sản xuất, marketing thương mại mà trải qua cơ sở này, doanh nghiệp quốc tế tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại tại Việt Nam mang lại thu nhập, gồm có:

a) Chi nhánh, văn phòng điều hành quản lý, nhà máy sản xuất, công xưởng, phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc khu vực khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác tại Việt Nam;

b) Địa điểm xây dựng, khu công trình xây dựng xây dựng, lắp ráp, lắp ráp;

c) Cơ sở phục vụ dịch vụ, gồm có cả dịch vụ tư vấn trải qua người làm công hay một tổ chức triển khai, thành viên khác;

d) Đại lý cho doanh nghiệp quốc tế;

đ) Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là người đại diện thay mặt thay mặt có thẩm quyền ký phối hợp đồng thay mặt đứng tên doanh nghiệp quốc tế hoặc đại diện thay mặt thay mặt hông có thẩm quyền ký phối hợp đồng thay mặt đứng tên doanh nghiệp quốc tế nhưng thường xuyên thực thi việc Giao thành phầm & hàng hóa hoặc phục vụ dịch vụ tại Việt Nam.

Điều 3. Thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập chịu thuế gồm có thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Thu nhập khác gồm có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn ngân hàng vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập những khoản dự trữ; thu số tiền nợ khó đòi đã xóa nay đòi được; thu số tiền nợ phải trả hông xác lập được chủ; khoản thu nhập từ marketing thương mại của trong năm trước đó bị bỏ sót và những khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại ở ngoài Việt Nam.

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức triển khai được xây dựng theo Luật Hợp tác xã.

2. Thu nhập từ việc thực thi dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

3. Thu nhập từ việc thực thi hợp đồng nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển, thành phầm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, thành phầm làm ra từ công nghệ tiên tiến và phát triển mới lần đầu vận dụng tại Việt Nam.

4. Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV. nhà nước quy định tiêu chuẩn, Đk xác lập doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV.

5. Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy nghề dành riêng cho những người dân dân tộc bản địa thiểu số, người tàn tật, trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, đối tượng người dùng tệ nạn xã hội.

6. Thu nhập được chia từ hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn, link kinh doanh, link với doanh nghiệp trong nước, sau khoản thời hạn đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, nghiên cứu và phân tích khoa học, văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, từ thiện, nhân đạo và hoạt động và sinh hoạt giải trí xã hội khác tại Việt Nam.

Điều 5. Kỳ tính thuế

1. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác lập theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh thu nhập vận dụng riêng với doanh nghiệp quốc tế được quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 của Luật này.

Chương II

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

Điều 6. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Điều 7. Xác định thu nhập tính thuế

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác lập bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và những khoản lỗ được kết chuyển từ trong năm trước đó.

2. Thu nhập chịu thuế bằng lệch giá trừ những khoản chi được trừ của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.

3. Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản phải xác lập riêng để kê khai nộp thuế.

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 8. Doanh thu

Doanh thu là toàn bộ tiền bán thành phầm, tiền gia công, tiền phục vụ dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng. Doanh thu được xem bằng đồng đúc Việt Nam; trường hợp có lệch giá bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán trung bình trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời gian phát sinh lệch giá bằng ngoại tệ.

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 9. Các khoản chi được trừ và hông được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế

1. Trừ những khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu phục vụ đủ những Đk sau này:

a) Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý.

2. Các khoản chi hông được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế gồm có:

a) Khoản chi hông phục vụ đủ những Đk quy định tại khoản 1 Điều này, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác hông được bồi thường;

b) Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính;

c) Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí góp vốn đầu tư khác;

d) Phần ngân sách quản trị và vận hành marketing thương mại do doanh nghiệp quốc tế phân loại cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân loại do pháp lý Việt Nam quy định;

đ) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp lý về trích lập dự trữ;

e) Phần ngân sách nguyên vật tư, vật tư, nhiên liệu, nguồn tích điện, thành phầm & hàng hóa vượt định mức tiêu tốn do doanh nghiệp xây dựng, thông tin cho cơ quan thuế và giá thực tiễn xuất kho;

g) Phần chi trả lãi tiền vay vốn ngân hàng sản xuất, marketing thương mại của đối tượng người dùng hông phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính vượt quá 150% mức lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời gian vay;

h) Trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt hông đúng quy định của pháp lý;

i) Khoản trích trước vào ngân sách hông đúng quy định của pháp lý;

k) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp hông trực tiếp tham gia điều hành quản lý sản xuất, marketing thương mại; tiền lương, tiền công, những khoản hạch toán khác để trả cho những người dân lao động nhưng thực tiễn hông chi trả hoặc hông có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý;

l) Chi trả lãi tiền vay vốn ngân hàng tương ứng với phần vốn điều lệ không đủ;

m) Thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào đã được khấu trừ, thuế giá trị ngày càng tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp;

n) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi tương hỗ tiếp thị, chi tương hỗ ngân sách, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí truyền thông tương quan trực tiếp đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại vượt quá 10% tổng số chi được trừ; riêng với doanh nghiệp xây mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, Tính từ lúc lúc được xây dựng. Tổng số chi được trừ hông gồm có những khoản chi quy định tại điểm này; riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại, tổng số chi được trừ hông gồm có mức giá mua của thành phầm & hàng hóa đẩy ra;

o) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho những người dân nghèo theo quy định của pháp lý.

3. Khoản chi bằng ngoại tệ được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán trung bình trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời gian phát sinh ngân sách bằng ngoại tệ.

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 10. Thuế suất

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 13 của Luật này.

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý và hiếm khác từ 32% đến 50% phù phù thích hợp với từng dự án công trình bất Động sản, từng cơ sở marketing thương mại.

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 11. Phương pháp tính thuế

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được xem bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Việt Nam thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp nhưng tối đa hông quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật này.

2. Phương pháp tính thuế riêng với doanh nghiệp quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 của Luật này được thực thi theo quy định của nhà nước.

Điều 12. Nơi nộp thuế

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với địa phận nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì số thuế được xem nộp theo tỷ suất ngân sách giữa nơi có cơ sở sản xuất và nơi có trụ sở chính. Việc phân cấp, quản trị và vận hành, sử dụng thu nhập được thực thi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Điều này.

Chương III

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Điều 13. Ưu đãi về thuế suất

1. Doanh nghiệp xây mới từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao; doanh nghiệp xây mới từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thuộc nghành công nghệ tiên tiến và phát triển cao, nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển, góp vốn đầu tư tăng trưởng hạ tầng đặc biệt quan trọng quan trọng của Nhà nước, sản xuất thành phầm ứng dụng được vận dụng thuế suất 10% trong thời hạn mười lăm năm.

2. Doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề giáo dục – đào tạo và giảng dạy, dạy nghề, y tế, văn hóa truyền thống, thể thao và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên được vận dụng thuế suất 10%.

3. Doanh nghiệp xây mới từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả được vận dụng thuế suất 20% trong thời hạn mười năm.

4. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng thanh toán nhân dân được vận dụng thuế suất 20%.

5. Đối với dự án công trình bất Động sản cần đặc biệt quan trọng thu hút góp vốn đầu tư có quy mô lớn và công nghệ tiên tiến và phát triển cao thì thời hạn vận dụng thuế suất ưu đãi trọn vẹn có thể kéo dãn thêm, nhưng thời hạn kéo dãn thêm hông quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Thời gian vận dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được xem từ thời điểm năm thứ nhất doanh nghiệp có lệch giá.

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 14. Ưu đãi về thời hạn miễn thuế, giảm thuế

1. Doanh nghiệp xây mới từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao; doanh nghiệp xây mới từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thuộc nghành công nghệ tiên tiến và phát triển cao, nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển, góp vốn đầu tư tăng trưởng hạ tầng đặc biệt quan trọng quan trọng của Nhà nước, sản xuất thành phầm ứng dụng; doanh nghiệp xây mới hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề giáo dục – đào tạo và giảng dạy, dạy nghề, y tế, văn hóa truyền thống, thể thao và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên được miễn thuế tối đa hông quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa hông quá chín năm tiếp theo.

2. Doanh nghiệp xây mới từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại địa phận có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả được miễn thuế tối đa hông quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa hông quá bốn năm tiếp theo.

3. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được xem từ thời điểm năm thứ nhất doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế; trường hợp doanh nghiệp hông có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, Tính từ lúc năm thứ nhất có lệch giá thì thời hạn miễn thuế, giảm thuế được xem từ thời điểm năm thứ tư.

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 15. Các trường hợp giảm thuế khác

1. Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải lối đi bộ sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm vào cho lao động nữ.

2. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc bản địa thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm vào cho lao động là người dân tộc bản địa thiểu số.

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 16. Chuyển lỗ

1. Doanh nghiệp có lỗ được chuyển số lỗ sang năm tiếp theo; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ hông quá năm năm, Tính từ lúc năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

2. Doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản chỉ được chuyển số lỗ vào thu nhập tính thuế của hoạt động và sinh hoạt giải trí này.

Điều 17. Trích lập Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp được xây dựng, hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế thường niên để lập Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp.

2. Trong thời hạn năm năm, Tính từ lúc lúc trích lập, nếu Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển hông được sử dụng hoặc sử dụng hông hết 70% hoặc sử dụng hông đúng mục tiêu thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà hông sử dụng hoặc sử dụng hông đúng mục tiêu và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp vốn để làm tính số thuế tịch thu là thuế suất vận dụng cho doanh nghiệp trong thời hạn trích lập quỹ.

Lãi suất tính lãi riêng với số thuế tịch thu tính trên phần quỹ hông sử dụng hết là lãi suất vay trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm vận dụng tại thời gian tịch thu và thời hạn tính lãi là hai năm.

Lãi suất tính lãi riêng với số thuế tịch thu tính trên phần quỹ sử dụng sai mục tiêu là lãi phạt chậm nộp theo quy định của Luật quản trị và vận hành thuế và thời hạn tính lãi là khoảng chừng thời hạn Tính từ lúc lúc trích lập quỹ đến khi tịch thu.

3. Doanh nghiệp hông được hạch toán những khoản chi từ Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

4. Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho góp vốn đầu tư khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tại Việt Nam.

Điều 18. Điều kiện vận dụng ưu đãi thuế

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại những điều 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật này chỉ vận dụng riêng với doanh nghiệp thực thi chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.

2. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại được ưu đãi thuế quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hông được ưu đãi thuế; trường hợp hông hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại được ưu đãi thuế được xác lập theo tỷ suất lệch giá giữa hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại được ưu đãi thuế trên tổng lệch giá của doanh nghiệp.

3. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này hông vận dụng riêng với:

a) Thu nhập quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này;

b) Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý và hiếm khác;

c) Thu nhập từ marketing thương mại trò chơi có thưởng, cá cược theo quy định của pháp lý;

d) Trường hợp khác theo quy định của nhà nước.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2009.

2. Luật này thay thế Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11.

3. Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 tiếp tục được hưởng những ưu đãi này cho thời hạn còn sót lại theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11; trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có cả thuế suất ưu đãi và thời hạn miễn thuế, giảm thuế thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Luật này thì được vận dụng ưu đãi thuế theo quy định của Luật này cho thời hạn còn sót lại.

4. Doanh nghiệp thuộc diện hưởng thời hạn miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 mà chưa tồn tại thu nhập chịu thuế thì thời gian khởi đầu tính thời hạn miễn thuế, giảm thuế được xem theo quy định của Luật này và Tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành.

Điều 20. Hướng dẫn thi hành

nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành những điều 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 và những nội dung thiết yếu khác của Luật này theo yêu cầu quản trị và vận hành.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 trải qua ngày 03 tháng 6 năm 2008./.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Phú Trọng

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Luật số 14/2008/QH12 – Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

Các từ khóa tương quan

Thanh toán vào thông tin tài khoản của bên thứ ba đã có được khấu trừ thuế hông?
Dịch Vụ TM kế toán thuế tại Vũ Ninh Bắc Ninh giá tốt nhất
Hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu Đk thuế cho doanh nghiệp mới xây dựng
Cách thanh tra rà soát lệch giá khi quyết toán thuế TNDN
Hóa đơn là gì? Nội dung rõ ràng của hóa đơn ra làm sao?
Dịch Vụ TM khai báo thuế tại Hoàn Kiếm Tp Hà Nội Thủ Đô Chuyên nghiệp Uy tín
QĐ 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/17 quy định về bảo hiểm
Mã số thuế Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Halla Electronics Vina
Góp vốn marketing thương mại chưa đủ đã có được hoàn thuế GTGT hông?
Viết sai hóa đơn giá trị ngày càng tăng phải xử lý và xử lý ra làm sao ?


Người dùng đang mò mẩn nội dung bài viết Luật số 14/2008/QH12 – Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2022

Với việc Người dùng đọc nội dung bài viết Luật số 14/2008/QH12 – Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

down hướng dẫn Luật số 14/2008/QH12 – Luật thuế thu nhập doanh nghiệp phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Nêu Pro đang tìm link google drive mega để down tài liệu Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại cmt hoặc Join Nhóm zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn không lấy phí.
#Luật #số #142008QH12 #Luật #thuế #thu #nhập #doanh #nghiệp