0765562555

Mẹo Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với đối tượng người dùng bị tác động bởi dịch New 2022

Người dùng đang Search từ khóa Thủ thuật Hướng dẫn HD Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với đối tượng người dùng bị tác động bởi dịch Free trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 16:34:33

3509

Lượt xem:
461

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

___________

Số: 860/BHXH-BT

V/v Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất riêng với đối tượng người dùng bị tác động bởi dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 17 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày thứ tư/3/2020, Thủ tướng nhà nước phát hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về những trách nhiệm, giải pháp cấp bách tháo gỡ trở ngại vất vả cho sản xuất marketing thương mại, bảo vệ phúc lợi xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Từ đó, giao Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan hướng dẫn thực thi tạm ngưng đóng BHXH riêng với những đối tượng người dùng bị tác động bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và ko tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp lý. Để triển khai thưc hiện Chỉ thị của Thủ tướng nhà nước, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu:

1. BHXH tỉnh, thành phố:

a) Phối phù thích hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính văn bản báo cáo giải trình quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ huy thanh tra rà soát, hướng dẫn, tuyên truyền tới những cty, cty, tổ chức triển khai, doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thuộc những ngành nghề dịch vụ vận tải lối đi bộ hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng quán ăn và những ngành nghề đặc biệt quan trọng khác gặp trở ngại vất vả do dịch bệnh gây ra, dẫn đến ko sắp xếp được việc làm cho những người dân lao động, trong số đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải trong thời điểm tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động xuất hiện trước lúc tạm ngưng sản xuất, marketing thương mại trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng mức tài sản do dịch bệnh gây ra (ko kể giá trị tài sản là đất) theo theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH năm năm trước đó; những Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định số 115/năm ngoái/NĐ-CP ngày 11/11/năm ngoái của nhà nước và Điều 28 Thông tư số 59/năm ngoái/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/năm ngoái của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Tiếp nhận, xử lý và xử lý ngay hồ sơ đề xuất kiến nghị tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6 năm 2020 khi nhận được hồ sơ đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp và ko tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề xuất kiến nghị thì kịp thời phối phù thích hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam để xem xét, xử lý và xử lý tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

c) Trong thời hạn tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, ko thực thi thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp lý về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp riêng với những doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 gây ra nếu doanh nghiệp ko có tín hiệu vi phạm; đồng thời, hàng tháng đôn đốc doanh nghiệp đóng khá đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho những người dân lao động.

d) Kết thúc thời hạn tạm ngưng đóng (hết tháng 6/2020), kịp thời thông tin và đôn đốc doanh nghiệp đóng đủ những quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, gồm có cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời hạn tạm ngưng đóng trước đó.

đ) Thường xuyên, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực thi tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo như đúng quy định của pháp lý nhằm mục đích kịp thời tháo gỡ trở ngại vất vả cho doanh nghiệp, tránh lạm dụng, trục lợi. Định kỳ trước thời điểm ngày 05 hàng tháng văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi về BHXH Việt Nam (theo mẫu dính kèm).

2. Các cty trực thuộc BHXH Việt Nam:

a) Giao Ban Thu thường xuyên theo dõi, hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố thực thi. Hàng tháng tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Tổng Giám đốc để văn bản báo cáo giải trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước theo quy định.

b) Giao Trung tâm Truyền thông tăng cường công tác thao tác thông tin tuyên truyền để những doanh nghiệp nắm vững những quy định của pháp lý về việc tạm ngưng đóng, nhất là quy định về Đk doanh nghiệp, hồ sơ, thời hạn tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nhằm mục đích thực thi tốt Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng nhà nước.

Yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những cty thuộc BHXH Việt Nam thực thi theo như đúng quy định và hướng dẫn tại Công văn này. Quá trình thực thi nếu có vướng mắc, văn bản báo cáo giải trình kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, xử lý và xử lý./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Văn phòng nhà nước (để văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng và Phó TTg Vũ Đức Đam);

– UBND những tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Tổng Giám đốc (để văn bản báo cáo giải trình);

– Các Phó Tổng Giám đốc;

– Các cty trực thuộc BHXH Việt Nam;

– Lưu: VT. BT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đình Liệu

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP….

____________

Số: …./BC-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

…., ngày          tháng … năm 2020

                                                   BÁO CÁO

Kết quả thực thi tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất riêng với những cty bị tác động do dịch Covid-19 gây ra
                                                Tháng        năm 2020

1. Kết quả:

Đơn vị: triệu đồng

Số

TT

1Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại

Phát sinh trong tháng

Lũy kế

Số cty

Số lao động

Số tiền tạm ngưng đóng

Số cty

Số lao động

2Số tiền tạm ngưng đóng

A

B

1

2

3

4

5

6

1

Dịch Vụ TM vận tải lối đi bộ…

2

Lưu trú

2. Nhận xét, nhìn nhận:

……………………….

3. Đề xuất, kiến nghị:

……………………….

Nơi nhận:

– ……;

– …….;

– Lưu: ….

 

GIÁM ĐỐC

 

______________________________

1Cột 2, phản ánh rõ ràng theo từng nghành, ngành nghề hoạt động và sinh hoạt giải trí, sản xuất marketing thương mại, như: vận tải lối đi bộ hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng quán ăn và những ngành nghề đặc biệt quan trọng khác.

2Cột 6, ghi tổng số tiền tạm ngưng đóng từ thời điểm tháng đầu tạm ngưng đóng đến tháng văn bản báo cáo giải trình (ví dụ: Doanh nghiệp A tạm ngưng đóng từ thời điểm tháng bốn/2020 thì văn bản báo cáo giải trình tháng 6/2020 ghi tổng số tiền tạm ngưng đóng từ thời điểm tháng bốn/2020 đến tháng 6/2020).

Các từ khóa tương quan

Sơ đồ kế toán TSCĐ phát hiện thiếu TH có quyết định hành động xử lý ngay -TK211 TT200
Lớp học kế toán tổng hợp tại Từ Liêm TỐT và RẺ
Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp – Thông tư 200
Lớp học kế toán trưởng tại Hoài Đức Tp Hà Nội Thủ Đô uy tín
Lớp học kế toán trưởng tại Tỉnh Lào Cai rất chất lượng
Hỏi – đáp về lệ phí trước bạ phải nộp riêng với xe hơi Like New 99%
Hướng dẫn in hóa đơn cho Chi nhánh
Bảng giá dịch vụ kế toán tại Bắc Ninh
Dịch Vụ TM làm văn bản báo cáo giải trình tài chính tại Kinh Bắc Bắc Ninh Chuyên nghiệp Uy tín
Thông tư 173/năm trong năm này/TT-BTC Sửa đổi tương hỗ update Khoản 3, Đ.15 TT 219/2013/TT-BTC


Bạn đang xem nội dung bài viết Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với đối tượng người dùng bị tác động bởi dịch 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với đối tượng người dùng bị tác động bởi dịch Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Download hướng dẫn Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với đối tượng người dùng bị tác động bởi dịch phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải tài liệu Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại binhfluan hoặc ThamGia Group zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp không lấy phí.
#Tạm #dừng #đóng #vào #quỹ #hưu #trí #tử #tuất #với #đối #tượng #bị #ảnh #hưởng #bởi #dịch