0765562555

Thủ thuật Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế TNCN New 2022

Quý khách đang Search từ khóa Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Hướng dẫn HD Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế TNCN Free trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 19:11:05

3745

Lượt xem:
6.692

Bài viết Ngày 15 tháng 08 năm trước đó đó, Bộ Tài chính phát hành Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực thi một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên trong đó quy định về người nộp thuế, những khoản thu nhập chịu thuế , phương pháp tính thuế…..

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 10 năm trước đó đó

 

Tải thông tư tại đây:Thông tư 111.2013.TT-BTC

 

 

      BỘ TÀI CHÍNH                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 111/2013/TT-BTC                                                  Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 08 năm trước đó đó

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực thi một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên

            Căn cứ Luật Thuế thu nhập thành viên số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 trong năm 2007;

            Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 thời gian năm 2012;

            Căn cứ Luật quản trị và vận hành thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

            Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 thời gian năm 2012;

            Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên;

            Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế;

            Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của nhà nước quy định về hiệu suất cao trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai Bộ Tài chính;

            Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

            Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Người nộp thuế

Người nộp thuế là thành viên cư trú và thành viên hông cư trú theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập thành viên, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập thành viên (sau này gọi tắt là Nghị định số 65/2013/NĐ-CP), có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập thành viên và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.

Phạm vi xác lập thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

Đối với thành viên cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, hông phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với thành viên hông cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, hông phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

1. Cá nhân cư trú là người phục vụ một trong những Đk sau này:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện tại Việt Nam, trong số đó ngày đến và ngày đi sẽ là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được vị trí căn cứ vào xác nhận của cơ quan quản trị và vận hành xuất nhập cư trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của thành viên khi tới và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cư và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được xem chung là một ngày cư trú.

Cá nhân xuất hiện tại Việt Nam theo phía dẫn tại điểm này là yếu tố hiện hữu của thành viên đó trên lãnh thổ Việt Nam.

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

b.1) Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp lý về cư trú:

b.1.1) Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi thành viên sinh sống thường xuyên, ổn định hông có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã Đk thường trú theo quy định của pháp lý về cư trú.

b.1.2) Đối với những người quốc tế: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi Đk cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

b.2) Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp lý về nhà tại, với thời hạn của những hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, rõ ràng như sau:

b.2.1) Cá nhân chưa hoặc hông có nơi ở thường xuyên theo phía dẫn tại điểm b.1, khoản 1, Điều này nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo những hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng khá được xác lập là thành viên cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà tại nhiều nơi.

b.2.2) Nhà thuê để ở gồm có cả trường hợp ở khách sạn, ở trong nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi thao tác, ở trụ sở cơ quan,… hông phân biệt thành viên tự thuê hay người tiêu dùng lao động thuê cho những người dân lao động.

Trường hợp thành viên có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại khoản này nhưng thực tiễn xuất hiện tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà thành viên hông chứng tỏ được là thành viên cư trú của nước nào thì thành viên đó là thành viên cư trú tại Việt Nam.

Việc chứng tỏ là đối tượng người dùng cư trú của nước khác được vị trí căn cứ vào Giấy ghi nhận cư trú. Trường hợp thành viên thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết kết Hiệp định thuế với Việt Nam hông có quy định cấp Giấy ghi nhận cư trú thì thành viên phục vụ bản chụp Hộ chiếu để chứng tỏ thời hạn cư trú.

2. Cá nhân hông cư trú là người hông phục vụ Đk nêu tại khoản 1, Điều này.

3. Người nộp thuế trong một số trong những trường hợp rõ ràng được xác lập như sau:

a) Đối với thành viên có thu nhập từ marketing thương mại.

a.1) Trường hợp chỉ có một người thay mặt đứng tên trong Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại thì người nộp thuế là thành viên thay mặt đứng tên trong Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại.

a.2) Trường hợp nhiều người cùng thay mặt đứng tên trong Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại (nhóm thành viên marketing thương mại), cùng tham gia marketing thương mại thì người nộp thuế là từng thành viên mang tên trong Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại.

a.3) Trường hợp trong một hộ mái ấm gia đình có nhiều người cùng tham gia marketing thương mại nhưng chỉ có một người thay mặt đứng tên trong Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại thì người nộp thuế là thành viên thay mặt đứng tên trong Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại.

a.4) Trường hợp thành viên, hộ mái ấm gia đình thực tiễn có marketing thương mại nhưng hông có Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại (hoặc Chứng chỉ, Giấy phép hành nghề) thì người nộp thuế là thành viên đang thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.

a.5) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác hông có Đk marketing thương mại, người nộp thuế là thành viên sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác. Trường hợp nhiều thành viên cùng sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác thì người nộp thuế là từng thành viên có quyền sở hữu, quyền sử dụng.

b) Đối với thành viên có thu nhập chịu thuế khác.

b.1) Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là đồng sở hữu, người nộp thuế là từng thành viên đồng sở hữu bất động sản.

b.2) Trường hợp ủy quyền quản trị và vận hành bất động sản mà thành viên được ủy quyền có quyền chuyển nhượng ủy quyền bất động sản hoặc có những quyền như riêng với thành viên sở hữu bất động sản theo quy định của pháp lý thì người nộp thuế là thành viên ủy quyền bất động sản.

b.3) Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng những đối tượng người dùng được bảo lãnh theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển mà đối tượng người dùng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu, đồng tác giả của nhiều thành viên (nhiều tác giả) thì người nộp thuế là từng thành viên có quyền sở hữu, quyền tác giả và hưởng thu nhập từ việc chuyển giao, chuyển quyền nêu trên.

b.4) Trường hợp thành viên nhượng quyền thương mại theo quy định của Luật Thương mại mà đối tượng người dùng nhượng quyền thương mại là nhiều thành viên tham gia nhượng quyền thì người nộp thuế là từng thành viên được hưởng thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

4. Người nộp thuế theo phía dẫn tại những khoản 1 và 2, Điều này gồm có:

a) Cá nhân có quốc tịch Việt Nam kể cả thành viên được cử đi công tác thao tác, lao động, học tập ở quốc tế có thu nhập chịu thuế.

b) Cá nhân là người hông mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, gồm có: người quốc tế thao tác tại Việt Nam, người quốc tế hông hiện hữu tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập thành viên và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, những khoản thu nhập chịu thuế thu nhập thành viên gồm có:

1. Thu nhập từ marketing thương mại

Thu nhập từ marketing thương mại là thu nhập đã có được từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trong những nghành sau:

a) Thu nhập từ sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ thuộc toàn bộ những nghành, ngành nghề marketing thương mại theo quy định của pháp lý như: sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa; xây dựng; vận tải lối đi bộ; marketing thương mại ăn uống; marketing thương mại dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác.

b) Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí hành nghề độc lập của thành viên trong những nghành, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng từ hành nghề theo quy định của pháp lý.

c) Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt cá thủy sản hông phục vụ đủ Đk được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người tiêu dùng lao động, gồm có:

a) Tiền lương, tiền công và những khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới những hình thức bằng tiền hoặc hông bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ những khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp lý về ưu đãi người dân có công.

b.2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần riêng với những đối tượng người dùng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành xong trách nhiệm.

b.3) Phụ cấp quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh; những khoản trợ cấp riêng với lực lượng vũ trang.

b.4) Phụ cấp ô nhiễm, nguy hiểm riêng với những ngành, nghề hoặc việc làm ở nơi thao tác có yếu tố ô nhiễm, nguy hiểm.

b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

b.6) Trợ cấp trở ngại vất vả đột xuất, trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chính sách thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm kĩ năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và những khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

b.7) Trợ cấp riêng với những đối tượng người dùng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp lý.

b.8) Phụ cấp phục vụ riêng với lãnh đạo cấp cao.

b.9) Trợ cấp một lần riêng với thành viên khi chuyển công tác thao tác đến vùng có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, tương hỗ một lần riêng với cán bộ công chức làm công tác thao tác về độc lập lãnh thổ biển hòn đảo theo quy định của pháp lý. Trợ cấp chuyển vùng một lần riêng với những người quốc tế đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi thao tác ở quốc tế.

b.10) Phụ cấp riêng với nhân viên cấp dưới y tế thôn, bản.

b.11) Phụ cấp đặc trưng ngành nghề.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp hông tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp những văn bản hướng dẫn về những khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp vận dụng riêng với khu vực Nhà nước thì những thành phần kinh tế tài chính khác, những cơ sở marketing thương mại khác được vị trí căn cứ vào khuôn khổ và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn riêng với khu vực Nhà nước để tính trừ.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn thế nữa mức phụ cấp, trợ cấp theo phía dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần riêng với những người quốc tế đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi thao tác ở quốc tế được trừ theo mức ghi tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

c) Tiền thù lao nhận được dưới những hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán thành phầm hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia những đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia những dự án công trình bất Động sản, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp lý về chính sách nhuận bút; tiền tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giảng dạy; tiền tham gia màn biểu diễn văn hoá, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội marketing thương mại, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban trấn áp doanh nghiệp, ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản, hội đồng quản trị và vận hành, những hiệp hội, hội nghề nghiệp và những tổ chức triển khai khác.

đ) Các khoản quyền lợi bằng tiền hoặc hông bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người tiêu dùng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà tại, điện, nước và những dịch vụ kèm theo (nếu có).

Trường hợp thành viên ở tại trụ sở thao tác thì thu nhập chịu thuế vị trí căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc ngân sách khấu hao, tiền điện, nước và những dịch vụ khác tính theo tỷ suất giữa diện tích s quy hoạnh thành viên sử dụng với diện tích s quy hoạnh trụ sở thao tác.

Khoản tiền thuê nhà do cty sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tiễn trả hộ nhưng hông vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa gồm có tiền thuê nhà) tại cty.

đ.2) Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hông bắt buộc khác, tiền góp phần quỹ hưu trí tự nguyện do người tiêu dùng lao động mua hoặc góp phần cho những người dân lao động riêng với những thành phầm bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm.

đ.3) Phí hội viên và những khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho thành viên theo yêu cầu như: chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, vui chơi, thẩm mỹ và làm đẹp, rõ ràng như sau:

đ.3.1) Khoản phí hội viên (như thẻ hội viên sân gôn, sân quần vợt, thẻ sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa truyền thống nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thể dục thể thao…) nếu thẻ có ghi đích danh thành viên hoặc nhóm thành viên sử dụng. Trường hợp thẻ được sử dụng chung, hông ghi tên thành viên hoặc nhóm thành viên sử dụng thì hông tính vào thu nhập chịu thuế.

đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho thành viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, vui chơi thẩm mỹ và làm đẹp… nếu nội dung chi trả ghi rõ tên thành viên được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ hông ghi tên thành viên được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì hông tính vào thu nhập chịu thuế.

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác thao tác phí, điện thoại cảm ứng, trang phục,… cao hơn thế nữa mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi hông tính vào thu nhập chịu thuế riêng với một số trong những trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người thao tác trong những cty hành chính vì sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Thương Hội: mức khoán chi vận dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với những người lao động thao tác trong những tổ chức triển khai marketing thương mại, những văn phòng đại diện thay mặt thay mặt: mức khoán chi vận dụng phù phù thích hợp với mức xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo những văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.4.3) Đối với những người lao động thao tác trong những tổ chức triển khai quốc tế, những văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế: mức khoán chi thực thi theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế.

đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện đi lại phục vụ đưa đón tập thể người lao động từ nơi ở đến nơi thao tác và ngược lại thì hông tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động; trường hợp chỉ đưa đón riêng từng thành viên thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của thành viên được đưa đón.

đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo và giảng dạy nâng cao trình độ, tay nghề cho những người dân lao động phù phù thích hợp với việc làm trình độ, trách nhiệm của người lao động hoặc theo kế hoạch của cty sử dụng lao động thì hông tính vào thu nhập của người lao động.

đ.7) Các khoản quyền lợi khác.

Các khoản quyền lợi khác mà người tiêu dùng lao động chi cho những người dân lao động như: chi trong những ngày nghỉ, lễ; thuê những dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm thành viên; chi cho những người dân giúp việc mái ấm gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm những việc làm khác trong mái ấm gia đình theo hợp đồng…

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc hông bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng dẫn sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, trừ những khoản tiền thưởng sau này:

e.1) Tiền thưởng kèm theo những thương hiệu được Nhà nước phong tặng, gồm có cả tiền thưởng kèm theo những thương hiệu thi đua, những hình thức khen thưởng theo quy định của pháp lý về thi đua, khen thưởng, rõ ràng:

e.1.1) Tiền thưởng kèm theo những thương hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và phát triển, Chiến sỹ tiên tiến và phát triển.

e.1.2) Tiền thưởng kèm theo những hình thức khen thưởng.

e.1.3) Tiền thưởng kèm theo những thương hiệu do Nhà nước phong tặng.

e.1.4) Tiền thưởng kèm theo những phần thưởng do những Hội, tổ chức triển khai thuộc những Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù phù thích hợp với điều lệ của tổ chức triển khai đó và phù phù thích hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

e.1.5) Tiền thưởng kèm theo phần thưởng Hồ Chí Minh, phần thưởng Nhà nước.

e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Thẩm quyền ra quyết định hành động khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo những thương hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù phù thích hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

e.2) Tiền thưởng kèm theo phần thưởng vương quốc, phần thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

e.3) Tiền thưởng về tăng cấp cải tiến kỹ thuật, sáng tạo, ý tưởng sáng tạo nên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp lý với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế riêng với những khoản sau:

g.1) Khoản tương hỗ của người tiêu dùng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân mình người lao động và thân nhân của người lao động.

g.1.1) Thân nhân của người lao động trong trường hợp này gồm có: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp.

g.1.2) Mức tương hỗ hông tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền thực tiễn chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí nhưng tối đa hông quá số tiền trả viện phí của người lao động và thân nhân người lao động sau khoản thời hạn đã trừ số tiền chi trả của tổ chức triển khai bảo hiểm.

g.1.3) Người sử dụng lao động chi tiền tương hỗ có trách nhiệm: lưu giữ bản sao chứng từ trả tiền viện phí có xác nhận của người tiêu dùng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả phần còn sót lại sau khoản thời hạn tổ chức triển khai bảo hiểm trả trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh) hoặc bản sao chứng từ trả viện phí; bản sao chứng từ chi bảo hiểm y tế có xác nhận của người tiêu dùng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả toàn bộ viện phí, tổ chức triển khai bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho những người dân lao động và thân nhân người lao động) cùng với chứng từ chi tiền tương hỗ cho những người dân lao động và thân nhân người lao động mắc bệnh hiểm nghèo.

g.2) Khoản tiền nhận được theo quy định về sử dụng phương tiện đi lại đi lại trong cơ quan Nhà nước, cty sự nghiệp công lập, tổ chức triển khai Đảng, đoàn thể.

g.3) Khoản tiền nhận được theo chính sách nhà tại công vụ theo quy định của pháp lý.

g.4) Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra những văn bản pháp lý, Nghị quyết, những văn bản báo cáo giải trình chính trị; tham gia những đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và những việc làm khác có tương quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động và sinh hoạt giải trí của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội, những Đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng; Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy và những Ban của Thành uỷ, Tỉnh ủy.

g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người tiêu dùng lao động tổ chức triển khai bữa tiệc giữa, ăn trưa ca cho những người dân lao động dưới những hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người tiêu dùng lao động hông tổ chức triển khai bữa tiệc giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho những người dân lao động thì hông tính vào thu nhập chịu thuế của thành viên nếu mức chi phù phù thích hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn thế nữa mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của thành viên.

Mức chi rõ ràng vận dụng riêng với doanh nghiệp Nhà nước và những tổ chức triển khai, cty thuộc cơ quan hành chính vì sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, những Hội hông quá mức cần thiết hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với những doanh nghiệp ngoài Nhà nước và những tổ chức triển khai khác, mức chi do thủ trưởng cty thống nhất với quản trị công đoàn quyết định hành động nhưng tối đa hông vượt quá mức cần thiết vận dụng riêng với doanh nghiệp Nhà nước.

g.6) Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người tiêu dùng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho những người dân lao động là người quốc tế thao tác tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam thao tác ở quốc tế về phép mỗi năm một lần.

Căn cứ xác lập khoản tiền mua vé máy bay là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến vương quốc người quốc tế mang quốc tịch hoặc vương quốc nơi mái ấm gia đình người quốc tế sinh sống và ngược lại; khoản tiền thanh toán vé máy bay từ vương quốc nơi người Việt Nam đang thao tác về Việt Nam và ngược lại.

g.7)  Khoản tiền học phí cho con của người lao động quốc tế thao tác tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang thao tác ở quốc tế học tại quốc tế theo bậc học từ mần nin thiếu nhi đến trung học phổ thông do người tiêu dùng lao động trả hộ.

g.8) Các khoản thu nhập thành viên nhận được từ những Hội, tổ chức triển khai tài trợ hông phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập thành viên nếu thành viên nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức triển khai; kinh phí góp vốn đầu tư tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí góp vốn đầu tư Nhà nước hoặc được quản trị và vận hành theo quy định của Nhà nước; việc sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích khoa học… thực thi trách nhiệm chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí phù phù thích hợp với Điều lệ của Hội, tổ chức triển khai đó.

g.9) Các khoản thanh toán mà người tiêu dùng lao động trả để phục vụ việc điều động, luân chuyển người lao động là người quốc tế thao tác tại Việt Nam theo quy định tại hợp đồng lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn theo thông lệ quốc tế của một số trong những ngành như dầu khí, khai khoáng.

Căn cứ xác lập là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến vương quốc nơi người quốc tế cư trú và ngược lại.

Ví dụ 1: Ông X là người quốc tế được nhà thầu dầu khí Y điều chuyển đến thao tác tại giàn khoan trên thềm lục địa Việt Nam. Theo quy định tại hợp đồng lao động, chu kỳ luân hồi thao tác của ông X tại giàn khoan là 28 ngày liên tục, tiếp theo này được nghỉ 28 ngày. Nhà thầu Y thanh toán cho ông X những khoản tiền vé máy bay từ quốc tế đến Việt Nam và ngược lại mỗi lần đổi ca, ngân sách phục vụ trực thăng đưa đón ông X chặng từ đất liền Việt Nam ra giàn khoan và ngược lại, ngân sách lưu trú trong trường hợp ông X chờ chuyến bay trực thăng đưa ra giàn khoan thao tác thì hông tính những khoản tiền này vào thu nhập chịu thuế thu nhập thành viên của ông X.

3. Thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn

Thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn là khoản thu nhập thành viên nhận được dưới những hình thức:

a) Tiền lãi nhận được từ việc cho những tổ chức triển khai, doanh nghiệp, hộ mái ấm gia đình, thành viên marketing thương mại, nhóm thành viên marketing thương mại vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận hợp tác vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế theo phía dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này. 

b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua Cp.

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (gồm có cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, link kinh doanh, hợp đồng hợp tác marketing thương mại và những hình thức marketing thương mại khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn xây dựng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán theo quy định của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán; góp vốn vào Quỹ góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và quỹ góp vốn đầu tư khác được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý.

d) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, quy đổi quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

đ) Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và những sách vở có mức giá khác do những tổ chức triển khai trong nước phát hành, trừ thu nhập theo phía dẫn tại tiết g.1 và g.3, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

e) Các khoản thu nhập nhận được từ trên góp vốn đầu tư vốn dưới những hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng nổi tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng ý tưởng sáng tạo, sáng tạo.

g) Thu nhập từ cổ tức trả bằng Cp, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.

4. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn là khoản thu nhập thành viên nhận được gồm có:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (gồm có cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác marketing thương mại, hợp tác xã, quỹ tín dụng thanh toán nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác.

b) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, gồm có: thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền Cp, quyền mua Cp, trái phiếu, tín phiếu, chứng từ quỹ và nhiều chủng loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền Cp của những thành viên trong công ty Cp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

c) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn dưới những hình thức khác.

5. Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng ủy quyền bất động sản gồm có:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất.

b) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất. Tài sản gắn sát với đất gồm có:

b.1) Nhà ở, kể cả nhà tại hình thành trong tương lai.

b.2) Kết cấu hạ tầng và những khu công trình xây dựng xây dựng gắn sát với đất, kể cả khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai.

b.3) Các tài sản khác gắn sát với đất gồm có những tài sản là thành phầm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, vật nuôi).

c) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu nhà tại, kể cả nhà tại hình thành trong tương lai.

d) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước.

đ) Thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để xây dựng doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp theo quy định của pháp lý.

e) Thu nhập từ việc ủy quyền quản trị và vận hành bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng ủy quyền bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp lý.

g) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản dưới mọi hình thức.

Quy định về nhà tại, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai nêu tại khoản 5 Điều này thực thi theo pháp lý về marketing thương mại bất động sản.

6. Thu nhập từ trúng thưởng

Thu nhập từ trúng thưởng là những khoản tiền hoặc hiện vật mà thành viên nhận được dưới những hình thức sau này:

a) Trúng thưởng xổ số kiến thiết do những công ty xổ số kiến thiết phát hành trả thưởng.

b) Trúng thưởng trong những hình thức khuyến mại khi tham gia mua và bán thành phầm hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.

c) Trúng thưởng trong những hình thức cá cược, đặt cược được pháp lý được cho phép.

d) Trúng thưởng trong những casino được pháp lý được cho phép hoạt động và sinh hoạt giải trí.

đ) Trúng thưởng trong những trò chơi, cuộc thi có thưởng và những hình thức trúng thưởng khác do những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cơ quan hành chính, sự nghiệp, những đoàn thể và những tổ chức triển khai, thành viên khác tổ chức triển khai.

7. Thu nhập từ bản quyền

Thu nhập từ bản quyền là thu nhập nhận được khi chuyển nhượng ủy quyền, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng những đối tượng người dùng của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển. Cụ thể như sau:

a) Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ thực thi theo quy định tại Điều 3 của Luật Sở hữu trí tuệ và những văn bản hướng dẫn tương quan, gồm có:

a.1) Đối tượng quyền tác giả gồm có những tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, khoa học; đối tượng người dùng quyền tương quan đến quyền tác giả gồm có: ghi hình, ghi âm chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

a.2) Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp gồm có sáng tạo, mẫu mã công nghiệp, thiết kế sắp xếp mạch tích hợp bán dẫn, bí mật marketing thương mại, thương hiệu, tên thương mại và hướng dẫn địa lý.

a.3) Đối tượng quyền riêng với giống cây trồng là vật tư nhân giống và vật tư thu hoạch.

b) Đối tượng của chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển thực thi theo quy định tại Điều 7 của Luật Chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, gồm có:

b.1) Chuyển giao những tuyệt kỹ kỹ thuật.

b.2) Chuyển giao kiến thức và kỹ năng kỹ thuật về công nghệ tiên tiến và phát triển dưới dạng phương án công nghệ tiên tiến và phát triển, quy trình công nghệ tiên tiến và phát triển, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin tài liệu.

b.3) Chuyển giao giải pháp hợp lý hóa sản xuất, thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển.

Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền những đối tượng người dùng của quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển nêu trên gồm có cả trường hợp chuyển nhượng ủy quyền lại.

8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại, Từ đó bên nhượng quyền được cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua và bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ theo những Đk của bên nhượng quyền tại hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại là những khoản thu nhập mà thành viên nhận được từ những hợp đồng nhượng quyền thương mại nêu trên, gồm có cả trường hợp nhượng lại quyền thương mại theo quy định của pháp lý về nhượng quyền thương mại.

9. Thu nhập từ nhận thừa kế

Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà thành viên nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp lý về thừa kế, rõ ràng như sau:

a) Đối với nhận thừa kế là sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán gồm có: Cp, quyền mua Cp, trái phiếu, tín phiếu, chứng từ quỹ và nhiều chủng loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; Cp của thành viên trong công ty Cp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhận thừa kế là phần vốn trong những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cơ sở marketing thương mại gồm có: vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác marketing thương mại; vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở marketing thương mại của thành viên; vốn trong những hiệp hội, quỹ được phép xây dựng theo quy định của pháp lý hoặc toàn bộ cơ sở marketing thương mại nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở marketing thương mại của thành viên.

c) Đối với nhận thừa kế là bất động sản gồm có: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài năng sản gắn sát với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà tại hình thành trong tương lai; kiến trúc và những khu công trình xây dựng xây dựng gắn sát với đất, kể cả khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; những khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sản theo phía dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối với nhận thừa kế là những tài sản khác phải Đk quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản trị và vận hành Nhà nước như: xe hơi; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

10. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của thành viên nhận được từ những tổ chức triển khai, thành viên trong và ngoài nước, rõ ràng như sau:

a) Đối với nhận quà tặng là sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán gồm có: Cp, quyền mua Cp, trái phiếu, tín phiếu, chứng từ quỹ và nhiều chủng loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; Cp của những thành viên trong công ty Cp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cơ sở marketing thương mại gồm có: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác marketing thương mại, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở marketing thương mại của thành viên, vốn trong những hiệp hội, quỹ được phép xây dựng theo quy định của pháp lý hoặc toàn bộ cơ sở marketing thương mại nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở marketing thương mại của thành viên.

c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản gồm có: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài năng sản gắn sát với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà tại hình thành trong tương lai; kiến trúc và những khu công trình xây dựng xây dựng gắn sát với đất, kể cả khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; những khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối với nhận quà tặng là những tài sản khác phải Đk quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản trị và vận hành Nhà nước như: xe hơi; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập thành viên, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, những khoản thu nhập được miễn thuế gồm có:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản (gồm có cả nhà tại hình thành trong tương lai, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp lý về marketing thương mại bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Trường hợp bất động sản (gồm có cả nhà tại hình thành trong tương lai, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp lý về marketing thương mại bất động sản) do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân gia đình được xác lập là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân loại theo thỏa thuận hợp tác hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân loại tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

b) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền nhà tại, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn sát với đất ở của thành viên trong trường hợp người chuyển nhượng ủy quyền chỉ có duy nhất một nhà tại, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

b.1) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền nhà tại, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế theo phía dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này phải đồng thời phục vụ những Đk sau:

b.1.1) Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà tại hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (gồm có cả trường hợp có nhà tại hoặc khu công trình xây dựng xây dựng gắn sát với thửa đất đó) tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền, rõ ràng như sau:

b.1.1.1) Việc xác lập quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất ở vị trí căn cứ vào Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất.

b.1.1.2) Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền nhà tại có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ thành viên chưa tồn tại quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; thành viên có chung quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất ở còn tồn tại quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất ở khác hông được miễn thuế.

b.1.1.3) Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn tồn tận nhà tại, đất ở riêng, khi chuyển nhượng ủy quyền nhà tại, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa tồn tận nhà tại, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà tại, đất ở riêng hông được miễn thuế. 

b.1.2) Có quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất ở tính đến thời gian chuyển nhượng ủy quyền tối thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất.

b.1.3) Chuyển nhượng toàn bộ nhà tại, đất ở.

Trường hợp thành viên có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng ủy quyền một phần thì hông được miễn thuế cho phần chuyển nhượng ủy quyền đó.

b.2) Nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do thành viên chuyển nhượng ủy quyền bất động sản tự khai và phụ trách. Nếu phát hiện hông đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi vi phạm pháp lý thuế theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

b.3) Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền nhà tại, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai hông thuộc diện được miễn thuế thu nhập thành viên theo phía dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này.

c) Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của thành viên được Nhà nước giao đất hông phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp lý.

Trường hợp thành viên được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất, nếu chuyển nhượng ủy quyền diện tích s quy hoạnh đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì khai, nộp thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư này.

d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (gồm có cả nhà tại, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp lý về marketing thương mại bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

đ) Thu nhập từ quy đổi đất nông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp nhưng hông làm thay đổi mục tiêu sử dụng đất của hộ mái ấm gia đình, thành viên trực tiếp sản xuất nông nghiệp, được Nhà nước giao để sản xuất.

e) Thu nhập của hộ mái ấm gia đình, thành viên trực tiếp tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt cá thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thường thì chưa chế trở thành thành phầm khác.

Hộ mái ấm gia đình, thành viên trực tiếp tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất theo phía dẫn tại điểm này phải thỏa mãn nhu cầu đồng thời những Đk sau:

e.1) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản.

Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức triển khai, thành viên khác thì phải có văn bản thuê đất, mặt nước theo quy định của pháp lý (trừ trường hợp hộ mái ấm gia đình, thành viên nhận khoán trồng rừng, chăm sóc, quản trị và vận hành và bảo vệ rừng với những công ty Lâm nghiệp). Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí đánh bắt cá thủy sản phải có giấy ghi nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê tàu, thuyền sử dụng vào mục tiêu đánh bắt cá và trực tiếp tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí đánh bắt cá thủy sản (trừ trường hợp đánh bắt cá thủy sản trên sông bằng hình thức đáy sông (đáy cá) và hông thuộc những hoạt động và sinh hoạt giải trí khai thác thủy sản bị cấm theo quy định của pháp lý).

e.2) Thực tế cư trú tại địa phương nơi trình làng hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt cá thủy sản.

Địa phương nơi trình làng hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo phía dẫn này là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cty hành chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh với nơi trình làng hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất.

Riêng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí đánh bắt cá thủy sản thì hông phụ thuộc nơi cư trú.

e.3) Các thành phầm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh bắt cá thủy sản chưa chế trở thành những thành phầm khác hoặc mới chỉ sơ chế thường là thành phầm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, dữ gìn và bảo vệ lạnh và những hình thức dữ gìn và bảo vệ thường thì khác.

g) Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu nhà nước.

g.1) Lãi tiền gửi được miễn thuế theo quy định tại điểm này là thu nhập thành viên nhận được từ lãi gửi Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán dưới những hình thức gửi hông kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm chi phí, chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và những hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả khá đầy đủ tiền gốc, lãi cho những người dân gửi theo thỏa thuận hợp tác.

Căn cứ để xác lập thu nhập miễn thuế riêng với thu nhập từ lãi tiền gửi là sổ tiết kiệm chi phí (hoặc thẻ tiết kiệm chi phí), chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và những sách vở khác theo nguyên tắc có hoàn trả khá đầy đủ tiền gốc, lãi cho những người dân gửi theo thỏa thuận hợp tác.

g.2) Lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là khoản lãi mà thành viên nhận được theo hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ của những doanh nghiệp bảo hiểm.

Căn cứ để xác lập thu nhập miễn thuế riêng với thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là chứng từ trả tiền lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

g.3) Lãi trái phiếu nhà nước là khoản lãi mà thành viên nhận được từ việc mua trái phiếu nhà nước do Bộ Tài chính phát hành. 

Căn cứ để xác lập thu nhập miễn thuế riêng với thu nhập từ lãi trái phiếu nhà nước là mệnh giá, lãi suất vay và kỳ hạn trên trái phiếu Chính Phủ.

h) Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền thành viên nhận được từ quốc tế do thân nhân là người Việt Nam định cư ở quốc tế, người Việt Nam đi lao động, công tác thao tác, học tập tại quốc tế gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước.

Căn cứ xác lập thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là những sách vở chứng tỏ nguồn tiền nhận từ quốc tế và chứng từ chi tiền của tổ chức triển khai trả hộ (nếu có).

i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công thao tác đêm hôm, làm thêm giờ được trả cao hơn thế nữa so với tiền lương, tiền công thao tác ban ngày, thao tác trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn thế nữa do phải thao tác đêm hôm, làm thêm giờ được miễn thuế vị trí căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày thao tác thường thì.

Ví dụ 2: Ông A có mức lương trả theo ngày thao tác thường thì theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

– Trường hợp thành viên làm thêm giờ vào trong ngày thường, thành viên được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là: 

60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

– Trường hợp thành viên làm thêm giờ vào trong ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thành viên được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ 

i.2) Tổ chức, thành viên trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời hạn làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho những người dân lao động. Bảng kê này được lưu tại cty trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

k) Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.

Cá nhân sinh sống, thao tác tại Việt Nam được miễn thuế riêng với tiền lương hưu được trả từ quốc tế.

m) Thu nhập từ học bổng, gồm có:

m.1) Học bổng nhận được từ ngân sách Nhà nước gồm có: học bổng của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, những trường công lập hoặc nhiều chủng loại học bổng khác có nguồn từ ngân sách Nhà nước.

m.2) Học bổng nhận được từ tổ chức triển khai trong nước và ngoài nước (gồm có cả khoản tiền sinh hoạt phí) theo chương trình tương hỗ khuyến học của tổ chức triển khai đó.

Tổ chức trả học bổng cho thành viên nêu tại điểm này phải lưu giữ những quyết định hành động cấp học bổng và những chứng từ trả học bổng. Trường hợp thành viên nhận học bổng trực tiếp từ những tổ chức triển khai quốc tế thì thành viên nhận thu nhập phải lưu giữ tài liệu, chứng từ chứng tỏ thu nhập nhận được là học bổng do những tổ chức triển khai ngoài nước cấp.

n) Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức mạnh thể chất; tiền bồi thường tai nạn không mong muốn lao động; tiền bồi thường, tương hỗ theo quy định của pháp lý về bồi thường, tương hỗ, tái định cư; những khoản bồi thường Nhà nước và những khoản bồi thường khác theo quy định của pháp lý về bồi thường Nhà nước. Cụ thể như sau:

n.1) Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức mạnh thể chất là khoản tiền mà thành viên nhận được do tổ chức triển khai bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức mạnh thể chất trả cho những người dân được bảo hiểm theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng bảo hiểm đã ký kết kết. Căn cứ xác lập khoản bồi thường này là văn bản hoặc quyết định hành động bồi thường của tổ chức triển khai bảo hiểm hoặc Tòa án và chứng từ trả tiền bồi thường.

n.2) Thu nhập từ tiền bồi thường tai nạn không mong muốn lao động là khoản tiền người lao động nhận được từ người tiêu dùng lao động hoặc quỹ bảo hiểm xã hội do bị tai nạn không mong muốn trong quy trình tham gia lao động. Căn cứ xác lập khoản bồi thường này là văn bản hoặc quyết định hành động bồi thường của người tiêu dùng lao động hoặc Tòa án và chứng từ chi bồi thường tai nạn không mong muốn lao động.

n.3) Thu nhập từ bồi thường, tương hỗ theo quy định của pháp lý về bồi thường, tương hỗ, tái định cư là tiền bồi thường, tương hỗ do Nhà nước tịch thu đất, kể cả những khoản thu nhập do những tổ chức triển khai kinh tế tài chính bồi thường, tương hỗ khi thực thi tịch thu đất theo quy định.

Căn cứ để xác lập thu nhập từ bồi thường, tương hỗ theo quy định của pháp lý về bồi thường, tương hỗ, tái định cư là quyết định hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tịch thu đất, bồi thường tái định cư và chứng từ chi tiền bồi thường.

n.4) Thu nhập từ bồi thường Nhà nước và những khoản bồi thường khác theo quy định của pháp lý về bồi thường Nhà nước là khoản tiền thành viên được bồi thường do những quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính hông đúng của người dân có thẩm quyền, của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gây thiệt hại đến quyền lợi của thành viên; thu nhập từ bồi thường cho những người dân bị oan do cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tố tụng hình sự quyết định hành động. Căn cứ xác lập khoản bồi thường này là quyết định hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc cơ quan hoặc thành viên có quyết định hành động sai phải bồi thường và chứng từ chi bồi thường.

p.) Thu nhập nhận được từ những quỹ từ thiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được cho phép xây dựng hoặc công nhận, hoạt động và sinh hoạt giải trí vì mục tiêu từ thiện, nhân đạo, khuyến học hông nhằm mục đích mục tiêu thu lợi nhuận.

Quỹ từ thiện nêu tại điểm này là quỹ từ thiện được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Căn cứ xác lập thu nhập nhận được từ những quỹ từ thiện được miễn thuế tại điểm này là văn bản hoặc quyết định hành động trao khoản thu nhập của quỹ từ thiện và chứng từ chi tiền, hiện vật từ quỹ từ thiện.

q) Thu nhập nhận được từ những nguồn viện trợ của quốc tế vì mục tiêu từ thiện, nhân đạo dưới hình thức nhà nước và phi nhà nước được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ xác lập thu nhập được miễn thuế tại điểm này là văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt việc nhận viện trợ.

2. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế riêng với những trường hợp miễn thuế nêu tại điểm a, b, c, d, đ, khoản 1, Điều này được thực thi theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế.

Điều 4. Giảm thuế

Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế Thu nhập thành viên, Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, người nộp thuế gặp trở ngại vất vả do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn không mong muốn, bệnh hiểm nghèo tác động đến kĩ năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng hông vượt quá số thuế phải nộp. Cụ thể như sau:

1. Xác định số thuế được giảm

a) Việc xét giảm thuế được thực thi theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp trở ngại vất vả do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn không mong muốn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó.

b) Số thuế phải nộp làm vị trí căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập thành viên mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, gồm có: 

b.1) Thuế thu nhập thành viên đã nộp hoặc đã khấu trừ riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng.

b.2) Thuế thu nhập thành viên phải nộp riêng với thu nhập từ marketing thương mại và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

c) Căn cứ để xác lập mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng ngân sách thực tiễn để khắc phục thiệt hại trừ (-) đi những khoản bồi thường nhận được từ tổ chức triển khai bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tổ chức triển khai, thành viên gây ra tai nạn không mong muốn (nếu có).

d) Số thuế giảm được xác lập như sau:

d.1) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế to nhiều hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng mức độ thiệt hại.

d.2) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng số thuế phải nộp.

2. Thủ tục, hồ sơ xét giảm thuế thực thi theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế.

Điều 5. Quy đổi thu nhập chịu thuế ra đồng Việt Nam

1. Thu nhập chịu thuế thu nhập thành viên được xem bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán trung bình trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước tại thời gian phát sinh thu nhập.

Đối với loại ngoại tệ hông có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi trải qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.

2. Thu nhập chịu thuế nhận được hông bằng tiền phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo giá thị trường của thành phầm, dịch vụ đó hoặc thành phầm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời gian phát sinh thu nhập.

Điều 6. Kỳ tính thuế

1. Đối với thành viên cư trú

a) Kỳ tính thuế theo năm: vận dụng riêng với thu nhập từ marketing thương mại và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trường hợp trong năm dương lịch, thành viên xuất hiện tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được xem theo năm dương lịch.

Trường hợp trong năm dương lịch, thành viên xuất hiện tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế thứ nhất được xác lập là 12 tháng liên tục Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế vị trí căn cứ theo năm dương lịch.

Ví dụ 3: Ông B là người quốc tế lần thứ nhất đến Việt Nam từ thời điểm ngày 20/4/năm trước đó. Trong năm năm trước đó tính đến ngày 31/12/năm trước đó, ông B xuất hiện tại Việt Nam tổng số 130 ngày. Trong năm năm ngoái, tính đến 19/4/năm ngoái ông B xuất hiện tại Việt Nam tổng số 65 ngày. Kỳ tính thuế thứ nhất của ông B được xác lập từ thời điểm ngày 20/4/năm trước đó đến hết ngày 19/4/năm ngoái. Kỳ tính thuế thứ hai được xác lập từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái đến hết ngày 31/12/năm ngoái.

b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập: vận dụng riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng.

c) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo năm vận dụng riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

2. Đối với thành viên hông cư trú

Kỳ tính thuế riêng với thành viên hông cư trú được xem theo từng lần phát sinh thu nhập. 

Trường hợp thành viên marketing thương mại hông cư trú có khu vực marketing thương mại cố định và thắt chặt như shop, quầy hàng thì kỳ tính thuế vận dụng như riêng với thành viên cư trú có thu nhập từ marketing thương mại.

Chương II

CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ

Điều 7. Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại, từ tiền lương, tiền công

Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ marketing thương mại và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, rõ ràng như sau:

1. Thu nhập tính thuế được xác lập bằng thu nhập chịu thuế theo phía dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) những khoản giảm trừ sau:

a) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo phía dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư này.

b) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo phía dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này.

c) Các khoản góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo phía dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư này.

2. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ marketing thương mại, từ tiền lương, tiền công được vận dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập thành viên, rõ ràng như sau:

Bậc thuế
Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)
Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)
Thuế suất (%)

1
Đến 60
Đến 5
5

2
Trên 60 đến 120
Trên 5 đến 10
10

3
Trên 120 đến 216
Trên 10 đến 18
15

4
Trên 216 đến 384
Trên 18 đến 32
20

5
Trên 384 đến 624
Trên 32 đến 52
25

6
Trên 624 đến 960
Trên 52 đến 80
30

7
Trên 960
Trên 80
35

3. Cách tính thuế

Thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ marketing thương mại, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Để thuận tiện cho việc tính toán, trọn vẹn có thể vận dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN phát hành kèm theo Thông tư này.

Ví dụ 4: Bà C có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 40 triệu đồng và nộp những khoản bảo hiểm là: 7% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế trên tiền lương. Bà C nuôi 2 con dưới 18 tuổi, trong tháng Bà C hông góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập thành viên tạm nộp trong tháng của Bà C được xem như sau:

– Thu nhập chịu thuế của Bà C là 40 triệu đồng.

– Bà C được giảm trừ những khoản sau:

+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình: 9 triệu đồng

+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con):

3,6 triệu đồng × 2 = 7,2 triệu đồng

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

40 triệu đồng × (7% + 1,5%) = 3,4 triệu đồng

Tổng cộng những khoản được giảm trừ:

9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 3,4 triệu đồng = 19,6 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế của Bà C là:

40 triệu đồng – 19,6 triệu đồng = 20,4 triệu đồng

– Số thuế phải nộp:

Cách 1: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:

+ Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:

5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng

+ Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10 triệu đồng – 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng

+ Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

(18 triệu đồng – 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng

+ Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

(20,4 triệu đồng – 18 triệu đồng) × 20% = 0,48 triệu đồng

– Tổng số thuế Bà C phải tạm nộp trong tháng là:

0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 0,48 triệu đồng = 2,43 triệu đồng

Cách 2: Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn:

Thu nhập tính thuế trong tháng 20,4 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4. Số thuế thu nhập thành viên phải nộp như sau:

20,4 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 2,43 triệu đồng

4. Quy đổi thu nhập hông gồm có thuế thành thu nhập tính thuế

Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho những người dân lao động theo phía dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này hông gồm có thuế thì phải quy đổi thu nhập hông gồm có thuế thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN phát hành kèm theo Thông tư này để xác lập thu nhập chịu thuế. Cụ thể như sau:

a) Thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận cộng (+) những khoản quyền lợi do người tiêu dùng lao động trả thay cho những người dân lao động (nếu có) trừ (-) những khoản giảm trừ. Trường hợp trong những khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng hông vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại cty (chưa gồm có tiền thuê nhà).

Công thức xác lập thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi
=
Thu nhập thực nhận
+
Các khoản trả thay

Các khoản giảm trừ

Trong số đó:

– Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công hông gồm có thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.

– Các khoản trả thay là những khoản quyền lợi bằng tiền hoặc hông bằng tiền do người tiêu dùng lao động trả cho những người dân lao động theo phía dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

– Các khoản giảm trừ gồm có: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo phía dẫn tại Điều 9 Thông tư này.

Ví dụ 5: Năm năm trước đó, theo hợp đồng lao động ký giữa Ông D và Công ty X thì Ông D được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng, ngoài tiền lương Ông D được công ty X trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng. Ông D phải đóng bảo hiểm bắt buộc là một trong,5 triệu đồng/tháng. Công ty X phụ trách nộp thuế thu nhập thành viên theo quy định thay cho ông D. Trong năm Ông D chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình, hông có người phụ thuộc và hông phát sinh góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học. 

Thuế thu nhập thành viên phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:

– Thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi là:

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế (xác lập theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

(22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

– Thuế thu nhập thành viên Ông D phải nộp (vận dụng phương pháp tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN) là:

25,4375 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

Ví dụ 6: Giả sử ông D tại ví dụ 5 nêu trên còn được công ty X trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng. Thuế thu nhập thành viên phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:

Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được xem vào thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi

– Thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi (hông gồm tiền thuê nhà):

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế (xác lập theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

(22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

– Thu nhập chịu thuế (hông gồm tiền thuê nhà):

25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng/tháng

– 15% Tổng thu nhập chịu thuế (hông gồm tiền thuê nhà):

35,9375 triệu đồng × 15% = 5,390 triệu đồng/tháng

Vậy tiền thuê nhà được xem vào thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi là 5,390 triệu đồng/tháng

Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế

– Thu nhập làm vị trí căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 27,39 triệu đồng/tháng

– Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):

(27,39 triệu đồng – 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32,187 triệu đồng/tháng

– Thuế thu nhập thành viên phải nộp:

32,187 triệu đồng × 25% – 3,25 triệu đồng = 4,797 triệu đồng/tháng

– Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông D là:

31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng + 4,797 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng

Hoặc xác lập Theo phong cách:

32,187 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng.

b) Trường hợp thành viên thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác lập trên cơ sở thu nhập tính thuế đã quy đổi. Trường hợp thành viên có thu nhập hông gồm có thuế từ nhiều tổ chức triển khai trả thu nhập thì thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế từng tháng tại những tổ chức triển khai trả thu nhập trong năm.

Ví dụ 7: Giả sử Ông D tại ví dụ 6 nêu trên, ngoài thu nhập tại công ty X, từ thời điểm tháng 01/năm trước đó đến tháng 5/năm trước đó ông còn tồn tại hợp đồng nhận thu nhập tại công ty Y là 12 triệu đồng/tháng. Công ty Y cũng trả thay thuế thu nhập thành viên cho Ông D.

Quyết toán thuế thu nhập thành viên của ông D năm năm trước đó như sau:

– Tại công ty X, thu nhập chịu thuế năm của ông D là:

42,687 triệu đồng x 12 tháng = 512,244 triệu đồng

– Tại công ty Y:

+ Thu nhập tính thuế hàng tháng (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):

(12 triệu đồng – 0,75 triệu đồng)/0,85 = 13,235 triệu đồng

+ Thu nhập chịu thuế năm tại công ty Y:

13,235 triệu đồng x 5 tháng = 66,175 triệu đồng

– Tổng thu nhập chịu thuế của ông D năm năm trước đó:

512,244 triệu đồng + 66, 175 triệu đồng = 578,419 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế tháng:

(578,419 triệu đồng : 12 tháng) – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 37,702 triệu đồng

– Thuế Thu nhập thành viên phải nộp trong năm:

(37,702 triệu đồng × 25% – 3,25 triệu đồng) × 12 tháng = 74,105 triệu đồng.

5. Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí đại lý xổ số kiến thiết, từ đại lý bảo hiểm, từ bán thành phầm đa cấp là thu nhập tính thuế và tỷ suất khấu trừ thuế thu nhập thành viên. Cụ thể như sau:

a) Thu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế từ hoạt động và sinh hoạt giải trí đại lý xổ số kiến thiết, từ hoạt động và sinh hoạt giải trí đại lý bảo hiểm, từ bán thành phầm đa cấp gồm có: hoa hồng của đại lý, những khoản thưởng dưới mọi hình thức, những khoản tương hỗ và những khoản khác mà thành viên nhận được từ công ty xổ số kiến thiết thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp.

b) Thời điểm xác lập thu nhập chịu thuế là thời gian công ty Xổ số thiết kế, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp trả thu nhập cho thành viên.

c) Tỷ lệ khấu trừ thuế thu nhập thành viên:

c.1) Công ty Xổ số thiết kế thực thi khấu trừ thuế thu nhập thành viên theo tỷ suất trên thu nhập tính thuế hàng tháng của thành viên như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng Việt Nam

Thu nhập tính thuế/tháng
Tỷ lệ khấu trừ

Đến 9.000
0%

Trên 9.000
5%

c.2) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp thực thi khấu trừ thuế thu nhập thành viên theo tỷ suất trên thu nhập tính thuế hàng tháng của thành viên như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng Việt Nam

Thu nhập tính thuế/tháng
Tỷ lệ khấu trừ

Đến 9.000
0%

Trên 9.000 đến 20.000
5%

Trên 20.000
10%

6. Căn cứ tính thuế riêng với tiền tích lũy mua bảo hiểm hông bắt buộc, tiền tích lũy đóng quỹ hưu trí tự nguyện là khoản tiền phí tích lũy mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hông bắt buộc khác, tiền tích lũy góp phần quỹ hưu trí tự nguyện, do người tiêu dùng lao động mua hoặc góp phần cho những người dân lao động và tỷ suất khấu trừ 10%.

Trước khi trả tiền bảo hiểm, tiền lương hưu cho thành viên, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản trị và vận hành quỹ hưu trí tự nguyện có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ suất 10% trên khoản tiền phí tích luỹ, tiền tích lũy góp phần quỹ hưu trí tự nguyện tương ứng với phần người tiêu dùng lao động mua hoặc góp phần cho những người dân lao động từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó.

Doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản trị và vận hành quỹ hưu trí tự nguyện có trách nhiệm theo dõi riêng phần phí bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hông bắt buộc khác, tiền tích lũy góp phần quỹ hưu trí tự nguyện do người tiêu dùng lao động mua hoặc góp phần cho những người dân lao động để làm vị trí căn cứ tính thuế thu nhập thành viên.

Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại, từ tiền lương, tiền công

1. Xác định thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại

Thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại được xác lập bằng lệch giá trừ những khoản ngân sách hợp lý tương quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

Thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại riêng với từng trường hợp rõ ràng được xác lập như sau:

a) Đối với thành viên marketing thương mại chưa thực thi đúng pháp lý về kế toán, hóa đơn chứng từ.

a.1) Đối với thành viên KD hông thực thi chính sách kế toán hóa đơn, chứng từ hông xác lập được lệch giá, ngân sách và thu nhập chịu thuế (sau này gọi tắt là thành viên KD nộp thuế theo PP khoán).

a.1.1) Đối với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán thì thu nhập chịu thuế xác lập như sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế
=
Doanh thu khoán trong kỳ tính thuế
x
Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Trong số đó:

– Doanh thu khoán được xác lập theo tài liệu kê khai của thành viên marketing thương mại, cơ sở tài liệu của cơ quan thuế, kết quả khảo sát lệch giá thực tiễn của cơ quan thuế và ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường.

– Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định được xác lập theo phía dẫn điểm a.4, khoản 1, Điều này.

a.1.2) Đối với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn.

a.1.2.1) Trường hợp thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn quyển, nếu trong quý lệch giá trên hóa đơn cao hơn thế nữa lệch giá khoán thì ngoài việc nộp thuế theo lệch giá khoán còn phải nộp tương hỗ update thuế thu nhập thành viên riêng với phần lệch giá trên hóa đơn cao hơn thế nữa lệch giá khoán.

a.1.2.2) Trường hợp thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế marketing thương mại nhỏ lẻ theo từng số thì khai và nộp thuế thu nhập thành viên theo tỷ suất 10% tính trên thu nhập chịu thuế của từng lần phát sinh. 

Thu nhập chịu thuế của từng lần phát sinh được xác lập như sau:

Thu nhập chịu thuế từng lần phát sinh
=
Doanh thu tính thu nhập chịu thuế từng lần phát sinh
x
Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Trong số đó:

– Doanh thu tính thu nhập chịu thuế từng lần phát sinh được xác lập theo hợp đồng và những chứng từ mua và bán.

– Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định được xác lập theo phía dẫn tại điểm a.4, khoản 1, Điều này.

a.1.2.3) Trường hợp thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn quyển có yêu cầu hoàn thuế thu nhập thành viên thì lệch giá tính thuế của năm được xác lập như sau:

– Nếu lệch giá trên hóa đơn của toàn bộ năm thấp hơn lệch giá khoán thì lệch giá tính thuế của năm là lệch giá khoán.

– Nếu lệch giá trên hóa đơn của toàn bộ năm cao hơn thế nữa lệch giá khoán thì lệch giá tính thuế của năm là lệch giá trên hóa đơn.

a.2) Đối với thành viên marketing thương mại chỉ hạch toán được lệch giá hông hạch toán được ngân sách thì thu nhập chịu thuế được xác lập như sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế
=
Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế
x
Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định
+
Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế

Trong số đó:

– Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác lập theo phía dẫn tại điểm b.1, khoản 1, Điều này.

– Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định được xác lập theo phía dẫn tại điểm a.4, khoản 1, Điều này.

– Thu nhập chịu thuế khác là những khoản thu nhập phát sinh trong quy trình marketing thương mại gồm: tiền phạt vi phạm hợp đồng; tiền phạt do trễ thanh toán; tiền lãi ngân hàng nhà nước trong quy trình thanh toán; tiền lãi do bán thành phầm trả chậm, trả góp; tiền lãi do bán tài sản cố định và thắt chặt; tiền bán phế liệu, phế phẩm và thu nhập chịu thuế khác.

a.3) Đối với thành viên marketing thương mại lưu động (buôn chuyến) và thành viên hông marketing thương mại có phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ nên phải có hóa đơn để giao cho người tiêu dùng.

Cá nhân marketing thương mại lưu động (buôn chuyến) và thành viên hông marketing thương mại có phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ nên phải có hóa đơn để giao cho người tiêu dùng khai và nộp thuế thu nhập thành viên theo tỷ suất 10% tính trên thu nhập chịu thuế của từng lần phát sinh.

Thu nhập chịu thuế của từng lần phát sinh được xác lập tương tự như riêng với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế marketing thương mại nhỏ lẻ theo từng số theo phía dẫn tại tiết a.1.2.2, điểm a, khoản 1, Điều này.

a.4) Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định tính trên lệch giá vận dụng riêng với thành viên marketing thương mại chưa thực thi đúng pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ; thành viên marketing thương mại lưu động và thành viên hông marketing thương mại như sau:

Hoạt động
Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định (%)

Phân phối, phục vụ thành phầm & hàng hóa
7

Dịch Vụ TM, xây dựng hông bao thầu nguyên vật tư
30

Sản xuất, vận tải lối đi bộ, dịch vụ có gắn với thành phầm & hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật tư
15

Hoạt động marketing thương mại khác
12

Đối với thành viên marketing thương mại nhiều ngành nghề thì vận dụng theo tỷ suất của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính. Trường hợp thành viên thực tiễn marketing thương mại nhiều ngành nghề và hông xác lập được ngành nghề marketing thương mại chính thì vận dụng theo tỷ suất của “Hoạt động marketing thương mại khác”.

b) Đối với thành viên marketing thương mại thực thi khá đầy đủ chính sách kế toán hóa đơn, chứng từ thì thu nhập chịu thuế được xác lập như sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế
=
Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

Chi tiêu hợp lý được trừ trong kỳ tính thuế
+
Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế

b.1) Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại là toàn bộ tiền bán thành phầm hóa, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế gồm có cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà thành viên marketing thương mại được hưởng hông phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền và được xác lập theo sổ sách kế toán.

b.1.1) Thời điểm xác lập lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế như sau:

b.1.1.1) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm hóa là thời gian chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng thành phầm & hàng hóa hoặc thời gian lập hóa đơn bán thành phầm.

b.1.1.2) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ dịch vụ là thời gian hoàn thành xong việc phục vụ dịch vụ cho những người dân tiêu dùng hoặc thời gian lập hóa đơn phục vụ dịch vụ. Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác là thời gian hợp đồng cho thuê có hiệu lực hiện hành.

Trường hợp thời gian lập hóa đơn trước thời gian chuyển giao quyền sở hữu thành phầm & hàng hóa (hoặc dịch vụ hoàn thành xong) thì thời gian xác lập lệch giá được xem theo thời gian lập hóa đơn hoặc ngược lại.

b.1.2) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế riêng với một số trong những trường hợp được xác lập như sau:

b.1.2.1) Đối với thành phầm & hàng hóa bán theo phương thức trả góp được xác lập theo giá cả thành phầm hóa trả tiền một lần, hông gồm có tiền lãi trả góp.

b.1.2.2) Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả chậm là tiền bán thành phầm hóa, dịch vụ trả một lần, hông gồm có tiền lãi trả chậm.

Trường hợp việc thanh toán theo hợp đồng mua và bán theo phương thức trả góp, trả chậm kéo dãn nhiều kỳ tính thuế theo lệch giá là số tiền phải thu của người tiêu dùng trong kỳ tính thuế hông gồm có lãi trả góp, trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đồng.

Việc xác lập ngân sách khi xác lập thu nhập chịu thuế riêng với thành phầm & hàng hóa bán trả góp, trả chậm thực thi theo nguyên tắc ngân sách phải phù phù thích hợp với lệch giá.

b.1.2.3) Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ do thành viên marketing thương mại làm ra vốn để làm trao đổi, biếu, tặng, trang bị, thưởng cho những người dân lao động, lệch giá được xác lập theo giá cả thành phầm hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường tại thời gian trao đổi, biếu, tặng, trang bị, thưởng cho những người dân lao động.

b.1.2.4) Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ do thành viên marketing thương mại làm ra tự vốn để làm phục vụ cho quy trình sản xuất, marketing thương mại của thành viên thì lệch giá là ngân sách sản xuất ra thành phầm thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đó.

b.1.2.5) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí gia công thành phầm & hàng hóa thì lệch giá là tổng số tiền thu về từ hoạt động và sinh hoạt giải trí gia công gồm có cả tiền công, nhiên liệu, động lực, vật tư phụ và ngân sách khác phục vụ cho việc gia công thành phầm & hàng hóa. 

b.1.2.6) Đối với nhận đại lý, ký gửi bán thành phầm giá chuẩn quy định của thành viên marketing thương mại giao đại lý, ký gửi hưởng hoa hồng thì lệch giá là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi thành phầm & hàng hóa.

b.1.2.7) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản, lệch giá được xác lập theo hợp đồng hông phân biệt đã nhận được tiền hay chưa nhận tiền.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì lệch giá đựng tính thu nhập chịu thuế được phân loại cho số năm trả tiền trước hoặc xác lập theo lệch giá trả tiền một lần.

b.1.2.8) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp là giá trị khu công trình xây dựng, giá trị khuôn khổ khu công trình xây dựng hoặc giá trị khối lượng khu công trình xây dựng nghiệm thu sát hoạch chuyển giao. Trường hợp xây dựng, lắp ráp hông bao thầu nguyên vật tư, máy móc, thiết bị thì lệch giá tính thuế là số tiền từ hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp hông gồm có mức giá trị nguyên vật tư, máy móc, thiết bị.

Trường hợp xây dựng, lắp ráp có bao thầu nguyên vật tư, máy móc, thiết bị thì lệch giá tính thuế là số tiền từ hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp gồm có cả giá trị nguyên vật tư, máy móc, thiết bị.

b.1.2.9) Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí vận tải lối đi bộ là toàn bộ lệch giá vận chuyển hành khách, tư trang, thành phầm & hàng hóa phát sinh trong kỳ tính thuế.

b.2) Các khoản ngân sách hợp lý được trừ

Chi tiêu hợp lý được trừ là những khoản ngân sách thực tiễn phát sinh, có tương quan trực tiếp đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của thành viên và có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý. Cụ thể như sau:

b.2.1) Chi tiêu tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp, những khoản thù lao và những ngân sách khác trả cho những người dân lao động theo hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa ước lao động tập thể theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đối với ngân sách tiền lương, tiền công hông gồm có khoản tiền lương, tiền công của thành viên là chủ hộ marketing thương mại hoặc những thành viên thay mặt đứng tên trong Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại của nhóm marketing thương mại.

Đối với tiền trang phục trả cho những người dân lao động hông vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Trường hợp chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho những người dân lao động thì mức chi tối đa để tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế hông vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Đối với những ngành marketing thương mại có tính chất đặc trưng thì ngân sách này được thực thi theo quy định của Bộ Tài chính.

b.2.2) Chi tiêu nguyên vật tư, vật tư, nhiên liệu, nguồn tích điện, thành phầm & hàng hóa thực tiễn sử dụng vào sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tương quan đến việc tạo ra lệch giá, thu nhập chịu thuế trong kỳ được xem theo mức tiêu tốn hợp lý, giá thực tiễn xuất kho do hộ mái ấm gia đình, thành viên marketing thương mại tự xác lập và phụ trách trước pháp lý.

Trường hợp một số trong những nguyên vật tư, vật tư, nhiên liệu, thành phầm & hàng hóa đã được Nhà nước phát hành định mức tiêu tốn thì thực thi theo định mức của Nhà nước đã phát hành.

Mọi trường hợp tổn thất vật tư, tài sản, tiền vốn, thành phầm & hàng hóa đều hông được xem giá trị tổn thất đó vào ngân sách hợp lý trừ trường hợp tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và những trường hợp bất khả kháng khác hông được bồi thường.

Đối với vật tư thành phầm & hàng hóa vừa dùng cho tiêu dùng thành viên, vừa dùng cho marketing thương mại thì chỉ được xem vào ngân sách phần sử dụng vào marketing thương mại.

b.2.3) Chi tiêu khấu hao, trùng tu, bảo dưỡng tài sản cố định và thắt chặt sử dụng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể như sau:

b.2.3.1) Tài sản cố định và thắt chặt được trích khấu hao tính vào ngân sách hợp lý phải phục vụ những Đk sau:

– Tài sản cố định và thắt chặt sử dụng vào sản xuất, marketing thương mại.

– Tài sản cố định và thắt chặt phải có đủ hóa đơn, chứng từ và những sách vở hợp pháp khác chứng tỏ tài sản cố định và thắt chặt thuộc quyền sở hữu của thành viên marketing thương mại.

– Tài sản cố định và thắt chặt phải được quản trị và vận hành, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của thành viên marketing thương mại theo chính sách quản trị và vận hành và hạch toán kế toán hiện hành.

Riêng trích khấu hao riêng với tài sản cố định và thắt chặt là xe hơi chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống hông được xem vào ngân sách hợp lý.

b.2.3.2) Mức trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt được xem vào ngân sách hợp lý theo quy định về chính sách quản trị và vận hành, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt.

b.2.3.3) Tài sản cố định và thắt chặt đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng cho sản xuất, marketing thương mại thì hông được trích khấu hao.

Đối với tài sản cố định và thắt chặt vừa sử dụng cho mục tiêu marketing thương mại, vừa sử dụng cho mục tiêu khác thì ngân sách khấu hao được xem vào ngân sách hợp lý tương ứng mức độ sử dụng tài sản cho marketing thương mại.

b.2.4) Chi tiêu trả lãi những khoản tiền vay vốn ngân hàng sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa dịch vụ tương quan trực tiếp đến việc tạo ra lệch giá, thu nhập chịu thuế.

Mức lãi suất vay tiền vay được xem theo lãi suất vay thực tiễn vị trí căn cứ vào hợp đồng vay vốn ngân hàng của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính. Trường hợp vay của những đối tượng người dùng hông phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính thì ngân sách trả lãi tiền vay được vị trí căn cứ vào hợp đồng vay nhưng mức tối đa hông quá 1,5 lần mức lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời gian vay.

Chi tiêu trả lãi tiền vay nêu trên hông gồm có trả lãi tiền vay để góp vốn xây dựng cơ sở của thành viên marketing thương mại.

b.2.5) Chi tiêu quản trị và vận hành, gồm có:

b.2.5.1) Chi tiêu trả tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại cảm ứng, tiền mua văn phòng phẩm, tiền thuê truy thuế kiểm toán, tiền thuê dịch vụ pháp lý, tiền thuê thiết kế, tiền mua bảo hiểm tài sản, tiền dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ mua ngoài khác.

b.2.5.2) Các khoản ngân sách để sở hữu những tài sản hông thuộc tài sản cố định và thắt chặt như chi mua và sử dụng những tài liệu kỹ thuật, bằng sáng tạo, giấy phép chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, thương hiệu thương mại được phân loại dần vào ngân sách marketing thương mại.

b.2.5.3) Tiền thuê tài sản cố định và thắt chặt hoạt động và sinh hoạt giải trí theo hợp đồng thuê. Trường hợp trả tiền thuê tài sản cố định và thắt chặt một lần cho nhiều năm thì tiền thuê được phân loại dần vào ngân sách sản xuất, marketing thương mại theo số năm sử dụng tài sản cố định và thắt chặt.

b.2.5.4) Chi tiêu dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ có chứng từ, hóa đơn theo chính sách quy định.

b.2.5.5) Chi về tiêu thụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ gồm có: ngân sách dữ gìn và bảo vệ, đóng gói, vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, bảo hành thành phầm, thành phầm & hàng hóa.

b.2.6) Các khoản thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất phải nộp có tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp lý (trừ thuế thu nhập thành viên, thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào đã được khấu trừ và những khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác hông được xem vào ngân sách theo quy định của pháp lý tương quan), gồm có:

b.2.6.1) Thuế môn bài, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước.

b.2.6.2) Thuế giá trị ngày càng tăng mà pháp lý quy định được xem vào ngân sách.

b.2.6.3) Các khoản phí, lệ phí mà cơ sở marketing thương mại thực nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp lý về phí, lệ phí.

b.2.7) Phần chi phụ cấp cho những người dân lao động đi công tác thao tác (hông gồm có tiền đi lại và tiền ở) tối đa là hai lần mức quy định theo phía dẫn của Bộ Tài chính riêng với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi tiêu đi lại và tiền thuê chỗ ở cho những người dân lao động đi công tác thao tác nếu có khá đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế. Trường hợp thành viên marketing thương mại có khoán tiền đi lại và tiền ở cho những người dân lao động thì được xem vào ngân sách được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính riêng với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

b.2.8) Các khoản ngân sách khác tương quan trực tiếp đến việc tạo ra lệch giá, thu nhập chịu thuế có chứng từ, hóa đơn theo chính sách quy định.

b.3) Thu nhập chịu thuế khác

Thu nhập chịu thuế khác là những khoản thu nhập phát sinh trong quy trình marketing thương mại gồm: tiền phạt vi phạm hợp đồng; tiền phạt do trễ thanh toán; tiền lãi ngân hàng nhà nước trong quy trình thanh toán; tiền lãi do bán thành phầm trả chậm, trả góp; tiền lãi do bán tài sản cố định và thắt chặt; tiền bán phế liệu, phế phẩm và thu nhập chịu thuế khác.

c) Đối với nhóm thành viên marketing thương mại 

Trường hợp nhiều người cùng thay mặt đứng tên trong một Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại kể cả trường hợp cho thuê nhà, thuê mặt phẳng có nhiều người cùng thay mặt đứng tên trong Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất (gọi chung là nhóm thành viên marketing thương mại), sau khoản thời hạn đã xác lập được thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại theo phía dẫn tại điểm a và b, khoản 1, Điều này, thu nhập chịu thuế của mỗi thành viên được phân loại theo một trong những phương pháp sau này:

c.1) Theo tỷ suất vốn góp của từng thành viên ghi trong Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại.

c.2) Theo thỏa thuận hợp tác Một trong những thành viên.

c.3) Theo số trung bình thu nhập đầu người trong trường hợp Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại hông xác lập tỷ suất vốn góp hoặc hông có thỏa thuận hợp tác về phân loại thu nhập Một trong những thành viên.

Trên cơ sở thu nhập chịu thuế của mỗi thành viên cùng tham gia marketing thương mại đã xác lập theo nguyên tắc phân loại nêu trên, từng thành viên được xem những khoản giảm trừ theo phía dẫn tại Điều 9, Thông tư này để xác lập thu nhập tính thuế và số thuế thu nhập thành viên phải nộp riêng cho từng thành viên.

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác lập bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, những khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo phía dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác lập thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác lập thu nhập chịu thuế riêng với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời gian tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập cho những người dân nộp thuế.

Riêng thời gian xác lập thu nhập chịu thuế riêng với khoản tiền phí mua thành phầm bảo hiểm có tích lũy theo phía dẫn tại điểm đ.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư này là thời gian doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản trị và vận hành quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

 3. Thu nhập chịu thuế riêng với thành viên vừa có thu nhập từ marketing thương mại, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại và thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Điều 9. Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo phía dẫn tại Điều này là những khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của thành viên trước lúc xác lập thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ marketing thương mại. Cụ thể như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh

Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập thành viên; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập thành viên; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực thi như sau:

a) Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước lúc tính thuế riêng với thu nhập từ marketing thương mại, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là thành viên cư trú.

Trường hợp thành viên cư trú vừa có thu nhập từ marketing thương mại, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ marketing thương mại và từ tiền lương, tiền công.

b) Mức giảm trừ gia cảnh

b.1) Đối với những người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

b.2) Đối với từng người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

c.1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình người nộp thuế:

c.1.1) Người nộp thuế có nhiều thu nhập nhập từ tiền lương, tiền công, từ marketing thương mại thì tại thuở nào điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình tại một nơi.

c.1.2) Đối với những người quốc tế là thành viên cư trú tại Việt Nam được xem giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình từ thời điểm tháng 01 hoặc từ thời điểm tháng đến Việt Nam trong trường hợp thành viên lần thứ nhất xuất hiện tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được xem đủ theo tháng). 

Ví dụ 8: Ông E là người quốc tế đến Việt Nam thao tác liên tục từ thời điểm ngày thứ nhất/3/năm trước đó. Đến ngày 15/11/năm trước đó, ông E kết thúc Hợp đồng lao động và về nước. Từ ngày thứ nhất/3/năm trước đó đến khi về nước ông E xuất hiện tại Việt Nam trên 183 ngày. Như vậy, năm năm trước đó, ông E là thành viên cư trú và được giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình từ thời điểm tháng 01 đến hết tháng 11 năm năm trước đó.

Ví dụ 9: Bà G là người quốc tế đến Việt Nam lần thứ nhất vào trong ngày 21/9/2013. Ngày 15/6/năm trước đó, Bà G kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam. Trong khoảng chừng thời hạn từ thời điểm ngày 21/9/2013 đến ngày 15/6/năm trước đó Bà G xuất hiện tại Việt Nam 187 ngày. Như vậy trong năm tính thuế thứ nhất (từ thời điểm ngày 21/9/2013 đến ngày 20/9/năm trước đó), Bà G được xác lập là thành viên cư trú của Việt Nam và được giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình từ thời điểm tháng 9/2013 đến hết tháng 6/năm trước đó.

c.1.3) Trường hợp trong năm tính thuế thành viên chưa giảm trừ cho bản thân mình hoặc giảm trừ cho bản thân mình chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực thi quyết toán thuế theo quy định.

c.2) Giảm trừ gia cảnh cho những người dân phụ thuộc

c.2.1) Người nộp thuế được xem giảm trừ gia cảnh cho những người dân phụ thuộc nếu người nộp thuế đã Đk thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi người nộp thuế Đk giảm trừ gia cảnh cho những người dân phụ thuộc sẽ tiến hành cơ quan thuế cấp mã số thuế cho những người dân phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm Tính từ lúc lúc Đk. Đối với những người phụ thuộc đã được Đk giảm trừ gia tiền cảnh ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho tới lúc được cấp mã số thuế.

c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho những người dân phụ thuộc trong năm tính thuế thì được xem giảm trừ cho những người dân phụ thuộc Tính từ lúc tháng phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực thi quyết toán thuế và có Đk giảm trừ gia cảnh cho những người dân phụ thuộc. Riêng riêng với những người phụ thuộc khác theo phía dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn Đk giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì hông được xem giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được xem giảm trừ một lần vào một trong những người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận hợp tác để Đk giảm trừ gia cảnh vào một trong những người nộp thuế.

d) Người phụ thuộc gồm có:

d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, rõ ràng gồm:

d.1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

Ví dụ 10: Con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm năm trước đó thì sẽ là người phụ thuộc từ thời điểm tháng 7 năm năm trước đó.

d.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, hông trọn vẹn có thể lao động.

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời hạn chờ kết quả thi ĐH từ thời điểm tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) hông có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình tháng trong năm từ toàn bộ những thu nhập nhập hông vượt quá một triệu đồng.

d.2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế phục vụ điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế phục vụ Đk tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

d.4) Các thành viên khác hông nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và phục vụ Đk tại điểm đ, khoản 1, Điều này gồm có:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế gồm có: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp lý.

đ) Cá nhân sẽ là người phụ thuộc theo phía dẫn tại những tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải phục vụ những Đk sau:

đ.1) Đối với những người trong độ tuổi lao động phải phục vụ đồng thời những Đk sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, hông trọn vẹn có thể lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình tháng trong năm từ toàn bộ những thu nhập nhập hông vượt quá một triệu đồng.

đ.2) Đối với những người ngoài độ tuổi lao động phải hông có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình tháng trong năm từ toàn bộ những thu nhập nhập hông vượt quá một triệu đồng.

e) Người khuyết tật, hông trọn vẹn có thể lao động theo phía dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người dân thuộc đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của pháp lý về người khuyết tật, người mắc bệnh hông trọn vẹn có thể lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…).

g) Hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc

g.1) Đối với con:

g.1.1) Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng tỏ là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

g.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, hông trọn vẹn có thể lao động, hồ sơ chứng tỏ gồm:

g.1.2.1) Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

g.1.2.2) Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp lý về người khuyết tật.

g.1.3) Con đang theo học tại những bậc học theo phía dẫn tại tiết d.1.3, điểm d, khoản 1, Điều này, hồ sơ chứng tỏ gồm:

g.1.3.1) Bản chụp Giấy khai sinh.

g.1.3.2) Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc sách vở khác chứng tỏ đang theo học tại những trường học ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

g.1.4) Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài những sách vở theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng tỏ nên phải có thêm sách vở khác để chứng tỏ quan hệ như: bản chụp quyết định hành động công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định hành động công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

g.2) Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng tỏ gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng tỏ được quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy ghi nhận kết hôn.

Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài những sách vở nêu trên hồ sơ chứng tỏ nên phải có thêm sách vở khác chứng tỏ người phụ thuộc hông trọn vẹn có thể lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp lý về người khuyết tật riêng với những người khuyết tật hông trọn vẹn có thể lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án riêng với những người mắc bệnh hông trọn vẹn có thể lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng tỏ gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Giấy tờ hợp pháp để xác lập quan hệ của người phụ thuộc với những người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định hành động công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài những sách vở nêu trên, hồ sơ chứng tỏ nên phải có thêm sách vở chứng tỏ là người khuyết tật, hông trọn vẹn có thể lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp lý về người khuyết tật riêng với những người khuyết tật hông trọn vẹn có thể lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án riêng với những người mắc bệnh hông trọn vẹn có thể lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

g.4) Đối với những thành viên khác theo phía dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này hồ sơ chứng tỏ gồm:

g.4.1) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh.

g.4.2) Các sách vở hợp pháp để xác lập trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp lý.

Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài những sách vở nêu trên, hồ sơ chứng tỏ nên phải có thêm sách vở chứng tỏ hông trọn vẹn có thể lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp lý về người khuyết tật riêng với những người khuyết tật hông trọn vẹn có thể lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án riêng với những người mắc bệnh hông trọn vẹn có thể lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Các sách vở hợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản 1, Điều này là bất kỳ sách vở pháp lý nào xác lập được quan hệ của người nộp thuế với những người phụ thuộc như:

– Bản chụp sách vở xác lập trách nhiệm và trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp lý (nếu có).

– Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).

– Bản chụp Đk tạm trú của người phụ thuộc (nếu hông cùng sổ hộ khẩu).

– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện giờ đang cư trú tại địa phương và hông có ai nuôi dưỡng (trường hợp hông sống cùng).

g.5) Cá nhân cư trú là người quốc tế, nếu hông có hồ sơ theo phía dẫn riêng với từng trường hợp rõ ràng nêu trên thì phải có những tài liệu pháp lý tương tự để làm vị trí căn cứ chứng tỏ người phụ thuộc.

g.6) Đối với những người nộp thuế thao tác trong những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, những cty hành chính, sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con và những người dân khác thuộc diện sẽ là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch của người nộp thuế thì hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc thực thi theo phía dẫn tại những tiết g.1, g.2, g.3, g.4, g.5, điểm g, khoản 1, Điều này hoặc chỉ việc Tờ khai Đk người phụ thuộc theo mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế có xác nhận của Thủ trưởng cty vào bên trái tờ khai.

Thủ trưởng cty chỉ phụ trách riêng với những nội dung sau: họ tên người phụ thuộc, năm sinh và quan hệ với những người nộp thuế; những nội dung khác, người nộp thuế tự khai và phụ trách.

h) Khai giảm trừ riêng với những người phụ thuộc

h.1) Người nộp thuế có thu nhập từ marketing thương mại, từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở xuống hông phải khai người phụ thuộc.

h.2) Người nộp thuế có thu nhập từ marketing thương mại, từ tiền lương, tiền công trên 09 triệu đồng/tháng để được giảm trừ gia cảnh riêng với những người phụ thuộc khai như sau:

h.2.1) Đối với những người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công

h.2.1.1) Đăng ký người phụ thuộc

h.2.1.1.1) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:

Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công Đk người phụ thuộc theo mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế và nộp hai (02) bản cho tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập để làm vị trí căn cứ tính giảm trừ cho những người dân phụ thuộc.

Tổ chức, thành viên trả thu nhập lưu giữ một (01) bản Đk và nộp một (01) bản Đk cho cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành cùng thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập thành viên của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản trị và vận hành thuế.

Riêng riêng với thành viên trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì thành viên nộp một (01) bản Đk người phụ thuộc theo mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành tổ chức triển khai trả thu nhập cùng thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập thành viên của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 h.2.1.1.2) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực thi khai tương hỗ update thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế và nộp cho tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập hoặc cơ quan thuế riêng với những người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

h.2.1.2) Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc:

– Địa điểm nộp hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản Đk người phụ thuộc.

Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng Tính từ lúc ngày nộp tờ khai Đk người phụ thuộc (gồm có cả trường hợp Đk thay đổi người phụ thuộc).

Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế hông nộp hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc sẽ hông được giảm trừ cho những người dân phụ thuộc và phải kiểm soát và điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

h.2.2) Đối với những người nộp thuế có thu nhập từ marketing thương mại

h.2.2.1) Đăng ký người phụ thuộc

h.2.2.1.1) Cá nhân marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp kê khai Đk người phụ thuộc theo mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành cùng với tờ khai tạm nộp thuế. Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực thi khai tương hỗ update thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế và nộp cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành.

h.2.2.1.2) Cá nhân marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán khai giảm trừ gia cảnh cho những người dân phụ thuộc theo tờ khai thuế khoán.

h.2.2.2) Thời hạn nộp hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng Tính từ lúc ngày khai giảm trừ gia cảnh (gồm có cả trường hợp phát sinh tăng, giảm người phụ thuộc hoặc mới ra marketing thương mại).

h.2.2.3) Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế hông nộp hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc sẽ hông được giảm trừ cho những người dân phụ thuộc và phải kiểm soát và điều chỉnh lại số thuế phải nộp. Đối với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán phải kiểm soát và điều chỉnh lại mức thuế đã khoán.

i) Người nộp thuế chỉ phải Đk và nộp hồ sơ chứng tỏ cho từng một người phụ thuộc một lần trong suốt thời hạn được xem giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi thao tác, nơi marketing thương mại thì thực thi Đk và nộp hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc như trường hợp Đk người phụ thuộc lần đầu theo phía dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.

2. Giảm trừ riêng với những khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện

a) Các khoản đóng bảo hiểm gồm có: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp riêng với một số trong những ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

b) Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện

Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện được trừ thoát khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tiễn phát sinh nhưng tối đa hông quá một (01) triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) riêng với những người lao động tham gia những thành phầm hưu trí tự nguyện theo phía dẫn của Bộ Tài chính, kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác lập thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện cấp.

Ví dụ 11: Ông Y góp phần vào Quỹ hưu trí tự nguyện trải qua việc giao phối hợp đồng bảo hiểm với những doanh nghiệp bảo hiểm hoặc những doanh nghiệp được phép phục vụ những thành phầm hưu trí tự nguyện. Trường hợp những thành phầm hưu trí tự nguyện này tuân thủ những quy định của Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính phê chuẩn triển khai, ông Y sẽ tiến hành trừ thoát khỏi thu nhập chịu thuế như sau:

– Giả sử mức góp phần vào quỹ hưu trí tự nguyện của người lao động là 800.000 đồng/tháng, tương ứng với 9.600.000 đồng/năm thì mức được trừ khỏi thu nhập chịu thuế là 9.600.000 đồng/năm.

– Giả sử mức góp phần vào quỹ hưu trí tự nguyện là 2.000.000 đồng/tháng, tương ứng với 24.000.000 đồng/năm thì mức góp phần vào quỹ hưu trí tự nguyện của người lao động được trừ là 12.000.000 đồng/năm.

c) Người quốc tế là thành viên cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là thành viên cư trú nhưng thao tác tại quốc tế có thu nhập từ marketing thương mại, từ tiền lương, tiền công ở quốc tế đã tham gia đóng những khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của vương quốc nơi thành viên cư trú mang quốc tịch hoặc thao tác tương tự quy định của pháp lý Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và những khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ những khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại, từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập thành viên.

Cá nhân người quốc tế và người Việt Nam có tham gia đóng những khoản bảo hiểm nêu trên ở quốc tế sẽ tiến hành tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu thành viên thực thi quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp hông có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế.

d) Khoản góp phần bảo hiểm, góp phần vào Quỹ hưu trí tự nguyện của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.

đ) Chứng từ chứng tỏ riêng với những khoản bảo hiểm được trừ nêu trên là bản chụp chứng từ thu tiền của tổ chức triển khai bảo hiểm hoặc xác nhận của tổ chức triển khai trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp tổ chức triển khai trả thu nhập nộp thay).

3. Giảm trừ riêng với những khoản góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học

a) Các khoản góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế riêng với thu nhập từ marketing thương mại, từ tiền lương, tiền công trước lúc tính thuế của người nộp thuế là thành viên cư trú, gồm có:

a.1) Khoản chi góp phần vào những tổ chức triển khai, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, người khuyết tật, người già hông nơi nương tựa.

 Các tổ chức triển khai cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ con có tình hình trở ngại vất vả, người khuyết tật, phải được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của nhà nước quy định Đk, thủ tục xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày thứ 8/10/2012 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của nhà nước quy định Đk, thủ tục xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định  số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Bộ luật lao động về thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi.

Tài liệu để chứng tỏ góp phần vào những tổ chức triển khai, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con có tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, người khuyết tật, người già hông nơi nương tựa là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức triển khai, cơ sở.

a.2) Khoản chi góp phần vào những quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động và sinh hoạt giải trí vì mục tiêu từ thiện, nhân đạo, khuyến học, hông nhằm mục đích mục tiêu lợi nhuận và quy định tại những văn bản khác có tương quan đến việc quản trị và vận hành, sử dụng những nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng tỏ góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do những tổ chức triển khai, những quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

b) Các khoản góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ hông hết hông được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Mức giảm trừ tối đa hông vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ marketing thương mại của năm tính thuế phát sinh góp phần từ thiện nhân đạo, khuyến học.

Điều 10. Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn

Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ trên góp vốn đầu tư vốn V    là thu nhập chịu thuế mà thành viên nhận được theo phía dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.

2. Thuế suất riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn vận dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

3. Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế

Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn là thời gian tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập cho những người dân nộp thuế.

Riêng thời gian xác lập thu nhập tính thuế riêng với một số trong những trường hợp như sau:

a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo phía dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời gian xác lập thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn là thời gian thành viên thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, quy đổi quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo phía dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời gian xác lập thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn là thời gian thành viên chuyển nhượng ủy quyền vốn, rút vốn.

c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng Cp theo phía dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời gian xác lập thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn là thời gian thành viên chuyển nhượng ủy quyền Cp.

d) Trường hợp thành viên nhận được thu nhập do việc góp vốn đầu tư vốn ra quốc tế dưới mọi hình thức thì thời gian xác lập thu nhập tính thuế là thời gian thành viên nhận thu nhập.

4. Cách tính thuế

Số thuế thu nhập thành viên phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%

Điều 11. Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn

1. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp

Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.

a) Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp được xác lập bằng giá chuyển nhượng ủy quyền trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng ủy quyền và những ngân sách hợp lý tương quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng đúc ngoại tệ, thành viên chuyển nhượng ủy quyền vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng ủy quyền và giá mua của phần vốn chuyển nhượng ủy quyền được xác lập bằng đồng đúc ngoại tệ. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng đúc Việt Nam, thành viên chuyển nhượng ủy quyền vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng ủy quyền phải được xác lập bằng đồng đúc Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán trung bình trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền.

a.1) Giá chuyển nhượng ủy quyền

Giá chuyển nhượng ủy quyền là số tiền mà thành viên nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền vốn.

 Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hông quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng hông phù phù thích hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng ủy quyền theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

a.2) Giá mua

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng ủy quyền là trị giá phần vốn góp tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền vốn.

Trị giá phần vốn góp tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền gồm có: trị giá phần vốn góp xây dựng doanh nghiệp, trị giá phần vốn của mỗi lần góp tương hỗ update, trị giá phần vốn do tóm gọn về, trị giá phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn. Cụ thể như sau:

a.2.1) Đối với phần vốn góp xây dựng doanh nghiệp là trị giá phần vốn tại thời gian góp vốn. Trị giá vốn góp được xác lập trên cơ sở sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ.

a.2.2) Đối với phần vốn góp tương hỗ update là trị giá phần vốn góp tương hỗ update tại thời gian góp vốn tương hỗ update. Trị giá vốn góp tương hỗ update được xác lập trên cơ sở sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ.

a.2.3) Đối với phần vốn do tóm gọn về là giá trị phần vốn đó tại thời gian mua. Giá mua được xác lập vị trí căn cứ vào hợp đồng tóm gọn về phần vốn góp. Trường hợp hợp đồng tóm gọn về phần vốn góp hông có mức giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng hông phù phù thích hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá mua theo pháp lý về quản trị và vận hành thuế .

a.2.4) Đối với phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn là giá trị lợi tức ghi tăng vốn.

a.3) Các ngân sách tương quan được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế của hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn là những ngân sách hợp lý thực tiễn phát sinh tương quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định, rõ ràng như sau:

a.3.1) Chi tiêu để làm những thủ tục pháp lý thiết yếu cho việc chuyển nhượng ủy quyền.

a.3.2) Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng ủy quyền nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền.

a.3.3) Các khoản ngân sách khác có tương quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng ủy quyền vốn.

b) Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn góp vận dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

c)  Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế

Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế là thời gian hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền vốn góp có hiệu lực hiện hành. Riêng riêng với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời gian xác lập thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền vốn là thời gian thành viên chuyển nhượng ủy quyền vốn, rút vốn.

d) Cách tính thuế

Thuế thu nhập thành viên phải nộp   = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%

2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

Căn cứ tính thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là thu nhập tính thuế và thuế suất.

a) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập bằng giá cả sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán trừ giá mua và những ngân sách hợp lý tương quan đến việc chuyển nhượng ủy quyền.

a.1) Giá bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập như sau:

a.1.1) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, giá cả sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là giá thực thi tại Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán. Giá thực thi là giá sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ những thanh toán giao dịch thanh toán thỏa thuận hợp tác tại Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

a.1.2) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng hông thực thi thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán mà chỉ thực thi chuyển quyền sở hữu qua khối mạng lưới hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, giá cả là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

a.1.3) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông thuộc những trường hợp nêu trên, giá cả là giá thực tiễn chuyển nhượng ủy quyền ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá theo sổ sách kế toán của cty có sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán chuyển nhượng ủy quyền tại thời gian sớm nhất trước thời gian chuyển nhượng ủy quyền.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hông quy định giá cả hoặc giá cả trên hợp đồng hông phù phù thích hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá cả theo pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

a.2) Giá mua sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập như sau:

a.2.1) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, giá mua sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là giá thực thi tại Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán. Giá thực thi là giá sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ những thanh toán giao dịch thanh toán thỏa thuận hợp tác tại Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

a.2.2) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng hông thực thi thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán mà chỉ thực thi chuyển quyền sở hữu qua khối mạng lưới hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, giá mua là giá ghi trên hợp đồng nhận chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

a.2.3) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán mua trải qua đấu giá thì giá mua sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là mức giá ghi trên thông tin kết quả trúng đấu giá Cp của tổ chức triển khai thực thi đấu giá Cp và giấy nộp tiền.

a.2.4) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông thuộc những trường hợp nêu trên, giá mua là giá thực tiễn mua ghi trên hợp đồng nhận chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá theo sổ sách kế toán của cty có sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán chuyển nhượng ủy quyền tại thời gian sớm nhất trước thời gian mua. 

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hông quy định giá mua hoặc giá mua trên hợp đồng hông phù phù thích hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá mua theo pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

a.3) Các ngân sách hợp lý được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế riêng với chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là những khoản ngân sách thực tiễn phát sinh của hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán có hóa đơn, chứng từ theo chính sách quy định gồm có:

a.3.1) Chi tiêu để làm những thủ tục pháp lý thiết yếu cho việc chuyển nhượng ủy quyền.

a.3.2) Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng ủy quyền phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền.

a.3.3) Phí dịch vụ lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính và chứng từ thu của công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

a.3.4) Phí ủy thác góp vốn đầu tư, phí quản trị và vận hành khuôn khổ góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán vị trí căn cứ vào chứng từ thu của cty nhận ủy thác.

a.3.5) Phí môi giới sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khi chuyển nhượng ủy quyền.

a.3.6) Phí dịch vụ tư vấn góp vốn đầu tư và phục vụ thông tin.

a.3.7) Phí chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước, phí chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán (nếu có).

a.3.8) Các khoản ngân sách khác có chứng từ chứng tỏ.

b) Thuế suất và phương pháp tính thuế

b.1) Đối với trường hợp vận dụng thuế suất 20%

b.1.1) Nguyên tắc vận dụng

Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán vận dụng nộp thuế theo thuế suất 20% là thành viên đã Đk thuế, có mã số thuế tại thời gian làm thủ tục quyết toán thuế và xác lập được thu nhập tính thuế của từng loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán theo phía dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.

Riêng giá mua của sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập bằng tổng giá mua trung bình của từng loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán đẩy ra trong kỳ như sau:

b.1.2) Cách tính thuế

Thuế thu nhập thành viên phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%

Khi quyết toán thuế, thành viên vận dụng thuế suất 20% được trừ số thuế đã tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong năm tính thuế.

b.2) Đối với trường hợp vận dụng thuế suất 0,1%

Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán từng lần kể cả trường hợp vận dụng thuế suất 20%.

Cách tính thuế:

Thuế thu nhập thành viên phải nộp
=
Giá chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán từng lần
x
Thuế suất 0,1%

 

c)  Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế

Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập như sau:

c.1) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là thời gian người nộp thuế nhận thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

c.2) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng hông thực thi thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán mà chỉ thực thi chuyển quyền sở hữu qua khối mạng lưới hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là thời gian chuyển quyền sở hữu sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán tại Trung tâm lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

c.3) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông thuộc trường hợp nêu trên là thời gian hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán có hiệu lực hiện hành.

c.4) Đối với trường hợp góp vốn dẫn sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán mà chưa phải nộp thuế khi góp vốn thì thời gian xác lập thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán do góp vốn là thời gian thành viên chuyển nhượng ủy quyền vốn, rút vốn.

d) Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng Cp.

Trường hợp nhận cổ tức bằng Cp, thành viên chưa phải nộp thuế thu nhập thành viên khi nhận Cp. Khi chuyển nhượng ủy quyền số Cp này, thành viên phải nộp thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, rõ ràng như sau:

d.1) Căn cứ để xác lập số thuế thu nhập thành viên phải nộp riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng Cp thực nhận nhân (×) với mệnh giá của Cp đó và thuế suất thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn.

Trường hợp giá chuyển nhượng ủy quyền Cp nhận thay cổ tức thấp hơn mệnh giá thì tính thuế thu nhập thành viên riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền.

Sau khi nhận cổ tức bằng Cp, nếu thành viên có chuyển nhượng ủy quyền Cp cùng loại thì khai và nộp thuế thu nhập thành viên riêng với cổ tức nhận bằng Cp cho tới khi hết số Cp nhận thay cổ tức.

d.2) Căn cứ để xác lập số thuế thu nhập thành viên phải nộp riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập theo phía dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này.

Ví dụ 12: Ông K là cổ đông của công ty Cp X (đã niêm yết trên Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán). Năm 2011, ông K được trao 5.000 Cp (CP) trả thay cổ tức của Công ty X (mệnh giá của Cp là 10.000 đồng). Tháng 2/năm trước đó, Ông K chuyển nhượng ủy quyền 2.000 Cp của công ty X với giá là 30.000 đồng/Cp. Tháng 8/năm trước đó, ông K chuyển nhượng ủy quyền 7.000 Cp với giá là 20.000 đồng/Cp.

Khi chuyển nhượng ủy quyền ông K phải nộp thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, rõ ràng như sau:

* Đối với lần chuyển nhượng ủy quyền tháng 2/năm trước đó

– Thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn:

(2.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = một triệu đồng

– Thuế thu nhập thành viên (tạm nộp) riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán:

(2.000 CP × 30.000 đồng) × 0,1% = 60.000 đồng

* Đối với lần chuyển nhượng ủy quyền tháng 8/năm trước đó

– Thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn:

(3.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.500.000 đồng

– Thuế thu nhập thành viên (tạm nộp) riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán:

(7.000 CP × 20.000 đồng) × 0,1% = 140.000 đồng

Điều 12. Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản

Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất hông có khu công trình xây dựng xây dựng trên đất được xác lập bằng giá chuyển nhượng ủy quyền trừ (-) giá vốn và những ngân sách hợp lý tương quan.

a.1) Giá chuyển nhượng ủy quyền

Giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất là giá thực tiễn ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền.

Trường hợp hông xác lập giá tốt thực tiễn chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền thấp hơn giá thành của đất bán do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền thì giá chuyển nhượng ủy quyền sẽ tiến hành xác lập theo bảng giá thành của đất bán do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

a.2) Giá vốn:

Giá vốn chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trong một số trong những trường hợp rõ ràng được xác lập như sau:

a.2.1) Đối với đất có nguồn gốc Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thì giá vốn vị trí căn cứ vào chứng từ thu tiền sử dụng đất của Nhà nước.

a.2.2) Đối với đất có nguồn gốc do Nhà nước giao hông phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp lý thì giá vốn của đất chuyển nhượng ủy quyền được xác lập theo giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời gian giao đất.

a.2.3) Đối với đất nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng từ những tổ chức triển khai, thành viên thì giá vốn vị trí căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền tại thời gian nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất.

a.2.4) Đối với trường hợp đấu giá chuyển quyền sử dụng đất thì giá vốn là số tiền phải thanh toán theo giá trúng đấu giá.

a.2.5) Đối với đất có nguồn gốc hông thuộc những trường hợp nêu trên thì giá vốn vị trí căn cứ vào chứng từ chứng tỏ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm tài chính với Nhà nước khi được cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất để xác lập giá vốn.

a.3) Chi tiêu hợp lý tương quan

Chi tiêu hợp lý tương quan được trừ khi xác lập thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất là những ngân sách thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền có chứng từ, hóa đơn theo chính sách quy định, gồm có:

a.3.1) Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp lý tương quan đến cấp quyền sử dụng đất mà người chuyển nhượng ủy quyền đã nộp ngân sách Nhà nước.

a.3.2) Chi tiêu tái tạo đất, san lấp mặt phẳng (nếu có).

a.3.3) Các ngân sách khác tương quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất như ngân sách để làm những thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng ủy quyền, ngân sách thuê đo đạc.

b) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất gắn với khu công trình xây dựng xây dựng trên đất, kể cả khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai được xác lập bằng giá chuyển nhượng ủy quyền trừ (-) giá vốn và những ngân sách hợp lý tương quan.

b.1) Giá chuyển nhượng ủy quyền

Giá chuyển nhượng ủy quyền là giá thực tiễn ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền.

Trường hợp hợp đồng hông ghi giá chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá chuyển nhượng ủy quyền ghi trên hợp đồng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng ủy quyền được xác lập theo bảng giá thành của đất bán, giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hông có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì giá chuyển nhượng ủy quyền vị trí căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn sót lại thực tiễn của khu công trình xây dựng trên đất.

Đối với khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai thì được xác lập vị trí căn cứ vào tỷ suất góp vốn trên tổng mức hợp đồng nhân (×) với giá tính lệ phí trước bạ khu công trình xây dựng xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa tồn tại quy định về đơn giá thì vận dụng theo suất vốn góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình xây dựng do Bộ Xây dựng công bố, đang vận dụng tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền.

b.2) Giá vốn

Giá vốn được xác lập vị trí căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền tại thời gian mua. Đối với những trường hợp bất động sản hông có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng ủy quyền thì giá vốn vị trí căn cứ vào chứng từ chứng tỏ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm tài chính với Nhà nước tại thời gian được cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất.

b.3) Chi tiêu hợp lý tương quan

Chi tiêu hợp lý tương quan được trừ khi xác lập thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất là những khoản ngân sách thực tiễn phát sinh có tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, gồm có:

b.3.1) Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp lý tương quan đến cấp quyền sử dụng đất người chuyển nhượng ủy quyền đã nộp ngân sách Nhà nước.

b.3.2) Chi tiêu tái tạo đất, san lấp mặt phẳng.

b.3.3) Chi tiêu xây dựng, tái tạo, tăng cấp, sửa chữa thay thế kiến trúc và khu công trình xây dựng kiến trúc trên đất.

b.3.4) Các ngân sách khác tương quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng ủy quyền bất động sản như: ngân sách để làm những thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng ủy quyền, ngân sách thuê đo đạc.

c) Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sở hữu nhà tại, kể cả nhà tại hình thành trong tương lai.

Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sở hữu nhà tại được xác lập bằng giá cả trừ (-) giá mua và những ngân sách hợp lý tương quan.

c.1) Giá bán

Giá bán là giá thực tiễn chuyển nhượng ủy quyền được xác lập theo giá thị trường và được ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền.

Trường hợp giá chuyển nhượng ủy quyền nhà ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền hoặc trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền hông ghi giá chuyển nhượng ủy quyền thì giá chuyển nhượng ủy quyền được xác lập theo giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

c.2) Giá mua

Giá mua được xác lập vị trí căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng mua. Đối với nhà tại hông có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng ủy quyền, tóm gọn về thì vị trí căn cứ vào chứng từ chứng tỏ thực thi trách nhiệm và trách nhiệm tài chính với Nhà nước tại thời gian được cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất.

c.3) Chi tiêu hợp lý tương quan

Chi tiêu hợp lý tương quan được trừ là những khoản ngân sách thực tiễn phát sinh của hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, gồm có:

c.3.1) Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp lý tương quan đến cấp quyền sử dụng nhà người chuyển nhượng ủy quyền đã nộp ngân sách.

c.3.2) Chi tiêu sửa chữa thay thế, tái tạo, tăng cấp nhà.

c.3.3) Các ngân sách khác tương quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng ủy quyền.

d) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền quyền thuê đất, thuê mặt nước

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền quyền thuê đất, thuê mặt nước được xác lập bằng giá cho thuê lại trừ (-) giá thuê và những ngân sách tương quan.

d.1) Giá cho thuê lại

Giá cho thuê lại được xác lập bằng giá thực tiễn ghi trên hợp đồng tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền quyền thuê mặt đất, thuê mặt nước.

Trường hợp đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định tại thời gian cho thuê lại thì giá cho thuê lại được xác lập vị trí căn cứ theo bảng giá thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định.

d.2) Giá thuê

Giá thuê được xác lập vị trí căn cứ vào hợp đồng thuê.

d.3) Chi tiêu hợp lý tương quan

Chi tiêu hợp lý tương quan được trừ là những khoản ngân sách thực tiễn phát sinh từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền quyền có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, gồm có:

d.3.1) Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp lý có tương quan đến quyền thuê đất, thuê mặt nước mà người chuyển quyền đã nộp ngân sách Nhà nước;

d.3.2) Các ngân sách tái tạo đất, mặt nước;

d.3.3) Các ngân sách khác tương quan trực tiếp đến việc chuyển quyền thuê đất, thuê mặt nước.

2) Thuế suất

Thuế suất riêng với chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là 25% trên thu nhập tính thuế.

Trường hợp người nộp thuế hông xác lập hoặc hông có hồ sơ để xác lập giá vốn hoặc giá mua hoặc giá thuê và chứng từ hợp pháp xác lập những ngân sách tương quan làm cơ sở xác lập thu nhập tính thuế thì vận dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá cả hoặc giá cho thuê lại.

3. Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế

Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế riêng với chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là thời gian thành viên làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền bất động sản theo quy định của pháp lý.

4. Cách tính thuế

a) Trường hợp xác lập được thu nhập tính thuế, thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản được xác lập như sau:

Thuế thu nhập thành viên phải nộp   =          Thu nhập tính thuế   x          Thuế suất 25%

b) Trường hợp người nộp thuế hông xác lập hoặc hông có hồ sơ để xác lập giá vốn hoặc giá mua hoặc giá thuê và chứng từ hợp pháp xác lập tương quan của hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản làm cơ sở xác lập thu nhập tính thuế thì thuế thu nhập thành viên được xác lập như sau:

Thuế thu nhập thành viên phải nộp   =          Giá chuyển nhượng ủy quyền  x          Thuế suất 2%

c) Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền bất sản là đồng sở hữu thì trách nhiệm và trách nhiệm thuế được xác lập riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ suất sở hữu bất động sản. Căn cứ xác lập tỷ suất sở hữu là tài liệu hợp pháp như: thỏa thuận hợp tác góp vốn ban sơ, di chúc hoặc quyết định hành động phân loại của Tòa án,… Trường hợp hông có tài năng liệu hợp pháp thì trách nhiệm và trách nhiệm thuế của từng người nộp thuế được xác lập theo tỷ suất trung bình.

Điều 13. Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ bản quyền

Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ tiền bản quyền là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, hông tùy từng số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng những đối tượng người dùng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển.

Trường hợp cùng là một đối tượng người dùng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển nhưng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng thực thi làm nhiều hợp đồng với cùng một đối tượng người dùng sử dụng thì thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng những hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng

Trường hợp đối tượng người dùng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu thì thu nhập tính thuế được phân loại cho từng thành viên sở hữu. Tỷ lệ phân loại được vị trí căn cứ theo giấy ghi nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Thuế suất thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ bản quyền vận dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

3. Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế

Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế từ bản quyền là thời gian trả tiền bản quyền.

4. Cách tính thuế

Thuế thu nhập thành viên phải nộp   =          Thu nhập tính thuế   x          thuế suất 5%.

Điều 14. Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ nhượng quyền thương mại là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng nhượng quyền thương mại, hông tùy từng số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được.

Trường hợp cùng là một đối tượng người dùng của quyền thương mại nhưng việc chuyển nhượng ủy quyền thực thi thành nhiều hợp đồng thì thu nhập tính thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng những hợp đồng nhượng quyền thương mại.

2. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ nhượng quyền thương mại vận dụng theo Biểu thuế toàn phần là 5%.

3. Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế

Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là thời gian thanh toán tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương mại.

4. Cách tính thuế

Thuế thu nhập thành viên phải nộp   =          Thu nhập tính thuế   x          Thuế suất 5%.

Điều 15. Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ trúng thưởng

Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị phần thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng hông tùy từng số lần nhận tiền thưởng.

Trường hợp một phần thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân loại cho từng người nhận phần thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình những vị trí căn cứ pháp lý chứng tỏ. Trường hợp hông có vị trí căn cứ pháp lý chứng tỏ thì thu nhập trúng thưởng tính cho một thành viên. Trường hợp thành viên trúng nhiều phần thưởng trong một trò chơi show thì thu nhập tính thuế được xem trên tổng mức của những phần thưởng.

Thu nhập tính thuế riêng với một số trong những trò chơi có thưởng, rõ ràng như sau:

a) Đối với trúng thưởng xổ số kiến thiết là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số kiến thiết nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất kể một khoản ngân sách nào.

b) Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của thành phầm khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời gian nhận thưởng chưa trừ bất kể một khoản ngân sách nào.

c) Đối với trúng thưởng trong những hình thức cá cược, đặt cược, casino, trúng thưởng trong những hình thức trò chơi tại Điểm vui chơi vui chơi có thưởng:

c.1) Đối với trúng thưởng trong những hình thức cá cược, đặt cược là toàn bộ giá trị phần thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham gia nhận được chưa trừ bất kể một khoản ngân sách nào.

c.2) Đối với trúng thưởng trong những casino, trúng thưởng trong những hình thức trò chơi tại Điểm vui chơi vui chơi có thưởng là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng mà thành viên nhận được từ trúng thưởng trong một trò chơi show, rõ ràng như sau:

c.2.1) Thu nhập từ trúng thưởng trong một trò chơi show là chênh lệch giữa số tiền mặt người chơi nhận lại (cash out) trừ đi số tiền mặt đã chi ra (cash in) trong một trò chơi show.

Trường hợp thu nhập từ trúng thưởng là ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước công bố có hiệu lực hiện hành tại thời gian phát sinh thu nhập.

c.2.2) Cách xác lập số tiền mặt nhận lại và số tiền mặt đã chi ra trong một trò chơi show như sau:

c.2.2.1) Đối với hình thức chơi bằng đồng đúc tiền quy ước (đồng chíp, đồng chíp trung gian và đồng xèng theo Quy chế quản trị và vận hành tài chính riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trò chơi có thưởng của Bộ Tài chính):

c.2.2.1.1) Số tiền mặt người chơi nhận lại (cash out) trong một trò chơi show là tổng mức mỗi lần người chơi đổi đồng chíp/xèng lấy tiền mặt trong suốt một trò chơi show.

c.2.2.1.2) Số tiền mặt đã chi ra (cash in) trong một trò chơi show là tổng mức mỗi lần người chơi đổi tiền mặt lấy đồng chíp/xèng trong suốt một trò chơi show.

Căn cứ xác lập số tiền mặt nhận lại và số tiền mặt đã chi ra trong một trò chơi show là hóa đơn đổi tiền cho khách (theo mẫu kèm theo Quy chế quản trị và vận hành tài chính riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trò chơi có thưởng của Bộ Tài chính) và những hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý kế toán hiện hành.

Ví dụ 13: Ông M từ lúc vào cho tới lúc thoát khỏi Điểm vui chơi vui chơi có thưởng đã thực thi 3 lần đổi tiền mặt lấy đồng chíp, tổng mức của toàn bộ 3 lần là 500 USD và thực thi gấp hai đổi đồng chíp lấy tiền mặt, tổng mức cả gấp hai đổi là 700 USD. Căn cứ mỗi lần đổi tiền thì thu nhập từ trúng thưởng và thu nhập tính thuế của Ông A được xác lập như sau

– Thu nhập từ trúng thưởng = 700 USD – 500 USD = 200 USD.

– Thu nhập tính thuế = 200 USD × tỷ giá USD/VND – 10 triệu đồng

c.2.2.2) Đối với hình thức chơi với máy chơi tự động hóa bằng tiền mặt:

c.2.2.2.1) Số tiền mặt người chơi nhận lại trong một trò chơi show là tổng mức số tiền rút khỏi máy chơi (Cash out) khi kết thúc một trò chơi show trừ đi phần phần thưởng tích lũy (nếu có).

c.2.2.2.2) Số tiền mặt đã chi ra trong một trò chơi show là tổng mức mỗi lần nạp tiền mặt vào máy chơi (Key in/Cash in) trong suốt một trò chơi show.

Riêng riêng với hình thức trúng thưởng từ phần thưởng tích lũy (jackpot), những phần thưởng định kỳ cho khách như mong ước và những hình thức tương tự khác thì thu nhập từ trúng thưởng là toàn bộ giá trị phần thưởng chưa trừ bất kể một khoản ngân sách nào khác.

Ví dụ 14: Ông N chơi trực tiếp với máy chơi tự động hóa dùng tiền mặt. Trong một trò chơi show Ông N đã thực thi gấp hai nạp tiền (Key in), tổng mức mỗi lần nạp tiền (Key in) là 300 USD. Khi kết thúc trò chơi show Ông N rút toàn bộ số tiền còn sót lại khỏi máy chơi (Cash out), tổng số tiền mặt còn sót lại (Cash out) là một trong.500 USD. Trong trò chơi show đó ông N còn trúng thêm phần thưởng từ phần thưởng tích lũy (jackpot) là một trong.000 USD (Giá trị phần thưởng jackpot đã được cộng dồn trong số tiền Cash out). Căn cứ số tiền nạp vào và số tiền rút ra thì thu nhập từ trúng thưởng và thu nhập tính thuế của Ông N gồm có 02 khoản như sau:

– Thu nhập trúng thưởng từ phần thưởng tích lũy (jackpot) của Ông B là toàn bộ giá trị phần thưởng tích lũy (jackpot) :

+ Thu nhập từ trúng thưởng = 1000 USD

+ Thu nhập tính thuế = 1000USD × tỷ giá USD/VND – 10 triệu đồng.

– Thu nhập trúng thưởng từ trò chơi show với máy chơi tự động hóa của Ông B là:

+ Thu nhập từ trúng thưởng :

= 1500 USD – 1000 USD – 300 USD = 200 USD.

+ Thu nhập tính thuế :

= 200 USD × tỷ giá USD/VND – 10 triệu đồng.

c.2.3) Trường hợp tổ chức triển khai trả thưởng trò chơi điện tử có thưởng, casino hông xác lập được thu nhập chịu thuế của thành viên trúng thưởng để khấu trừ thuế theo phía dẫn tại điểm c.2, khoản 1, Điều này thì thực thi nộp thuế thay cho những thành viên trúng thưởng theo mức ấn định trên tổng số tiền trả lại cho những người dân chơi (cash out). Tổ chức trả thưởng trò chơi điện tử có thưởng, casino nếu vận dụng nộp thuế thu nhập thành viên theo mức ấn định phải Đk với cơ quan thuế và kiểm soát và điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức triển khai trả thưởng cho khách là thu nhập sau thuế để niêm yết công khai minh bạch tại điểm vui chơi vui chơi có thưởng. Mức thuế ấn định thực thi theo phía dẫn riêng của Bộ Tài chính.

c.2.4) “Một trò chơi show” được xác lập như sau:

– Đối với hình thức chơi bằng đồng đúc tiền quy ước, trò chơi show được khởi đầu khi người chơi vào Điểm vui chơi vui chơi có thưởng và kết thúc khi người chơi đó thoát khỏi Điểm vui chơi vui chơi có thưởng.

– Đối với hình thức chơi với máy chơi tự động hóa bằng tiền mặt thì trò chơi show được khởi đầu khi người chơi nạp tiền vào máy chơi (Key in/Cash in) và kết thúc khi người chơi rút tiền khỏi máy chơi (Cash out).

– Đối với trúng thưởng từ phần thưởng tích lũy (jackpot), những phần thưởng định kỳ cho khách chơi như mong ước và những hình thức tương tự khác mỗi lần trúng thưởng sẽ là một trò chơi show riêng không liên quan gì đến nhau.

d) Đối với trúng thưởng từ những trò chơi, cuộc thi có thưởng được xem theo từng lần lĩnh thưởng. Giá trị tiền thưởng bằng toàn bộ số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất kể một khoản ngân sách nào. 

2. Thuế suất thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ trúng thưởng vận dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

3. Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế

Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế riêng với thu nhập từ trúng thưởng là thời gian tổ chức triển khai, thành viên trả thưởng cho những người dân trúng thưởng.

4. Cách tính thuế:

Thuế thu nhập thành viên phải nộp   =          Thu nhập tính thuế   x          Thuế suất 10%

Điều 16. Căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng

Căn cứ tính thuế riêng với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác lập riêng với từng trường hợp, rõ ràng như sau:

a) Đối với thừa kế, quà tặng là sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán: giá trị tài sản nhận thừa kế là giá trị sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán tại thời gian Đk chuyển quyền sở hữu, rõ ràng như sau:

a.1) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán: giá trị của sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được vị trí căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán tại thời gian Đk quyền sở hữu sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

a.2) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông thuộc trường hợp trên: giá trị của sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được vị trí căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty phát hành loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán đó tại thời gian sớm nhất trước thời gian Đk quyền sở hữu sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

b) Đối với thừa kế, quà tặng là vốn góp trong những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, cơ sở marketing thương mại: thu nhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác lập vị trí căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty tại thời gian sớm nhất trước thời gian Đk quyền sở hữu phần vốn góp.

c) Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản: giá trị bất động sản được xác lập như sau:

c.1) Đối với bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất thì phần giá trị quyền sử dụng đất được xác lập vị trí căn cứ vào Bảng giá thành của đất bán do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời gian thành viên làm thủ tục Đk quyền sử dụng bất động sản.

c.2) Đối với bất động sản là nhà và khu công trình xây dựng kiến trúc trên đất thì giá trị bất động sản được xác lập vị trí căn cứ vào quy định của cơ quan quản trị và vận hành Nhà nước có thẩm quyền về phân loại giá trị nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản trị và vận hành Nhà nước có thẩm quyền phát hành; giá trị còn sót lại của nhà, khu công trình xây dựng kiến trúc tại thời gian làm thủ tục Đk quyền sở hữu.

Trường hợp hông xác lập được theo quy định trên thì vị trí căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

d) Đối với thừa kế, quà tặng là những tài sản khác phải Đk quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản trị và vận hành Nhà nước: giá trị tài sản được xác lập trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời gian thành viên làm thủ tục Đk quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.

2. Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập thành viên riêng với thừa kế, quà tặng được vận dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

3. Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế

Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thời gian thành viên làm thủ tục Đk quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.

4. Cách tính số thuế phải nộp

Thuế thu nhập thành viên phải nộp   =          Thu nhập tính thuế   x          Thuế suất 10%

Chương III

CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

Điều 17. Đối với thu nhập từ marketing thương mại

Thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ marketing thương mại của thành viên hông cư trú được xác lập bằng lệch giá từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh người marketing thương mại (×) với thuế suất.

1. Doanh thu:

Doanh thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của thành viên hông cư trú được xác lập như lệch giá làm vị trí căn cứ tính thuế từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của thành viên cư trú theo phía dẫn tại khoản 1, Điều 8 Thông tư này.

2. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ marketing thương mại của thành viên hông cư trú quy định riêng với từng nghành, ngành nghề sản xuất, marketing thương mại như sau:

a) 1% riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thành phầm & hàng hóa.

b) 5% riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dịch vụ.

c) 2% riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, xây dựng, vận tải lối đi bộ và hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác.

Trường hợp thành viên hông cư trú có lệch giá từ nhiều nghành, ngành nghề sản xuất, marketing thương mại rất khác nhau nhưng hông tách riêng được lệch giá của từng nghành, ngành nghề thì thuế suất thuế thu nhập thành viên được vận dụng theo mức thuế suất tốt nhất riêng với nghành, ngành nghề thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí trên toàn bộ lệch giá.

Điều 18. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

1. Thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ tiền lương, tiền công của thành viên hông cư trú được xác lập bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của thành viên hông cư trú được xác lập như riêng với thu nhập chịu thuế thu nhập thành viên từ tiền lương, tiền công của thành viên cư trú theo phía dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này.

Việc xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập thành viên từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong trường hợp thành viên hông cư trú thao tác đồng thời ở Việt Nam và quốc tế nhưng hông tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam  thực thi theo công thức sau:

a) Đối với trường hợp thành viên người quốc tế hông hiện hữu tại Việt Nam:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam
=
Số ngày thao tác cho việc làm tại Việt Nam
x
Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn thế giới (trước thuế)
+
Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam

Tổng số ngày thao tác trong năm

Trong số đó: Tổng số ngày thao tác trong năm được xem theo chính sách quy định tại Bộ Luật Lao động của Việt Nam.

b) Đối với những trường hợp thành viên người quốc tế hiện hữu tại Việt Nam:

Điều 19. Đối với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn

Thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn của thành viên hông cư trú được xác lập bằng tổng thu nhập tính thuế mà thành viên hông cư trú nhận được từ việc góp vốn đầu tư vốn vào tổ chức triển khai, thành viên tại Việt Nam nhân (×) với thuế suất 5%.

Thu nhập tính thuế, thời gian xác lập thu nhập tính thuế thu nhập thành viên từ trên góp vốn đầu tư vốn của thành viên hông cư trú được xác lập như riêng với thu nhập tính thuế, thời gian xác lập thu nhập tính thuế thu nhập thành viên từ trên góp vốn đầu tư vốn của thành viên cư trú theo phía dẫn tại khoản 1, khoản 3, Điều 10 Thông tư này.

Điều 20. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn

1. Thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn của thành viên hông cư trú được xác lập bằng tổng số tiền mà thành viên hông cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng ủy quyền phần vốn tại những tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam nhân (×) với thuế suất 0,1%, hông phân biệt việc chuyển nhượng ủy quyền được thực thi tại Việt Nam hay tại quốc tế.

Tổng số tiền mà thành viên hông cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng ủy quyền phần vốn tại những tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam là giá chuyển nhượng ủy quyền vốn hông trừ bất kỳ khoản ngân sách nào kể cả giá vốn.

2. Giá chuyển nhượng ủy quyền riêng với từng trường hợp rõ ràng được xác lập như sau:

a. Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp thì giá chuyển nhượng ủy quyền được xác lập như riêng với thành viên cư trú theo phía dẫn tại điểm a.1, khoản 1, Điều 11 Thông tư này.

b. Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thì giá chuyển nhượng ủy quyền được xác lập như riêng với thành viên cư trú theo phía dẫn tại điểm a.1, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.

3. Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế:

a) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn góp của thành viên hông cư trú là thời gian hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền vốn góp có hiệu lực hiện hành.

b) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của thành viên hông cư trú được xác lập như riêng với thành viên cư trú theo phía dẫn tại điểm c, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.

Điều 21. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản

1. Thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản tại Việt Nam của thành viên hông cư trú được xác lập bằng giá chuyển nhượng ủy quyền bất động sản nhân (×) với thuế suất 2%.

Giá chuyển nhượng ủy quyền bất động sản của thành viên hông cư trú là toàn bộ số tiền mà thành viên nhận được từ việc chuyển nhượng ủy quyền bất động sản hông trừ bất kỳ khoản ngân sách nào kể cả giá vốn.

2. Giá chuyển nhượng ủy quyền bất động sản của thành viên hông cư trú trong từng trường hợp rõ ràng được xác lập như xác lập giá chuyển nhượng ủy quyền bất động sản của thành viên cư trú theo phía dẫn tại điểm a.1, b.1, c.1, d.1, khoản 1, Điều 12 Thông tư này.

3. Thời điểm xác lập thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là thời gian thành viên hông cư trú làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền bất động sản theo quy định của pháp lý.

Điều 22. Đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

1. Thuế riêng với thu nhập từ bản quyền

a) Thuế riêng với thu nhập từ bản quyền của thành viên hông cư trú được xác lập bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng những đối tượng người dùng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%.

Thu nhập từ bản quyền được xác lập theo phía dẫn tại khoản 1, Điều 13 Thông tư này.

b) Thời điểm xác lập thu nhập từ bản quyền là thời gian tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập từ chuyển bản quyền cho những người dân nộp thuế là thành viên hông cư trú.

2. Thuế riêng với thu nhập từ nhượng quyền thương mại

a) Thuế riêng với thu nhập từ nhượng quyền thương mại của thành viên hông cư trú được xác lập bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%.

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại được xác lập theo phía dẫn tại khoản 1, Điều 14 Thông tư này.

b) Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là thời gian thanh toán tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương mại.

Điều 23. Đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng

1. Thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng của thành viên hông cư trú được xác lập bằng thu nhập tính thuế theo phía dẫn tại khoản 2, Điều này nhân (×) với thuế suất 10%.

2. Thu nhập tính thuế

a) Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng của thành viên hông cư trú là phần giá trị phần thưởng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng tại Việt Nam.

Thu nhập từ trúng thưởng của thành viên hông cư trú được xác lập như riêng với thành viên cư trú theo phía dẫn tại khoản 1, Điều 15 Thông tư này.

b) Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng của thành viên hông cư trú là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát sinh thu nhập nhận được tại Việt Nam.

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng của thành viên hông cư trú được xác lập như riêng với thành viên cư trú theo phía dẫn tại khoản 1, Điều 16 Thông tư này.

3. Thời điểm xác lập thu nhập tính thuế

a) Đối với thu nhập từ trúng thưởng: thời gian xác lập thu nhập tính thuế là thời gian tổ chức triển khai, thành viên ở Việt Nam trả tiền thưởng cho thành viên hông cư trú.

b) Đối với thu nhập từ thừa kế: thời gian xác lập thu nhập tính thuế là thời gian thành viên làm thủ tục Đk quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản tại Việt Nam.

c) Đối với thu nhập từ nhận quà tặng: thời gian xác lập thu nhập tính thuế là thời gian thành viên làm thủ tục Đk quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản tại Việt Nam.

Chương IV

ĐĂNG KÝ THUẾ, KHẤU TRỪ THUẾ, KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ, HOÀN THUẾ

Điều 24. Đăng ký thuế

1. Đối tượng phải Đk thuế

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng người dùng phải Đk thuế thu nhập thành viên gồm có:

a) Tổ chức, thành viên trả thu nhập gồm có:

a.1) Các tổ chức triển khai, thành viên marketing thương mại kể cả những Trụ sở, cty phụ thuộc, cty trực thuộc hạch toán riêng và có tư cách pháp nhân riêng.

a.2) Các cơ quan quản trị và vận hành hành chính nhà nước những cấp.

a.3) Các tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị xã hội, tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp.

a.4) Các cty sự nghiệp.

a.5) Các tổ chức triển khai quốc tế và tổ chức triển khai quốc tế.

a.6) Các Ban quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản, Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của những tổ chức triển khai quốc tế.

a.7) Các tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập khác.

b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập thành viên, gồm có:

b.1) Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, marketing thương mại gồm có cả thành viên hành nghề độc lập; thành viên, hộ mái ấm gia đình sản xuất nông nghiệp hông thuộc đối tượng người dùng miễn thuế thu nhập thành viên. Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, marketing thương mại thực thi Đk thuế thu nhập thành viên đồng thời với việc Đk nhiều chủng loại thuế khác.

b.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kể cả thành viên quốc tế thao tác cho Nhà thầu quốc tế, Nhà thầu phụ quốc tế tại Việt Nam.

b.3) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

b.4) Cá nhân có thu nhập chịu thuế khác (nếu có yêu cầu).

c. Người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

Các trường hợp Đk thuế nêu tại điểm a, b và c, khoản 1, Điều này, nếu đã Đk thuế và được cấp mã số thuế thì hông phải Đk mới. Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập thành viên thì chỉ Đk thuế một lần. Mã số thuế được sử dụng chung để khai thuế riêng với toàn bộ những khoản thu nhập.

2. Hồ sơ Đk thuế

Thủ tục, hồ sơ Đk thuế thực thi theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế.

3. Địa điểm nộp hồ sơ Đk thuế

a) Địa điểm nộp hồ sơ Đk thuế thực thi theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế.

b) Địa điểm nộp hồ sơ Đk thuế riêng với một số trong những trường hợp rõ ràng:

b.1) Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nộp hồ sơ Đk thuế cho tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập hoặc cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập. Tổ chức, thành viên trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp tờ khai Đk thuế của thành viên và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành.

b.2) Cá nhân có nhiều thu nhập nhập: từ marketing thương mại, từ tiền lương, tiền công, từ những khoản thu nhập chịu thuế khác được lựa chọn khu vực nộp hồ sơ Đk thuế tại cơ quan, cty trả thu nhập hoặc tại Chi cục Thuế nơi marketing thương mại.

b.3) Cá nhân có thu nhập chịu thuế khác trọn vẹn có thể nộp hồ sơ Đk thuế tại bất kỳ cơ quan thuế nào. 

4. Đăng ký thuế riêng với một số trong những trường hợp rõ ràng:

a) Đối với nhóm thành viên marketing thương mại thì người đại diện thay mặt thay mặt của nhóm thành viên marketing thương mại thực thi Đk thuế theo phía dẫn riêng với thành viên marketing thương mại để được cấp mã số thuế cho bản thân mình. Mã số thuế của người đại diện thay mặt thay mặt của nhóm thành viên marketing thương mại được sử dụng để khai, nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế môn bài,… chung cho toàn bộ nhóm và khai thuế thu nhập thành viên cho bản thân mình người đại diện thay mặt thay mặt. Những thành viên góp vốn khác trong nhóm đều phải thực thi Đk thuế để được cấp mã số thuế riêng như riêng với thành viên marketing thương mại.

b) Đối với thành viên chuyển nhượng ủy quyền bất động sản chưa tồn tại mã số thuế thì cơ quan thuế tự động hóa cấp mã số thuế cho thành viên vị trí căn cứ trên thông tin thành viên tại Hồ sơ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

c) Đối với thành viên là người phụ thuộc và người nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh nếu chưa tồn tại mã số thuế thì cơ quan thuế tự động hóa cấp mã số thuế cho những người dân phụ thuộc vị trí căn cứ trên thông tin của người phụ thuộc tại Tờ khai Đk giảm trừ gia cảnh (theo mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế) của người nộp thuế.

Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập thực thi tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước lúc trả thu nhập, rõ ràng như sau:

a) Thu nhập của thành viên hông cư trú

Tổ chức, thành viên trả những khoản thu nhập chịu thuế cho thành viên hông cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên trước lúc trả thu nhập. Số thuế phải khấu trừ được xác lập theo phía dẫn tại Chương III (từ Điều 17 đến Điều 23) Thông tư này.

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với thành viên cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập thực thi khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp thành viên ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với thành viên cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước lúc kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập vẫn thực thi khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

b.3) Đối với thành viên là người quốc tế vào thao tác tại Việt Nam thì tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập vị trí căn cứ vào thời hạn thao tác tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang thao tác tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (riêng với thành viên có thời hạn thao tác tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (riêng với thành viên có thời hạn thao tác tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).

b.4) Doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản trị và vận hành Quỹ hưu trí tự nguyện có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên riêng với tiền tích lũy mua bảo hiểm hông bắt buộc, tiền tích lũy đóng quỹ hưu trí tự nguyện theo phía dẫn tại khoản 6, Điều 7 Thông tư này.

b.5) Số thuế phải khấu trừ riêng với thu nhập từ tiền lương, tiền công của thành viên cư trú được xác lập theo phía dẫn tại Điều 7 Thông tư này; của thành viên hông cư trú được xác lập theo Điều 18 Thông tư này.

c) Thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số kiến thiết, bán thành phầm đa cấp

Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán thành phầm đa cấp trả thu nhập cho thành viên làm đại lý xổ số kiến thiết, đại lý bảo hiểm, tham gia mạng lưới bán thành phầm đa cấp có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên trước lúc trả thu nhập cho thành viên. Số thuế khấu trừ được xác lập theo phía dẫn tại khoản 5, Điều 7 Thông tư này.

d) Thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn

Tổ chức, thành viên trả thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn theo phía dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này còn có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên trước lúc trả thu nhập cho thành viên trừ trường hợp thành viên tự khai thuế theo phía dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khấu trừ được xác lập theo phía dẫn tại Điều 10 Thông tư này.

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

Mọi trường hợp chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán đều phải khấu trừ thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng ủy quyền trước lúc thanh toán cho những người dân chuyển nhượng ủy quyền. Cụ thể việc khấu trừ thuế được thực thi như sau:

đ.1) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán:

đ.1.1) Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, ngân hàng nhà nước thương mại nơi thành viên mở thông tin tài khoản lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng ủy quyền trước lúc thanh toán tiền cho thành viên. Số thuế khấu trừ được xác lập như hướng dẫn tại điểm b.2, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.

đ.1.2) Công ty quản trị và vận hành quỹ nơi thành viên ủy thác quản trị và vận hành khuôn khổ góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của thành viên ủy thác khuôn khổ góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán theo bảng phân loại của công ty gửi tiền tiết kiệm chi phí lưu ký mà công ty mở thông tin tài khoản lưu ký. 

đ.2) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán chuyển nhượng ủy quyền hông qua khối mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán:

đ.2.1) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng đã Đk sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán triệu tập tại Trung tâm lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán:

Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, ngân hàng nhà nước thương mại nơi thành viên mở thông tin tài khoản lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khấu trừ thuế thu nhập thành viên theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng ủy quyền trước lúc làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

đ.2.2) Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty Cp chưa là công ty đại chúng  nhưng tổ chức triển khai phát hành sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán ủy quyền cho công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán quản trị và vận hành list cổ đông: 

Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được ủy quyền quản trị và vận hành list cổ đông khấu trừ thuế thu nhập thành viên theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng ủy quyền trước lúc làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền với Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

e.Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn góp của cá  nhân hông cư trú

Tổ chức, thành viên nhận chuyển nhượng ủy quyền vốn góp của thành viên hông cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng ủy quyền vốn góp.

g) Thu nhập từ trúng thưởng

Tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên trước lúc trả thưởng cho thành viên trúng thưởng. Số thuế khấu trừ được xác lập theo phía dẫn tại Điều 15 Thông tư này.

h) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

Tổ chức, thành viên trả thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập thành viên trước lúc trả thu nhập cho thành viên. Số thuế khấu trừ được xác lập bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhân (×) với thuế suất 5%. Trường hợp hợp đồng có mức giá trị lớn thanh toán làm nhiều lần thì lần đầu thanh toán, tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập trừ 10 triệu đồng khỏi giá trị thanh toán, số còn sót lại phải nhân với thuế suất 5% để khấu trừ thuế. Các lần thanh toán sau sẽ khấu trừ thuế thu nhập tính trên tổng số tiền thanh toán của từng lần.

i) Khấu trừ thuế riêng với một số trong những trường hợp khác

Các tổ chức triển khai, thành viên trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho thành viên cư trú hông ký hợp đồng lao động (theo phía dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước lúc trả cho thành viên.

Trường hợp thành viên chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng người dùng phải khấu trừ thuế theo tỷ suất nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của thành viên sau khoản thời hạn trừ gia cảnh chưa tới mức phải nộp thuế thì thành viên có thu nhập làm cam kết (theo mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế) gửi tổ chức triển khai trả thu nhập để tổ chức triển khai trả thu nhập làm vị trí căn cứ trong thời điểm tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập thành viên.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức triển khai trả thu nhập hông khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức triển khai trả thu nhập vẫn phải tổng hợp list và thu nhập của những thành viên chưa tới mức khấu trừ thuế (vào mẫu phát hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải phụ trách về bản cam kết của tớ, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản trị và vận hành thuế.

Cá nhân làm cam kết theo phía dẫn tại điểm này phải Đk thuế và có mã số thuế tại thời gian cam kết.

2. Chứng từ khấu trừ

a) Tổ chức, thành viên trả những khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo phía dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp giấy khấu trừ thuế theo yêu cầu của thành viên bị khấu trừ. Trường hợp thành viên ủy quyền quyết toán thuế thì hông cấp giấy khấu trừ.  

b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trong những trường hợp rõ ràng như sau:

b.1) Đối với thành viên hông ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: thành viên có quyền yêu cầu tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập cấp giấy khấu trừ cho từng lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

Ví dụ 15: Ông Q. ký hợp đồng dịch vụ với công ty X để chăm sóc hoa lá cây cảnh tại khuôn viên của Công ty theo lịch một tháng một lần trong thời hạn từ thời điểm tháng 9/2013 đến tháng bốn/năm trước đó. Thu nhập của ông Q. được Công ty thanh toán theo từng tháng với số tiền là 03 triệu đồng. Như vậy, trường hợp này ông Q. trọn vẹn có thể yêu cầu Công ty cấp giấy khấu trừ theo từng tháng hoặc cấp một chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ thời điểm tháng 9 đến tháng 12/2013 và một chứng từ cho thời hạn từ thời điểm tháng 01 đến tháng 04/năm trước đó. 

b.2) Đối với thành viên ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập chỉ cấp cho thành viên một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Ví dụ 16: Ông R ký hợp đồng lao động dài hạn (từ thời điểm tháng 9/2013 đến tháng hết tháng 8/năm trước đó) với công ty Y. Trong trường hợp này, nếu ông R thuộc đối tượng người dùng phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có yêu cầu Công ty cấp giấy khấu trừ thì Công ty sẽ thực thi cấp 01 chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ thời điểm tháng 9 đến hết tháng 12/2013 và 01 chứng từ cho thời hạn từ thời điểm tháng 01 đến hết tháng 8/năm trước đó.

Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế

Tổ chức, thành viên trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập thành viên và thành viên có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập thành viên thực thi khai thuế và quyết toán thuế theo phía dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản trị và vận hành thuế. Nguyên tắc khai thuế riêng với một số trong những trường hợp rõ ràng:

1. Khai thuế riêng với tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập chịu thuế thu nhập thành viên.

a) Tổ chức, thành viên trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập thành viên khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập hông phát sinh khấu trừ thuế thu nhập thành viên thì hông phải khai thuế.

b) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác lập một lần Tính từ lúc tháng thứ nhất có phát sinh khấu trừ thuế và vận dụng cho toàn bộ năm tính thuế, rõ ràng như sau:

b.1) Tổ chức, thành viên trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của tối thiểu một loại tờ khai thuế thu nhập thành viên từ 50 triệu đồng trở lên thì thực thi khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị ngày càng tăng theo quý.

b.2) Tổ chức, thành viên trả thu nhập hông thuộc diện khai thuế theo tháng theo phía dẫn nêu trên thì thực thi khai thuế theo quý.

c) Tổ chức, thành viên trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập thành viên hông phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay hông phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập thành viên và quyết toán thuế thu nhập thành viên thay cho những thành viên có ủy quyền.

2. Khai thuế riêng với thành viên cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ marketing thương mại

a) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai minh bạch thuế trực tiếp với cơ quan thuế gồm có:

a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do những tổ chức triển khai quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực thi khấu trừ thuế thực thi khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

a.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do những tổ chức triển khai, thành viên trả từ quốc tế thực thi khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

b) Cá nhân, nhóm thành viên cư trú có thu nhập từ marketing thương mại khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế gồm có:

b.1) Cá nhân, nhóm thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp kê khai là thành viên, nhóm thành viên marketing thương mại thực thi khá đầy đủ chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ và thành viên, nhóm thành viên marketing thương mại chỉ hạch toán được lệch giá, hông hạch toán được ngân sách thực thi khai thuế theo quý.

b.2) Cá nhân, nhóm thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán là thành viên marketing thương mại, nhóm thành viên marketing thương mại hông thực thi đúng quy định của pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ, hông xác lập được lệch giá, ngân sách và thu nhập chịu thuế thực thi khai thuế theo năm.

b.3) Cá nhân marketing thương mại lưu động (buôn chuyến) khai thuế thu nhập thành viên theo từng lần phát sinh.

b.4) Cá nhân marketing thương mại sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế marketing thương mại nhỏ lẻ theo từng số khai thuế thu nhập thành viên theo từng lần phát sinh riêng với lệch giá trên hóa đơn.

b.5) Cá nhân hông marketing thương mại nhưng có phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ nên phải có hóa đơn để giao cho người tiêu dùng khai thuế thu nhập thành viên theo từng lần phát sinh. 

b.6) Cá nhân, nhóm thành viên có thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác khai thuế theo quý hoặc từng lần phát sinh. 

c) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ marketing thương mại có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề xuất kiến nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ những trường hợp sau:

c.1) Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà hông có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

c.2) Cá nhân, hộ marketing thương mại chỉ có một thu nhập nhập từ marketing thương mại đã thực thi nộp thuế theo phương pháp khoán.

c.3) Cá nhân, hộ mái ấm gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã thực thi nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

c.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một cty mà có thêm thu nhập vãng lai ở những nơi khác trung bình tháng trong năm hông quá 10 triệu đồng đã được cty trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ suất 10% nếu hông có yêu cầu thì hông quyết toán thuế riêng với phần thu nhập này.

c.5) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một cty mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có lệch giá trung bình tháng trong năm hông quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu hông có yêu cầu thì hông quyết toán thuế riêng với phần thu nhập này.

d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập quyết toán thuế thay trong những trường hợp sau:

d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một cty và thực tiễn đang thao tác ở cty tại thời gian ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp hông thao tác đủ 12 tháng trong năm.

d.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên và có thêm thu nhập khác theo phía dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này.

đ) Tổ chức, thành viên trả thu nhập chỉ thực thi quyết toán thuế thay cho thành viên riêng với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà thành viên nhận được từ tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập.

e) Nguyên tắc khai thuế, quyết toán thuế riêng với một số trong những trường hợp như sau:

e.1) Trường hợp thành viên cư trú có thu nhập phát sinh tại quốc tế đã tính và nộp thuế thu nhập thành viên theo quy định của quốc tế thì được trừ số thuế đã nộp ở quốc tế. Số thuế được trừ hông vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân loại cho phần thu nhập phát sinh tại quốc tế. Tỷ lệ phân loại được xác lập bằng tỷ suất giữa số thu nhập phát sinh tại quốc tế và tổng thu nhập chịu thuế.

e.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ marketing thương mại, thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày xuất hiện tại Việt Nam tính trong năm dương lịch thứ nhất là dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

– Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 Tính từ lúc ngày tính đủ 12 tháng liên tục.

– Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch. Số thuế còn phải nộp trong năm tính thuế thứ hai được xác lập như sau:

Số thuế còn phải nộp năm tính thuế thứ hai
=
Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ hai

Số thuế tính trùng được trừ

Trong số đó:

Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ hai
=
Thu nhập tính thuế của năm tính thuế thứ hai
x
Thuế suất thuế thu nhập thành viên theo Biểu lũy tiến từng phần

Số thuế tính trùng được trừ
=
Số thuế phải nộp trong năm tính thuế thứ nhất
x
Số tháng tính trùng

12

Ví dụ 17: Ông S là người quốc tế lần thứ nhất tới Việt Nam thao tác theo hợp đồng có thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất/6/năm trước đó đến 31/5/năm trong năm này. Năm năm trước đó, ông S xuất hiện tại Việt Nam 80 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 134 triệu đồng. Năm năm ngoái, ông S xuất hiện tại Việt Nam trong thời hạn từ 01/01/năm ngoái đến hết ngày 31/5/năm ngoái là 110 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 106 triệu đồng; từ thời điểm ngày thứ nhất/6/năm ngoái đến 31/12/năm ngoái, ông S xuất hiện tại Việt Nam là 105 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 122 triệu đồng. Ông S hông Đk giảm trừ gia cảnh cho những người dân phụ thuộc và hông phát sinh những khoản góp phần bảo hiểm, từ thiện, nhân đạo, khuyến học. 

Số thuế thu nhập thành viên của Ông S phải nộp được xác lập như sau:

+ Nếu tính theo năm năm trước đó, Ông S là thành viên hông cư trú, nhưng tính theo 12 tháng liên tục Tính từ lúc ngày thứ nhất/6/năm trước đó đến hết ngày 31/5/năm ngoái, tổng thời hạn ông S xuất hiện tại Việt Nam là 190 ngày (80 ngày + 110 ngày). Vì vậy, ông S là thành viên cư trú tại Việt Nam.

+ Năm tính thuế thứ nhất (từ thời điểm ngày thứ nhất/6/năm trước đó đến ngày 31/5/năm ngoái):

– Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế thứ nhất:

134 triệu đồng + 106 triệu đồng = 240 triệu đồng

– Giảm trừ gia cảnh: 9 triệu đồng x 12 = 108 triệu đồng  

– Thu nhập tính thuế: 240 triệu đồng – 108 triệu đồng = 132 triệu đồng

– Thuế thu nhập thành viên phải nộp năm tính thuế thứ nhất: 60 triệu đồng × 5% + (120 triệu đồng – 60triệu đồng) × 10% + (132 triệu đồng – 120 triệu đồng) × 15% = 10,8  triệu đồng

+ Năm tính thuế thứ hai (từ 01/01/năm ngoái đến hết ngày 31/12/năm ngoái): Ông S xuất hiện tại Việt Nam 215 ngày (110 ngày + 105 ngày) là thành viên cư trú tại Việt Nam.

– Thu nhập chịu thuế phát sinh trong năm năm ngoái:

106 triệu đồng + 122 triệu đồng = 228 triệu đồng

– Giảm trừ gia cảnh : 9 triệu đồng x 12 = 108 triệu đồng  

– Thu nhập tính thuế năm năm ngoái:

 228 triệu đồng – 108 triệu đồng = 120 triệu đồng

– Thuế thu nhập thành viên phải nộp  năm năm ngoái:

(60 triệu đồng × 5%) + (120 triệu đồng – 60 triệu đồng) × 10% = 9 triệu đồng

+ Quyết toán thuế năm năm ngoái có 5 tháng tính trùng với quyết toán thuế năm thứ nhất (từ thời điểm tháng 01/năm ngoái đến tháng 05/năm ngoái)

– Số thuế tính trùng được trừ :

(10,8 triệu đồng/12 tháng) x 5 tháng = 4,5 triệu đồng.

– Thuế thu nhập thành viên còn phải nộp năm năm ngoái là :

9 triệu đồng –  4,5 triệu đồng = 4,5 triệu đồng

e.3) Cá nhân cư trú là người quốc tế kết thúc hợp đồng thao tác tại Việt Nam thực thi quyết toán thuế với cơ quan thuế trước lúc xuất cảnh.

e.4) Đối với thành viên cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác thực thi quyết toán thuế thu nhập thành viên trừ những trường hợp hông phải quyết toán thuế theo phía dẫn tại điểm c.3 và c.5, khoản 2, Điều này, rõ ràng như sau:

e.4.1) Trường hợp thành viên khai thuế theo quý hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh riêng với hợp đồng có kỳ hạn thanh toán từ một năm trở xuống thì thực thi quyết toán thuế như riêng với thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp kê khai.

e.4.2) Trường hợp thành viên khai thuế theo từng lần phát sinh riêng với hợp đồng có kỳ hạn thanh toán trên một năm và nhận tiền trước cho thuở nào hạn thuê thì thành viên lựa chọn một trong hai hình thức hình thức quyết toán thuế như sau: nếu quyết toán thuế hết vào năm đầu thì lệch giá được xác lập theo lệch giá trả tiền một lần và tính giảm trừ gia cảnh của một năm, trong năm tiếp theo hông tính lại; nếu quyết toán theo từng năm thì tạm kê khai lệch giá trả tiền một lần và tính giảm trừ gia cảnh của năm đầu, trong năm tiếp theo phân loại lại lệch giá cho thuê tài sản và tính giảm trừ gia cảnh theo thực tiễn phát sinh.

e.5) Cá nhân có thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số kiến thiết, bán thành phầm đa cấp trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu thuộc diện phải quyết toán thuế.

e.6) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ marketing thương mại nhưng thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tại nạn, bệnh hiểm nghèo trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

e.7) Cá nhân, nhóm thành viên marketing thương mại là đối tượng người dùng hông cư trú nhưng có khu vực marketing thương mại cố định và thắt chặt trên lãnh thổ Việt Nam thực thi khai thuế, quyết toán thuế như riêng với thành viên, nhóm thành viên marketing thương mại là đối tượng người dùng cư trú.

3. Khai thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản

a) Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản thực thi khai thuế theo từng lần phát sinh, kể cả trường hợp thuộc đối tượng người dùng được miễn thuế. Khai thuế riêng với một số trong những trường hợp rõ ràng như sau:

a.1) Trường hợp thành viên có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp ngân hàng, bảo lãnh vay vốn ngân hàng hoặc thanh toán tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế; đến hết thời hạn trả nợ, thành viên hông trọn vẹn có thể trả nợ thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế làm thủ tục phát mại, bán bất động sản đó đồng thời thực thi khai thuế, nộp thuế thu nhập thành viên thay cho thành viên trước lúc thực thi thanh quyết toán những số tiền nợ của thành viên.

a.2) Trường hợp thành viên có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp ngân hàng để vay vốn ngân hàng hoặc thanh toán với tổ chức triển khai thành viên khác, nay thực thi chuyển nhượng ủy quyền toàn bộ (hoặc một phần) bất động sản đó để thanh toán nợ thì thành viên có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phải khai thuế, nộp thuế thu nhập thành viên hoặc tổ chức triển khai, thành viên làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền thay phải khai thuế, nộp thuế thu nhập thành viên thay cho thành viên trước lúc thanh quyết toán những số tiền nợ.

a.3) Trường hợp bất động sản do thành viên chuyển nhượng ủy quyền cho tổ chức triển khai, thành viên khác theo quyết định hành động thi hành án của Tòa án thì thành viên chuyển nhượng ủy quyền phải khai, nộp thuế hoặc tổ chức triển khai, thành viên tổ chức triển khai đấu giá phải khai thuế, nộp thuế thu nhập thành viên thay cho thành viên chuyển nhượng ủy quyền. Riêng riêng với bất động sản của thành viên bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực thi tịch thu, đấu giá nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp lý thì hông phải khai, nộp thuế thu nhập thành viên.

a.4) Trường hợp quy đổi nhà, đất lẫn nhau Một trong những thành viên hông thuộc những trường hợp quy đổi đất nông nghiệp để sản xuất thuộc đối tượng người dùng được miễn thuế thu nhập thành viên theo phía dẫn tại điểm đ, khoản 1, Điều 3 Thông tư này thì từng thành viên quy đổi nhà, đất phải khai thuế, nộp thuế thu nhập thành viên.

a.5) Trường hợp khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập thành viên riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, thì tổ chức triển khai, thành viên khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức triển khai khai thay thì sau khoản thời hạn ký tên phải đóng dấu của tổ chức triển khai. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng  người nộp thuế là thành viên chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

b) Cơ quan quản trị và vận hành bất động sản chỉ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản khi đã có chứng từ nộp thuế thu nhập thành viên hoặc xác nhận của cơ quan thuế về khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng ủy quyền bất động sản thuộc đối tượng người dùng được miễn thuế hoặc trong thời điểm tạm thời chưa thu thuế.

4. Khai thuế riêng với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn (trừ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán)

a) Cá nhân cư trú chuyển nhượng ủy quyền vốn góp thực thi khai thuế theo từng lần chuyển nhượng ủy quyền hông phân biệt có hay hông phát sinh thu nhập.

b) Cá nhân hông cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn góp tại Việt Nam hông phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức triển khai, thành viên nhận chuyển nhượng ủy quyền thực thi khấu trừ thuế theo phía dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 25 Thông tư này và khai thuế theo từng lần phát sinh.

c) Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi list thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền vốn mà hông có chứng từ chứng tỏ thành viên chuyển nhượng ủy quyền vốn đã hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm thuế thì doanh nghiệp nơi thành viên chuyển nhượng ủy quyền vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho thành viên.

Trường hợp doanh nghiệp nơi thành viên chuyển nhượng ủy quyền vốn nộp thuế thay cho thành viên thì doanh nghiệp thực thi khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập thành viên. Doanh nghiệp khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là thành viên chuyển nhượng ủy quyền vốn góp (trường hợp là chuyển nhượng ủy quyền vốn của thành viên cư trú) hoặc thành viên nhận chuyển nhượng ủy quyền vốn (trường hợp là chuyển nhượng ủy quyền vốn của thành viên hông cư trú).

5. Khai thuế riêng với thành viên có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

a) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của Công ty đại chúng thanh toán giao dịch thanh toán tại Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi thành viên mở thông tin tài khoản lưu ký, Công ty quản trị và vận hành quỹ nơi thành viên ủy thác quản trị và vận hành khuôn khổ góp vốn đầu tư khai thuế theo phía dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này.

b) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông trải qua khối mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán:

b.1) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng đã Đk sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán triệu tập tại Trung tâm lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi thành viên mở thông tin tài khoản lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theo phía dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này.

b.2) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty Cp chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức triển khai phát hành sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán ủy quyền cho công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán quản trị và vận hành list cổ đông hông phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được ủy quyền quản trị và vận hành list cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo phía dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này.

c) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hông thuộc trường hợp nêu tại điểm a, b, khoản 5, Điều này thì khai thuế theo từng lần phát sinh.

d) Doanh nghiệp thực thi thủ tục thay đổi list cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán mà hông có chứng từ chứng tỏ thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán đã hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm thuế thì doanh nghiệp nơi thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho thành viên.

Trường hợp doanh nghiệp nơi thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khai thuế thay cho thành viên thì doanh nghiệp thực thi khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập thành viên. Doanh nghiệp khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

đ) Cuối năm nếu thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế thì thực thi khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

6. Khai thuế riêng với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng

a) Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng khai thuế theo từng lần phát sinh kể cả trường hợp được miễn thuế.

b) Các cơ quan quản trị và vận hành Nhà nước, những tổ chức triển khai có tương quan chỉ thực thi thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản, sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, phần vốn góp và những tài sản khác phải Đk quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho những người dân nhận thừa kế, nhận quà tặng khi đã có chứng từ nộp thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế về khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản được miễn thuế.

7. Khai thuế riêng với thành viên cư trú có thu nhập phát sinh tại quốc tế

Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại quốc tế thực thi khai thuế theo từng lần phát sinh, riêng thành viên cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ quốc tế khai thuế theo quý.

8. Khai thuế riêng với thành viên hông cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập ở quốc tế

a) Cá nhân hông cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại quốc tế khai thuế theo lần phát sinh. Riêng thành viên hông cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại quốc tế khai thuế theo quý.

b) Cá nhân hông cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, chuyển nhượng ủy quyền vốn (gồm có cả chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán) phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập tại quốc tế thực thi khai thuế theo từng lần phát sinh  hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này.

9. Khai thuế riêng với thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng Cp, lợi tức ghi tăng vốn.

Cá nhân nhận cổ tức bằng Cp, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ trên góp vốn đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng ủy quyền vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp thành viên khai và nộp thuế thu nhập thành viên riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn và thu nhập từ trên góp vốn đầu tư vốn.

10. Khai thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp, góp vốn dẫn sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, góp vốn bằng bất động sản.

Cá nhân góp vốn bằng phần vốn góp, dẫn sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, bằng bất động sản chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng ủy quyền khi góp vốn. Khi chuyển nhượng ủy quyền vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp thành viên khai và nộp thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản khi góp vốn và thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản khi chuyển nhượng ủy quyền.

11. Khai thuế từ tiền lương, tiền công riêng với thu nhập từ thưởng bằng Cp.

Cá nhân khi nhận thưởng bằng Cp từ cty sử dụng lao động chưa phải nộp thuế từ tiền lương, tiền công. Khi thành viên chuyển nhượng ủy quyền Cp thưởng thì khai thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền Cp và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức triển khai Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu quốc tế hông hoạt động và sinh hoạt giải trí tại Việt Nam

Tổ chức được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo pháp lý Việt Nam (sau này gọi tắt là bên Việt Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu quốc tế mà nhà thầu đó có ký hợp đồng lao động với những người quốc tế thao tác tại Việt Nam thì bên Việt Nam có trách nhiệm thông tin cho nhà thầu quốc tế về trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế thu nhập thành viên của người lao động quốc tế và về trách nhiệm phục vụ những thông tin về người lao động quốc tế, gồm: list, quốc tịch, số hộ chiếu, thời hạn thao tác, việc làm đảm nhiệm, thu nhập cho bên Việt Nam để bên Việt Nam phục vụ cho cơ quan thuế chậm nhất trước 07 ngày Tính từ lúc ngày thành viên quốc tế khởi đầu thao tác tại Việt Nam.

Điều 28. Hoàn thuế

1. Việc hoàn thuế thu nhập thành viên vận dụng riêng với những thành viên đã Đk và có mã số thuế tại thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế.

2. Đối với thành viên đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập thực thi quyết toán thay thì việc hoàn thuế của thành viên được thực thi trải qua tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập. Tổ chức, thành viên trả thu nhập thực thi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của những thành viên. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề xuất kiến nghị hoàn trả.

3. Đối với thành viên thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế trọn vẹn có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

4. Trường hợp thành viên có phát sinh hoàn thuế thu nhập thành viên nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì hông vận dụng phạt riêng với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 10 năm trước đó đó.

Các nội dung về chủ trương thuế thu nhập thành viên quy định tại Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập thành viên và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP hiệu lực hiện hành từ thời gian Luật, Nghị định có hiệu lực hiện hành (01/7/2013).

Bãi bỏ hướng dẫn về thuế thu nhập thành viên tại những Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009, 42/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009, 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009, 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009, 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010, 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011, 78/2011/TT-BTC ngày thứ 8/6/2011, 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính.

2. Bãi bỏ những nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập thành viên do Bộ Tài chính phát hành trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành hông phù phù thích hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 30. Trách nhiệm thi hành

1. Các nội dung khác tương quan đến quản trị và vận hành thuế hông hướng dẫn tại Thông tư này được thực thi theo quy định tại Luật Quản lý thuế và những văn bản hướng dẫn thực thi Luật Quản lý thuế.

2. Việc xử lý và xử lý những tồn tại, vướng mắc về thuế thu nhập thành viên phát sinh trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó tiếp tục thực thi theo quy định tại những văn bản hướng dẫn có hiệu lực hiện hành cùng thời gian.

3. Việc vận dụng tỷ suất thu nhập chịu thuế ấn định riêng với thành viên marketing thương mại theo phía dẫn tại Điều 8 Thông tư này được thực thi thống nhất từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trước đó.

4. Đối với hợp đồng mua và bán nền nhà, hợp đồng góp vốn để sở hữu quyền mua nền nhà, nhà, căn hộ cao cấp ký trước thời gian có hiệu lực hiện hành thi hành của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, nay được chủ góp vốn đầu tư đồng ý cho thành viên chuyển nhượng ủy quyền thì khai, nộp thuế như hướng dẫn với chuyển nhượng ủy quyền nhà tại hình thành trong tương lai.

5. Đối với trường hợp người tiêu dùng đất do nhận chuyển nhượng ủy quyền trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn sát với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đồng ý thì chỉ thu một (01) lần thuế thu nhập thành viên của lần chuyển nhượng ủy quyền ở đầu cuối, mỗi lần chuyển nhượng ủy quyền trước đó hông thực thi truy thu thuế.

Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2009 thực thi Luật thuế thu nhập thành viên, thành viên chuyển nhượng ủy quyền bất động sản có hợp đồng công chứng hoặc hông có hợp đồng chỉ có sách vở viết tay đều phải nộp thuế thu nhập thành viên cho từng lần chuyển nhượng ủy quyền.

6. Cá nhân đang rất được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập thành viên trước thời điểm ngày Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên có hiệu lực hiện hành thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập thành viên cho thời hạn ưu đãi còn sót lại.

7. Trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết Điều ước quốc tế có quy định về thuế thu nhập thành viên khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực thi theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.

 

  

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;
– Văn phòng Tổng bí thư, quản trị nước, Quốc hội;
– Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Văn phòng Ban chỉ huy Trung ương về phòng chống tham nhũng;
– Cơ quan Trung ương của những Đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, Cục Hải quan những tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website nhà nước;
– Website Bộ Tài chính,Website Tổng cục Thuế;
– Các cty thuộc Bộ;
– Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).Thăng

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế TNCN, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

Các từ khóa tương quan

Sổ theo dõi tài sản cố định và thắt chặt, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng theo TT 133
Dịch Vụ TM văn bản báo cáo giải trình thuế tại Dương Kinh Hải Phòng Đất Cảng TỐT NHẤT
Thế nào là hoá đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lý và hợp lệ?
Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01-DNNKLT_Thông tư 133
Dịch Vụ TM kế toán thuế tại quận Hồng Bàng Hải Phòng Đất Cảng
Dịch Vụ TM làm sổ sách kế toán chuyên nghiệp
Học kế toán tại Mai Động – Q.. Hoàng Mai
KD thương mại điện tử có phải sử dụng hóa đơn đt có mã xác thực hông?
Chuẩn mực KT số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
Dịch Vụ TM quyết toán thuế thời gian ở thời gian cuối năm tại Thanh Trì Tp Hà Nội Thủ Đô Chuyên nghiệp Uy tín


Pro đang mò mẩn nội dung bài viết Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế TNCN 2022

Với việc Quý khách mò mẩn postt Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế TNCN Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Download tài liệu Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế TNCN phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Nêu Pro đang tìm link google drive mega để down HD Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại binhfluan or ThamGia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn không lấy phí.
#Thông #tư #1112013TTBTC #hướng #dẫn #Luật #Thuế #TNCN