0765562555

Thủ thuật Thông tư 176/năm trong năm này/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm năm trong năm này Chi tiết 2022

Người dùng đang tìm cách Chia Sẻ Hướng dẫn HD Thông tư 176/năm trong năm này/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm năm trong năm này khá đầy đủ trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 22:24:18

3391

Lượt xem:
3.127

Bài viết Ngày 31/10/năm trong năm này Bộ Tài Chính phát hành Thông tư 176/năm trong năm này/TT-BTC Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư 10/năm trước đó/TT-BTC: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15 tháng 12 năm năm trong năm này.
                        
                    

BỘ TÀI CHÍNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 176/năm trong năm này/TT-BTC

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 31 tháng 10 năm năm trong năm này

                                                                          THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/năm trước đó/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM năm trước đó CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN
 
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 thời gian năm 2012;
Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 thời gian năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của nhà nước quy định về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ; Nghị định số 04/năm trước đó/NĐ-CP ngày 17 tháng một năm năm trước đó của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của nhà nước quy định về hoá đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ;
Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm trước đó đó của nhà nước quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề quản trị và vận hành giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số 49/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 27 tháng 05 năm năm trong năm này của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm trước đó đó của nhà nước quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề quản trị và vận hành giá, phí, lệ phí, hóa đơn;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;
Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 10/năm trước đó/TT-BTC ngày 17 tháng một năm năm trước đó của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 10/năm trước đó/TT-BTC ngày 17 tháng một năm năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1, khoản 6 và tương hỗ update khoản 2a vào Điều 7 như sau: 

“1. Hành vi đặt in hóa đơn mà hông ký hợp đồng in bằng văn bản.

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng riêng với tất cả bên đặt in và bên nhận in hoá đơn riêng với hành vi đặt in hoá đơn mà hông ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức triển khai nhận in hoá đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng hông có quyết định hành động in hoá đơn của Thủ trưởng cty theo quy định.
Hợp đồng in hoá đơn được thể hiện bằng văn bản theo quy định của Luật Dân sự, quyết định hành động tự in hoá đơn đặt in của tổ chức triển khai nhận in hoá đơn phải được thể hiện bằng văn bản và có khá đầy đủ nội dung theo phía dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán thành phầm hoá, phục vụ dịch vụ.
b) Trường hợp đặt in hoá đơn đã ký kết hợp đồng in bằng văn bản nhưng hợp đồng in hông khá đầy đủ nội dung hoặc tổ chức triển khai nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in đã ký kết quyết định hành động tự in hoá đơn nhưng quyết định hành động tự in hoá đơn hông khá đầy đủ nội dung theo phía dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán thành phầm hoá, phục vụ dịch vụ thì:

b.1) Phạt cảnh cáo riêng với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn đã ký kết phụ lục hợp đồng tương hỗ update những nội dung không đủ, tổ chức triển khai nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in ký quyết định hành động tương hỗ update những nội dung không đủ trước lúc cơ quan thuế công bố quyết định hành động kiểm tra, thanh tra.

b.2) Phạt tiền ở tại mức tối thiểu của khung tiền phạt là 500.000 đồng riêng với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn hông ký phụ lục hợp đồng tương hỗ update những nội dung không đủ, tổ chức triển khai nhận in hoá đơn hông ký quyết định hành động tương hỗ update những nội dung không đủ. Đồng thời bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn phải tương hỗ update những nội dung không đủ của hợp đồng.”

“2a. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng riêng với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông tin tổ chức triển khai, doanh nghiệp hông đủ Đk đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế hông có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề xuất kiến nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức triển khai, doanh nghiệp theo phía dẫn của Bộ Tài chính.”

“6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, thành viên vi phạm quy định tại những khoản 2a, khoản 4 và khoản 5 Điều này phải hủy những hóa đơn đặt in hông đúng quy định.”

2. Bổ sung khoản 1a vào Điều 10 như sau:

“1a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng riêng với một trong những hành vi:
a) Nộp thông tin kiểm soát và điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ marketing thương mại dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp chậm sau 10 ngày Tính từ lúc ngày khởi đầu sử dụng hóa đơn tại địa mới chỉ.
b) Sử dụng hóa đơn đã được thông tin phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa tới thời hạn sử dụng (05 ngày Tính từ lúc ngày gửi thông tin phát hành).”

3. Bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 10 như sau:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng riêng với một trong những hành vi:

a) Lập Thông báo phát hành hông khá đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông tin cho tổ chức triển khai, thành viên biết để kiểm soát và điều chỉnh nhưng tổ chức triển khai, thành viên chưa kiểm soát và điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho người tiêu dùng.
Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở tại mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

b) Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo như đúng quy định.
Việc niêm yết Thông báo phát hành hoá đơn thực thi theo phía dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán thành phầm hoá, phục vụ dịch vụ.
Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở tại mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

c) Nộp thông tin kiểm soát và điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ marketing thương mại dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp từ sau 20 ngày Tính từ lúc ngày khởi đầu sử dụng hóa đơn tại địa mới chỉ.”

4. Bổ sung điểm g vào Khoản 3 Điều 11 như sau:

“g) Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho người tiêu dùng) nhưng người tiêu dùng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa tới thời hạn tàng trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê marketing thương mại nhỏ lẻ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất thần, sự kiện bất khả kháng khác thì hông bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người tiêu dùng), người bán và người tiêu dùng lập biên bản ghi nhận yếu tố, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng tỏ việc mua và bán thành phầm hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở tại mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho người tiêu dùng, trong thời hạn tàng trữ thì xử phạt theo pháp lý về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho người tiêu dùng) khi cơ quan thuế chưa phát hành quyết định hành động xử phạt thì người bán hông bị phạt tiền.

Trường hợp người bán làm mất đi, cháy, hỏng những liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho những hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

Trường hợp trong cùng thuở nào điểm, tổ chức triển khai, thành viên thông tin mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ vị trí căn cứ xác lập tổ chức triển khai, thành viên gộp nhiều lần mất hoá đơn để văn bản báo cáo giải trình cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho người tiêu dùng) có tương quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.”

5. Bãi bỏ điểm a và sửa đổi, tương hỗ update khoản 4 Điều 11 như sau:

“4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng riêng với hành vi hông lập hóa đơn khi bán thành phầm hóa, dịch vụ có mức giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho những người dân tiêu dùng theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức triển khai, thành viên marketing thương mại phải lập hóa đơn giao cho những người dân tiêu dùng.”

6. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 Điều 12 như sau:

“1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng riêng với hành vi làm mất đi, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho người tiêu dùng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất thần, sự kiện bất khả kháng khác thì hông bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người tiêu dùng), người bán và người tiêu dùng lập biên bản ghi nhận yếu tố, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng tỏ việc mua và bán thành phầm hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở tại mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp người tiêu dùng tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế phát hành quyết định hành động xử phạt thì người tiêu dùng hông bị phạt tiền.

Trường hợp trong cùng thuở nào điểm, tổ chức triển khai, thành viên thông tin mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ vị trí căn cứ xác lập tổ chức triển khai, thành viên gộp nhiều lần mất hoá đơn để văn bản báo cáo giải trình cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho người tiêu dùng) có tương quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người tiêu dùng thuê thì xử phạt người tiêu dùng theo quy định tại khoản này.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho người tiêu dùng) trong thời hạn tàng trữ thì xử phạt theo pháp lý về kế toán.”

7. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1, khoản 2 và tương hỗ update khoản 4 vào Điều 13 như sau:

“1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến một triệu đồng riêng với hành vi lập sai hoặc hông khá đầy đủ nội dung của thông tin, văn bản báo cáo giải trình theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông tin phát hành hóa đơn.

Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên tự phát hiện sai sót và lập lại thông tin, văn bản báo cáo giải trình thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước lúc cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền phát hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì hông bị phạt tiền.

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông tin, văn bản báo cáo giải trình gửi cơ quan thuế, trừ thông tin phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo riêng với hành vi nộp thông tin, văn bản báo cáo giải trình gửi cơ quan thuế, trừ thông tin phát hành hoá đơn từ thời điểm ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 Tính từ lúc ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông tin phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày Tính từ lúc ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi hông nộp thông tin, văn bản báo cáo giải trình gửi cơ quan thuế. Hành vi hông nộp thông tin, văn bản báo cáo giải trình gửi cơ quan thuế, trừ thông tin phát hành hóa đơn, được xem sau 20 ngày Tính từ lúc ngày hết thời hạn theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, thành viên vi phạm khoản 1 Điều này phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông tin, văn bản báo cáo giải trình đúng quy định.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 15 tháng 12 năm năm trong năm này.
2. Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn hông hướng dẫn tại Thông tư này được thực thi theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 10/năm trước đó/TT-BTC ngày 17 tháng một năm năm trước đó của Bộ Tài chính và những văn bản quy định rõ ràng tương quan.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Cơ quan thuế những cấp có trách nhiệm phổ cập, hướng dẫn những tổ chức triển khai, thành viên marketing thương mại, hông marketing thương mại và người shopping hoá, dịch vụ thực thi theo phía dẫn tại Thông tư này, kiểm tra và xử lý những vi phạm của tổ chức triển khai, thành viên sử dụng hoá đơn đảm bảo thực thi thống nhất trong toàn ngành, đúng quy định của pháp lý.

2. Tổ chức, thành viên có hoạt động và sinh hoạt giải trí tương quan đến việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn thực thi khá đầy đủ những nội dung hướng dẫn tại Thông tư này.
Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.
 

 
Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng quản trị nước;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc nhà nước,
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
– Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,
Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước
những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website nhà nước;
– Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;
– Các cty thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
 

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 176/năm trong năm này/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm năm trong năm này, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

 

 

Các từ khóa tương quan

Sơ đồ kế toán thông tin tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty link kinh doanh, link TT200
NĐ 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BHTNLĐBNN
NĐ 92/2013/NĐ-CP Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế TNDN, GTGT
Dịch Vụ TM làm văn bản báo cáo giải trình tài chính tại Ứng Hòa Tp Hà Nội Thủ Đô Giá rẻ Uy tín
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng
Điều kiện tham gia cuộc thi công chức thuế theo quy định tiên tiến và phát triển nhất
Khóa học kế toán thuế tại TX Thanh Xuân Tp Hà Nội Thủ Đô
Sơ đồ kế toán TK 3432 – Trái phiếu quy đổi theo thông tư 200
Sơ đồ thông tin tài khoản 411- Kế toán vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu theo thông tư 200
Khái niệm và phân loại Tài sản cố định và thắt chặt


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Thông tư 176/năm trong năm này/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm năm trong năm này 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Thông tư 176/năm trong năm này/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm năm trong năm này Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

tải HD Thông tư 176/năm trong năm này/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm năm trong năm này phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Nếu Người dùng đang tìm link google drive mega để tải tài liệu Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại binhfluan hoặc Join Groups zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp không lấy phí.
#Thông #tư #1762016TTBTC #ngày #tháng #năm