0765562555

Chia Sẻ TT 48/năm trong năm này/TT-BTC sửa đổi thuế suất NK ưu đãi riêng với món đồ xăng dầu New 2022

Người dùng đang tìm cách Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Hướng dẫn HD TT 48/năm trong năm này/TT-BTC sửa đổi thuế suất NK ưu đãi riêng với món đồ xăng dầu Mới nhất trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-09 21:30:30

3681

Lượt xem:
1.314

Ngày 17 tháng 03 năm năm trong năm này Bộ Tài chính phát hành Thông tư 48/năm trong năm này/TT-BTC nhằm mục đích sửa đổi mức thuế suất thuế nhâp khẩu ưu đãi riêng với một số trong những món đồ xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 18/3/năm trong năm này

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Tải thông tư tại đây: Thông tư 48.năm trong năm này.TT-BTC

 

BỘ TÀI CHÍNH                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/năm trong năm này/TT-BTC                                                      Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 17 tháng 03 năm năm trong năm này

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG XĂNG, DẦU THUỘC NHÓM 27.10 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phát hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh Mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất riêng với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh Mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi riêng với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những Điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 83/năm trước đó/NĐ-CP ngày 03/9/năm trước đó của nhà nước về marketing thương mại xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng với một số trong những món đồ xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng với một số trong những món đồ xăng, dầu thuộc nhóm 27.10

1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng với một số trong những món đồ dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 182/năm ngoái/TT-BTC ngày 16/11/năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh Mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi phát hành kèm theo Thông tư này.

2. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng với món đồ dầu diezel sinh học tại Chương 98 thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi phát hành kèm theo Thông tư số 182/năm ngoái/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất mới quy định tại Danh Mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 18/3/năm trong năm này.

Nơi nhận:
– Thủ tướng và những Phó Thủ tướng nhà nước;
– Văn phòng TW và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng quản trị nước;
– Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
– Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các cty thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
– Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
– Công báo;
– Website nhà nước và Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Vụ CST(PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

Vũ Thị Mai

 

 

DANH MỤC

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 27.10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/năm trong năm này/TT-BTC ngày 17/3/năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mục I

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 97 CHƯƠNG THEO DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VIỆT NAM

 

Mã hàng
Mô tả thành phầm & hàng hóa
Thuế suất (%)

27.10
Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và nhiều chủng loại dầu thu được từ những khoáng bi-tum, trừ dầu thô; những chế phẩm không được rõ ràng hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc nhiều chủng loại dầu thu được từ những khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của những chế phẩm đó; dầu thải.

– Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và nhiều chủng loại dầu thu được từ những khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và những chế phẩm không được rõ ràng hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc nhiều chủng loại dầu thu được từ những khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của những chế phẩm đó, trừ nhiên liệu sinh học và trừ dầu thải:

2710.12
– – Dầu nhẹ và những chế phẩm:

– – – Xăng động cơ:

2710.12.11
– – – – RON 97 và cao hơn thế nữa, có pha chì
20

2710.12.12
– – – – RON 97 và cao hơn thế nữa, ko pha chì
20

2710.12.13
– – – – RON 90 và cao hơn thế nữa, nhưng dưới RON 97 có pha chì
20

2710.12.14
– – – – RON 90 và cao hơn thế nữa, nhưng dưới RON 97 ko pha chì
20

2710.12.15
– – – – Loại khác, có pha chì
20

2710.12.16
– – – – Loại khác, ko pha chì
20

2710.12.20
– – – Xăng máy bay, trừ loại sử dụng làm nhiên liệu máy bay phản lực
7

2710.12.30
– – –  Tetrapropylen
20

2710.12.40
– – – Dung môi trắng (white spirit)
20

2710.12.50
– – – Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng
20

2710.12.60
– – – Dung môi nhẹ khác
20

2710.12.70
– – – Naphtha, reformate và những chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ
20

2710.12.80
– – – Alpha olefin khác
20

2710.12.90
– – – Loại khác
20

2710.19
– – Loại khác:

2710.19.20
– – – Dầu thô đã tách phần nhẹ
5

2710.19.30
– – – Nguyên liệu để sản xuất than đen
5

– – – Dầu và mỡ bôi trơn:

2710.19.41
– – – – Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn
5

2710.19.42
– – – – Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay
5

2710.19.43
– – – – Dầu bôi trơn khác
5

2710.19.44
– – – –  Mỡ bôi trơn
5

2710.19.50
– – – Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh)
3

2710.19.60
– – – Dầu biến thế và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch
5

– – – Nhiên liệu diesel; nhiều chủng loại dầu nhiên liệu:

2710.19.71
– – – – Nhiên liệu diesel cho xe hơi
7

2710.19.72
– – – – Nhiên liệu diesel khác
7

2710.19.79
– – – – Dầu nhiên liệu
7

2710.19.81
– – – Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23°C trở lên
7

2710.19.82
– – – Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23°C
7

2710.19.83
– – –  Các kerosine khác
7

2710.19.89
– – –  Dầu trung khác và những chế phẩm
15

2710.19.90
– – – Loại khác
3

2710.20.00
– Dầu mỏ và nhiều chủng loại dầu thu được từ những khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và những chế phẩm không được rõ ràng hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% trọng lượng trở lên là dầu mỏ hoặc nhiều chủng loại dầu thu được từ những khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của những chế phẩm đó, có chứa dầu diesel sinh học, trừ dầu thải
5

– Dầu thải:

2710.91.00
– – Có chứa biphenyl dã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs)
20

2710.99.00
– – Loại khác
20

 

Mục II

CHƯƠNG 98 – QUY ĐỊNH MÃ HÀNG VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI RIÊNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG, MẶT HÀNG

 

Mã hàng
Mô tả thành phầm & hàng hóa
Mã hàng tương ứng tại Mục I phụ lục II
Thuế suất (%)

9838
00
00
Xăng sinh học (E5, E10)
2710
12
14
20

Dầu diezel sinh học (B5, B10)
2710
20
00
7

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm TT 48/năm trong năm này/TT-BTC sửa đổi thuế suất NK ưu đãi riêng với món đồ xăng dầu, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

Các từ khóa tương quan

Mẫu Nhật ký – chứng từ số 4 (Mẫu số S04a4-Doanh Nghiệp) theo Thông tư 200
Lớp luyện thi đại lý thuế trực tuyến
Chỉ tiêu bắt buộc và ko bắt buộc trong hóa đơn tài chính
Dịch Vụ TM làm quyết toán thuế chuyên nghiệp, chất lượng tốt
Thu nhập từ tiền lãi cho vay vốn ngân hàng có phải đóng thuế thu nhập thành viên ko?
Mẫu phiếu chi và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200
Sơ đồ kế toán những trường hợp khác ghi tăng TSCĐ – TK 211 theo TT200
 Sơ đồ Kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại, bị giảm giá hàng bán TT 200
Trung tâm đào tạo và giảng dạy kế toán thuế tại Kinh Bắc CHẤT LƯỢNG TỐT
Dịch Vụ TM kê khai thuế tại Ba Đình GIÁ RẺ, CHẤT LƯỢNG TỐT


Bạn đang xem bài TT 48/năm trong năm này/TT-BTC sửa đổi thuế suất NK ưu đãi riêng với món đồ xăng dầu 2022

Với việc Người dùng xem postt TT 48/năm trong năm này/TT-BTC sửa đổi thuế suất NK ưu đãi riêng với món đồ xăng dầu Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

tải HD TT 48/năm trong năm này/TT-BTC sửa đổi thuế suất NK ưu đãi riêng với món đồ xăng dầu phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Neu Quý khách đang tìm link google drive mega để Tài HD Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại comment or Join Group zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn Free(Miễn phí).
#482016TTBTC #sửa #đổi #thuế #suất #ưu #đãi #đối #với #mặt #hàng #xăng #dầu