0765562555

Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản trị và vận hành, lãnh đạo năm 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản trị và vận hành, lãnh đạo năm 2020 Chi tiết 2022 được update : 2021-09-07 17:43:51

3546

p. >Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản trị và vận hành, lãnh đạo gồm 2 mẫu, kèm hướng dẫn nhìn nhận, giúp những Đảng viên thuận tiện và đơn thuần và giản dị hoàn thành xong bản tự kiểm điểm Đảng viên thời gian ở thời gian cuối năm của tớ. Mẫu này vận dụng cho những cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành tại những cty sự nghiệp công lập, nhằm mục đích tổng kết, nhìn nhận lại những việc làm đã đạt được trong năm vừa qua.

Từ đó, đưa ra những kế hoạch, đề xuất kiến nghị, phương hướng khắc phục cho năm tiếp theo tốt hơn. Ngoài ra, những ban còn tồn tại thể tìm hiểu thêm thêm mẫu bản kiểm điểm dành riêng cho giáo viên, quân đội, tổng phụ trách, bí thư chi bộ….

Bản kiểm điểm Đảng viên cho cán bộ quản trị và vận hành, lãnh đạo – Mẫu 1

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNNăm …..

(Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành)

Họ và tên: ………….…………… Ngày sinh: …………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………….…………………………………..

Chức vụ cơ quan ban ngành thường trực: ……………………………………….……………

Chức vụ đoàn thể: …..……………………………………….……………

Đơn vị công tác thao tác: ……………………….………………………….……..

Chi bộ ……………………………….…………………………. ………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối thao tác:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối thao tác.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của thành viên.

2. Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao

– Việc thực thi chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể).

– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm.

– Trách nhiệm thành viên tương quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, cty do mình phụ trách.

3. Về tinh thần thay đổi sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển và có thành phầm rõ ràng lượng hóa được;trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt những cấp.

4. Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thường niên

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 4 nội dung nêu trên).

từ khóa quan tâm: Biên bản họp hội đồng trường năm học 2020 – 2021

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; không được khắc phục); những trở ngại vất vả, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của thành viên.

1. Giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác lập trách nhiệm của thành viên riêng với từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm.

2. Làm rõ trách nhiệm của thành viên riêng với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

3. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên: … (kèm theo phiếu phân tích chất lượng-Mẫu 5a)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

* Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Đối với chi ủy cơ sở

+ Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy (ưu điểm, hạn chế): …………………………………..

+ Chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng :……………………………………….

T/M CHI BỘ

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản kiểm điểm Đảng viên cho cán bộ quản trị và vận hành, lãnh đạo – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ ………………

CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————

…, ngày … tháng …năm 2020

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 20…(Đối với cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành)

Họ và tên: …………………………………………. Ngày sinh: …../…/…..

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………………..

Chức vụ cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể:…………………………………………..

Đơn vị công tác thao tác:…………………………………………………………………

Chi bộ:………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm:

1. Về chính trị tư tưởng:

Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với tiềm năng xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh gắn sát với con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở việt nam. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Chấp hành tốt chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước, nội quy của ngành, của nhà trường, quy ước của địa phương. Tích cực đấu tranh chống suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, bảo vệ lẽ phải, chân lý. Tích cực tuyên truyền vận động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước. Tích cực học tập tự rèn luyện tu dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị và khả năng công tác thao tác.

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, nhã nhặn, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, luôn gương mẫu đón đầu trong mọi công tác thao tác, quan hệ mật thiết với phụ huynh và nhân dân. Thực hiện “Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công, vô tư” theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và có tinh thần hợp tác giúp sức đồng nghiệp. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và tích cực đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, lối sống thực dụng, nói không song song với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Trung thực, thẳng thắng, khách quan, chân thành trong phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tích cực đấu tranh với biểu lộ chia rẽ, bè phái, làm mất đi đoàn kết nội bộ; được đồng nghiệp tin tưởng, tin tưởng.

3. Về thực thi chức trách trách nhiệm được giao:

Có khả năng quản trị và vận hành, lãnh đạo nhà trường và những tổ chức triển khai đoàn thể thực thi tốt trách nhiệm. Điều hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của nhà trường có nền nếp, hiệu suất cao, đúng tiến độ. Có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi trách nhiệm, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác thao tác và có ý thức phấn đấu hoàn thành xong tốt mọi trách nhiệm được giao, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ và tự tin trên những nghành công tác thao tác của cty. Ý thức tham gia xây dựng những tổ chức triển khai trong khối mạng lưới hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, cty: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức triển khai đảng, cơ quan ban ngành thường trực, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, cty ngày càng vững mạnh; Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; xử lý và xử lý tốt những đề xuất kiến nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những biểu lộ vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không có biểu lộ hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và phụ huynh.

4. Về tổ chức triển khai kỷ luật:

Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức triển khai; thực thi tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy định của nhà trường, địa phương và nơi cư trú. Thực hiện tốt những nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí khá đầy đủ. Có ý thức chấp hành những nghị quyết, thông tư, quyết định hành động của tổ chức triển khai đảng; Chấp hành chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những nội quy, quy định, quy định của địa phương, cơ quan, cty;Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân nơi cư trú.

5. Kết quả lãnh đạo, quản trị và vận hành, tổ chức triển khai, điều hành quản lý; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng:

Xây dựng khá đầy đủ nhiều chủng loại kế hoạch, triển khai thực thi đúng tiến độ thời hạn, có hiệu suất cao tốt; tích cực tham mưu với cơ quan ban ngành thường trực địa phương và lãnh đạo những cấp, thu hút sự góp vốn đầu tư của những dự án công trình bất Động sản. Năm học 20…-20… Nhà trường hoàn thành xong tốt những tiềm năng trách nhiệm năm học: Huy động trẻ đi học đạt kế hoạch giao; chỉ huy nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tỷ suất trẻ ăn bán trú đạt 92%, chất lượng giáo dục đạt: trên 90%, chất lượng chuyển giao trẻ 5T vào lớp Một đạt 100%; Tham gia khá đầy đủ những hội thi cấp huyện: Hội thi “Xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xanh, sạch sẽ và thích mắt, thân thiện, hiệu suất cao” đạt Xuất sắc, Hội thi “Tự làm vật dụng đồ chơi” có 2 giáo viên đạt giỏi cấp huyện, trong số đó có 01 đ/c giành giải “Khuyến khích”; website của trường xây dựng, hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao. Nhà trường được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ con năm tuổi”. Đạt chuẩn “Trường học bảo vệ an toàn và uy tín về bảo mật thông tin an ninh trật tự”; bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ; Đội ngũ đoàn kết, vượt khó hoàn thành xong tốt trách nhiệm; Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới vi phạm pháp lý, tệ nạn xã hội, vi phạm chủ trương dân số, kế hoạch hoá mái ấm gia đình. Đạt thương hiệu “Tập thể lao động tiên tiến và phát triển”; Công đoàn được khen Tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Bản thân tôi được khen thương hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

6. Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm chính trị và công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ của địa phương, cơ quan cty; làm rõ trách nhiệm của thành viên riêng với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể:

Cùng những đ/c cấp uỷ xây dựng nghị quyết và triển khai thực thi nghị quyết chi bộ có hiệu suất cao; Triển khai và chỉ huy đội ngũ thực thi Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định và những văn bản hướng dẫn của những cấp quản trị và vận hành. Thực hiện quản trị và vận hành cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới theo quy định, phân công phần hành cho đội ngũ hợp lý, được sự đồng thuận cao; đảm bảo khá đầy đủ những chính sách chủ trương cho những người dân lao động theo quy định hiện hành; Không có biểu lộ trù dập cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới. Tích cực tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của nhà trường và những tổ chức triển khai đoàn thể; phối hợp tốt với những đ/c phó hiệu trưởng làm tốt trách nhiệm quản trị và vận hành, điều hành quản lý nhà trường hoàn thành xong tốt tiềm năng trách nhiệm năm học. Tích cực tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt Công đoàn, động viên đoàn viên tích cực hưởng ứng những cuộc vận động và những trào lưu thi đua. Tích cực tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và góp phần nhiều ý kiến trong việc xây dựng và tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hoá xã hội ở địa phương.

Hạn chế: Công tác dự giờ, tu dưỡng trình độ cho đội ngũ chưa nhiều. Do đó, một số trong những giáo viên khả năng sư phạm còn hạn chế.

Trách nhiệm của tớ mình riêng với những hạn chế: Bản thân đã tích cực tu dưỡng, chỉ huy đội ngũ tích cực thay đổi phương pháp giáo dục trẻ và tự học tập nâng cao khả năng sư phạm. Song một số trong những đ/c do tuổi cao, kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin hạn chế, một số trong những đ/c mới vào nghề nên kinh nghiệm tay nghề chưa nhiều vì vậy khả năng trình độ chưa vững chãi.

7. Ý thức trách nhiệm trong việc thực thi trách nhiệm tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của tớ mình và mái ấm gia đình:

Tích cực tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thường xuyên “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Luôn gương mẫu đón đầu trong mọi công tác thao tác, động viên người thân trong gia đình và mái ấm gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước, chăm sóc xây dựng mái ấm gia đình đầm ấm, niềm sung sướng, đạt mái ấm gia đình văn hoá.

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

Tổ chức sinh hoạt đảng đôi lúc chưa đúng thời hạn quy định. Nguyên nhân: Do trường có nhiều khu vực, một số trong những khu vực cách xa TT, giáo viên phải ở lại cả tuần nên phải sắp xếp thời hạn sinh hoạt chi bộ thuận tiện cho giáo viên. Một số giáo viên được đào tạo và giảng dạy có trình độ trên chuẩn tuy nhiên khả năng sư phạm chưa phục vụ yêu cầu.

III. Phương hướng, giải pháp khắc phục:

Cần tiếp tục góp vốn đầu tư thời hạn, công sức của con người để tu dưỡng trình độ cho đội ngũ.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm./.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

từ khóa quan tâm: Mẫu nhận xét sách giáo khoa lớp 2 mới

– Chi bộ phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……….., ngày … tháng … năm 20…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………………………..….

Hướng dẫn nhìn nhận đảng viên là cán bộ quản trị và vận hành

Đây là một trong những nội dung quan trọng về nhìn nhận xếp loại Đảng viên theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW tiên tiến và phát triển nhất của Ban Tổ chức Trung ương.

a) Kiểm điểm đảng viên

– Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, tác phong, lề lối thao tác:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước; việc học tập những nghị quyết, thông tư, tham gia những đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, cty và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai; thực thi quy định về những điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, cty; những nguyên tắc, chính sách sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối thao tác: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực thi trách nhiệm; phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu lộ về suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Về thực thi chức trách, trách nhiệm:

+ Việc thực thi trách nhiệm đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm riêng với những chức vụ công tác thao tác (đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm được lượng hóa bằng thành phầm rõ ràng.

+ Trách nhiệm thành viên tương quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, cty do mình phụ trách.

– Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

– Những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người dân khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm vấn đề cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu suất cao thực thi trách nhiệm được giao; tinh thần thay đổi, sáng tạo, tự phụ trách; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

b) Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành

Ngoài những nội dung nêu tại khoản a) trên đây, còn phải kiểm điểm thâm thúy những nội dung sau:

– Kết quả lãnh đạo, quản trị và vận hành, điều hành quản lý, trách nhiệm của thành viên trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm chính trị và công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ của địa phương, cơ quan, cty; quan hệ, phối phù thích hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

– Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, thời cơ, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương và cấp ủy những cấp.

Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản trị và vận hành, lãnh đạo gồm 2 mẫu, kèm hướng dẫn nhìn nhận, giúp những Đảng viên thuận tiện và đơn thuần và giản dị hoàn thành xong bản tự kiểm điểm Đảng viên thời gian ở thời gian cuối năm của tớ. Mẫu này vận dụng cho những cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành tại những cty sự nghiệp công lập, nhằm mục đích tổng kết, nhìn nhận lại những việc làm đã đạt được trong năm vừa qua.

Từ đó, đưa ra những kế hoạch, đề xuất kiến nghị, phương hướng khắc phục cho năm tiếp theo tốt hơn. Ngoài ra, những ban còn tồn tại thể tìm hiểu thêm thêm mẫu bản kiểm điểm dành riêng cho giáo viên, quân đội, tổng phụ trách, bí thư chi bộ….

Bản kiểm điểm Đảng viên cho cán bộ quản trị và vận hành, lãnh đạo – Mẫu 1

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNNăm …..

(Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành)

Họ và tên: ………….…………… Ngày sinh: …………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………….…………………………………..

Chức vụ cơ quan ban ngành thường trực: ……………………………………….……………

Chức vụ đoàn thể: …..……………………………………….……………

Đơn vị công tác thao tác: ……………………….………………………….……..

Chi bộ ……………………………….…………………………. ………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối thao tác:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối thao tác.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của thành viên.

2. Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao

– Việc thực thi chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể).

– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm.

– Trách nhiệm thành viên tương quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, cty do mình phụ trách.

3. Về tinh thần thay đổi sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển và có thành phầm rõ ràng lượng hóa được;trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt những cấp.

4. Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thường niên

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 4 nội dung nêu trên).

từ khóa quan tâm: Biên bản họp hội đồng trường năm học 2020 – 2021

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; không được khắc phục); những trở ngại vất vả, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của thành viên.

1. Giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác lập trách nhiệm của thành viên riêng với từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm.

2. Làm rõ trách nhiệm của thành viên riêng với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

3. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên: … (kèm theo phiếu phân tích chất lượng-Mẫu 5a)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

* Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Đối với chi ủy cơ sở

+ Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy (ưu điểm, hạn chế): …………………………………..

+ Chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng :……………………………………….

T/M CHI BỘ

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản kiểm điểm Đảng viên cho cán bộ quản trị và vận hành, lãnh đạo – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ ………………

CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————

…, ngày … tháng …năm 2020

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 20…(Đối với cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành)

Họ và tên: …………………………………………. Ngày sinh: …../…/…..

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………………..

Chức vụ cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể:…………………………………………..

Đơn vị công tác thao tác:…………………………………………………………………

Chi bộ:………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm:

1. Về chính trị tư tưởng:

Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với tiềm năng xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh gắn sát với con phố tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở việt nam. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Chấp hành tốt chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước, nội quy của ngành, của nhà trường, quy ước của địa phương. Tích cực đấu tranh chống suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, bảo vệ lẽ phải, chân lý. Tích cực tuyên truyền vận động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước. Tích cực học tập tự rèn luyện tu dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị và khả năng công tác thao tác.

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, nhã nhặn, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, luôn gương mẫu đón đầu trong mọi công tác thao tác, quan hệ mật thiết với phụ huynh và nhân dân. Thực hiện “Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công, vô tư” theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và có tinh thần hợp tác giúp sức đồng nghiệp. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và tích cực đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, lối sống thực dụng, nói không song song với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ. Trung thực, thẳng thắng, khách quan, chân thành trong phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tích cực đấu tranh với biểu lộ chia rẽ, bè phái, làm mất đi đoàn kết nội bộ; được đồng nghiệp tin tưởng, tin tưởng.

3. Về thực thi chức trách trách nhiệm được giao:

Có khả năng quản trị và vận hành, lãnh đạo nhà trường và những tổ chức triển khai đoàn thể thực thi tốt trách nhiệm. Điều hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của nhà trường có nền nếp, hiệu suất cao, đúng tiến độ. Có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi trách nhiệm, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác thao tác và có ý thức phấn đấu hoàn thành xong tốt mọi trách nhiệm được giao, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ và tự tin trên những nghành công tác thao tác của cty. Ý thức tham gia xây dựng những tổ chức triển khai trong khối mạng lưới hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, cty: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức triển khai đảng, cơ quan ban ngành thường trực, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, cty ngày càng vững mạnh; Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; xử lý và xử lý tốt những đề xuất kiến nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những biểu lộ vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không có biểu lộ hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và phụ huynh.

4. Về tổ chức triển khai kỷ luật:

Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức triển khai; thực thi tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy định của nhà trường, địa phương và nơi cư trú. Thực hiện tốt những nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí khá đầy đủ. Có ý thức chấp hành những nghị quyết, thông tư, quyết định hành động của tổ chức triển khai đảng; Chấp hành chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những nội quy, quy định, quy định của địa phương, cơ quan, cty;Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân nơi cư trú.

5. Kết quả lãnh đạo, quản trị và vận hành, tổ chức triển khai, điều hành quản lý; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng:

Xây dựng khá đầy đủ nhiều chủng loại kế hoạch, triển khai thực thi đúng tiến độ thời hạn, có hiệu suất cao tốt; tích cực tham mưu với cơ quan ban ngành thường trực địa phương và lãnh đạo những cấp, thu hút sự góp vốn đầu tư của những dự án công trình bất Động sản. Năm học 20…-20… Nhà trường hoàn thành xong tốt những tiềm năng trách nhiệm năm học: Huy động trẻ đi học đạt kế hoạch giao; chỉ huy nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tỷ suất trẻ ăn bán trú đạt 92%, chất lượng giáo dục đạt: trên 90%, chất lượng chuyển giao trẻ 5T vào lớp Một đạt 100%; Tham gia khá đầy đủ những hội thi cấp huyện: Hội thi “Xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xanh, sạch sẽ và thích mắt, thân thiện, hiệu suất cao” đạt Xuất sắc, Hội thi “Tự làm vật dụng đồ chơi” có 2 giáo viên đạt giỏi cấp huyện, trong số đó có 01 đ/c giành giải “Khuyến khích”; website của trường xây dựng, hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao. Nhà trường được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ con năm tuổi”. Đạt chuẩn “Trường học bảo vệ an toàn và uy tín về bảo mật thông tin an ninh trật tự”; bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ; Đội ngũ đoàn kết, vượt khó hoàn thành xong tốt trách nhiệm; Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới vi phạm pháp lý, tệ nạn xã hội, vi phạm chủ trương dân số, kế hoạch hoá mái ấm gia đình. Đạt thương hiệu “Tập thể lao động tiên tiến và phát triển”; Công đoàn được khen Tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Bản thân tôi được khen thương hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

6. Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm chính trị và công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ của địa phương, cơ quan cty; làm rõ trách nhiệm của thành viên riêng với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể:

Cùng những đ/c cấp uỷ xây dựng nghị quyết và triển khai thực thi nghị quyết chi bộ có hiệu suất cao; Triển khai và chỉ huy đội ngũ thực thi Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định và những văn bản hướng dẫn của những cấp quản trị và vận hành. Thực hiện quản trị và vận hành cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới theo quy định, phân công phần hành cho đội ngũ hợp lý, được sự đồng thuận cao; đảm bảo khá đầy đủ những chính sách chủ trương cho những người dân lao động theo quy định hiện hành; Không có biểu lộ trù dập cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới. Tích cực tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của nhà trường và những tổ chức triển khai đoàn thể; phối hợp tốt với những đ/c phó hiệu trưởng làm tốt trách nhiệm quản trị và vận hành, điều hành quản lý nhà trường hoàn thành xong tốt tiềm năng trách nhiệm năm học. Tích cực tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt Công đoàn, động viên đoàn viên tích cực hưởng ứng những cuộc vận động và những trào lưu thi đua. Tích cực tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và góp phần nhiều ý kiến trong việc xây dựng và tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hoá xã hội ở địa phương.

Hạn chế: Công tác dự giờ, tu dưỡng trình độ cho đội ngũ chưa nhiều. Do đó, một số trong những giáo viên khả năng sư phạm còn hạn chế.

Trách nhiệm của tớ mình riêng với những hạn chế: Bản thân đã tích cực tu dưỡng, chỉ huy đội ngũ tích cực thay đổi phương pháp giáo dục trẻ và tự học tập nâng cao khả năng sư phạm. Song một số trong những đ/c do tuổi cao, kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin hạn chế, một số trong những đ/c mới vào nghề nên kinh nghiệm tay nghề chưa nhiều vì vậy khả năng trình độ chưa vững chãi.

7. Ý thức trách nhiệm trong việc thực thi trách nhiệm tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của tớ mình và mái ấm gia đình:

Tích cực tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thường xuyên “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Luôn gương mẫu đón đầu trong mọi công tác thao tác, động viên người thân trong gia đình và mái ấm gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước, chăm sóc xây dựng mái ấm gia đình đầm ấm, niềm sung sướng, đạt mái ấm gia đình văn hoá.

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

Tổ chức sinh hoạt đảng đôi lúc chưa đúng thời hạn quy định. Nguyên nhân: Do trường có nhiều khu vực, một số trong những khu vực cách xa TT, giáo viên phải ở lại cả tuần nên phải sắp xếp thời hạn sinh hoạt chi bộ thuận tiện cho giáo viên. Một số giáo viên được đào tạo và giảng dạy có trình độ trên chuẩn tuy nhiên khả năng sư phạm chưa phục vụ yêu cầu.

III. Phương hướng, giải pháp khắc phục:

Cần tiếp tục góp vốn đầu tư thời hạn, công sức của con người để tu dưỡng trình độ cho đội ngũ.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm./.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

từ khóa quan tâm: Mẫu nhận xét sách giáo khoa lớp 2 mới

– Chi bộ phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……….., ngày … tháng … năm 20…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………………………..….

Hướng dẫn nhìn nhận đảng viên là cán bộ quản trị và vận hành

Đây là một trong những nội dung quan trọng về nhìn nhận xếp loại Đảng viên theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW tiên tiến và phát triển nhất của Ban Tổ chức Trung ương.

a) Kiểm điểm đảng viên

– Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, tác phong, lề lối thao tác:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước; việc học tập những nghị quyết, thông tư, tham gia những đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, cty và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai; thực thi quy định về những điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy định của địa phương, cơ quan, cty; những nguyên tắc, chính sách sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối thao tác: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực thi trách nhiệm; phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu lộ về suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Về thực thi chức trách, trách nhiệm:

+ Việc thực thi trách nhiệm đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm riêng với những chức vụ công tác thao tác (đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm được lượng hóa bằng thành phầm rõ ràng.

+ Trách nhiệm thành viên tương quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, cty do mình phụ trách.

– Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

– Những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người dân khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm vấn đề cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu suất cao thực thi trách nhiệm được giao; tinh thần thay đổi, sáng tạo, tự phụ trách; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

b) Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành

Ngoài những nội dung nêu tại khoản a) trên đây, còn phải kiểm điểm thâm thúy những nội dung sau:

– Kết quả lãnh đạo, quản trị và vận hành, điều hành quản lý, trách nhiệm của thành viên trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm chính trị và công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ của địa phương, cơ quan, cty; quan hệ, phối phù thích hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản trị và vận hành; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

– Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, thời cơ, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương và cấp ủy những cấp.


Bạn đang xem postt Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản trị và vận hành, lãnh đạo năm 2020 2022

Với việc Bạn xem bài Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản trị và vận hành, lãnh đạo năm 2020 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản trị và vận hành, lãnh đạo năm 2020 Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản trị và vận hành, lãnh đạo năm 2020 Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or Join Nhóm zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Bản #kiểm #điểm #Đảng #viên #của #cán #bộ #quản #lý #lãnh #đạo #năm