0765562555

Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí tiên tiến và phát triển nhất 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí tiên tiến và phát triển nhất 2020 FULL 2022 được update : 2021-09-07 18:57:46

3769

Xin chàoBản kiểm điểm đảng viên hưu trí là biểu mẫu được thành viên Đảng viên về hưu lập ra nhằm mục đích kiểm điểm lại bản thân thành viên về ưu điểm, khuyết điểm thực thi chức trách trách nhiệm của tớ mình trong năm vừa qua, phương hướng và giải pháp khắc phục trong năm tới.

Đây là mẫu bản kiểm điểm đảng viên tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW. Nội dung trong bản kiểm vấn đề cần nêu rõ thông tin thành viên như họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, chức vụ Đảng, cty công tác thao tác và chi bộ sinh hoạt cũng như những ưu điểm, nhược điểm trong quy trình công tác thao tác. Mời những ban cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí tiên tiến và phát triển nhất 2020

Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ ……………..

Chi bộ trường…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày … tháng…. năm 2020

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:………………………………….. Ngày sinh: ………………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………

Chức vụ cơ quan ban ngành thường trực: ……………………………………………………………………

Chức vụ đoàn thể: ………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác thao tác: …………………………………………………………………………..

Chi bộ ………………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối thao tác:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối thao tác.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của thành viên. (Đối chiếu với 27 biểu lộ, thành viên tự nhận diện)

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao

– Việc thực thi chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể).

– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm.

Xem thêm: Bài phát biểu chia tay khi nghỉ hưu (11 mẫu)

– Trách nhiệm thành viên tương quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, cty do mình phụ trách.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; không được khắc phục); những trở ngại vất vả, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của thành viên.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác lập trách nhiệm của thành viên riêng với từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của thành viên riêng với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

□ Hoàn thành tốt trách nhiệm

□ Hoàn thành trách nhiệm

Tham khảo: Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

□ Không hoàn thành xong trách nhiệm

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

□ Hoàn thành tốt trách nhiệm

□ Hoàn thành trách nhiệm

Tham khảo: Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

□ Không hoàn thành xong trách nhiệm

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, nhìn nhận của người quản trị và vận hành, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

………………………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy: ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất kiến nghị xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………

T/M CHI ỦY(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên) Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ ……………..

Chi bộ trường…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày … tháng…. năm 2020

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:………………………………….. Ngày sinh: ………………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………

Chức vụ cơ quan ban ngành thường trực: ……………………………………………………………………

Chức vụ đoàn thể: ………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác thao tác: …………………………………………………………………………..

Chi bộ ………………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối thao tác:

– Về tư tưởng chính trị: Bản thân tôi luôn:

+ Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với đường lối thay đổi của Đảng, tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội; luôn trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Nghiêm túc chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước quy định nội quy của nơi cư trú.

+ Kiên quyết đấu tranh, phê bình tư tưởng chính trị không vững vàng, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt theo quy định của pháp lý.

+ Thường xuyên tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi chủ trương nghị quyết của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước và cùng tham gia xây dựng Gia đình văn hóa truyền thống, thực thi nếp sống mới ở khu dân cư.

– Về phẩm chất đạo đức lối sống: Bản thân luôn:

+ Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với quy định những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong thái của quản trị Hồ Chí Minh bằng những việc làm rõ ràng về thể hiện phong thái sống chân thành, tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội, thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường thường nhật.

+ Có lối sống lành mạnh; luôn đấu tranh ngăn ngừa, chống tham nhũng, xấu đi ở địa phương. Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường không còn biểu lộ xấu đi, tuân thủ quyền bình đẳng, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân nơi cư trú.

+ Sống và thao tác trên tinh thần xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, nơi hiệp hội dân cư; giúp sức những người dân dân có tình hình trở ngại vất vả; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, không đổ lỗi, tránh mặt, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho những người dân khác.

+ Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

+ Nghiêm túc chấp hành Quy định số ……….. ngày ………. của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về những điều đảng viên không được làm.

– Về tổ chức triển khai, kỷ luật: Bản thân luôn:

+ Thực hiện nguyên tắc triệu tập dân chủ trong tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng.

+ Thực hiện nề nếp, chính sách sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, thông tư, quyết định hành động của tổ chức triển khai đảng.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, pháp lý của Nhà Nước và những nội quy, quy định, quy định của địa phương.

+ Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa thay thế, khắc phục khuyết điểm.

2. Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao

– Việc thực thi chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể).

– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm.

Xem thêm: Bài phát biểu chia tay khi nghỉ hưu (11 mẫu)

– Trách nhiệm thành viên tương quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, cty do mình phụ trách.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

– Về tư tưởng chính trị:

Chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, chưa góp phần nhiều cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với việc làm thực tiễn.

– Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Việc tham gia công tác thao tác xã hội chưa thường xuyên.

– Về tổ chức triển khai, kỷ luật:

Đôi khi chưa thực thi trang trọng nề nếp sinh hoạt chi bộ.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

– Về tư tưởng chính trị:

Thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, tích cực góp phần cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với việc làm thực tiễn.

– Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có kế hoạch rõ ràng xác thực để giúp bản thân và mọi người thực thi lối sống chân thành và thực tiễn theo tấm gương đạo đức của Bác.

Cố gắng tham gia công tác thao tác xã hội trong hiệp hội dân cư.

– Về tổ chức triển khai, kỷ luật:

Sắp xếp việc làm mái ấm gia đình để thực thi trang trọng nề nếp sinh hoạt chi bộ.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác lập trách nhiệm của thành viên riêng với từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của thành viên riêng với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

□ Hoàn thành tốt trách nhiệm

□ Hoàn thành trách nhiệm

Tham khảo: Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

□ Không hoàn thành xong trách nhiệm

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

□ Hoàn thành tốt trách nhiệm

□ Hoàn thành trách nhiệm

Tham khảo: Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

□ Không hoàn thành xong trách nhiệm

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, nhìn nhận của người quản trị và vận hành, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

………………………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy: ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất kiến nghị xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………

T/M CHI ỦY(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm đảng viên hưu trí là biểu mẫu được thành viên Đảng viên về hưu lập ra nhằm mục đích kiểm điểm lại bản thân thành viên về ưu điểm, khuyết điểm thực thi chức trách trách nhiệm của tớ mình trong năm vừa qua, phương hướng và giải pháp khắc phục trong năm tới.

Đây là mẫu bản kiểm điểm đảng viên tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW. Nội dung trong bản kiểm vấn đề cần nêu rõ thông tin thành viên như họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, chức vụ Đảng, cty công tác thao tác và chi bộ sinh hoạt cũng như những ưu điểm, nhược điểm trong quy trình công tác thao tác. Mời những ban cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí tiên tiến và phát triển nhất 2020

Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ ……………..

Chi bộ trường…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày … tháng…. năm 2020

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:………………………………….. Ngày sinh: ………………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………

Chức vụ cơ quan ban ngành thường trực: ……………………………………………………………………

Chức vụ đoàn thể: ………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác thao tác: …………………………………………………………………………..

Chi bộ ………………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối thao tác:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối thao tác.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của thành viên. (Đối chiếu với 27 biểu lộ, thành viên tự nhận diện)

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao

– Việc thực thi chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể).

– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm.

Xem thêm: Bài phát biểu chia tay khi nghỉ hưu (11 mẫu)

– Trách nhiệm thành viên tương quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, cty do mình phụ trách.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; không được khắc phục); những trở ngại vất vả, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của thành viên.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác lập trách nhiệm của thành viên riêng với từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của thành viên riêng với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

□ Hoàn thành tốt trách nhiệm

□ Hoàn thành trách nhiệm

Tham khảo: Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

□ Không hoàn thành xong trách nhiệm

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

□ Hoàn thành tốt trách nhiệm

□ Hoàn thành trách nhiệm

Tham khảo: Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

□ Không hoàn thành xong trách nhiệm

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, nhìn nhận của người quản trị và vận hành, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

………………………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy: ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất kiến nghị xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………

T/M CHI ỦY(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên) Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ ……………..

Chi bộ trường…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày … tháng…. năm 2020

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:………………………………….. Ngày sinh: ………………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………

Chức vụ cơ quan ban ngành thường trực: ……………………………………………………………………

Chức vụ đoàn thể: ………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác thao tác: …………………………………………………………………………..

Chi bộ ………………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối thao tác:

– Về tư tưởng chính trị: Bản thân tôi luôn:

+ Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với đường lối thay đổi của Đảng, tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội; luôn trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Nghiêm túc chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước quy định nội quy của nơi cư trú.

+ Kiên quyết đấu tranh, phê bình tư tưởng chính trị không vững vàng, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt theo quy định của pháp lý.

+ Thường xuyên tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi chủ trương nghị quyết của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước và cùng tham gia xây dựng Gia đình văn hóa truyền thống, thực thi nếp sống mới ở khu dân cư.

– Về phẩm chất đạo đức lối sống: Bản thân luôn:

+ Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với quy định những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong thái của quản trị Hồ Chí Minh bằng những việc làm rõ ràng về thể hiện phong thái sống chân thành, tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội, thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường thường nhật.

+ Có lối sống lành mạnh; luôn đấu tranh ngăn ngừa, chống tham nhũng, xấu đi ở địa phương. Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường không còn biểu lộ xấu đi, tuân thủ quyền bình đẳng, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân nơi cư trú.

+ Sống và thao tác trên tinh thần xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, nơi hiệp hội dân cư; giúp sức những người dân dân có tình hình trở ngại vất vả; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, không đổ lỗi, tránh mặt, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho những người dân khác.

+ Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

+ Nghiêm túc chấp hành Quy định số ……….. ngày ………. của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về những điều đảng viên không được làm.

– Về tổ chức triển khai, kỷ luật: Bản thân luôn:

+ Thực hiện nguyên tắc triệu tập dân chủ trong tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng.

+ Thực hiện nề nếp, chính sách sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, thông tư, quyết định hành động của tổ chức triển khai đảng.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, pháp lý của Nhà Nước và những nội quy, quy định, quy định của địa phương.

+ Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa thay thế, khắc phục khuyết điểm.

2. Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao

– Việc thực thi chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể).

– Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm.

Xem thêm: Bài phát biểu chia tay khi nghỉ hưu (11 mẫu)

– Trách nhiệm thành viên tương quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở nghành, địa phương, tổ chức triển khai, cơ quan, cty do mình phụ trách.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực thi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

– Về tư tưởng chính trị:

Chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, chưa góp phần nhiều cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với việc làm thực tiễn.

– Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Việc tham gia công tác thao tác xã hội chưa thường xuyên.

– Về tổ chức triển khai, kỷ luật:

Đôi khi chưa thực thi trang trọng nề nếp sinh hoạt chi bộ.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

– Về tư tưởng chính trị:

Thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, tích cực góp phần cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với việc làm thực tiễn.

– Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có kế hoạch rõ ràng xác thực để giúp bản thân và mọi người thực thi lối sống chân thành và thực tiễn theo tấm gương đạo đức của Bác.

Cố gắng tham gia công tác thao tác xã hội trong hiệp hội dân cư.

– Về tổ chức triển khai, kỷ luật:

Sắp xếp việc làm mái ấm gia đình để thực thi trang trọng nề nếp sinh hoạt chi bộ.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác lập trách nhiệm của thành viên riêng với từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của thành viên riêng với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

□ Hoàn thành tốt trách nhiệm

□ Hoàn thành trách nhiệm

Tham khảo: Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

□ Không hoàn thành xong trách nhiệm

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

□ Hoàn thành tốt trách nhiệm

□ Hoàn thành trách nhiệm

Tham khảo: Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

□ Không hoàn thành xong trách nhiệm

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, nhìn nhận của người quản trị và vận hành, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

………………………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy: ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất kiến nghị xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………

T/M CHI ỦY(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên)

Bạn đang mò mẩn bài Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí tiên tiến và phát triển nhất 2020 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí tiên tiến và phát triển nhất 2020 Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí tiên tiến và phát triển nhất 2020 Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí tiên tiến và phát triển nhất 2020 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc tham gia Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Bản #kiểm #điểm #Đảng #viên #hưu #trí #mới #nhất