0765562555

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử dân tộc Phú Yên

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử dân tộc Phú Yên Chi tiết 2022 được update : 2021-09-10 13:08:12

3345

Xin chàoCuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử dân tộc Phú Yên trình làng từ thời điểm ngày 28/8 – 18/9/2020, được thi theo như hình thức trắc nghiệm với 30 vướng mắc và Dự kiến số người vấn đáp đúng.

Cuộc thi nhằm mục đích kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công xuất sắc (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020); kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Chi bộ Đảng thứ nhất ở Phú Yên (05/10/1930 – 5/10/2020).

Đáp án trắc nghiệm cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử dân tộc Phú Yên

Câu 1: Vị Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nào trực tiếp lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Phú Yên?

1. Trương Kiểm. 2. Nguyễn Còn.3. Lê Vụ.4. Lê Trọng Khoan.

Câu 2: Các vị Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên quy trình 1931-1945 (tiền khởi nghĩa) đều bị thực dân Pháp truy bắt, đàn áp, cầm tù. Có một vị Bí thư Tỉnh ủy là liệt sĩ, đã can đảm và mạnh mẽ và tự tin quyết tử trong tù. Ông là ai?

1. Phan Lưu Thanh.2. Trần Toại (Kim Tương).3. Trần Hào.4. Huỳnh Nựu.

Câu 3: Người đứng đầu Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Phú Yên sau Cách mạng Tháng Tám là ai?

1. Trương Kiểm.2. Nguyễn Văn Nguyên.3. Lê Duy Trinh4. Trần Suyền.

Câu 4: Vào tháng 6/1925, Bác Hồ đã xây dựng tổ chức triển khai nào sau này?

1. Tâm tâm xã.2. Cộng sản đoàn.3. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 4. Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông.

Câu 5: Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thứ nhất ở Phú Yên được xây dựng vào thời hạn nào?

1. Tháng 6/1927.2. Tháng 8/1927.3. Tháng 6/1928.4. Tháng 8/1928.

Câu 6: Phương hướng kế hoạch của cách mạng Việt Nam được Đảng ta đưa ra tại Hội nghị xây dựng Đảng là gì?

1. “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.2. “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến”.3. “Làm cho nước Nam được trọn vẹn độc lập”.4. “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến”, “Làm cho nước Nam được trọn vẹn độc lập”.

Câu 7: Thực dân Pháp mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam vào thời hạn nào?

1. 01/8/1858.2. 01/9/1858.3. 09/01/1858.4. 01/9/1885.

Câu 8: Ngày 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra Quân lệnh số 1, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa vào lúc mấy giờ?

1. 13 giờ.2. 15 giờ.3. 21 giờ4. 23 giờ.

Câu 9: Chi bộ Đảng Cộng sản thứ nhất ở Phú Yên được xây dựng vào thời hạn nào?

1. 05/10/1930.2. 10/5/1930.3. 05/10/1931.4. 10/5/1931.

Câu 10: Vị Bí thư Tỉnh ủy thứ nhất ở Phú Yên trong quy trình kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) là ai?

1. Lê Đài. 2. Nguyễn Hồng Châu.3. Mai Dương.4. Trần Suyền.

Câu 11: Chủ trương đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1 của cách mạng Đông Dương được thể hiện qua sự kiện nào?

1. Hội nghị Trung ương tháng 11/1939.2. Hội nghị Trung ương tháng 11/1940.3. Hội nghị Trung ương tháng 5/1941.4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 12: Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta được phát hành vào thời hạn nào?

1. 11/3/1945.2. 12/3/1945.3. 13/3/1945.4. 14/3/1945.

Câu 13: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thời hạn nào?

1. 05/5/1911.2. 06/5/1911.3. 05/6/1911.4. 06/6/1911.

Câu 14: Vị Tổng Bí thư thứ hai của Đảng, tiếp theo Tổng Bí thư Trần Phú là ai?

1. Lê Hồng Phong.2. Hà Huy Tập.3. Nguyễn Văn Cừ.4. Trường Chinh.

Câu 15: Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua những văn kiện nào?

1. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.2. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng.3. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.4. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 16: Chi bộ Đảng Cộng sản thứ nhất ở Phú Yên được xây dựng ở đâu (tính theo cty hành chính lúc bấy giờ)?

1. Xã Xuân Long (huyện Đồng Xuân).2. Xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân).3. Xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân).4. Thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân).

Câu 17: Khẳng định nào sau này trong bản Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta là đúng?

1. Thay đổi khẩu hiệu “đánh đuổi Pháp” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.2. Thay đổi khẩu hiệu “đánh đuổi Nhật, Pháp” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.3. Thay đổi khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi Pháp”.4. Cả a và c đều đúng.

Câu 18: Bác Hồ đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa của V.I.Lênin năm vào tháng 7/1920 được đăng trên báo/tạp chí nào?

1. Báo Le Paria (Báo Người cùng khổ).2. Báo L’Humanite (Báo Nhân đạo).3. Tạp chí La Revue Communiste (Tạp chí Cộng sản).4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 19: Ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh xây dựng Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do ai trực tiếp phụ trách?

1. Trường Chinh.2. Phạm Văn Đồng.3. Võ Nguyên Giáp.4. Nguyễn Lương Bằng.

Câu 20: Cờ đỏ sao vàng được Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Phú Yên kéo lên đỉnh cột cờ Tỉnh đường Sông Cầu, đại diện thay mặt thay mặt Ủy ban khởi nghĩa tỉnh tuyên bố cơ quan ban ngành thường trực thực dân phong kiến bị xóa khỏi, cơ quan ban ngành thường trực nhân dân được xây dựng. Sự kiện lịch sử dân tộc này trình làng vào thời hạn nào?

1. 19/8/1945.2. 22/8/1945.3. 24/8/1945.4. 25/8/1945.

Câu 21: Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng ngày 03/02/1930 trên cơ sở thừa kế tổ chức triển khai tiền thân nào?

1. Đông Dương Cộng sản Đảng.2. An Nam Cộng sản Đảng.3. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 22: Nhận định nào sau này về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là đúng?

1. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đưa Việt Nam nhảy vào một trong những kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội.2. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đứng lên làm chủ giang sơn, làm của vận mệnh của tớ.3. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đưa việt nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân gia chủ dân thứ nhất ở Khu vực Đông Nam Á.4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 23: Tỉnh ủy Phú Yên được xây dựng vào thời hạn nào?

1. Tháng 5/1930.2. Tháng 10/19303. Tháng 01/1931.4. Tháng 10/1931.

Câu 24: Đại hội Quốc dân trình làng tại Tân Trào (Tuyên Quang) vào thời hạn nào?

1. 16/8/1945.2. 17/8/1945.3. 18/8/19454. 19/8/1945.

Câu 25: Ai được cử làm quản trị Ủy ban dân tộc bản địa giải phóng Việt Nam (tức quản trị nhà nước cách mạng lâm thời) vào tháng 8/1945?

1. Hồ Chí Minh.2. Trường Chinh.3. Võ Nguyên Giáp.4. Lê Thanh Nghị.

Câu 26: Sau khi tìm thấy con phố cứu nước, Bác Hồ đã sẵn sàng sẵn sàng những tiền đề để xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam. Đó là những tiền đề nào?

1. Chính trị.2. Tư tưởng.3. Tổ chức.4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 27: Ngày 17/7/1945, Tỉnh ủy Phú Yên lâm thời quyết định hành động tổ chức triển khai Đại hội Mặt trận Việt Minh tỉnh bàn việc khẩn trương sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa ở đâu?

1. Tỉnh lỵ Sông Cầu.2. Phủ lỵ Tuy Hòa.3. La Hai.4. Làng Phước Hậu (nay thuộc Phường 9, thành phố Tuy Hòa).

Câu 28: Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 khởi đầu trình làng từ thời điểm ngày nào?

1. 13/8/1945.2. 14/8/1945 3. 16/8/19454. 17/8/1945.

Câu 29: Nội dung nào sau này được đề cập trong Bản Tuyên ngôn độc lập mà quản trị Hồ Chí Minh đọc vào trong ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Bình, Tp Hà Nội Thủ Đô?

1. “Một dân tộc bản địa đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 trong năm này, một dân tộc bản địa đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy trong năm này, dân tộc bản địa đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập”.2. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do, độc lập”.3. “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem toàn bộ tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 30: Để soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập, quản trị Hồ Chí Minh đã tìm hiểu thêm từ văn bản nào?

1. Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ.2. Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của cách mạng Pháp năm 1791.3. Thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn.4. Cả a và b đều đúng.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử dân tộc Phú Yên trình làng từ thời điểm ngày 28/8 – 18/9/2020, được thi theo như hình thức trắc nghiệm với 30 vướng mắc và Dự kiến số người vấn đáp đúng.

Cuộc thi nhằm mục đích kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công xuất sắc (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020); kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Chi bộ Đảng thứ nhất ở Phú Yên (05/10/1930 – 5/10/2020).

Đáp án trắc nghiệm cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử dân tộc Phú Yên

Câu 1: Vị Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nào trực tiếp lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Phú Yên?

1. Trương Kiểm. 2. Nguyễn Còn.3. Lê Vụ.4. Lê Trọng Khoan.

Câu 2: Các vị Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên quy trình 1931-1945 (tiền khởi nghĩa) đều bị thực dân Pháp truy bắt, đàn áp, cầm tù. Có một vị Bí thư Tỉnh ủy là liệt sĩ, đã can đảm và mạnh mẽ và tự tin quyết tử trong tù. Ông là ai?

1. Phan Lưu Thanh.2. Trần Toại (Kim Tương).3. Trần Hào.4. Huỳnh Nựu.

Câu 3: Người đứng đầu Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Phú Yên sau Cách mạng Tháng Tám là ai?

1. Trương Kiểm.2. Nguyễn Văn Nguyên.3. Lê Duy Trinh4. Trần Suyền.

Câu 4: Vào tháng 6/1925, Bác Hồ đã xây dựng tổ chức triển khai nào sau này?

1. Tâm tâm xã.2. Cộng sản đoàn.3. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 4. Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông.

Câu 5: Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thứ nhất ở Phú Yên được xây dựng vào thời hạn nào?

1. Tháng 6/1927.2. Tháng 8/1927.3. Tháng 6/1928.4. Tháng 8/1928.

Câu 6: Phương hướng kế hoạch của cách mạng Việt Nam được Đảng ta đưa ra tại Hội nghị xây dựng Đảng là gì?

1. “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.2. “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến”.3. “Làm cho nước Nam được trọn vẹn độc lập”.4. “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến”, “Làm cho nước Nam được trọn vẹn độc lập”.

Câu 7: Thực dân Pháp mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam vào thời hạn nào?

1. 01/8/1858.2. 01/9/1858.3. 09/01/1858.4. 01/9/1885.

Câu 8: Ngày 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra Quân lệnh số 1, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa vào lúc mấy giờ?

1. 13 giờ.2. 15 giờ.3. 21 giờ4. 23 giờ.

Câu 9: Chi bộ Đảng Cộng sản thứ nhất ở Phú Yên được xây dựng vào thời hạn nào?

1. 05/10/1930.2. 10/5/1930.3. 05/10/1931.4. 10/5/1931.

Câu 10: Vị Bí thư Tỉnh ủy thứ nhất ở Phú Yên trong quy trình kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) là ai?

1. Lê Đài. 2. Nguyễn Hồng Châu.3. Mai Dương.4. Trần Suyền.

Câu 11: Chủ trương đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1 của cách mạng Đông Dương được thể hiện qua sự kiện nào?

1. Hội nghị Trung ương tháng 11/1939.2. Hội nghị Trung ương tháng 11/1940.3. Hội nghị Trung ương tháng 5/1941.4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 12: Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta được phát hành vào thời hạn nào?

1. 11/3/1945.2. 12/3/1945.3. 13/3/1945.4. 14/3/1945.

Câu 13: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thời hạn nào?

1. 05/5/1911.2. 06/5/1911.3. 05/6/1911.4. 06/6/1911.

Câu 14: Vị Tổng Bí thư thứ hai của Đảng, tiếp theo Tổng Bí thư Trần Phú là ai?

1. Lê Hồng Phong.2. Hà Huy Tập.3. Nguyễn Văn Cừ.4. Trường Chinh.

Câu 15: Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua những văn kiện nào?

1. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.2. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng.3. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.4. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 16: Chi bộ Đảng Cộng sản thứ nhất ở Phú Yên được xây dựng ở đâu (tính theo cty hành chính lúc bấy giờ)?

1. Xã Xuân Long (huyện Đồng Xuân).2. Xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân).3. Xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân).4. Thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân).

Câu 17: Khẳng định nào sau này trong bản Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta là đúng?

1. Thay đổi khẩu hiệu “đánh đuổi Pháp” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.2. Thay đổi khẩu hiệu “đánh đuổi Nhật, Pháp” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.3. Thay đổi khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi Pháp”.4. Cả a và c đều đúng.

Câu 18: Bác Hồ đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa của V.I.Lênin năm vào tháng 7/1920 được đăng trên báo/tạp chí nào?

1. Báo Le Paria (Báo Người cùng khổ).2. Báo L’Humanite (Báo Nhân đạo).3. Tạp chí La Revue Communiste (Tạp chí Cộng sản).4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 19: Ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh xây dựng Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do ai trực tiếp phụ trách?

1. Trường Chinh.2. Phạm Văn Đồng.3. Võ Nguyên Giáp.4. Nguyễn Lương Bằng.

Câu 20: Cờ đỏ sao vàng được Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Phú Yên kéo lên đỉnh cột cờ Tỉnh đường Sông Cầu, đại diện thay mặt thay mặt Ủy ban khởi nghĩa tỉnh tuyên bố cơ quan ban ngành thường trực thực dân phong kiến bị xóa khỏi, cơ quan ban ngành thường trực nhân dân được xây dựng. Sự kiện lịch sử dân tộc này trình làng vào thời hạn nào?

1. 19/8/1945.2. 22/8/1945.3. 24/8/1945.4. 25/8/1945.

Câu 21: Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng ngày 03/02/1930 trên cơ sở thừa kế tổ chức triển khai tiền thân nào?

1. Đông Dương Cộng sản Đảng.2. An Nam Cộng sản Đảng.3. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 22: Nhận định nào sau này về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là đúng?

1. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đưa Việt Nam nhảy vào một trong những kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội.2. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đứng lên làm chủ giang sơn, làm của vận mệnh của tớ.3. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đưa việt nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân gia chủ dân thứ nhất ở Khu vực Đông Nam Á.4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 23: Tỉnh ủy Phú Yên được xây dựng vào thời hạn nào?

1. Tháng 5/1930.2. Tháng 10/19303. Tháng 01/1931.4. Tháng 10/1931.

Câu 24: Đại hội Quốc dân trình làng tại Tân Trào (Tuyên Quang) vào thời hạn nào?

1. 16/8/1945.2. 17/8/1945.3. 18/8/19454. 19/8/1945.

Câu 25: Ai được cử làm quản trị Ủy ban dân tộc bản địa giải phóng Việt Nam (tức quản trị nhà nước cách mạng lâm thời) vào tháng 8/1945?

1. Hồ Chí Minh.2. Trường Chinh.3. Võ Nguyên Giáp.4. Lê Thanh Nghị.

Câu 26: Sau khi tìm thấy con phố cứu nước, Bác Hồ đã sẵn sàng sẵn sàng những tiền đề để xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam. Đó là những tiền đề nào?

1. Chính trị.2. Tư tưởng.3. Tổ chức.4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 27: Ngày 17/7/1945, Tỉnh ủy Phú Yên lâm thời quyết định hành động tổ chức triển khai Đại hội Mặt trận Việt Minh tỉnh bàn việc khẩn trương sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa ở đâu?

1. Tỉnh lỵ Sông Cầu.2. Phủ lỵ Tuy Hòa.3. La Hai.4. Làng Phước Hậu (nay thuộc Phường 9, thành phố Tuy Hòa).

Câu 28: Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 khởi đầu trình làng từ thời điểm ngày nào?

1. 13/8/1945.2. 14/8/1945 3. 16/8/19454. 17/8/1945.

Câu 29: Nội dung nào sau này được đề cập trong Bản Tuyên ngôn độc lập mà quản trị Hồ Chí Minh đọc vào trong ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Bình, Tp Hà Nội Thủ Đô?

1. “Một dân tộc bản địa đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 trong năm này, một dân tộc bản địa đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy trong năm này, dân tộc bản địa đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập”.2. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do, độc lập”.3. “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem toàn bộ tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.4. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 30: Để soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập, quản trị Hồ Chí Minh đã tìm hiểu thêm từ văn bản nào?

1. Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ.2. Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” của cách mạng Pháp năm 1791.3. Thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn.4. Cả a và b đều đúng.


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử dân tộc Phú Yên 2022

Với việc Bạn đọc bài Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử dân tộc Phú Yên Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử dân tộc Phú Yên Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử dân tộc Phú Yên Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc Join Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Đáp #án #cuộc #thi #trực #tuyến #tìm #hiểu #lịch #sử #Phú #Yên