0765562555

Điều lệ trường Trung học cơ sở, phổ thông

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Điều lệ trường Trung học cơ sở, phổ thông Mới nhất 2022 được update : 2021-09-04 12:07:53

3277

Xin chàoNgày 15/09/2020, Bộ GDvàamp;ĐT đã phát hành Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Do này sẽ có được thật nhiều thay đổi tương quan tới những quy định, phương pháp tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, trách nhiệm và quyền của giáo viên, nhân viên cấp dưới; trách nhiệm và quyền của học viên; tài sản và tài chính của nhà trường; quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội. Thông tư có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/11/2020. Mời những ban cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Điều lệ trường Trung học cơ sở, phổ thông

Điều lệ trường THCS & THPT tiên tiến và phát triển nhất

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-

ĐIỀU LỆTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Điều lệ này quy định về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, gồm có: tổ chức triển khai và quản trị và vận hành nhà trường; tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục trong nhà trường; trách nhiệm và quyền của giáo viên, nhân viên cấp dưới; trách nhiệm và quyền của học viên; tài sản và tài chính của nhà trường; quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội.

2. Điều lệ này vận dụng cho trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực thi chương trình giáo dục phổ thông (sau này gọi chung là trường trung học), tổ chức triển khai và thành viên có tương quan.

Điều 2. Vị trí của trường trung học trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân

Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài năng khoản và con dấu riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học

1. Xây dựng kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng nhà trường gắn với Đk kinh tế tài chính – xã hội của địa phương; xác lập tầm nhìn, thiên chức, những giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc và truyền thống cuội nguồn của nhà trường.

2. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành. Phối phù thích hợp với mái ấm gia đình học viên, tổ chức triển khai và thành viên trong tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục.

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học viên, quản trị và vận hành học viên theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

5. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội.

6. Quản lý giáo viên, nhân viên cấp dưới theo quy định của pháp lý.

7. Huy động, quản trị và vận hành, sử dụng những nguồn lực cho hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo quy định của pháp lý.

8. Quản lý, sử dụng và dữ gìn và bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp lý.

9. Thực hiện những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt về bảo vệ chất lượng giáo dục, nhìn nhận và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

10. Thực hiện công khai minh bạch về cam kết chất lượng giáo dục, những Đk bảo vệ chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp lý.

11. Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản trị và vận hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục; bảo vệ việc tham gia của học viên, mái ấm gia đình và xã hội trong quản trị và vận hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định của pháp lý.

12. Thực hiện những trách nhiệm và quyền khác theo quy định của pháp lý.

Điều 4. Loại hình và khối mạng lưới hệ thống trường trung học

1. Trường trung học được tổ chức triển khai theo hai quy mô: công lập và tư thục.

a) Trường trung học công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động xây dựng và trực tiếp quản trị và vận hành. Dữ liệu góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí góp vốn đầu tư cho chi thường xuyên của trường trung học công lập hầu hết do ngân sách nhà nước bảo vệ.

b) Trường trung học tư thục do nhà góp vốn đầu tư trong nước hoặc nhà góp vốn đầu tư quốc tế góp vốn đầu tư và bảo vệ Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí, được xây dựng theo quy định của pháp lý. Dữ liệu góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường trung học tư thục là nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

2. Trường trung học có một cấp học:

a) Trường trung học cơ sở.

b) Trường trung học phổ thông.

3. Trường phổ thông có nhiều cấp học:

a) Trường tiểu học và trung học cơ sở.

b) Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

c) Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

4. Trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác:

a) Trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú.

b) Trường trung học phổ thông chuyên, trường năng khiếu sở trường.

c) Trường, lớp dành riêng cho những người dân khuyết tật.

d) Trường giáo dưỡng.

đ) Cơ sở giáo dục khác.

Điều 5. Tên trường, biển tên trường

1. Việc đặt tên trường được quy định như sau:

a) Tên trường: Trường trung học cơ sở (hoặc: trung học phổ thông; tiểu học và trung học cơ sở; trung học cơ sở và trung học phổ thông; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; trung học phổ thông chuyên) + tên riêng của trường.

b) Việc đặt tên riêng của trường phải bảo vệ rõ ràng, minh bạch, không khiến hiểu sai về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường; phù phù thích hợp với truyền thống cuội nguồn lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa.

2. Tên trường được ghi trên quyết định hành động xây dựng trường, con dấu của trường, biển tên trường và sách vở thanh toán giao dịch thanh toán.

3. Biển tên trường ghi những nội dung sau:

a) Góc phía trên, bên trái:

– Đối với trường trung học có cấp học tốt nhất là cấp trung học cơ sở:

Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và tên huyện;

Dòng thứ hai: Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

– Đối với trường trung học có cấp trung học phổ thông:

Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và tên tỉnh;

Dòng thứ hai: Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

b) Ở giữa ghi tên trường theo quy định tại khoản 1 Điều này.

c) Dưới cùng là địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, email, website (nếu có) của nhà trường.

4. Tên trường và biển tên trường của trường chuyên biệt có quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng thì thực thi theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của loại trường chuyên biệt đó.

Điều 6. Phân cấp quản trị và vận hành

1. Trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học cơ sở do quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản trị và vận hành.

2. Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học phổ thông do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động xây dựng, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quản trị và vận hành. Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phối phù thích hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng nội dung phối hợp quản trị và vận hành và tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục có tương quan của trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học phổ thông.

3. Trường chuyên biệt có quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng thì thực thi phân cấp quản trị và vận hành theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của loại trường chuyên biệt đó.

Điều 7. Tổ chức, hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường trung học có cấp tiểu học, trường chuyên biệt và trường trung học tư thục

1. Trường trung học có cấp tiểu học tuân theo những quy định của Điều lệ này và Điều lệ trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

2. Trường chuyên biệt, trường trung học tư thục quy định tại Điều 4 của Điều lệ này tuân theo những quy định của Điều lệ này và quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường chuyên biệt, trường trung học tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Điều 8. Điều kiện, thủ tục xây dựng; Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục; sáp nhập, chia, tách; đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí; giải thể trường trung học và những cơ sở giáo dục khác

1. Điều kiện, thủ tục xây dựng trường trung học công lập, được cho phép xây dựng trường trung học tư thục; Đk, thủ tục để trường trung học được hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục; sáp nhập, chia, tách trường trung học; đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục riêng với trường trung học; giải thể trường trung học thực thi theo quy định về Đk góp vốn đầu tư và hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề giáo dục của nhà nước.

2. Điều kiện, thủ tục để cơ sở giáo dục khác được thực thi chương trình giáo dục phổ thông; đình chỉ, tịch thu quyết định hành động được cho phép cơ sở giáo dục khác được thực thi chương trình giáo dục phổ thông thực thi theo quy định về Đk góp vốn đầu tư và hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề giáo dục của nhà nước.

Điều 9. Cơ cấu tổ chức triển khai của trường trung học

Cơ cấu tổ chức triển khai trường trung học gồm: hội đồng trường; hiệu trưởng và phó hiệu trưởng; hội đồng thi đua khen thưởng; hội đồng kỷ luật; hội đồng tư vấn; tổ chức triển khai Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức triển khai Công đoàn; tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; những tổ trình độ; tổ văn phòng; lớp học; tổ phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục đặc trưng của trường chuyên biệt.

Điều 10. Hội đồng trường

1. Hội đồng trường của trường trung học công lập:

a) Hội đồng trường của trường trung học công lập là tổ chức triển khai quản trị nhà trường, thực thi quyền đại diện thay mặt thay mặt sở hữu của nhà trường và những bên có quyền lợi tương quan, phụ trách quyết định hành động về phương hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường, lôi kéo và giám sát việc sử dụng những nguồn lực dành riêng cho nhà trường, gắn nhà trường với hiệp hội và xã hội, bảo vệ thực thi tiềm năng giáo dục.

b) Thành phần của hội đồng trường trung học công lập gồm: bí thư cấp ủy; hiệu trưởng; quản trị Công đoàn; bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện thay mặt thay mặt tổ trình độ, tổ văn phòng; đại diện thay mặt thay mặt cơ quan ban ngành thường trực địa phương, Ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên và đại diện thay mặt thay mặt học viên.

Hội đồng trường có quản trị, thư ký và những thành viên, số lượng thành viên của hội đồng trường là số lẻ, tối thiểu là 07 người, nhiều nhất là 15 người. Nhiệm kỳ của hội đồng trường là 05 năm.

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường trung học công lập: Quyết định về kế hoạch, tầm nhìn, kế hoạch, tiềm năng tăng trưởng nhà trường, những dự án công trình bất Động sản trong từng quy trình và từng năm học; quyết định hành động về quy định hoặc sửa đổi, tương hỗ update quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định hành động về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường; phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trường; giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí tuyển sinh và việc tổ chức triển khai thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt theo kế hoạch giáo dục của nhà trường; giám sát việc thực thi những quyết định hành động của hội đồng trường và việc thực thi quy định dân chủ trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của nhà trường; giám sát việc lôi kéo, quản trị và vận hành và sử dụng những nguồn lực của nhà trường theo quy định của pháp lý.

d) Hoạt động của hội đồng trường trung học công lập:

Hội đồng trường hợp thường kỳ tối thiểu 03 lần trong một năm. Trong trường hợp thiết yếu, khi hiệu trưởng hoặc tối thiểu một phần ba số thành viên hội đồng trường đề xuất kiến nghị, quản trị hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp không bình thường để xử lý và xử lý những yếu tố phát sinh trong quy trình thực thi trách nhiệm và quyền của nhà trường. Hội đồng trường trọn vẹn có thể họp bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Hội đồng trường được mời đại diện thay mặt thay mặt những thành phần khác tham gia cuộc họp của hội đồng trường khi thiết yếu. Phiên họp hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi xuất hiện từ ba phần tư số thành viên của hội đồng trở lên (trong số đó có quản trị hội đồng trường). Quyết định của hội đồng trường được trải qua và có hiệu lực hiện hành khi được tối thiểu hai phần ba số thành viên xuất hiện nhất trí. Quyết định của hội đồng trường được công bố công khai minh bạch.

đ) Thủ tục xây dựng Hội đồng trường trung học công lập:

Căn cứ vào quy định về thành phần của hội đồng trường tại điểm b khoản 1 Điều này, hiệu trưởng đề xuất kiến nghị cơ quan ban ngành thường trực địa phương cử đại diện thay mặt thay mặt tham gia hội đồng trường; tổng hợp list hội đồng trường do cơ quan ban ngành thường trực địa phương, tập thể giáo viên và những tổ chức triển khai, đoàn thể nhà trường trình làng; làm tờ trình đề xuất kiến nghị quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện (riêng với cấp trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (riêng với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông) ra quyết định hành động công nhận hội đồng trường.

Hiệu trưởng tổ chức triển khai phiên họp thứ nhất của hội đồng trường để bầu quản trị hội đồng trường bằng phiếu kín; làm tờ trình đề xuất kiến nghị quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện (riêng với cấp trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (riêng với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông) ra quyết định hành động công nhận quản trị hội đồng trường. Thư ký hội đồng trường do quản trị hội đồng trường chỉ định.

e) Hằng năm, nếu có sự thay đổi về nhân sự, hiệu trưởng làm tờ trình đề xuất kiến nghị quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện (riêng với cấp trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (riêng với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có Cấp học tốt nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông) ra quyết định hành động tương hỗ update, kiện toàn hội đồng trường.

2. Hội đồng trường của trường trung học tư thục:

a) Hội đồng trường của trường trung học tư thục là tổ chức triển khai quản trị nhà trường, thực thi quyền đại diện thay mặt thay mặt cho nhà góp vốn đầu tư và những bên có quyền lợi tương quan, phụ trách tổ chức triển khai thực thi quyết định hành động của nhà góp vốn đầu tư.

b) Thành phần của hội đồng trường gồm đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà góp vốn đầu tư bầu, quyết định hành động theo tỷ suất vốn góp.

Thành phần của hội đồng trường của trường tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận gồm đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư do những nhà góp vốn đầu tư bầu, quyết định hành động theo tỷ suất vốn góp; thành viên trong và ngoài trường. Thành viên trong trường gồm những thành viên đương nhiên là bí thư cấp ủy, hiệu trưởng, quản trị Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; thành viên bầu là người đại diện thay mặt thay mặt giáo viên, nhân viên cấp dưới do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường bầu. Thành viên ngoài trường gồm đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo, nhà quản trị và vận hành, nhà giáo dục, người marketing thương mại, cựu học viên do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường bầu.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng trường riêng với trường trung học tư thục được thực thi theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường trung học tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

Điều 11. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng

a) Hiệu trưởng trường trung học là người phụ trách tổ chức triển khai, quản trị và vận hành, điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và chất lượng giáo dục của nhà trường.

b) Người được chỉ định làm hiệu trưởng trường trung học riêng với trường trung học công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng trường trung học riêng với trường trung học tư thục phải đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều này và theo quy định của pháp lý.

c) Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường trung học là 05 năm. Sau mỗi năm học, hiệu trưởng được viên chức, nhân viên cấp dưới trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền nhìn nhận theo quy định. Hiệu trưởng công tác thao tác tại một trường trung học công lập không thật hai nhiệm kỳ liên tục.

d) Nhiệm vụ và quyền của hiệu trưởng:

– Xây dựng, tổ chức triển khai cỗ máy nhà trường theo quy định tại Điều 9 Điều lệ này; chỉ định tổ trưởng, tổ phó; tổ chức triển khai xây dựng hội đồng trường theo quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 10 Điều lệ này;

– Tổ chức xây dựng kế hoạch, tầm nhìn, tiềm năng, quy hoạch tăng trưởng nhà trường; quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường; kế hoạch giáo dục hằng năm của nhà trường để trình hội đồng trường phê duyệt và tổ chức triển khai thực thi;

– Thực hiện những quyết định hành động hoặc kết luận của hội đồng trường về những nội dung được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Điều lệ này. Trường hợp hiệu trưởng không nhất trí với quyết định hành động của hội đồng trường cần xin ý kiến cơ quan quản trị và vận hành giáo dục cấp trên trực tiếp của nhà trường. Trong thời hạn chờ ý kiến của cơ quan quản trị và vận hành giáo dục cấp trên trực tiếp, hiệu trưởng vẫn phải thực thi theo quyết định hành động của hội đồng trường riêng với những yếu tố không trái với quy định của pháp lý hiện hành và Điều lệ này;

– Báo cáo, nhìn nhận kết quả thực thi kế hoạch giáo dục của nhà trường và những quyết định hành động của hội đồng trường trước hội đồng trường và những cấp có thẩm quyền;

– Thực hiện tuyển dụng, quản trị và vận hành giáo viên, nhân viên cấp dưới; ký hợp đồng lao động, tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên cấp dưới; quản trị và vận hành trình độ; phân công công tác thao tác, kiểm tra, nhìn nhận xếp loại giáo viên, nhân viên cấp dưới; thực thi công tác thao tác khen thưởng, kỷ luật riêng với giáo viên, nhân viên cấp dưới theo quy định của pháp lý;

– Quản lý học viên và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của học viên do nhà trường tổ chức triển khai; xét duyệt kết quả nhìn nhận, xếp loại học viên, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành xong chương trình tiểu học cho học viên tiểu học (nếu có) của trường phổ thông có nhiều cấp học, cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong chương trình giáo dục phổ thông cho học viên trung học phổ thông (nếu có) và quyết định hành động khen thưởng, kỷ luật học viên;

– Quản lý tài chính và tài sản của nhà trường;

– Thực hiện những chính sách chủ trương của Nhà nước riêng với giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên; thực thi quy định dân chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng góp vốn đầu tư mạnh sở giáo dục trong tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường; thực thi công tác thao tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

– Chỉ đạo thực thi những trào lưu thi đua, những cuộc vận động; thực thi công khai minh bạch riêng với nhà trường và xã hội theo quy định của pháp lý;

– Tham gia sinh hoạt cùng tổ trình độ; tự học, tự tu dưỡng để nâng cao khả năng trình độ trách nhiệm, khả năng quản trị và vận hành; được hưởng chính sách phụ cấp ưu đãi riêng với nhà giáo và những chủ trương ưu đãi theo quy định; tham gia dạy học theo quy định về định mức giờ dạy riêng với hiệu trưởng;

– Được đào tạo và giảng dạy nâng cao trình độ, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm và hưởng những chính sách, chủ trương theo quy định của pháp lý.

2. Phó hiệu trưởng

a) Chịu trách nhiệm quản trị và vận hành, điều hành quản lý việc làm do hiệu trưởng phân công; điều hành quản lý hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

b) Người được chỉ định hoặc công nhận làm phó hiệu trưởng trường trung học phải đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều này và theo quy định của pháp lý.

c) Nhiệm kỳ của phó hiệu trưởng trường trung học là 05 năm. Sau mỗi năm học phó hiệu trưởng được viên chức, người lao động trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền nhìn nhận theo quy định.

d) Nhiệm vụ và quyền của phó hiệu trưởng

– Điều hành việc làm được hiệu trưởng phân công phụ trách hoặc ủy quyền;

– Tham gia sinh hoạt cùng tổ trình độ; tụ học, tự tu dưỡng để nâng cao năng lục trình độ trách nhiệm, khả năng quản trị và vận hành; được hưởng chính sách phụ cấp ưu đãi riêng với nhà giáo và những chủ trương ưu đãi theo quy định; tham gia dạy học theo quy định về định mức giờ dạy riêng với phó hiệu trưởng;

– Được đào tạo và giảng dạy nâng cao trình độ, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm và hưởng những chính sách, chủ trương theo quy định của pháp lý.

3. Tiêu chuẩn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học

a) Về trình độ đào tạo và giảng dạy và thời hạn công tác thao tác: phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy riêng với cấp học, đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy ở cấp học tốt nhất riêng với trường phổ thông có nhiều cấp học và đã dạy học tối thiểu 05 năm (hoặc 04 năm riêng với miền núi, hải hòn đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc bản địa thiểu số, vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả) ở cấp học đó.

b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học phải đạt tiêu chuẩn quy định tại chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

4. Thẩm quyền chỉ định hoặc công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học

a) quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động chỉ định hoặc công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng riêng với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học cơ sở. Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quyết định hành động chỉ định hoặc công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng riêng với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học phổ thông.

Xem thêm: Hướng dẫn làm trứng muối đơn thuần và giản dị tận nhà

b) Quy trình chỉ định, công nhận, chỉ định lại, miễn nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được thực thi theo quy định của pháp lý.

c) Người có thẩm quyền chỉ định thì có quyền chỉ định lại, miễn nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học.

Điều 12. Các hội đồng khác trong nhà trường

1. Hội đồng thi đua và khen thưởng

Hội đồng thi đua khen thưởng được xây dựng vào đầu mỗi năm học để giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai những trào lưu thi đua, đề xuất kiến nghị list khen thưởng riêng với cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên trong nhà trường. Hội đồng thi đua khen thưởng do hiệu trưởng xây dựng và làm quản trị. Các thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng gồm: bí thư cấp ủy, phó hiệu trưởng, đại diện thay mặt thay mặt hội đồng trường, quản trị Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có), tổ trưởng tổ trình độ, tổ trưởng tổ văn phòng và những giáo viên chủ nhiệm lớp.

2. Hội đồng kỷ luật

a) Hội đồng kỷ luật học viên được xây dựng để xét hoặc xóa kỷ luật riêng với học viên theo từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật học viên do hiệu trưởng quyết định hành động xây dựng và làm quản trị. Các thành viên của hội đồng gồm: phó hiệu trưởng, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiên phong Hô Chí Minh (nếu có), giáo viên chủ nhiệm lớp có học viên vi phạm, một số trong những giáo viên có kinh nghiệm tay nghề giáo dục và trưởng phòng ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên của trường.

b) Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới được xây dựng để xét và đề xuất kiến nghị xử lý kỷ luật riêng với cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới theo từng vụ việc. Việc xây dựng, thành phần và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới được thực thi theo quy định của pháp lý.

3. Hội đồng tư vấn

Các hội đồng tư vấn do hiệu trưởng xây dựng theo yêu cầu rõ ràng của từng việc làm. Nhiệm vụ, thành phần và thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí của những hội đồng tư vấn do hiệu trưởng quy định.

Điều 13. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và những đoàn thể trong nhà trường

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo về mọi mặt riêng với nhà trường và hoạt động và sinh hoạt giải trí trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp lý.

2. Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và những tổ chức triển khai xã hội khác trong nhà trường hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý nhằm mục đích giúp nhà trường thực thi tiềm năng, nguyên tắc giáo dục.

Điều 14. Tổ trình độ

1. Cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, viên chức làm công tác thao tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác thao tác tư vấn cho học viên của nhà trường được tổ chức triển khai thành những tổ trình độ. Tổ trình độ có tổ trưởng, nếu có từ 07 thành viên trở lên thì có tổ phó. Tổ trưởng, tổ phó tổ trình độ do hiệu trưởng chỉ định, chịu sự quản trị và vận hành, chỉ huy của hiệu trưởng.

2. Tổ trình độ có những trách nhiệm sau:

a) Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo chương trình môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục thuộc trình độ phụ trách theo tuần, tháng, học kỳ, năm học; phối phù thích hợp với những tổ trình độ khác xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

b) Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, xuất bản phẩm tìm hiểu thêm để sử dụng trong nhà trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

c) Thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ trình độ theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được hội đồng trường phê duyệt.

d) Tham gia nhìn nhận, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

đ) Tham gia tu dưỡng trình độ, trách nhiệm theo kế hoạch của tổ trình độ và của nhà trường.

e) Thực hiện những trách nhiệm khác do hiệu trưởng phân công.

3. Tổ trình độ tổ chức triển khai sinh hoạt trình độ tối thiểu 01 lần trong 02 tuần và trọn vẹn có thể họp đột xuất theo yêu cầu việc làm hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu. Tổ trình độ hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, san sẻ, học tập, giúp sức lan nhau Một trong những thành viên để tăng trưởng khả năng trình độ.

Điều 15. Tổ Văn phòng

1. Môi trường trung học có một tổ văn phòng gồm nhân viên cấp dưới thực thi công tác thao tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ và những công tác thao tác khác. Tổ văn phòng có tổ trưởng, tổ phó (nếu có).

2. Nhiệm vụ của tổ văn phòng:

a) Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng, giải trình và quyết định hành động kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ văn phòng theo tuần, tháng, học kỳ, năm học.

b) Giúp hiệu trưởng thực thi công tác thao tác văn thư, trách nhiệm quản trị và vận hành tài chính, tài sản, thống kê và bảo vệ trong nhà trường theo quy định.

c) Tham gia tu dưỡng trình độ, trách nhiệm theo kế hoạch của tổ văn phòng và của nhà trường.

d) Tham gia nhìn nhận, xếp loại viên chức, người lao động.

đ) Quản lý, tàng trữ hồ sơ của trường.

e) Thực hiện những trách nhiệm khác khi hiệu trưởng phân công.

3. Tổ văn phòng sinh hoạt tối thiểu 01 lần trong 01 tháng và trọn vẹn có thể họp đột xuất theo yêu cầu việc làm hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu. Tổ văn phòng hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, san sẻ, học tập, giúp sức lẫn nhau Một trong những thành viên để tăng trưởng khả năng trình độ, trách nhiệm.

Điều 16. Lớp học

1. Học sinh được tổ chức triển khai theo lớp học. Mỗi lớp học có lớp trưởng và những lớp phó do học viên ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm trình làng, được học viên trong lớp bầu chọn vào đầu mỗi năm học hoặc sau mỗi học kỳ. Mỗi lớp học được phân thành nhiều tổ học viên; mỗi tổ học viên có tổ trưởng và tổ phó do học viên ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm trình làng, được học viên trong tổ bầu chọn vào đầu mỗi năm học hoặc sau mỗi học kỳ.

2. Hoạt động của lớp học bảo vệ tính dân chủ, tự quản, hợp tác. Mỗi học viên được dữ thế chủ động thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ và của lớp học với việc tương hỗ của giáo viên.

3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định rõ ràng số học viên trong mọi lớp học theo phía giảm sĩ số học viên trên lớp; bảo vệ mỗi lớp học ở những cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có không thật 45 học viên.

4. Số học viên trong mọi lớp học của trường chuyên biệt được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường chuyên biệt.

Chương III

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Điều 17. Chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục

1. Trường trung học thực thi chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành; thực thi khung kế hoạch thời hạn năm học theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phù phù thích hợp với Đk rõ ràng của địa phương, nhà trường.

2. Căn cứ chương trình những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, khung kế hoạch thời hạn năm học và Đk thực tiễn của địa phương, cơ sở giáo dục, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để tổ chức triển khai thực thi chương trình giáo dục phổ thông.

3. Học sinh khuyết tật học hòa nhập được thực thi kế hoạch giáo dục linh hoạt, phù phù thích hợp với kĩ năng của từng thành viên và quy định về giáo dục hòa nhập dành riêng cho những người dân khuyết tật.

Điều 18. Sách giáo khoa, thiết bị dạy học và tài liệu tìm hiểu thêm

1. Sách giáo khoa sử dụng trong trường trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo. Trường trung học hướng dẫn giáo viên, học viên sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp lý.

2. Thiết bị dạy học sử dụng trong nhà trường thuộc khuôn khổ thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành và những thiết bị dạy học khác theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông.

3. Nhà trường lựa chọn, trang bị thiết bị dạy học, xuất bản phẩm tìm hiểu thêm phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Điều 19. Hoạt động giáo dục

1. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục thực thi theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, được tổ chức triển khai trong và ngoài giờ lên lớp, trong và ngoài khuôn viên nhà trường, nhằm mục đích thực thi chương trình những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

2. Hoạt động giáo dục trải qua một số trong những hình thức hầu hết: học lí thuyết, làm bài tập, thực hành thực tiễn, thí nghiệm, thực thi những dự án công trình bất Động sản học tập, tham quan, cắm trại, đọc sách, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ hiệp hội.

Điều 20. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và giáo dục hòa nhập

1. Nhà trường tham gia ban chỉ huy, xây dựng, thực thi kế hoạch phổ cập giáo dục trung học cơ sở và bảo vệ phổ cập giáo dục trung học cơ thường trực địa phương.

2. Nhà trường phối hợp những ban, ngành đoàn thể lôi kéo học viên thuộc đối tượng người dùng phổ cập giáo dục trung học cơ sở đi học. Tổ chức dạy học và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục bảo vệ chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

3. Nhà trường tham gia khảo sát, update số liệu và quản trị và vận hành hồ sơ phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo địa phận được phân công; phối hợp kiểm tra, nhìn nhận kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở của cấp xã; tham mưu cơ quan ban ngành thường trực cấp xã đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo quy định.

4. Nhà trường thực thi giáo dục hòa nhập cho học viên có tình hình đặc biệt quan trọng, học viên khuyết tật trong trường trung học cơ sở theo quy định của Luật Người khuyết tật, những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Người khuyết tật, những quy định của Điều lệ này và quy định về giáo dục hoà nhập dành riêng cho những người dân khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

Điều 21. Hệ thống hồ sơ quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục

Hệ thống hồ sơ quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục trong nhà trường gồm:

1. Đối với nhà trường:

a) Sổ đăng bộ.

b) Học bạ học viên.

c) Sổ theo dõi và nhìn nhận học viên (theo lớp học).

d) Hồ sơ giáo dục riêng với học viên khuyết tật (nếu có).

đ) Kế hoạch giáo dục của nhà trường (theo năm học).

e) Sổ ghi đầu bài.

g) Số quản trị và vận hành cấp phép văn bằng, chứng từ.

h) Sổ quản trị và vận hành và hồ sơ tàng trữ những văn bản, công văn đi, đến.

i) Hồ sơ quản trị và vận hành thiết bị giáo dục, thư viện.

k) Hồ sơ quản trị và vận hành tài sản, tài chính.

l) Hồ sơ kiểm tra, nhìn nhận cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới.

m) Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học viên.

n) Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học viên.

o) Hồ sơ phổ cập giáo dục (riêng với cấp trung học cơ sở).

2. Đối với tổ trình độ:

a) Kế hoạch giáo dục của tổ trình độ (theo năm học).

b) Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt trình độ.

3. Đối với giáo viên:

a) Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

b) Kế hoạch bài dạy (giáo án).

c) Sổ theo dõi và nhìn nhận học viên.

d) Sổ chủ nhiệm (riêng với giáo viên làm công tác thao tác chủ nhiệm lớp).

4. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho những loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù phù thích hợp với Đk của địa phương, nhà trường, kĩ năng thực thi của giáo viên và bảo vệ tính hợp pháp của nhiều chủng loại hồ sơ điện tử. Việc quản trị và vận hành hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quy định theo chuẩn link, chuẩn tài liệu của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

5. Việc dữ gìn và bảo vệ hồ sơ quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục của nhà trường được thực thi theo quy định của pháp lý.

Điều 22. Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học viên

1. Học sinh được kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện theo quy định nhìn nhận và xếp loại học viên của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Việc kiểm tra, nhìn nhận học viên được thực thi theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành; bảo vệ tính toàn vẹn và tổng thể, công minh, trung thực, khách quan, vì sự tiến bộ của học viên, coi trọng việc động viên khuyến khích học viên tiến bộ; chú trọng nhìn nhận quy trình học tập của học viên; nhìn nhận bằng nhiều phương pháp, hình thức, kỹ thuật và công cụ rất khác nhau; không so sánh học viên này với học viên khác và không khiến áp lực đè nén cho học viên, giáo viên và cha mẹ học viên.

3. Học sinh học tiểu học ở trường phổ thông có nhiều cấp học học hết chương trình tiểu học, đủ Đk theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo thì được hiệu trưởng xác nhận vào học bạ việc hoàn thành xong chương trình tiểu học.

4. Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở, đủ Đk theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo thì được Trưởng Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

5. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông, đủ Đk theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo thì được tham gia cuộc thi tốt nghiệp và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông, đủ Đk tham gia cuộc thi theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo nhưng không tham gia cuộc thi tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong chương trình giáo dục phổ thông.

6. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong nhìn nhận kết quả học tập, giáo dục học viên được thực thi theo lộ trình phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của cơ sở giáo dục, bảo vệ yêu cầu nhìn nhận vì sự tăng trưởng học viên, thúc đẩy những phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên.

Điều 23. Giữ gìn và phát huy truyền thống cuội nguồn nhà trường

1. Trường trung học có phòng truyền thống cuội nguồn để giữ gìn những tài liệu, hiện vật có tương quan tới việc xây dựng và tăng trưởng của nhà trường để phục vụ trách nhiệm giáo dục truyền thống cuội nguồn nhà trường cho giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên.

2. Mỗi trường chọn một ngày trong năm làm ngày truyền thống cuội nguồn của trường (nếu có).

3. Học sinh cũ của trường được xây dựng ban liên lạc để giữ gìn và phát huy truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của nhà trường, lôi kéo những nguồn lực để giúp sức nhà trường trong việc thực thi tiềm năng, nguyên tắc giáo dục.

Điều 24. Phát triển văn hóa truyền thống đọc

1. Trường trung học tạo Đk cho giáo viên, học viên tiếp cận và sử dụng thông tin từ thư viện, những nguồn thông tin hữu ích khác để tăng trưởng văn hoá đọc.

2. Trường trung học có trách nhiệm tăng trưởng kỹ năng đọc và kỹ năng tìm kiếm thông tin cho giáo viên, học viên.

Điều 25. Hợp tác quốc tế

Trường trung học được tăng trưởng những chương trình hợp tác quốc tế phù phù thích hợp với nhu yếu và Đk thực tiễn của nhà trường theo quy định của pháp lý.

Chương IV

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 26. Giáo viên, nhân viên cấp dưới trường trung học

1. Giáo viên làm trách nhiệm dạy học, giáo dục học viên trong trường trung học.

2. Nhân viên làm công tác thao tác tương hỗ, phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục học viên trong trường trung học.

Điều 27. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Thực hiện trách nhiệm tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ trình độ; quản trị và vận hành học viên trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục do nhà trường tổ chức triển khai; tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ; phụ trách về chất lượng, hiệu suất cao giáo dục.

2. Trau đồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học viên; thương yêu, đối xử công minh và tôn trọng nhân cách của học viên; bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng của học viên; đoàn kết, giúp sức đồng nghiệp.

3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức mạnh thể chất, trình độ chính trị, trình độ, trách nhiệm, thay đổi phương pháp dạy học, giáo dục.

4. Tham gia tập huấn, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm.

5. Tham gia công tác thao tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.

6. Thực hiện trách nhiệm và trách nhiệm công dân, những quy định của pháp lý và của ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy, những quyết định hành động của hiệu trưởng; thực thi trách nhiệm do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, nhìn nhận của hiệu trưởng và những cấp quản trị và vận hành giáo dục.

7. Phối phù thích hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mái ấm gia đình học viên và những tổ chức triển khai xã hội tương quan để tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục.

8. Thực hiện những trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý.

Điều 28. Nhiệm vụ của nhân viên cấp dưới

1. Xây dựng kế hoạch việc làm phù phù thích hợp với từng vị trí việc làm và yêu cầu của từng cấp học.

2. Thực hiện kế hoạch việc làm được duyệt.

từ khóa quan tâm: Đố vui ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

3. Quản lý, dữ gìn và bảo vệ hồ sơ, sổ sách, thiết bị dạy học, giáo dục theo quy định.

4. Phối phù thích hợp với giáo viên và những nhân viên cấp dưới khác trong quy trình triển khai trách nhiệm, phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học và giáo dục trong nhà trường.

5. Thực hiện chính sách văn bản báo cáo giải trình theo quy định.

6. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức mạnh thể chất, trình độ chính trị, trình độ, trách nhiệm.

7. Tham gia tập huấn, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm.

8. Thực hiện những trách nhiệm khác do hiệu truởng phân công.

Điều 29. Quyền của giáo viên, nhân viên cấp dưới

1. Giáo viên, nhân viên cấp dưới có những quyền sau này:

a) Được tự chủ thực thi trách nhiệm trình độ với việc phân công, tương hỗ của tổ trình độ và nhà trường.

b) Được huởng lương, chính sách phụ cấp, chủ trương ưu đãi (nếu có) theo quy định; được thay đổi chức vụ nghề nghiệp; được hưởng những quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

c) Được tạo Đk học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ, trách nhiệm, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và những chính sách chủ trương khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, tu dưỡng.

d) Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu và phân tích khoa học tại những trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu và phân tích khoa học với Đk bảo vệ hoàn thành xong trách nhiệm nơi mình công tác thao tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.

đ) Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

e) Được nghỉ hè và những ngày nghỉ khác theo quy định của pháp lý.

g) Các quyền khác theo quy định của pháp lý.

2. Giáo viên làm công tác thao tác chủ nhiệm, ngoài những quyền quy định tại khoản 1 Điều này, có những quyền sau này:

a) Được dự những giờ học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục khác của học viên lớp do mình làm chủ nhiệm.

b) Được dự những cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi xử lý và xử lý những yếu tố có tương quan đến học viên của lớp do mình làm chủ nhiệm.

c) Được dự những lớp tu dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác thao tác chủ nhiệm.

d) Được quyền được cho phép thành viên học viên có nguyên do chính đáng nghỉ học không thật 03 ngày liên tục.

đ) Được giảm định mức giờ dạy theo quy định

Điều 30. Trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên cấp dưới

1. Trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên được quy định như sau:

a) Giáo viên trường trung học phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên trở lên (hoặc bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm) hoặc có bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp ĐH) chuyên ngành thích hợp và có chứng từ tu dưỡng trách nhiệm sư phạm theo quy định của pháp lý.

b) Giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy nên nhà trường, những cty quản trị và vận hành giáo dục tạo Đk để được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng theo quy định của pháp lý.

2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên:

Giáo viên trường trung học phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương ứng với cấp học đang giảng dạy và thực thi việc nhìn nhận theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

3. Nhân viên trường trung học phải đạt trình độ được đào tạo và giảng dạy theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp với từng vị trí việc làm của nhân viên cấp dưới theo quy định quy định của pháp lý.

Điều 31. Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên cấp dưới

1. Giáo viên, nhân viên cấp dưới không được làm những điều sau này:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể của học viên và đồng nghiệp.

b) Gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh; gian lận trong kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện của học viên; bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục.

c) Xuyên tạc nội dung dạy học, giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức và kỹ năng, sai với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam.

d) Ép buộc học viên học thêm để thu tiền; tận dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc góp phần tiền hoặc hiện vật.

đ) Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng những chất kích thích khác khi đang tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học, giáo dục.

e) Cản trở, gây trở ngại vất vả trong việc tương hỗ, phục vụ công tác thao tác dạy học, giáo dục học viên và những việc làm khác.

2. Ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên, nhân viên cấp dưới phải bảo vệ tính sư phạm, đúng mực, có tác dụng giáo dục riêng với học viên.

3. Trang phục của giáo viên, nhân viên cấp dưới phải chỉnh tề, phù phù thích hợp với hoạt động và sinh hoạt giải trí sư phạm, theo quy định của nhà nước về trang phục của viên chức Nhà nước.

4. Giáo viên và nhân viên cấp dưới không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp lý.

Điều 32. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Giáo viên, nhân viên cấp dưới có thành tích sẽ tiến hành khen thưởng, được phong tặng những thương hiệu thi đua và những thương hiệu khác theo quy định.

2. Giáo viên, nhân viên cấp dưới có hành vi vi phạm quy định tại Điều lệ này và những quy định khác của pháp lý thì bị xử lý theo quy định của pháp lý.

Chương V

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỌC SINH

Điều 33. Tuổi của học viên trường trung học

1. Tuổi của học viên vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học viên vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học viên được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học viên vào cấp học ở độ tuổi cao hơn thế nữa tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng vị trí căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

2. Học sinh là người dân tộc bản địa thiểu số, học viên khuyết tật, học viên có tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, học viên ở quốc tế về nước trọn vẹn có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn thế nữa 03 tuổi so với tuổi quy định.

3. Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học.

4. Học sinh trọn vẹn có thể lực tốt và tăng trưởng sớm về trí tuệ trọn vẹn có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Việc xem xét riêng với từng trường hợp rõ ràng được thực thi theo tiến trình sau:

a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề xuất kiến nghị với nhà trường.

b) Hiệu trưởng xây dựng Hội đồng khảo sát, tư vấn gồm thành phần cơ bản sau: đại diện thay mặt thay mặt của Lãnh đạo trường và Ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên của trường; giáo viên dạy lớp học viên đang theo học.

c) Căn cứ kết quả khảo sát của Hội đồng khảo sát, tư vấn, hiệu trưởng xem xét, quyết định hành động.

5. Học sinh trong độ tuổi quy định ở quốc tế về nước, con em của tớ người quốc tế thao tác tại Việt Nam được học ở trường trung học tại nơi cư trú hoặc trường trung học ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó trọn vẹn có thể tiếp nhận. Việc xem xét riêng với từng trường hợp rõ ràng được thực thi theo tiến trình sau:

a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề xuất kiến nghị với nhà trường.

b) Hiệu trưởng tổ chức triển khai khảo sát trình độ của học viên và xếp vào lớp thích hợp.

Điều 34. Nhiệm vụ của học viên

1. Thực hiện trách nhiệm học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.

2. Kính trọng cha mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới của nhà trường và những người dân lớn tuổi; đoàn kết, giúp sức lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực thi điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp lý của Nhà nước.

3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh thành viên.

4. Tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tập thể của trường, của lớp học, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp sức mái ấm gia đình, tham gia lao động và hoạt động và sinh hoạt giải trí xã hội, hoạt động và sinh hoạt giải trí bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, thực thi trật tự bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ.

5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp thêm phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống cuội nguồn của nhà trường.

Điều 35. Quyền của học viên

1. Được bình đẳng trong việc thưởng thức giáo dục toàn vẹn và tổng thể, được bảo vệ những Đk về thời hạn, cơ sở vật chất, vệ sinh, bảo vệ an toàn và uy tín để học tập ở lớp và tự học ở trong nhà, được phục vụ thông tin về việc học tập, rèn luyện của tớ, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện đi lại phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập, văn hoá, thể thao của nhà trường theo quy định.

2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và những cấp quản trị và vận hành giáo dục về những quyết định hành động riêng với bản thân mình; được quyền chuyển trường khi có nguyên do chính đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn thế nữa tuổi quy định theo Điều 33 của Điều lệ này.

3. Được tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nhằm mục đích tăng trưởng năng khiếu sở trường về những môn học, thể thao, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp do nhà trường tổ chức triển khai nếu có đủ Đk.

4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định riêng với những học viên được hưởng chủ trương xã hội, những học viên có trở ngại vất vả về đời sống và những học viên có khả năng đặc biệt quan trọng.

5. Được chuyển trường nếu đủ Đk theo quy định; thủ tục chuyển trường thực thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

6. Được hưởng những quyền khác theo quy định của pháp lý.

Điều 36. Hành vi ứng xử, trang phục của học viên

1. Hành vi, ngôn từ, ứng xử của học viên phải đúng mực, tôn trọng, lễ phép, thân thiện, bảo vệ tính văn hoá, phù phù thích hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học viên trung học.

2. Trang phục của học viên phải chỉnh tề, thật sạch, ngăn nắp, thích phù thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở trong nhà trường. Tùy Đk của từng trường, hiệu trưởng trọn vẹn có thể quyết định hành động để học viên mặc đồng phục nếu được nhà trường và Ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên của nhà trường nhất trí.

Điều 37. Các hành vi học viên không được làm

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên cấp dưới của nhà trường, người khác và học viên khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.

3. Mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, những chất kích thích khác và pháo, những chất gây cháy và nổ.

4. Sử dụng điện thoại cảm ứng di động, những thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên được cho phép.

5. Đánh nhau, gây rối trật tự, bảo mật thông tin an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.

6. Sử dụng, trao đổi thành phầm văn hóa truyền thống có nội dung kích động đấm đá bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho việc tăng trưởng lành mạnh mẽ và tự tin của tớ mình.

7. Học sinh không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp lý.

Điều 38. Khen thưởng và kỷ luật

1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được giáo viên, nhà trường và những cấp quản trị và vận hành giáo dục khen thưởng bằng những hình thức sau này:

a) Tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường.

b) Khen thưởng những thương hiệu học viên theo quy định.

c) Cấp giấy ghi nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích nổi trội hoặc có tiến bộ vượt bậc trong một số trong những nghành học tập, trào lưu thi đua; đạt thành tích trong những kỳ thi, hội thi theo quy định và được cho phép của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

d) Các hình thức khen thưởng khác.

2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quy trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo những hình thức sau này:

a) Nhắc nhở, tương hỗ, giúp sức trực tiếp để học viên khắc phục khuyết điểm.

b) Khiến trách, thông tin với cha mẹ học viên nhằm mục đích phối hợp giúp sức học viên khắc phục khuyết điểm.

c) Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực thi những giải pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Chương VI

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

Điều 39. Địa điểm, quy mô, diện tích s quy hoạnh

Địa điểm, quy mô, diện tích s quy hoạnh của trường phải phục vụ theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Điều 40. Cơ sở vật chất của trường trung học

1. Hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của trường trung học phải bảo vệ mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của trường trung học theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình rõ ràng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tăng cường góp vốn đầu tư cơ sở vật chất nhằm mục đích đạt những mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất cao hơn thế nữa.

3. Nhà trường có trách nhiệm quản trị và vận hành và sử dụng hiệu suất cao cơ sở vật chất của nhà trường, tránh tiêu tốn lãng phí; định kỳ có kế hoạch tái tạo, tăng cấp cơ sở vật chất theo quy định; tuyệt đối không đưa vào sử dụng những cơ sở vật chất đang không còn niên hạn sử dụng, không bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín khi chưa tái tạo, sửa chữa thay thế.

Điều 41. Thiết bị giáo dục

1. Trường trung học được trang bị thiết bị giáo dục, tổ chức triển khai quản trị và vận hành và sử dụng có hiệu suất cao thiết bị giáo dục trong dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Giáo viên có trách nhiệm sử dụng hiệu suất cao thiết bị giáo dục của nhà trường vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học, giáo dục; khuyến khích giáo viên và học viên tự làm vật dụng dạy học theo yêu cầu về nội dung và phương pháp dạy học, giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.

Điều 42. Thư viện

1. Trường trung học có thư viện. Thư viện được tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Thư viện nhà trường phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập, dạy học, nghiên cứu và phân tích khoa học cho học viên, giáo viên, cán bộ và nhân viên cấp dưới.

3. Thư viện nhà trường được sắp xếp, sắp xếp bảo vệ an toàn và uy tín, khoa học, thân thiện, sinh động và phù phù thích hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học viên trung học. Khuyến khích những nhà trường xây dựng thư viện mở, tạo không khí đọc riêng dành riêng cho học viên. Phát triển thư viện điện tử ở những nơi có Đk.

4. Khuyến khích xã hội hóa trong tăng trưởng thư viện.

Điều 43. Tài chính của nhà trường

Tài sản, tài chính của trường trung học được góp vốn đầu tư, phục vụ, quản trị và vận hành và sử dụng theo quy định của pháp lý và những quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Chương VII

QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Điều 44. Ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên

1. Mỗi lớp có một ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên được tổ chức triển khai trong mọi năm học gồm những thành viên do cha mẹ, người giám hộ học viên cử ra để phối phù thích hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn trong việc giáo dục học viên.

2. Mỗi trường có một ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên được tổ chức triển khai trong mọi năm học gồm một số trong những thành viên do những ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên từng lớp cử ra để phối phù thích hợp với nhà trường thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên từng lớp, từng trường trung học được thực thi theo Điều lệ ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

Điều 45. Mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội

1. Nhà trường dữ thế chủ động phối hợp thường xuyên và ngặt nghèo với mái ấm gia đình và xã hội để xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục thống nhất nhằm mục đích thực thi tiềm năng, nguyên tắc giáo dục.

2. Nhà trường phối phù thích hợp với cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể tại địa phương, ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên, những tổ chức triển khai chính trị-xã hội và thành viên có tương quan nhằm mục đích:

a) Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội để thực thi tiềm năng giáo dục.

b) Huy động những lực lượng và nguồn lực của hiệp hội chăm sóc cho việc nghiệp giáo dục, góp thêm phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường; xây dựng trào lưu học tập và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục lành mạnh, bảo vệ an toàn và uy tín; ngăn ngừa những hoạt động và sinh hoạt giải trí có tác động xấu đến học viên; tạo Đk để học viên được vui chơi, hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao lành mạnh phù phù thích hợp với lứa tuổi

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Ngày 15/09/2020, Bộ GDvàamp;ĐT đã phát hành Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Do này sẽ có được thật nhiều thay đổi tương quan tới những quy định, phương pháp tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, trách nhiệm và quyền của giáo viên, nhân viên cấp dưới; trách nhiệm và quyền của học viên; tài sản và tài chính của nhà trường; quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội. Thông tư có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/11/2020. Mời những ban cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Điều lệ trường Trung học cơ sở, phổ thông

Điều lệ trường THCS & THPT tiên tiến và phát triển nhất

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-

ĐIỀU LỆTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Điều lệ này quy định về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, gồm có: tổ chức triển khai và quản trị và vận hành nhà trường; tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục trong nhà trường; trách nhiệm và quyền của giáo viên, nhân viên cấp dưới; trách nhiệm và quyền của học viên; tài sản và tài chính của nhà trường; quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội.

2. Điều lệ này vận dụng cho trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực thi chương trình giáo dục phổ thông (sau này gọi chung là trường trung học), tổ chức triển khai và thành viên có tương quan.

Điều 2. Vị trí của trường trung học trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân

Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài năng khoản và con dấu riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học

1. Xây dựng kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng nhà trường gắn với Đk kinh tế tài chính – xã hội của địa phương; xác lập tầm nhìn, thiên chức, những giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc và truyền thống cuội nguồn của nhà trường.

2. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành. Phối phù thích hợp với mái ấm gia đình học viên, tổ chức triển khai và thành viên trong tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục.

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học viên, quản trị và vận hành học viên theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

5. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội.

6. Quản lý giáo viên, nhân viên cấp dưới theo quy định của pháp lý.

7. Huy động, quản trị và vận hành, sử dụng những nguồn lực cho hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo quy định của pháp lý.

8. Quản lý, sử dụng và dữ gìn và bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp lý.

9. Thực hiện những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt về bảo vệ chất lượng giáo dục, nhìn nhận và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

10. Thực hiện công khai minh bạch về cam kết chất lượng giáo dục, những Đk bảo vệ chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp lý.

11. Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản trị và vận hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục; bảo vệ việc tham gia của học viên, mái ấm gia đình và xã hội trong quản trị và vận hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định của pháp lý.

12. Thực hiện những trách nhiệm và quyền khác theo quy định của pháp lý.

Điều 4. Loại hình và khối mạng lưới hệ thống trường trung học

1. Trường trung học được tổ chức triển khai theo hai quy mô: công lập và tư thục.

a) Trường trung học công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động xây dựng và trực tiếp quản trị và vận hành. Dữ liệu góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí góp vốn đầu tư cho chi thường xuyên của trường trung học công lập hầu hết do ngân sách nhà nước bảo vệ.

b) Trường trung học tư thục do nhà góp vốn đầu tư trong nước hoặc nhà góp vốn đầu tư quốc tế góp vốn đầu tư và bảo vệ Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí, được xây dựng theo quy định của pháp lý. Dữ liệu góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường trung học tư thục là nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

2. Trường trung học có một cấp học:

a) Trường trung học cơ sở.

b) Trường trung học phổ thông.

3. Trường phổ thông có nhiều cấp học:

a) Trường tiểu học và trung học cơ sở.

b) Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

c) Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

4. Trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác:

a) Trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú.

b) Trường trung học phổ thông chuyên, trường năng khiếu sở trường.

c) Trường, lớp dành riêng cho những người dân khuyết tật.

d) Trường giáo dưỡng.

đ) Cơ sở giáo dục khác.

Điều 5. Tên trường, biển tên trường

1. Việc đặt tên trường được quy định như sau:

a) Tên trường: Trường trung học cơ sở (hoặc: trung học phổ thông; tiểu học và trung học cơ sở; trung học cơ sở và trung học phổ thông; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; trung học phổ thông chuyên) + tên riêng của trường.

b) Việc đặt tên riêng của trường phải bảo vệ rõ ràng, minh bạch, không khiến hiểu sai về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường; phù phù thích hợp với truyền thống cuội nguồn lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa.

2. Tên trường được ghi trên quyết định hành động xây dựng trường, con dấu của trường, biển tên trường và sách vở thanh toán giao dịch thanh toán.

3. Biển tên trường ghi những nội dung sau:

a) Góc phía trên, bên trái:

– Đối với trường trung học có cấp học tốt nhất là cấp trung học cơ sở:

Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và tên huyện;

Dòng thứ hai: Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

– Đối với trường trung học có cấp trung học phổ thông:

Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và tên tỉnh;

Dòng thứ hai: Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

b) Ở giữa ghi tên trường theo quy định tại khoản 1 Điều này.

c) Dưới cùng là địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, email, website (nếu có) của nhà trường.

4. Tên trường và biển tên trường của trường chuyên biệt có quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng thì thực thi theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của loại trường chuyên biệt đó.

Điều 6. Phân cấp quản trị và vận hành

1. Trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học cơ sở do quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản trị và vận hành.

2. Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học phổ thông do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động xây dựng, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quản trị và vận hành. Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phối phù thích hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng nội dung phối hợp quản trị và vận hành và tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục có tương quan của trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học phổ thông.

3. Trường chuyên biệt có quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng thì thực thi phân cấp quản trị và vận hành theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của loại trường chuyên biệt đó.

Điều 7. Tổ chức, hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường trung học có cấp tiểu học, trường chuyên biệt và trường trung học tư thục

1. Trường trung học có cấp tiểu học tuân theo những quy định của Điều lệ này và Điều lệ trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

2. Trường chuyên biệt, trường trung học tư thục quy định tại Điều 4 của Điều lệ này tuân theo những quy định của Điều lệ này và quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường chuyên biệt, trường trung học tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Điều 8. Điều kiện, thủ tục xây dựng; Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục; sáp nhập, chia, tách; đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí; giải thể trường trung học và những cơ sở giáo dục khác

1. Điều kiện, thủ tục xây dựng trường trung học công lập, được cho phép xây dựng trường trung học tư thục; Đk, thủ tục để trường trung học được hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục; sáp nhập, chia, tách trường trung học; đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục riêng với trường trung học; giải thể trường trung học thực thi theo quy định về Đk góp vốn đầu tư và hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề giáo dục của nhà nước.

2. Điều kiện, thủ tục để cơ sở giáo dục khác được thực thi chương trình giáo dục phổ thông; đình chỉ, tịch thu quyết định hành động được cho phép cơ sở giáo dục khác được thực thi chương trình giáo dục phổ thông thực thi theo quy định về Đk góp vốn đầu tư và hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề giáo dục của nhà nước.

Điều 9. Cơ cấu tổ chức triển khai của trường trung học

Cơ cấu tổ chức triển khai trường trung học gồm: hội đồng trường; hiệu trưởng và phó hiệu trưởng; hội đồng thi đua khen thưởng; hội đồng kỷ luật; hội đồng tư vấn; tổ chức triển khai Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức triển khai Công đoàn; tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; những tổ trình độ; tổ văn phòng; lớp học; tổ phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục đặc trưng của trường chuyên biệt.

Điều 10. Hội đồng trường

1. Hội đồng trường của trường trung học công lập:

a) Hội đồng trường của trường trung học công lập là tổ chức triển khai quản trị nhà trường, thực thi quyền đại diện thay mặt thay mặt sở hữu của nhà trường và những bên có quyền lợi tương quan, phụ trách quyết định hành động về phương hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường, lôi kéo và giám sát việc sử dụng những nguồn lực dành riêng cho nhà trường, gắn nhà trường với hiệp hội và xã hội, bảo vệ thực thi tiềm năng giáo dục.

b) Thành phần của hội đồng trường trung học công lập gồm: bí thư cấp ủy; hiệu trưởng; quản trị Công đoàn; bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện thay mặt thay mặt tổ trình độ, tổ văn phòng; đại diện thay mặt thay mặt cơ quan ban ngành thường trực địa phương, Ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên và đại diện thay mặt thay mặt học viên.

Hội đồng trường có quản trị, thư ký và những thành viên, số lượng thành viên của hội đồng trường là số lẻ, tối thiểu là 07 người, nhiều nhất là 15 người. Nhiệm kỳ của hội đồng trường là 05 năm.

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường trung học công lập: Quyết định về kế hoạch, tầm nhìn, kế hoạch, tiềm năng tăng trưởng nhà trường, những dự án công trình bất Động sản trong từng quy trình và từng năm học; quyết định hành động về quy định hoặc sửa đổi, tương hỗ update quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định hành động về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường; phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trường; giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí tuyển sinh và việc tổ chức triển khai thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt theo kế hoạch giáo dục của nhà trường; giám sát việc thực thi những quyết định hành động của hội đồng trường và việc thực thi quy định dân chủ trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của nhà trường; giám sát việc lôi kéo, quản trị và vận hành và sử dụng những nguồn lực của nhà trường theo quy định của pháp lý.

d) Hoạt động của hội đồng trường trung học công lập:

Hội đồng trường hợp thường kỳ tối thiểu 03 lần trong một năm. Trong trường hợp thiết yếu, khi hiệu trưởng hoặc tối thiểu một phần ba số thành viên hội đồng trường đề xuất kiến nghị, quản trị hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp không bình thường để xử lý và xử lý những yếu tố phát sinh trong quy trình thực thi trách nhiệm và quyền của nhà trường. Hội đồng trường trọn vẹn có thể họp bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Hội đồng trường được mời đại diện thay mặt thay mặt những thành phần khác tham gia cuộc họp của hội đồng trường khi thiết yếu. Phiên họp hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi xuất hiện từ ba phần tư số thành viên của hội đồng trở lên (trong số đó có quản trị hội đồng trường). Quyết định của hội đồng trường được trải qua và có hiệu lực hiện hành khi được tối thiểu hai phần ba số thành viên xuất hiện nhất trí. Quyết định của hội đồng trường được công bố công khai minh bạch.

đ) Thủ tục xây dựng Hội đồng trường trung học công lập:

Căn cứ vào quy định về thành phần của hội đồng trường tại điểm b khoản 1 Điều này, hiệu trưởng đề xuất kiến nghị cơ quan ban ngành thường trực địa phương cử đại diện thay mặt thay mặt tham gia hội đồng trường; tổng hợp list hội đồng trường do cơ quan ban ngành thường trực địa phương, tập thể giáo viên và những tổ chức triển khai, đoàn thể nhà trường trình làng; làm tờ trình đề xuất kiến nghị quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện (riêng với cấp trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (riêng với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông) ra quyết định hành động công nhận hội đồng trường.

Hiệu trưởng tổ chức triển khai phiên họp thứ nhất của hội đồng trường để bầu quản trị hội đồng trường bằng phiếu kín; làm tờ trình đề xuất kiến nghị quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện (riêng với cấp trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (riêng với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông) ra quyết định hành động công nhận quản trị hội đồng trường. Thư ký hội đồng trường do quản trị hội đồng trường chỉ định.

e) Hằng năm, nếu có sự thay đổi về nhân sự, hiệu trưởng làm tờ trình đề xuất kiến nghị quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện (riêng với cấp trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (riêng với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có Cấp học tốt nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông) ra quyết định hành động tương hỗ update, kiện toàn hội đồng trường.

2. Hội đồng trường của trường trung học tư thục:

a) Hội đồng trường của trường trung học tư thục là tổ chức triển khai quản trị nhà trường, thực thi quyền đại diện thay mặt thay mặt cho nhà góp vốn đầu tư và những bên có quyền lợi tương quan, phụ trách tổ chức triển khai thực thi quyết định hành động của nhà góp vốn đầu tư.

b) Thành phần của hội đồng trường gồm đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà góp vốn đầu tư bầu, quyết định hành động theo tỷ suất vốn góp.

Thành phần của hội đồng trường của trường tư thục hoạt động và sinh hoạt giải trí không vì lợi nhuận gồm đại diện thay mặt thay mặt nhà góp vốn đầu tư do những nhà góp vốn đầu tư bầu, quyết định hành động theo tỷ suất vốn góp; thành viên trong và ngoài trường. Thành viên trong trường gồm những thành viên đương nhiên là bí thư cấp ủy, hiệu trưởng, quản trị Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; thành viên bầu là người đại diện thay mặt thay mặt giáo viên, nhân viên cấp dưới do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường bầu. Thành viên ngoài trường gồm đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo, nhà quản trị và vận hành, nhà giáo dục, người marketing thương mại, cựu học viên do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường bầu.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng trường riêng với trường trung học tư thục được thực thi theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường trung học tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

Điều 11. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng

a) Hiệu trưởng trường trung học là người phụ trách tổ chức triển khai, quản trị và vận hành, điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và chất lượng giáo dục của nhà trường.

b) Người được chỉ định làm hiệu trưởng trường trung học riêng với trường trung học công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng trường trung học riêng với trường trung học tư thục phải đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều này và theo quy định của pháp lý.

c) Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường trung học là 05 năm. Sau mỗi năm học, hiệu trưởng được viên chức, nhân viên cấp dưới trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền nhìn nhận theo quy định. Hiệu trưởng công tác thao tác tại một trường trung học công lập không thật hai nhiệm kỳ liên tục.

d) Nhiệm vụ và quyền của hiệu trưởng:

– Xây dựng, tổ chức triển khai cỗ máy nhà trường theo quy định tại Điều 9 Điều lệ này; chỉ định tổ trưởng, tổ phó; tổ chức triển khai xây dựng hội đồng trường theo quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 10 Điều lệ này;

– Tổ chức xây dựng kế hoạch, tầm nhìn, tiềm năng, quy hoạch tăng trưởng nhà trường; quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường; kế hoạch giáo dục hằng năm của nhà trường để trình hội đồng trường phê duyệt và tổ chức triển khai thực thi;

– Thực hiện những quyết định hành động hoặc kết luận của hội đồng trường về những nội dung được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Điều lệ này. Trường hợp hiệu trưởng không nhất trí với quyết định hành động của hội đồng trường cần xin ý kiến cơ quan quản trị và vận hành giáo dục cấp trên trực tiếp của nhà trường. Trong thời hạn chờ ý kiến của cơ quan quản trị và vận hành giáo dục cấp trên trực tiếp, hiệu trưởng vẫn phải thực thi theo quyết định hành động của hội đồng trường riêng với những yếu tố không trái với quy định của pháp lý hiện hành và Điều lệ này;

– Báo cáo, nhìn nhận kết quả thực thi kế hoạch giáo dục của nhà trường và những quyết định hành động của hội đồng trường trước hội đồng trường và những cấp có thẩm quyền;

– Thực hiện tuyển dụng, quản trị và vận hành giáo viên, nhân viên cấp dưới; ký hợp đồng lao động, tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên cấp dưới; quản trị và vận hành trình độ; phân công công tác thao tác, kiểm tra, nhìn nhận xếp loại giáo viên, nhân viên cấp dưới; thực thi công tác thao tác khen thưởng, kỷ luật riêng với giáo viên, nhân viên cấp dưới theo quy định của pháp lý;

– Quản lý học viên và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của học viên do nhà trường tổ chức triển khai; xét duyệt kết quả nhìn nhận, xếp loại học viên, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành xong chương trình tiểu học cho học viên tiểu học (nếu có) của trường phổ thông có nhiều cấp học, cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong chương trình giáo dục phổ thông cho học viên trung học phổ thông (nếu có) và quyết định hành động khen thưởng, kỷ luật học viên;

– Quản lý tài chính và tài sản của nhà trường;

– Thực hiện những chính sách chủ trương của Nhà nước riêng với giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên; thực thi quy định dân chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng góp vốn đầu tư mạnh sở giáo dục trong tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường; thực thi công tác thao tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

– Chỉ đạo thực thi những trào lưu thi đua, những cuộc vận động; thực thi công khai minh bạch riêng với nhà trường và xã hội theo quy định của pháp lý;

– Tham gia sinh hoạt cùng tổ trình độ; tự học, tự tu dưỡng để nâng cao khả năng trình độ trách nhiệm, khả năng quản trị và vận hành; được hưởng chính sách phụ cấp ưu đãi riêng với nhà giáo và những chủ trương ưu đãi theo quy định; tham gia dạy học theo quy định về định mức giờ dạy riêng với hiệu trưởng;

– Được đào tạo và giảng dạy nâng cao trình độ, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm và hưởng những chính sách, chủ trương theo quy định của pháp lý.

2. Phó hiệu trưởng

a) Chịu trách nhiệm quản trị và vận hành, điều hành quản lý việc làm do hiệu trưởng phân công; điều hành quản lý hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

b) Người được chỉ định hoặc công nhận làm phó hiệu trưởng trường trung học phải đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều này và theo quy định của pháp lý.

c) Nhiệm kỳ của phó hiệu trưởng trường trung học là 05 năm. Sau mỗi năm học phó hiệu trưởng được viên chức, người lao động trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền nhìn nhận theo quy định.

d) Nhiệm vụ và quyền của phó hiệu trưởng

– Điều hành việc làm được hiệu trưởng phân công phụ trách hoặc ủy quyền;

– Tham gia sinh hoạt cùng tổ trình độ; tụ học, tự tu dưỡng để nâng cao năng lục trình độ trách nhiệm, khả năng quản trị và vận hành; được hưởng chính sách phụ cấp ưu đãi riêng với nhà giáo và những chủ trương ưu đãi theo quy định; tham gia dạy học theo quy định về định mức giờ dạy riêng với phó hiệu trưởng;

– Được đào tạo và giảng dạy nâng cao trình độ, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm và hưởng những chính sách, chủ trương theo quy định của pháp lý.

3. Tiêu chuẩn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học

a) Về trình độ đào tạo và giảng dạy và thời hạn công tác thao tác: phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy riêng với cấp học, đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy ở cấp học tốt nhất riêng với trường phổ thông có nhiều cấp học và đã dạy học tối thiểu 05 năm (hoặc 04 năm riêng với miền núi, hải hòn đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc bản địa thiểu số, vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả) ở cấp học đó.

b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học phải đạt tiêu chuẩn quy định tại chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

4. Thẩm quyền chỉ định hoặc công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học

a) quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động chỉ định hoặc công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng riêng với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học cơ sở. Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quyết định hành động chỉ định hoặc công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng riêng với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học tốt nhất là trung học phổ thông.

Xem thêm: Hướng dẫn làm trứng muối đơn thuần và giản dị tận nhà

b) Quy trình chỉ định, công nhận, chỉ định lại, miễn nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được thực thi theo quy định của pháp lý.

c) Người có thẩm quyền chỉ định thì có quyền chỉ định lại, miễn nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học.

Điều 12. Các hội đồng khác trong nhà trường

1. Hội đồng thi đua và khen thưởng

Hội đồng thi đua khen thưởng được xây dựng vào đầu mỗi năm học để giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai những trào lưu thi đua, đề xuất kiến nghị list khen thưởng riêng với cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên trong nhà trường. Hội đồng thi đua khen thưởng do hiệu trưởng xây dựng và làm quản trị. Các thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng gồm: bí thư cấp ủy, phó hiệu trưởng, đại diện thay mặt thay mặt hội đồng trường, quản trị Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có), tổ trưởng tổ trình độ, tổ trưởng tổ văn phòng và những giáo viên chủ nhiệm lớp.

2. Hội đồng kỷ luật

a) Hội đồng kỷ luật học viên được xây dựng để xét hoặc xóa kỷ luật riêng với học viên theo từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật học viên do hiệu trưởng quyết định hành động xây dựng và làm quản trị. Các thành viên của hội đồng gồm: phó hiệu trưởng, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiên phong Hô Chí Minh (nếu có), giáo viên chủ nhiệm lớp có học viên vi phạm, một số trong những giáo viên có kinh nghiệm tay nghề giáo dục và trưởng phòng ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên của trường.

b) Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới được xây dựng để xét và đề xuất kiến nghị xử lý kỷ luật riêng với cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới theo từng vụ việc. Việc xây dựng, thành phần và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới được thực thi theo quy định của pháp lý.

3. Hội đồng tư vấn

Các hội đồng tư vấn do hiệu trưởng xây dựng theo yêu cầu rõ ràng của từng việc làm. Nhiệm vụ, thành phần và thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí của những hội đồng tư vấn do hiệu trưởng quy định.

Điều 13. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và những đoàn thể trong nhà trường

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo về mọi mặt riêng với nhà trường và hoạt động và sinh hoạt giải trí trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp lý.

2. Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và những tổ chức triển khai xã hội khác trong nhà trường hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý nhằm mục đích giúp nhà trường thực thi tiềm năng, nguyên tắc giáo dục.

Điều 14. Tổ trình độ

1. Cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, viên chức làm công tác thao tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác thao tác tư vấn cho học viên của nhà trường được tổ chức triển khai thành những tổ trình độ. Tổ trình độ có tổ trưởng, nếu có từ 07 thành viên trở lên thì có tổ phó. Tổ trưởng, tổ phó tổ trình độ do hiệu trưởng chỉ định, chịu sự quản trị và vận hành, chỉ huy của hiệu trưởng.

2. Tổ trình độ có những trách nhiệm sau:

a) Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo chương trình môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục thuộc trình độ phụ trách theo tuần, tháng, học kỳ, năm học; phối phù thích hợp với những tổ trình độ khác xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

b) Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, xuất bản phẩm tìm hiểu thêm để sử dụng trong nhà trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

c) Thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ trình độ theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được hội đồng trường phê duyệt.

d) Tham gia nhìn nhận, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

đ) Tham gia tu dưỡng trình độ, trách nhiệm theo kế hoạch của tổ trình độ và của nhà trường.

e) Thực hiện những trách nhiệm khác do hiệu trưởng phân công.

3. Tổ trình độ tổ chức triển khai sinh hoạt trình độ tối thiểu 01 lần trong 02 tuần và trọn vẹn có thể họp đột xuất theo yêu cầu việc làm hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu. Tổ trình độ hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, san sẻ, học tập, giúp sức lan nhau Một trong những thành viên để tăng trưởng khả năng trình độ.

Điều 15. Tổ Văn phòng

1. Môi trường trung học có một tổ văn phòng gồm nhân viên cấp dưới thực thi công tác thao tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ và những công tác thao tác khác. Tổ văn phòng có tổ trưởng, tổ phó (nếu có).

2. Nhiệm vụ của tổ văn phòng:

a) Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng, giải trình và quyết định hành động kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ văn phòng theo tuần, tháng, học kỳ, năm học.

b) Giúp hiệu trưởng thực thi công tác thao tác văn thư, trách nhiệm quản trị và vận hành tài chính, tài sản, thống kê và bảo vệ trong nhà trường theo quy định.

c) Tham gia tu dưỡng trình độ, trách nhiệm theo kế hoạch của tổ văn phòng và của nhà trường.

d) Tham gia nhìn nhận, xếp loại viên chức, người lao động.

đ) Quản lý, tàng trữ hồ sơ của trường.

e) Thực hiện những trách nhiệm khác khi hiệu trưởng phân công.

3. Tổ văn phòng sinh hoạt tối thiểu 01 lần trong 01 tháng và trọn vẹn có thể họp đột xuất theo yêu cầu việc làm hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu. Tổ văn phòng hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, san sẻ, học tập, giúp sức lẫn nhau Một trong những thành viên để tăng trưởng khả năng trình độ, trách nhiệm.

Điều 16. Lớp học

1. Học sinh được tổ chức triển khai theo lớp học. Mỗi lớp học có lớp trưởng và những lớp phó do học viên ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm trình làng, được học viên trong lớp bầu chọn vào đầu mỗi năm học hoặc sau mỗi học kỳ. Mỗi lớp học được phân thành nhiều tổ học viên; mỗi tổ học viên có tổ trưởng và tổ phó do học viên ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm trình làng, được học viên trong tổ bầu chọn vào đầu mỗi năm học hoặc sau mỗi học kỳ.

2. Hoạt động của lớp học bảo vệ tính dân chủ, tự quản, hợp tác. Mỗi học viên được dữ thế chủ động thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ và của lớp học với việc tương hỗ của giáo viên.

3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định rõ ràng số học viên trong mọi lớp học theo phía giảm sĩ số học viên trên lớp; bảo vệ mỗi lớp học ở những cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có không thật 45 học viên.

4. Số học viên trong mọi lớp học của trường chuyên biệt được quy định trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường chuyên biệt.

Chương III

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Điều 17. Chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục

1. Trường trung học thực thi chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành; thực thi khung kế hoạch thời hạn năm học theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phù phù thích hợp với Đk rõ ràng của địa phương, nhà trường.

2. Căn cứ chương trình những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, khung kế hoạch thời hạn năm học và Đk thực tiễn của địa phương, cơ sở giáo dục, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để tổ chức triển khai thực thi chương trình giáo dục phổ thông.

3. Học sinh khuyết tật học hòa nhập được thực thi kế hoạch giáo dục linh hoạt, phù phù thích hợp với kĩ năng của từng thành viên và quy định về giáo dục hòa nhập dành riêng cho những người dân khuyết tật.

Điều 18. Sách giáo khoa, thiết bị dạy học và tài liệu tìm hiểu thêm

1. Sách giáo khoa sử dụng trong trường trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo. Trường trung học hướng dẫn giáo viên, học viên sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp lý.

2. Thiết bị dạy học sử dụng trong nhà trường thuộc khuôn khổ thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành và những thiết bị dạy học khác theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông.

3. Nhà trường lựa chọn, trang bị thiết bị dạy học, xuất bản phẩm tìm hiểu thêm phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Điều 19. Hoạt động giáo dục

1. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục thực thi theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, được tổ chức triển khai trong và ngoài giờ lên lớp, trong và ngoài khuôn viên nhà trường, nhằm mục đích thực thi chương trình những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

2. Hoạt động giáo dục trải qua một số trong những hình thức hầu hết: học lí thuyết, làm bài tập, thực hành thực tiễn, thí nghiệm, thực thi những dự án công trình bất Động sản học tập, tham quan, cắm trại, đọc sách, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ hiệp hội.

Điều 20. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở và giáo dục hòa nhập

1. Nhà trường tham gia ban chỉ huy, xây dựng, thực thi kế hoạch phổ cập giáo dục trung học cơ sở và bảo vệ phổ cập giáo dục trung học cơ thường trực địa phương.

2. Nhà trường phối hợp những ban, ngành đoàn thể lôi kéo học viên thuộc đối tượng người dùng phổ cập giáo dục trung học cơ sở đi học. Tổ chức dạy học và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục bảo vệ chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

3. Nhà trường tham gia khảo sát, update số liệu và quản trị và vận hành hồ sơ phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo địa phận được phân công; phối hợp kiểm tra, nhìn nhận kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở của cấp xã; tham mưu cơ quan ban ngành thường trực cấp xã đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo quy định.

4. Nhà trường thực thi giáo dục hòa nhập cho học viên có tình hình đặc biệt quan trọng, học viên khuyết tật trong trường trung học cơ sở theo quy định của Luật Người khuyết tật, những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Người khuyết tật, những quy định của Điều lệ này và quy định về giáo dục hoà nhập dành riêng cho những người dân khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

Điều 21. Hệ thống hồ sơ quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục

Hệ thống hồ sơ quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục trong nhà trường gồm:

1. Đối với nhà trường:

a) Sổ đăng bộ.

b) Học bạ học viên.

c) Sổ theo dõi và nhìn nhận học viên (theo lớp học).

d) Hồ sơ giáo dục riêng với học viên khuyết tật (nếu có).

đ) Kế hoạch giáo dục của nhà trường (theo năm học).

e) Sổ ghi đầu bài.

g) Số quản trị và vận hành cấp phép văn bằng, chứng từ.

h) Sổ quản trị và vận hành và hồ sơ tàng trữ những văn bản, công văn đi, đến.

i) Hồ sơ quản trị và vận hành thiết bị giáo dục, thư viện.

k) Hồ sơ quản trị và vận hành tài sản, tài chính.

l) Hồ sơ kiểm tra, nhìn nhận cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới.

m) Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học viên.

n) Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học viên.

o) Hồ sơ phổ cập giáo dục (riêng với cấp trung học cơ sở).

2. Đối với tổ trình độ:

a) Kế hoạch giáo dục của tổ trình độ (theo năm học).

b) Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt trình độ.

3. Đối với giáo viên:

a) Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

b) Kế hoạch bài dạy (giáo án).

c) Sổ theo dõi và nhìn nhận học viên.

d) Sổ chủ nhiệm (riêng với giáo viên làm công tác thao tác chủ nhiệm lớp).

4. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho những loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù phù thích hợp với Đk của địa phương, nhà trường, kĩ năng thực thi của giáo viên và bảo vệ tính hợp pháp của nhiều chủng loại hồ sơ điện tử. Việc quản trị và vận hành hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quy định theo chuẩn link, chuẩn tài liệu của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

5. Việc dữ gìn và bảo vệ hồ sơ quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục của nhà trường được thực thi theo quy định của pháp lý.

Điều 22. Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học viên

1. Học sinh được kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện theo quy định nhìn nhận và xếp loại học viên của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Việc kiểm tra, nhìn nhận học viên được thực thi theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành; bảo vệ tính toàn vẹn và tổng thể, công minh, trung thực, khách quan, vì sự tiến bộ của học viên, coi trọng việc động viên khuyến khích học viên tiến bộ; chú trọng nhìn nhận quy trình học tập của học viên; nhìn nhận bằng nhiều phương pháp, hình thức, kỹ thuật và công cụ rất khác nhau; không so sánh học viên này với học viên khác và không khiến áp lực đè nén cho học viên, giáo viên và cha mẹ học viên.

3. Học sinh học tiểu học ở trường phổ thông có nhiều cấp học học hết chương trình tiểu học, đủ Đk theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo thì được hiệu trưởng xác nhận vào học bạ việc hoàn thành xong chương trình tiểu học.

4. Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở, đủ Đk theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo thì được Trưởng Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

5. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông, đủ Đk theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo thì được tham gia cuộc thi tốt nghiệp và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông, đủ Đk tham gia cuộc thi theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo nhưng không tham gia cuộc thi tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng cấp giấy ghi nhận hoàn thành xong chương trình giáo dục phổ thông.

6. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong nhìn nhận kết quả học tập, giáo dục học viên được thực thi theo lộ trình phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của cơ sở giáo dục, bảo vệ yêu cầu nhìn nhận vì sự tăng trưởng học viên, thúc đẩy những phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên.

Điều 23. Giữ gìn và phát huy truyền thống cuội nguồn nhà trường

1. Trường trung học có phòng truyền thống cuội nguồn để giữ gìn những tài liệu, hiện vật có tương quan tới việc xây dựng và tăng trưởng của nhà trường để phục vụ trách nhiệm giáo dục truyền thống cuội nguồn nhà trường cho giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên.

2. Mỗi trường chọn một ngày trong năm làm ngày truyền thống cuội nguồn của trường (nếu có).

3. Học sinh cũ của trường được xây dựng ban liên lạc để giữ gìn và phát huy truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của nhà trường, lôi kéo những nguồn lực để giúp sức nhà trường trong việc thực thi tiềm năng, nguyên tắc giáo dục.

Điều 24. Phát triển văn hóa truyền thống đọc

1. Trường trung học tạo Đk cho giáo viên, học viên tiếp cận và sử dụng thông tin từ thư viện, những nguồn thông tin hữu ích khác để tăng trưởng văn hoá đọc.

2. Trường trung học có trách nhiệm tăng trưởng kỹ năng đọc và kỹ năng tìm kiếm thông tin cho giáo viên, học viên.

Điều 25. Hợp tác quốc tế

Trường trung học được tăng trưởng những chương trình hợp tác quốc tế phù phù thích hợp với nhu yếu và Đk thực tiễn của nhà trường theo quy định của pháp lý.

Chương IV

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Điều 26. Giáo viên, nhân viên cấp dưới trường trung học

1. Giáo viên làm trách nhiệm dạy học, giáo dục học viên trong trường trung học.

2. Nhân viên làm công tác thao tác tương hỗ, phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học, giáo dục học viên trong trường trung học.

Điều 27. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Thực hiện trách nhiệm tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ trình độ; quản trị và vận hành học viên trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục do nhà trường tổ chức triển khai; tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ; phụ trách về chất lượng, hiệu suất cao giáo dục.

2. Trau đồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học viên; thương yêu, đối xử công minh và tôn trọng nhân cách của học viên; bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng của học viên; đoàn kết, giúp sức đồng nghiệp.

3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức mạnh thể chất, trình độ chính trị, trình độ, trách nhiệm, thay đổi phương pháp dạy học, giáo dục.

4. Tham gia tập huấn, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm.

5. Tham gia công tác thao tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.

6. Thực hiện trách nhiệm và trách nhiệm công dân, những quy định của pháp lý và của ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy, những quyết định hành động của hiệu trưởng; thực thi trách nhiệm do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, nhìn nhận của hiệu trưởng và những cấp quản trị và vận hành giáo dục.

7. Phối phù thích hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mái ấm gia đình học viên và những tổ chức triển khai xã hội tương quan để tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục.

8. Thực hiện những trách nhiệm khác theo quy định của pháp lý.

Điều 28. Nhiệm vụ của nhân viên cấp dưới

1. Xây dựng kế hoạch việc làm phù phù thích hợp với từng vị trí việc làm và yêu cầu của từng cấp học.

2. Thực hiện kế hoạch việc làm được duyệt.

từ khóa quan tâm: Đố vui ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

3. Quản lý, dữ gìn và bảo vệ hồ sơ, sổ sách, thiết bị dạy học, giáo dục theo quy định.

4. Phối phù thích hợp với giáo viên và những nhân viên cấp dưới khác trong quy trình triển khai trách nhiệm, phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học và giáo dục trong nhà trường.

5. Thực hiện chính sách văn bản báo cáo giải trình theo quy định.

6. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức mạnh thể chất, trình độ chính trị, trình độ, trách nhiệm.

7. Tham gia tập huấn, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm.

8. Thực hiện những trách nhiệm khác do hiệu truởng phân công.

Điều 29. Quyền của giáo viên, nhân viên cấp dưới

1. Giáo viên, nhân viên cấp dưới có những quyền sau này:

a) Được tự chủ thực thi trách nhiệm trình độ với việc phân công, tương hỗ của tổ trình độ và nhà trường.

b) Được huởng lương, chính sách phụ cấp, chủ trương ưu đãi (nếu có) theo quy định; được thay đổi chức vụ nghề nghiệp; được hưởng những quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

c) Được tạo Đk học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ, trách nhiệm, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và những chính sách chủ trương khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, tu dưỡng.

d) Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu và phân tích khoa học tại những trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu và phân tích khoa học với Đk bảo vệ hoàn thành xong trách nhiệm nơi mình công tác thao tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.

đ) Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

e) Được nghỉ hè và những ngày nghỉ khác theo quy định của pháp lý.

g) Các quyền khác theo quy định của pháp lý.

2. Giáo viên làm công tác thao tác chủ nhiệm, ngoài những quyền quy định tại khoản 1 Điều này, có những quyền sau này:

a) Được dự những giờ học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục khác của học viên lớp do mình làm chủ nhiệm.

b) Được dự những cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi xử lý và xử lý những yếu tố có tương quan đến học viên của lớp do mình làm chủ nhiệm.

c) Được dự những lớp tu dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác thao tác chủ nhiệm.

d) Được quyền được cho phép thành viên học viên có nguyên do chính đáng nghỉ học không thật 03 ngày liên tục.

đ) Được giảm định mức giờ dạy theo quy định

Điều 30. Trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên cấp dưới

1. Trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên được quy định như sau:

a) Giáo viên trường trung học phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên trở lên (hoặc bằng tốt nghiệp ĐH sư phạm) hoặc có bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp ĐH) chuyên ngành thích hợp và có chứng từ tu dưỡng trách nhiệm sư phạm theo quy định của pháp lý.

b) Giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy nên nhà trường, những cty quản trị và vận hành giáo dục tạo Đk để được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng theo quy định của pháp lý.

2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên:

Giáo viên trường trung học phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương ứng với cấp học đang giảng dạy và thực thi việc nhìn nhận theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

3. Nhân viên trường trung học phải đạt trình độ được đào tạo và giảng dạy theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp với từng vị trí việc làm của nhân viên cấp dưới theo quy định quy định của pháp lý.

Điều 31. Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên cấp dưới

1. Giáo viên, nhân viên cấp dưới không được làm những điều sau này:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể của học viên và đồng nghiệp.

b) Gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh; gian lận trong kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện của học viên; bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục.

c) Xuyên tạc nội dung dạy học, giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức và kỹ năng, sai với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam.

d) Ép buộc học viên học thêm để thu tiền; tận dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc góp phần tiền hoặc hiện vật.

đ) Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng những chất kích thích khác khi đang tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học, giáo dục.

e) Cản trở, gây trở ngại vất vả trong việc tương hỗ, phục vụ công tác thao tác dạy học, giáo dục học viên và những việc làm khác.

2. Ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên, nhân viên cấp dưới phải bảo vệ tính sư phạm, đúng mực, có tác dụng giáo dục riêng với học viên.

3. Trang phục của giáo viên, nhân viên cấp dưới phải chỉnh tề, phù phù thích hợp với hoạt động và sinh hoạt giải trí sư phạm, theo quy định của nhà nước về trang phục của viên chức Nhà nước.

4. Giáo viên và nhân viên cấp dưới không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp lý.

Điều 32. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Giáo viên, nhân viên cấp dưới có thành tích sẽ tiến hành khen thưởng, được phong tặng những thương hiệu thi đua và những thương hiệu khác theo quy định.

2. Giáo viên, nhân viên cấp dưới có hành vi vi phạm quy định tại Điều lệ này và những quy định khác của pháp lý thì bị xử lý theo quy định của pháp lý.

Chương V

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỌC SINH

Điều 33. Tuổi của học viên trường trung học

1. Tuổi của học viên vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học viên vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học viên được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học viên vào cấp học ở độ tuổi cao hơn thế nữa tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng vị trí căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

2. Học sinh là người dân tộc bản địa thiểu số, học viên khuyết tật, học viên có tình hình đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, học viên ở quốc tế về nước trọn vẹn có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn thế nữa 03 tuổi so với tuổi quy định.

3. Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học.

4. Học sinh trọn vẹn có thể lực tốt và tăng trưởng sớm về trí tuệ trọn vẹn có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Việc xem xét riêng với từng trường hợp rõ ràng được thực thi theo tiến trình sau:

a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề xuất kiến nghị với nhà trường.

b) Hiệu trưởng xây dựng Hội đồng khảo sát, tư vấn gồm thành phần cơ bản sau: đại diện thay mặt thay mặt của Lãnh đạo trường và Ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên của trường; giáo viên dạy lớp học viên đang theo học.

c) Căn cứ kết quả khảo sát của Hội đồng khảo sát, tư vấn, hiệu trưởng xem xét, quyết định hành động.

5. Học sinh trong độ tuổi quy định ở quốc tế về nước, con em của tớ người quốc tế thao tác tại Việt Nam được học ở trường trung học tại nơi cư trú hoặc trường trung học ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó trọn vẹn có thể tiếp nhận. Việc xem xét riêng với từng trường hợp rõ ràng được thực thi theo tiến trình sau:

a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề xuất kiến nghị với nhà trường.

b) Hiệu trưởng tổ chức triển khai khảo sát trình độ của học viên và xếp vào lớp thích hợp.

Điều 34. Nhiệm vụ của học viên

1. Thực hiện trách nhiệm học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.

2. Kính trọng cha mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới của nhà trường và những người dân lớn tuổi; đoàn kết, giúp sức lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực thi điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp lý của Nhà nước.

3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh thành viên.

4. Tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tập thể của trường, của lớp học, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp sức mái ấm gia đình, tham gia lao động và hoạt động và sinh hoạt giải trí xã hội, hoạt động và sinh hoạt giải trí bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, thực thi trật tự bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ.

5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp thêm phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống cuội nguồn của nhà trường.

Điều 35. Quyền của học viên

1. Được bình đẳng trong việc thưởng thức giáo dục toàn vẹn và tổng thể, được bảo vệ những Đk về thời hạn, cơ sở vật chất, vệ sinh, bảo vệ an toàn và uy tín để học tập ở lớp và tự học ở trong nhà, được phục vụ thông tin về việc học tập, rèn luyện của tớ, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện đi lại phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập, văn hoá, thể thao của nhà trường theo quy định.

2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và những cấp quản trị và vận hành giáo dục về những quyết định hành động riêng với bản thân mình; được quyền chuyển trường khi có nguyên do chính đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn thế nữa tuổi quy định theo Điều 33 của Điều lệ này.

3. Được tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nhằm mục đích tăng trưởng năng khiếu sở trường về những môn học, thể thao, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp do nhà trường tổ chức triển khai nếu có đủ Đk.

4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định riêng với những học viên được hưởng chủ trương xã hội, những học viên có trở ngại vất vả về đời sống và những học viên có khả năng đặc biệt quan trọng.

5. Được chuyển trường nếu đủ Đk theo quy định; thủ tục chuyển trường thực thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

6. Được hưởng những quyền khác theo quy định của pháp lý.

Điều 36. Hành vi ứng xử, trang phục của học viên

1. Hành vi, ngôn từ, ứng xử của học viên phải đúng mực, tôn trọng, lễ phép, thân thiện, bảo vệ tính văn hoá, phù phù thích hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học viên trung học.

2. Trang phục của học viên phải chỉnh tề, thật sạch, ngăn nắp, thích phù thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở trong nhà trường. Tùy Đk của từng trường, hiệu trưởng trọn vẹn có thể quyết định hành động để học viên mặc đồng phục nếu được nhà trường và Ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên của nhà trường nhất trí.

Điều 37. Các hành vi học viên không được làm

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên cấp dưới của nhà trường, người khác và học viên khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.

3. Mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, những chất kích thích khác và pháo, những chất gây cháy và nổ.

4. Sử dụng điện thoại cảm ứng di động, những thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên được cho phép.

5. Đánh nhau, gây rối trật tự, bảo mật thông tin an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.

6. Sử dụng, trao đổi thành phầm văn hóa truyền thống có nội dung kích động đấm đá bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho việc tăng trưởng lành mạnh mẽ và tự tin của tớ mình.

7. Học sinh không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp lý.

Điều 38. Khen thưởng và kỷ luật

1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được giáo viên, nhà trường và những cấp quản trị và vận hành giáo dục khen thưởng bằng những hình thức sau này:

a) Tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường.

b) Khen thưởng những thương hiệu học viên theo quy định.

c) Cấp giấy ghi nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích nổi trội hoặc có tiến bộ vượt bậc trong một số trong những nghành học tập, trào lưu thi đua; đạt thành tích trong những kỳ thi, hội thi theo quy định và được cho phép của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

d) Các hình thức khen thưởng khác.

2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quy trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo những hình thức sau này:

a) Nhắc nhở, tương hỗ, giúp sức trực tiếp để học viên khắc phục khuyết điểm.

b) Khiến trách, thông tin với cha mẹ học viên nhằm mục đích phối hợp giúp sức học viên khắc phục khuyết điểm.

c) Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực thi những giải pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Chương VI

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

Điều 39. Địa điểm, quy mô, diện tích s quy hoạnh

Địa điểm, quy mô, diện tích s quy hoạnh của trường phải phục vụ theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Điều 40. Cơ sở vật chất của trường trung học

1. Hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của trường trung học phải bảo vệ mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của trường trung học theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình rõ ràng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tăng cường góp vốn đầu tư cơ sở vật chất nhằm mục đích đạt những mức tiêu chuẩn cơ sở vật chất cao hơn thế nữa.

3. Nhà trường có trách nhiệm quản trị và vận hành và sử dụng hiệu suất cao cơ sở vật chất của nhà trường, tránh tiêu tốn lãng phí; định kỳ có kế hoạch tái tạo, tăng cấp cơ sở vật chất theo quy định; tuyệt đối không đưa vào sử dụng những cơ sở vật chất đang không còn niên hạn sử dụng, không bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín khi chưa tái tạo, sửa chữa thay thế.

Điều 41. Thiết bị giáo dục

1. Trường trung học được trang bị thiết bị giáo dục, tổ chức triển khai quản trị và vận hành và sử dụng có hiệu suất cao thiết bị giáo dục trong dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Giáo viên có trách nhiệm sử dụng hiệu suất cao thiết bị giáo dục của nhà trường vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học, giáo dục; khuyến khích giáo viên và học viên tự làm vật dụng dạy học theo yêu cầu về nội dung và phương pháp dạy học, giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.

Điều 42. Thư viện

1. Trường trung học có thư viện. Thư viện được tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Thư viện nhà trường phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập, dạy học, nghiên cứu và phân tích khoa học cho học viên, giáo viên, cán bộ và nhân viên cấp dưới.

3. Thư viện nhà trường được sắp xếp, sắp xếp bảo vệ an toàn và uy tín, khoa học, thân thiện, sinh động và phù phù thích hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học viên trung học. Khuyến khích những nhà trường xây dựng thư viện mở, tạo không khí đọc riêng dành riêng cho học viên. Phát triển thư viện điện tử ở những nơi có Đk.

4. Khuyến khích xã hội hóa trong tăng trưởng thư viện.

Điều 43. Tài chính của nhà trường

Tài sản, tài chính của trường trung học được góp vốn đầu tư, phục vụ, quản trị và vận hành và sử dụng theo quy định của pháp lý và những quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Chương VII

QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Điều 44. Ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên

1. Mỗi lớp có một ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên được tổ chức triển khai trong mọi năm học gồm những thành viên do cha mẹ, người giám hộ học viên cử ra để phối phù thích hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn trong việc giáo dục học viên.

2. Mỗi trường có một ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên được tổ chức triển khai trong mọi năm học gồm một số trong những thành viên do những ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên từng lớp cử ra để phối phù thích hợp với nhà trường thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên từng lớp, từng trường trung học được thực thi theo Điều lệ ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

Điều 45. Mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội

1. Nhà trường dữ thế chủ động phối hợp thường xuyên và ngặt nghèo với mái ấm gia đình và xã hội để xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục thống nhất nhằm mục đích thực thi tiềm năng, nguyên tắc giáo dục.

2. Nhà trường phối phù thích hợp với cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể tại địa phương, ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ học viên, những tổ chức triển khai chính trị-xã hội và thành viên có tương quan nhằm mục đích:

a) Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội để thực thi tiềm năng giáo dục.

b) Huy động những lực lượng và nguồn lực của hiệp hội chăm sóc cho việc nghiệp giáo dục, góp thêm phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường; xây dựng trào lưu học tập và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục lành mạnh, bảo vệ an toàn và uy tín; ngăn ngừa những hoạt động và sinh hoạt giải trí có tác động xấu đến học viên; tạo Đk để học viên được vui chơi, hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao lành mạnh phù phù thích hợp với lứa tuổi

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Điều lệ trường Trung học cơ sở, phổ thông 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Điều lệ trường Trung học cơ sở, phổ thông New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Điều lệ trường Trung học cơ sở, phổ thông Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Điều lệ trường Trung học cơ sở, phổ thông Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or tham gia Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Điều #lệ #trường #Trung #học #cơ #sở #phổ #thông