0765562555

Hoá học 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Hoá học 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ FULL 2022 được update : 2021-09-07 20:01:08

3830

Xin chàoHoá học 9 Bài 13 giúp những em học viên lớp 9 giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 nhiều chủng loại hợp chất vô cơ trang 43.

Việc giải Hóa 9 bài 13 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ

Giải bài tập Hóa 9 Bài 13 trang 43 Câu 1

Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của những hợp chất vô cơ:

1. Oxit

a) Oxit bazơ + … → bazơ

b) Oxit bazơ + … → muối + nước

c) Oxit axit + … → axit

d) Oxit axit + … → muối + nước

2. Bazơ

a) Bazơ + … → muối + nước

b) Bazơ + … → muối + nước

c) Bazơ + … → muối + bazơ

d) Bazơ oxit bazơ + nước

e) Oxit axit + oxit bazơ → …

3. Axit

a) Axit + … → muối + hiđro

b) Axit + … → muối + nước

c) Axit + … → muối + nước

d) Axit + … → muối + axit

4. Muối

a) Muối + … → axit + muối

b) Muối + … → muối + bazơ

c) Muối + … → muối + muối

d) Muối + … → muối + sắt kẽm kim loại

e) Muối … + …

Gợi ý đáp án 

1. Oxit

Tham khảo: Gợi ý vướng mắc tự luận Mô đun 3 môn Đạo đức Tiểu học

a) CaO + H2O → Ca(OH)2

b) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

c) SO3 + H2O → H2SO4

d) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

e) CaO + CO2 → CaCO3

2. Bazơ

a) 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

b) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

c) 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

d) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

3. Axit

a) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 ↑

b) H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 (ít tan) + 2H2O

c) 2HNO3 + CaO → Ca(NO3)2 + H2O

d) H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl

4. Muối

a) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HNO3

b) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

c) AgNO3 + NaCl → AgCl ↓ + NaNO3

d) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

e) 2KClO3 → 2KCl + 3O2 ↑ .

Câu 2

Để một mẩu natri hiđroxit trên tấm kính trong không khí, sau vài ngày thấy có chất rắn white color phủ ngoài. Nếu nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào chất rắn thấy có khí thoát ra, khí này làm đục nước vôi trong. Chất rắn white color là thành phầm phản ứng của natri hiđroxit với:

a) Oxit trong không khí.

b) Hơi nước trong không khí.

c) Cacbon đioxit và oxi trong không khí.

d) Cacbon đioxit và hơi nước trong không khí.

e) Cacbon đioxit trong không khí.

Tham khảo: Văn mẫu lớp 11: Dàn ý phân tích bài thơ Thương vợ

Giải thích và viết phương trình hóa học minh họa.

Gợi ý đáp án

Câu e đúng.

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

NaOH có tác dụng với HCl nhưng không giải phóng khí. Để khí bay ra làm đục nước vôi thì NaOH tác dụng với CO2 trong không khí cho Na2CO3 nên lúc cho chất này tác dụng với HCl mới cho khí (CO2) làm đục nước vôi trong.

Câu 3

Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Lọc hỗn hợp những chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đến khi khối lượng không đổi.

a) Viết những phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn thu được sau khoản thời hạn nung.

c) Tính khối lượng những chất có trong nước lọc.

Gợi ý đáp án

n NaOH = 20/40 =0,5 mol

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl (1)

Cu(OH)2to→ CuO + H2O (2)

b) Khối lượng chất rắn thu được sau khoản thời hạn nung:

Theo phương trình (1):

nNaOH = 2nCuCl2 = 0,4 mol

nNaOH dư = 0,5 – 0,4 = 0,1 mol

Tính khối lượng chất rắn CuO, theo (1) và (2) ta có:

nCuO = nCu(OH)2 = nCuCl2 = 0,2 mol

mCuO = 0,2 x 80 = 16g.

c) Khối lượng những chất trong nước lọc:

Khối lượng NaOH dư: mNaOH = 0,1 x 40 = 4g

Khối lượng NaCl trong nước lọc:

nNaCl = nNaOH = 0,4 mol

mNaCl = 0,4 x 58,5 = 23,4g.

Hoá học 9 Bài 13 giúp những em học viên lớp 9 giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 nhiều chủng loại hợp chất vô cơ trang 43.

Việc giải Hóa 9 bài 13 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ

Giải bài tập Hóa 9 Bài 13 trang 43 Câu 1

Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của những hợp chất vô cơ:

1. Oxit

a) Oxit bazơ + … → bazơ

b) Oxit bazơ + … → muối + nước

c) Oxit axit + … → axit

d) Oxit axit + … → muối + nước

2. Bazơ

a) Bazơ + … → muối + nước

b) Bazơ + … → muối + nước

c) Bazơ + … → muối + bazơ

d) Bazơ oxit bazơ + nước

e) Oxit axit + oxit bazơ → …

3. Axit

a) Axit + … → muối + hiđro

b) Axit + … → muối + nước

c) Axit + … → muối + nước

d) Axit + … → muối + axit

4. Muối

a) Muối + … → axit + muối

b) Muối + … → muối + bazơ

c) Muối + … → muối + muối

d) Muối + … → muối + sắt kẽm kim loại

e) Muối … + …

Gợi ý đáp án 

1. Oxit

Tham khảo: Gợi ý vướng mắc tự luận Mô đun 3 môn Đạo đức Tiểu học

a) CaO + H2O → Ca(OH)2

b) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

c) SO3 + H2O → H2SO4

d) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

e) CaO + CO2 → CaCO3

2. Bazơ

a) 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

b) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

c) 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

d) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

3. Axit

a) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 ↑

b) H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 (ít tan) + 2H2O

c) 2HNO3 + CaO → Ca(NO3)2 + H2O

d) H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl

4. Muối

a) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HNO3

b) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

c) AgNO3 + NaCl → AgCl ↓ + NaNO3

d) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

e) 2KClO3 → 2KCl + 3O2 ↑ .

Câu 2

Để một mẩu natri hiđroxit trên tấm kính trong không khí, sau vài ngày thấy có chất rắn white color phủ ngoài. Nếu nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào chất rắn thấy có khí thoát ra, khí này làm đục nước vôi trong. Chất rắn white color là thành phầm phản ứng của natri hiđroxit với:

a) Oxit trong không khí.

b) Hơi nước trong không khí.

c) Cacbon đioxit và oxi trong không khí.

d) Cacbon đioxit và hơi nước trong không khí.

e) Cacbon đioxit trong không khí.

Tham khảo: Văn mẫu lớp 11: Dàn ý phân tích bài thơ Thương vợ

Giải thích và viết phương trình hóa học minh họa.

Gợi ý đáp án

Câu e đúng.

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

NaOH có tác dụng với HCl nhưng không giải phóng khí. Để khí bay ra làm đục nước vôi thì NaOH tác dụng với CO2 trong không khí cho Na2CO3 nên lúc cho chất này tác dụng với HCl mới cho khí (CO2) làm đục nước vôi trong.

Câu 3

Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Lọc hỗn hợp những chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đến khi khối lượng không đổi.

a) Viết những phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn thu được sau khoản thời hạn nung.

c) Tính khối lượng những chất có trong nước lọc.

Gợi ý đáp án

n NaOH = 20/40 =0,5 mol

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl (1)

Cu(OH)2to→ CuO + H2O (2)

b) Khối lượng chất rắn thu được sau khoản thời hạn nung:

Theo phương trình (1):

nNaOH = 2nCuCl2 = 0,4 mol

nNaOH dư = 0,5 – 0,4 = 0,1 mol

Tính khối lượng chất rắn CuO, theo (1) và (2) ta có:

nCuO = nCu(OH)2 = nCuCl2 = 0,2 mol

mCuO = 0,2 x 80 = 16g.

c) Khối lượng những chất trong nước lọc:

Khối lượng NaOH dư: mNaOH = 0,1 x 40 = 4g

Khối lượng NaCl trong nước lọc:

nNaCl = nNaOH = 0,4 mol

mNaCl = 0,4 x 58,5 = 23,4g.


Bạn đang xem postt Hoá học 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Hoá học 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Hoá học 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Hoá học 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or ThamGia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Hoá #học #Bài #Luyện #tập #chương #Các #loại #hợp #chất #vô #cơ