0765562555

Luật bảo hiểm xã hội tiên tiến và phát triển nhất 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Luật bảo hiểm xã hội tiên tiến và phát triển nhất 2020 Chi tiết 2022 được update : 2021-09-10 03:45:38

3504

Xin chàoLuật số: 58/năm trước đó/QH13 là Luật bảo hiểm xã hội tiên tiến và phát triển nhất 2020 được Quốc hội trải qua ngày 20/11/năm trước đó và có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này.

Luật gồm có 9 chương, 125 điều quy định chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người tiêu dùng lao động; cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến bảo hiểm xã hội. Luật bảo hiểm xã hội số 58/năm trước đó/QH13 có thật nhiều điểm mới so với Luật bảo hiệm xã hội 2006 đang không còn hiệu lực hiện hành như:

Mức hưởng chính sách tử tuất 5 trường hợp được hưởng BHXH một lần Điều kiện, mức hưởng chính sách ốm đau 4 chính sách BHXH bắt buộc, 2 chính sách BHXH tự nguyện Ký hợp đồng lao động 1 tháng cũng khá được đóng BHXH

QUỐC HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Luật số: 58/năm trước đó/QH13

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 20 tháng 11 năm năm trước đó

LUẬTBẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật bảo hiểm xã hội.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này quy định chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người tiêu dùng lao động; cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt tập thể lao động, tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt người tiêu dùng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực thi bảo hiểm xã hội và quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm có:

a) Người thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn, hợp đồng lao động xác lập thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người tiêu dùng lao động với những người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp lý về lao động;

b) Người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác thao tác khác trong tổ chức triển khai cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan trách nhiệm, sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác thao tác cơ yếu hưởng lương như riêng với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sỹ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sỹ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

h) Người quản trị và vận hành doanh nghiệp, người quản trị và vận hành điều hành quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động và sinh hoạt giải trí không chuyên trách ở xã, phường, thị xã.

2. Người lao động là công dân quốc tế vào thao tác tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng từ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của nhà nước.

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có cơ quan nhà nước, cty sự nghiệp, cty vũ trang nhân dân; tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội khác; cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ marketing thương mại thành viên, tổng hợp tác, tổ chức triển khai khác và thành viên có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến bảo hiểm xã hội.

Các đối tượng người dùng quy định tại những khoản 1, 2 và 4 Điều này sau này gọi chung là người lao động.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Bảo hiểm xã hội là yếu tố bảo vệ thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là quy mô bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức triển khai mà người lao động và người tiêu dùng lao động phải tham gia.

3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là quy mô bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức triển khai mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù phù thích hợp với thu nhập của tớ và Nhà nước có chủ trương tương hỗ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chính sách hưu trí và tử tuất.

4. Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, được hình thành từ góp phần của người lao động, người tiêu dùng lao động và có sự tương hỗ của Nhà nước.

5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời hạn được xem từ khi người lao động khởi đầu đóng bảo hiểm xã hội cho tới lúc dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời hạn đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội.

6. Thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội hoặc thành viên khác trong mái ấm gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang sẵn có trách nhiệm và trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình.

7. Bảo hiểm hưu trí tương hỗ update là chủ trương bảo hiểm xã hội mang tính chất chất chất tự nguyện nhằm mục đích tiềm năng tương hỗ update cho chính sách hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ sản xuất lập quỹ từ sự góp phần của người lao động và người tiêu dùng lao động dưới hình thức thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí thành viên, được bảo toàn và tích lũy trải qua hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý.

Điều 4. Các chính sách bảo hiểm xã hội

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có những chính sách sau này:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có những chính sách sau này:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

3. Bảo hiểm hưu trí tương hỗ update do nhà nước quy định.

Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội

1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được xem trên cơ sở mức đóng, thời hạn đóng bảo hiểm xã hội và có san sẻ Một trong những người dân tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được xem trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được xem trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

3. Người lao động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chính sách hưu trí và chính sách tử tuất trên cơ sở thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được xem hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời hạn làm cơ sở tính hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội.

4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản trị và vận hành triệu tập, thống nhất, công khai minh bạch, minh bạch; được sử dụng đúng mục tiêu và được hạch toán độc lập theo những quỹ thành phần, những nhóm đối tượng người dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước quy định và chính sách tiền lương do người tiêu dùng lao động quyết định hành động.

5. Việc thực thi bảo hiểm xã hội phải đơn thuần và giản dị, thuận tiện và đơn thuần và giản dị, thuận tiện, bảo vệ kịp thời và khá đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Điều 6. Chính sách của Nhà nước riêng với bảo hiểm xã hội

1. Khuyến khích, tạo Đk để cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

3. Bảo hộ quỹ bảo hiểm xã hội và có giải pháp bảo toàn, tăng trưởng quỹ.

4. Khuyến khích người tiêu dùng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí tương hỗ update.

5. Ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội.

Điều 7. Nội dung quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội

1. Ban hành, tổ chức triển khai thực thi văn bản pháp lý, kế hoạch, chủ trương bảo hiểm xã hội.

2. Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

3. Thực hiện công tác thao tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội.

4. Tổ chức cỗ máy thực thi bảo hiểm xã hội; đào tạo và giảng dạy, tập huấn nguồn nhân lực làm công tác thao tác bảo hiểm xã hội.

5. Quản lý về thu, chi, bảo toàn, tăng trưởng và cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp lý về bảo hiểm xã hội; xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội.

7. Hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội.

Điều 8. Cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội

1. nhà nước thống nhất quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phụ trách trước nhà nước thực thi quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ thực thi quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội.

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham gia, phối phù thích hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này gọi chung là cấp tỉnh) thực thi quản trị và vận hành về thu, chi, bảo toàn, tăng trưởng và cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

5. Ủy ban nhân dân những cấp thực thi quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương theo phân cấp của nhà nước.

Điều 9. Hiện đại hóa quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội

1. Nhà nước khuyến khích góp vốn đầu tư tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển và phương tiện đi lại kỹ thuật tiên tiến và phát triển để quản trị và vận hành, thực thi bảo hiểm xã hội.

2. Đến năm 2020, hoàn thành xong việc xây dựng và vận hành cơ sở tài liệu điện tử về quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội trong phạm vi toàn nước.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội

1. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng bảo hiểm xã hội.

2. Xây dựng chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền văn bản pháp lý về bảo hiểm xã hội.

3. Xây dựng và trình nhà nước chỉ tiêu tăng trưởng đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội.

4. Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai triển khai thực thi chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp lý, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, trừ quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này.

7. Trình nhà nước quyết định hành động giải pháp xử lý trong trường hợp thiết yếu để bảo vệ quyền, quyền lợi chính đáng về bảo hiểm xã hội của người lao động.

8. Thực hiện công tác thao tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội.

9. Tổ chức tập huấn, đào tạo và giảng dạy về bảo hiểm xã hội.

10. Tổ chức nghiên cứu và phân tích khoa học và hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội.

11. Hằng năm, văn bản báo cáo giải trình nhà nước về tình hình thực thi bảo hiểm xã hội.

Điều 11. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bảo hiểm xã hội

1. Xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền cơ chế quản trị và vận hành tài chính về bảo hiểm xã hội; ngân sách quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp lý và xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo việc thực thi quản trị và vận hành tài chính về bảo hiểm xã hội.

3. Hằng năm, gửi văn bản báo cáo giải trình về tình hình quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội cho Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp và văn bản báo cáo giải trình nhà nước.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân những cấp về bảo hiểm xã hội

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

2. Xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội hằng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động.

3. Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp lý và xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội.

5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, tương hỗ update chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

Điều 13. Thanh tra bảo hiểm xã hội

1. Thanh tra lao động – thương binh và xã hội thực thi hiệu suất cao thanh tra chuyên ngành về việc thực thi chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý về thanh tra.

2. Thanh tra tài chính thực thi hiệu suất cao thanh tra chuyên ngành về quản trị và vận hành tài chính bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý về thanh tra.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực thi hiệu suất cao thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý có tương quan.

4. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của tổ chức triển khai công đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận

1. Tổ chức công đoàn có những quyền sau này:

a) Bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Yêu cầu người tiêu dùng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phục vụ thông tin về bảo hiểm xã hội của người lao động;

c) Giám sát và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội;

d) Khởi kiện ra Tòa án riêng với hành vi vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội gây tác động đến quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Luật công đoàn.

2. Tổ chức công đoàn có những trách nhiệm sau này:

a) Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động;

b) Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp lý về bảo hiểm xã hội;

c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm của tớ có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực thi chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, dữ thế chủ động tham gia nhiều chủng quy mô bảo hiểm xã hội phù phù thích hợp với bản thân và mái ấm gia đình; tham gia bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; phản biện xã hội, tham gia với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội; giám sát việc thực thi chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý.

Điều 15. Quyền và trách nhiệm của tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt người tiêu dùng lao động

1. Tổ chức đại diện thay mặt thay mặt người tiêu dùng lao động có những quyền sau này:

a) Bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội.

2. Tổ chức đại diện thay mặt thay mặt người tiêu dùng lao động có những trách nhiệm sau này:

a) Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội cho những người dân tiêu dùng lao động;

b) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp lý về bảo hiểm xã hội;

c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

Điều 16. Chế độ văn bản báo cáo giải trình, truy thuế kiểm toán

1. Hằng năm, nhà nước văn bản báo cáo giải trình Quốc hội về tình hình thực thi chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội, quản trị và vận hành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội.

2. Định kỳ ba năm, Kiểm toán nhà nước thực thi truy thuế kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội và văn bản báo cáo giải trình kết quả với Quốc hội. Theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội được truy thuế kiểm toán đột xuất.

Điều 17. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

4. Gian lận, hàng fake hồ sơ trong việc thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

5. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp không đúng pháp lý.

6. Cản trở, gây trở ngại vất vả hoặc làm thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, người tiêu dùng lao động.

7. Truy cập, khai thác trái pháp lý cơ sở tài liệu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

8. Báo cáo sai thực sự; phục vụ thông tin, số liệu không đúng chuẩn về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Chương II

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 18. Quyền của người lao động

1. Được tham gia và hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

2. Được cấp và quản trị và vận hành sổ bảo hiểm xã hội.

3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội khá đầy đủ, kịp thời, theo một trong những hình thức chi trả sau:

a) Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức triển khai dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền;

b) Thông qua thông tin tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng nhà nước;

c) Thông qua người tiêu dùng lao động.

4. Hưởng bảo hiểm y tế trong những trường hợp sau này:

a) Đang hưởng lương hưu;

b) Trong thời hạn nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

c) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

d) Đang hưởng trợ cấp ốm đau riêng với những người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành.

5. Được dữ thế chủ động đi khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ Đk để hưởng bảo hiểm xã hội.

6. Ủy quyền cho những người dân khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

7. Định kỳ 06 tháng được người tiêu dùng lao động phục vụ thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; được yêu cầu người tiêu dùng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội phục vụ thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

8. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý.

Điều 19. Trách nhiệm của người lao động

1. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

2. Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội.

3. Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội.

Điều 20. Quyền của người tiêu dùng lao động

1. Từ chối thực thi những yêu cầu không đúng quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội.

2. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý.

Điều 21. Trách nhiệm của người tiêu dùng lao động

1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

4. Phối phù thích hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động.

5. Phối phù thích hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động, xác nhận thời hạn đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc thôi việc theo quy định của pháp lý.

6. Cung cấp đúng chuẩn, khá đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu tương quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.

7. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai minh bạch thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động; phục vụ thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức triển khai công đoàn yêu cầu.

8. Hằng năm, niêm yết công khai minh bạch thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội phục vụ theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này.

Điều 22. Quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội

1. Tổ chức quản trị và vận hành nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp lý.

2. Từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định của pháp lý.

3. Yêu cầu người tiêu dùng lao động xuất trình sổ quản trị và vận hành lao động, bảng lương và thông tin, tài liệu khác tương quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

4. Được cơ quan Đk doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy ghi nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí gửi bản sao giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, giấy ghi nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc quyết định hành động xây dựng để thực thi Đk lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế riêng với doanh nghiệp, tổ chức triển khai xây mới.

5. Định kỳ 06 tháng được cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về lao động ở địa phương phục vụ thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa phận.

6. Được cơ quan thuế phục vụ mã số thuế của người tiêu dùng lao động; định kỳ hằng năm phục vụ thông tin về ngân sách tiền lương để tính thuế của người tiêu dùng lao động.

7. Kiểm tra việc thực thi chủ trương bảo hiểm xã hội; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

8. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản trị và vận hành quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

9. Xử lý vi phạm pháp lý hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

1. Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

2. Ban hành mẫu sổ, mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Tổ chức thực thi thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

4. Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động; quản trị và vận hành sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động đã được xử lý và xử lý chính sách hưu trí hoặc tử tuất.

5. Tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xử lý và xử lý chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức triển khai trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khá đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn.

6. Hằng năm, xác nhận thời hạn đóng bảo hiểm xã hội cho từng người lao động; phục vụ đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chính sách, thủ tục thực thi bảo hiểm xã hội khi người lao động, người tiêu dùng lao động hoặc tổ chức triển khai công đoàn yêu cầu.

7. Hằng năm, phục vụ thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để người tiêu dùng lao động niêm yết công khai minh bạch.

8. Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội; tàng trữ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý.

9. Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

10. Thực hiện những giải pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quyết định hành động của Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội.

11. Thực hiện công tác thao tác thống kê, kế toán tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

12. Tập huấn và hướng dẫn trách nhiệm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

13. Định kỳ 06 tháng, văn bản báo cáo giải trình Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội và hằng năm, văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; văn bản báo cáo giải trình Bộ Y tế về tình hình thực thi bảo hiểm y tế; văn bản báo cáo giải trình Bộ Tài chính về tình hình quản trị và vận hành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hằng năm, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cùng cấp về tình hình thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong phạm vi địa phương quản trị và vận hành.

14. Công khai trên phương tiện đi lại truyền thông về người tiêu dùng lao động vi phạm trách nhiệm và trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

15. Cung cấp tài liệu, thông tin tương quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

16. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

17. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Chương III

BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Mục 1. CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Điều 24. Đối tượng vận dụng chính sách ốm đau

Đối tượng vận dụng chính sách ốm đau là người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 25. Điều kiện hưởng chính sách ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn không mong muốn mà không phải là tai nạn không mong muốn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn không mong muốn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức mạnh thể chất, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo khuôn khổ do nhà nước quy định thì không được hưởng chính sách ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Điều 26. Thời gian hưởng chính sách ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chính sách ốm đau trong một năm riêng với những người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày thao tác không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong Đk thường thì thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm thuộc khuôn khổ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành hoặc thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số kỹ thuật từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành thì được hưởng chính sách ốm đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn hưởng chính sách ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chính sách ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời hạn hưởng tối đa bằng thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội.

3. Thời gian hưởng chính sách ốm đau riêng với những người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này vị trí căn cứ vào thời hạn điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Điều 27. Thời gian hưởng chính sách khi con ốm đau

1. Thời gian hưởng chính sách khi con ốm đau trong một năm cho từng con được xem theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày thao tác nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày thao tác nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời hạn hưởng chính sách khi con ốm đau của từng người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày thao tác không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 28. Mức hưởng chính sách ốm đau

1. Người lao động hưởng chính sách ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới khởi đầu thao tác hoặc người lao động trước này đã có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, tiếp theo đó bị gián đoạn thời hạn thao tác mà phải nghỉ việc hưởng chính sách ốm đau ngay trong tháng thứ nhất trở lại thao tác thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

2. Người lao động hưởng tiếp chính sách ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng được quy định như sau:

a) Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

b) Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

c) Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

3. Người lao động hưởng chính sách ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc.

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được xem bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau khoản thời hạn ốm đau

1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chính sách ốm đau đủ thời hạn trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong mức chừng thời hạn 30 ngày đầu trở lại thao tác mà sức mạnh thể chất chưa phục hồi thì được nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Thời gian nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất gồm có một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời hạn nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất từ thời gian ở thời gian cuối năm trước đó chuyển tiếp sang thời điểm đầu xuân mới tiếp theo thì thời hạn nghỉ này được xem cho năm trước đó.

2. Số ngày nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất do người tiêu dùng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định hành động, trường hợp cty sử dụng lao động chưa tồn tại công đoàn cơ sở thì do người tiêu dùng lao động quyết định hành động như sau:

a) Tối đa 10 ngày riêng với những người lao động sức mạnh thể chất chưa phục hồi sau thời hạn ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

b) Tối đa 07 ngày riêng với những người lao động sức mạnh thể chất chưa phục hồi sau thời hạn ốm đau do phải phẫu thuật;

c) Bằng 05 ngày riêng với những trường hợp khác.

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau khoản thời hạn ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Mục 2. CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Điều 30. Đối tượng vận dụng chính sách thai sản

Đối tượng vận dụng chính sách thai sản là người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 31. Điều kiện hưởng chính sách thai sản

1. Người lao động được hưởng chính sách thai sản khi thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực thi giải pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại những điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước lúc sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước lúc sinh con.

4. Người lao động đủ Đk quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc thôi việc trước thời gian sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chính sách thai sản theo quy định tại những Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Điều 32. Thời gian hưởng chính sách khi khám thai

1. Trong thời hạn mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không thường thì thì được nghỉ 02 ngày cho từng lần khám thai.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày thao tác không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 33. Thời gian hưởng chính sách khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 34. Thời gian hưởng chính sách khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản trước và sau khoản thời hạn sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chính sách thai sản trước lúc sinh tối đa không thật 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản như sau:

a) 05 ngày thao tác;

b) 07 ngày thao tác khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày thao tác, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày thao tác;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày thao tác.

Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản quy định tại khoản này được xem trong mức chừng thời hạn 30 ngày đầu Tính từ lúc ngày vợ sinh con.

3. Trường hợp sau khoản thời hạn sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ thời điểm ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ thời điểm ngày con chết, nhưng thời hạn nghỉ việc hưởng chính sách thai sản không vượt quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này; thời hạn này sẽ không còn tính vào thời hạn nghỉ việc riêng theo quy định của pháp lý về lao động.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khoản thời hạn sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản riêng với thời hạn còn sót lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ Đk quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản cho tới lúc con đủ 06 tháng tuổi.

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chính sách thai sản riêng với thời hạn còn sót lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khoản thời hạn sinh con hoặc gặp rủi ro không mong muốn sau khoản thời hạn sinh mà không hề đủ sức mạnh thể chất để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản cho tới lúc con đủ 06 tháng tuổi.

7. Thời gian hưởng chính sách thai sản quy định tại những khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 35. Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

1. Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chính sách khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chính sách khi sinh con cho tới thời gian giao đứa trẻ cho những người dân mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này. Trong trường hợp Tính từ lúc ngày sinh đến thời gian giao đứa trẻ mà thời hạn hưởng chính sách thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chính sách thai sản cho tới lúc đủ 60 ngày tính một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

2. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chính sách thai sản từ thời gian nhận con cho tới lúc con đủ 06 tháng tuổi.

3. nhà nước quy định rõ ràng chính sách thai sản, thủ tục hưởng chính sách thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

Điều 36. Thời gian hưởng chính sách khi nhận nuôi con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản cho tới lúc con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội tụ đủ Đk hưởng chính sách thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chính sách.

Điều 37. Thời gian hưởng chính sách khi thực thi những giải pháp tránh thai

1. Khi thực thi những giải pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chính sách thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 07 ngày riêng với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

b) 15 ngày riêng với những người lao động thực thi giải pháp triệt sản.

2. Thời gian hưởng chính sách thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho từng con bằng 02 lần mức lương cơ thường trực tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ thường trực tháng sinh con cho từng con.

Điều 39. Mức hưởng chính sách thai sản

1. Người lao động hưởng chính sách thai sản theo quy định tại những Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chính sách thai sản được xem như sau:

a) Mức thừa kế 1 tháng bằng 100% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước lúc nghỉ việc hưởng chính sách thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chính sách thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, những khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức trung bình tiền lương tháng của hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức thừa kế 1 ngày riêng với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được xem bằng mức hưởng chính sách thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chính sách khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xem theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức thừa kế 1 ngày được xem bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản từ 14 ngày thao tác trở lên trong tháng sẽ là thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người tiêu dùng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng về Đk, thời hạn, mức hưởng của những đối tượng người dùng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.

Điều 40. Lao động nữ đi làm việc trước lúc hết thời hạn nghỉ sinh con

1. Lao động nữ trọn vẹn có thể đi làm việc trước lúc hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ những Đk sau này:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chính sách tối thiểu được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người tiêu dùng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày thao tác, lao động nữ đi làm việc trước lúc hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chính sách thai sản cho tới lúc hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời hạn hưởng chính sách thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong mức chừng thời hạn 30 ngày đầu thao tác mà sức mạnh thể chất chưa phục hồi thì được nghỉ ngơi sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất gồm có một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời hạn nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất từ thời gian ở thời gian cuối năm trước đó chuyển tiếp sang thời điểm đầu xuân mới tiếp theo thì thời hạn nghỉ này được xem cho năm trước đó.

2. Số ngày nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất quy định tại khoản 1 Điều này do người tiêu dùng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định hành động, trường hợp cty sử dụng lao động chưa xây dựng công đoàn cơ sở thì do người tiêu dùng lao động quyết định hành động. Thời gian nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày riêng với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày riêng với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày riêng với những trường hợp khác.

3. Mức hưởng chính sách dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Mục 3. CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 42. Đối tượng vận dụng chính sách tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đối tượng vận dụng chính sách tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 43. Điều kiện hưởng chính sách tai nạn không mong muốn lao động

Người lao động được hưởng chính sách tai nạn không mong muốn lao động khi có đủ những Đk sau này:

1. Bị tai nạn không mong muốn thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Tại nơi thao tác và trong giờ thao tác;

b) Ngoài nơi thao tác hoặc ngoài giờ thao tác khi thực thi việc tuân theo yêu cầu của người tiêu dùng lao động;

c) Trên tuyến phố đi và về từ nơi ở đến nơi thao tác trong mức chừng thời hạn và tuyến phố hợp lý.

2. Suy giảm kĩ năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn không mong muốn quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 44. Điều kiện hưởng chính sách bệnh nghề nghiệp

Người lao động được hưởng chính sách bệnh nghề nghiệp khi có đủ những Đk sau này:

1. Bị bệnh thuộc khuôn khổ bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khi thao tác trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hoặc nghề có yếu tố ô nhiễm;

2. Suy giảm kĩ năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 45. Giám định mức suy giảm kĩ năng lao động

1. Người lao động bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm kĩ năng lao động khi thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định;

b) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.

2. Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm kĩ năng lao động khi thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Vừa bị tai nạn không mong muốn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp;

b) Bị tai nạn không mong muốn lao động nhiều lần;

c) Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.

Điều 46. Trợ cấp một lần

1. Người lao động bị suy giảm kĩ năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% kĩ năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, tiếp theo đó cứ suy giảm thêm một% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được xem bằng 0,5 tháng, tiếp theo đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được xem thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc để điều trị.

Điều 47. Trợ cấp hằng tháng

1. Người lao động bị suy giảm kĩ năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% kĩ năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, tiếp theo đó cứ suy giảm thêm một% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được xem bằng 0,5%, tiếp theo đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được xem thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc để điều trị.

Điều 48. Thời điểm hưởng trợ cấp

1. Thời điểm hưởng trợ cấp quy định tại những Điều 46, 47 và 50 của Luật này được xem từ thời điểm tháng người lao động điều trị xong, ra viện.

2. Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm kĩ năng lao động thì thời gian hưởng trợ cấp phép mới được xem từ thời điểm tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Điều 49. Phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình

Người lao động bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương những hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của khung hình thì được cấp phương tiện đi lại trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn vị trí căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật.

Điều 50. Trợ cấp phục vụ

Người lao động bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tinh thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 47 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Điều 51. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động đang thao tác bị chết do tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời hạn điều trị lần đầu do tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Điều 52. Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau khoản thời hạn điều trị thương tật, bệnh tật

1. Người lao động sau khoản thời hạn điều trị ổn định thương tật do tai nạn không mong muốn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức mạnh thể chất chưa phục hồi thì được nghỉ ngơi sức phục hồi sức mạnh thể chất từ 05 ngày đến 10 ngày.

2. Mức thừa kế 1 ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất tại mái ấm gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ ngơi sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở triệu tập.

Mục 4. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Điều 53. Đối tượng vận dụng chính sách hưu trí

Đối tượng vận dụng chính sách hưu trí là người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm thuộc khuôn khổ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ 15 năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số kỹ thuật 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong số đó có đủ 15 năm thao tác làm khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn không mong muốn rủi ro không mong muốn nghề nghiệp.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm thuộc khuôn khổ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ 15 năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số kỹ thuật 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn không mong muốn rủi ro không mong muốn nghề nghiệp.

3. Lao động nữ là người hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị xã tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

4. nhà nước quy định Đk về tuổi hưởng lương hưu riêng với một số trong những trường hợp đặc biệt quan trọng; Đk hưởng lương hưu của những đối tượng người dùng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm kĩ năng lao động

1. Người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với những người đủ Đk hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm kĩ năng lao động từ 61% trở lên thì đủ Đk hưởng lương hưu khi suy giảm kĩ năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho tới năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới có thể đủ Đk hưởng lương hưu khi suy giảm kĩ năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm kĩ năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm thuộc khuôn khổ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm kĩ năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với những người đủ Đk hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm thuộc khuôn khổ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành.

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành cho tới trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Đk quy định tại Điều 54 của Luật này được xem bằng 45% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, tiếp theo đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% riêng với nam và 3% riêng với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Đk quy định tại Điều 54 của Luật này được xem bằng 45% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ thời điểm năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ thời điểm năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được xem thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Đk quy định tại Điều 55 của Luật này được xem như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tiếp theo đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời hạn lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là một trong%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ suất Phần Trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ Đk hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được xem theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ Đk hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

6. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 57. Điều chỉnh lương hưu

nhà nước quy định việc kiểm soát và điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế tài chính phù phù thích hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội cao hơn thế nữa số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được xem theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn thế nữa số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được xem bằng 0,5 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 59. Thời điểm hưởng lương hưu

1. Đối với những người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại những điểm a, b, c, d, đ, e và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời gian hưởng lương hưu là thời gian ghi trong quyết định hành động nghỉ việc do người tiêu dùng lao động lập khi người lao động đã đủ Đk hưởng lương hưu theo quy định của pháp lý.

2. Đối với những người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời gian hưởng lương hưu được xem từ thời điểm tháng liền kề khi người lao động đủ Đk hưởng lương hưu và có văn bản đề xuất kiến nghị gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Đối với những người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này và người đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, thời gian hưởng lương hưu là thời gian ghi trong văn bản đề xuất kiến nghị của người lao động đã đủ Đk hưởng lương hưu theo quy định.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng về thời gian hưởng lương hưu riêng với những người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại những khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra quốc tế để định cư;

c) Người hiện giờ đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng con người như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang quy trình AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ Đk để hưởng lương hưu.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được xem theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được xem như sau:

a) 1,5 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng trước năm năm trước đó;

b) 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng từ thời điểm năm năm trước đó trở đi;

c) Trường hợp thời hạn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực thi theo quy định tại khoản 2 Điều này sẽ không còn gồm có số tiền Nhà nước tương hỗ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời gian ghi trong quyết định hành động của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Điều 61. Bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ Đk để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 62. Mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Người lao động thuộc đối tượng người dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương này thì tính trung bình tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước lúc nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong mức chừng thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;

c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong mức chừng thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;

d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong mức chừng thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 trong năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm năm ngoái thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;

đ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;

e) Tham gia bảo hiểm xã hội từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;

g) Tham gia bảo hiểm xã hội từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời hạn.

2. Người lao động có toàn bộ thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do người tiêu dùng lao động quyết định hành động thì tính trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời hạn.

3. Người lao động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng người dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do người tiêu dùng lao động quyết định hành động thì tính trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của những thời hạn, trong số đó thời hạn đóng theo chính sách tiền lương do Nhà nước quy định được xem trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 63. Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm vị trí căn cứ tính mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật này được kiểm soát và điều chỉnh theo mức lương cơ thường trực thời gian hưởng chính sách hưu trí riêng với những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này.

Đối với những người lao động khởi đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này trở đi thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm vị trí căn cứ tính mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được kiểm soát và điều chỉnh như quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm vị trí căn cứ tính mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật này được kiểm soát và điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của nhà nước.

Điều 64. Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm ngưng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Xuất cảnh trái phép;

b) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;

c) Có vị trí căn cứ xác lập việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp lý.

2. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tiếp tục thực thi khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp lý về cư trú. Trường hợp có quyết định hành động có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố mất tích thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu, trợ cấp còn được truy lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng Tính từ lúc thời gian dừng hưởng.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội khi quyết định hành động tạm ngưng hưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày tạm ngưng hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội phải ra quyết định hành động xử lý và xử lý hưởng; trường hợp quyết định hành động chấm hết hưởng bảo hiểm xã hội thì phải nêu rõ nguyên do.

Điều 65. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội riêng với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra quốc tế để định cư

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra quốc tế để định cư được xử lý và xử lý hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần riêng với những người đang hưởng lương hưu được xem theo thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội trong số đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm năm trước này được xem bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ thời điểm năm năm trước đó trở đi được xem bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; tiếp theo đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

3. Mức trợ cấp một lần riêng với những người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng 03 tháng trợ cấp đang hưởng.

Mục 5. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau này khi chết thì người lo mai táng được trao một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời hạn đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời hạn điều trị do tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ thường trực tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

3. Người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau này khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội tụ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm kĩ năng lao động từ 61 % trở lên.

2. Thân nhân của những người dân quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, gồm có:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong mái ấm gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang sẵn có trách nhiệm và trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên riêng với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên riêng với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong mái ấm gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang sẵn có trách nhiệm và trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình nếu dưới 60 tuổi riêng với nam, dưới 55 tuổi riêng với nữ và bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81 % trở lên.

3. Thân nhân quy định tại những điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không còn thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này sẽ không còn gồm có khoản trợ cấp theo quy định của pháp lý về ưu đãi người dân có công.

4. Thời hạn đề xuất kiến nghị khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau:

a) Trong thời hạn 04 tháng Tính từ lúc ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề xuất kiến nghị;

b) Trong thời hạn 04 tháng trước hoặc sau thời gian thân nhân quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề xuất kiến nghị.

Điều 68. Mức trợ cấp tuất hằng tháng

1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng riêng với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không còn người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không thật 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người dân này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực thi Tính từ lúc tháng liền kề sau tháng mà đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời gian hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ thời điểm tháng con được sinh.

Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau này khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người lao động chết không thuộc những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;

2. Người lao động chết thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không còn thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;

3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên;

4. Trường hợp người lao động chết mà không còn thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực thi theo quy định của pháp lý về thừa kế.

Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần

1. Mức trợ cấp tuất một lần riêng với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội được xem theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm năm trước đó; bằng 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng bảo hiểm xã hội từ thời điểm năm năm trước đó trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm vị trí căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực thi theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

2. Mức trợ cấp tuất một lần riêng với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được xem theo thời hạn đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng tiếp theo đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm sút 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

3. Mức lương cơ sở vốn để làm tính trợ cấp tuất một lần là mức lương cơ thường trực tháng mà người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết.

Điều 71. Chế độ hưu trí và chính sách tử tuất riêng với những người vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Chế độ hưu trí và tử tuất riêng với những người lao động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực thi như sau:

a) Có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì Đk, mức hưởng lương hưu thực thi theo chủ trương bảo hiểm xã hội bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở, trừ đối tượng người dùng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này;

b) Có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp tuất hằng tháng được thực thi theo chủ trương bảo hiểm xã hội bắt buộc;

c) Có từ đủ 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp mai táng được thực thi theo chủ trương bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Chương IV

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Mục 1. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Điều 72. Đối tượng vận dụng chính sách hưu trí

Đối tượng vận dụng chính sách hưu trí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này.

Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ những Đk sau này:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Người lao động đã đủ Đk về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời hạn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho tới lúc đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Điều 74. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành cho tới trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018 mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Đk quy định tại Điều 73 của Luật này được xem bằng 45% mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; tiếp theo đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% riêng với nam và 3% riêng với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Đk quy định tại Điều 73 của Luật này được xem bằng 45% mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ thời điểm năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ thời điểm năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được xem thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Việc kiểm soát và điều chỉnh lương hưu được thực thi theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

Điều 75. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội cao hơn thế nữa số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được xem theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn thế nữa số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được xem bằng 0,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 76. Thời điểm hưởng lương hưu

1. Thời điểm hưởng lương hưu của những đối tượng người dùng quy định tại Điều 72 của Luật này được xem từ thời điểm tháng liền kề sau tháng người tham gia bảo hiểm xã hội tụ đủ Đk hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 của Luật này.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng Điều này.

Điều 77. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Đủ Đk về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 của Luật này nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Ra quốc tế để định cư;

c) Người hiện giờ đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng con người như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang quy trình AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được xem theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được xem như sau:

a) 1,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng trước năm năm trước đó;

b) 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng từ thời điểm năm năm trước đó trở đi;

c) Trường hợp thời hạn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của đối tượng người dùng được Nhà nước tương hỗ thực thi theo quy định tại khoản 2 Điều này sẽ không còn gồm có số tiền Nhà nước tương hỗ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời gian ghi trong quyết định hành động của cơ quan bảo hiểm xã hội.

5. Việc thực thi chính sách bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu ra quốc tế để định cư được thực thi theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 65 của Luật này.

Điều 78. Bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, tạm ngưng, hưởng tiếp lương hưu

1. Người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ Đk để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 77 của Luật này thì được bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội.

2. Việc tạm ngưng, hưởng tiếp lương hưu riêng với những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực thi theo quy định tại Điều 64 của Luật này.

Điều 79. Mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

1. Mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được xem bằng trung bình những mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời hạn đóng.

2. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm vị trí căn cứ tính mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được kiểm soát và điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của nhà nước.

Mục 2. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Điều 80. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau này khi chết thì người lo mai táng được trao trợ cấp mai táng:

a) Người lao động có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;

b) Người đang hưởng lương hưu.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ thường trực tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

3. Trường hợp người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 81. Trợ cấp tuất

1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

2. Mức trợ cấp tuất một lần riêng với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội được xem theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho trong năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm năm trước đó; bằng 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng từ thời điểm năm năm trước đó trở đi.

Trường hợp người lao động có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức trung bình tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức trợ cấp tuất một lần riêng với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được xem theo thời hạn đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng tiếp theo đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm sút 0,5 tháng lương hưu.

Chương V

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 82. Các nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội

1. Người sử dụng lao động đóng theo quy định tại Điều 86 của Luật này.

2. Người lao động đóng theo quy định tại Điều 85 và Điều 87 của Luật này.

3. Tiền sinh lời của hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư từ quỹ.

4. Hỗ trợ của Nhà nước.

5. Các thu nhập hợp pháp khác.

Điều 83. Các quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội

1. Quỹ ốm đau và thai sản.

2. Quỹ tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Quỹ hưu trí và tử tuất.

Điều 84. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

1. Trả những chính sách bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động theo quy định tại Chương III và Chương IV của Luật này.

2. Đóng bảo hiểm y tế cho những người dân đang hưởng lương hưu hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau riêng với những người lao động bị mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành.

3. Chi tiêu quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 90 của Luật này.

4. Trả phí khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động riêng với trường hợp không do người tiêu dùng lao động trình làng đi khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động mà kết quả giám định đủ Đk hưởng chính sách bảo hiểm xã hội.

5. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật này.

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này, mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau:

a) Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế, riêng với những người lao động đã có quy trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở riêng với những người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Phương thức đóng được thực thi 3 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế.

Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp thu, nộp bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động và Đk phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực thi đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khoản thời hạn về nước.

3. Người lao động không thao tác và không hưởng tiền lương từ 14 ngày thao tác trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này sẽ không còn được xem để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chính sách thai sản.

4. Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao phối hợp đồng lao động với nhiều người tiêu dùng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này riêng với hợp đồng lao động giao kết thứ nhất.

5. Người lao động hưởng tiền lương theo thành phầm, theo khoán tại những doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ marketing thương mại thành viên, tổng hợp tác hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực thi hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

6. Việc xác lập thời hạn đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu và trợ cấp tuất hằng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng; trường hợp người lao động đủ Đk về tuổi hưởng lương hưu mà thời hạn đóng bảo hiểm xã hội không đủ tối đa 06 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng không đủ với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người tiêu dùng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước lúc nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

7. Việc tính hưởng chính sách hưu trí và tử tuất trong trường hợp thời hạn đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ được xem như sau:

a) Từ 01 tháng đến 06 tháng sẽ là nửa năm;

b) Từ 07 tháng đến 11 tháng sẽ là một năm.

Điều 86. Mức đóng và phương thức đóng của người tiêu dùng lao động

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

b) 1% vào quỹ tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên mức lương cơ sở riêng với từng người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 1% vào quỹ tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp;

b) 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

3. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho những người dân lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này.

4. Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 85 của Luật này.

5. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ marketing thương mại thành viên, tổng hợp tác hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo thành phầm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực thi hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

6. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng khoản 5 Điều 85 và khoản 5 Điều 86 của Luật này.

Điều 87. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm vị trí căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và tốt nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào Đk tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, kĩ năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức tương hỗ, đối tượng người dùng tương hỗ và thời gian thực thi chủ trương tương hỗ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2. Người lao động được chọn một trong những phương thức đóng sau này:

a) Hằng tháng;

b) 03 tháng một lần;

c) 06 tháng một lần;

d) 12 tháng một lần;

đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho trong năm không đủ với mức cao hơn thế nữa mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

3. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 88. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

a) Trong trường hợp người tiêu dùng lao động gặp trở ngại vất vả phải tạm ngưng sản xuất, marketing thương mại dẫn đến việc người lao động và người tiêu dùng lao động không trọn vẹn có thể đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời hạn không thật 12 tháng;

b) Hết thời hạn tạm ngưng đóng quy định tại điểm a khoản này, người tiêu dùng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời hạn tạm ngưng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

2. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người tiêu dùng lao động được tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác lập người lao động bị oan, sai thì thực thi việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời hạn bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

3. nhà nước quy định rõ ràng Điều này và những trường hợp khác tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động thuộc đối tượng người dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và những khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

2. Đối với những người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do người tiêu dùng lao động quyết định hành động thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp lý về lao động.

Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và những khoản tương hỗ update khác theo quy định của pháp lý về lao động.

3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn thế nữa 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

4. nhà nước quy định rõ ràng việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc riêng với những người lao động, người tiêu dùng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

Điều 90. Chi tiêu quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội

1. Chi tiêu quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội được sử dụng để thực thi những trách nhiệm sau này:

a) Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội; tập huấn, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm về bảo hiểm xã hội;

b) Cải cách thủ tục bảo hiểm xã hội, tân tiến hóa khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành; tăng trưởng, quản trị và vận hành người tham gia, người thụ hưởng bảo hiểm xã hội;

c) Tổ chức thu, chi trả bảo hiểm xã hội và hoạt động và sinh hoạt giải trí cỗ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội những cấp.

2. Source kinh phí góp vốn đầu tư để thực thi những trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, hằng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư từ quỹ.

Định kỳ 03 năm, nhà nước văn bản báo cáo giải trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động về mức ngân sách quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội.

3. Thủ tướng nhà nước quy định rõ ràng khoản 1 Điều này.

Điều 91. Nguyên tắc góp vốn đầu tư

Hoạt động góp vốn đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, hiệu suất cao và tịch thu được vốn góp vốn đầu tư.

Điều 92. Các hình thức góp vốn đầu tư

1. Mua trái phiếu nhà nước.

2. Gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng từ tiền gửi tại những ngân hàng nhà nước thương mại có chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt theo xếp loại tin tưởng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Cho ngân sách nhà nước vay.

4. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Chương VI

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 93. Cơ quan bảo hiểm xã hội

1. Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có hiệu suất cao thực thi chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội, quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và trách nhiệm khác theo quy định của Luật này.

2. nhà nước quy định rõ ràng tổ chức triển khai, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Điều 94. Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội

1. Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội được tổ chức triển khai ở cấp vương quốc có trách nhiệm chỉ huy, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

2. Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội gồm đại diện thay mặt thay mặt Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt người tiêu dùng lao động, cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội, cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức triển khai khác có tương quan.

3. Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội có quản trị, những Phó quản trị và những ủy viên do Thủ tướng nhà nước chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội là 05 năm.

4. nhà nước quy định rõ ràng về chính sách thao tác, trách nhiệm và kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội.

Điều 95. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội

1. Thông qua kế hoạch tăng trưởng ngành bảo hiểm xã hội, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hằng năm về thực thi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề án bảo toàn và tăng trưởng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Giám sát, kiểm tra việc thực thi của cơ quan bảo hiểm xã hội về kế hoạch, kế hoạch, đề án sau khoản thời hạn được phê duyệt.

2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kế hoạch tăng trưởng bảo hiểm xã hội, kiện toàn khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ chế quản trị và vận hành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Quyết định và phụ trách trước nhà nước về những hình thức góp vốn đầu tư và cơ cấu tổ chức triển khai góp vốn đầu tư của những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở đề xuất kiến nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Thông qua những văn bản báo cáo giải trình hằng năm về việc thực thi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tình hình quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước lúc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền.

5. Thông qua dự trù hằng năm về thu, chi những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; mức ngân sách quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước lúc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền.

6. Hằng năm, văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước về tình hình thực thi những trách nhiệm, quyền hạn theo quy định và kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí.

7. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác do Thủ tướng nhà nước giao.

Chương VII

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mục 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 96. Sổ bảo hiểm xã hội

1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội là cơ sở để xử lý và xử lý những chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

2. Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

3. nhà nước quy định trình tự, thủ tục tham gia và xử lý và xử lý những chính sách bảo hiểm xã hội bằng phương thức thanh toán giao dịch thanh toán điện tử.

Điều 97. Hồ sơ Đk tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Hồ sơ Đk tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu gồm có:

a) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người tiêu dùng lao động kèm theo list người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất gồm có:

a) Đơn đề xuất kiến nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động;

b) Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng.

3. nhà nước quy định thủ tục, hồ sơ tham gia, cấp sổ bảo hiểm xã hội riêng với đối tượng người dùng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 98. Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội

1. Người sử dụng lao động phải thông tin bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh thông tin thành viên của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội gồm có:

a) Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh thông tin thành viên;

b) Sổ bảo hiểm xã hội;

c) Bản sao sách vở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương quan đến việc kiểm soát và điều chỉnh thông tin thành viên theo quy định của pháp lý.

Điều 99. Giải quyết Đk tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Việc xử lý và xử lý Đk tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày giao phối hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc tuyển dụng, người tiêu dùng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau này:

a) 20 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định riêng với những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu;

b) 07 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định riêng với những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu;

c) 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định riêng với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội; trường hợp quy trình xác minh thời hạn đóng bảo hiểm xã hội phức tạp thì không thật 45 ngày. Trường hợp không cấp thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do;

d) 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định riêng với trường hợp kiểm soát và điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng trình tự, thủ tục tham gia và xử lý và xử lý chính sách bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Mục 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 100. Hồ sơ hưởng chính sách ốm đau

1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện riêng với những người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở quốc tế thì hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở quốc tế cấp.

3. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chính sách ốm đau do người tiêu dùng lao động lập.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và bộ sưu tập giấy quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 101 của Luật này.

Điều 101. Hồ sơ hưởng chính sách thai sản

1. Hồ sơ hưởng chính sách thai sản riêng với lao động nữ sinh con gồm có:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khoản thời hạn sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khoản thời hạn sinh con mà không hề đủ sức mạnh thể chất để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khoản thời hạn sinh mà không được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai riêng với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực thi giải pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội riêng với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện riêng với trường hợp điều trị nội trú.

3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy ghi nhận nuôi con nuôi.

4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế riêng với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chính sách thai sản do người tiêu dùng lao động lập.

Điều 102. Giải quyết hưởng chính sách ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày Tính từ lúc ngày trở lại thao tác, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho những người dân tiêu dùng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời gian sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người tiêu dùng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm xử lý và xử lý của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người tiêu dùng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải xử lý và xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho những người dân lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời gian sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải xử lý và xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho những người dân lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 103. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày người lao động đủ Đk hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau ốm đau, thai sản, người tiêu dùng lao động lập list và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho những người dân lao động; trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 104. Hồ sơ hưởng chính sách tai nạn không mong muốn lao động

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Biên bản khảo sát tai nạn không mong muốn lao động, trường hợp bị tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ được xác lập là tai nạn không mong muốn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ.

3. Giấy ra viện sau khoản thời hạn đã điều động trị tai nạn không mong muốn lao động.

4. Biên bản giám định mức suy giảm kĩ năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

5. Văn bản đề xuất kiến nghị xử lý và xử lý chính sách tai nạn không mong muốn lao động.

Điều 105. Hồ sơ hưởng chính sách bệnh nghề nghiệp

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Biên bản đo đạc môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có yếu tố ô nhiễm, trường hợp biên bản xác lập cho nhiều người thì hồ sơ của từng người lao động có bản trích sao.

3. Giấy ra viện sau khoản thời hạn điều trị bệnh nghề nghiệp, trường hợp không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp.

4. Biên bản giám định mức suy giảm kĩ năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

5. Văn bản đề xuất kiến nghị xử lý và xử lý chính sách bệnh nghề nghiệp.

Điều 106. Giải quyết hưởng chính sách tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 104 và Điều 105 của Luật này.

2. Trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý hưởng chính sách tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp; trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 107. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động lập list người đã hưởng chính sách tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức mạnh thể chất chưa phục hồi và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý chính sách dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất cho những người dân lao động và chuyển tiền cho cty sử dụng lao động; trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

3. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho những người dân lao động.

Điều 108. Hồ sơ hưởng lương hưu

1. Hồ sơ hưởng lương hưu riêng với những người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chính sách hưu trí hoặc văn bản chấm hết hợp đồng lao động hưởng chính sách hưu trí;

c) Biên bản giám định mức suy giảm kĩ năng lao động của Hội đồng giám định y khoa riêng với những người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy ghi nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn không mong muốn rủi ro không mong muốn nghề nghiệp riêng với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật này.

2. Hồ sơ hưởng lương hưu riêng với những người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời hạn tham gia bảo hiểm xã hội gồm khắp cơ thể đang chấp hành hình phạt tù gồm có:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Đơn đề xuất kiến nghị hưởng lương hưu;

c) Giấy ủy quyền làm thủ tục xử lý và xử lý chính sách hưu trí và nhận lương hưu riêng với những người đang chấp hành hình phạt tù;

d) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp riêng với trường hợp xuất cảnh trái phép;

đ) Quyết định có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố mất tích riêng với trường hợp người mất tích trở về.

Điều 109. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề xuất kiến nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

3. Đối với những người ra quốc tế để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được xác nhận hoặc công chứng một trong những sách vở sau này:

a) Hộ chiếu do quốc tế cấp;

b) Thị thực của cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp có xác nhận việc được cho phép nhập cư với nguyên do định cư ở quốc tế;

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch quốc tế; sách vở xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp.

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

5. Đối với những người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực thi theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời gian người lao động được hưởng lương hưu, người tiêu dùng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời gian người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời gian người lao động đủ Đk và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định riêng với những người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định riêng với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho những người dân lao động; trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 111. Hồ sơ hưởng chính sách tử tuất

1. Hồ sơ hưởng chính sách tử tuất riêng với những người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội gồm có:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định hành động tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý;

c) Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của những thân nhân riêng với trường hợp đủ Đk hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

d) Biên bản khảo sát tai nạn không mong muốn lao động, trường hợp bị tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ được xác lập là tai nạn không mong muốn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ quy định tại khoản 2 Điều 104 của Luật này; bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp riêng với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp;

đ) Biên bản giám định mức suy giảm kĩ năng lao động riêng với thân nhân bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên.

2. Hồ sơ hưởng chính sách tử tuất của người đang hưởng hoặc người đang tạm ngưng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng gồm có:

a) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định hành động tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý;

b) Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của những thân nhân riêng với trường hợp đủ Đk hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

c) Biên bản giám định mức suy giảm kĩ năng lao động riêng với thân nhân bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên.

Điều 112. Giải quyết hưởng chính sách tử tuất

1. Trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày người bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của tớ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho những người dân tiêu dùng lao động.

2. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người tiêu dùng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 113. Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng riêng với những người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp và người bị Tòa án tuyên bố mất tích trở về

1. Đơn đề xuất kiến nghị hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

2. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp riêng với những người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp.

3. Quyết định có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố mất tích riêng với trường hợp Tòa án tuyên bố mất tích trở về đã có hiệu lực hiện hành pháp lý.

Điều 114. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng riêng với những người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người bị Tòa án tuyên bố mất tích trở về

1. Người lao động nộp hồ sơ quy định tại Điều 113 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý; trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 115. Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.

Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý; trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 116. Giải quyết hưởng chính sách bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.

2. Trường hợp nộp hồ sơ và xử lý và xử lý hưởng chính sách bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người lao động thuộc đối tượng người dùng được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội.

Điều 117. Hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động để xử lý và xử lý chính sách bảo hiểm xã hội

1. Hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động để xử lý và xử lý chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

2. Việc khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động phải bảo vệ đúng chuẩn, công khai minh bạch, minh bạch. Hội đồng giám định y khoa phụ trách về tính chất đúng chuẩn của kết quả giám định của tớ theo quy định của pháp lý.

Chương VIII

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 118. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội

1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội và những người dân khác có quyền đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành động, hành vi của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên khi có vị trí căn cứ nhận định rằng quyết định hành động, hành vi đó vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và quyền lợi hợp pháp của tớ.

2. Người sử dụng lao động có quyền đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành động, hành vi của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên khi có vị trí căn cứ nhận định rằng quyết định hành động, hành vi đó vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và quyền lợi hợp pháp của tớ.

Điều 119. Trình tự xử lý và xử lý khiếu nại về bảo hiểm xã hội

1. Việc xử lý và xử lý khiếu nại riêng với quyết định hành động, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được thực thi theo quy định của pháp lý về khiếu nại.

2. Việc xử lý và xử lý khiếu nại riêng với quyết định hành động, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau này:

a) Khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hành động hoặc người dân có hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người dân có quyết định hành động, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không hề tồn tại thì cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm xử lý và xử lý;

b) Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp lý.

3. Trường hợp người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khước từ với quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được xử lý và xử lý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Trường hợp người khiếu nại khước từ với quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại của cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được xử lý và xử lý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại được vận dụng theo quy định của pháp lý về khiếu nại.

Điều 120. Tố cáo, xử lý và xử lý tố cáo về bảo hiểm xã hội

Việc tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo hành vi vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội được thực thi theo quy định của pháp lý về tố cáo.

Điều 121. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt và giải pháp khắc phục hậu quả trong nghành nghề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

1. Thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội gồm có:

a) Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 46 của Luật xử lý vi phạm hành chính;

b) Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật xử lý vi phạm hành chính;

c) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định hành động xây dựng có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này trọn vẹn có thể giao cho cấp phó thực thi xử lý vi phạm hành chính.

3. Mức phạt tiền tối đa riêng với nghành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, những hình thức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và những quy định khác có tương quan về xử phạt vi phạm hành chính thực thi theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp lý có tương quan.

Điều 122. Xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội

1. Cơ quan, tổ chức triển khai có hành vi vi phạm quy định của Luật này, tùy từng tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp lý.

2. Cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này, tùy từng tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp lý.

3. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp lý, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất vay góp vốn đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội trung bình của năm trước đó liền kề tính trên số tiền, thời hạn chậm đóng; nếu không thực thi thì theo yêu cầu của người dân có thẩm quyền, ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ thông tin tài khoản tiền gửi của người tiêu dùng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào thông tin tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 123. Quy định chuyển tiếp

1. Các quy định của Luật này được vận dụng riêng với những người đã tham gia bảo hiểm xã hội từ trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành.

2. Người đang hưởng lương hưu trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1994, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hằng tháng, trợ cấp hằng tháng riêng với cán bộ xã, phường, thị xã đã nghỉ việc, người đang không còn thời hạn hưởng trợ cấp hiện giờ đang hưởng trợ cấp hằng tháng và người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp lý trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thì vẫn thực thi theo những quy định trước kia và được kiểm soát và điều chỉnh mức hưởng.

3. Người lao động đã có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội gồm có phụ cấp khu vực thì ngoài lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất thì được xử lý và xử lý hưởng trợ cấp khu vực một lần; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đang hưởng phụ cấp khu vực hằng tháng tại nơi thường trú có phụ cấp khu vực thì được tiếp tục hưởng.

4. Người hưởng chính sách phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với hai chính sách hưu trí và tử tuất; người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành đang hưởng chính sách ốm đau trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành được thực thi theo quy định của nhà nước.

5. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thì khi chết được vận dụng chính sách tử tuất quy định tại Luật này.

6. Người lao động có thời hạn thao tác trong khu vực nhà nước trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 nếu đủ Đk hưởng nhưng không được xử lý và xử lý trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời hạn này sẽ là thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội. Việc tính thời hạn công tác thao tác trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực thi theo những văn bản quy định trước kia về tính chất thời hạn công tác thao tác trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân, và công an nhân dân.

7. Hằng năm, Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí góp vốn đầu tư vào quỹ bảo hiểm xã hội để bảo vệ trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội riêng với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995; đóng bảo hiểm xã hội cho thời hạn thao tác trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 riêng với những người quy định tại khoản 6 Điều này.

8. Người lao động đủ Đk và hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì vẫn thực thi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11.

9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao phối hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

10. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 124. Hiệu lực thi hành

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018.

2. Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Điều 125. Quy định rõ ràng

nhà nước, cơ quan có thẩm quyền quy định rõ ràng những điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 trải qua ngày 20 tháng 11 năm năm trước đó.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘINguyễn Sinh Hùng

Luật số: 58/năm trước đó/QH13 là Luật bảo hiểm xã hội tiên tiến và phát triển nhất 2020 được Quốc hội trải qua ngày 20/11/năm trước đó và có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này.

Luật gồm có 9 chương, 125 điều quy định chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người tiêu dùng lao động; cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến bảo hiểm xã hội. Luật bảo hiểm xã hội số 58/năm trước đó/QH13 có thật nhiều điểm mới so với Luật bảo hiệm xã hội 2006 đang không còn hiệu lực hiện hành như:

Mức hưởng chính sách tử tuất 5 trường hợp được hưởng BHXH một lần Điều kiện, mức hưởng chính sách ốm đau 4 chính sách BHXH bắt buộc, 2 chính sách BHXH tự nguyện Ký hợp đồng lao động 1 tháng cũng khá được đóng BHXH

QUỐC HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Luật số: 58/năm trước đó/QH13

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 20 tháng 11 năm năm trước đó

LUẬTBẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật bảo hiểm xã hội.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này quy định chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người tiêu dùng lao động; cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt tập thể lao động, tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt người tiêu dùng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực thi bảo hiểm xã hội và quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm có:

a) Người thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn, hợp đồng lao động xác lập thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người tiêu dùng lao động với những người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp lý về lao động;

b) Người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác thao tác khác trong tổ chức triển khai cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan trách nhiệm, sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác thao tác cơ yếu hưởng lương như riêng với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sỹ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sỹ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng;

h) Người quản trị và vận hành doanh nghiệp, người quản trị và vận hành điều hành quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động và sinh hoạt giải trí không chuyên trách ở xã, phường, thị xã.

2. Người lao động là công dân quốc tế vào thao tác tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng từ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của nhà nước.

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có cơ quan nhà nước, cty sự nghiệp, cty vũ trang nhân dân; tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội khác; cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ marketing thương mại thành viên, tổng hợp tác, tổ chức triển khai khác và thành viên có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến bảo hiểm xã hội.

Các đối tượng người dùng quy định tại những khoản 1, 2 và 4 Điều này sau này gọi chung là người lao động.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Bảo hiểm xã hội là yếu tố bảo vệ thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là quy mô bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức triển khai mà người lao động và người tiêu dùng lao động phải tham gia.

3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là quy mô bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức triển khai mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù phù thích hợp với thu nhập của tớ và Nhà nước có chủ trương tương hỗ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chính sách hưu trí và tử tuất.

4. Quỹ bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, được hình thành từ góp phần của người lao động, người tiêu dùng lao động và có sự tương hỗ của Nhà nước.

5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời hạn được xem từ khi người lao động khởi đầu đóng bảo hiểm xã hội cho tới lúc dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời hạn đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội.

6. Thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội hoặc thành viên khác trong mái ấm gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang sẵn có trách nhiệm và trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình.

7. Bảo hiểm hưu trí tương hỗ update là chủ trương bảo hiểm xã hội mang tính chất chất chất tự nguyện nhằm mục đích tiềm năng tương hỗ update cho chính sách hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ sản xuất lập quỹ từ sự góp phần của người lao động và người tiêu dùng lao động dưới hình thức thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí thành viên, được bảo toàn và tích lũy trải qua hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư theo quy định của pháp lý.

Điều 4. Các chính sách bảo hiểm xã hội

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có những chính sách sau này:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có những chính sách sau này:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

3. Bảo hiểm hưu trí tương hỗ update do nhà nước quy định.

Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội

1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được xem trên cơ sở mức đóng, thời hạn đóng bảo hiểm xã hội và có san sẻ Một trong những người dân tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được xem trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được xem trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

3. Người lao động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chính sách hưu trí và chính sách tử tuất trên cơ sở thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được xem hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời hạn làm cơ sở tính hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội.

4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản trị và vận hành triệu tập, thống nhất, công khai minh bạch, minh bạch; được sử dụng đúng mục tiêu và được hạch toán độc lập theo những quỹ thành phần, những nhóm đối tượng người dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước quy định và chính sách tiền lương do người tiêu dùng lao động quyết định hành động.

5. Việc thực thi bảo hiểm xã hội phải đơn thuần và giản dị, thuận tiện và đơn thuần và giản dị, thuận tiện, bảo vệ kịp thời và khá đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Điều 6. Chính sách của Nhà nước riêng với bảo hiểm xã hội

1. Khuyến khích, tạo Đk để cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

3. Bảo hộ quỹ bảo hiểm xã hội và có giải pháp bảo toàn, tăng trưởng quỹ.

4. Khuyến khích người tiêu dùng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí tương hỗ update.

5. Ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội.

Điều 7. Nội dung quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội

1. Ban hành, tổ chức triển khai thực thi văn bản pháp lý, kế hoạch, chủ trương bảo hiểm xã hội.

2. Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

3. Thực hiện công tác thao tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội.

4. Tổ chức cỗ máy thực thi bảo hiểm xã hội; đào tạo và giảng dạy, tập huấn nguồn nhân lực làm công tác thao tác bảo hiểm xã hội.

5. Quản lý về thu, chi, bảo toàn, tăng trưởng và cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp lý về bảo hiểm xã hội; xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội.

7. Hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội.

Điều 8. Cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội

1. nhà nước thống nhất quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phụ trách trước nhà nước thực thi quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ thực thi quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội.

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham gia, phối phù thích hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này gọi chung là cấp tỉnh) thực thi quản trị và vận hành về thu, chi, bảo toàn, tăng trưởng và cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

5. Ủy ban nhân dân những cấp thực thi quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương theo phân cấp của nhà nước.

Điều 9. Hiện đại hóa quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội

1. Nhà nước khuyến khích góp vốn đầu tư tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển và phương tiện đi lại kỹ thuật tiên tiến và phát triển để quản trị và vận hành, thực thi bảo hiểm xã hội.

2. Đến năm 2020, hoàn thành xong việc xây dựng và vận hành cơ sở tài liệu điện tử về quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội trong phạm vi toàn nước.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội

1. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng bảo hiểm xã hội.

2. Xây dựng chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền văn bản pháp lý về bảo hiểm xã hội.

3. Xây dựng và trình nhà nước chỉ tiêu tăng trưởng đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội.

4. Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai triển khai thực thi chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp lý, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, trừ quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này.

7. Trình nhà nước quyết định hành động giải pháp xử lý trong trường hợp thiết yếu để bảo vệ quyền, quyền lợi chính đáng về bảo hiểm xã hội của người lao động.

8. Thực hiện công tác thao tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội.

9. Tổ chức tập huấn, đào tạo và giảng dạy về bảo hiểm xã hội.

10. Tổ chức nghiên cứu và phân tích khoa học và hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội.

11. Hằng năm, văn bản báo cáo giải trình nhà nước về tình hình thực thi bảo hiểm xã hội.

Điều 11. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bảo hiểm xã hội

1. Xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền cơ chế quản trị và vận hành tài chính về bảo hiểm xã hội; ngân sách quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp lý và xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo việc thực thi quản trị và vận hành tài chính về bảo hiểm xã hội.

3. Hằng năm, gửi văn bản báo cáo giải trình về tình hình quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội cho Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp và văn bản báo cáo giải trình nhà nước.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân những cấp về bảo hiểm xã hội

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

2. Xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội hằng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động.

3. Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp lý và xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội.

5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, tương hỗ update chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

Điều 13. Thanh tra bảo hiểm xã hội

1. Thanh tra lao động – thương binh và xã hội thực thi hiệu suất cao thanh tra chuyên ngành về việc thực thi chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý về thanh tra.

2. Thanh tra tài chính thực thi hiệu suất cao thanh tra chuyên ngành về quản trị và vận hành tài chính bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý về thanh tra.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực thi hiệu suất cao thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý có tương quan.

4. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của tổ chức triển khai công đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận

1. Tổ chức công đoàn có những quyền sau này:

a) Bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Yêu cầu người tiêu dùng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phục vụ thông tin về bảo hiểm xã hội của người lao động;

c) Giám sát và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội;

d) Khởi kiện ra Tòa án riêng với hành vi vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội gây tác động đến quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Luật công đoàn.

2. Tổ chức công đoàn có những trách nhiệm sau này:

a) Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động;

b) Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp lý về bảo hiểm xã hội;

c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm của tớ có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực thi chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, dữ thế chủ động tham gia nhiều chủng quy mô bảo hiểm xã hội phù phù thích hợp với bản thân và mái ấm gia đình; tham gia bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; phản biện xã hội, tham gia với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội; giám sát việc thực thi chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý.

Điều 15. Quyền và trách nhiệm của tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt người tiêu dùng lao động

1. Tổ chức đại diện thay mặt thay mặt người tiêu dùng lao động có những quyền sau này:

a) Bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội.

2. Tổ chức đại diện thay mặt thay mặt người tiêu dùng lao động có những trách nhiệm sau này:

a) Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội cho những người dân tiêu dùng lao động;

b) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp lý về bảo hiểm xã hội;

c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội.

Điều 16. Chế độ văn bản báo cáo giải trình, truy thuế kiểm toán

1. Hằng năm, nhà nước văn bản báo cáo giải trình Quốc hội về tình hình thực thi chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội, quản trị và vận hành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội.

2. Định kỳ ba năm, Kiểm toán nhà nước thực thi truy thuế kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội và văn bản báo cáo giải trình kết quả với Quốc hội. Theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội được truy thuế kiểm toán đột xuất.

Điều 17. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

4. Gian lận, hàng fake hồ sơ trong việc thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

5. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp không đúng pháp lý.

6. Cản trở, gây trở ngại vất vả hoặc làm thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, người tiêu dùng lao động.

7. Truy cập, khai thác trái pháp lý cơ sở tài liệu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

8. Báo cáo sai thực sự; phục vụ thông tin, số liệu không đúng chuẩn về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Chương II

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 18. Quyền của người lao động

1. Được tham gia và hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

2. Được cấp và quản trị và vận hành sổ bảo hiểm xã hội.

3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội khá đầy đủ, kịp thời, theo một trong những hình thức chi trả sau:

a) Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức triển khai dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền;

b) Thông qua thông tin tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng nhà nước;

c) Thông qua người tiêu dùng lao động.

4. Hưởng bảo hiểm y tế trong những trường hợp sau này:

a) Đang hưởng lương hưu;

b) Trong thời hạn nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

c) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

d) Đang hưởng trợ cấp ốm đau riêng với những người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành.

5. Được dữ thế chủ động đi khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ Đk để hưởng bảo hiểm xã hội.

6. Ủy quyền cho những người dân khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

7. Định kỳ 06 tháng được người tiêu dùng lao động phục vụ thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; được yêu cầu người tiêu dùng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội phục vụ thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

8. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý.

Điều 19. Trách nhiệm của người lao động

1. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

2. Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội.

3. Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội.

Điều 20. Quyền của người tiêu dùng lao động

1. Từ chối thực thi những yêu cầu không đúng quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội.

2. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý.

Điều 21. Trách nhiệm của người tiêu dùng lao động

1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

4. Phối phù thích hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động.

5. Phối phù thích hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động, xác nhận thời hạn đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc thôi việc theo quy định của pháp lý.

6. Cung cấp đúng chuẩn, khá đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu tương quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.

7. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai minh bạch thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động; phục vụ thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức triển khai công đoàn yêu cầu.

8. Hằng năm, niêm yết công khai minh bạch thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội phục vụ theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này.

Điều 22. Quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội

1. Tổ chức quản trị và vận hành nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp lý.

2. Từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định của pháp lý.

3. Yêu cầu người tiêu dùng lao động xuất trình sổ quản trị và vận hành lao động, bảng lương và thông tin, tài liệu khác tương quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

4. Được cơ quan Đk doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy ghi nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí gửi bản sao giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí, giấy ghi nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc quyết định hành động xây dựng để thực thi Đk lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế riêng với doanh nghiệp, tổ chức triển khai xây mới.

5. Định kỳ 06 tháng được cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về lao động ở địa phương phục vụ thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa phận.

6. Được cơ quan thuế phục vụ mã số thuế của người tiêu dùng lao động; định kỳ hằng năm phục vụ thông tin về ngân sách tiền lương để tính thuế của người tiêu dùng lao động.

7. Kiểm tra việc thực thi chủ trương bảo hiểm xã hội; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

8. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản trị và vận hành quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

9. Xử lý vi phạm pháp lý hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

1. Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

2. Ban hành mẫu sổ, mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sau khoản thời hạn có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Tổ chức thực thi thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

4. Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động; quản trị và vận hành sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động đã được xử lý và xử lý chính sách hưu trí hoặc tử tuất.

5. Tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xử lý và xử lý chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức triển khai trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khá đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn.

6. Hằng năm, xác nhận thời hạn đóng bảo hiểm xã hội cho từng người lao động; phục vụ đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chính sách, thủ tục thực thi bảo hiểm xã hội khi người lao động, người tiêu dùng lao động hoặc tổ chức triển khai công đoàn yêu cầu.

7. Hằng năm, phục vụ thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để người tiêu dùng lao động niêm yết công khai minh bạch.

8. Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội; tàng trữ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp lý.

9. Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

10. Thực hiện những giải pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quyết định hành động của Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội.

11. Thực hiện công tác thao tác thống kê, kế toán tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

12. Tập huấn và hướng dẫn trách nhiệm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

13. Định kỳ 06 tháng, văn bản báo cáo giải trình Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội và hằng năm, văn bản báo cáo giải trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; văn bản báo cáo giải trình Bộ Y tế về tình hình thực thi bảo hiểm y tế; văn bản báo cáo giải trình Bộ Tài chính về tình hình quản trị và vận hành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hằng năm, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cùng cấp về tình hình thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong phạm vi địa phương quản trị và vận hành.

14. Công khai trên phương tiện đi lại truyền thông về người tiêu dùng lao động vi phạm trách nhiệm và trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

15. Cung cấp tài liệu, thông tin tương quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

16. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thực thi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý.

17. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Chương III

BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Mục 1. CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Điều 24. Đối tượng vận dụng chính sách ốm đau

Đối tượng vận dụng chính sách ốm đau là người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 25. Điều kiện hưởng chính sách ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn không mong muốn mà không phải là tai nạn không mong muốn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn không mong muốn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức mạnh thể chất, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo khuôn khổ do nhà nước quy định thì không được hưởng chính sách ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Điều 26. Thời gian hưởng chính sách ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chính sách ốm đau trong một năm riêng với những người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày thao tác không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong Đk thường thì thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm thuộc khuôn khổ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành hoặc thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số kỹ thuật từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành thì được hưởng chính sách ốm đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn hưởng chính sách ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chính sách ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời hạn hưởng tối đa bằng thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội.

3. Thời gian hưởng chính sách ốm đau riêng với những người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này vị trí căn cứ vào thời hạn điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Điều 27. Thời gian hưởng chính sách khi con ốm đau

1. Thời gian hưởng chính sách khi con ốm đau trong một năm cho từng con được xem theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày thao tác nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày thao tác nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời hạn hưởng chính sách khi con ốm đau của từng người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày thao tác không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 28. Mức hưởng chính sách ốm đau

1. Người lao động hưởng chính sách ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới khởi đầu thao tác hoặc người lao động trước này đã có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, tiếp theo đó bị gián đoạn thời hạn thao tác mà phải nghỉ việc hưởng chính sách ốm đau ngay trong tháng thứ nhất trở lại thao tác thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

2. Người lao động hưởng tiếp chính sách ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng được quy định như sau:

a) Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

b) Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

c) Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

3. Người lao động hưởng chính sách ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc.

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được xem bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau khoản thời hạn ốm đau

1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chính sách ốm đau đủ thời hạn trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong mức chừng thời hạn 30 ngày đầu trở lại thao tác mà sức mạnh thể chất chưa phục hồi thì được nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Thời gian nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất gồm có một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời hạn nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất từ thời gian ở thời gian cuối năm trước đó chuyển tiếp sang thời điểm đầu xuân mới tiếp theo thì thời hạn nghỉ này được xem cho năm trước đó.

2. Số ngày nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất do người tiêu dùng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định hành động, trường hợp cty sử dụng lao động chưa tồn tại công đoàn cơ sở thì do người tiêu dùng lao động quyết định hành động như sau:

a) Tối đa 10 ngày riêng với những người lao động sức mạnh thể chất chưa phục hồi sau thời hạn ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

b) Tối đa 07 ngày riêng với những người lao động sức mạnh thể chất chưa phục hồi sau thời hạn ốm đau do phải phẫu thuật;

c) Bằng 05 ngày riêng với những trường hợp khác.

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau khoản thời hạn ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Mục 2. CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Điều 30. Đối tượng vận dụng chính sách thai sản

Đối tượng vận dụng chính sách thai sản là người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 31. Điều kiện hưởng chính sách thai sản

1. Người lao động được hưởng chính sách thai sản khi thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực thi giải pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại những điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước lúc sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước lúc sinh con.

4. Người lao động đủ Đk quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc thôi việc trước thời gian sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chính sách thai sản theo quy định tại những Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Điều 32. Thời gian hưởng chính sách khi khám thai

1. Trong thời hạn mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không thường thì thì được nghỉ 02 ngày cho từng lần khám thai.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày thao tác không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 33. Thời gian hưởng chính sách khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 34. Thời gian hưởng chính sách khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản trước và sau khoản thời hạn sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chính sách thai sản trước lúc sinh tối đa không thật 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản như sau:

a) 05 ngày thao tác;

b) 07 ngày thao tác khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày thao tác, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày thao tác;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày thao tác.

Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản quy định tại khoản này được xem trong mức chừng thời hạn 30 ngày đầu Tính từ lúc ngày vợ sinh con.

3. Trường hợp sau khoản thời hạn sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ thời điểm ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ thời điểm ngày con chết, nhưng thời hạn nghỉ việc hưởng chính sách thai sản không vượt quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này; thời hạn này sẽ không còn tính vào thời hạn nghỉ việc riêng theo quy định của pháp lý về lao động.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khoản thời hạn sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản riêng với thời hạn còn sót lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ Đk quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản cho tới lúc con đủ 06 tháng tuổi.

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chính sách thai sản riêng với thời hạn còn sót lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khoản thời hạn sinh con hoặc gặp rủi ro không mong muốn sau khoản thời hạn sinh mà không hề đủ sức mạnh thể chất để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản cho tới lúc con đủ 06 tháng tuổi.

7. Thời gian hưởng chính sách thai sản quy định tại những khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 35. Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

1. Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chính sách khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chính sách khi sinh con cho tới thời gian giao đứa trẻ cho những người dân mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này. Trong trường hợp Tính từ lúc ngày sinh đến thời gian giao đứa trẻ mà thời hạn hưởng chính sách thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chính sách thai sản cho tới lúc đủ 60 ngày tính một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

2. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chính sách thai sản từ thời gian nhận con cho tới lúc con đủ 06 tháng tuổi.

3. nhà nước quy định rõ ràng chính sách thai sản, thủ tục hưởng chính sách thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

Điều 36. Thời gian hưởng chính sách khi nhận nuôi con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản cho tới lúc con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội tụ đủ Đk hưởng chính sách thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chính sách.

Điều 37. Thời gian hưởng chính sách khi thực thi những giải pháp tránh thai

1. Khi thực thi những giải pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chính sách thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 07 ngày riêng với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

b) 15 ngày riêng với những người lao động thực thi giải pháp triệt sản.

2. Thời gian hưởng chính sách thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho từng con bằng 02 lần mức lương cơ thường trực tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ thường trực tháng sinh con cho từng con.

Điều 39. Mức hưởng chính sách thai sản

1. Người lao động hưởng chính sách thai sản theo quy định tại những Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chính sách thai sản được xem như sau:

a) Mức thừa kế 1 tháng bằng 100% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước lúc nghỉ việc hưởng chính sách thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chính sách thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, những khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức trung bình tiền lương tháng của hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức thừa kế 1 ngày riêng với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được xem bằng mức hưởng chính sách thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chính sách khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xem theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức thừa kế 1 ngày được xem bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản từ 14 ngày thao tác trở lên trong tháng sẽ là thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người tiêu dùng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng về Đk, thời hạn, mức hưởng của những đối tượng người dùng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.

Điều 40. Lao động nữ đi làm việc trước lúc hết thời hạn nghỉ sinh con

1. Lao động nữ trọn vẹn có thể đi làm việc trước lúc hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ những Đk sau này:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chính sách tối thiểu được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người tiêu dùng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày thao tác, lao động nữ đi làm việc trước lúc hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chính sách thai sản cho tới lúc hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời hạn hưởng chính sách thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong mức chừng thời hạn 30 ngày đầu thao tác mà sức mạnh thể chất chưa phục hồi thì được nghỉ ngơi sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất gồm có một ngày dài nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời hạn nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất từ thời gian ở thời gian cuối năm trước đó chuyển tiếp sang thời điểm đầu xuân mới tiếp theo thì thời hạn nghỉ này được xem cho năm trước đó.

2. Số ngày nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất quy định tại khoản 1 Điều này do người tiêu dùng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định hành động, trường hợp cty sử dụng lao động chưa xây dựng công đoàn cơ sở thì do người tiêu dùng lao động quyết định hành động. Thời gian nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày riêng với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày riêng với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày riêng với những trường hợp khác.

3. Mức hưởng chính sách dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Mục 3. CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 42. Đối tượng vận dụng chính sách tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đối tượng vận dụng chính sách tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 43. Điều kiện hưởng chính sách tai nạn không mong muốn lao động

Người lao động được hưởng chính sách tai nạn không mong muốn lao động khi có đủ những Đk sau này:

1. Bị tai nạn không mong muốn thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Tại nơi thao tác và trong giờ thao tác;

b) Ngoài nơi thao tác hoặc ngoài giờ thao tác khi thực thi việc tuân theo yêu cầu của người tiêu dùng lao động;

c) Trên tuyến phố đi và về từ nơi ở đến nơi thao tác trong mức chừng thời hạn và tuyến phố hợp lý.

2. Suy giảm kĩ năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn không mong muốn quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 44. Điều kiện hưởng chính sách bệnh nghề nghiệp

Người lao động được hưởng chính sách bệnh nghề nghiệp khi có đủ những Đk sau này:

1. Bị bệnh thuộc khuôn khổ bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành khi thao tác trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hoặc nghề có yếu tố ô nhiễm;

2. Suy giảm kĩ năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 45. Giám định mức suy giảm kĩ năng lao động

1. Người lao động bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm kĩ năng lao động khi thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định;

b) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.

2. Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm kĩ năng lao động khi thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Vừa bị tai nạn không mong muốn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp;

b) Bị tai nạn không mong muốn lao động nhiều lần;

c) Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.

Điều 46. Trợ cấp một lần

1. Người lao động bị suy giảm kĩ năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% kĩ năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, tiếp theo đó cứ suy giảm thêm một% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được xem bằng 0,5 tháng, tiếp theo đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được xem thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc để điều trị.

Điều 47. Trợ cấp hằng tháng

1. Người lao động bị suy giảm kĩ năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% kĩ năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, tiếp theo đó cứ suy giảm thêm một% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được xem bằng 0,5%, tiếp theo đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được xem thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc để điều trị.

Điều 48. Thời điểm hưởng trợ cấp

1. Thời điểm hưởng trợ cấp quy định tại những Điều 46, 47 và 50 của Luật này được xem từ thời điểm tháng người lao động điều trị xong, ra viện.

2. Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm kĩ năng lao động thì thời gian hưởng trợ cấp phép mới được xem từ thời điểm tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Điều 49. Phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình

Người lao động bị tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương những hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của khung hình thì được cấp phương tiện đi lại trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn vị trí căn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật.

Điều 50. Trợ cấp phục vụ

Người lao động bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tinh thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 47 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Điều 51. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động đang thao tác bị chết do tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời hạn điều trị lần đầu do tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Điều 52. Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau khoản thời hạn điều trị thương tật, bệnh tật

1. Người lao động sau khoản thời hạn điều trị ổn định thương tật do tai nạn không mong muốn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức mạnh thể chất chưa phục hồi thì được nghỉ ngơi sức phục hồi sức mạnh thể chất từ 05 ngày đến 10 ngày.

2. Mức thừa kế 1 ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ ngơi sức, phục hồi sức mạnh thể chất tại mái ấm gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ ngơi sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở triệu tập.

Mục 4. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Điều 53. Đối tượng vận dụng chính sách hưu trí

Đối tượng vận dụng chính sách hưu trí là người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm thuộc khuôn khổ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ 15 năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số kỹ thuật 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong số đó có đủ 15 năm thao tác làm khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn không mong muốn rủi ro không mong muốn nghề nghiệp.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm thuộc khuôn khổ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ 15 năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số kỹ thuật 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn không mong muốn rủi ro không mong muốn nghề nghiệp.

3. Lao động nữ là người hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị xã tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

4. nhà nước quy định Đk về tuổi hưởng lương hưu riêng với một số trong những trường hợp đặc biệt quan trọng; Đk hưởng lương hưu của những đối tượng người dùng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm kĩ năng lao động

1. Người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với những người đủ Đk hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm kĩ năng lao động từ 61% trở lên thì đủ Đk hưởng lương hưu khi suy giảm kĩ năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho tới năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới có thể đủ Đk hưởng lương hưu khi suy giảm kĩ năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm kĩ năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm thuộc khuôn khổ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm kĩ năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với những người đủ Đk hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm thuộc khuôn khổ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành.

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành cho tới trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Đk quy định tại Điều 54 của Luật này được xem bằng 45% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, tiếp theo đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% riêng với nam và 3% riêng với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Đk quy định tại Điều 54 của Luật này được xem bằng 45% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ thời điểm năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ thời điểm năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được xem thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Đk quy định tại Điều 55 của Luật này được xem như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tiếp theo đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời hạn lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là một trong%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ suất Phần Trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ Đk hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được xem theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ Đk hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

6. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 57. Điều chỉnh lương hưu

nhà nước quy định việc kiểm soát và điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế tài chính phù phù thích hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội cao hơn thế nữa số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được xem theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn thế nữa số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được xem bằng 0,5 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 59. Thời điểm hưởng lương hưu

1. Đối với những người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại những điểm a, b, c, d, đ, e và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời gian hưởng lương hưu là thời gian ghi trong quyết định hành động nghỉ việc do người tiêu dùng lao động lập khi người lao động đã đủ Đk hưởng lương hưu theo quy định của pháp lý.

2. Đối với những người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời gian hưởng lương hưu được xem từ thời điểm tháng liền kề khi người lao động đủ Đk hưởng lương hưu và có văn bản đề xuất kiến nghị gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Đối với những người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này và người đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, thời gian hưởng lương hưu là thời gian ghi trong văn bản đề xuất kiến nghị của người lao động đã đủ Đk hưởng lương hưu theo quy định.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng về thời gian hưởng lương hưu riêng với những người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại những khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra quốc tế để định cư;

c) Người hiện giờ đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng con người như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang quy trình AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ Đk để hưởng lương hưu.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được xem theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được xem như sau:

a) 1,5 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng trước năm năm trước đó;

b) 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng từ thời điểm năm năm trước đó trở đi;

c) Trường hợp thời hạn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực thi theo quy định tại khoản 2 Điều này sẽ không còn gồm có số tiền Nhà nước tương hỗ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời gian ghi trong quyết định hành động của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Điều 61. Bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ Đk để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 62. Mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Người lao động thuộc đối tượng người dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương này thì tính trung bình tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước lúc nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong mức chừng thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;

c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong mức chừng thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;

d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong mức chừng thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 trong năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm năm ngoái thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;

đ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;

e) Tham gia bảo hiểm xã hội từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước lúc nghỉ hưu;

g) Tham gia bảo hiểm xã hội từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính trung bình của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời hạn.

2. Người lao động có toàn bộ thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do người tiêu dùng lao động quyết định hành động thì tính trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời hạn.

3. Người lao động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng người dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do người tiêu dùng lao động quyết định hành động thì tính trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của những thời hạn, trong số đó thời hạn đóng theo chính sách tiền lương do Nhà nước quy định được xem trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 63. Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm vị trí căn cứ tính mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật này được kiểm soát và điều chỉnh theo mức lương cơ thường trực thời gian hưởng chính sách hưu trí riêng với những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này.

Đối với những người lao động khởi đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này trở đi thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm vị trí căn cứ tính mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được kiểm soát và điều chỉnh như quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm vị trí căn cứ tính mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật này được kiểm soát và điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của nhà nước.

Điều 64. Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm ngưng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Xuất cảnh trái phép;

b) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;

c) Có vị trí căn cứ xác lập việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp lý.

2. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tiếp tục thực thi khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp lý về cư trú. Trường hợp có quyết định hành động có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố mất tích thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu, trợ cấp còn được truy lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng Tính từ lúc thời gian dừng hưởng.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội khi quyết định hành động tạm ngưng hưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày tạm ngưng hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội phải ra quyết định hành động xử lý và xử lý hưởng; trường hợp quyết định hành động chấm hết hưởng bảo hiểm xã hội thì phải nêu rõ nguyên do.

Điều 65. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội riêng với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra quốc tế để định cư

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra quốc tế để định cư được xử lý và xử lý hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần riêng với những người đang hưởng lương hưu được xem theo thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội trong số đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm năm trước này được xem bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ thời điểm năm năm trước đó trở đi được xem bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; tiếp theo đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

3. Mức trợ cấp một lần riêng với những người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng 03 tháng trợ cấp đang hưởng.

Mục 5. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau này khi chết thì người lo mai táng được trao một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời hạn đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời hạn điều trị do tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ thường trực tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

3. Người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau này khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội tụ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm kĩ năng lao động từ 61 % trở lên.

2. Thân nhân của những người dân quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, gồm có:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong mái ấm gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang sẵn có trách nhiệm và trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên riêng với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên riêng với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong mái ấm gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang sẵn có trách nhiệm và trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình nếu dưới 60 tuổi riêng với nam, dưới 55 tuổi riêng với nữ và bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81 % trở lên.

3. Thân nhân quy định tại những điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không còn thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này sẽ không còn gồm có khoản trợ cấp theo quy định của pháp lý về ưu đãi người dân có công.

4. Thời hạn đề xuất kiến nghị khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau:

a) Trong thời hạn 04 tháng Tính từ lúc ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề xuất kiến nghị;

b) Trong thời hạn 04 tháng trước hoặc sau thời gian thân nhân quy định tại điểm a khoản 2 Điều này hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề xuất kiến nghị.

Điều 68. Mức trợ cấp tuất hằng tháng

1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng riêng với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không còn người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không thật 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người dân này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực thi Tính từ lúc tháng liền kề sau tháng mà đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời gian hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ thời điểm tháng con được sinh.

Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau này khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người lao động chết không thuộc những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;

2. Người lao động chết thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không còn thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;

3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên;

4. Trường hợp người lao động chết mà không còn thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực thi theo quy định của pháp lý về thừa kế.

Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần

1. Mức trợ cấp tuất một lần riêng với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội được xem theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm năm trước đó; bằng 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng bảo hiểm xã hội từ thời điểm năm năm trước đó trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm vị trí căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực thi theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

2. Mức trợ cấp tuất một lần riêng với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được xem theo thời hạn đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng tiếp theo đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm sút 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

3. Mức lương cơ sở vốn để làm tính trợ cấp tuất một lần là mức lương cơ thường trực tháng mà người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết.

Điều 71. Chế độ hưu trí và chính sách tử tuất riêng với những người vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Chế độ hưu trí và tử tuất riêng với những người lao động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực thi như sau:

a) Có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì Đk, mức hưởng lương hưu thực thi theo chủ trương bảo hiểm xã hội bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở, trừ đối tượng người dùng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này;

b) Có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp tuất hằng tháng được thực thi theo chủ trương bảo hiểm xã hội bắt buộc;

c) Có từ đủ 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp mai táng được thực thi theo chủ trương bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Chương IV

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Mục 1. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Điều 72. Đối tượng vận dụng chính sách hưu trí

Đối tượng vận dụng chính sách hưu trí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này.

Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ những Đk sau này:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Người lao động đã đủ Đk về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời hạn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho tới lúc đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Điều 74. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành cho tới trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018 mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Đk quy định tại Điều 73 của Luật này được xem bằng 45% mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; tiếp theo đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% riêng với nam và 3% riêng với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Đk quy định tại Điều 73 của Luật này được xem bằng 45% mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ thời điểm năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ thời điểm năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được xem thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Việc kiểm soát và điều chỉnh lương hưu được thực thi theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

Điều 75. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội cao hơn thế nữa số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được xem theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn thế nữa số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được xem bằng 0,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 76. Thời điểm hưởng lương hưu

1. Thời điểm hưởng lương hưu của những đối tượng người dùng quy định tại Điều 72 của Luật này được xem từ thời điểm tháng liền kề sau tháng người tham gia bảo hiểm xã hội tụ đủ Đk hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 của Luật này.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng Điều này.

Điều 77. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Đủ Đk về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 của Luật này nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Ra quốc tế để định cư;

c) Người hiện giờ đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng con người như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang quy trình AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được xem theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được xem như sau:

a) 1,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng trước năm năm trước đó;

b) 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng từ thời điểm năm năm trước đó trở đi;

c) Trường hợp thời hạn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của đối tượng người dùng được Nhà nước tương hỗ thực thi theo quy định tại khoản 2 Điều này sẽ không còn gồm có số tiền Nhà nước tương hỗ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời gian ghi trong quyết định hành động của cơ quan bảo hiểm xã hội.

5. Việc thực thi chính sách bảo hiểm xã hội riêng với những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu ra quốc tế để định cư được thực thi theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 65 của Luật này.

Điều 78. Bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, tạm ngưng, hưởng tiếp lương hưu

1. Người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ Đk để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 77 của Luật này thì được bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội.

2. Việc tạm ngưng, hưởng tiếp lương hưu riêng với những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực thi theo quy định tại Điều 64 của Luật này.

Điều 79. Mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

1. Mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được xem bằng trung bình những mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời hạn đóng.

2. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm vị trí căn cứ tính mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được kiểm soát và điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của nhà nước.

Mục 2. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Điều 80. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau này khi chết thì người lo mai táng được trao trợ cấp mai táng:

a) Người lao động có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;

b) Người đang hưởng lương hưu.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ thường trực tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

3. Trường hợp người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 81. Trợ cấp tuất

1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

2. Mức trợ cấp tuất một lần riêng với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội được xem theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho trong năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm năm trước đó; bằng 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho trong năm đóng từ thời điểm năm năm trước đó trở đi.

Trường hợp người lao động có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức trung bình tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức trợ cấp tuất một lần riêng với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được xem theo thời hạn đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng tiếp theo đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm sút 0,5 tháng lương hưu.

Chương V

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 82. Các nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội

1. Người sử dụng lao động đóng theo quy định tại Điều 86 của Luật này.

2. Người lao động đóng theo quy định tại Điều 85 và Điều 87 của Luật này.

3. Tiền sinh lời của hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư từ quỹ.

4. Hỗ trợ của Nhà nước.

5. Các thu nhập hợp pháp khác.

Điều 83. Các quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội

1. Quỹ ốm đau và thai sản.

2. Quỹ tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Quỹ hưu trí và tử tuất.

Điều 84. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

1. Trả những chính sách bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động theo quy định tại Chương III và Chương IV của Luật này.

2. Đóng bảo hiểm y tế cho những người dân đang hưởng lương hưu hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau riêng với những người lao động bị mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành.

3. Chi tiêu quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 90 của Luật này.

4. Trả phí khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động riêng với trường hợp không do người tiêu dùng lao động trình làng đi khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động mà kết quả giám định đủ Đk hưởng chính sách bảo hiểm xã hội.

5. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật này.

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này, mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau:

a) Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế, riêng với những người lao động đã có quy trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở riêng với những người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Phương thức đóng được thực thi 3 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước lúc đi thao tác ở quốc tế hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế.

Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai sự nghiệp thu, nộp bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động và Đk phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực thi đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khoản thời hạn về nước.

3. Người lao động không thao tác và không hưởng tiền lương từ 14 ngày thao tác trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này sẽ không còn được xem để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chính sách thai sản.

4. Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao phối hợp đồng lao động với nhiều người tiêu dùng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này riêng với hợp đồng lao động giao kết thứ nhất.

5. Người lao động hưởng tiền lương theo thành phầm, theo khoán tại những doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ marketing thương mại thành viên, tổng hợp tác hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực thi hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

6. Việc xác lập thời hạn đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu và trợ cấp tuất hằng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng; trường hợp người lao động đủ Đk về tuổi hưởng lương hưu mà thời hạn đóng bảo hiểm xã hội không đủ tối đa 06 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng không đủ với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người tiêu dùng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước lúc nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

7. Việc tính hưởng chính sách hưu trí và tử tuất trong trường hợp thời hạn đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ được xem như sau:

a) Từ 01 tháng đến 06 tháng sẽ là nửa năm;

b) Từ 07 tháng đến 11 tháng sẽ là một năm.

Điều 86. Mức đóng và phương thức đóng của người tiêu dùng lao động

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

b) 1% vào quỹ tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên mức lương cơ sở riêng với từng người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 1% vào quỹ tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp;

b) 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

3. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho những người dân lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này.

4. Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 85 của Luật này.

5. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ marketing thương mại thành viên, tổng hợp tác hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo thành phầm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực thi hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

6. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng khoản 5 Điều 85 và khoản 5 Điều 86 của Luật này.

Điều 87. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm vị trí căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và tốt nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào Đk tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, kĩ năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức tương hỗ, đối tượng người dùng tương hỗ và thời gian thực thi chủ trương tương hỗ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

2. Người lao động được chọn một trong những phương thức đóng sau này:

a) Hằng tháng;

b) 03 tháng một lần;

c) 06 tháng một lần;

d) 12 tháng một lần;

đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho trong năm không đủ với mức cao hơn thế nữa mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

3. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 88. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

a) Trong trường hợp người tiêu dùng lao động gặp trở ngại vất vả phải tạm ngưng sản xuất, marketing thương mại dẫn đến việc người lao động và người tiêu dùng lao động không trọn vẹn có thể đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời hạn không thật 12 tháng;

b) Hết thời hạn tạm ngưng đóng quy định tại điểm a khoản này, người tiêu dùng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời hạn tạm ngưng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

2. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người tiêu dùng lao động được tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác lập người lao động bị oan, sai thì thực thi việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời hạn bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

3. nhà nước quy định rõ ràng Điều này và những trường hợp khác tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động thuộc đối tượng người dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và những khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

2. Đối với những người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách tiền lương do người tiêu dùng lao động quyết định hành động thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp lý về lao động.

Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và những khoản tương hỗ update khác theo quy định của pháp lý về lao động.

3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn thế nữa 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

4. nhà nước quy định rõ ràng việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc riêng với những người lao động, người tiêu dùng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

Điều 90. Chi tiêu quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội

1. Chi tiêu quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội được sử dụng để thực thi những trách nhiệm sau này:

a) Tuyên truyền, phổ cập chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội; tập huấn, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm về bảo hiểm xã hội;

b) Cải cách thủ tục bảo hiểm xã hội, tân tiến hóa khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành; tăng trưởng, quản trị và vận hành người tham gia, người thụ hưởng bảo hiểm xã hội;

c) Tổ chức thu, chi trả bảo hiểm xã hội và hoạt động và sinh hoạt giải trí cỗ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội những cấp.

2. Source kinh phí góp vốn đầu tư để thực thi những trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, hằng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư từ quỹ.

Định kỳ 03 năm, nhà nước văn bản báo cáo giải trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động về mức ngân sách quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội.

3. Thủ tướng nhà nước quy định rõ ràng khoản 1 Điều này.

Điều 91. Nguyên tắc góp vốn đầu tư

Hoạt động góp vốn đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, hiệu suất cao và tịch thu được vốn góp vốn đầu tư.

Điều 92. Các hình thức góp vốn đầu tư

1. Mua trái phiếu nhà nước.

2. Gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng từ tiền gửi tại những ngân hàng nhà nước thương mại có chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt theo xếp loại tin tưởng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Cho ngân sách nhà nước vay.

4. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Chương VI

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 93. Cơ quan bảo hiểm xã hội

1. Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có hiệu suất cao thực thi chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội, quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và trách nhiệm khác theo quy định của Luật này.

2. nhà nước quy định rõ ràng tổ chức triển khai, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Điều 94. Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội

1. Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội được tổ chức triển khai ở cấp vương quốc có trách nhiệm chỉ huy, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

2. Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội gồm đại diện thay mặt thay mặt Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt người tiêu dùng lao động, cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm xã hội, cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức triển khai khác có tương quan.

3. Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội có quản trị, những Phó quản trị và những ủy viên do Thủ tướng nhà nước chỉ định, miễn nhiệm, không bổ nhiệm; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội là 05 năm.

4. nhà nước quy định rõ ràng về chính sách thao tác, trách nhiệm và kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội.

Điều 95. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội

1. Thông qua kế hoạch tăng trưởng ngành bảo hiểm xã hội, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hằng năm về thực thi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề án bảo toàn và tăng trưởng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Giám sát, kiểm tra việc thực thi của cơ quan bảo hiểm xã hội về kế hoạch, kế hoạch, đề án sau khoản thời hạn được phê duyệt.

2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, tương hỗ update chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kế hoạch tăng trưởng bảo hiểm xã hội, kiện toàn khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ chế quản trị và vận hành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Quyết định và phụ trách trước nhà nước về những hình thức góp vốn đầu tư và cơ cấu tổ chức triển khai góp vốn đầu tư của những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở đề xuất kiến nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Thông qua những văn bản báo cáo giải trình hằng năm về việc thực thi những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tình hình quản trị và vận hành và sử dụng những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước lúc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền.

5. Thông qua dự trù hằng năm về thu, chi những quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; mức ngân sách quản trị và vận hành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước lúc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình cơ quan có thẩm quyền.

6. Hằng năm, văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước về tình hình thực thi những trách nhiệm, quyền hạn theo quy định và kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí.

7. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác do Thủ tướng nhà nước giao.

Chương VII

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mục 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 96. Sổ bảo hiểm xã hội

1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội là cơ sở để xử lý và xử lý những chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

2. Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

3. nhà nước quy định trình tự, thủ tục tham gia và xử lý và xử lý những chính sách bảo hiểm xã hội bằng phương thức thanh toán giao dịch thanh toán điện tử.

Điều 97. Hồ sơ Đk tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Hồ sơ Đk tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu gồm có:

a) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người tiêu dùng lao động kèm theo list người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất gồm có:

a) Đơn đề xuất kiến nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động;

b) Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng.

3. nhà nước quy định thủ tục, hồ sơ tham gia, cấp sổ bảo hiểm xã hội riêng với đối tượng người dùng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 98. Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội

1. Người sử dụng lao động phải thông tin bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh thông tin thành viên của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội gồm có:

a) Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh thông tin thành viên;

b) Sổ bảo hiểm xã hội;

c) Bản sao sách vở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương quan đến việc kiểm soát và điều chỉnh thông tin thành viên theo quy định của pháp lý.

Điều 99. Giải quyết Đk tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Việc xử lý và xử lý Đk tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày giao phối hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc tuyển dụng, người tiêu dùng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau này:

a) 20 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định riêng với những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu;

b) 07 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định riêng với những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu;

c) 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định riêng với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội; trường hợp quy trình xác minh thời hạn đóng bảo hiểm xã hội phức tạp thì không thật 45 ngày. Trường hợp không cấp thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do;

d) 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định riêng với trường hợp kiểm soát và điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng trình tự, thủ tục tham gia và xử lý và xử lý chính sách bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Mục 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 100. Hồ sơ hưởng chính sách ốm đau

1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện riêng với những người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở quốc tế thì hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở quốc tế cấp.

3. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chính sách ốm đau do người tiêu dùng lao động lập.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và bộ sưu tập giấy quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 101 của Luật này.

Điều 101. Hồ sơ hưởng chính sách thai sản

1. Hồ sơ hưởng chính sách thai sản riêng với lao động nữ sinh con gồm có:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khoản thời hạn sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khoản thời hạn sinh con mà không hề đủ sức mạnh thể chất để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khoản thời hạn sinh mà không được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai riêng với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực thi giải pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội riêng với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện riêng với trường hợp điều trị nội trú.

3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy ghi nhận nuôi con nuôi.

4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế riêng với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chính sách thai sản do người tiêu dùng lao động lập.

Điều 102. Giải quyết hưởng chính sách ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày Tính từ lúc ngày trở lại thao tác, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho những người dân tiêu dùng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời gian sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người tiêu dùng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm xử lý và xử lý của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người tiêu dùng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải xử lý và xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho những người dân lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời gian sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải xử lý và xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho những người dân lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 103. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày người lao động đủ Đk hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau ốm đau, thai sản, người tiêu dùng lao động lập list và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho những người dân lao động; trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 104. Hồ sơ hưởng chính sách tai nạn không mong muốn lao động

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Biên bản khảo sát tai nạn không mong muốn lao động, trường hợp bị tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ được xác lập là tai nạn không mong muốn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ.

3. Giấy ra viện sau khoản thời hạn đã điều động trị tai nạn không mong muốn lao động.

4. Biên bản giám định mức suy giảm kĩ năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

5. Văn bản đề xuất kiến nghị xử lý và xử lý chính sách tai nạn không mong muốn lao động.

Điều 105. Hồ sơ hưởng chính sách bệnh nghề nghiệp

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Biên bản đo đạc môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có yếu tố ô nhiễm, trường hợp biên bản xác lập cho nhiều người thì hồ sơ của từng người lao động có bản trích sao.

3. Giấy ra viện sau khoản thời hạn điều trị bệnh nghề nghiệp, trường hợp không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp.

4. Biên bản giám định mức suy giảm kĩ năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

5. Văn bản đề xuất kiến nghị xử lý và xử lý chính sách bệnh nghề nghiệp.

Điều 106. Giải quyết hưởng chính sách tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 104 và Điều 105 của Luật này.

2. Trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý hưởng chính sách tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp; trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 107. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất sau tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động lập list người đã hưởng chính sách tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức mạnh thể chất chưa phục hồi và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý chính sách dưỡng sức, phục hồi sức mạnh thể chất cho những người dân lao động và chuyển tiền cho cty sử dụng lao động; trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

3. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho những người dân lao động.

Điều 108. Hồ sơ hưởng lương hưu

1. Hồ sơ hưởng lương hưu riêng với những người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chính sách hưu trí hoặc văn bản chấm hết hợp đồng lao động hưởng chính sách hưu trí;

c) Biên bản giám định mức suy giảm kĩ năng lao động của Hội đồng giám định y khoa riêng với những người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy ghi nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn không mong muốn rủi ro không mong muốn nghề nghiệp riêng với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật này.

2. Hồ sơ hưởng lương hưu riêng với những người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời hạn tham gia bảo hiểm xã hội gồm khắp cơ thể đang chấp hành hình phạt tù gồm có:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Đơn đề xuất kiến nghị hưởng lương hưu;

c) Giấy ủy quyền làm thủ tục xử lý và xử lý chính sách hưu trí và nhận lương hưu riêng với những người đang chấp hành hình phạt tù;

d) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp riêng với trường hợp xuất cảnh trái phép;

đ) Quyết định có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố mất tích riêng với trường hợp người mất tích trở về.

Điều 109. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề xuất kiến nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

3. Đối với những người ra quốc tế để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được xác nhận hoặc công chứng một trong những sách vở sau này:

a) Hộ chiếu do quốc tế cấp;

b) Thị thực của cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp có xác nhận việc được cho phép nhập cư với nguyên do định cư ở quốc tế;

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch quốc tế; sách vở xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp.

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

5. Đối với những người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực thi theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời gian người lao động được hưởng lương hưu, người tiêu dùng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời gian người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời gian người lao động đủ Đk và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định riêng với những người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định riêng với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho những người dân lao động; trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 111. Hồ sơ hưởng chính sách tử tuất

1. Hồ sơ hưởng chính sách tử tuất riêng với những người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội gồm có:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định hành động tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý;

c) Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của những thân nhân riêng với trường hợp đủ Đk hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

d) Biên bản khảo sát tai nạn không mong muốn lao động, trường hợp bị tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ được xác lập là tai nạn không mong muốn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ quy định tại khoản 2 Điều 104 của Luật này; bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp riêng với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp;

đ) Biên bản giám định mức suy giảm kĩ năng lao động riêng với thân nhân bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên.

2. Hồ sơ hưởng chính sách tử tuất của người đang hưởng hoặc người đang tạm ngưng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng gồm có:

a) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định hành động tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý;

b) Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của những thân nhân riêng với trường hợp đủ Đk hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

c) Biên bản giám định mức suy giảm kĩ năng lao động riêng với thân nhân bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên.

Điều 112. Giải quyết hưởng chính sách tử tuất

1. Trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày người bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của tớ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho những người dân tiêu dùng lao động.

2. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người tiêu dùng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý và tổ chức triển khai chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 113. Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng riêng với những người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp và người bị Tòa án tuyên bố mất tích trở về

1. Đơn đề xuất kiến nghị hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

2. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp riêng với những người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp.

3. Quyết định có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án hủy bỏ quyết định hành động tuyên bố mất tích riêng với trường hợp Tòa án tuyên bố mất tích trở về đã có hiệu lực hiện hành pháp lý.

Điều 114. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng riêng với những người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người bị Tòa án tuyên bố mất tích trở về

1. Người lao động nộp hồ sơ quy định tại Điều 113 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý; trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 115. Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.

Trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xử lý và xử lý; trường hợp không xử lý và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Điều 116. Giải quyết hưởng chính sách bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.

2. Trường hợp nộp hồ sơ và xử lý và xử lý hưởng chính sách bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp lý, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người lao động thuộc đối tượng người dùng được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội.

Điều 117. Hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động để xử lý và xử lý chính sách bảo hiểm xã hội

1. Hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động để xử lý và xử lý chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

2. Việc khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động phải bảo vệ đúng chuẩn, công khai minh bạch, minh bạch. Hội đồng giám định y khoa phụ trách về tính chất đúng chuẩn của kết quả giám định của tớ theo quy định của pháp lý.

Chương VIII

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 118. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội

1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội và những người dân khác có quyền đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành động, hành vi của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên khi có vị trí căn cứ nhận định rằng quyết định hành động, hành vi đó vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và quyền lợi hợp pháp của tớ.

2. Người sử dụng lao động có quyền đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành động, hành vi của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên khi có vị trí căn cứ nhận định rằng quyết định hành động, hành vi đó vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và quyền lợi hợp pháp của tớ.

Điều 119. Trình tự xử lý và xử lý khiếu nại về bảo hiểm xã hội

1. Việc xử lý và xử lý khiếu nại riêng với quyết định hành động, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được thực thi theo quy định của pháp lý về khiếu nại.

2. Việc xử lý và xử lý khiếu nại riêng với quyết định hành động, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau này:

a) Khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hành động hoặc người dân có hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người dân có quyết định hành động, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không hề tồn tại thì cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm xử lý và xử lý;

b) Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp lý.

3. Trường hợp người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khước từ với quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được xử lý và xử lý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Trường hợp người khiếu nại khước từ với quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại của cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được xử lý và xử lý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại được vận dụng theo quy định của pháp lý về khiếu nại.

Điều 120. Tố cáo, xử lý và xử lý tố cáo về bảo hiểm xã hội

Việc tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo hành vi vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội được thực thi theo quy định của pháp lý về tố cáo.

Điều 121. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt và giải pháp khắc phục hậu quả trong nghành nghề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

1. Thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội gồm có:

a) Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 46 của Luật xử lý vi phạm hành chính;

b) Giám đốc bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật xử lý vi phạm hành chính;

c) Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định hành động xây dựng có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này trọn vẹn có thể giao cho cấp phó thực thi xử lý vi phạm hành chính.

3. Mức phạt tiền tối đa riêng với nghành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, những hình thức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và những quy định khác có tương quan về xử phạt vi phạm hành chính thực thi theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp lý có tương quan.

Điều 122. Xử lý vi phạm pháp lý về bảo hiểm xã hội

1. Cơ quan, tổ chức triển khai có hành vi vi phạm quy định của Luật này, tùy từng tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp lý.

2. Cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này, tùy từng tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp lý.

3. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp lý, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất vay góp vốn đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội trung bình của năm trước đó liền kề tính trên số tiền, thời hạn chậm đóng; nếu không thực thi thì theo yêu cầu của người dân có thẩm quyền, ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ thông tin tài khoản tiền gửi của người tiêu dùng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào thông tin tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 123. Quy định chuyển tiếp

1. Các quy định của Luật này được vận dụng riêng với những người đã tham gia bảo hiểm xã hội từ trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành.

2. Người đang hưởng lương hưu trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1994, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hằng tháng, trợ cấp hằng tháng riêng với cán bộ xã, phường, thị xã đã nghỉ việc, người đang không còn thời hạn hưởng trợ cấp hiện giờ đang hưởng trợ cấp hằng tháng và người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp lý trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thì vẫn thực thi theo những quy định trước kia và được kiểm soát và điều chỉnh mức hưởng.

3. Người lao động đã có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội gồm có phụ cấp khu vực thì ngoài lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất thì được xử lý và xử lý hưởng trợ cấp khu vực một lần; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đang hưởng phụ cấp khu vực hằng tháng tại nơi thường trú có phụ cấp khu vực thì được tiếp tục hưởng.

4. Người hưởng chính sách phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện thay mặt thay mặt Việt Nam ở quốc tế tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với hai chính sách hưu trí và tử tuất; người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành đang hưởng chính sách ốm đau trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành được thực thi theo quy định của nhà nước.

5. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thì khi chết được vận dụng chính sách tử tuất quy định tại Luật này.

6. Người lao động có thời hạn thao tác trong khu vực nhà nước trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 nếu đủ Đk hưởng nhưng không được xử lý và xử lý trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời hạn này sẽ là thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội. Việc tính thời hạn công tác thao tác trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực thi theo những văn bản quy định trước kia về tính chất thời hạn công tác thao tác trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân, và công an nhân dân.

7. Hằng năm, Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí góp vốn đầu tư vào quỹ bảo hiểm xã hội để bảo vệ trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội riêng với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995; đóng bảo hiểm xã hội cho thời hạn thao tác trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 riêng với những người quy định tại khoản 6 Điều này.

8. Người lao động đủ Đk và hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì vẫn thực thi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11.

9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao phối hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

10. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 124. Hiệu lực thi hành

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trong năm này, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2018.

2. Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Điều 125. Quy định rõ ràng

nhà nước, cơ quan có thẩm quyền quy định rõ ràng những điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 trải qua ngày 20 tháng 11 năm năm trước đó.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘINguyễn Sinh Hùng


Bạn đang đọc nội dung bài viết Luật bảo hiểm xã hội tiên tiến và phát triển nhất 2020 2022

Với việc Bạn mò mẩn post Luật bảo hiểm xã hội tiên tiến và phát triển nhất 2020 Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Luật bảo hiểm xã hội tiên tiến và phát triển nhất 2020 Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Luật bảo hiểm xã hội tiên tiến và phát triển nhất 2020 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc Join Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Luật #bảo #hiểm #xã #hội #mới #nhất