0765562555

Luật Thanh niên 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Luật Thanh niên 2020 New 2022 được update : 2021-09-09 01:39:02

3244

Xin chàoNgày 16/06/2020, Quốc hội đã phát hành Luật Thanh niên số 57/2020/QH14. Luật chính thức có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/2021.

Theo đó Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 quy định về chủ trương dành riêng cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi gồm có:

Bảo đảm hoàn thành xong phổ cập giáo dục theo quy định của pháp lý; Ưu tiên, tạo Đk tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao, vui chơi, vui chơi phù phù thích hợp với kĩ năng và lứa tuổi để tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể; Đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù phù thích hợp với lứa tuổi; Trang bị kiến thức và kỹ năng, kỹ năng tự bảo vệ trước rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tác động đến sức mạnh thể chất thể chất, tinh thần; Bảo đảm những giải pháp tương hỗ và can thiệp để thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống bảo vệ an toàn và uy tín, lành mạnh; Bảo đảm việc thực thi những chủ trương về hình sự, hành chính, dân sự theo quy định của pháp lý. Ưu tiên xử lý và xử lý nhanh gọn những vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên phát hiện, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng năng khiếu sở trường cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

QUỐC HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

Luật số: 57/2020/QH14

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 16 tháng 06 năm 2020

LUẬTTHANH NIÊN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Thanh niên.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thanh niên

Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.

Điều 2. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này quy định về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm của thanh niên; chủ trương của Nhà nước riêng với thanh niên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai thanh niên, tổ chức triển khai khác, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình và thành viên riêng với thanh niên; quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên.

Điều 3. Đối tượng vận dụng

Luật này vận dụng riêng với thanh niên; cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình và thành viên.

Điều 4. Vai trò, quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của thanh niên

1. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đón đầu trong công cuộc thay đổi, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

2. Thanh niên có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp lý.

Điều 5. Nguyên tắc bảo vệ thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của thanh niên và chủ trương của Nhà nước riêng với thanh niên

1. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của thanh niên được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo vệ thực thi theo quy định của Hiến pháp và pháp lý

2. Không phân biệt dân tộc bản địa, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa truyền thống, nghề nghiệp trong thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của thanh niên.

3. Nhà nước, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình và thành viên có trách nhiệm tạo Đk để thanh niên thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp lý.

4. Chính sách của Nhà nước riêng với thanh niên phải bảo vệ tiềm năng tăng trưởng thanh niên; tạo Đk cho thanh niên thực thi, quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm và phát huy khả năng; được xây dựng hoặc lồng ghép trong những chủ trương của ngành, nghành, địa phương.

5. Việc xây dựng và thực thi chủ trương của Nhà nước riêng với thanh niên phải bảo vệ sự tham gia của thanh niên; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên.

6. Hỗ trợ, tạo Đk cho thanh niên Việt Nam ở quốc tế tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khuynh hướng về Tổ quốc và giữ gìn, phát huy truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc bản địa.

7. Xử lý kịp thời, nghiêm minh cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên không thực thi hoặc thực thi không đúng trách nhiệm theo quy định của Luật này.

Điều 6. Source lực thực thi chủ trương của Nhà nước riêng với thanh niên

1. Nhà nước bảo vệ nguồn lực để xây dựng và tổ chức triển khai thực thi chủ trương, riêng với thanh niên theo quy định của pháp lý.

2. Source tài chính bảo vệ thực thi chủ trương riêng với thanh niên gồm ngân sách nhà nước; những khoản ủng hộ, viện trợ, tài trợ và góp phần hợp pháp khác của tổ chức triển khai, doanh nghiệp, thành viên trong nước và quốc tế.

Điều 7. Ủy ban vương quốc về Thanh niên Việt Nam

1. Ủy ban vương quốc về Thanh niên Việt Nam là tổ chức triển khai phối hợp liên ngành, có hiệu suất cao tư vấn giúp Thủ tướng nhà nước về công tác thao tác thanh niên.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban vương quốc về Thanh niên Việt Nam do Thủ tướng nhà nước quy định.

Điều 8. Hợp tác quốc tế về thanh niên

1. Hợp tác quốc tế về thanh niên phải bảo vệ nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, độc lập lãnh thổ và toàn vẹn lãnh thổ, phù phù thích hợp với pháp lý mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế.

2. Nội dung hợp tác quốc tế về thanh niên gồm có:

a) Tham gia tổ chức triển khai quốc tế; ký kết và thực thi điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế về thanh niên; chương trình, dự án công trình bất Động sản hợp tác quốc tế về thanh niên;

b) Trao đổi thông tin, kinh nghiệm tay nghề quản trị và vận hành và chủ trương, pháp lý về thanh niên;

c) Giao lưu giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên những nước.

Điều 9. Tháng Thanh niên

1. Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên được tổ chức triển khai nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí vì quyền lợi của hiệp hội, xã hội và vận động tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư, tăng trưởng thanh niên.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí Tháng Thanh niên.

3. nhà nước, cơ quan ban ngành thường trực địa phương những cấp có trách nhiệm tạo Đk về cơ chế, chủ trương, nguồn lực để tương hỗ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí Tháng Thanh niên. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm tạo Đk, tương hỗ cho thanh niên tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí Tháng Thanh niên.

Điều 10. Đối thoại với thanh niên

1. Thủ tướng nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên tối thiểu mỗi năm một lần về những yếu tố tương quan đến thanh niên; người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm đối thoại với thanh niên theo yêu cầu của tổ chức triển khai thanh niên quy định tại Luật này.

2. Người có trách nhiệm đối thoại với thanh niên quy định tại khoản 1 Điều này chỉ huy sẵn sàng sẵn sàng kế hoạch, chương trình đối thoại và công bố công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức triển khai, cty chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày tổ chức triển khai đối thoại; xử lý và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý những kiến nghị của thanh niên trải qua hoạt động và sinh hoạt giải trí đối thoại.

3. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày đối thoại, nội dung kết luận đối thoại phải được công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức triển khai, cty và gửi đến những cty, tổ chức triển khai, cty có tương quan; trường hợp nội dung đối thoại phức tạp, tương quan đến nhiều nghành thì thời hạn này là 15 ngày.

4. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 11. Áp dụng điều ước quốc tế về quyền trẻ con riêng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

Nhà nước vận dụng điều ước quốc tế về quyền trẻ con mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên riêng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phù phù thích hợp với Đk của Việt Nam.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN

Điều 12. Trách nhiệm riêng với Tổ quốc

1. Phát huy truyền thống cuội nguồn dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa; xung kích, sáng tạo, đón đầu trong công cuộc thay đổi, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững độc lập lãnh thổ, bảo mật thông tin an ninh vương quốc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhiệm việc làm trở ngại vất vả, gian truân, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu.

3. Đấu tranh với những thủ đoạn, hoạt động và sinh hoạt giải trí gây phương hại đến quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa.

Điều 13. Trách nhiệm riêng với Nhà nước và xã hội

1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, pháp lý và thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân

2. Tham gia giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh vương quốc.

3. Chủ động đề xuất kiến nghị ý tưởng, sáng tạo độc lạ trong quy trình xây dựng chủ trương, pháp lý; tham gia quản trị và vận hành nhà nước và xã hội.

4. Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực thi Hiến pháp và pháp lý.

5. Xây dựng những quy mô sản xuất, marketing thương mại tạo việc làm; tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt vì quyền lợi của hiệp hội, xã hội.

6. Tích cực tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ con.

Điều 14. Trách nhiệm riêng với mái ấm gia đình

1. Chăm lo niềm sung sướng mái ấm gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của mái ấm gia đình Việt Nam.

2. Kính trọng, hiếu thảo riêng với ông bà, cha mẹ và tôn trọng những thành viên khác trong mái ấm gia đình; chăm sóc, giáo dục con em của tớ trong mái ấm gia đình.

3. Tích cực phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình, xóa khỏi phong tục, tập quán lỗi thời về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình.

Điều 15. Trách nhiệm riêng với bản thân

1. Rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa truyền thống, ứng xử văn minh; có trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp lý; phòng, chống xấu đi, tệ nạn xã hội, hành vi trái pháp lý và đạo đức xã hội.

2. Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng, kỹ năng; tiếp cận, nghiên cứu và phân tích, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vào thực tiễn.

3. Chủ động tìm hiểu về thị trường lao động; lựa chọn nghề nghiệp, việc làm thích hợp; rèn luyện ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động và tác phong chuyên nghiệp; sáng tạo, tăng cấp cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động.

4. Rèn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức mạnh thể chất, tăng trưởng thể chất và tinh thần; trang bị kiến thức và kỹ năng, kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc sức mạnh thể chất sinh sản, sức mạnh thể chất tình dục, phòng, chống bệnh tật; không lạm dụng rượu, bia; hạn chế sử dụng thuốc lá; không sử dụng ma túy, chất gây nghiện và chất kích thích khác mà pháp lý cấm; phòng, chống tác hại từ không khí mạng.

5. Tích cực tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, trào lưu văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao lành mạnh; bảo vệ, giữ gìn, phát huy truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc bản địa; tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống quả đât.

Chương III

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THANH NIÊN

Điều 16. Chính sách về học tập và nghiên cứu và phân tích khoa học

1. Bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và tạo Đk cho thanh niên tham gia nghiên cứu và phân tích khoa học.

2. Ban hành và bảo vệ thực thi những chương trình giáo dục đạo đức, lý tưởng, truyền thống cuội nguồn dân tộc bản địa, lối sống văn hóa truyền thống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp lý cho thanh niên.

3. Có chủ trương tín dụng thanh toán, học bổng, miễn, giảm học phí cho thanh niên theo quy định của pháp lý.

4. Khuyến khích, tương hỗ thanh niên học tập, nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm; kĩ năng sáng tạo, nghiên cứu và phân tích, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

5. Ưu đãi, tương hỗ tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích khoa học, thay đổi sáng tạo của thanh niên; tham gia đào tạo và giảng dạy kỹ năng sống và kỹ năng thiết yếu khác cho thanh niên.

Điều 17. Chính sách về lao động, việc làm

1. Tư vấn, khuynh hướng nghề nghiệp, phục vụ thông tin thị trường lao động cho thanh niên; giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cho thanh niên; bảo vệ thanh niên không biến thành cưỡng bức, bóc lột sức lao động.

2. Tạo Đk để thanh niên có việc làm; tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên ở vùng nông thôn, miền núi, hải hòn đảo phù phù thích hợp với từng vùng, miền, gắn với từng quy trình tăng trưởng của giang sơn.

3. Tạo Đk cho thanh niên được vay vốn ngân hàng ưu đãi từ Quỹ vương quốc về việc làm và nguồn tín dụng thanh toán hợp pháp khác để tự tạo việc làm, tăng trưởng sản xuất, marketing thương mại.

Điều 18. Chính sách về khởi nghiệp

1. Giáo dục đào tạo và giảng dạy, đào tạo và giảng dạy kiến thức và kỹ năng, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên.

2. Cung cấp thông tin về thị trường; tương hỗ pháp lý, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, xúc tiến góp vốn đầu tư, tăng trưởng nguồn nhân lực; ưu đãi vay vốn ngân hàng từ những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán theo quy định của pháp lý.

3. Khuyến khích, tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thuận tiện để thanh niên khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

4. Ưu đãi, tương hỗ tổ chức triển khai, thành viên tham gia phục vụ dịch vụ tương hỗ thanh niên khởi nghiệp; khuyến khích xây dựng quỹ khởi nghiệp cho thanh niên theo quy định của pháp lý

Điều 19. Chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức mạnh thể chất

1. Tư vấn, tương hỗ nâng cao sức mạnh thể chất cho thanh niên; phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình, đấm đá bạo lực học đường, xâm hại tình dục; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh xã hội khác và những rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tác động đến sức mạnh thể chất thể chất, tinh thần của thanh niên.

2. Bảo đảm cho thanh niên được phục vụ thông tin, tiếp cận dịch vụ thân thiện về bảo vệ, chăm sóc sức mạnh thể chất sinh sản, sức mạnh thể chất tình dục; được tư vấn, khám sức mạnh thể chất trước lúc kết hôn

3. Khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư, phục vụ dịch vụ y tế, chăm sóc sức mạnh thể chất cho thanh niên.

Điều 20. Chính sách về văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao

1. Khuyến khích, tương hỗ thanh niên tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí và sáng tạo trong văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao.

2. Tạo Đk cho thanh niên tích cực tham gia giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống quả đât.

3. Tuyên truyền, phổ cập, giáo dục nâng cao nhận thức và bảo vệ sự bảo vệ an toàn và uy tín của thanh niên trên không khí mạng.

4. Khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư xây dựng những thiết chế văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao cho thanh niên.

Điều 21. Chính sách về bảo vệ Tổ quốc

1. Bảo đảm cho thanh niên được giáo dục quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Bảo đảm cho thanh niên thực thi trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược; trách nhiệm và trách nhiệm tham gia Công an nhân dân, Dân quân tự vệ; tham gia quân nhân dự bị và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền bảo mật thông tin an ninh nhân dân theo quy định của pháp lý.

3. Thanh niên hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược, trách nhiệm và trách nhiệm tham gia Công an nhân dân được hưởng chủ trương tương hỗ đào tạo và giảng dạy nghề và những chủ trương ưu đãi khác theo quy định của pháp lý.

Điều 22. Chính sách riêng với thanh niên xung phong

1. Thanh niên xung phong là lực lượng xung kích của thanh niên tham gia thực thi những trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, xử lý và xử lý việc làm, giáo dục, đào tạo và giảng dạy, rèn luyện thanh niên và những trách nhiệm đột xuất, cấp bách, trở ngại vất vả, gian truân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nhà nước phát hành chủ trương để thanh niên xung phong thực thi những trách nhiệm sau này:

a) Tham gia dự án công trình bất Động sản tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội được Nhà nước giao;

b) Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh vương quốc;

c) Tham gia tài xuất thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tương hỗ sản xuất, đào tạo và giảng dạy nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên;

d) Các trách nhiệm đột xuất, cấp bách, trở ngại vất vả, gian truân theo quy định của pháp lý.

3. Nhà nước bảo vệ Đk về kinh phí góp vốn đầu tư, cơ sở vật chất và trang thiết bị thiết yếu cho tổ chức triển khai thanh niên xung phong khi thực thi trách nhiệm được Nhà nước giao.

4. Thanh niên xung phong được hưởng chính sách, chủ trương trong và sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

5. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 23. Chính sách riêng với thanh niên tình nguyện

1. Thanh niên xung phong là thanh niên tự nguyện tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí vì quyền lợi của hiệp hội, xã hội phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

2. Nhà nước phát hành chủ trương riêng với thanh niên tình nguyện như sau:

a) Tạo lập những kênh thông tin để thanh niên được tiếp cận và tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí tình nguyện;

b) Xây dựng chương trình, dự án công trình bất Động sản đưa thanh niên tình nguyện về thao tác tại những vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, biên giới, hải hòn đảo;

c) Khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên tương hỗ thanh niên tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí tình nguyện vì quyền lợi của hiệp hội, xã hội.

3. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 24. Chính sách riêng với thanh niên có tài năng năng

1. Nhà nước có chủ trương phát hiện, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ riêng với thanh niên có tài năng năng.

2. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm thực thi chủ trương riêng với thanh niên có tài năng năng phù phù thích hợp với hiệu suất cao, trách nhiệm và quyền hạn của tớ.

Điều 25. Chính sách riêng với thanh niên là người dân tộc bản địa thiểu số

1. Ưu tiên cho thanh niên là người dân tộc bản địa thiểu số về học tập, lao động, việc làm, khởi nghiệp, chăm sóc sức mạnh thể chất, thể dục, thể thao.

2. Hỗ trợ thanh niên là người dân tộc bản địa thiểu số giữ gìn, phát huy truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh xóa khỏi phong tục, tập quán lỗi thời.

3. Ưu tiên lựa chọn đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng và đưa vào quy hoạch để tạo nguồn lãnh đạo, quản trị và vận hành riêng với cán bộ, công chức, viên chức là thanh niên người dân tộc bản địa thiểu số trong cơ quan, tổ chức triển khai, cty của Nhà nước.

4. Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức triển khai ưu tiên tuyển dụng thanh niên là người dân tộc bản địa thiểu số.

Điều 26. Chính sách riêng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

1. Bảo đảm hoàn thành xong phổ cập giáo dục theo quy định của pháp lý.

2. Ưu tiên, tạo Đk tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao, vui chơi, vui chơi phù phù thích hợp với kĩ năng và lứa tuổi để tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể.

3. Đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù phù thích hợp với lứa tuổi.

4. Trang bị kiến thức và kỹ năng, kỹ năng tự bảo vệ trước rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tác động đến sức mạnh thể chất thể chất, tinh thần; bảo vệ những giải pháp tương hỗ và can thiệp để thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống bảo vệ an toàn và uy tín, lành mạnh.

5. Bảo đảm việc thực thi những chủ trương về hình sự, hành chính, dân sự theo quy định của pháp lý.

6. Ưu tiên xử lý và xử lý nhanh gọn những vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

7. Khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên phát hiện, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng năng khiếu sở trường cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

8. nhà nước quy định cơ chế, chủ trương và giải pháp thực thi chủ trương riêng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC THANH NIÊN

Điều 27. Tổ chức thanh niên

1. Tổ chức thanh niên gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và những tổ chức triển khai khác của thanh niên được xây dựng, tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý

2. Tổ chức thanh niên có vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, đại diện thay mặt thay mặt chăm sóc, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Tổ chức thanh niên có trách nhiệm nghiên cứu và phân tích nhu yếu, nguyện vọng của thanh niên để kiến nghị với cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền; phối phù thích hợp với cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên, những cty có tương quan trong việc tuyên truyền, giáo dục, thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên; tổ chức triển khai cho thanh niên tham gia trào lưu vì quyền lợi của hiệp hội, xã hội, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 28. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức triển khai chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong trào lưu thanh niên và tổ chức triển khai thanh niên; tổ chức triển khai hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí của thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội riêng với chủ trương, pháp lý về thanh niên theo quy định của pháp lý; tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của thanh niên đến cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm tham gia, phối phù thích hợp với những cty nhà nước có tương quan trong quy trình xây dựng, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên.

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đối ngoại thanh niên.

Điều 29. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam

1. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức triển khai xã hội rộng tự do của thanh niên Việt Nam và tổ chức triển khai thanh niên nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức triển khai xã hội của sinh viên Việt Nam nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện và góp sức cho giang sơn.

3. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam có trách nhiệm phối phù thích hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội riêng với chủ trương, pháp lý về thanh niên theo quy định của pháp lý.

Điều 30. Chính sách của Nhà nước riêng với tổ chức triển khai thanh niên

1. Tạo Đk để tổ chức triển khai thanh niên tham gia xây dựng và thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên.

2. Bảo đảm Đk để tổ chức triển khai thanh niên thực thi những trách nhiệm được Nhà nước giao.

3. Hỗ trợ, tạo Đk để tổ chức triển khai thanh niên lôi kéo thanh niên thực thi chương trình, dự án công trình bất Động sản tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và những chương trình, dự án công trình bất Động sản khác.

4. Cơ quan, tổ chức triển khai, cty của Nhà nước có trách nhiệm tạo Đk để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng và thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC KINH TẾ, CƠ SỞ GIÁO DỤC, GIA ĐÌNH

Điều 31. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình thống nhất hành vi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác thao tác tập hợp, đoàn kết, phát huy lực lượng thanh niên.

2. Phối phù thích hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những tổ chức triển khai thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực thi chương trình giám sát, phản biện xã hội riêng với chủ trương, pháp lý về thanh niên và công tác thao tác thanh niên.

3. Vận động thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm sóc, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Điều 32. Trách nhiệm của tổ chức triển khai xã hội

1. Vận động thành viên của tớ tạo Đk để thanh niên học tập, lao động, tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao, tăng trưởng thể lực, trí tuệ; tu dưỡng đạo đức, truyền thống cuội nguồn dân tộc bản địa, ý thức công dân; đón đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc.

2. Phối phù thích hợp với cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên trong xây dựng, tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên.

3. Phối phù thích hợp với tổ chức triển khai thanh niên chăm sóc, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

4. Hỗ trợ những nguồn lực theo quy định của pháp lý và điều lệ của tổ chức triển khai xã hội nhằm mục đích tăng trưởng thanh niên.

Điều 33. Trách nhiệm của tổ chức triển khai kinh tế tài chính

1. Bảo đảm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, Đk thao tác bảo vệ an toàn và uy tín; phục vụ đủ kiến thức và kỹ năng, thông tin về bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động cho những người dân lao động là thanh niên.

2. Quan tâm chăm sóc đời sống của người lao động là thanh niên; tương hỗ để người lao động là thanh niên được học tập, tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao; chăm sóc và bảo vệ sức mạnh thể chất.

3. Tạo Đk để tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí.

4. Khuyến khích, tương hỗ thanh niên khởi nghiệp; đào tạo và giảng dạy nghề, trách nhiệm, kỹ năng sống; góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất về văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao cho thanh niên.

Điều 34. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục

1. Giáo dục đào tạo và giảng dạy truyền thống cuội nguồn, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh niên.

2. Xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục bảo vệ an toàn và uy tín, thân thiện, lành mạnh; thực thi những giải pháp phòng, chống đấm đá bạo lực học đường và xâm hại tình dục cho thanh niên.

3. Phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và phân tích khoa học; nâng cao khả năng tự học, kỹ năng thực hành thực tiễn; tư vấn, khuynh hướng nghề nghiệp cho thanh niên.

4. Tư vấn tâm ý về những yếu tố xã hội, tâm ý học đường; giáo dục kỹ năng sống, kiến thức và kỹ năng chăm sóc, bảo vệ sức mạnh thể chất, sức mạnh thể chất sinh sản, sức mạnh thể chất tình dục, giới tính, kỹ năng phòng, chống những bệnh học đường và tệ nạn xã hội cho thanh niên.

5. Tạo Đk cho thanh niên tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao, vui chơi, vui chơi và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt ngoại khóa khác.

6. Tạo Đk để tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Điều 35. Trách nhiệm của mái ấm gia đình

1. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên; quan tâm, giáo dục, động viên và tạo Đk để thanh niên thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm của tớ theo quy định của pháp lý.

2. Tôn trọng quyền của thanh niên trong hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình; giáo dục giới tính, bình đẳng giới và những kiến thức và kỹ năng thiết yếu về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình.

3. Chăm lo, giáo dục thanh niên tăng trưởng về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, nhân cách; có nếp sống văn hóa truyền thống lành mạnh, trở thành người con hiếu thảo của mái ấm gia đình, công dân có ích cho xã hội.

4. Rèn luyện kỹ năng sống và cống hiến cho thanh niên; giáo dục ý thức, kỷ luật lao động; tôn trọng, tạo Đk để thanh niên lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm.

5. Định hướng, tạo Đk để thanh niên tiếp cận những nguồn thông tin bảo vệ an toàn và uy tín và bảo vệ thanh niên trên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên không khí mạng.

Chương VI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN

Điều 36. Nội dung quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên

1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành và tổ chức triển khai thực thi văn bản quy phạm pháp lý về thanh niên; quy định những giải pháp để thực thi chủ trương riêng với thanh niên.

2. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, chủ trương, chương trình, kế hoạch tăng trưởng thanh niên.

3. Thực hiện công tác thao tác thống kê, thông tin, văn bản báo cáo giải trình về tình hình thanh niên và việc thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên.

5. Tuyên truyền, phổ cập, giáo dục chủ trương, pháp lý về thanh niên.

6. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng trong việc thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên.

7. Hợp tác quốc tế về thanh niên.

8. Ban hành chủ trương tương hỗ, khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên tham gia thực thi chủ trương riêng với thanh niên.

Điều 37. Trách nhiệm của nhà nước

nhà nước thống nhất quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên và có trách nhiệm sau này:

1. Bảo đảm hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao việc thực thi những nội dung quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên;

2. Bảo đảm cơ chế và giải pháp phối hợp Một trong những Bộ,, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan ban ngành thường trực địa phương và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trong việc xây dựng, thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên;

3. Bảo đảm xây dựng và thực thi những tiềm năng, chỉ tiêu tăng trưởng thanh niên trong kế hoạch, chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của vương quốc, ngành, nghành;

4. Báo cáo kết quả thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên theo yêu cầu của Quốc hội.

Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ phụ trách trước nhà nước thực thi quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên và có trách nhiệm sau này:

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành chủ trương, pháp lý về thanh niên; kế hoạch, chương trình, kế hoạch tăng trưởng thanh niên;

2. Đề xuất việc lồng ghép chủ trương, chỉ tiêu, tiềm năng tăng trưởng thanh niên khi xây dựng chủ trương, kế hoạch, chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của ngành, nghành. Hướng dẫn những Bộ, ngành lồng ghép chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vào khối mạng lưới hệ thống chỉ tiêu của Bộ, ngành;

3. Hướng dẫn những Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực thi trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên; tổ chức triển khai tập huấn, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên;

4. Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty có tương quan quản trị và vận hành, khai thác và công bố tài liệu về thanh niên, chỉ số tăng trưởng thanh niên;

5. Chủ trì, phối phù thích hợp với những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng, tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên;

6. Kiểm tra, thanh tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên;

7. Hằng năm, văn bản báo cáo giải trình nhà nước kết quả thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên và trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên;

8. Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty có tương quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác quốc tế về thanh niên theo quy định của pháp lý.

Điều 39. Trách nhiệm của những Bộ, cơ quan ngang Bộ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, phối phù thích hợp với Bộ Nội vụ thực thi quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên và có trách nhiệm sau này:

1. Ban hành chủ trương, cơ sản xuất Đk cho thanh niên tham gia vào những chương trình tăng trưởng của ngành, nghành;

2. Lồng ghép chủ trương, chỉ tiêu, tiềm năng tăng trưởng thanh niên khi xây dựng chủ trương, kế hoạch, chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của ngành, nghành; lồng ghép những chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vào khối mạng lưới hệ thống chỉ tiêu của Bộ, ngành;

3. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành nhà nước về ngành, nghành;

4. Hằng năm, văn bản báo cáo giải trình việc thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên theo ngành, nghành, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình nhà nước.

Điều 40. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, có trách nhiệm sau này:

a) Ban hành nghị quyết về tăng trưởng thanh niên tại địa phương để thực thi chủ trương, pháp lý của Nhà nước riêng với thanh niên;

b) Quyết định những chỉ tiêu, tiềm năng tăng trưởng thanh niên trong nghị quyết tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương hằng năm và từng quy trình;

c) Quyết định phân loại dự trù ngân sách để tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý, kế hoạch, chương trình, kế hoạch tăng trưởng thanh niên tại địa phương;

d) Giám sát việc thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên tại địa phương;

đ) Quyết định biên chế của cơ quan được giao thực thi trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, thực thi quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên và có trách nhiệm sau này:

a) Tổ chức thực thi chủ trương, pháp lý, kế hoạch, chương trình, kế hoạch tăng trưởng thanh niên tại địa phương;

b) Lồng ghép những chỉ tiêu, tiềm năng tăng trưởng thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương hằng năm và từng quy trình;

c) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên;

d) Bảo đảm quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên khi góp vốn đầu tư tăng trưởng những cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức mạnh thể chất, cơ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao;

đ) Quản lý, khai thác và công bố tài liệu thống kê về thanh niên, chỉ số tăng trưởng thanh niên tại địa phương;

e) Thực hiện công tác thao tác thống kê, thông tin, hằng năm văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi chủ trương, pháp lý về thanh niên, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình nhà nước;

g) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thanh niên;

h) Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới thực thi trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41. Hiệu lực thi hành

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2021.

2. Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 trải qua ngày 16 tháng 6 năm 2020.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘINguyễn Thị Kim Ngân

Ngày 16/06/2020, Quốc hội đã phát hành Luật Thanh niên số 57/2020/QH14. Luật chính thức có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/2021.

Theo đó Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 quy định về chủ trương dành riêng cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi gồm có:

Bảo đảm hoàn thành xong phổ cập giáo dục theo quy định của pháp lý; Ưu tiên, tạo Đk tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao, vui chơi, vui chơi phù phù thích hợp với kĩ năng và lứa tuổi để tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể; Đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù phù thích hợp với lứa tuổi; Trang bị kiến thức và kỹ năng, kỹ năng tự bảo vệ trước rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tác động đến sức mạnh thể chất thể chất, tinh thần; Bảo đảm những giải pháp tương hỗ và can thiệp để thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống bảo vệ an toàn và uy tín, lành mạnh; Bảo đảm việc thực thi những chủ trương về hình sự, hành chính, dân sự theo quy định của pháp lý. Ưu tiên xử lý và xử lý nhanh gọn những vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên phát hiện, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng năng khiếu sở trường cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

QUỐC HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

Luật số: 57/2020/QH14

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 16 tháng 06 năm 2020

LUẬTTHANH NIÊN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Thanh niên.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thanh niên

Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.

Điều 2. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này quy định về quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm của thanh niên; chủ trương của Nhà nước riêng với thanh niên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai thanh niên, tổ chức triển khai khác, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình và thành viên riêng với thanh niên; quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên.

Điều 3. Đối tượng vận dụng

Luật này vận dụng riêng với thanh niên; cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình và thành viên.

Điều 4. Vai trò, quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của thanh niên

1. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đón đầu trong công cuộc thay đổi, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

2. Thanh niên có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp lý.

Điều 5. Nguyên tắc bảo vệ thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của thanh niên và chủ trương của Nhà nước riêng với thanh niên

1. Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của thanh niên được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo vệ thực thi theo quy định của Hiến pháp và pháp lý

2. Không phân biệt dân tộc bản địa, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa truyền thống, nghề nghiệp trong thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của thanh niên.

3. Nhà nước, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình và thành viên có trách nhiệm tạo Đk để thanh niên thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp lý.

4. Chính sách của Nhà nước riêng với thanh niên phải bảo vệ tiềm năng tăng trưởng thanh niên; tạo Đk cho thanh niên thực thi, quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm và phát huy khả năng; được xây dựng hoặc lồng ghép trong những chủ trương của ngành, nghành, địa phương.

5. Việc xây dựng và thực thi chủ trương của Nhà nước riêng với thanh niên phải bảo vệ sự tham gia của thanh niên; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên.

6. Hỗ trợ, tạo Đk cho thanh niên Việt Nam ở quốc tế tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khuynh hướng về Tổ quốc và giữ gìn, phát huy truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc bản địa.

7. Xử lý kịp thời, nghiêm minh cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên không thực thi hoặc thực thi không đúng trách nhiệm theo quy định của Luật này.

Điều 6. Source lực thực thi chủ trương của Nhà nước riêng với thanh niên

1. Nhà nước bảo vệ nguồn lực để xây dựng và tổ chức triển khai thực thi chủ trương, riêng với thanh niên theo quy định của pháp lý.

2. Source tài chính bảo vệ thực thi chủ trương riêng với thanh niên gồm ngân sách nhà nước; những khoản ủng hộ, viện trợ, tài trợ và góp phần hợp pháp khác của tổ chức triển khai, doanh nghiệp, thành viên trong nước và quốc tế.

Điều 7. Ủy ban vương quốc về Thanh niên Việt Nam

1. Ủy ban vương quốc về Thanh niên Việt Nam là tổ chức triển khai phối hợp liên ngành, có hiệu suất cao tư vấn giúp Thủ tướng nhà nước về công tác thao tác thanh niên.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban vương quốc về Thanh niên Việt Nam do Thủ tướng nhà nước quy định.

Điều 8. Hợp tác quốc tế về thanh niên

1. Hợp tác quốc tế về thanh niên phải bảo vệ nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, độc lập lãnh thổ và toàn vẹn lãnh thổ, phù phù thích hợp với pháp lý mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế.

2. Nội dung hợp tác quốc tế về thanh niên gồm có:

a) Tham gia tổ chức triển khai quốc tế; ký kết và thực thi điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế về thanh niên; chương trình, dự án công trình bất Động sản hợp tác quốc tế về thanh niên;

b) Trao đổi thông tin, kinh nghiệm tay nghề quản trị và vận hành và chủ trương, pháp lý về thanh niên;

c) Giao lưu giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên những nước.

Điều 9. Tháng Thanh niên

1. Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên được tổ chức triển khai nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí vì quyền lợi của hiệp hội, xã hội và vận động tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư, tăng trưởng thanh niên.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí Tháng Thanh niên.

3. nhà nước, cơ quan ban ngành thường trực địa phương những cấp có trách nhiệm tạo Đk về cơ chế, chủ trương, nguồn lực để tương hỗ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí Tháng Thanh niên. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm tạo Đk, tương hỗ cho thanh niên tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí Tháng Thanh niên.

Điều 10. Đối thoại với thanh niên

1. Thủ tướng nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên tối thiểu mỗi năm một lần về những yếu tố tương quan đến thanh niên; người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai, cty lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm đối thoại với thanh niên theo yêu cầu của tổ chức triển khai thanh niên quy định tại Luật này.

2. Người có trách nhiệm đối thoại với thanh niên quy định tại khoản 1 Điều này chỉ huy sẵn sàng sẵn sàng kế hoạch, chương trình đối thoại và công bố công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức triển khai, cty chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm ngày tổ chức triển khai đối thoại; xử lý và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý những kiến nghị của thanh niên trải qua hoạt động và sinh hoạt giải trí đối thoại.

3. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày đối thoại, nội dung kết luận đối thoại phải được công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức triển khai, cty và gửi đến những cty, tổ chức triển khai, cty có tương quan; trường hợp nội dung đối thoại phức tạp, tương quan đến nhiều nghành thì thời hạn này là 15 ngày.

4. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 11. Áp dụng điều ước quốc tế về quyền trẻ con riêng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

Nhà nước vận dụng điều ước quốc tế về quyền trẻ con mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên riêng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phù phù thích hợp với Đk của Việt Nam.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN

Điều 12. Trách nhiệm riêng với Tổ quốc

1. Phát huy truyền thống cuội nguồn dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa; xung kích, sáng tạo, đón đầu trong công cuộc thay đổi, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững độc lập lãnh thổ, bảo mật thông tin an ninh vương quốc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhiệm việc làm trở ngại vất vả, gian truân, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu.

3. Đấu tranh với những thủ đoạn, hoạt động và sinh hoạt giải trí gây phương hại đến quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa.

Điều 13. Trách nhiệm riêng với Nhà nước và xã hội

1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, pháp lý và thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân

2. Tham gia giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh vương quốc.

3. Chủ động đề xuất kiến nghị ý tưởng, sáng tạo độc lạ trong quy trình xây dựng chủ trương, pháp lý; tham gia quản trị và vận hành nhà nước và xã hội.

4. Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực thi Hiến pháp và pháp lý.

5. Xây dựng những quy mô sản xuất, marketing thương mại tạo việc làm; tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt vì quyền lợi của hiệp hội, xã hội.

6. Tích cực tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ con.

Điều 14. Trách nhiệm riêng với mái ấm gia đình

1. Chăm lo niềm sung sướng mái ấm gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của mái ấm gia đình Việt Nam.

2. Kính trọng, hiếu thảo riêng với ông bà, cha mẹ và tôn trọng những thành viên khác trong mái ấm gia đình; chăm sóc, giáo dục con em của tớ trong mái ấm gia đình.

3. Tích cực phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình, xóa khỏi phong tục, tập quán lỗi thời về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình.

Điều 15. Trách nhiệm riêng với bản thân

1. Rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa truyền thống, ứng xử văn minh; có trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp lý; phòng, chống xấu đi, tệ nạn xã hội, hành vi trái pháp lý và đạo đức xã hội.

2. Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng, kỹ năng; tiếp cận, nghiên cứu và phân tích, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vào thực tiễn.

3. Chủ động tìm hiểu về thị trường lao động; lựa chọn nghề nghiệp, việc làm thích hợp; rèn luyện ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động và tác phong chuyên nghiệp; sáng tạo, tăng cấp cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động.

4. Rèn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức mạnh thể chất, tăng trưởng thể chất và tinh thần; trang bị kiến thức và kỹ năng, kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc sức mạnh thể chất sinh sản, sức mạnh thể chất tình dục, phòng, chống bệnh tật; không lạm dụng rượu, bia; hạn chế sử dụng thuốc lá; không sử dụng ma túy, chất gây nghiện và chất kích thích khác mà pháp lý cấm; phòng, chống tác hại từ không khí mạng.

5. Tích cực tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, trào lưu văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao lành mạnh; bảo vệ, giữ gìn, phát huy truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc bản địa; tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống quả đât.

Chương III

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THANH NIÊN

Điều 16. Chính sách về học tập và nghiên cứu và phân tích khoa học

1. Bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và tạo Đk cho thanh niên tham gia nghiên cứu và phân tích khoa học.

2. Ban hành và bảo vệ thực thi những chương trình giáo dục đạo đức, lý tưởng, truyền thống cuội nguồn dân tộc bản địa, lối sống văn hóa truyền thống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp lý cho thanh niên.

3. Có chủ trương tín dụng thanh toán, học bổng, miễn, giảm học phí cho thanh niên theo quy định của pháp lý.

4. Khuyến khích, tương hỗ thanh niên học tập, nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm; kĩ năng sáng tạo, nghiên cứu và phân tích, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

5. Ưu đãi, tương hỗ tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích khoa học, thay đổi sáng tạo của thanh niên; tham gia đào tạo và giảng dạy kỹ năng sống và kỹ năng thiết yếu khác cho thanh niên.

Điều 17. Chính sách về lao động, việc làm

1. Tư vấn, khuynh hướng nghề nghiệp, phục vụ thông tin thị trường lao động cho thanh niên; giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cho thanh niên; bảo vệ thanh niên không biến thành cưỡng bức, bóc lột sức lao động.

2. Tạo Đk để thanh niên có việc làm; tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên ở vùng nông thôn, miền núi, hải hòn đảo phù phù thích hợp với từng vùng, miền, gắn với từng quy trình tăng trưởng của giang sơn.

3. Tạo Đk cho thanh niên được vay vốn ngân hàng ưu đãi từ Quỹ vương quốc về việc làm và nguồn tín dụng thanh toán hợp pháp khác để tự tạo việc làm, tăng trưởng sản xuất, marketing thương mại.

Điều 18. Chính sách về khởi nghiệp

1. Giáo dục đào tạo và giảng dạy, đào tạo và giảng dạy kiến thức và kỹ năng, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên.

2. Cung cấp thông tin về thị trường; tương hỗ pháp lý, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, xúc tiến góp vốn đầu tư, tăng trưởng nguồn nhân lực; ưu đãi vay vốn ngân hàng từ những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán theo quy định của pháp lý.

3. Khuyến khích, tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thuận tiện để thanh niên khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

4. Ưu đãi, tương hỗ tổ chức triển khai, thành viên tham gia phục vụ dịch vụ tương hỗ thanh niên khởi nghiệp; khuyến khích xây dựng quỹ khởi nghiệp cho thanh niên theo quy định của pháp lý

Điều 19. Chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức mạnh thể chất

1. Tư vấn, tương hỗ nâng cao sức mạnh thể chất cho thanh niên; phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình, đấm đá bạo lực học đường, xâm hại tình dục; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh xã hội khác và những rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tác động đến sức mạnh thể chất thể chất, tinh thần của thanh niên.

2. Bảo đảm cho thanh niên được phục vụ thông tin, tiếp cận dịch vụ thân thiện về bảo vệ, chăm sóc sức mạnh thể chất sinh sản, sức mạnh thể chất tình dục; được tư vấn, khám sức mạnh thể chất trước lúc kết hôn

3. Khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư, phục vụ dịch vụ y tế, chăm sóc sức mạnh thể chất cho thanh niên.

Điều 20. Chính sách về văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao

1. Khuyến khích, tương hỗ thanh niên tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí và sáng tạo trong văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao.

2. Tạo Đk cho thanh niên tích cực tham gia giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống quả đât.

3. Tuyên truyền, phổ cập, giáo dục nâng cao nhận thức và bảo vệ sự bảo vệ an toàn và uy tín của thanh niên trên không khí mạng.

4. Khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư xây dựng những thiết chế văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao cho thanh niên.

Điều 21. Chính sách về bảo vệ Tổ quốc

1. Bảo đảm cho thanh niên được giáo dục quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Bảo đảm cho thanh niên thực thi trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược; trách nhiệm và trách nhiệm tham gia Công an nhân dân, Dân quân tự vệ; tham gia quân nhân dự bị và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền bảo mật thông tin an ninh nhân dân theo quy định của pháp lý.

3. Thanh niên hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm quân sự chiến lược, trách nhiệm và trách nhiệm tham gia Công an nhân dân được hưởng chủ trương tương hỗ đào tạo và giảng dạy nghề và những chủ trương ưu đãi khác theo quy định của pháp lý.

Điều 22. Chính sách riêng với thanh niên xung phong

1. Thanh niên xung phong là lực lượng xung kích của thanh niên tham gia thực thi những trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, xử lý và xử lý việc làm, giáo dục, đào tạo và giảng dạy, rèn luyện thanh niên và những trách nhiệm đột xuất, cấp bách, trở ngại vất vả, gian truân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nhà nước phát hành chủ trương để thanh niên xung phong thực thi những trách nhiệm sau này:

a) Tham gia dự án công trình bất Động sản tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội được Nhà nước giao;

b) Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; giữ gìn trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh vương quốc;

c) Tham gia tài xuất thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tương hỗ sản xuất, đào tạo và giảng dạy nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên;

d) Các trách nhiệm đột xuất, cấp bách, trở ngại vất vả, gian truân theo quy định của pháp lý.

3. Nhà nước bảo vệ Đk về kinh phí góp vốn đầu tư, cơ sở vật chất và trang thiết bị thiết yếu cho tổ chức triển khai thanh niên xung phong khi thực thi trách nhiệm được Nhà nước giao.

4. Thanh niên xung phong được hưởng chính sách, chủ trương trong và sau khoản thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm.

5. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 23. Chính sách riêng với thanh niên tình nguyện

1. Thanh niên xung phong là thanh niên tự nguyện tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí vì quyền lợi của hiệp hội, xã hội phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

2. Nhà nước phát hành chủ trương riêng với thanh niên tình nguyện như sau:

a) Tạo lập những kênh thông tin để thanh niên được tiếp cận và tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí tình nguyện;

b) Xây dựng chương trình, dự án công trình bất Động sản đưa thanh niên tình nguyện về thao tác tại những vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, biên giới, hải hòn đảo;

c) Khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên tương hỗ thanh niên tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí tình nguyện vì quyền lợi của hiệp hội, xã hội.

3. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Điều 24. Chính sách riêng với thanh niên có tài năng năng

1. Nhà nước có chủ trương phát hiện, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ riêng với thanh niên có tài năng năng.

2. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm thực thi chủ trương riêng với thanh niên có tài năng năng phù phù thích hợp với hiệu suất cao, trách nhiệm và quyền hạn của tớ.

Điều 25. Chính sách riêng với thanh niên là người dân tộc bản địa thiểu số

1. Ưu tiên cho thanh niên là người dân tộc bản địa thiểu số về học tập, lao động, việc làm, khởi nghiệp, chăm sóc sức mạnh thể chất, thể dục, thể thao.

2. Hỗ trợ thanh niên là người dân tộc bản địa thiểu số giữ gìn, phát huy truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh xóa khỏi phong tục, tập quán lỗi thời.

3. Ưu tiên lựa chọn đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng và đưa vào quy hoạch để tạo nguồn lãnh đạo, quản trị và vận hành riêng với cán bộ, công chức, viên chức là thanh niên người dân tộc bản địa thiểu số trong cơ quan, tổ chức triển khai, cty của Nhà nước.

4. Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức triển khai ưu tiên tuyển dụng thanh niên là người dân tộc bản địa thiểu số.

Điều 26. Chính sách riêng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

1. Bảo đảm hoàn thành xong phổ cập giáo dục theo quy định của pháp lý.

2. Ưu tiên, tạo Đk tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao, vui chơi, vui chơi phù phù thích hợp với kĩ năng và lứa tuổi để tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể.

3. Đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù phù thích hợp với lứa tuổi.

4. Trang bị kiến thức và kỹ năng, kỹ năng tự bảo vệ trước rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tác động đến sức mạnh thể chất thể chất, tinh thần; bảo vệ những giải pháp tương hỗ và can thiệp để thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống bảo vệ an toàn và uy tín, lành mạnh.

5. Bảo đảm việc thực thi những chủ trương về hình sự, hành chính, dân sự theo quy định của pháp lý.

6. Ưu tiên xử lý và xử lý nhanh gọn những vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

7. Khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên phát hiện, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng năng khiếu sở trường cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

8. nhà nước quy định cơ chế, chủ trương và giải pháp thực thi chủ trương riêng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC THANH NIÊN

Điều 27. Tổ chức thanh niên

1. Tổ chức thanh niên gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và những tổ chức triển khai khác của thanh niên được xây dựng, tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý

2. Tổ chức thanh niên có vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, đại diện thay mặt thay mặt chăm sóc, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Tổ chức thanh niên có trách nhiệm nghiên cứu và phân tích nhu yếu, nguyện vọng của thanh niên để kiến nghị với cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền; phối phù thích hợp với cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên, những cty có tương quan trong việc tuyên truyền, giáo dục, thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên; tổ chức triển khai cho thanh niên tham gia trào lưu vì quyền lợi của hiệp hội, xã hội, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 28. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức triển khai chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong trào lưu thanh niên và tổ chức triển khai thanh niên; tổ chức triển khai hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí của thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội riêng với chủ trương, pháp lý về thanh niên theo quy định của pháp lý; tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của thanh niên đến cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm tham gia, phối phù thích hợp với những cty nhà nước có tương quan trong quy trình xây dựng, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên.

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đối ngoại thanh niên.

Điều 29. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam

1. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức triển khai xã hội rộng tự do của thanh niên Việt Nam và tổ chức triển khai thanh niên nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức triển khai xã hội của sinh viên Việt Nam nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện và góp sức cho giang sơn.

3. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam có trách nhiệm phối phù thích hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội riêng với chủ trương, pháp lý về thanh niên theo quy định của pháp lý.

Điều 30. Chính sách của Nhà nước riêng với tổ chức triển khai thanh niên

1. Tạo Đk để tổ chức triển khai thanh niên tham gia xây dựng và thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên.

2. Bảo đảm Đk để tổ chức triển khai thanh niên thực thi những trách nhiệm được Nhà nước giao.

3. Hỗ trợ, tạo Đk để tổ chức triển khai thanh niên lôi kéo thanh niên thực thi chương trình, dự án công trình bất Động sản tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và những chương trình, dự án công trình bất Động sản khác.

4. Cơ quan, tổ chức triển khai, cty của Nhà nước có trách nhiệm tạo Đk để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng và thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC KINH TẾ, CƠ SỞ GIÁO DỤC, GIA ĐÌNH

Điều 31. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình thống nhất hành vi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác thao tác tập hợp, đoàn kết, phát huy lực lượng thanh niên.

2. Phối phù thích hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những tổ chức triển khai thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực thi chương trình giám sát, phản biện xã hội riêng với chủ trương, pháp lý về thanh niên và công tác thao tác thanh niên.

3. Vận động thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm sóc, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Điều 32. Trách nhiệm của tổ chức triển khai xã hội

1. Vận động thành viên của tớ tạo Đk để thanh niên học tập, lao động, tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao, tăng trưởng thể lực, trí tuệ; tu dưỡng đạo đức, truyền thống cuội nguồn dân tộc bản địa, ý thức công dân; đón đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc.

2. Phối phù thích hợp với cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên trong xây dựng, tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên.

3. Phối phù thích hợp với tổ chức triển khai thanh niên chăm sóc, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

4. Hỗ trợ những nguồn lực theo quy định của pháp lý và điều lệ của tổ chức triển khai xã hội nhằm mục đích tăng trưởng thanh niên.

Điều 33. Trách nhiệm của tổ chức triển khai kinh tế tài chính

1. Bảo đảm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, Đk thao tác bảo vệ an toàn và uy tín; phục vụ đủ kiến thức và kỹ năng, thông tin về bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động cho những người dân lao động là thanh niên.

2. Quan tâm chăm sóc đời sống của người lao động là thanh niên; tương hỗ để người lao động là thanh niên được học tập, tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao; chăm sóc và bảo vệ sức mạnh thể chất.

3. Tạo Đk để tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí.

4. Khuyến khích, tương hỗ thanh niên khởi nghiệp; đào tạo và giảng dạy nghề, trách nhiệm, kỹ năng sống; góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất về văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao cho thanh niên.

Điều 34. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục

1. Giáo dục đào tạo và giảng dạy truyền thống cuội nguồn, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh niên.

2. Xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục bảo vệ an toàn và uy tín, thân thiện, lành mạnh; thực thi những giải pháp phòng, chống đấm đá bạo lực học đường và xâm hại tình dục cho thanh niên.

3. Phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và phân tích khoa học; nâng cao khả năng tự học, kỹ năng thực hành thực tiễn; tư vấn, khuynh hướng nghề nghiệp cho thanh niên.

4. Tư vấn tâm ý về những yếu tố xã hội, tâm ý học đường; giáo dục kỹ năng sống, kiến thức và kỹ năng chăm sóc, bảo vệ sức mạnh thể chất, sức mạnh thể chất sinh sản, sức mạnh thể chất tình dục, giới tính, kỹ năng phòng, chống những bệnh học đường và tệ nạn xã hội cho thanh niên.

5. Tạo Đk cho thanh niên tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao, vui chơi, vui chơi và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt ngoại khóa khác.

6. Tạo Đk để tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Điều 35. Trách nhiệm của mái ấm gia đình

1. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên; quan tâm, giáo dục, động viên và tạo Đk để thanh niên thực thi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm của tớ theo quy định của pháp lý.

2. Tôn trọng quyền của thanh niên trong hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình; giáo dục giới tính, bình đẳng giới và những kiến thức và kỹ năng thiết yếu về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình.

3. Chăm lo, giáo dục thanh niên tăng trưởng về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, nhân cách; có nếp sống văn hóa truyền thống lành mạnh, trở thành người con hiếu thảo của mái ấm gia đình, công dân có ích cho xã hội.

4. Rèn luyện kỹ năng sống và cống hiến cho thanh niên; giáo dục ý thức, kỷ luật lao động; tôn trọng, tạo Đk để thanh niên lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm.

5. Định hướng, tạo Đk để thanh niên tiếp cận những nguồn thông tin bảo vệ an toàn và uy tín và bảo vệ thanh niên trên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên không khí mạng.

Chương VI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN

Điều 36. Nội dung quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên

1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành và tổ chức triển khai thực thi văn bản quy phạm pháp lý về thanh niên; quy định những giải pháp để thực thi chủ trương riêng với thanh niên.

2. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, chủ trương, chương trình, kế hoạch tăng trưởng thanh niên.

3. Thực hiện công tác thao tác thống kê, thông tin, văn bản báo cáo giải trình về tình hình thanh niên và việc thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên.

5. Tuyên truyền, phổ cập, giáo dục chủ trương, pháp lý về thanh niên.

6. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng trong việc thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên.

7. Hợp tác quốc tế về thanh niên.

8. Ban hành chủ trương tương hỗ, khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên tham gia thực thi chủ trương riêng với thanh niên.

Điều 37. Trách nhiệm của nhà nước

nhà nước thống nhất quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên và có trách nhiệm sau này:

1. Bảo đảm hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao việc thực thi những nội dung quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên;

2. Bảo đảm cơ chế và giải pháp phối hợp Một trong những Bộ,, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan ban ngành thường trực địa phương và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trong việc xây dựng, thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên;

3. Bảo đảm xây dựng và thực thi những tiềm năng, chỉ tiêu tăng trưởng thanh niên trong kế hoạch, chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của vương quốc, ngành, nghành;

4. Báo cáo kết quả thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên theo yêu cầu của Quốc hội.

Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ phụ trách trước nhà nước thực thi quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên và có trách nhiệm sau này:

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành chủ trương, pháp lý về thanh niên; kế hoạch, chương trình, kế hoạch tăng trưởng thanh niên;

2. Đề xuất việc lồng ghép chủ trương, chỉ tiêu, tiềm năng tăng trưởng thanh niên khi xây dựng chủ trương, kế hoạch, chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của ngành, nghành. Hướng dẫn những Bộ, ngành lồng ghép chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vào khối mạng lưới hệ thống chỉ tiêu của Bộ, ngành;

3. Hướng dẫn những Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực thi trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên; tổ chức triển khai tập huấn, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên;

4. Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty có tương quan quản trị và vận hành, khai thác và công bố tài liệu về thanh niên, chỉ số tăng trưởng thanh niên;

5. Chủ trì, phối phù thích hợp với những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng, tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên;

6. Kiểm tra, thanh tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên;

7. Hằng năm, văn bản báo cáo giải trình nhà nước kết quả thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên và trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên;

8. Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty có tương quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác quốc tế về thanh niên theo quy định của pháp lý.

Điều 39. Trách nhiệm của những Bộ, cơ quan ngang Bộ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, phối phù thích hợp với Bộ Nội vụ thực thi quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên và có trách nhiệm sau này:

1. Ban hành chủ trương, cơ sản xuất Đk cho thanh niên tham gia vào những chương trình tăng trưởng của ngành, nghành;

2. Lồng ghép chủ trương, chỉ tiêu, tiềm năng tăng trưởng thanh niên khi xây dựng chủ trương, kế hoạch, chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của ngành, nghành; lồng ghép những chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vào khối mạng lưới hệ thống chỉ tiêu của Bộ, ngành;

3. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành nhà nước về ngành, nghành;

4. Hằng năm, văn bản báo cáo giải trình việc thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên theo ngành, nghành, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình nhà nước.

Điều 40. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, có trách nhiệm sau này:

a) Ban hành nghị quyết về tăng trưởng thanh niên tại địa phương để thực thi chủ trương, pháp lý của Nhà nước riêng với thanh niên;

b) Quyết định những chỉ tiêu, tiềm năng tăng trưởng thanh niên trong nghị quyết tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương hằng năm và từng quy trình;

c) Quyết định phân loại dự trù ngân sách để tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý, kế hoạch, chương trình, kế hoạch tăng trưởng thanh niên tại địa phương;

d) Giám sát việc thực thi chủ trương, pháp lý riêng với thanh niên tại địa phương;

đ) Quyết định biên chế của cơ quan được giao thực thi trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, thực thi quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên và có trách nhiệm sau này:

a) Tổ chức thực thi chủ trương, pháp lý, kế hoạch, chương trình, kế hoạch tăng trưởng thanh niên tại địa phương;

b) Lồng ghép những chỉ tiêu, tiềm năng tăng trưởng thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương hằng năm và từng quy trình;

c) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên;

d) Bảo đảm quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên khi góp vốn đầu tư tăng trưởng những cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức mạnh thể chất, cơ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao;

đ) Quản lý, khai thác và công bố tài liệu thống kê về thanh niên, chỉ số tăng trưởng thanh niên tại địa phương;

e) Thực hiện công tác thao tác thống kê, thông tin, hằng năm văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi chủ trương, pháp lý về thanh niên, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình nhà nước;

g) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thanh niên;

h) Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới thực thi trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về thanh niên.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41. Hiệu lực thi hành

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2021.

2. Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 trải qua ngày 16 tháng 6 năm 2020.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘINguyễn Thị Kim Ngân


Bạn đang mò mẩn post Luật Thanh niên 2020 2022

Với việc Bạn mò mẩn post Luật Thanh niên 2020 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Luật Thanh niên 2020 Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Luật Thanh niên 2020 Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc Join Nhóm zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Luật #Thanh #niên