0765562555

Mẫu hợp đồng ủy quyền

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Mẫu hợp đồng ủy quyền Mới nhất 2022 được update : 2021-09-03 23:14:54

3248

p. >Hợp đồng ủy quyền là một dạng của hợp đồng dân sự, là văn bản thỏa thuận hợp tác Một trong những bên. Theo đó bên được ủy quyền có trách nhiệm và trách nhiệm thực thi việc làm nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có quy định. Vậy sau này là nội dung rõ ràng mẫu hợp đồng ủy quyền, mời những ban cùng tìm hiểu thêm. Mẫu hợp đồng ủy quyền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Số: …………/HĐUQ Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……. Tại ………………………Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng ủy quyền Bên ủy quyền (sau này gọi là Bên A): Ông (Bà):………………………………………………………………… Sinh ngày:………………..………….………………………………… Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp ngày…………… tại………………………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không còn hộ khẩu thường trú thì ghi Đk tạm trú) ………………………………………Hoặc trọn vẹn có thể chọn một trong những chủ thể sau: 1. Chủ thể là vợ chồng: Ông : ……………………Sinh ngày:…………………………………. Chứng minh nhân dân số:…………………..cấp ngày………………… tại………………………………………  …………………………………… Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………… Cùng vợ là bà: …………………………………………………………… Sinh ngày:……………… ……………………………………………… Chứng minh nhân dân số:……………………cấp ngày…………… tại……………………………………………………………..………………… Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú rất khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)…………………………………… …………………………………………………………………… 2. Chủ thể là hộ mái ấm gia đình: Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………… Sinh ngày:……………………………………………………… Chứng minh nhân dân số:…………….cấp ngày…………… tại……………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú:…………………………………………… ………………………………………………………………… Các thành viên của hộ mái ấm gia đình: – Họ và tên:………………………………………………… Sinh ngày:………………………………………………… Chứng minh nhân dân số:…………………cấp ngày……… tại………………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..… * Trong trường hợp những chủ thể nêu trên có đại diện thay mặt thay mặt thì ghi: Họ và tên người đại diện thay mặt thay mặt:…………………………………… Sinh ngày:……………………………………….……………… Chứng minh nhân dân số:…………………cấp ngày……… tại………………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú:…………………………………………… Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền) số: … ngày ……………….do …………..lập 3. Chủ thể là tổ chức triển khai: Tên tổ chức triển khai: ……………………………………………………… Trụ sở: ……………………………………………..……………… từ khóa quan tâm: Mẫu giấy hoa viết chữ đẹpQuyết định xây dựng số:………..ngày……….tháng …………năm……… do …………………………………………..cấp. Giấy ghi nhận Đk kinh lệch giá:…ngày……..tháng ……năm……do …cấp. Số Fax: ……………..Số điện thoại cảm ứng:…………………..………… Họ và tên người đại diện thay mặt thay mặt: ………………………………….…… Chức vụ: ……………………………………………….………… Sinh ngày:……………………………..………………………… Chứng minh nhân dân số:…………………..cấp ngày……… tại………………………………………………..……………… Bên được ủy quyền (sau này gọi là Bên B): (Chọn một trong những chủ thể nêu trên) ….……………………………………………………………… ….……………………………………………………………… Nay hai bên đồng ý việc giao phối hợp đồng ủy quyền với những thỏa thuận hợp tác sau này: ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN Ghi rõ ràng nội dung việc làm ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có trách nhiệm và trách nhiệm thực thi nhân danh bên A. ….………………………………………….  ……………………………………………….. ….………………………………………… ………………………………………………….. ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN Thời hạn ủy quyền là …………………… Tính từ lúc ngày ………. tháng ……. năm ………. ĐIỀU 3: THÙ LAO Thù lao hợp đồng (nếu có) do những bên tự thỏa thuận hợp tác. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời hạn, phương thức thanh toán thù lao (kể cả trong trường hợp đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng ủy quyền) ….…………………………………………. ……………………………………………….. ….………………………………………… ………………………………………………….. ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 1. Bên A có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này: a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu để bên B thực thi việc làm; b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực thi trong phạm vi ủy quyền; c. Thanh toán ngân sách hợp lý mà bên B đã chi ra để thực thi việc làm được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận hợp tác về việc trả thù lao. 2. Bên A có những quyền sau này: a. Yêu cầu bên B thông tin khá đầy đủ về việc thực thi việc làm ủy quyền; b. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, quyền lợi thu được từ việc thực thi việc làm ủy quyền, nếu không còn thỏa thuận hợp tác khác; c. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm những trách nhiệm và trách nhiệm đã thỏa thuận hợp tác. ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 1.Bên B có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này: a. Thực hiện việc làm ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực thi việc làm đó; b. Báo cho những người dân thứ ba trong quan hệ thực thi ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, tương hỗ update phạm vi ủy quyền; c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện đi lại được giao để thực thi việc ủy quyền; d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong lúc thực thi ủy quyền; đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận được và những quyền lợi thu được trong lúc thực thi ủy quyền theo thỏa thuận hợp tác hoặc theo quy định của pháp lý; e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm những trách nhiệm và trách nhiệm đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng; 2.Bên B có những quyền sau này: a. Yêu cầu bên A phục vụ thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu nhằm mục đích thực thi việc làm ủy quyền; Tham khảo: Giấy đề xuất kiến nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đấtb. Hưởng thù lao, được thanh toán ngân sách hợp lý mà tôi đã chi ra để thực thi việc làm ủy quyền. ĐIỀU 6: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC Lệ phí xác nhận Hợp đồng này do bên ………… phụ trách nộp. ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Trong quy trình thực thi hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng xử lý và xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền xử lý và xử lý theo quy định của pháp lý. ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN Bên A và bên B phụ trách trước pháp lý về những lời cam kết sau này: 1. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không biến thành lừa dối hoặc ép buộc 2. Thực hiện đúng và khá đầy đủ toàn bộ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong Hợp đồng này. 3. Các cam kết khác…. ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 1. Hai bên công nhận đã làm rõ quyền, quyền hạn hợp pháp của tớ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận. Hoặc trọn vẹn có thể chọn một trong những trường hợp sau này: – Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; 3. Hợp đồng này còn có hiệu lực hiện hành từ……………………………… BÊN A(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) BÊN B(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.………………) (Trường hợp xác nhận ngoài giờ thao tác hoặc theo đề xuất kiến nghị của tình nhân cầu xác nhận được thực thi ngoài giờ thao tác, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn) Tại …………………………………………………………… (Trường hợp việc xác nhận được thực thi ngoài trụ sở, thì ghi khu vực thực thi xác nhận và Ủy ban nhân dân) Tôi (ghi rõ chức vụ của người thực thi xác nhận) …………… (quận (huyện) ……………. thành phố ……………………… CHỨNG THỰC: – Hợp đồng ủy quyền này được giao kết giữa Bên A là .……….…… và Bên B là ……………….. ; những bên đã tự nguyện thỏa thuận hợp tác giao kết Hợp đồng và cam kết phụ trách trước pháp lý về nội dung Hợp đồng; – Tại thời gian xác nhận, những bên đã giao kết Hợp đồng có khả năng hành vi dân sự thích hợp theo quy định của pháp lý; – Nội dung thỏa thuận hợp tác của những bên trong Hợp đồng phù phù thích hợp với pháp lý, đạo đức xã hội; – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký kết vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; Hoặc trọn vẹn có thể chọn một trong những trường hợp sau này: – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký kết và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký kết vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký kết và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký kết vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ………. tờ, …trang), cấp cho: + Bên A .….. bản chính; + Bên B .….. bản chính; + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. Số xác nhận.……….. , quyển số .…. TP/CC- .…. Người có thẩm quyền xác nhận (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Hợp đồng ủy quyền là một dạng của hợp đồng dân sự, là văn bản thỏa thuận hợp tác Một trong những bên. Theo đó bên được ủy quyền có trách nhiệm và trách nhiệm thực thi việc làm nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có quy định. Vậy sau này là nội dung rõ ràng mẫu hợp đồng ủy quyền, mời những ban cùng tìm hiểu thêm. Mẫu hợp đồng ủy quyền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————- HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Số: …………/HĐUQ Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……. Tại ………………………Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng ủy quyền Bên ủy quyền (sau này gọi là Bên A): Ông (Bà):………………………………………………………………… Sinh ngày:………………..………….………………………………… Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp ngày…………… tại………………………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không còn hộ khẩu thường trú thì ghi Đk tạm trú) ………………………………………Hoặc trọn vẹn có thể chọn một trong những chủ thể sau: 1. Chủ thể là vợ chồng: Ông : ……………………Sinh ngày:…………………………………. Chứng minh nhân dân số:…………………..cấp ngày………………… tại………………………………………  …………………………………… Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………… Cùng vợ là bà: …………………………………………………………… Sinh ngày:……………… ……………………………………………… Chứng minh nhân dân số:……………………cấp ngày…………… tại……………………………………………………………..………………… Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú rất khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)…………………………………… …………………………………………………………………… 2. Chủ thể là hộ mái ấm gia đình: Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………… Sinh ngày:……………………………………………………… Chứng minh nhân dân số:…………….cấp ngày…………… tại……………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú:…………………………………………… ………………………………………………………………… Các thành viên của hộ mái ấm gia đình: – Họ và tên:………………………………………………… Sinh ngày:………………………………………………… Chứng minh nhân dân số:…………………cấp ngày……… tại………………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..… * Trong trường hợp những chủ thể nêu trên có đại diện thay mặt thay mặt thì ghi: Họ và tên người đại diện thay mặt thay mặt:…………………………………… Sinh ngày:……………………………………….……………… Chứng minh nhân dân số:…………………cấp ngày……… tại………………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú:…………………………………………… Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền) số: … ngày ……………….do …………..lập 3. Chủ thể là tổ chức triển khai: Tên tổ chức triển khai: ……………………………………………………… Trụ sở: ……………………………………………..……………… từ khóa quan tâm: Mẫu giấy hoa viết chữ đẹpQuyết định xây dựng số:………..ngày……….tháng …………năm……… do …………………………………………..cấp. Giấy ghi nhận Đk kinh lệch giá:…ngày……..tháng ……năm……do …cấp. Số Fax: ……………..Số điện thoại cảm ứng:…………………..………… Họ và tên người đại diện thay mặt thay mặt: ………………………………….…… Chức vụ: ……………………………………………….………… Sinh ngày:……………………………..………………………… Chứng minh nhân dân số:…………………..cấp ngày……… tại………………………………………………..……………… Bên được ủy quyền (sau này gọi là Bên B): (Chọn một trong những chủ thể nêu trên) ….……………………………………………………………… ….……………………………………………………………… Nay hai bên đồng ý việc giao phối hợp đồng ủy quyền với những thỏa thuận hợp tác sau này: ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN Ghi rõ ràng nội dung việc làm ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có trách nhiệm và trách nhiệm thực thi nhân danh bên A. ….………………………………………….  ……………………………………………….. ….………………………………………… ………………………………………………….. ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN Thời hạn ủy quyền là …………………… Tính từ lúc ngày ………. tháng ……. năm ………. ĐIỀU 3: THÙ LAO Thù lao hợp đồng (nếu có) do những bên tự thỏa thuận hợp tác. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời hạn, phương thức thanh toán thù lao (kể cả trong trường hợp đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng ủy quyền) ….…………………………………………. ……………………………………………….. ….………………………………………… ………………………………………………….. ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 1. Bên A có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này: a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu để bên B thực thi việc làm; b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực thi trong phạm vi ủy quyền; c. Thanh toán ngân sách hợp lý mà bên B đã chi ra để thực thi việc làm được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận hợp tác về việc trả thù lao. 2. Bên A có những quyền sau này: a. Yêu cầu bên B thông tin khá đầy đủ về việc thực thi việc làm ủy quyền; b. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, quyền lợi thu được từ việc thực thi việc làm ủy quyền, nếu không còn thỏa thuận hợp tác khác; c. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm những trách nhiệm và trách nhiệm đã thỏa thuận hợp tác. ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 1.Bên B có những trách nhiệm và trách nhiệm sau này: a. Thực hiện việc làm ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực thi việc làm đó; b. Báo cho những người dân thứ ba trong quan hệ thực thi ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, tương hỗ update phạm vi ủy quyền; c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện đi lại được giao để thực thi việc ủy quyền; d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong lúc thực thi ủy quyền; đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận được và những quyền lợi thu được trong lúc thực thi ủy quyền theo thỏa thuận hợp tác hoặc theo quy định của pháp lý; e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm những trách nhiệm và trách nhiệm đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng; 2.Bên B có những quyền sau này: a. Yêu cầu bên A phục vụ thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu nhằm mục đích thực thi việc làm ủy quyền; Tham khảo: Giấy đề xuất kiến nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đấtb. Hưởng thù lao, được thanh toán ngân sách hợp lý mà tôi đã chi ra để thực thi việc làm ủy quyền. ĐIỀU 6: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC Lệ phí xác nhận Hợp đồng này do bên ………… phụ trách nộp. ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Trong quy trình thực thi hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng xử lý và xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền xử lý và xử lý theo quy định của pháp lý. ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN Bên A và bên B phụ trách trước pháp lý về những lời cam kết sau này: 1. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không biến thành lừa dối hoặc ép buộc 2. Thực hiện đúng và khá đầy đủ toàn bộ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong Hợp đồng này. 3. Các cam kết khác…. ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 1. Hai bên công nhận đã làm rõ quyền, quyền hạn hợp pháp của tớ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận. Hoặc trọn vẹn có thể chọn một trong những trường hợp sau này: – Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận; 3. Hợp đồng này còn có hiệu lực hiện hành từ……………………………… BÊN A(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) BÊN B(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.………………) (Trường hợp xác nhận ngoài giờ thao tác hoặc theo đề xuất kiến nghị của tình nhân cầu xác nhận được thực thi ngoài giờ thao tác, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn) Tại …………………………………………………………… (Trường hợp việc xác nhận được thực thi ngoài trụ sở, thì ghi khu vực thực thi xác nhận và Ủy ban nhân dân) Tôi (ghi rõ chức vụ của người thực thi xác nhận) …………… (quận (huyện) ……………. thành phố ……………………… CHỨNG THỰC: – Hợp đồng ủy quyền này được giao kết giữa Bên A là .……….…… và Bên B là ……………….. ; những bên đã tự nguyện thỏa thuận hợp tác giao kết Hợp đồng và cam kết phụ trách trước pháp lý về nội dung Hợp đồng; – Tại thời gian xác nhận, những bên đã giao kết Hợp đồng có khả năng hành vi dân sự thích hợp theo quy định của pháp lý; – Nội dung thỏa thuận hợp tác của những bên trong Hợp đồng phù phù thích hợp với pháp lý, đạo đức xã hội; – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký kết vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; Hoặc trọn vẹn có thể chọn một trong những trường hợp sau này: – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký kết và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký kết vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký kết và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký kết vào Hợp đồng này trước sự việc xuất hiện của tôi; – Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ………. tờ, …trang), cấp cho: + Bên A .….. bản chính; + Bên B .….. bản chính; + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. Số xác nhận.……….. , quyển số .…. TP/CC- .…. Người có thẩm quyền xác nhận (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu hợp đồng ủy quyền 2022

Với việc Bạn xem postt Mẫu hợp đồng ủy quyền FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Mẫu hợp đồng ủy quyền Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Mẫu hợp đồng ủy quyền Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc tham gia Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Mẫu #hợp #đồng #ủy #quyền