0765562555

Nghị định 110/2020/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Nghị định 110/2020/NĐ-CP Mới 2022 được update : 2021-09-10 02:00:04

3519

p. align=”center”>Từ ngày thứ nhất/11/2020, Nghị định 110/2020/NĐ-CP do Chính Phủ phát hành ngày 15/09/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Nghị định quy định chính sách khen thưởng riêng với học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc, quốc tế.

Theo đó quy định học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học, thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề toàn thế giới được thưởng theo mức sau:

Huy chương Vàng hoặc giải quán quân: 55 triệu đồng; Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng; Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng; Khuyến khích: 10 triệu đồng.

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o—— Số: 110/2020/NĐ-CP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 9 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 110/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐOẠT GIẢI TRONG CÁC KÌ THI QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm trước đó đó;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

nhà nước phát hành Nghị định quy định chính sách khen thưởng riêng với học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc, quốc tế.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định chính sách khen thưởng riêng với học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc, quốc tế, gồm có: Đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục, mức tiền thưởng và nguồn kinh phí góp vốn đầu tư khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng khen thưởng

1. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai, gồm: Thi chọn học viên giỏi vương quốc những môn học, thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề vương quốc.

2. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi quốc tế do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hành động cử tham gia, gồm: Thi Olympic quốc tế những môn học, Olympic châu Á những môn học; thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế; thi kỹ năng nghề toàn thế giới, thi kỹ năng nghề châu Á, thi kỹ năng nghề Khu vực Đông Nam Á.

Điều 3. Tiêu chuẩn khen thưởng

1. Tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải quán quân trong kỳ thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế;

b) Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề toàn thế giới.

2. Tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học hoặc giải quán quân trong kỳ thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế;

b) Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề toàn thế giới hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

3. Tặng Huân chương Lao động hạng ba cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học hoặc giải nhì trong kỳ thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic châu Á những môn học;

b) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi tay nghề toàn thế giới hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

4. Tặng Bằng khen của Thủ tướng nhà nước cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học hoặc giải ba trong kỳ thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic châu Á những môn học;

b) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề Khu vực Đông Nam Á.

5. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic châu Á những môn học;

b) Đoạt Huy chương Bạc hoặc Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề Khu vực Đông Nam Á;

c) Đoạt giải khuyến khích, giải tư, chứng từ kỹ năng nghề xuất sắc, bằng danh dự (sau này gọi chung là giải khuyến khích) trong những kỳ thi quốc tế quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này;

d) Đoạt giải quán quân hoặc giải nhì hoặc giải ba trong những kỳ thi vương quốc theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

6. Học sinh, sinh viên, học viên đạt nhiều thành tích trong một năm thì được xét tặng hình thức khen thưởng cấp nhà nước tốt nhất theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

Điều 4. Thủ tục khen thưởng

Thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng học viên, sinh viên, học viên quy định tại Nghị định này thực thi theo Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 5. Mức tiền thưởng

1. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học, thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề toàn thế giới được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng hoặc giải quán quân: 55 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 10 triệu đồng.

2. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á những môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 35 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc: 25 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng: 10 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 8 triệu đồng.

3. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Khu vực Đông Nam Á được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 25 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc: 10 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng: 8 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 5 triệu đồng.

4. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này được thưởng theo mức sau:

a) Giải Nhất: 4 triệu đồng;

b) Giải Nhì: 2 triệu đồng;

c) Giải Ba: 1 triệu đồng.

5. Đội, nhóm học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được thưởng mức tiền gấp hai lần riêng với thành viên quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

6. Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc bản địa thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong những kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng 1,5 lần mức thưởng quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. Trường hợp học viên, sinh viên, học viên là người dân tộc bản địa thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải trong những kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng 02 lần mức thưởng quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

7. Học sinh, sinh viên, học viên được hưởng mức tiền thưởng theo quy định tại Nghị định này và được hưởng mức tiền thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Điều 6. tham khảo kinh phí góp vốn đầu tư khen thưởng

1. Kinh phí khen thưởng quy định tại Điều 5 Nghị định này do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Khuyến khích những tổ chức triển khai, thành viên sử dụng những nguồn kinh phí góp vốn đầu tư hợp pháp khác để khen thưởng cho học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc, quốc tế.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 11 năm 2020.

Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng nhà nước quy định về chính sách khen thưởng riêng với học viên, sinh viên giành giải trong những kỳ thi học viên, sinh viên giỏi, Olympic vương quốc, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề vương quốc và kỹ năng nghề quốc tế hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW, những tổ chức triển khai và thành viên có tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, TCCV (2)

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Từ ngày thứ nhất/11/2020, Nghị định 110/2020/NĐ-CP do Chính Phủ phát hành ngày 15/09/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Nghị định quy định chính sách khen thưởng riêng với học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc, quốc tế.

Theo đó quy định học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học, thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề toàn thế giới được thưởng theo mức sau:

Huy chương Vàng hoặc giải quán quân: 55 triệu đồng; Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng; Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng; Khuyến khích: 10 triệu đồng.

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o—— Số: 110/2020/NĐ-CP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 9 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 110/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐOẠT GIẢI TRONG CÁC KÌ THI QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm trước đó đó;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

nhà nước phát hành Nghị định quy định chính sách khen thưởng riêng với học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc, quốc tế.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định chính sách khen thưởng riêng với học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc, quốc tế, gồm có: Đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục, mức tiền thưởng và nguồn kinh phí góp vốn đầu tư khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng khen thưởng

1. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai, gồm: Thi chọn học viên giỏi vương quốc những môn học, thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề vương quốc.

2. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi quốc tế do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hành động cử tham gia, gồm: Thi Olympic quốc tế những môn học, Olympic châu Á những môn học; thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế; thi kỹ năng nghề toàn thế giới, thi kỹ năng nghề châu Á, thi kỹ năng nghề Khu vực Đông Nam Á.

Điều 3. Tiêu chuẩn khen thưởng

1. Tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải quán quân trong kỳ thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế;

b) Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề toàn thế giới.

2. Tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học hoặc giải quán quân trong kỳ thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế;

b) Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề toàn thế giới hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

3. Tặng Huân chương Lao động hạng ba cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học hoặc giải nhì trong kỳ thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic châu Á những môn học;

b) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi tay nghề toàn thế giới hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

4. Tặng Bằng khen của Thủ tướng nhà nước cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học hoặc giải ba trong kỳ thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic châu Á những môn học;

b) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề Khu vực Đông Nam Á.

5. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic châu Á những môn học;

b) Đoạt Huy chương Bạc hoặc Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề Khu vực Đông Nam Á;

c) Đoạt giải khuyến khích, giải tư, chứng từ kỹ năng nghề xuất sắc, bằng danh dự (sau này gọi chung là giải khuyến khích) trong những kỳ thi quốc tế quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này;

d) Đoạt giải quán quân hoặc giải nhì hoặc giải ba trong những kỳ thi vương quốc theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

6. Học sinh, sinh viên, học viên đạt nhiều thành tích trong một năm thì được xét tặng hình thức khen thưởng cấp nhà nước tốt nhất theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

Điều 4. Thủ tục khen thưởng

Thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng học viên, sinh viên, học viên quy định tại Nghị định này thực thi theo Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 5. Mức tiền thưởng

1. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học, thi nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề toàn thế giới được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng hoặc giải quán quân: 55 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 10 triệu đồng.

2. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á những môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 35 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc: 25 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng: 10 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 8 triệu đồng.

3. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Khu vực Đông Nam Á được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 25 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc: 10 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng: 8 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 5 triệu đồng.

4. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này được thưởng theo mức sau:

a) Giải Nhất: 4 triệu đồng;

b) Giải Nhì: 2 triệu đồng;

c) Giải Ba: 1 triệu đồng.

5. Đội, nhóm học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được thưởng mức tiền gấp hai lần riêng với thành viên quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

6. Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc bản địa thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong những kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng 1,5 lần mức thưởng quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. Trường hợp học viên, sinh viên, học viên là người dân tộc bản địa thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải trong những kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng 02 lần mức thưởng quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

7. Học sinh, sinh viên, học viên được hưởng mức tiền thưởng theo quy định tại Nghị định này và được hưởng mức tiền thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Điều 6. tham khảo kinh phí góp vốn đầu tư khen thưởng

1. Kinh phí khen thưởng quy định tại Điều 5 Nghị định này do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Khuyến khích những tổ chức triển khai, thành viên sử dụng những nguồn kinh phí góp vốn đầu tư hợp pháp khác để khen thưởng cho học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc, quốc tế.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 11 năm 2020.

Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng nhà nước quy định về chính sách khen thưởng riêng với học viên, sinh viên giành giải trong những kỳ thi học viên, sinh viên giỏi, Olympic vương quốc, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề vương quốc và kỹ năng nghề quốc tế hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW, những tổ chức triển khai và thành viên có tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, TCCV (2)

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc


Bạn đang mò mẩn bài Nghị định 110/2020/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn xem post Nghị định 110/2020/NĐ-CP Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Nghị định 110/2020/NĐ-CP Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Nghị định 110/2020/NĐ-CP Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc ThamGia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Nghị #định #1102020NĐCP