0765562555

Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT Mới 2022 được update : 2021-09-08 10:46:37

3265

Xin chàoNgày 19/10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, tương hỗ update nghành xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của doanh nghiệp.

Theo đó, quy định trình tự thực thi Đk trực tiếp như sau:

Bạn đang xem: Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT

Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp và thanh toán lệ phí Đk doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký marketing thương mại trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Nếu từ chối cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký marketing thương mại sẽ thông tin cho những người dân xây dựng doanh nghiệp biết bằng văn bản.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1523/QĐ-BKHĐT

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 19 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 1523/QĐ-BKHĐT

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày thứ 8 tháng 6 năm 2010 của nhà nước về trấn áp thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định tương quan đến trấn áp thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 8 năm 2017 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định tương quan đến trấn áp thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng nhà nước hướng dẫn về trách nhiệm trấn áp thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Đk marketing thương mại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, tương hỗ update nghành xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của doanh nghiệp thuộc phạm vi hiệu suất cao quản trị và vận hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý Đk marketing thương mại, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có tương quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Bộ trưởng (để b/c);– Cục KSTTHC (VPCP);– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Sở Kế hoạch và Đầu tư những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Các cty: TCCB, VPB2 (P. KSTH);– Trung tâm tin học (để lấy tin);– Lưu: VT, ĐKKD.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Trung

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ[1](Ban hành kèm theo Quyết định số 1523 /QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ CƠ QUAN THỰC HIỆN Ghi chú I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 1. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1

Đăng ký xây dựng doanh nghiệp tư nhân

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26/11/năm trước đó (Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13);

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái về Đk doanh nghiệp (Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP);

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP (Nghị định số 108/2018/NĐ-CP);

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái hướng dẫn Đk doanh nghiệp (Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT);

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT );

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC)

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.001610

– Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

2

Đăng ký xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mã hồ sơ: 2.001583

– Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

3

Đăng ký xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.001199

– Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

4

Đăng ký xây dựng công ty Cp

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.002043

– Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

5

Đăng ký xây dựng công ty hợp danh

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.002042

– Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

6

Đăng ký hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt trong nước (riêng với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty Cp, công ty hợp danh)

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.002069

– Sửa đổi biểu mẫu Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

7

Đăng ký hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt (riêng với doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự)

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.002045

– Sửa đổi biểu mẫu Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

8

Thông báo lập khu vực marketing thương mại (riêng với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty Cp, công ty hợp danh)

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.002072

– Sửa đổi biểu mẫu Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

9

Thông báo lập khu vực marketing thương mại (riêng với doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự)

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.002084

– Sửa đổi biểu mẫu Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ(Ban hành kèm theo Quyết định số 1523 /QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Đăng ký xây dựng doanh nghiệp tư nhân

a) Trình tự thực thi:

+ Trường hợp Đk trực tiếp:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp và thanh toán lệ phí Đk doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký marketing thương mại trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Nếu từ chối cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký marketing thương mại sẽ thông tin cho những người dân xây dựng doanh nghiệp biết bằng văn bản.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ Đk điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

– Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động hóa tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của những sách vở xác nhận thành viên tại Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để được cấp Tài khoản Đk marketing thương mại.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

từ khóa quan tâm: Biên bản chuyển giao chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người xây dựng doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch tổ chức triển khai ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

– Phòng Đăng ký marketing thương mại có trách nhiệm xem xét, gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Sau khi nhận được tin báo về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp một bộ hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký marketing thương mại. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý trọn vẹn có thể nộp trực tiếp hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký marketing thương mại hoặc nộp qua đường bưu điện.

– Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký marketing thương mại so sánh đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung so sánh thống nhất.

– Nếu quá thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing thương mại không sở hữu và nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ Đk điện tử của doanh nghiệp không hề hiệu lực hiện hành.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý phụ trách về tính chất khá đầy đủ và đúng chuẩn của cục hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không đúng chuẩn so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông tin với Phòng Đăng ký marketing thương mại tại thời gian nộp hồ sơ bằng bản giấy thì sẽ là hàng fake hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP.

b) Cách thức thực thi:

Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

1. Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp;

2. Bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của chủ doanh nghiệp tư nhân (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành).

3. Bản chính Giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại và bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế trong trường hợp Đk xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý:

– Trường hợp Đk qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing thương mại không sở hữu và nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ Đk điện tử của doanh nghiệp không hề hiệu lực hiện hành.

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi:

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính:

Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng/lần, nộp tại thời gian nộp hồ sơ nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử, Đk xây dựng trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-1, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

– Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo khá đầy đủ những yêu cầu sau:

1. Có khá đầy đủ những sách vở và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại sách vở trong hồ sơ bằng bản giấy.

2. Các thông tin Đk doanh nghiệp được nhập khá đầy đủ và đúng chuẩn theo thông tin trong những văn bản điện tử.

3. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản Đk marketing thương mại của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp khi có đủ những Đk sau:

1. Ngành, nghề Đk marketing thương mại không biến thành cấm góp vốn đầu tư marketing thương mại;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo như đúng quy định tại những Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên gồm có hai thành tố (quy mô + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

3. Có hồ sơ Đk doanh nghiệp hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở tương ứng riêng với quy mô doanh nghiệp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

4. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

2. Đăng ký xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên

a) Trình tự thực thi:

+ Trường hợp Đk trực tiếp:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp và thanh toán lệ phí Đk doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký marketing thương mại trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Nếu từ chối cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký marketing thương mại sẽ thông tin cho những người dân xây dựng doanh nghiệp biết bằng văn bản.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ Đk điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

– Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động hóa tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của những sách vở xác nhận thành viên tại Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để được cấp Tài khoản Đk marketing thương mại.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

từ khóa quan tâm: Biên bản chuyển giao chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người xây dựng doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch tổ chức triển khai ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

– Phòng Đăng ký marketing thương mại có trách nhiệm xem xét, gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Sau khi nhận được tin báo về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp một bộ hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký marketing thương mại. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý trọn vẹn có thể nộp trực tiếp hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký marketing thương mại hoặc nộp qua đường bưu điện.

– Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký marketing thương mại so sánh đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung so sánh thống nhất.

– Nếu quá thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing thương mại không sở hữu và nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ Đk điện tử của doanh nghiệp không hề hiệu lực hiện hành.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý phụ trách về tính chất khá đầy đủ và đúng chuẩn của cục hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử.

Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không đúng chuẩn so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông tin với Phòng Đăng ký marketing thương mại tại thời gian nộp hồ sơ bằng bản giấy thì sẽ là hàng fake hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP.

b) Cách thức thực thi:

Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ:

Bao gồm:

1. Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty (phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty là thành viên hoặc người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai);

3. Bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành)của người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền nếu công ty tổ chức triển khai quản trị và vận hành theo quy mô quản trị công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức triển khai quản trị và vận hành theo quy mô Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền và Bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của từng đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền.

4. Bản sao hợp lệ những sách vở sau này:

a) Một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty riêng với trường hợp chủ sở hữu công ty là thành viên(rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành);

b) Quyết định xây dựng hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc sách vở tương tự khác của chủ sở hữu công ty riêng với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c) Giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư riêng với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng bởi nhà góp vốn đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho những người dân được ủy quyền riêng với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai.

6. Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp xây dựng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán.

7. Bản chính Giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại và bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế trong trường hợp Đk xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng/lần, nộp tại thời gian nộp hồ sơ nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử, Đk xây dựng trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Giấy đề xuất kiến nghị Đk công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên (Phụ lục I-2, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Danh sách người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

– Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo khá đầy đủ những yêu cầu sau:

1. Có khá đầy đủ những sách vở và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại sách vở trong hồ sơ bằng bản giấy.

2. Các thông tin Đk doanh nghiệp được nhập khá đầy đủ và đúng chuẩn theo thông tin trong những văn bản điện tử.

3. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản Đk marketing thương mại của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp khi có đủ những Đk sau:

1. Ngành, nghề Đk marketing thương mại không biến thành cấm góp vốn đầu tư marketing thương mại;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo như đúng quy định tại những Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên gồm có hai thành tố (quy mô + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

3. Có hồ sơ Đk doanh nghiệp hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở tương ứng riêng với quy mô doanh nghiệp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

4. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

3. Đăng ký xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên

a) Trình tự thực thi:

+ Trường hợp Đk trực tiếp:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp và thanh toán lệ phí Đk doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký marketing thương mại trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Nếu từ chối cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký marketing thương mại sẽ thông tin cho những người dân xây dựng doanh nghiệp biết bằng văn bản.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vàký số vào hồ sơ Đk điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

– Trường hợp hồ sơ đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động hóa tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của những sách vở xác nhận thành viên tại Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để được cấp Tài khoản Đk marketing thương mại.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

từ khóa quan tâm: Biên bản chuyển giao chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người xây dựng doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch tổ chức triển khai ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

– Phòng Đăng ký marketing thương mại có trách nhiệm xem xét, gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Sau khi nhận được tin báo về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp một bộ hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký marketing thương mại. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý trọn vẹn có thể nộp trực tiếp hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký marketing thương mại hoặc nộp qua đường bưu điện.

– Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký marketing thương mại so sánh đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung so sánh thống nhất.

– Nếu quá thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing thương mại không sở hữu và nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ Đk điện tử của doanh nghiệp không hề hiệu lực hiện hành.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý phụ trách về tính chất khá đầy đủ và đúng chuẩn của cục hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không đúng chuẩn so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông tin với Phòng Đăng ký marketing thương mại tại thời gian nộp hồ sơ bằng bản giấy thì sẽ là hàng fake hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP.

b) Cách thức thực thi:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ:

Bao gồm:

1. Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty (có khá đầy đủ chữ ký của người tham gia xây dựng doanh nghiệp);

3. Danh sách thành viên (có khá đầy đủ chữ ký);

4. Bản sao hợp lệ những sách vở sau này:

a) Một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP riêng với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là thành viên(rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành);

b) Quyết định xây dựng hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc sách vở tương tự khác, một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành)và văn bản ủy quyền tương ứng riêng với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là tổ chức triển khai;

c) Giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư riêng với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng hoặc tham gia xây dựng bởi nhà góp vốn đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp xây dựng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán.

6. Bản chính Giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại và bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế trong trường hợp Đk xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng/lần, nộp tại thời gian nộp hồ sơ nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử, Đk xây dựng trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Giấy đề xuất kiến nghị Đk công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Danh sách thành viên công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

– Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo khá đầy đủ những yêu cầu sau:

1. Có khá đầy đủ những sách vở và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại sách vở trong hồ sơ bằng bản giấy.

2. Các thông tin Đk doanh nghiệp được nhập khá đầy đủ và đúng chuẩn theo thông tin trong những văn bản điện tử.

3. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản Đk marketing thương mại của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp khi có đủ những Đk sau:

1. Ngành, nghề Đk marketing thương mại không biến thành cấm góp vốn đầu tư marketing thương mại;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo như đúng quy định tại những Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên gồm có hai thành tố (quy mô + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

3. Có hồ sơ Đk doanh nghiệp hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở tương ứng riêng với quy mô doanh nghiệp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

4. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

4. Đăng ký xây dựng công ty Cp

a) Trình tự thực thi:

+ Trường hợp Đk trực tiếp:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp và thanh toán lệ phí Đk doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký marketing thương mại trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Nếu từ chối cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký marketing thương mại sẽ thông tin cho những người dân xây dựng doanh nghiệp biết bằng văn bản.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ Đk điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

– Trường hợp hồ sơ đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động hóa tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của những sách vở xác nhận thành viên tại Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để được cấp Tài khoản Đk marketing thương mại.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

từ khóa quan tâm: Biên bản chuyển giao chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người xây dựng doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch tổ chức triển khai ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

– Phòng Đăng ký marketing thương mại có trách nhiệm xem xét, gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Sau khi nhận được tin báo về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp một bộ hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký marketing thương mại. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý trọn vẹn có thể nộp trực tiếp hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký marketing thương mại hoặc nộp qua đường bưu điện.

– Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký marketing thương mại so sánh đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung so sánh thống nhất.

– Nếu quá thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing thương mại không sở hữu và nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ Đk điện tử của doanh nghiệp không hề hiệu lực hiện hành.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý phụ trách về tính chất khá đầy đủ và đúng chuẩn của cục hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không đúng chuẩn so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông tin với Phòng Đăng ký marketing thương mại tại thời gian nộp hồ sơ bằng bản giấy thì sẽ là hàng fake hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP.

b) Cách thức thực thi:

Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ:

Bao gồm:

1. Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty (có khá đầy đủ chữ ký của người tham gia xây dựng doanh nghiệp);

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế. Danh sách người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền riêng với cổ đông quốc tế là tổ chức triển khai (có khá đầy đủ chữ ký);

4. Bản sao hợp lệ những sách vở sau này:

a) Một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP riêng với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là thành viên(rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành);

b) Quyết định xây dựng hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc sách vở tương tự khác, một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành)và văn bản ủy quyền tương ứng riêng với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là tổ chức triển khai;

c) Giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư riêng với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng hoặc tham gia xây dựng bởi nhà góp vốn đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp xây dựng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán.

6. Bản chính Giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại và bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế trong trường hợp Đk xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng/lần, nộp tại thời gian nộp hồ sơ nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử, Đk xây dựng trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Giấy đề xuất kiến nghị Đk công ty Cp (Phụ lục I-4, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT);

– Danh sách cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế (Phụ lục I-8, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Danh sách người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức triển khai quốc tế) (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

– Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo khá đầy đủ những yêu cầu sau:

1. Có khá đầy đủ những sách vở và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại sách vở trong hồ sơ bằng bản giấy.

2. Các thông tin Đk doanh nghiệp được nhập khá đầy đủ và đúng chuẩn theo thông tin trong những văn bản điện tử.

3. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản Đk marketing thương mại của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp khi có đủ những Đk sau:

1. Ngành, nghề Đk marketing thương mại không biến thành cấm góp vốn đầu tư marketing thương mại;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo như đúng quy định tại những Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên gồm có hai thành tố (quy mô + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

3. Có hồ sơ Đk doanh nghiệp hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở tương ứng riêng với quy mô doanh nghiệp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

4. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

5. Đăng ký xây dựng công ty hợp danh

a) Trình tự thực thi:

+ Trường hợp Đk trực tiếp:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp và thanh toán lệ phí Đk doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký marketing thương mại trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Nếu từ chối cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký marketing thương mại sẽ thông tin cho những người dân xây dựng doanh nghiệp biết bằng văn bản.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ Đk điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

– Trường hợp hồ sơ đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động hóa tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của những sách vở xác nhận thành viên tại Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để được cấp Tài khoản Đk marketing thương mại.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

từ khóa quan tâm: Biên bản chuyển giao chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người xây dựng doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch tổ chức triển khai ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

– Phòng Đăng ký marketing thương mại có trách nhiệm xem xét, gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Sau khi nhận được tin báo về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp một bộ hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký marketing thương mại. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý trọn vẹn có thể nộp trực tiếp hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký marketing thương mại hoặc nộp qua đường bưu điện.

– Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký marketing thương mại so sánh đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung so sánh thống nhất.

– Nếu quá thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing thương mại không sở hữu và nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ Đk điện tử của doanh nghiệp không hề hiệu lực hiện hành.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý phụ trách về tính chất khá đầy đủ và đúng chuẩn của cục hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không đúng chuẩn so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông tin với Phòng Đăng ký marketing thương mại tại thời gian nộp hồ sơ bằng bản giấy thì sẽ là hàng fake hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP.

b) Cách thức thực thi:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ:

Bao gồm:

1. Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty (có khá đầy đủ chữ ký của những thành viên hợp danh);

3. Danh sách thành viên (có khá đầy đủ chữ ký)

4. Bản sao hợp lệ những sách vở sau này:

a) Một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP riêng với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là thành viên(rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành);

b) Quyết định xây dựng hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc sách vở tương tự khác, một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành)và văn bản ủy quyền tương ứng riêng với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là tổ chức triển khai;

c) Giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư riêng với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng hoặc tham gia xây dựng bởi nhà góp vốn đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Bản chính Giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại và bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế trong trường hợp Đk xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng/lần, nộp tại thời gian nộp hồ sơ nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử, Đk xây dựng trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Giấy đề xuất kiến nghị Đk công ty hợp danh (Phụ lục I-5, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

– Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo khá đầy đủ những yêu cầu sau:

1. Có khá đầy đủ những sách vở và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại sách vở trong hồ sơ bằng bản giấy.

2. Các thông tin Đk doanh nghiệp được nhập khá đầy đủ và đúng chuẩn theo thông tin trong những văn bản điện tử.

3. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản Đk marketing thương mại của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp khi có đủ những Đk sau:

1. Ngành, nghề Đk marketing thương mại không biến thành cấm góp vốn đầu tư marketing thương mại;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo như đúng quy định tại những Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên gồm có hai thành tố (quy mô và tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

3. Có hồ sơ Đk doanh nghiệp hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở tương ứng riêng với quy mô doanh nghiệp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

4. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

6. Đăng ký hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt trong nước (riêng với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty Cp, công ty hợp danh)

a) Trình tự thực thi

– Khi Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt ở trong nước, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại nhập thông tin vào Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để yêu cầu mã số Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt. Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp lập Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

b) Cách thức thực thi:

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi trực tiếp Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại tới Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ, gồm có:

– Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên riêng với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu côngty hoặc Hội đồng thành viên hoặc quản trị công ty riêng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị riêng với công ty Cp, của những thành viên hợp danh riêng với công ty hợp danh về việc xây dựng Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt;

– Bản sao hợp lệ quyết định hành động chỉ định người đứng đầu Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt;

– Bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của người đứng đầu Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt(rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành);

– Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thuộc quy mô công ty trách nhiệm hoặc công ty Cp, khi Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt ở trong nước thì hồ sơ phải có Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở/văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/Thông báo về việc sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng, nộp tại thời gian Đk nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

1. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp phụ trách Đk thay đổi nội dung Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày có thay đổi.

2. Có hồ sơ hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

3. Tên Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt được đặt đúng theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên phải được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những vần âm F, J, Z, W, chữ số và những ký hiệu, tên phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” riêng với Trụ sở, cụm từ “Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt” riêng với văn phòng đại diện thay mặt thay mặt;

4. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

7. Đăng ký hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt (riêng với doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự)

a) Trình tự thực thi:

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt đặt trụ sở.

b) Cách thức thực thi:

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi trực tiếp hồ sơ tới Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ, gồm có:

– Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Giấy đề xuất kiến nghị tương hỗ update, update thông tin Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với Trụ sở/văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại của doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư (Phụ lục II-19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên riêng với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu côngty hoặc Hội đồng thành viên hoặc quản trị công ty riêng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị riêng với công ty Cp, của những thành viên hợp danh riêng với công ty hợp danh về việc xây dựng Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt;

– Bản sao hợp lệ quyết định hành động chỉ định người đứng đầu Trụ sở văn phòng đại diện thay mặt thay mặt;

– Bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của người đứng đầu Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành).

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở/văn phòng đại diện thay mặt thay mặt

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng, nộp tại thời gian Đk nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Giấy đề xuất kiến nghị tương hỗ update, update thông tin Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với Trụ sở/văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại của doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư (Phụ lục II-19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

1. Có hồ sơ hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

2. Tên Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt được đặt đúng theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên phải được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những vần âm F, J, Z, W, chữ số và những ký hiệu, tên phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” riêng với Trụ sở, cụm từ “Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt” riêng với văn phòng đại diện thay mặt thay mặt;

3. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

8. Thông báo lập khu vực marketing thương mại (riêng với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty Cp, công ty hợp danh)

a) Trình tự thực thi:

– Địa điểm marketing thương mại của doanh nghiệp trọn vẹn có thể ở ngoài địa chỉ Đk trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập khu vực marketing thương mại tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt Trụ sở. Doanh nghiệp gửi Thông báo lập khu vực marketing thương mại đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi lập khu vực marketing thương mại.

– Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại nhập thông tin vào Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để yêu cầu mã số khu vực marketing thương mại. Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk khu vực marketing thương mại cho doanh nghiệp.

b) Cách thức thực thi:

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi trực tiếp Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại tới Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi lập khu vực marketing thương mại hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ, gồm có:

– Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thuộc quy mô công ty trách nhiệm hoặc công ty Cp, khi lập khu vực marketing thương mại thì hồ sơ phải có Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk khu vực marketing thương mại

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng, riêng với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Đk marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp thực thi qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

1. Có hồ sơ hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý).

2. Tên khu vực marketing thương mại phải được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những vần âm F, J, Z, W, chữ số và những ký hiệu;

3. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

9. Thông báo lập khu vực marketing thương mại (riêng với doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự)

a) Trình tự thực thi:

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự Đk xây mới khu vực marketing thương mại, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi lập khu vực marketing thương mại. Trường hợp khu vực marketing thương mại thuộc Trụ sở, người thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi Trụ sở đặt trụ sở.

b) Cách thức thực thi:

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi trực tiếp hồ sơ tới Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi lập khu vực marketing thương mại hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ, gồm có:

· Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

· Trường hợp doanh nghiệp đề xuất kiến nghị được cấp Giấy ghi nhận Đk khu vực marketing thương mại thay thế cho nội dung Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí trong Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt do cơ quan Đk góp vốn đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt đặt trụ sở. Hồ sơ gồm:

– Bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt do cơ quan Đk góp vốn đầu tư cấp;

– Bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế;

– Giấy đề xuất kiến nghị tương hỗ update, update thông tin Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với Trụ sở/văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại của doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư (Phụ lục II-19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

· Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thuộc quy mô công ty trách nhiệm hoặc công ty Cp, khi lập khu vực marketing thương mại ở trong nước thì hồ sơ phải có Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk khu vực marketing thương mại/Thông báo sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng, riêng với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Đk marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp thực thi qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Giấy đề xuất kiến nghị tương hỗ update, update thông tin Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với Trụ sở/văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại của doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư (Phụ lục II-19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

1. Có hồ sơ hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

2. Tên khu vực marketing thương mại phải được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những vần âm F, J, Z, W, chữ số và những ký hiệu;

3. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

Ngày 19/10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, tương hỗ update nghành xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của doanh nghiệp.

Theo đó, quy định trình tự thực thi Đk trực tiếp như sau:

Bạn đang xem: Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT

Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp và thanh toán lệ phí Đk doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký marketing thương mại trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Nếu từ chối cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký marketing thương mại sẽ thông tin cho những người dân xây dựng doanh nghiệp biết bằng văn bản.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1523/QĐ-BKHĐT

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 19 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 1523/QĐ-BKHĐT

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày thứ 8 tháng 6 năm 2010 của nhà nước về trấn áp thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định tương quan đến trấn áp thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 8 năm 2017 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định tương quan đến trấn áp thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng nhà nước hướng dẫn về trách nhiệm trấn áp thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Đk marketing thương mại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, tương hỗ update nghành xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của doanh nghiệp thuộc phạm vi hiệu suất cao quản trị và vận hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý Đk marketing thương mại, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có tương quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;– Bộ trưởng (để b/c);– Cục KSTTHC (VPCP);– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Sở Kế hoạch và Đầu tư những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Các cty: TCCB, VPB2 (P. KSTH);– Trung tâm tin học (để lấy tin);– Lưu: VT, ĐKKD.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Trung

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ[1](Ban hành kèm theo Quyết định số 1523 /QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ CƠ QUAN THỰC HIỆN Ghi chú I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 1. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1

Đăng ký xây dựng doanh nghiệp tư nhân

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26/11/năm trước đó (Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13);

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái về Đk doanh nghiệp (Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP);

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP (Nghị định số 108/2018/NĐ-CP);

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái hướng dẫn Đk doanh nghiệp (Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT);

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT );

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC)

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.001610

– Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

2

Đăng ký xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mã hồ sơ: 2.001583

– Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

3

Đăng ký xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.001199

– Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

4

Đăng ký xây dựng công ty Cp

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.002043

– Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

5

Đăng ký xây dựng công ty hợp danh

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.002042

– Sửa đổi biểu mẫu Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

6

Đăng ký hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt trong nước (riêng với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty Cp, công ty hợp danh)

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.002069

– Sửa đổi biểu mẫu Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

7

Đăng ký hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt (riêng với doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự)

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.002045

– Sửa đổi biểu mẫu Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

8

Thông báo lập khu vực marketing thương mại (riêng với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty Cp, công ty hợp danh)

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.002072

– Sửa đổi biểu mẫu Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

9

Thông báo lập khu vực marketing thương mại (riêng với doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự)

– Luật Doanh nghiệp số 68/năm trước đó/QH13;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Mã hồ sơ: 2.002084

– Sửa đổi biểu mẫu Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại theo quy định tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ(Ban hành kèm theo Quyết định số 1523 /QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Đăng ký xây dựng doanh nghiệp tư nhân

a) Trình tự thực thi:

+ Trường hợp Đk trực tiếp:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp và thanh toán lệ phí Đk doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký marketing thương mại trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Nếu từ chối cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký marketing thương mại sẽ thông tin cho những người dân xây dựng doanh nghiệp biết bằng văn bản.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ Đk điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

– Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động hóa tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của những sách vở xác nhận thành viên tại Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để được cấp Tài khoản Đk marketing thương mại.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

từ khóa quan tâm: Biên bản chuyển giao chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người xây dựng doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch tổ chức triển khai ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

– Phòng Đăng ký marketing thương mại có trách nhiệm xem xét, gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Sau khi nhận được tin báo về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp một bộ hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký marketing thương mại. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý trọn vẹn có thể nộp trực tiếp hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký marketing thương mại hoặc nộp qua đường bưu điện.

– Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký marketing thương mại so sánh đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung so sánh thống nhất.

– Nếu quá thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing thương mại không sở hữu và nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ Đk điện tử của doanh nghiệp không hề hiệu lực hiện hành.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý phụ trách về tính chất khá đầy đủ và đúng chuẩn của cục hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không đúng chuẩn so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông tin với Phòng Đăng ký marketing thương mại tại thời gian nộp hồ sơ bằng bản giấy thì sẽ là hàng fake hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP.

b) Cách thức thực thi:

Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

1. Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp;

2. Bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của chủ doanh nghiệp tư nhân (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành).

3. Bản chính Giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại và bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế trong trường hợp Đk xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý:

– Trường hợp Đk qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing thương mại không sở hữu và nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ Đk điện tử của doanh nghiệp không hề hiệu lực hiện hành.

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi:

Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính:

Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng/lần, nộp tại thời gian nộp hồ sơ nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử, Đk xây dựng trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-1, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

– Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo khá đầy đủ những yêu cầu sau:

1. Có khá đầy đủ những sách vở và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại sách vở trong hồ sơ bằng bản giấy.

2. Các thông tin Đk doanh nghiệp được nhập khá đầy đủ và đúng chuẩn theo thông tin trong những văn bản điện tử.

3. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản Đk marketing thương mại của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp khi có đủ những Đk sau:

1. Ngành, nghề Đk marketing thương mại không biến thành cấm góp vốn đầu tư marketing thương mại;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo như đúng quy định tại những Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên gồm có hai thành tố (quy mô + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

3. Có hồ sơ Đk doanh nghiệp hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở tương ứng riêng với quy mô doanh nghiệp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

4. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

2. Đăng ký xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên

a) Trình tự thực thi:

+ Trường hợp Đk trực tiếp:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp và thanh toán lệ phí Đk doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký marketing thương mại trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Nếu từ chối cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký marketing thương mại sẽ thông tin cho những người dân xây dựng doanh nghiệp biết bằng văn bản.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ Đk điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

– Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động hóa tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của những sách vở xác nhận thành viên tại Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để được cấp Tài khoản Đk marketing thương mại.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

từ khóa quan tâm: Biên bản chuyển giao chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người xây dựng doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch tổ chức triển khai ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

– Phòng Đăng ký marketing thương mại có trách nhiệm xem xét, gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Sau khi nhận được tin báo về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp một bộ hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký marketing thương mại. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý trọn vẹn có thể nộp trực tiếp hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký marketing thương mại hoặc nộp qua đường bưu điện.

– Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký marketing thương mại so sánh đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung so sánh thống nhất.

– Nếu quá thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing thương mại không sở hữu và nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ Đk điện tử của doanh nghiệp không hề hiệu lực hiện hành.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý phụ trách về tính chất khá đầy đủ và đúng chuẩn của cục hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử.

Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không đúng chuẩn so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông tin với Phòng Đăng ký marketing thương mại tại thời gian nộp hồ sơ bằng bản giấy thì sẽ là hàng fake hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP.

b) Cách thức thực thi:

Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ:

Bao gồm:

1. Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty (phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty là thành viên hoặc người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai);

3. Bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành)của người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền nếu công ty tổ chức triển khai quản trị và vận hành theo quy mô quản trị công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty tổ chức triển khai quản trị và vận hành theo quy mô Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền và Bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của từng đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền.

4. Bản sao hợp lệ những sách vở sau này:

a) Một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty riêng với trường hợp chủ sở hữu công ty là thành viên(rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành);

b) Quyết định xây dựng hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc sách vở tương tự khác của chủ sở hữu công ty riêng với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c) Giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư riêng với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng bởi nhà góp vốn đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho những người dân được ủy quyền riêng với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai.

6. Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp xây dựng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán.

7. Bản chính Giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại và bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế trong trường hợp Đk xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng/lần, nộp tại thời gian nộp hồ sơ nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử, Đk xây dựng trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Giấy đề xuất kiến nghị Đk công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên (Phụ lục I-2, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Danh sách người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

– Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo khá đầy đủ những yêu cầu sau:

1. Có khá đầy đủ những sách vở và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại sách vở trong hồ sơ bằng bản giấy.

2. Các thông tin Đk doanh nghiệp được nhập khá đầy đủ và đúng chuẩn theo thông tin trong những văn bản điện tử.

3. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản Đk marketing thương mại của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp khi có đủ những Đk sau:

1. Ngành, nghề Đk marketing thương mại không biến thành cấm góp vốn đầu tư marketing thương mại;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo như đúng quy định tại những Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên gồm có hai thành tố (quy mô + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

3. Có hồ sơ Đk doanh nghiệp hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở tương ứng riêng với quy mô doanh nghiệp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

4. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

3. Đăng ký xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên

a) Trình tự thực thi:

+ Trường hợp Đk trực tiếp:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp và thanh toán lệ phí Đk doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký marketing thương mại trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Nếu từ chối cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký marketing thương mại sẽ thông tin cho những người dân xây dựng doanh nghiệp biết bằng văn bản.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử vàký số vào hồ sơ Đk điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

– Trường hợp hồ sơ đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động hóa tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của những sách vở xác nhận thành viên tại Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để được cấp Tài khoản Đk marketing thương mại.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

từ khóa quan tâm: Biên bản chuyển giao chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người xây dựng doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch tổ chức triển khai ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

– Phòng Đăng ký marketing thương mại có trách nhiệm xem xét, gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Sau khi nhận được tin báo về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp một bộ hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký marketing thương mại. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý trọn vẹn có thể nộp trực tiếp hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký marketing thương mại hoặc nộp qua đường bưu điện.

– Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký marketing thương mại so sánh đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung so sánh thống nhất.

– Nếu quá thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing thương mại không sở hữu và nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ Đk điện tử của doanh nghiệp không hề hiệu lực hiện hành.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý phụ trách về tính chất khá đầy đủ và đúng chuẩn của cục hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không đúng chuẩn so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông tin với Phòng Đăng ký marketing thương mại tại thời gian nộp hồ sơ bằng bản giấy thì sẽ là hàng fake hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP.

b) Cách thức thực thi:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ:

Bao gồm:

1. Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty (có khá đầy đủ chữ ký của người tham gia xây dựng doanh nghiệp);

3. Danh sách thành viên (có khá đầy đủ chữ ký);

4. Bản sao hợp lệ những sách vở sau này:

a) Một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP riêng với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là thành viên(rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành);

b) Quyết định xây dựng hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc sách vở tương tự khác, một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành)và văn bản ủy quyền tương ứng riêng với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là tổ chức triển khai;

c) Giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư riêng với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng hoặc tham gia xây dựng bởi nhà góp vốn đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp xây dựng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán.

6. Bản chính Giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại và bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế trong trường hợp Đk xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng/lần, nộp tại thời gian nộp hồ sơ nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử, Đk xây dựng trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Giấy đề xuất kiến nghị Đk công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Danh sách thành viên công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

– Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo khá đầy đủ những yêu cầu sau:

1. Có khá đầy đủ những sách vở và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại sách vở trong hồ sơ bằng bản giấy.

2. Các thông tin Đk doanh nghiệp được nhập khá đầy đủ và đúng chuẩn theo thông tin trong những văn bản điện tử.

3. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản Đk marketing thương mại của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp khi có đủ những Đk sau:

1. Ngành, nghề Đk marketing thương mại không biến thành cấm góp vốn đầu tư marketing thương mại;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo như đúng quy định tại những Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên gồm có hai thành tố (quy mô + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

3. Có hồ sơ Đk doanh nghiệp hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở tương ứng riêng với quy mô doanh nghiệp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

4. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

4. Đăng ký xây dựng công ty Cp

a) Trình tự thực thi:

+ Trường hợp Đk trực tiếp:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp và thanh toán lệ phí Đk doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký marketing thương mại trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Nếu từ chối cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký marketing thương mại sẽ thông tin cho những người dân xây dựng doanh nghiệp biết bằng văn bản.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ Đk điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

– Trường hợp hồ sơ đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động hóa tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của những sách vở xác nhận thành viên tại Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để được cấp Tài khoản Đk marketing thương mại.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

từ khóa quan tâm: Biên bản chuyển giao chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người xây dựng doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch tổ chức triển khai ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

– Phòng Đăng ký marketing thương mại có trách nhiệm xem xét, gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Sau khi nhận được tin báo về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp một bộ hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký marketing thương mại. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý trọn vẹn có thể nộp trực tiếp hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký marketing thương mại hoặc nộp qua đường bưu điện.

– Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký marketing thương mại so sánh đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung so sánh thống nhất.

– Nếu quá thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing thương mại không sở hữu và nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ Đk điện tử của doanh nghiệp không hề hiệu lực hiện hành.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý phụ trách về tính chất khá đầy đủ và đúng chuẩn của cục hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không đúng chuẩn so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông tin với Phòng Đăng ký marketing thương mại tại thời gian nộp hồ sơ bằng bản giấy thì sẽ là hàng fake hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP.

b) Cách thức thực thi:

Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ:

Bao gồm:

1. Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty (có khá đầy đủ chữ ký của người tham gia xây dựng doanh nghiệp);

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế. Danh sách người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền riêng với cổ đông quốc tế là tổ chức triển khai (có khá đầy đủ chữ ký);

4. Bản sao hợp lệ những sách vở sau này:

a) Một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP riêng với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là thành viên(rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành);

b) Quyết định xây dựng hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc sách vở tương tự khác, một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành)và văn bản ủy quyền tương ứng riêng với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là tổ chức triển khai;

c) Giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư riêng với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng hoặc tham gia xây dựng bởi nhà góp vốn đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp xây dựng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán.

6. Bản chính Giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại và bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế trong trường hợp Đk xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng/lần, nộp tại thời gian nộp hồ sơ nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử, Đk xây dựng trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Giấy đề xuất kiến nghị Đk công ty Cp (Phụ lục I-4, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT);

– Danh sách cổ đông là nhà góp vốn đầu tư quốc tế (Phụ lục I-8, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Danh sách người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức triển khai quốc tế) (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

– Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo khá đầy đủ những yêu cầu sau:

1. Có khá đầy đủ những sách vở và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại sách vở trong hồ sơ bằng bản giấy.

2. Các thông tin Đk doanh nghiệp được nhập khá đầy đủ và đúng chuẩn theo thông tin trong những văn bản điện tử.

3. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản Đk marketing thương mại của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp khi có đủ những Đk sau:

1. Ngành, nghề Đk marketing thương mại không biến thành cấm góp vốn đầu tư marketing thương mại;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo như đúng quy định tại những Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên gồm có hai thành tố (quy mô + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

3. Có hồ sơ Đk doanh nghiệp hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở tương ứng riêng với quy mô doanh nghiệp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

4. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

5. Đăng ký xây dựng công ty hợp danh

a) Trình tự thực thi:

+ Trường hợp Đk trực tiếp:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp và thanh toán lệ phí Đk doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký marketing thương mại trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Nếu từ chối cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký marketing thương mại sẽ thông tin cho những người dân xây dựng doanh nghiệp biết bằng văn bản.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ Đk điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

– Trường hợp hồ sơ đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động hóa tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp và thông tin cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

+ Trường hợp Đk qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại:

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của những sách vở xác nhận thành viên tại Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để được cấp Tài khoản Đk marketing thương mại.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý sử dụng Tài khoản Đk marketing thương mại để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

từ khóa quan tâm: Biên bản chuyển giao chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021

– Sau khi hoàn thành xong việc gửi hồ sơ Đk, người xây dựng doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử.

từ khóa quan tâm: Kế hoạch tổ chức triển khai ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

– Phòng Đăng ký marketing thương mại có trách nhiệm xem xét, gửi thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ Đk cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký marketing thương mại thông tin qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

– Sau khi nhận được tin báo về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp một bộ hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký marketing thương mại. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý trọn vẹn có thể nộp trực tiếp hồ sơ Đk doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký marketing thương mại hoặc nộp qua đường bưu điện.

– Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký marketing thương mại so sánh đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung so sánh thống nhất.

– Nếu quá thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày gửi thông tin về việc cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký marketing thương mại không sở hữu và nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ Đk điện tử của doanh nghiệp không hề hiệu lực hiện hành.

– Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý phụ trách về tính chất khá đầy đủ và đúng chuẩn của cục hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không đúng chuẩn so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông tin với Phòng Đăng ký marketing thương mại tại thời gian nộp hồ sơ bằng bản giấy thì sẽ là hàng fake hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP.

b) Cách thức thực thi:

– Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý nộp hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ:

Bao gồm:

1. Giấy đề xuất kiến nghị Đk doanh nghiệp;

2. Điều lệ công ty (có khá đầy đủ chữ ký của những thành viên hợp danh);

3. Danh sách thành viên (có khá đầy đủ chữ ký)

4. Bản sao hợp lệ những sách vở sau này:

a) Một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP riêng với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là thành viên(rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành);

b) Quyết định xây dựng hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc sách vở tương tự khác, một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành)và văn bản ủy quyền tương ứng riêng với trường hợp người xây dựng doanh nghiệp là tổ chức triển khai;

c) Giấy ghi nhận Đk góp vốn đầu tư riêng với trường hợp doanh nghiệp được xây dựng hoặc tham gia xây dựng bởi nhà góp vốn đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo quy định tại Luật Đầu tư và những văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Bản chính Giấy ghi nhận Đk hộ marketing thương mại và bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế trong trường hợp Đk xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai, hộ marketing thương mại.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng/lần, nộp tại thời gian nộp hồ sơ nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử, Đk xây dựng trên cơ sở quy đổi từ hộ marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Giấy đề xuất kiến nghị Đk công ty hợp danh (Phụ lục I-5, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

– Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo khá đầy đủ những yêu cầu sau:

1. Có khá đầy đủ những sách vở và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại sách vở trong hồ sơ bằng bản giấy.

2. Các thông tin Đk doanh nghiệp được nhập khá đầy đủ và đúng chuẩn theo thông tin trong những văn bản điện tử.

3. Hồ sơ Đk doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản Đk marketing thương mại của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp khi có đủ những Đk sau:

1. Ngành, nghề Đk marketing thương mại không biến thành cấm góp vốn đầu tư marketing thương mại;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo như đúng quy định tại những Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên gồm có hai thành tố (quy mô và tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

3. Có hồ sơ Đk doanh nghiệp hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở tương ứng riêng với quy mô doanh nghiệp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

4. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

6. Đăng ký hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt trong nước (riêng với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty Cp, công ty hợp danh)

a) Trình tự thực thi

– Khi Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt ở trong nước, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại nhập thông tin vào Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để yêu cầu mã số Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt. Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt trong Cơ sở tài liệu vương quốc về Đk doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp lập Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

b) Cách thức thực thi:

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi trực tiếp Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại tới Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ, gồm có:

– Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên riêng với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu côngty hoặc Hội đồng thành viên hoặc quản trị công ty riêng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị riêng với công ty Cp, của những thành viên hợp danh riêng với công ty hợp danh về việc xây dựng Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt;

– Bản sao hợp lệ quyết định hành động chỉ định người đứng đầu Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt;

– Bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của người đứng đầu Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt(rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành);

– Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thuộc quy mô công ty trách nhiệm hoặc công ty Cp, khi Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt ở trong nước thì hồ sơ phải có Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở/văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/Thông báo về việc sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ Đk doanh nghiệp.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng, nộp tại thời gian Đk nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

1. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp phụ trách Đk thay đổi nội dung Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày có thay đổi.

2. Có hồ sơ hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

3. Tên Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt được đặt đúng theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên phải được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những vần âm F, J, Z, W, chữ số và những ký hiệu, tên phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” riêng với Trụ sở, cụm từ “Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt” riêng với văn phòng đại diện thay mặt thay mặt;

4. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

7. Đăng ký hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt (riêng với doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự)

a) Trình tự thực thi:

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt đặt trụ sở.

b) Cách thức thực thi:

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi trực tiếp hồ sơ tới Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi doanh nghiệp đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ, gồm có:

– Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Giấy đề xuất kiến nghị tương hỗ update, update thông tin Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với Trụ sở/văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại của doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư (Phụ lục II-19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên riêng với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu côngty hoặc Hội đồng thành viên hoặc quản trị công ty riêng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị riêng với công ty Cp, của những thành viên hợp danh riêng với công ty hợp danh về việc xây dựng Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt;

– Bản sao hợp lệ quyết định hành động chỉ định người đứng đầu Trụ sở văn phòng đại diện thay mặt thay mặt;

– Bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP của người đứng đầu Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành).

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở/văn phòng đại diện thay mặt thay mặt

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng, nộp tại thời gian Đk nếu Đk trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp Đk qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Giấy đề xuất kiến nghị tương hỗ update, update thông tin Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với Trụ sở/văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại của doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư (Phụ lục II-19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

1. Có hồ sơ hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

2. Tên Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt được đặt đúng theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp, lưu ý một số trong những quy định như: tên phải được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những vần âm F, J, Z, W, chữ số và những ký hiệu, tên phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” riêng với Trụ sở, cụm từ “Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt” riêng với văn phòng đại diện thay mặt thay mặt;

3. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

8. Thông báo lập khu vực marketing thương mại (riêng với doanh nghiệp tư nhân, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty Cp, công ty hợp danh)

a) Trình tự thực thi:

– Địa điểm marketing thương mại của doanh nghiệp trọn vẹn có thể ở ngoài địa chỉ Đk trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập khu vực marketing thương mại tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt Trụ sở. Doanh nghiệp gửi Thông báo lập khu vực marketing thương mại đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi lập khu vực marketing thương mại.

– Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký marketing thương mại nhập thông tin vào Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp để yêu cầu mã số khu vực marketing thương mại. Phòng Đăng ký marketing thương mại cấp Giấy ghi nhận Đk khu vực marketing thương mại cho doanh nghiệp.

b) Cách thức thực thi:

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi trực tiếp Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại tới Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi lập khu vực marketing thương mại hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ, gồm có:

– Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thuộc quy mô công ty trách nhiệm hoặc công ty Cp, khi lập khu vực marketing thương mại thì hồ sơ phải có Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk khu vực marketing thương mại

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng, riêng với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Đk marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp thực thi qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

1. Có hồ sơ hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý).

2. Tên khu vực marketing thương mại phải được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những vần âm F, J, Z, W, chữ số và những ký hiệu;

3. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.

9. Thông báo lập khu vực marketing thương mại (riêng với doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự)

a) Trình tự thực thi:

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có mức giá trị pháp lý tương tự Đk xây mới khu vực marketing thương mại, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi lập khu vực marketing thương mại. Trường hợp khu vực marketing thương mại thuộc Trụ sở, người thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi Trụ sở đặt trụ sở.

b) Cách thức thực thi:

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi trực tiếp hồ sơ tới Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi lập khu vực marketing thương mại hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thành phần hồ sơ, gồm có:

· Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

· Trường hợp doanh nghiệp đề xuất kiến nghị được cấp Giấy ghi nhận Đk khu vực marketing thương mại thay thế cho nội dung Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí trong Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt do cơ quan Đk góp vốn đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký marketing thương mại nơi Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt đặt trụ sở. Hồ sơ gồm:

– Bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt do cơ quan Đk góp vốn đầu tư cấp;

– Bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận Đk thuế;

– Giấy đề xuất kiến nghị tương hỗ update, update thông tin Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với Trụ sở/văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại của doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư (Phụ lục II-19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

· Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thuộc quy mô công ty trách nhiệm hoặc công ty Cp, khi lập khu vực marketing thương mại ở trong nước thì hồ sơ phải có Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trường hợp ủy quyền thực thi thủ tục Đk doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong những sách vở xác nhận thành viên (rõ ràng: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực hiện hành; Đối với những người quốc tế: Hộ chiếu quốc tế hoặc sách vở có mức giá trị thay thế hộ chiếu quốc tế còn hiệu lực hiện hành), kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai làm dịch vụ thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp và giấy trình làng của tổ chức triển khai đó cho thành viên trực tiếp thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp; hoặc

2. Văn bản ủy quyền cho thành viên thực thi thủ tục tương quan đến Đk doanh nghiệp.

Các văn bản này tránh việc phải công chứng, xác nhận.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

đ) Thời hạn xử lý và xử lý: Trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực thi: Phòng Đăng ký marketing thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Đối tượng thực thi thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức triển khai.

h) Kết quả thực thi thủ tục hành chính: Giấy ghi nhận Đk khu vực marketing thương mại/Thông báo sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ.

i) Lệ phí:

– 50.000 đồng, riêng với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Đk marketing thương mại (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí riêng với trường hợp thực thi qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Thông báo về việc Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/lập khu vực marketing thương mại (Phụ lục II-11, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP);

– Giấy đề xuất kiến nghị tương hỗ update, update thông tin Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng với Trụ sở/văn phòng đại diện thay mặt thay mặt/khu vực marketing thương mại của doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư (Phụ lục II-19, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

l) Yêu cầu, Đk thực thi thủ tục:

1. Có hồ sơ hợp lệ (có khá đầy đủ sách vở như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung những sách vở này được kê khai khá đầy đủ theo quy định của pháp lý);

2. Tên khu vực marketing thương mại phải được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những vần âm F, J, Z, W, chữ số và những ký hiệu;

3. Nộp đủ lệ phí Đk doanh nghiệp theo quy định pháp lý về phí và lệ phí.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/năm trước đó/QH13 ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

– Nghị định số 78/năm ngoái/NĐ-CP ngày 14/9/năm ngoái của nhà nước về Đk doanh nghiệp;

– Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của nhà nước quy định về phối hợp, liên thông thủ tục Đk xây dựng doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số cty tham gia bảo hiểm xã hội, Đk sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp;

– Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đk doanh nghiệp;

– Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày thứ 8/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 20/năm ngoái/TT-BKHĐT ngày thứ nhất/12/năm ngoái của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí phục vụ thông tin doanh nghiệp, lệ phí Đk doanh nghiệp.


Bạn đang đọc nội dung bài viết Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT 2022

Với việc Bạn xem nội dung bài viết Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or ThamGia Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Quyết #định #1523QĐBKHĐT