0765562555

Soạn Sinh 9 Bài 15: ADN

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Soạn Sinh 9 Bài 15: ADN Mới nhất 2022 được update : 2021-09-09 16:33:54

3794

Soạn Sinh 9 Bài 15: ADN giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về cấu trúc hóa học, cấu trúc không khí của ADN. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 47.

Giải Sinh 9 Bài 15 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Tóm tắt lý thuyết Sinh 9 Bài 15: ADN
I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN

– ADN (axit deoxiribonucleic) là một axit nucleic, cấu trúc từ những nguyên tố: C, H, O, N và P.

– Đặc điểm: đại phân tử hữu cơ, có kích thước lớn, trọn vẹn có thể dài tới hàng trăm micromet, khối lượng hàng triệu, hàng trăm triệu cty cacbon.

– Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân: với đơn phân là nuclêôtit.

– Cấu tạo 1 nuclêôtit gồm:

1 phân tử đường (C5H10O4).
1 phân tử axit photphoric (H3PO4).
Bazo nito gồm 4 loại: ađenin (A), timin (T), xitozin (X) và guanin (G).

– Các nuclêôtit chỉ rất khác nhau ở thành phần bazo nitơ. Vì vậy, tên nucleotit thường được gọi là tên thường gọi bazo nitơ.

– Mỗi phân tử ADN gồm hàng vạn, hàng triệu đơn phân.

– ADN có tính phong phú và đặc trưng thể hiện ở: số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp những nuclêôtit trong cấu trúc của ADN trọn vẹn có thể tạo ra vô số những phân tử ADN rất khác nhau.

– Tính phong phú và đặc trưng của ADN là cơ sở cho tính phong phú và đặc trưng của những loài sinh vật.

II. Cấu trúc không khí của ADN

Năm 1953, J. Oatxon và F. Crick công bố quy mô cấu trúc không khí của phân tử ADN.

– ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch tuy nhiên tuy nhiên xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ đeo tay.

– Mỗi chu kì xoắn gồm 10 cặp nuclêôtit, dài 34 Å. Đường kính vòng xoắn là 20 Å.

– Trong phân tử ADN:

Trên một mạch đơn những nuclêôtit link với nhau bằng link hóa trị: được hình thành giữa
Giữa hai mạch những nuclêôtit link với nhau bằng link hidro tạo thành những cặp theo nguyên tắc tương hỗ update: A link với T bằng 2 link hidro, G link với X bằng 3 link hidro.
Do tính chất tương hỗ update của 2 mạch đơn, lúc biết trình tự sắp xếp nuclêôtit trong mạch này trọn vẹn có thể suy ra trình tự nuclêôtit trong mạch còn sót lại: A = T, G = X, A + G = T + X = 50% N.
Tỉ số (A + G)/(T + X) những loài rất khác nhau là rất khác nhau và đặc trưng cho loài.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 15 trang 47
Câu 1

Nêu điểm lưu ý cấu trúc hoá học của ADN.

Gợi ý đáp án:

Đặc điểm cấu trúc hoá học của ADN:

– ADN (axit đê ôxiribônuclêic) là một loại axit nuclêic được cấu trúc từ những nguyên tố C, H, O, N, P.

– ADN thuộc loại đại phân tử, có kích thước lớn, trọn vẹn có thể dài tới hàng trăm μm và khối lượng lớn trọn vẹn có thể đạt tới hàng trăm triệu cty cacbon.

– ADN được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân (A, T, G, X).

– Bốn loại nucl ê ô tit trên link với nhau theo chiều dọc và tùy từng số lượng mà xác lập chiều dài của ADN, đồng thời chúng sắp xếp theo nhiều cách thức rất khác nhau tạo nên vô số loại phân tử ADN rất khác nhau.

Câu 2

Vì sao ADN có cấu trúc rất phong phú và đặc trưng.

Gợi ý đáp án:

ADN có tính phong phú và đặc trưng vì ADN có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, nghĩa là gồm nhiều phân tử còn gọi là đơn phân. Đơn phân của ADN là nuclêôtit gồm 4 loại (A, T, G, X). Bốn loại nuclêôtit sắp xếp theo nhiều cách thức rất khác nhau tạo ra vô số loại phân tử ADN rất khác nhau: Chúng rất khác nhau về trình tự sắp xếp, về số lượng và thành phần những nuclêôtit.

Câu 3

Mô tả cấu trúc không khí của ADN. Hệ quả của nguyên tắc tương hỗ update được biểu lộ ở những điểm nào?

Gợi ý đáp án:

Cấu trúc không khí của ADN

– ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch tuy nhiên tuy nhiên quấn đều quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ đeo tay.

– Các nuclêôtit giữa hai mạch link với nhau bằng những link hiđrô tạo thành cặp theo nguyên tắc tương hỗ update A – T ; G – X và ngược lại .

– Mỗi chu kì xoắn cao 34Å gồm 10 cặp nuclêôtit

– Đường kính vòng xoắn là 20Å.

– Hệ quả của nguyên tắc tương hỗ update: lúc biết trình tự sắp xếp những nuclêôtit trong mạch này thì suy ra trình tự sắp xếp những nuclêôtit trong mạch đơn kia.

Câu 4

Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

A – T – G – X – T – A – G – T – X

Hãy viết đoạn mạch đơn tương hỗ update với nó.

Gợi ý đáp án:

Đoạn mạch đơn tương hỗ update có trình tự sắp xếp như sau:

T– A – X – G – A – T – X – A – G

Mạch ADN hoàn hảo nhất:

Câu 5

Tính đặc trưng của mỗi ADN do yếu tố nào sau này quy định?

a) Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của những nuclêôtit trong phân tử ADN.

b) Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

c) Tỉ lệ (A + T)/(G + X) trong phân tử ADN.

d) Cả b và c.

Gợi ý đáp án:

Đáp án: a

Câu 6

Theo nguyên tắc tương hỗ update thì về mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau này là đúng?

a) A + G= T + X

b) A=T; G=X

c) A+ T+ G= A+ X+ T

d) A + X + T= G + X + T

Gợi ý đáp án:

Đáp án: a, b và c

Soạn Sinh 9 Bài 15: ADN giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về cấu trúc hóa học, cấu trúc không khí của ADN. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 47.

Giải Sinh 9 Bài 15 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Tóm tắt lý thuyết Sinh 9 Bài 15: ADN
I. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN

– ADN (axit deoxiribonucleic) là một axit nucleic, cấu trúc từ những nguyên tố: C, H, O, N và P.

– Đặc điểm: đại phân tử hữu cơ, có kích thước lớn, trọn vẹn có thể dài tới hàng trăm micromet, khối lượng hàng triệu, hàng trăm triệu cty cacbon.

– Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân: với đơn phân là nuclêôtit.

– Cấu tạo 1 nuclêôtit gồm:

1 phân tử đường (C5H10O4).
1 phân tử axit photphoric (H3PO4).
Bazo nito gồm 4 loại: ađenin (A), timin (T), xitozin (X) và guanin (G).

– Các nuclêôtit chỉ rất khác nhau ở thành phần bazo nitơ. Vì vậy, tên nucleotit thường được gọi là tên thường gọi bazo nitơ.

– Mỗi phân tử ADN gồm hàng vạn, hàng triệu đơn phân.

– ADN có tính phong phú và đặc trưng thể hiện ở: số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp những nuclêôtit trong cấu trúc của ADN trọn vẹn có thể tạo ra vô số những phân tử ADN rất khác nhau.

– Tính phong phú và đặc trưng của ADN là cơ sở cho tính phong phú và đặc trưng của những loài sinh vật.

II. Cấu trúc không khí của ADN

Năm 1953, J. Oatxon và F. Crick công bố quy mô cấu trúc không khí của phân tử ADN.

– ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch tuy nhiên tuy nhiên xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ đeo tay.

– Mỗi chu kì xoắn gồm 10 cặp nuclêôtit, dài 34 Å. Đường kính vòng xoắn là 20 Å.

– Trong phân tử ADN:

Trên một mạch đơn những nuclêôtit link với nhau bằng link hóa trị: được hình thành giữa
Giữa hai mạch những nuclêôtit link với nhau bằng link hidro tạo thành những cặp theo nguyên tắc tương hỗ update: A link với T bằng 2 link hidro, G link với X bằng 3 link hidro.
Do tính chất tương hỗ update của 2 mạch đơn, lúc biết trình tự sắp xếp nuclêôtit trong mạch này trọn vẹn có thể suy ra trình tự nuclêôtit trong mạch còn sót lại: A = T, G = X, A + G = T + X = 50% N.
Tỉ số (A + G)/(T + X) những loài rất khác nhau là rất khác nhau và đặc trưng cho loài.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 15 trang 47
Câu 1

Nêu điểm lưu ý cấu trúc hoá học của ADN.

Gợi ý đáp án:

Đặc điểm cấu trúc hoá học của ADN:

– ADN (axit đê ôxiribônuclêic) là một loại axit nuclêic được cấu trúc từ những nguyên tố C, H, O, N, P.

– ADN thuộc loại đại phân tử, có kích thước lớn, trọn vẹn có thể dài tới hàng trăm μm và khối lượng lớn trọn vẹn có thể đạt tới hàng trăm triệu cty cacbon.

– ADN được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân (A, T, G, X).

– Bốn loại nucl ê ô tit trên link với nhau theo chiều dọc và tùy từng số lượng mà xác lập chiều dài của ADN, đồng thời chúng sắp xếp theo nhiều cách thức rất khác nhau tạo nên vô số loại phân tử ADN rất khác nhau.

Câu 2

Vì sao ADN có cấu trúc rất phong phú và đặc trưng.

Gợi ý đáp án:

ADN có tính phong phú và đặc trưng vì ADN có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, nghĩa là gồm nhiều phân tử còn gọi là đơn phân. Đơn phân của ADN là nuclêôtit gồm 4 loại (A, T, G, X). Bốn loại nuclêôtit sắp xếp theo nhiều cách thức rất khác nhau tạo ra vô số loại phân tử ADN rất khác nhau: Chúng rất khác nhau về trình tự sắp xếp, về số lượng và thành phần những nuclêôtit.

Câu 3

Mô tả cấu trúc không khí của ADN. Hệ quả của nguyên tắc tương hỗ update được biểu lộ ở những điểm nào?

Gợi ý đáp án:

Cấu trúc không khí của ADN

– ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch tuy nhiên tuy nhiên quấn đều quanh một trục từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều kim đồng hồ đeo tay.

– Các nuclêôtit giữa hai mạch link với nhau bằng những link hiđrô tạo thành cặp theo nguyên tắc tương hỗ update A – T ; G – X và ngược lại .

– Mỗi chu kì xoắn cao 34Å gồm 10 cặp nuclêôtit

– Đường kính vòng xoắn là 20Å.

– Hệ quả của nguyên tắc tương hỗ update: lúc biết trình tự sắp xếp những nuclêôtit trong mạch này thì suy ra trình tự sắp xếp những nuclêôtit trong mạch đơn kia.

Câu 4

Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

A – T – G – X – T – A – G – T – X

Hãy viết đoạn mạch đơn tương hỗ update với nó.

Gợi ý đáp án:

Đoạn mạch đơn tương hỗ update có trình tự sắp xếp như sau:

T– A – X – G – A – T – X – A – G

Mạch ADN hoàn hảo nhất:

Câu 5

Tính đặc trưng của mỗi ADN do yếu tố nào sau này quy định?

a) Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của những nuclêôtit trong phân tử ADN.

b) Hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

c) Tỉ lệ (A + T)/(G + X) trong phân tử ADN.

d) Cả b và c.

Gợi ý đáp án:

Đáp án: a

Câu 6

Theo nguyên tắc tương hỗ update thì về mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau này là đúng?

a) A + G= T + X

b) A=T; G=X

c) A+ T+ G= A+ X+ T

d) A + X + T= G + X + T

Gợi ý đáp án:

Đáp án: a, b và c


Bạn đang xem bài Soạn Sinh 9 Bài 15: ADN 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm bài Soạn Sinh 9 Bài 15: ADN Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Soạn Sinh 9 Bài 15: ADN Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Soạn Sinh 9 Bài 15: ADN Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc Join Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Soạn #Sinh #Bài #ADN