0765562555

Soạn Sinh 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Soạn Sinh 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng Mới nhất 2022 được update : 2021-09-09 23:19:19

3604

Xin chàoSoạn Sinh 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về thí nghiệm của Menđen và biến dị tổng hợp. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 16.

Giải Sinh 9 Bài 4 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng I. Thí nghiệm của Menđen

– Hạt màu vàng, vỏ trơn × Hạt màu xanh, vỏ nhăn.

– Phân tích kết quả thí nghiệm của Menden:

Kiểu hình F2 Số hạt Tỉ lệ kiểu hình F2 Tỉ lệ từng cặp tính trạng ở F2 Vàng, trơn 315 9/16 vàng/xanh = 3/1 Vàng, nhăn 101 3/16 Xanh, trơn 108 3/16 (trơn )/(nhăn ) = 3/1 Xanh, nhăn 32 1/16

– Tỷ lệ của từng cặp tính trạng:

+ Vàng : Xanh ≈ 3 : 1 theo qui luật phân li của Menden thì tính trạng trội là vàng chiếm 3/4, tính trạng lặn là xanh chiếm 1/4.

+ Xanh : Nhăn ≈ 3 : 1 thì tính trạng trội là trơn chiếm 3/4, tính trạng lặn là nhăn chiếm 1/4.

– Nhận xét: Tỉ lệ những kiểu hình ở F2 chính bằng tích tỉ lệ của từng tính trạng hợp thành nó.

Hạt vàng, trơn = 3/4 vàng × 3/4 trơn = 9/16 Hạt vàng, nhăn = 3/4 vàng × 1/4 nhăn = 3/16 Hạt xanh, trơn = 1/4 xanh × 3/4 trơn = 3/16 Hạt xanh, nhăn = 1/4 xanh × 1/4 nhăn = 1/16

– Tỷ lệ phân li kiểu hình ở F2 = 9 : 3 : 3 : 1 = (3 : 1) (3 : 1) (tỷ suất phân li của từng cặp tính trạng). Các tính trạng sắc tố và hình dạng quả phân li độc lập với nhau.

– Kết luận:

“Khi hai cha mẹ rất khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau, thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của những tính trạng hợp thành nó”.

II. Biến dị tổng hợp

– Quan sát thí nghiệm ta nhận thấy:

Ở F2, ngoài những những kiểu hình giống cha mẹ ở P là vàng, trơn và xanh, nhăn. Xuất hiện thêm những tính trạng khác là xanh, trơn và vàng nhăn được gọi là biến dị tổ hợ

– Biến dị tổng hợp: chính vì sự phân li độc lập của những cặp tính trạng của P đã làm xuất hiện những kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổng hợp.

-Ý nghĩa: làm phong phú di truyền ở những loài sinh vật có hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 4 trang 16 Câu 1

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại nhận định rằng những tính trạng sắc tố và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của tớ di truyền độc lập với nhau?

Gợi ý đáp án

– Tính trạng sắc tố và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của Menđen di truyền độc lập với nhau (không tùy từng nhau) vì tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích tỉ lệ của những tính trạng hợp thành nó (tỉ lệ của những tính trạng có mối tương quan với tỉ lệ những kiểu hình ở F2).

– Ví dụ: Hạt vàng, trơn = 3/4 vàng × 3/4 trơn = 9/16

Hạt xanh, nhăn = 1/4 xanh × 1/4 nhăn = 1/16

Câu 2

Biến dị tổng hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

Gợi ý đáp án

– Sự phân li độc lập của những cặp tính trạng đã đưa tới sự tổng hợp lại những tính trạng của P, làm xuất hiện những kiểu hình khác P, kiểu hình này gọi là biến dị tổng hợp.

– Biến dị tổng hợp được xuất hiện trong những hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

Câu 3

Thực chất của yếu tố di truyền độc lập những tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

a) Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

b) Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của những tính trạng hợp thành nó.

c) 4 kiểu hình rất khác nhau.

d) Các biến dị tổng hợp.

Hãy chọn câu vấn đáp đúng.

Gợi ý đáp án

Đáp án: b.

Soạn Sinh 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về thí nghiệm của Menđen và biến dị tổng hợp. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 16.

Giải Sinh 9 Bài 4 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng I. Thí nghiệm của Menđen

– Hạt màu vàng, vỏ trơn × Hạt màu xanh, vỏ nhăn.

– Phân tích kết quả thí nghiệm của Menden:

Kiểu hình F2 Số hạt Tỉ lệ kiểu hình F2 Tỉ lệ từng cặp tính trạng ở F2 Vàng, trơn 315 9/16 vàng/xanh = 3/1 Vàng, nhăn 101 3/16 Xanh, trơn 108 3/16 (trơn )/(nhăn ) = 3/1 Xanh, nhăn 32 1/16

– Tỷ lệ của từng cặp tính trạng:

+ Vàng : Xanh ≈ 3 : 1 theo qui luật phân li của Menden thì tính trạng trội là vàng chiếm 3/4, tính trạng lặn là xanh chiếm 1/4.

+ Xanh : Nhăn ≈ 3 : 1 thì tính trạng trội là trơn chiếm 3/4, tính trạng lặn là nhăn chiếm 1/4.

– Nhận xét: Tỉ lệ những kiểu hình ở F2 chính bằng tích tỉ lệ của từng tính trạng hợp thành nó.

Hạt vàng, trơn = 3/4 vàng × 3/4 trơn = 9/16 Hạt vàng, nhăn = 3/4 vàng × 1/4 nhăn = 3/16 Hạt xanh, trơn = 1/4 xanh × 3/4 trơn = 3/16 Hạt xanh, nhăn = 1/4 xanh × 1/4 nhăn = 1/16

– Tỷ lệ phân li kiểu hình ở F2 = 9 : 3 : 3 : 1 = (3 : 1) (3 : 1) (tỷ suất phân li của từng cặp tính trạng). Các tính trạng sắc tố và hình dạng quả phân li độc lập với nhau.

– Kết luận:

“Khi hai cha mẹ rất khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau, thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của những tính trạng hợp thành nó”.

II. Biến dị tổng hợp

– Quan sát thí nghiệm ta nhận thấy:

Ở F2, ngoài những những kiểu hình giống cha mẹ ở P là vàng, trơn và xanh, nhăn. Xuất hiện thêm những tính trạng khác là xanh, trơn và vàng nhăn được gọi là biến dị tổ hợ

– Biến dị tổng hợp: chính vì sự phân li độc lập của những cặp tính trạng của P đã làm xuất hiện những kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổng hợp.

-Ý nghĩa: làm phong phú di truyền ở những loài sinh vật có hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 4 trang 16 Câu 1

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại nhận định rằng những tính trạng sắc tố và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của tớ di truyền độc lập với nhau?

Gợi ý đáp án

– Tính trạng sắc tố và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của Menđen di truyền độc lập với nhau (không tùy từng nhau) vì tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích tỉ lệ của những tính trạng hợp thành nó (tỉ lệ của những tính trạng có mối tương quan với tỉ lệ những kiểu hình ở F2).

– Ví dụ: Hạt vàng, trơn = 3/4 vàng × 3/4 trơn = 9/16

Hạt xanh, nhăn = 1/4 xanh × 1/4 nhăn = 1/16

Câu 2

Biến dị tổng hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

Gợi ý đáp án

– Sự phân li độc lập của những cặp tính trạng đã đưa tới sự tổng hợp lại những tính trạng của P, làm xuất hiện những kiểu hình khác P, kiểu hình này gọi là biến dị tổng hợp.

– Biến dị tổng hợp được xuất hiện trong những hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

Câu 3

Thực chất của yếu tố di truyền độc lập những tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

a) Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

b) Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của những tính trạng hợp thành nó.

c) 4 kiểu hình rất khác nhau.

d) Các biến dị tổng hợp.

Hãy chọn câu vấn đáp đúng.

Gợi ý đáp án

Đáp án: b.


Bạn đang đọc nội dung bài viết Soạn Sinh 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Soạn Sinh 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Soạn Sinh 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Soạn Sinh 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or Join Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Soạn #Sinh #Bài #Lai #hai #cặp #tính #trạng