0765562555

Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Mới 2022 được update : 2021-09-03 14:57:08

3237

Xin chàoThông tư 02/2021/TT-BGDĐT do Bộ GDvàamp;ĐT phát hành ngày 02/02/201 quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường tiểu học công lập. Theo đó, chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm có:Bạn đang xem: Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29; Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.28 Giáo viên tiểu học hạng I – Mã số V.07.03.27. Giáo viên tiểu học hạng III được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A1, từ thông số kỹ thuật lương 2,34 đến thông số kỹ thuật lương 4,98; Giáo viên tiểu học hạng II được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ thông số kỹ thuật lương 4,00 đến thông số kỹ thuật lương 6,38; Giáo viên tiểu học hạng I được vận dụng thông số kỹ thuật lương viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ thông số kỹ thuật lương 4,40 đến 6,78. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 02/2021/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————– Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 02 tháng 02 năm 2021 THÔNG TƯ 02/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp hạng viên chức giảng dạy trong những trường tiểu học công lập Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục; Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường tiểu học công lập. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng 1. Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường tiểu học công lập. 2. Thông tư này vận dụng riêng với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học, gồm có: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (sau này gọi chung là giáo viên tiểu học) trong những trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học, trường chuyên biệt công lập và những cơ sở giáo dục khác giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học (sau này gọi chung là trường tiểu học công lập) và những tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan. 3. Các trường tiểu học tư thục trọn vẹn có thể vận dụng những quy định tại Thông tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành giáo viên. Điều 2. Mã số, hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm có: 1. Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29. 2. Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.28. 3. Giáo viên tiểu học hạng I – Mã số V.07.03.27. Chương II TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Điều 3. Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29 1. Nhiệm vụ a) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học viên; tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học viên của tổ trình độ theo tiềm năng, chương trình giáo dục cấp tiểu học; b) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường; c) Thực hiện những phương pháp dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên; tham gia phát hiện, tu dưỡng học viên năng khiếu sở trường; tham gia nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng và làm vật dụng, thiết bị dạy học cấp tiểu học; d) Hoàn thành khá đầy đủ những khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm theo quy định; tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, trình độ, trách nhiệm; tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ theo yêu cầu; tham gia phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập; đ) Phối phù thích hợp với cha mẹ học viên và những lực lượng xã hội trong giáo dục học viên, thực thi công tác thao tác tư vấn học viên tiểu học; e) Thực hiện những trách nhiệm khác do hiệu trưởng phân công. 2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp a) Chấp hành những chủ trương, đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, những quy định của ngành và địa phương về giáo dục tiểu học; b) Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học viên; c) Thương yêu, đối xử công minh và tôn trọng nhân cách của học viên; bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng của học viên; đoàn kết, giúp sức đồng nghiệp; d) Thực hiện trang trọng những quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên riêng với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành thích hợp và có chứng từ tu dưỡng trách nhiệm sư phạm dành riêng cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành; b) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (riêng với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng từ trong thời hạn 36 tháng Tính từ lúc ngày được tuyển dụng). 4. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm a) Nắm được chủ trương, đường lối, chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực thi vào những trách nhiệm được giao; b) Thực hiện giảng dạy, giáo dục bảo vệ chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục của nhà trường; c) Vận dụng được kiến thức và kỹ năng về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học viên; d) Có kĩ năng vận dụng được những phương pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng cho học viên; đ) Có kĩ năng phối phù thích hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học viên và hiệp hội để nâng cao hiệu suất cao giáo dục cho học viên; e) Thường xuyên tự học, tự tu dưỡng để tăng trưởng khả năng trình độ bản thân; biết vận dụng những kết quả nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy, giáo dục; hướng dẫn học viên tự làm được vật dụng dạy học; Tham khảo: Ngày truyền thống cuội nguồn Thanh niên xung phong 15-7g) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên tiểu học hạng III và trọn vẹn có thể sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiểu số trong một số trong những trách nhiệm rõ ràng được giao. Điều 4. Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số: V.07.03.28 1. Nhiệm vụ Ngoài những trách nhiệm của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II phải thực thi những trách nhiệm sau: a) Là văn bản báo cáo giải trình viên hoặc dạy minh họa ở những lớp tu dưỡng giáo viên tiểu học hoặc dạy thử nghiệm những quy mô, phương pháp mới từ cấp trường trở lên; b) Chủ trì những nội dung tu dưỡng và sinh hoạt trình độ/chuyên đề ở tổ, khối trình độ; tham gia nhìn nhận, xét duyệt đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp trường trở lên; c) Tham gia HĐ Giám Khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp trường trở lên; thực thi những trách nhiệm của giáo viên cốt cán trường tiểu học; d) Tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ khác ví như kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra trình độ, trách nhiệm sư phạm từ cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, nhìn nhận thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có). 2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp Ngoài những tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II phải luôn luôn gương mẫu thực thi những quy định về đạo đức nhà giáo. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên riêng với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành thích hợp và có chứng từ tu dưỡng trách nhiệm sư phạm dành riêng cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành; b) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. 3. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực thi có kết quả vào trách nhiệm được giao; b) Triển khai thực thi có hiệu suất cao kế hoạch, chương trình giáo dục; dữ thế chủ động, linh hoạt kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của nhà trường và địa phương; c) Có kĩ năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng, update kịp thời yêu cầu đối mới những kiến thức và kỹ năng về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học viên; tự chủ, tự phụ trách về thực thi trách nhiệm trình độ (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra nhìn nhận học viên) và chất lượng, hiệu suất cao giáo dục từng học viên của lớp mình phụ trách; d) Tích cực, dữ thế chủ động phối phù thích hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học viên và hiệp hội để nâng cao hiệu suất cao giáo dục học viên; đ) Vận dụng được những kết quả nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy, giáo dục; trọn vẹn có thể nhìn nhận hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm những thành phầm nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp trường trở lên; e) Có kĩ năng thực thi trách nhiệm trình độ: tham gia HĐ Giám Khảo, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực thi được những chuyên đề dạy học; g) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên tiểu học hạng II và trọn vẹn có thể sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiểu số trong một số trong những trách nhiệm rõ ràng được giao; h) Được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; hoặc được trao bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong những thương hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên; i) Viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời hạn giữ chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương tự từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời hạn tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng. Điều 5. Giáo viên tiểu học hạng I – Mã số: V.07.03.27 1. Nhiệm vụ Ngoài những trách nhiệm của giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên tiểu học hạng I phải thực thi những trách nhiệm sau: a) Tham gia sửa đổi và biên tập, biên soạn, tăng trưởng chương trình, tài liệu tu dưỡng giáo viên, học viên tiểu học hoặc tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa khi được lựa chọn; b) Chủ trì những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tu dưỡng và sinh hoạt trình độ, chuyên đề của nhà trường hoặc tham gia nhìn nhận, xét duyệt đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp huyện trở lên; c) Tham gia đoàn nhìn nhận ngoài hoặc tham gia những đoàn công tác thao tác thanh tra, kiểm tra trình độ, trách nhiệm giáo viên tiểu học từ cấp huyện trở lên; d) Tham gia HĐ Giám Khảo hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi hoặc giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp huyện trở lên. 2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp Ngoài những tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên tiểu học hạng I phải là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo và vận động, tương hỗ đồng nghiệp thực thi tốt những quy định về đạo đức nhà giáo. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng a) Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên riêng với giáo viên tiểu học hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù phù thích hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản trị và vận hành giáo dục trở lên; b) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I. 4. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm a) Tích cực, dữ thế chủ động thực thi và tuyên truyền vận động, hướng dẫn đồng nghiệp thực thi chủ trương, đường lối, chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học vào những trách nhiệm được giao; b) Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực thi kế hoạch giáo dục để phù phù thích hợp với học viên, nhà trường, địa phương; tương hỗ đồng nghiệp thực thi tốt kế hoạch giảng dạy, giáo dục; c) Tích cực, dữ thế chủ động san sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp, cha mẹ học viên và hiệp hội để nâng cao hiệu suất cao giáo dục học viên; d) Có kĩ năng nhìn nhận hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm những thành phầm nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp huyện trở lên; đ) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên tiểu học hạng I và trọn vẹn có thể sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiểu số trong một số trong những trách nhiệm rõ ràng được giao; e) Được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong những thương hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên; g) Viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) phải có thời hạn giữ chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) hoặc tương tự từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng. Chương III HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Điều 6. Nguyên tắc chỉ định theo chức vụ nghề nghiệp riêng với giáo viên tiểu học 1. Việc chỉ định chức vụ nghề nghiệp riêng với giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này phải vị trí căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhiệm và bảo vệ đạt tiêu chuẩn hạng chức vụ nghề nghiệp được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và quy định tại Điều 7 Thông tư này. 2. Khi chỉ định giáo viên từ chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm năm ngoái của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã sổ, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập (sau này viết tắt là Thông tư liên tịch số 21/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV) vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư này thì không được phối hợp thăng hạng chức vụ nghề nghiệp. Tham khảo: Tự học Microsoft Excel3. Không vị trí căn cứ trình độ được đào tạo và giảng dạy để chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa hạng chức vụ nghề nghiệp đã trúng tuyển riêng với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng. Điều 7. Các trường hợp chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học 1. Viên chức đã được chỉ định vào những hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt những tiêu chuẩn của hạng chức vụ nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau: a) Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29); b) Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29); c) Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28). 2. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) khi được xác lập là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học. 3. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) chưa đạt những tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29). 4. Giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khoản thời hạn hết thòi gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu cty sự nghiệp công lập nhìn nhận đạt yêu cầu thì được chỉ định vào đúng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã trúng tuyển. Điều 8. Cách xếp lương 1. Viên chức được chỉ định vào những chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này được vận dụng bảng lương tương ứng phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, rõ ràng như sau: a) Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A1, từ thông số kỹ thuật lương 2,34 đến thông số kỹ thuật lương 4,98; b) Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ thông số kỹ thuật lương 4,00 đến thông số kỹ thuật lương 6,38; c) Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ thông số kỹ thuật lương 4,40 đến thông số kỹ thuật lương 6,78. 2. Việc xếp lương khi chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp thực thi theo phía dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 trong năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp lý. Khi thực thi chủ trương tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực thi theo quy định của nhà nước. Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 1. Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) chưa phục vụ trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên tiểu học theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy 2019 thì không thay đổi mã số V.07.03.09 và vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại B (thông số kỹ thuật từ là 1,86 đến 4,06) cho tới lúc đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc cho tới lúc nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng người dùng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của nhà nước quy định lộ trình thực thi nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên mần nin thiếu nhi, tiểu học, trung học cơ sở. 2. Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) chưa phục vụ trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên tiểu học theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy 2019 thì không thay đổi mã số V.07.03.08 và vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A0 (thông số kỹ thuật từ 2,10 đến 4,89) cho tới lúc đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc cho tới khỉ nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng người dùng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của nhà nước quy định lộ trình thục hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên mần nin thiếu nhi, tiểu học, trung học cơ sở. 3. Trường hợp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) do chưa đạt những tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28) nên chỉ có thể định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này sau khoản thời hạn đạt những tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28) thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) mà không phải trải qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng. Điều 10. Điều khoản vận dụng 1. Giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp ĐH thì được công nhận tương ứng với bằng cử nhân quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 và điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư này. 2. Giáo viên môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Nghệ Thuật, Thể dục, Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất, Ngoại ngữ của những cấp học khác khi chuyển sang dạy chương trình giáo dục tiểu học thì được xét chuyển chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định. 3. Trường hợp giáo viên tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) nếu đã có bằng thạc sĩ trước lúc tuyển dụng, phục vụ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy của giáo viên tiểu học hạng II và có thời hạn giữ chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương tự đủ từ 06 (sáu) năm trở lên (không kể thời hạn tập sự), tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thì được xác lập là đủ yêu cầu về thời hạn giữ hạng theo quy định tại điểm i khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 4. Thời gian giáo viên tiểu học giữ hạng II (mã số V.07.03.07) và tương tự, hạng III (mã số V.07.03.08) và tương tự sẽ là tương tự với thời hạn giữ hạng II, III theo quy định tại Thông tư này. 5. Chứng chỉ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III quy định tại Thông tư liên tịch số 21/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV được công nhận là tương tự với chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III quy định tại Thông tư này. 6. Các chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, hạng III (phát hành kèm theo Quyết định số 2516/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm năm trong năm này; Quyết định số 2515/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo) được tiếp tục thực thi cho tới lúc có những chương trình tu dưỡng thay thế. 7. Yêu cầu về chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này vận dụng riêng với giáo viên tiểu học được tuyển dụng sau ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành và giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) khi được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này. 8. Đối với những trách nhiệm theo hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học mà trường tiểu học công lập không được giao hoặc không đủ Đk thực thi thì người đứng đầu trường tiểu học công lập văn bản báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền trực tiếp quyết định hành động việc quy đổi sang những trách nhiệm khác có tương quan. Điều 11. Tổ chức thực thi 1. Thông tư này là vị trí căn cứ để xác lập vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học và thực thi việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành giáo viên tiểu học trong những trường tiểu học công lập thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục chủ trì, hướng dẫn rõ ràng triển khai thực thi Thông tư này. 2. Người đứng đầu những trường tiểu học công lập trực tiếp quản trị và vận hành, sử dụng viên chức có trách nhiệm: a) Xây dựng Đề án vị trí việc làm; xác lập rõ ràng cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học phù phù thích hợp với Đk của nhà trường và bảo vệ thực thi những kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng đội ngũ của nhà trường; thanh tra rà soát Đè án vị trí việc làm, lập phương án chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên tiểu học trong trường tiểu học công lập thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động hoặc quyết định hành động theo thẩm quyền phân cấp; b) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành theo quy định kết quả chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên tiểu học; c) Xây dựng kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng giáo viên tiểu học; tạo Đk để giáo viên tiểu học được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng phục vụ tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp theo quy định của pháp lý; d) Căn cứ vào trách nhiệm của hạng chức vụ nghề nghiệp để sắp xếp, phân công trách nhiệm của giáo viên tiểu học hợp lý, phát huy khả năng và hiệu suất cao việc làm của giáo viên tiểu học. 3. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành trường tiểu học công lập có trách nhiệm: a) Phê duyệt phương án chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên tiểu học trong những trường tiểu học công lập thuộc phạm vi quản trị và vận hành; xử lý và xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc trong quy trình chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên tiểu học trong những trường tiểu học công lập thuộc phạm vi quản trị và vận hành; b) Quyết định theo thẩm quyền hoặc phân cấp việc quyết định hành động chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên tiểu học trong những trường tiểu học công lập theo thẩm quyền; c) Báo cáo kết quả chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với viên chức là giáo viên tiểu học trong những trường tiểu học công lập thuộc phạm vi quản trị và vận hành về cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Điều 12. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành 1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 20 tháng 3 năm 2021. 2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục, Thủ trưởng những đon vị có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc những Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu phụ trách thi hành Thông tư này. 3. Trường hợp những văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế thì thực thi theo những văn bản mới đó. 4. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 21/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm năm ngoái của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. 5. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị phản ánh về Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo để xem xét, xử lý và xử lý./. Nơi nhận: – Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Ủy ban VHGDTTNvàamp;NĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo Trung ương;– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;– Bộ trưởng;– Các Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;– Như Điều 12;– Công báo;– Cổng TTĐT của nhà nước;– Cổng TTĐT của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;– Công đoàn Giáo dục đào tạo và giảng dạy Việt Nam;– Lưu: VT, PC, NGCBQLGD (15b). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Ngọc Thưởng Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT do Bộ GDvàamp;ĐT phát hành ngày 02/02/201 quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường tiểu học công lập. Theo đó, chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm có:Bạn đang xem: Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29; Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.28 Giáo viên tiểu học hạng I – Mã số V.07.03.27. Giáo viên tiểu học hạng III được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A1, từ thông số kỹ thuật lương 2,34 đến thông số kỹ thuật lương 4,98; Giáo viên tiểu học hạng II được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ thông số kỹ thuật lương 4,00 đến thông số kỹ thuật lương 6,38; Giáo viên tiểu học hạng I được vận dụng thông số kỹ thuật lương viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ thông số kỹ thuật lương 4,40 đến 6,78. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 02/2021/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————– Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 02 tháng 02 năm 2021 THÔNG TƯ 02/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp hạng viên chức giảng dạy trong những trường tiểu học công lập Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục; Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường tiểu học công lập. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng 1. Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức giảng dạy trong những trường tiểu học công lập. 2. Thông tư này vận dụng riêng với viên chức giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học, gồm có: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (sau này gọi chung là giáo viên tiểu học) trong những trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học, trường chuyên biệt công lập và những cơ sở giáo dục khác giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học (sau này gọi chung là trường tiểu học công lập) và những tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan. 3. Các trường tiểu học tư thục trọn vẹn có thể vận dụng những quy định tại Thông tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành giáo viên. Điều 2. Mã số, hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm có: 1. Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29. 2. Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.28. 3. Giáo viên tiểu học hạng I – Mã số V.07.03.27. Chương II TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Điều 3. Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29 1. Nhiệm vụ a) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học viên; tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học viên của tổ trình độ theo tiềm năng, chương trình giáo dục cấp tiểu học; b) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường; c) Thực hiện những phương pháp dạy học và giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên; tham gia phát hiện, tu dưỡng học viên năng khiếu sở trường; tham gia nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng và làm vật dụng, thiết bị dạy học cấp tiểu học; d) Hoàn thành khá đầy đủ những khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm theo quy định; tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, trình độ, trách nhiệm; tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ theo yêu cầu; tham gia phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập; đ) Phối phù thích hợp với cha mẹ học viên và những lực lượng xã hội trong giáo dục học viên, thực thi công tác thao tác tư vấn học viên tiểu học; e) Thực hiện những trách nhiệm khác do hiệu trưởng phân công. 2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp a) Chấp hành những chủ trương, đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, những quy định của ngành và địa phương về giáo dục tiểu học; b) Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học viên; c) Thương yêu, đối xử công minh và tôn trọng nhân cách của học viên; bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng của học viên; đoàn kết, giúp sức đồng nghiệp; d) Thực hiện trang trọng những quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên riêng với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành thích hợp và có chứng từ tu dưỡng trách nhiệm sư phạm dành riêng cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành; b) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (riêng với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng từ trong thời hạn 36 tháng Tính từ lúc ngày được tuyển dụng). 4. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm a) Nắm được chủ trương, đường lối, chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực thi vào những trách nhiệm được giao; b) Thực hiện giảng dạy, giáo dục bảo vệ chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục của nhà trường; c) Vận dụng được kiến thức và kỹ năng về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học viên; d) Có kĩ năng vận dụng được những phương pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, khả năng cho học viên; đ) Có kĩ năng phối phù thích hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học viên và hiệp hội để nâng cao hiệu suất cao giáo dục cho học viên; e) Thường xuyên tự học, tự tu dưỡng để tăng trưởng khả năng trình độ bản thân; biết vận dụng những kết quả nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy, giáo dục; hướng dẫn học viên tự làm được vật dụng dạy học; Tham khảo: Ngày truyền thống cuội nguồn Thanh niên xung phong 15-7g) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên tiểu học hạng III và trọn vẹn có thể sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiểu số trong một số trong những trách nhiệm rõ ràng được giao. Điều 4. Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số: V.07.03.28 1. Nhiệm vụ Ngoài những trách nhiệm của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II phải thực thi những trách nhiệm sau: a) Là văn bản báo cáo giải trình viên hoặc dạy minh họa ở những lớp tu dưỡng giáo viên tiểu học hoặc dạy thử nghiệm những quy mô, phương pháp mới từ cấp trường trở lên; b) Chủ trì những nội dung tu dưỡng và sinh hoạt trình độ/chuyên đề ở tổ, khối trình độ; tham gia nhìn nhận, xét duyệt đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp trường trở lên; c) Tham gia HĐ Giám Khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp trường trở lên; thực thi những trách nhiệm của giáo viên cốt cán trường tiểu học; d) Tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ khác ví như kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra trình độ, trách nhiệm sư phạm từ cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, nhìn nhận thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có). 2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp Ngoài những tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II phải luôn luôn gương mẫu thực thi những quy định về đạo đức nhà giáo. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên riêng với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành thích hợp và có chứng từ tu dưỡng trách nhiệm sư phạm dành riêng cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành; b) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. 3. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực thi có kết quả vào trách nhiệm được giao; b) Triển khai thực thi có hiệu suất cao kế hoạch, chương trình giáo dục; dữ thế chủ động, linh hoạt kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của nhà trường và địa phương; c) Có kĩ năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng, update kịp thời yêu cầu đối mới những kiến thức và kỹ năng về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học viên; tự chủ, tự phụ trách về thực thi trách nhiệm trình độ (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra nhìn nhận học viên) và chất lượng, hiệu suất cao giáo dục từng học viên của lớp mình phụ trách; d) Tích cực, dữ thế chủ động phối phù thích hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học viên và hiệp hội để nâng cao hiệu suất cao giáo dục học viên; đ) Vận dụng được những kết quả nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy, giáo dục; trọn vẹn có thể nhìn nhận hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm những thành phầm nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp trường trở lên; e) Có kĩ năng thực thi trách nhiệm trình độ: tham gia HĐ Giám Khảo, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực thi được những chuyên đề dạy học; g) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên tiểu học hạng II và trọn vẹn có thể sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiểu số trong một số trong những trách nhiệm rõ ràng được giao; h) Được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; hoặc được trao bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong những thương hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên; i) Viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời hạn giữ chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương tự từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời hạn tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng. Điều 5. Giáo viên tiểu học hạng I – Mã số: V.07.03.27 1. Nhiệm vụ Ngoài những trách nhiệm của giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên tiểu học hạng I phải thực thi những trách nhiệm sau: a) Tham gia sửa đổi và biên tập, biên soạn, tăng trưởng chương trình, tài liệu tu dưỡng giáo viên, học viên tiểu học hoặc tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa khi được lựa chọn; b) Chủ trì những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tu dưỡng và sinh hoạt trình độ, chuyên đề của nhà trường hoặc tham gia nhìn nhận, xét duyệt đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp huyện trở lên; c) Tham gia đoàn nhìn nhận ngoài hoặc tham gia những đoàn công tác thao tác thanh tra, kiểm tra trình độ, trách nhiệm giáo viên tiểu học từ cấp huyện trở lên; d) Tham gia HĐ Giám Khảo hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi hoặc giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp huyện trở lên. 2. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp Ngoài những tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên tiểu học hạng I phải là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo và vận động, tương hỗ đồng nghiệp thực thi tốt những quy định về đạo đức nhà giáo. 3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng a) Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên riêng với giáo viên tiểu học hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù phù thích hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản trị và vận hành giáo dục trở lên; b) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I. 4. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm a) Tích cực, dữ thế chủ động thực thi và tuyên truyền vận động, hướng dẫn đồng nghiệp thực thi chủ trương, đường lối, chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học vào những trách nhiệm được giao; b) Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực thi kế hoạch giáo dục để phù phù thích hợp với học viên, nhà trường, địa phương; tương hỗ đồng nghiệp thực thi tốt kế hoạch giảng dạy, giáo dục; c) Tích cực, dữ thế chủ động san sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp, cha mẹ học viên và hiệp hội để nâng cao hiệu suất cao giáo dục học viên; d) Có kĩ năng nhìn nhận hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm những thành phầm nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp huyện trở lên; đ) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong thực thi những trách nhiệm của giáo viên tiểu học hạng I và trọn vẹn có thể sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa thiểu số trong một số trong những trách nhiệm rõ ràng được giao; e) Được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong những thương hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên; g) Viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) phải có thời hạn giữ chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) hoặc tương tự từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng. Chương III HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Điều 6. Nguyên tắc chỉ định theo chức vụ nghề nghiệp riêng với giáo viên tiểu học 1. Việc chỉ định chức vụ nghề nghiệp riêng với giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này phải vị trí căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhiệm và bảo vệ đạt tiêu chuẩn hạng chức vụ nghề nghiệp được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và quy định tại Điều 7 Thông tư này. 2. Khi chỉ định giáo viên từ chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm năm ngoái của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã sổ, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập (sau này viết tắt là Thông tư liên tịch số 21/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV) vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư này thì không được phối hợp thăng hạng chức vụ nghề nghiệp. Tham khảo: Tự học Microsoft Excel3. Không vị trí căn cứ trình độ được đào tạo và giảng dạy để chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp cao hơn thế nữa hạng chức vụ nghề nghiệp đã trúng tuyển riêng với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng. Điều 7. Các trường hợp chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học 1. Viên chức đã được chỉ định vào những hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt những tiêu chuẩn của hạng chức vụ nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau: a) Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29); b) Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29); c) Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28). 2. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) khi được xác lập là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học. 3. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) chưa đạt những tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29). 4. Giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khoản thời hạn hết thòi gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu cty sự nghiệp công lập nhìn nhận đạt yêu cầu thì được chỉ định vào đúng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã trúng tuyển. Điều 8. Cách xếp lương 1. Viên chức được chỉ định vào những chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này được vận dụng bảng lương tương ứng phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, rõ ràng như sau: a) Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A1, từ thông số kỹ thuật lương 2,34 đến thông số kỹ thuật lương 4,98; b) Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ thông số kỹ thuật lương 4,00 đến thông số kỹ thuật lương 6,38; c) Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ thông số kỹ thuật lương 4,40 đến thông số kỹ thuật lương 6,78. 2. Việc xếp lương khi chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp thực thi theo phía dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 trong năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp lý. Khi thực thi chủ trương tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực thi theo quy định của nhà nước. Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 1. Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) chưa phục vụ trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên tiểu học theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy 2019 thì không thay đổi mã số V.07.03.09 và vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại B (thông số kỹ thuật từ là 1,86 đến 4,06) cho tới lúc đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc cho tới lúc nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng người dùng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của nhà nước quy định lộ trình thực thi nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên mần nin thiếu nhi, tiểu học, trung học cơ sở. 2. Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) chưa phục vụ trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên tiểu học theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy 2019 thì không thay đổi mã số V.07.03.08 và vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A0 (thông số kỹ thuật từ 2,10 đến 4,89) cho tới lúc đạt trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc cho tới khỉ nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng người dùng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của nhà nước quy định lộ trình thục hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giảng dạy của giáo viên mần nin thiếu nhi, tiểu học, trung học cơ sở. 3. Trường hợp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) do chưa đạt những tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28) nên chỉ có thể định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này sau khoản thời hạn đạt những tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.03.28) thì được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) mà không phải trải qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng. Điều 10. Điều khoản vận dụng 1. Giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp ĐH thì được công nhận tương ứng với bằng cử nhân quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 và điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư này. 2. Giáo viên môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Nghệ Thuật, Thể dục, Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất, Ngoại ngữ của những cấp học khác khi chuyển sang dạy chương trình giáo dục tiểu học thì được xét chuyển chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định. 3. Trường hợp giáo viên tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) nếu đã có bằng thạc sĩ trước lúc tuyển dụng, phục vụ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy của giáo viên tiểu học hạng II và có thời hạn giữ chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương tự đủ từ 06 (sáu) năm trở lên (không kể thời hạn tập sự), tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thì được xác lập là đủ yêu cầu về thời hạn giữ hạng theo quy định tại điểm i khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 4. Thời gian giáo viên tiểu học giữ hạng II (mã số V.07.03.07) và tương tự, hạng III (mã số V.07.03.08) và tương tự sẽ là tương tự với thời hạn giữ hạng II, III theo quy định tại Thông tư này. 5. Chứng chỉ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III quy định tại Thông tư liên tịch số 21/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV được công nhận là tương tự với chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III quy định tại Thông tư này. 6. Các chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, hạng III (phát hành kèm theo Quyết định số 2516/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm năm trong năm này; Quyết định số 2515/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo) được tiếp tục thực thi cho tới lúc có những chương trình tu dưỡng thay thế. 7. Yêu cầu về chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này vận dụng riêng với giáo viên tiểu học được tuyển dụng sau ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành và giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) khi được chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này. 8. Đối với những trách nhiệm theo hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học mà trường tiểu học công lập không được giao hoặc không đủ Đk thực thi thì người đứng đầu trường tiểu học công lập văn bản báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền trực tiếp quyết định hành động việc quy đổi sang những trách nhiệm khác có tương quan. Điều 11. Tổ chức thực thi 1. Thông tư này là vị trí căn cứ để xác lập vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học và thực thi việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành giáo viên tiểu học trong những trường tiểu học công lập thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục chủ trì, hướng dẫn rõ ràng triển khai thực thi Thông tư này. 2. Người đứng đầu những trường tiểu học công lập trực tiếp quản trị và vận hành, sử dụng viên chức có trách nhiệm: a) Xây dựng Đề án vị trí việc làm; xác lập rõ ràng cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học phù phù thích hợp với Đk của nhà trường và bảo vệ thực thi những kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng đội ngũ của nhà trường; thanh tra rà soát Đè án vị trí việc làm, lập phương án chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên tiểu học trong trường tiểu học công lập thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động hoặc quyết định hành động theo thẩm quyền phân cấp; b) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành theo quy định kết quả chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên tiểu học; c) Xây dựng kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng giáo viên tiểu học; tạo Đk để giáo viên tiểu học được đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng phục vụ tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp theo quy định của pháp lý; d) Căn cứ vào trách nhiệm của hạng chức vụ nghề nghiệp để sắp xếp, phân công trách nhiệm của giáo viên tiểu học hợp lý, phát huy khả năng và hiệu suất cao việc làm của giáo viên tiểu học. 3. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan có thẩm quyền quản trị và vận hành trường tiểu học công lập có trách nhiệm: a) Phê duyệt phương án chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên tiểu học trong những trường tiểu học công lập thuộc phạm vi quản trị và vận hành; xử lý và xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc trong quy trình chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên tiểu học trong những trường tiểu học công lập thuộc phạm vi quản trị và vận hành; b) Quyết định theo thẩm quyền hoặc phân cấp việc quyết định hành động chỉ định vào hạng chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với giáo viên tiểu học trong những trường tiểu học công lập theo thẩm quyền; c) Báo cáo kết quả chỉ định chức vụ nghề nghiệp và xếp lương riêng với viên chức là giáo viên tiểu học trong những trường tiểu học công lập thuộc phạm vi quản trị và vận hành về cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Điều 12. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành 1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 20 tháng 3 năm 2021. 2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục, Thủ trưởng những đon vị có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc những Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu phụ trách thi hành Thông tư này. 3. Trường hợp những văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế thì thực thi theo những văn bản mới đó. 4. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 21/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm năm ngoái của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. 5. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị phản ánh về Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo để xem xét, xử lý và xử lý./. Nơi nhận: – Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Ủy ban VHGDTTNvàamp;NĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo Trung ương;– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;– Bộ trưởng;– Các Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;– Như Điều 12;– Công báo;– Cổng TTĐT của nhà nước;– Cổng TTĐT của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;– Công đoàn Giáo dục đào tạo và giảng dạy Việt Nam;– Lưu: VT, PC, NGCBQLGD (15b). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Ngọc Thưởng

Bạn đang tìm hiểu thêm post Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT 2022

Với việc Bạn xem postt Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc Join Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Thông #tư #022021TTBGDĐT