0765562555

Thông tư 142/2020/TT-BQP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Thông tư 142/2020/TT-BQP FULL 2022 được update : 2021-09-06 15:11:29

3286

Xin chàoNgày 20/11/2020, Bộ Quốc phòng đã phát hành Thông tư 142/2020/TT-BQP về việc quy định nội dung và phương pháp tổ chức triển khai kiểm tra nhìn nhận nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp giấy kỹ năng nghề, Đk miễn kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân quốc phòng.

Theo đó, CNQP được xét miễn kiểm tra và cấp giấy kỹ năng nghề bậc mới khi tới thời hạn kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề trong những trường hợp sau:

Bạn đang xem: Thông tư 142/2020/TT-BQP

Tham gia hội thi (hội thao) kỹ thuật cấp toàn quân đạt loại giỏi hoặc tham gia hội thi (hội thao) kỹ thuật cấp quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn và tương tự giành giải ba trở lên; Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề đến hai năm: có tối thiểu một năm được tặng thưởng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời hạn giữ bậc. Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 3 năm đến 4 năm: có tối thiểu hai năm liên tục được tặng thưởng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời hạn giữ bậc. Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 5 năm trở lên: có tối thiểu 3 năm liên tục được tặng thưởng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời hạn giữ bậc.

BỘ QUỐC PHÒNG——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 142/2020/TT-BQP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 20 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ 142/2020/TT-BQP

QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NÂNG BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ; CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ, ĐIỀU KIỆN MIỄN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ngày 26 tháng 11 năm năm ngoái;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 83/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm trong năm này của nhà nước quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, Đk nâng bậc của công nhân quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của nhà nước quy định chính sách tiền lương của công nhân quốc phòng và chính sách phụ cấp thâm niên riêng với viên chức quốc phòng;

Theo đề xuất kiến nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát hành Thông tư quy định nội dung và phương pháp tổ chức triển khai kiểm tra nhìn nhận nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp giấy kỹ năng nghề, Đk miễn kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân quốc phòng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này quy định về phân loại khung bậc trình độ, nội dung và phương pháp tổ chức triển khai kiểm tra trình độ kỹ năng nghề; cấp giấy kỹ năng nghề, Đk kiểm tra, miễn kiểm tra, tạm hoãn kiểm tra và chọn nghề kiểm tra trình độ kỹ năng nghề; công tác thao tác bảo vệ, chính sách văn bản báo cáo giải trình, tàng trữ và trách nhiệm của cơ quan, cty.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Thông tư này vận dụng riêng với công nhân quốc phòng thuộc biên chế của Quân đội nhân dân; cơ quan, cty, tổ chức triển khai và thành viên có tương quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Kỹ năng nghề là kĩ năng vận dụng những kiến thức và kỹ năng trình độ nghề vào thực tiễn việc làm tại những vị trí công tác thao tác được sắp xếp theo yêu cầu trách nhiệm.

2. Chứng chỉ kỹ năng nghề là giấy ghi nhận một công nhân quốc phòng có đủ sức, trình độ thực thi những việc làm đạt yêu cầu ở một bậc trình độ kỹ năng của một nghề.

3. Trình độ trình độ kỹ thuật (còn gọi là trình độ kỹ năng nghề) là kiến thức và kỹ năng trình độ khoa học, kỹ thuật thu nhận được trải qua học tập, tìm hiểu và được công nhận bằng văn dẫn chứng từ thích hợp của cấp có thẩm quyền công nhận.

4. Bậc trình độ kỹ năng nghề là thứ hạng nhìn nhận trình độ trình độ kỹ thuật, được xếp thứ tự từ thấp đến cao, xác lập mức độ về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng trình độ kỹ thuật riêng với mỗi nghề.

5. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề là khung phân loại những bậc trình độ kỹ năng nghề nhờ vào sự mô tả theo những tiêu chuẩn về: tính chất, mức độ việc làm phải thực thi; phạm vi, trường hợp, mức độ linh hoạt, sáng tạo và sự phối hợp, trách nhiệm trong thực thi việc làm.

6. Đánh giá khả năng, trình độ trình độ kỹ thuật là kiểm tra trình độ lý thuyết trình độ và khả năng thực hành thực tiễn (gọi là kiểm tra trình độ kỹ năng nghề), được thực thi qua kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành thực tiễn.

7. Kiểm tra lý thuyết là việc kiểm tra; nhìn nhận trình độ kiến thức và kỹ năng trình độ riêng với lý thuyết cơ sở ngành, lý thuyết trình độ nghề và những nội dung tương quan. Kiểm tra thực hành thực tiễn là việc kiểm tra, nhìn nhận kiến thức và kỹ năng trình độ kỹ thuật được vận dụng vào thực tiễn việc làm đang thực thi đúng trình độ.

8. Cơ sở kiểm tra trình độ kỹ năng nghề là cơ quan, cty bảo vệ Đk về nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề và được cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề.

9. Người kiểm tra trình độ kỹ năng nghề là người dân có khá đầy đủ sức, trình độ trình độ kỹ thuật và được cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành thực tiễn riêng với công nhân quốc phòng tại một bậc trình độ kỹ năng nghề nhất định.

10. Tiêu chuẩn trình độ kỹ thuật là yêu cầu đạt được về lý thuyết trình độ và kỹ năng thực hành thực tiễn theo từng bậc trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân Quốc phòng.

Chương II

PHÂN LOẠI KHUNG BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ; NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ TỔ CHỨC KIỂM TRA

Mục 1. PHÂN LOẠI KHUNG BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

Điều 4. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề

1. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng được quy định theo tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của những chuyên ngành được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát hành.

2. Đối với những ngành nghề trong nghành nghề tương ứng với ngành, nghề gia dụng thực thi theo tiêu chuẩn khung bậc trình độ kỹ năng nghề do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành.

Điều 5. Phân loại khung bậc trình độ kỹ năng nghề

1. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề có 7 bậc, gồm:

a) Bậc thấp: Từ bậc 1/7 đến bậc 4/7;

b) Bậc cao: Từ bậc 5/7 đến bậc 7/7.

2. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề có 6 bậc, gồm:

a) Bậc thấp: Từ bậc 1/6 đến bậc 4/6;

b) Bậc cao: Bậc 5/6 và bậc 6/6.

3. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề có 5 bậc, gồm:

a) Bậc thấp: Từ bậc 1/5 đến bậc 4/5;

b) Bậc cao: Bậc 5/5.

4. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề có 4 bậc, gồm:

a) Bậc thấp: Từ bậc 1/4 đến bậc 3/4;

b) Bậc cao: Bậc 4/4.

5. Đối với những nghề có khung bậc từ 2 đến 3 bậc trình độ kỹ năng nghề, không phân định bậc thấp hoặc bậc cao.

Mục 2. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

Điều 6. Nội dung kiểm tra

1. Kiểm tra lý thuyết:

a) Lý thuyết cơ sở ngành;

b) Lý thuyết trình độ nghề (lý thuyết chuyên ngành);

c) Lý thuyết trách nhiệm ngành: Nội dung điều lệ, chính sách, quy định của chuyên ngành có tương quan đến kỹ năng nghề và bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động.

Đối với trình độ kỹ năng nghề bậc cao, thực thi kiểm tra lý thuyết theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này và kiểm tra nội dung quản trị và vận hành, kinh nghiệm tay nghề sản xuất, sửa chữa thay thế hoặc sáng tạo độc lạ, tăng cấp cải tiến kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển mới vào sửa chữa thay thế, sản xuất, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật.

2. Kiểm tra thực hành thực tiễn:

a) Chế tạo hoặc gia công thành phầm;

b) Sử dụng, điều khiển và tinh chỉnh trang bị kỹ thuật;

c) Sử dụng những phương tiện đi lại đo, phương tiện đi lại kiểm tra và kỹ năng thực thi;

d) Bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa thay thế trang bị kỹ thuật;

đ) Tác phong thao tác, kỹ năng sử dụng những thiết bị, trang thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển và bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động.

Đối với trình độ kỹ năng nghề bậc cao, vị trí căn cứ yêu cầu rõ ràng của từng nghề, kiểm tra trải qua việc sản xuất, chế thử theo đề tài nghiên cứu và phân tích, sáng tạo, sáng tạo độc lạ tăng cấp cải tiến kỹ thuật.

Điều 7. Phương pháp kiểm tra

1. Kiểm tra lý thuyết, lựa chọn một trong những hình thức sau:

a) Trắc nghiệm;

b) Tự luận (viết trên giấy tờ);

c) Vấn đáp (hỏi, đáp trực tiếp).

2. Kiểm tra thực hành thực tiễn, lựa chọn một trong những hình thức sau:

a) Thao tác trên phương tiện đi lại, thiết bị, công cụ;

b) Tác nghiệp trên giấy tờ để xử lý, xử lý và xử lý những trường hợp;

c) Thao tác trên phương tiện đi lại, thiết bị, công cụ phối hợp tác nghiệp trên giấy tờ để xử lý, xử lý và xử lý những trường hợp.

Điều 8. Phương pháp chấm điểm

1. quản trị Hội đồng kiểm tra phê duyệt đáp án và thang điểm chuẩn của nội dung kiểm tra (gồm lý thuyết và thực hành thực tiễn).

2. Giám khảo vị trí căn cứ vào đáp án và thang điểm chuẩn của từng nội dung kiểm tra để chấm điểm.

3. Một bài kiểm tra lý thuyết hoặc thực hành thực tiễn phải có tối thiểu 02 (hai) giám khảo chấm điểm độc lập. Điểm của bài kiểm tra (lý thuyết hoặc thực hành thực tiễn) là trung bình cộng điểm chấm của những giám khảo, lấy kết quả đến hai chữ số ở phần thập phân.

4. Điểm kiểm tra tính theo thang điểm 10, là kết quả trung bình cộng của bài kiểm tra lý thuyết và bài kiểm tra thực hành thực tiễn, lấy đến hai chữ số ở phần thập phân, được xem như sau:

Trong số đó:

a) Đkt: Điểm kiểm tra (kết quả chung);

b) Đlt: Điểm kiểm tra lý thuyết;

c) Đth: Điểm kiểm tra thực hành thực tiễn.

5. Công nhân quốc phòng là người dân tộc bản địa thiểu số hoặc quân nhân những cty đóng quân trên địa phận thuộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải hòn đảo có thời hạn công tác thao tác từ 12 tháng trở lên, được ưu tiên cộng 01 (một) điểm vào bài kiểm tra lý thuyết và 01 (một) điểm vào bài kiểm tra thực hành thực tiễn.

6. Đối với một số trong những ngành, nghề kỹ thuật không vận dụng thang điểm 10, thực thi theo quy định của những chuyên ngành kỹ thuật, nhưng phải phù phù thích hợp với tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng.

Điều 9. Đánh giá kết quả

1. Trường hợp vận dụng thang điểm 10:

a) Loại giỏi: Từ 8,0 điểm đến chọn lựa 10 điểm;

b) Loại khá: Từ 6,5 điểm đến chọn lựa dưới 8,0 điểm;

c) Loại trung bình (gọi là đạt yêu cầu): Từ 5,0 điểm đến chọn lựa dưới 6,5 điểm;

d) Không đạt: Dưới 5,0 điểm.

2. Trường hợp không vận dụng thang điểm 10, Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề quyết định hành động lựa chọn một trong những phương pháp sau để công nhận kết quả:

a) Quy đổi kết quả điểm kiểm tra lý thuyết hoặc kết quả điểm kiểm tra thực hành thực tiễn về thang điểm 10 để phân loại nhìn nhận theo khoản 1 Điều này;

b) Áp dụng nhìn nhận kết quả theo quy định chấm điểm của một số trong những ngành, nghề gia dụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành.

3. Trường hợp kết quả đạt từ 4 điểm đến chọn lựa dưới 5 điểm bài kiểm tra lý thuyết, nhưng bài kiểm tra thực hành thực tiễn đạt 7,5 điểm trở lên thì được xét và công nhận đạt yêu cầu.

Điều 10. Công nhận kết quả

Căn cứ vào nhìn nhận kết quả kiểm tra được quy định tại Điều 9 Thông tư này. quản trị Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề quyết định hành động công nhận kết quả cho nhân viên cấp dưới kỹ thuật có kết quả đạt yêu cầu trở lên và đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy kỹ năng nghề bậc mới.

Điều 11. Kiểm tra, giám sát

1. Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật chỉ huy kiểm tra, giám sát công tác thao tác huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân quốc phòng của những cơ sở được giao trách nhiệm kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề.

2. Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chỉ huy kiểm tra, giám sát công tác thao tác huấn luyện, kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân Quốc phòng của những cơ sở sản xuất thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

3. Thủ trưởng chuyên ngành kỹ thuật, thủ trưởng quân khu, quân đoàn và tương tự, chỉ huy tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát quy trình huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân quốc phòng của những cơ sở kiểm tra trình độ kỹ năng nghề thuộc quyền quản trị và vận hành.

Điều 12. Xử lý vi phạm

1. Trường hợp kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành thực tiễn, nếu người tham gia kiểm tra vi phạm quy định, thì Ban giám khảo lập biên bản và đề xuất kiến nghị Hội đồng kiểm tra xử lý theo quy định.

2. Trường hợp trong quy trình ôn luyện, kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành thực tiễn, nếu người tham gia kiểm tra cố ý gây hư hỏng phương tiện đi lại, thiết bị, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đi lại đo kiểm, nguyên vật tư, vật tư thì bị xử lý theo quy định kiểm tra và phụ trách bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp lý.

3. Trường hợp tổ chức triển khai hoặc thành viên được giao trách nhiệm tổ chức triển khai kiểm tra để lộ nội dung kiểm tra hoặc chấm điểm kiểm tra không đúng chuẩn, làm tác động đến kết quả kiểm tra thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Quân đội.

Tham khảo: Lời bài hát Cheating on you – Charlie Puth

4. Trường hợp tổ chức triển khai hoặc thành viên được giao trách nhiệm phúc tra bài kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành thực tiễn, nếu thực thi không đúng chuẩn, không đúng quy định hoặc kết quả bị sai lệch thì thành viên, tổ chức triển khai bị xử lý kỷ luật theo quy định của Quân đội.

Mục 3. TỔ CHỨC KIỂM TRA

Điều 13. Thời gian kiểm tra, thời hạn kiểm tra và Đk kiểm tra trình độ kỹ năng nghề

1. Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề được tổ chức triển khai định kỳ 01 (một) năm 01 (một) lần tại những cơ sở kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, hoàn thành xong việc kiểm tra trước thời gian những cty nhìn nhận, phân loại nhân viên cấp dưới kỹ thuật. Thời hạn kiểm tra được thực thi theo quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này.

2. Đối với những ngành, nghề gia dụng, công nhân quốc phòng được Đk tham gia kiểm tra tại những cơ sở kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong quân đội hoặc tại những tổ chức triển khai nhìn nhận kỹ năng nghề vương quốc.

3. Cơ quan kỹ thuật phối hợp cơ quan, cty tương quan thanh tra rà soát, lập list công nhân Quốc phòng đến kỳ kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề để tổ chức triển khai huấn luyện và văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền tổ chức triển khai kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề theo quy định.

Điều 14. Quy trình tổ chức triển khai kiểm tra

1. Thành lập Hội đồng, Ban giám khảo kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

2. Lập kế hoạch và sẵn sàng sẵn sàng những Đk để tổ chức triển khai kiểm tra.

3. Tổ chức kiểm tra theo bậc trình độ kỹ năng của từng nghề.

4. Công nhận kết quả.

5. Cấp chứng từ kỹ năng nghề bậc mới cho công nhân quốc phòng tham gia kiểm tra trình độ kỹ năng nghề có kết quả đạt yêu cầu trở lên.

Điều 15. Phân cấp tổ chức triển khai kiểm tra

1. Tổng cục Kỹ thuật chủ trì, chỉ huy tổ chức triển khai huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc cao những ngành, nghề gia dụng riêng với công nhân Quốc phòng trong toàn quân.

2. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì, chỉ huy tổ chức triển khai huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân quốc phòng những cơ sở sản xuất thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

3. Các quân khu, quân đoàn và những cty tương tự trực thuộc Bộ Quốc phòng, chủ trì, chỉ huy tổ chức triển khai huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc thấp riêng với công nhân quốc phòng thuộc quyền.

4. Các chuyên ngành kỹ thuật

a) Chủ trì, chỉ huy tổ chức triển khai huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc cao của chuyên ngành kỹ thuật riêng với công nhân Quốc phòng trong toàn quân;

b) Chủ trì, chỉ huy tổ chức triển khai huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc thấp riêng với công nhân quốc phòng thao tác trong những ngành, nghề thuộc những chuyên ngành kỹ thuật khác của những cty trực thuộc.

Điều 16. Thành lập Hội đồng kiểm tra

1. Thành phần Hội đồng gồm: quản trị, những ủy viên và ủy viên thư ký

2. Thẩm quyền xây dựng Hội đồng:

a) Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật quyết định hành động xây dựng Hội đồng kiểm tra bậc cao khu vực;

b) Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng quyết định hành động xây dựng Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề của những cơ sở sản xuất thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng;

c) Tư lệnh quân khu, quân đoàn và tương tự quyết định hành động xây dựng Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề của quân khu, quân đoàn và tương tự;

d) Tư lệnh quân chủng, binh chủng và Thủ trưởng cục chuyên ngành quyết định hành động xây dựng Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề chuyên ngành kỹ thuật.

Điều 17. Nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai kiểm tra.

2. Xét và phê duyệt list công nhân quốc phòng tham gia kiểm tra.

3. Phê duyệt đề kiểm tra, đáp án và thang điểm kiểm tra.

4. Ban hành nội quy, quy định kiểm tra.

5. Quyết định xây dựng HĐ Giám Khảo.

6. Tổ chức huấn luyện; khai mạc, bế mạc, nhìn nhận kết quả kiểm tra.

7. Phê duyệt và công nhận kết quả của công nhân quốc phòng tham gia kiểm tra.

8. Báo cáo kết quả kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề và đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy kỹ năng nghề bậc mới.

9. Thông báo kết quả về cơ quan, cty có công nhân quốc phòng tham gia kiểm tra.

Điều 18. Nhiệm vụ của Ban giám khảo

1. Biên soạn đề kiểm tra, đáp án, thang điểm kiểm tra trải qua hội đồng kiểm tra và trình quản trị hội đồng phê duyệt.

2. Phối phù thích hợp với những cty tương quan, sẵn sàng sẵn sàng khu vực, trang bị kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển, vật tư kỹ thuật, phụ tùng, dụng cụ phục vụ kiểm tra.

3. Thực hiện kiểm tra theo quy định của Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

4. Chấm điểm và tổng hợp kết quả kỳ kiểm tra.

Điều 19. Nhiệm vụ của ủy viên thư ký

1. Giúp hội đồng xây dựng kế hoạch kiểm tra, nội quy, quy định kiểm tra của hội đồng.

2. Chuẩn bị văn bản, tài liệu tương quan của những kỳ họp hội đồng.

3. Tổng hợp kết quả kiểm tra, trải qua hội đồng và văn bản báo cáo giải trình cấp trên theo quy định.

Điều 20. Phúc tra bài kiểm tra

1. Trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc lúc nhận được tin báo kết quả kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, người tham gia kiểm tra được quyên nộp đơn đề xuất kiến nghị Hội đồng phúc tra bài kiểm tra.

2. Khi nhận được đơn đề xuất kiến nghị của người dự kiểm tra trình độ kỹ năng nghề theo quy định, quản trị Hội đồng kiểm tra xây dựng Hội đồng phúc tra và tổ chức triển khai phúc tra theo quy định; thông tin kết quả phúc tra đến cơ quan, cty và người đề xuất kiến nghị phúc tra.

Chương III

ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA; MIỄN KIỂM TRA, TẠM HOÃN KIỂM TRA VÀ CHỌN NGHỀ KIỂM TRA; TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ

Mục 1. ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA

Điều 21. Điều kiện của cơ sở kiểm tra

1. Bảo đảm nhân lực:

Đối với một bậc trình độ kỹ năng của mỗi nghề, có tối thiểu 01 (một) người đạt tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư này mới được tổ chức triển khai kiểm tra trình độ kỹ năng nghề; trong số đó, phải có người đang thao tác tại cơ sở được giao trách nhiệm kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

2. Bảo đảm cơ sở vật chất:

a) Phòng huấn luyện trình độ kỹ thuật, nhà xưởng và mặt phẳng đạt tiêu chuẩn theo quy định;

b) Đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ thực hành thực tiễn và phương tiện đi lại đo, phương tiện đi lại kiểm tra theo khuôn khổ kiểm tra trình độ kỹ năng cho từng nghề, bảo vệ tương ứng với số lượng công nhân Quốc phòng tham gia nhìn nhận ở một bậc trình độ kỹ năng của mỗi nghề trong cùng thuở nào điểm.

Điều 22. Điều kiện của người được giao trách nhiệm kiểm tra

1. Căn cứ vào số lượng công nhân quốc phòng của một kỳ kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề và Đk được quy định tại khoản 2, 3 Điều này. Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề quyết định hành động số lượng, list người được giao trách nhiệm kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

2. Điều kiện chung:

a) Có khá đầy đủ sức hành vi dân sự;

b) Đáp ứng được một trong những Đk rõ ràng được quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Điều kiện rõ ràng:

a) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 1, phải phục vụ một trong những Đk sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 5 trở lên của nghề tương ứng;

– Có trình độ cao đẳng trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

b) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 2, phải phục vụ một trong những Đk sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 5 trở lên của nghề tương ứng;

– Có trình độ cao đẳng trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 03 (ba) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

c) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 3, phải phục vụ một trong những Đk sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 5 của nghề tương ứng và có tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề Tính từ lúc lúc có chứng từ đó;

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 6 hoặc bậc 7 của nghề tương ứng;

– Có trình độ cao đẳng trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 04 (bốn) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

– Có trình độ ĐH trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 03 (ba) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

d) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 4, phải phục vụ một trong những Đk sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 5 trở lên của nghề tương ứng và có tối thiểu 03 (ba) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề Tính từ lúc lúc có chứng từ đó;

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 6 hoặc bậc 7 của nghề tương ứng;

– Có trình độ cao đẳng trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 05 (năm) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

– Có trình độ ĐH trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 04 (bốn) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

đ) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 5, phải phục vụ một trong những Đk sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 6 của nghề tương ứng và có tối thiểu 03 (ba) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề;

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 7 của nghề tương ứng;

– Có trình độ cao đẳng trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 06 (sáu) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

– Có trình độ ĐH trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 05 (năm) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

e) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 6, phải phục vụ một trong những điều sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 7 của nghề tương ứng và có tối thiểu 03 (ba) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề Tính từ lúc lúc có chứng từ đó;

– Có trình độ ĐH trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 06 (sáu) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

g) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 7, phải phục vụ một trong những Đk sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 7 của nghề tương ứng và có tối thiểu 05 (năm) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề Tính từ lúc lúc có chứng từ đó;

– Có trình độ ĐH trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 08 (tám) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

Điều 23. Điều kiện của công nhân quốc phòng tham gia kiểm tra

1. Phải đủ những Đk được quy định tại những khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều này tương ứng với từng bậc trình độ kỹ thuật nghề và phải kiểm tra nhìn nhận bậc trình độ kỹ năng nghề, kết quả kiểm tra phải đạt yêu cầu.

2. Công nhân quốc phòng có nhu yếu đều được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1 của một nghề.

Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1 của một nghề, công nhân quốc phòng phải có chứng từ sơ cấp hoặc bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này.

3. Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 2 của một nghề, công nhân quốc phòng phải phục vụ được một trong những Đk sau:

a) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc chứng từ sơ cấp, bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Học xong chương trình trung cấp, trung cấp nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với nghề kiểm tra.

4. Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3 của một nghề, công nhân Quốc phòng phải phục vụ được một trong những Đk sau:

a) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc chứng từ sơ cấp, bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

c) Học xong chương trình cao đẳng, cao đẳng nghề tương ứng với nghề kiểm tra.

từ khóa quan tâm: Bài phát biểu giao trách nhiệm cho đảng viên mới (3 mẫu)

5. Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 4 của một nghề, công nhân Quốc phòng phải phục vụ được một trong những Đk sau:

a) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 3 hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

c) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc chứng từ sơ cấp, bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

d) Học xong chương trình ĐH tương ứng với nghề kiểm tra.

6. Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 5 của một nghề, công nhân quốc phòng phải phục vụ được một trong những Đk sau:

a) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 4 hoặc bằng tốt nghiệp ĐH tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 3 hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

c) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

d) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc chứng từ sơ cấp, bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này.

7. Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 6 của một nghề, công nhân Quốc phòng phải phục vụ được một trong những Đk sau:

a) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 5 tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 4 hoặc bằng tốt nghiệp ĐH tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

c) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 3 hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

d) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

đ) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc chứng từ sơ cấp, bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này.

8. Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 7 của một nghề, công nhân quốc phòng phải phục vụ được một trong những Đk sau:

a) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 6 tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 5 tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

c) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 4 hoặc bằng tốt nghiệp ĐH tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

d) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 3 hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

đ) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

e) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc chứng từ sơ cấp, bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này.

Mục 2. ĐIỀU KIỆN MIỄN KIỂM TRA, TẠM HOÃN KIỂM TRA VÀ CHỌN NGHỀ KIỂM TRA

Điều 24. Điều kiện miễn kiểm tra

1. Công nhân quốc phòng tham gia hội thi tay nghề toàn thế giới, hội thi tay nghề ASEAN hoặc hội thi tay nghề Quốc gia đạt huy chương thì được bảo lưu kết quả, được xét, nâng 01 bậc trình độ kỹ năng nghề và được cấp giấy trình độ kỹ năng nghề bậc mới tiếp theo đó với bậc trình độ kỹ năng nghề đang giữ.

2. Công nhân quốc phòng được xét miễn kiểm tra và cấp giấy kỹ năng nghề bậc mới khi tới thời hạn kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề trong những trường hợp sau:

a) Tham gia hội thi (hội thao) kỹ thuật cấp toàn quân đạt loại giỏi hoặc tham gia hội thi (hội thao) kỹ thuật cấp quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn và tương tự giành giải ba trở lên;

b) Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề đến 02 (hai) năm, phải có tối thiểu 01 (một) năm được tặng thưởng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời hạn giữ bậc (Tính từ lúc kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề lần tiếp theo đó trước);

c) Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 03 (ba) năm đến 04 (bốn) năm, phải có tối thiểu 02 năm liên tục được tặng thưởng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời hạn giữ bậc (Tính từ lúc kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề lần tiếp theo đó trước);

d) Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 05 (năm) năm trở lên, phải có tối thiểu 03 năm liên tục được tặng thưởng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời hạn giữ bậc (Tính từ lúc kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề lần tiếp theo đó trước).

3. Trường hợp miễn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, phải được Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề xét và thẩm định trước lúc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động. Mỗi lần đạt thương hiệu chỉ được ưu tiên xét một lần, không xét miễn kiểm tra gấp hai liên tục riêng với trường hợp là Chiến sĩ thi đua.

4. Trường hợp công nhân quốc phòng đang hưởng bậc lương thấp hơn bậc trình độ kỹ năng nghề đang giữ tương ứng tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này, đến niên hạn và đủ Đk nâng lương được Hội đồng xu tiền lương cty xét nâng lương theo quy định mà không phải kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

5. Trường hợp công nhân quốc phòng đang hưởng bậc lương cao hơn thế nữa bậc trình độ kỹ năng nghề, phải kiểm tra trình độ kỹ năng nghề tương ứng bậc lương đang giữ. Thời gian được xét để tham gia kiểm tra trình độ kỹ năng nghề quy định như sau:

a) Đối với thời hạn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề 24 tháng, thì phải có thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 12 tháng trở lên;

b) Đối với thời hạn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề 36 tháng, thì phải có thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 24 tháng trở lên;

c) Đối với thời hạn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề 48 tháng đến 60 tháng, thì phải có thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 36 tháng trở lên;

d) Đối với thời hạn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề 72 tháng, thì phải có thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 48 tháng trở lên.

6. Đối với lái xe xe hơi thực thi trách nhiệm thường xuyên, nếu được cấp có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận bảo vệ số Km bảo vệ an toàn và uy tín hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn đến kỳ kiểm tra, chỉ tiến hành kiểm tra lý thuyết.

7. Đối với nhân viên cấp dưới làm trách nhiệm thủ kho, dữ gìn và bảo vệ tại những cơ sở kỹ thuật, chỉ thực thi kiểm tra lý thuyết.

Điều 25. Điều kiện tạm hoãn kiểm tra

1. Công nhân quốc phòng đến thời hạn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, nhưng do yêu cầu trách nhiệm của cơ quan, cty phải đi công tác thao tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải hòn đảo, ở quốc tế; tham gia diễn tập do Bộ Quốc phòng hoặc quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn và tương tự tổ chức triển khai vào kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, hoặc những trường hợp đặc biệt quan trọng khác thì được đề xuất kiến nghị xét tạm hoãn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, phải được sự được cho phép và có xác nhận của thủ trưởng cty (cấp trung đoàn và tương tự trở lên) văn bản báo cáo giải trình Hội đồng kiểm tra xem xét, quyết định hành động.

2. Công nhân quốc phòng được xét tạm hoãn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, được cấp có thẩm quyền xét nâng lương theo thời hạn quy định, phải tham gia vào kỳ kiểm tra ngay lần tiếp theo đó.

Điều 26. Điều kiện chọn nghề kiểm tra

Công nhân quốc phòng không làm đúng nghề theo tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề hiện giữ hoặc làm nhiều nghề trong cùng ngành được chọn nghề thạo nhất để kiểm tra, nhưng phải có thời hạn giữ bậc của nghề chọn tham gia kiểm tra được thực thi theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 5 Điều 24 Thông tư này.

Mục 3. TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ

Điều 27. Trách nhiệm của Tổng cục Kỹ thuật

1. Chủ trì tổ chức triển khai chỉ huy công tác thao tác huấn luyện và kiểm tra trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân quốc phòng toàn quân.

2. Thẩm định nội dung tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng những ngành, nghề riêng với công nhân Quốc phòng do những chuyên ngành xây dựng trước lúc trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, phát hành.

3. Chỉ đạo chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và phát hành chương trình, nội dung huấn luyện lý thuyết trình độ, rèn luyện kỹ năng thực hành thực tiễn cho công nhân quốc phòng những ngành, nghề.

Điều 28. Trách nhiệm chỉ huy những cấp

1. Chỉ huy, chỉ huy và tổ chức triển khai kiểm tra cơ quan, cty thuộc quyền về huấn luyện và kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho công nhân quốc phòng.

2. Quyết định xây dựng Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề theo phân cấp.

3. Chỉ đạo bảo vệ công tác thao tác huấn luyện, kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề.

Điều 29. Trách nhiệm của chuyên ngành kỹ thuật

1. Chủ trì tổ chức triển khai, chỉ huy, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho công nhân quốc phòng thuộc chuyên ngành đúng quy định.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn cty huấn luyện lý thuyết trình độ, rèn luyện kỹ năng thực hành thực tiễn cho công nhân quốc phòng thuộc chuyên ngành.

3. Bảo đảm công tác thao tác huấn luyện, kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề.

Điều 30. Trách nhiệm của cơ quan kỹ thuật những cấp

Giúp Thủ trưởng cty tổ chức triển khai huấn luyện lý thuyết trình độ, rèn luyện kỹ năng thực hành thực tiễn, kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề cho công nhân Quốc phòng đúng quy định.

Điều 31. Chứng chỉ kỹ năng nghề

Tổng cục Kỹ thuật phát hành thống nhất mẫu chứng từ kỹ năng nghề theo Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này trong toàn quân.

Điều 32. Điều kiện cấp giấy kỹ năng nghề

Công nhân quốc phòng tham gia kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề đạt yêu cầu trở lên, được quản trị Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề công nhận kết quả theo quy định tại Điều 10 Thông tư này và đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy kỹ năng nghề bậc mới.

Điều 33. Thẩm quyền cấp giấy kỹ năng nghề

1. Tổng cục Kỹ thuật cấp giấy kỹ năng nghề bậc cao riêng với công nhân quốc phòng những ngành, nghề gia dụng.

2. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cấp giấy kỹ năng nghề cho công nhân quốc phòng thuộc quyền riêng với những ngành, nghề gia dụng và những ngành, nghề chuyên ngành thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng quản trị và vận hành.

3. Quân khu, quân đoàn và tương tự cấp giấy bậc kỹ năng nghề bậc thấp riêng với công nhân quốc phòng những cty thuộc quyền.

4. Các chuyên ngành kỹ thuật cấp giấy kỹ năng nghề bậc cao riêng với công nhân quốc phòng những ngành, nghề đặc trưng của chuyên ngành kỹ thuật trong toàn quân và chứng từ kỹ năng nghề bậc thấp riêng với những ngành, nghề khác riêng với công nhân Quốc phòng những cty thuộc quyền.

Điều 34. Cấp, cấp đổi, cấp lại và tịch thu chứng từ kỹ năng nghề

1. Công nhân quốc phòng đủ Đk quy định tại Điều 32 Thông tư này được cấp giấy kỹ năng nghề.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được đề xuất kiến nghị cấp giấy kỹ năng nghề của quản trị Hội đồng kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề, cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 33 Thông tư này còn có trách nhiệm kiểm tra, so sánh và thực thi cấp giấy kỹ năng nghề.

2. Chứng chỉ kỹ năng nghề được cấp đổi khi thông tin trên giấy tờ bị sai hoặc bị hư hỏng, rách nát, nát; được cấp lại trong trường hợp bị mất:

a) Người đề xuất kiến nghị cấp đổi hoặc cấp lại chứng từ kỹ năng nghề có trách nhiệm làm đơn đề xuất kiến nghị và gửi đến Thủ trưởng cơ quan, cty cấp trên trực tiếp quản trị và vận hành. Thủ trưởng cơ quan, cty trực tiếp quản trị và vận hành lập list và gửi đến cấp có thẩm quyền được quy định tại Điều 33 Thông tư này cấp đối hoặc cấp lại chứng từ kỹ năng nghề;

b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được list của Thủ trưởng cơ quan, cty đề xuất kiến nghị cấp đổi, cấp lại, cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 33 Thông tư này, có trách nhiệm kiểm tra, so sánh và thực thi cấp đổi, cấp lại chứng từ kỹ năng nghề.

3. Trường hợp không cấp hoặc chưa cấp thì vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

4. Chứng chỉ kỹ năng nghề bị tịch thu và hủy bỏ khi Hội đồng kiểm tra phát hiện người được cấp giấy, hàng fake nội dung kê khai Đk tham gia kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề.

Chương IV

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ

Điều 35. Kinh phí bảo vệ

Kinh phí bảo vệ cho Hội đồng kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề của cấp nào do cấp đó bảo vệ từ nguồn ngân sách bảo vệ kỹ thuật thường xuyên cho trách nhiệm huấn luyện kỹ thuật hằng năm được Bộ Quốc phòng giao và được sử dụng từ thu nhập do phối hợp việc kiểm tra trình độ kỹ năng nghề với trách nhiệm sản xuất, sửa chữa thay thế, sản xuất thành phầm mới hoặc những khoản thu hợp pháp khác.

Điều 36. Nội dung bảo vệ

1. Bảo đảm trang bị kỹ thuật, thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển, ứng dụng và vật tư kỹ thuật phục vụ kiểm tra lý thuyết và thực hành thực tiễn.

2. Chi tiêu công tác thao tác tổ chức triển khai kiểm tra trình độ kỹ năng nghề (khai mạc, bế mạc, văn phòng phẩm).

3. Chi tiêu hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề; biên soạn đề kiểm tra, đáp án; giám khảo chấm bài.

4. Chi tiêu mua phôi phẩm và một số trong những vật tư bảo vệ khác.

Điều 37. Chế độ văn bản báo cáo giải trình

1. Báo cáo định kỳ:

a) Báo cáo kế hoạch tổ chức triển khai kiểm tra trình độ kỹ năng nghề;

b) Báo cáo kết quả kiểm tra trình độ kỹ năng nghề chậm nhất sau 15 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề theo quy định riêng với từng cấp.

2. Báo cáo đột xuất thực thi theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc những cty nhà nước có thẩm quyền.

Điều 38. Chế độ tàng trữ

Hồ sơ, tài liệu tương quan kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề và chứng từ kỹ năng nghề được tàng trữ theo quy định hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 05 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 41/2017/TT-BQP ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nội dung và phương pháp tổ chức triển khai kiểm tra nhìn nhận nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp giấy kỹ năng nghề, Đk miễn kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng.

2. Quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng đảm nhiệm vị trí việc làm của công nhân Quốc phòng, thực thi kiểm tra, nhìn nhận nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp giấy kỹ năng nghề, Đk miễn kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề như riêng với của công nhân quốc phòng theo quy định tại Thông tư này.

Điều 40. Trách nhiệm thi hành

Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Thủ trưởng cơ quan, cty và thành viên có tương quan phụ trách thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

– Các đ/c lãnh đạo Bộ Quốc phòng13;– Văn phòng nhà nước;– Bộ Tổng Tham mưu, TCCT;– Các tổng cục: HC, KT, CNQP; TCII;– Các đầu mối trực thuộc BQP70;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL/BTP;– Công báo, Cổng TTĐT nhà nước;– Lưu: VT, NCTH. U96.

KT. BỘ TRƯỞNTHỨ TRƯỞNGThượng tướng Bế Xuân Trường

…………….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Ngày 20/11/2020, Bộ Quốc phòng đã phát hành Thông tư 142/2020/TT-BQP về việc quy định nội dung và phương pháp tổ chức triển khai kiểm tra nhìn nhận nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp giấy kỹ năng nghề, Đk miễn kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân quốc phòng.

Theo đó, CNQP được xét miễn kiểm tra và cấp giấy kỹ năng nghề bậc mới khi tới thời hạn kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề trong những trường hợp sau:

Bạn đang xem: Thông tư 142/2020/TT-BQP

Tham gia hội thi (hội thao) kỹ thuật cấp toàn quân đạt loại giỏi hoặc tham gia hội thi (hội thao) kỹ thuật cấp quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn và tương tự giành giải ba trở lên; Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề đến hai năm: có tối thiểu một năm được tặng thưởng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời hạn giữ bậc. Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 3 năm đến 4 năm: có tối thiểu hai năm liên tục được tặng thưởng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời hạn giữ bậc. Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 5 năm trở lên: có tối thiểu 3 năm liên tục được tặng thưởng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời hạn giữ bậc.

BỘ QUỐC PHÒNG——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 142/2020/TT-BQP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 20 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ 142/2020/TT-BQP

QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NÂNG BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ; CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ, ĐIỀU KIỆN MIỄN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ngày 26 tháng 11 năm năm ngoái;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 83/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm trong năm này của nhà nước quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, Đk nâng bậc của công nhân quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của nhà nước quy định chính sách tiền lương của công nhân quốc phòng và chính sách phụ cấp thâm niên riêng với viên chức quốc phòng;

Theo đề xuất kiến nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát hành Thông tư quy định nội dung và phương pháp tổ chức triển khai kiểm tra nhìn nhận nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp giấy kỹ năng nghề, Đk miễn kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân quốc phòng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này quy định về phân loại khung bậc trình độ, nội dung và phương pháp tổ chức triển khai kiểm tra trình độ kỹ năng nghề; cấp giấy kỹ năng nghề, Đk kiểm tra, miễn kiểm tra, tạm hoãn kiểm tra và chọn nghề kiểm tra trình độ kỹ năng nghề; công tác thao tác bảo vệ, chính sách văn bản báo cáo giải trình, tàng trữ và trách nhiệm của cơ quan, cty.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Thông tư này vận dụng riêng với công nhân quốc phòng thuộc biên chế của Quân đội nhân dân; cơ quan, cty, tổ chức triển khai và thành viên có tương quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Kỹ năng nghề là kĩ năng vận dụng những kiến thức và kỹ năng trình độ nghề vào thực tiễn việc làm tại những vị trí công tác thao tác được sắp xếp theo yêu cầu trách nhiệm.

2. Chứng chỉ kỹ năng nghề là giấy ghi nhận một công nhân quốc phòng có đủ sức, trình độ thực thi những việc làm đạt yêu cầu ở một bậc trình độ kỹ năng của một nghề.

3. Trình độ trình độ kỹ thuật (còn gọi là trình độ kỹ năng nghề) là kiến thức và kỹ năng trình độ khoa học, kỹ thuật thu nhận được trải qua học tập, tìm hiểu và được công nhận bằng văn dẫn chứng từ thích hợp của cấp có thẩm quyền công nhận.

4. Bậc trình độ kỹ năng nghề là thứ hạng nhìn nhận trình độ trình độ kỹ thuật, được xếp thứ tự từ thấp đến cao, xác lập mức độ về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng trình độ kỹ thuật riêng với mỗi nghề.

5. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề là khung phân loại những bậc trình độ kỹ năng nghề nhờ vào sự mô tả theo những tiêu chuẩn về: tính chất, mức độ việc làm phải thực thi; phạm vi, trường hợp, mức độ linh hoạt, sáng tạo và sự phối hợp, trách nhiệm trong thực thi việc làm.

6. Đánh giá khả năng, trình độ trình độ kỹ thuật là kiểm tra trình độ lý thuyết trình độ và khả năng thực hành thực tiễn (gọi là kiểm tra trình độ kỹ năng nghề), được thực thi qua kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành thực tiễn.

7. Kiểm tra lý thuyết là việc kiểm tra; nhìn nhận trình độ kiến thức và kỹ năng trình độ riêng với lý thuyết cơ sở ngành, lý thuyết trình độ nghề và những nội dung tương quan. Kiểm tra thực hành thực tiễn là việc kiểm tra, nhìn nhận kiến thức và kỹ năng trình độ kỹ thuật được vận dụng vào thực tiễn việc làm đang thực thi đúng trình độ.

8. Cơ sở kiểm tra trình độ kỹ năng nghề là cơ quan, cty bảo vệ Đk về nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề và được cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề.

9. Người kiểm tra trình độ kỹ năng nghề là người dân có khá đầy đủ sức, trình độ trình độ kỹ thuật và được cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành thực tiễn riêng với công nhân quốc phòng tại một bậc trình độ kỹ năng nghề nhất định.

10. Tiêu chuẩn trình độ kỹ thuật là yêu cầu đạt được về lý thuyết trình độ và kỹ năng thực hành thực tiễn theo từng bậc trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân Quốc phòng.

Chương II

PHÂN LOẠI KHUNG BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ; NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ TỔ CHỨC KIỂM TRA

Mục 1. PHÂN LOẠI KHUNG BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

Điều 4. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề

1. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng được quy định theo tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của những chuyên ngành được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát hành.

2. Đối với những ngành nghề trong nghành nghề tương ứng với ngành, nghề gia dụng thực thi theo tiêu chuẩn khung bậc trình độ kỹ năng nghề do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành.

Điều 5. Phân loại khung bậc trình độ kỹ năng nghề

1. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề có 7 bậc, gồm:

a) Bậc thấp: Từ bậc 1/7 đến bậc 4/7;

b) Bậc cao: Từ bậc 5/7 đến bậc 7/7.

2. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề có 6 bậc, gồm:

a) Bậc thấp: Từ bậc 1/6 đến bậc 4/6;

b) Bậc cao: Bậc 5/6 và bậc 6/6.

3. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề có 5 bậc, gồm:

a) Bậc thấp: Từ bậc 1/5 đến bậc 4/5;

b) Bậc cao: Bậc 5/5.

4. Khung bậc trình độ kỹ năng nghề có 4 bậc, gồm:

a) Bậc thấp: Từ bậc 1/4 đến bậc 3/4;

b) Bậc cao: Bậc 4/4.

5. Đối với những nghề có khung bậc từ 2 đến 3 bậc trình độ kỹ năng nghề, không phân định bậc thấp hoặc bậc cao.

Mục 2. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

Điều 6. Nội dung kiểm tra

1. Kiểm tra lý thuyết:

a) Lý thuyết cơ sở ngành;

b) Lý thuyết trình độ nghề (lý thuyết chuyên ngành);

c) Lý thuyết trách nhiệm ngành: Nội dung điều lệ, chính sách, quy định của chuyên ngành có tương quan đến kỹ năng nghề và bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động.

Đối với trình độ kỹ năng nghề bậc cao, thực thi kiểm tra lý thuyết theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này và kiểm tra nội dung quản trị và vận hành, kinh nghiệm tay nghề sản xuất, sửa chữa thay thế hoặc sáng tạo độc lạ, tăng cấp cải tiến kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển mới vào sửa chữa thay thế, sản xuất, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật.

2. Kiểm tra thực hành thực tiễn:

a) Chế tạo hoặc gia công thành phầm;

b) Sử dụng, điều khiển và tinh chỉnh trang bị kỹ thuật;

c) Sử dụng những phương tiện đi lại đo, phương tiện đi lại kiểm tra và kỹ năng thực thi;

d) Bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa thay thế trang bị kỹ thuật;

đ) Tác phong thao tác, kỹ năng sử dụng những thiết bị, trang thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển và bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động.

Đối với trình độ kỹ năng nghề bậc cao, vị trí căn cứ yêu cầu rõ ràng của từng nghề, kiểm tra trải qua việc sản xuất, chế thử theo đề tài nghiên cứu và phân tích, sáng tạo, sáng tạo độc lạ tăng cấp cải tiến kỹ thuật.

Điều 7. Phương pháp kiểm tra

1. Kiểm tra lý thuyết, lựa chọn một trong những hình thức sau:

a) Trắc nghiệm;

b) Tự luận (viết trên giấy tờ);

c) Vấn đáp (hỏi, đáp trực tiếp).

2. Kiểm tra thực hành thực tiễn, lựa chọn một trong những hình thức sau:

a) Thao tác trên phương tiện đi lại, thiết bị, công cụ;

b) Tác nghiệp trên giấy tờ để xử lý, xử lý và xử lý những trường hợp;

c) Thao tác trên phương tiện đi lại, thiết bị, công cụ phối hợp tác nghiệp trên giấy tờ để xử lý, xử lý và xử lý những trường hợp.

Điều 8. Phương pháp chấm điểm

1. quản trị Hội đồng kiểm tra phê duyệt đáp án và thang điểm chuẩn của nội dung kiểm tra (gồm lý thuyết và thực hành thực tiễn).

2. Giám khảo vị trí căn cứ vào đáp án và thang điểm chuẩn của từng nội dung kiểm tra để chấm điểm.

3. Một bài kiểm tra lý thuyết hoặc thực hành thực tiễn phải có tối thiểu 02 (hai) giám khảo chấm điểm độc lập. Điểm của bài kiểm tra (lý thuyết hoặc thực hành thực tiễn) là trung bình cộng điểm chấm của những giám khảo, lấy kết quả đến hai chữ số ở phần thập phân.

4. Điểm kiểm tra tính theo thang điểm 10, là kết quả trung bình cộng của bài kiểm tra lý thuyết và bài kiểm tra thực hành thực tiễn, lấy đến hai chữ số ở phần thập phân, được xem như sau:

Trong số đó:

a) Đkt: Điểm kiểm tra (kết quả chung);

b) Đlt: Điểm kiểm tra lý thuyết;

c) Đth: Điểm kiểm tra thực hành thực tiễn.

5. Công nhân quốc phòng là người dân tộc bản địa thiểu số hoặc quân nhân những cty đóng quân trên địa phận thuộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải hòn đảo có thời hạn công tác thao tác từ 12 tháng trở lên, được ưu tiên cộng 01 (một) điểm vào bài kiểm tra lý thuyết và 01 (một) điểm vào bài kiểm tra thực hành thực tiễn.

6. Đối với một số trong những ngành, nghề kỹ thuật không vận dụng thang điểm 10, thực thi theo quy định của những chuyên ngành kỹ thuật, nhưng phải phù phù thích hợp với tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng.

Điều 9. Đánh giá kết quả

1. Trường hợp vận dụng thang điểm 10:

a) Loại giỏi: Từ 8,0 điểm đến chọn lựa 10 điểm;

b) Loại khá: Từ 6,5 điểm đến chọn lựa dưới 8,0 điểm;

c) Loại trung bình (gọi là đạt yêu cầu): Từ 5,0 điểm đến chọn lựa dưới 6,5 điểm;

d) Không đạt: Dưới 5,0 điểm.

2. Trường hợp không vận dụng thang điểm 10, Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề quyết định hành động lựa chọn một trong những phương pháp sau để công nhận kết quả:

a) Quy đổi kết quả điểm kiểm tra lý thuyết hoặc kết quả điểm kiểm tra thực hành thực tiễn về thang điểm 10 để phân loại nhìn nhận theo khoản 1 Điều này;

b) Áp dụng nhìn nhận kết quả theo quy định chấm điểm của một số trong những ngành, nghề gia dụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành.

3. Trường hợp kết quả đạt từ 4 điểm đến chọn lựa dưới 5 điểm bài kiểm tra lý thuyết, nhưng bài kiểm tra thực hành thực tiễn đạt 7,5 điểm trở lên thì được xét và công nhận đạt yêu cầu.

Điều 10. Công nhận kết quả

Căn cứ vào nhìn nhận kết quả kiểm tra được quy định tại Điều 9 Thông tư này. quản trị Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề quyết định hành động công nhận kết quả cho nhân viên cấp dưới kỹ thuật có kết quả đạt yêu cầu trở lên và đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy kỹ năng nghề bậc mới.

Điều 11. Kiểm tra, giám sát

1. Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật chỉ huy kiểm tra, giám sát công tác thao tác huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân quốc phòng của những cơ sở được giao trách nhiệm kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề.

2. Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chỉ huy kiểm tra, giám sát công tác thao tác huấn luyện, kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân Quốc phòng của những cơ sở sản xuất thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

3. Thủ trưởng chuyên ngành kỹ thuật, thủ trưởng quân khu, quân đoàn và tương tự, chỉ huy tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát quy trình huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân quốc phòng của những cơ sở kiểm tra trình độ kỹ năng nghề thuộc quyền quản trị và vận hành.

Điều 12. Xử lý vi phạm

1. Trường hợp kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành thực tiễn, nếu người tham gia kiểm tra vi phạm quy định, thì Ban giám khảo lập biên bản và đề xuất kiến nghị Hội đồng kiểm tra xử lý theo quy định.

2. Trường hợp trong quy trình ôn luyện, kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành thực tiễn, nếu người tham gia kiểm tra cố ý gây hư hỏng phương tiện đi lại, thiết bị, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đi lại đo kiểm, nguyên vật tư, vật tư thì bị xử lý theo quy định kiểm tra và phụ trách bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp lý.

3. Trường hợp tổ chức triển khai hoặc thành viên được giao trách nhiệm tổ chức triển khai kiểm tra để lộ nội dung kiểm tra hoặc chấm điểm kiểm tra không đúng chuẩn, làm tác động đến kết quả kiểm tra thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Quân đội.

Tham khảo: Lời bài hát Cheating on you – Charlie Puth

4. Trường hợp tổ chức triển khai hoặc thành viên được giao trách nhiệm phúc tra bài kiểm tra lý thuyết hoặc kiểm tra thực hành thực tiễn, nếu thực thi không đúng chuẩn, không đúng quy định hoặc kết quả bị sai lệch thì thành viên, tổ chức triển khai bị xử lý kỷ luật theo quy định của Quân đội.

Mục 3. TỔ CHỨC KIỂM TRA

Điều 13. Thời gian kiểm tra, thời hạn kiểm tra và Đk kiểm tra trình độ kỹ năng nghề

1. Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề được tổ chức triển khai định kỳ 01 (một) năm 01 (một) lần tại những cơ sở kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, hoàn thành xong việc kiểm tra trước thời gian những cty nhìn nhận, phân loại nhân viên cấp dưới kỹ thuật. Thời hạn kiểm tra được thực thi theo quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này.

2. Đối với những ngành, nghề gia dụng, công nhân quốc phòng được Đk tham gia kiểm tra tại những cơ sở kiểm tra trình độ kỹ năng nghề trong quân đội hoặc tại những tổ chức triển khai nhìn nhận kỹ năng nghề vương quốc.

3. Cơ quan kỹ thuật phối hợp cơ quan, cty tương quan thanh tra rà soát, lập list công nhân Quốc phòng đến kỳ kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề để tổ chức triển khai huấn luyện và văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền tổ chức triển khai kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề theo quy định.

Điều 14. Quy trình tổ chức triển khai kiểm tra

1. Thành lập Hội đồng, Ban giám khảo kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

2. Lập kế hoạch và sẵn sàng sẵn sàng những Đk để tổ chức triển khai kiểm tra.

3. Tổ chức kiểm tra theo bậc trình độ kỹ năng của từng nghề.

4. Công nhận kết quả.

5. Cấp chứng từ kỹ năng nghề bậc mới cho công nhân quốc phòng tham gia kiểm tra trình độ kỹ năng nghề có kết quả đạt yêu cầu trở lên.

Điều 15. Phân cấp tổ chức triển khai kiểm tra

1. Tổng cục Kỹ thuật chủ trì, chỉ huy tổ chức triển khai huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc cao những ngành, nghề gia dụng riêng với công nhân Quốc phòng trong toàn quân.

2. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì, chỉ huy tổ chức triển khai huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân quốc phòng những cơ sở sản xuất thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

3. Các quân khu, quân đoàn và những cty tương tự trực thuộc Bộ Quốc phòng, chủ trì, chỉ huy tổ chức triển khai huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc thấp riêng với công nhân quốc phòng thuộc quyền.

4. Các chuyên ngành kỹ thuật

a) Chủ trì, chỉ huy tổ chức triển khai huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc cao của chuyên ngành kỹ thuật riêng với công nhân Quốc phòng trong toàn quân;

b) Chủ trì, chỉ huy tổ chức triển khai huấn luyện, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc thấp riêng với công nhân quốc phòng thao tác trong những ngành, nghề thuộc những chuyên ngành kỹ thuật khác của những cty trực thuộc.

Điều 16. Thành lập Hội đồng kiểm tra

1. Thành phần Hội đồng gồm: quản trị, những ủy viên và ủy viên thư ký

2. Thẩm quyền xây dựng Hội đồng:

a) Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật quyết định hành động xây dựng Hội đồng kiểm tra bậc cao khu vực;

b) Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng quyết định hành động xây dựng Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề của những cơ sở sản xuất thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng;

c) Tư lệnh quân khu, quân đoàn và tương tự quyết định hành động xây dựng Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề của quân khu, quân đoàn và tương tự;

d) Tư lệnh quân chủng, binh chủng và Thủ trưởng cục chuyên ngành quyết định hành động xây dựng Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề chuyên ngành kỹ thuật.

Điều 17. Nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai kiểm tra.

2. Xét và phê duyệt list công nhân quốc phòng tham gia kiểm tra.

3. Phê duyệt đề kiểm tra, đáp án và thang điểm kiểm tra.

4. Ban hành nội quy, quy định kiểm tra.

5. Quyết định xây dựng HĐ Giám Khảo.

6. Tổ chức huấn luyện; khai mạc, bế mạc, nhìn nhận kết quả kiểm tra.

7. Phê duyệt và công nhận kết quả của công nhân quốc phòng tham gia kiểm tra.

8. Báo cáo kết quả kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề và đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy kỹ năng nghề bậc mới.

9. Thông báo kết quả về cơ quan, cty có công nhân quốc phòng tham gia kiểm tra.

Điều 18. Nhiệm vụ của Ban giám khảo

1. Biên soạn đề kiểm tra, đáp án, thang điểm kiểm tra trải qua hội đồng kiểm tra và trình quản trị hội đồng phê duyệt.

2. Phối phù thích hợp với những cty tương quan, sẵn sàng sẵn sàng khu vực, trang bị kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển, vật tư kỹ thuật, phụ tùng, dụng cụ phục vụ kiểm tra.

3. Thực hiện kiểm tra theo quy định của Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

4. Chấm điểm và tổng hợp kết quả kỳ kiểm tra.

Điều 19. Nhiệm vụ của ủy viên thư ký

1. Giúp hội đồng xây dựng kế hoạch kiểm tra, nội quy, quy định kiểm tra của hội đồng.

2. Chuẩn bị văn bản, tài liệu tương quan của những kỳ họp hội đồng.

3. Tổng hợp kết quả kiểm tra, trải qua hội đồng và văn bản báo cáo giải trình cấp trên theo quy định.

Điều 20. Phúc tra bài kiểm tra

1. Trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc lúc nhận được tin báo kết quả kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, người tham gia kiểm tra được quyên nộp đơn đề xuất kiến nghị Hội đồng phúc tra bài kiểm tra.

2. Khi nhận được đơn đề xuất kiến nghị của người dự kiểm tra trình độ kỹ năng nghề theo quy định, quản trị Hội đồng kiểm tra xây dựng Hội đồng phúc tra và tổ chức triển khai phúc tra theo quy định; thông tin kết quả phúc tra đến cơ quan, cty và người đề xuất kiến nghị phúc tra.

Chương III

ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA; MIỄN KIỂM TRA, TẠM HOÃN KIỂM TRA VÀ CHỌN NGHỀ KIỂM TRA; TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ

Mục 1. ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA

Điều 21. Điều kiện của cơ sở kiểm tra

1. Bảo đảm nhân lực:

Đối với một bậc trình độ kỹ năng của mỗi nghề, có tối thiểu 01 (một) người đạt tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư này mới được tổ chức triển khai kiểm tra trình độ kỹ năng nghề; trong số đó, phải có người đang thao tác tại cơ sở được giao trách nhiệm kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

2. Bảo đảm cơ sở vật chất:

a) Phòng huấn luyện trình độ kỹ thuật, nhà xưởng và mặt phẳng đạt tiêu chuẩn theo quy định;

b) Đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ thực hành thực tiễn và phương tiện đi lại đo, phương tiện đi lại kiểm tra theo khuôn khổ kiểm tra trình độ kỹ năng cho từng nghề, bảo vệ tương ứng với số lượng công nhân Quốc phòng tham gia nhìn nhận ở một bậc trình độ kỹ năng của mỗi nghề trong cùng thuở nào điểm.

Điều 22. Điều kiện của người được giao trách nhiệm kiểm tra

1. Căn cứ vào số lượng công nhân quốc phòng của một kỳ kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề và Đk được quy định tại khoản 2, 3 Điều này. Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề quyết định hành động số lượng, list người được giao trách nhiệm kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

2. Điều kiện chung:

a) Có khá đầy đủ sức hành vi dân sự;

b) Đáp ứng được một trong những Đk rõ ràng được quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Điều kiện rõ ràng:

a) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 1, phải phục vụ một trong những Đk sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 5 trở lên của nghề tương ứng;

– Có trình độ cao đẳng trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

b) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 2, phải phục vụ một trong những Đk sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 5 trở lên của nghề tương ứng;

– Có trình độ cao đẳng trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 03 (ba) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

c) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 3, phải phục vụ một trong những Đk sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 5 của nghề tương ứng và có tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề Tính từ lúc lúc có chứng từ đó;

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 6 hoặc bậc 7 của nghề tương ứng;

– Có trình độ cao đẳng trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 04 (bốn) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

– Có trình độ ĐH trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 03 (ba) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

d) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 4, phải phục vụ một trong những Đk sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 5 trở lên của nghề tương ứng và có tối thiểu 03 (ba) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề Tính từ lúc lúc có chứng từ đó;

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 6 hoặc bậc 7 của nghề tương ứng;

– Có trình độ cao đẳng trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 05 (năm) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

– Có trình độ ĐH trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 04 (bốn) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

đ) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 5, phải phục vụ một trong những Đk sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 6 của nghề tương ứng và có tối thiểu 03 (ba) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề;

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 7 của nghề tương ứng;

– Có trình độ cao đẳng trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 06 (sáu) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

– Có trình độ ĐH trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 05 (năm) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

e) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 6, phải phục vụ một trong những điều sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 7 của nghề tương ứng và có tối thiểu 03 (ba) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề Tính từ lúc lúc có chứng từ đó;

– Có trình độ ĐH trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 06 (sáu) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

g) Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề bậc 7, phải phục vụ một trong những Đk sau này:

– Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 7 của nghề tương ứng và có tối thiểu 05 (năm) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề Tính từ lúc lúc có chứng từ đó;

– Có trình độ ĐH trở lên tương ứng với ngành, nghề và có tối thiểu 08 (tám) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục trong nghề.

Điều 23. Điều kiện của công nhân quốc phòng tham gia kiểm tra

1. Phải đủ những Đk được quy định tại những khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều này tương ứng với từng bậc trình độ kỹ thuật nghề và phải kiểm tra nhìn nhận bậc trình độ kỹ năng nghề, kết quả kiểm tra phải đạt yêu cầu.

2. Công nhân quốc phòng có nhu yếu đều được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1 của một nghề.

Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1 của một nghề, công nhân quốc phòng phải có chứng từ sơ cấp hoặc bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này.

3. Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 2 của một nghề, công nhân quốc phòng phải phục vụ được một trong những Đk sau:

a) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc chứng từ sơ cấp, bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Học xong chương trình trung cấp, trung cấp nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với nghề kiểm tra.

4. Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3 của một nghề, công nhân Quốc phòng phải phục vụ được một trong những Đk sau:

a) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc chứng từ sơ cấp, bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

c) Học xong chương trình cao đẳng, cao đẳng nghề tương ứng với nghề kiểm tra.

từ khóa quan tâm: Bài phát biểu giao trách nhiệm cho đảng viên mới (3 mẫu)

5. Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 4 của một nghề, công nhân Quốc phòng phải phục vụ được một trong những Đk sau:

a) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 3 hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

c) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc chứng từ sơ cấp, bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

d) Học xong chương trình ĐH tương ứng với nghề kiểm tra.

6. Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 5 của một nghề, công nhân quốc phòng phải phục vụ được một trong những Đk sau:

a) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 4 hoặc bằng tốt nghiệp ĐH tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 3 hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

c) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

d) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc chứng từ sơ cấp, bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này.

7. Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 6 của một nghề, công nhân Quốc phòng phải phục vụ được một trong những Đk sau:

a) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 5 tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 4 hoặc bằng tốt nghiệp ĐH tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

c) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 3 hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

d) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

đ) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc chứng từ sơ cấp, bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này.

8. Để được kiểm tra nhìn nhận, cấp giấy kỹ năng nghề ở trình độ kỹ năng nghề bậc 7 của một nghề, công nhân quốc phòng phải phục vụ được một trong những Đk sau:

a) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 6 tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

b) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 5 tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

c) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 4 hoặc bằng tốt nghiệp ĐH tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

d) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 3 hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

đ) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này;

e) Có chứng từ kỹ năng nghề bậc 1 hoặc chứng từ sơ cấp, bằng nghề công nhân kỹ thuật tương ứng với nghề kiểm tra và có thời hạn thao tác liên tục trong nghề được quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này.

Mục 2. ĐIỀU KIỆN MIỄN KIỂM TRA, TẠM HOÃN KIỂM TRA VÀ CHỌN NGHỀ KIỂM TRA

Điều 24. Điều kiện miễn kiểm tra

1. Công nhân quốc phòng tham gia hội thi tay nghề toàn thế giới, hội thi tay nghề ASEAN hoặc hội thi tay nghề Quốc gia đạt huy chương thì được bảo lưu kết quả, được xét, nâng 01 bậc trình độ kỹ năng nghề và được cấp giấy trình độ kỹ năng nghề bậc mới tiếp theo đó với bậc trình độ kỹ năng nghề đang giữ.

2. Công nhân quốc phòng được xét miễn kiểm tra và cấp giấy kỹ năng nghề bậc mới khi tới thời hạn kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề trong những trường hợp sau:

a) Tham gia hội thi (hội thao) kỹ thuật cấp toàn quân đạt loại giỏi hoặc tham gia hội thi (hội thao) kỹ thuật cấp quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn và tương tự giành giải ba trở lên;

b) Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề đến 02 (hai) năm, phải có tối thiểu 01 (một) năm được tặng thưởng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời hạn giữ bậc (Tính từ lúc kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề lần tiếp theo đó trước);

c) Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 03 (ba) năm đến 04 (bốn) năm, phải có tối thiểu 02 năm liên tục được tặng thưởng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời hạn giữ bậc (Tính từ lúc kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề lần tiếp theo đó trước);

d) Đối với thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 05 (năm) năm trở lên, phải có tối thiểu 03 năm liên tục được tặng thưởng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên trong thời hạn giữ bậc (Tính từ lúc kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề lần tiếp theo đó trước).

3. Trường hợp miễn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, phải được Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề xét và thẩm định trước lúc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động. Mỗi lần đạt thương hiệu chỉ được ưu tiên xét một lần, không xét miễn kiểm tra gấp hai liên tục riêng với trường hợp là Chiến sĩ thi đua.

4. Trường hợp công nhân quốc phòng đang hưởng bậc lương thấp hơn bậc trình độ kỹ năng nghề đang giữ tương ứng tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này, đến niên hạn và đủ Đk nâng lương được Hội đồng xu tiền lương cty xét nâng lương theo quy định mà không phải kiểm tra trình độ kỹ năng nghề.

5. Trường hợp công nhân quốc phòng đang hưởng bậc lương cao hơn thế nữa bậc trình độ kỹ năng nghề, phải kiểm tra trình độ kỹ năng nghề tương ứng bậc lương đang giữ. Thời gian được xét để tham gia kiểm tra trình độ kỹ năng nghề quy định như sau:

a) Đối với thời hạn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề 24 tháng, thì phải có thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 12 tháng trở lên;

b) Đối với thời hạn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề 36 tháng, thì phải có thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 24 tháng trở lên;

c) Đối với thời hạn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề 48 tháng đến 60 tháng, thì phải có thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 36 tháng trở lên;

d) Đối với thời hạn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề 72 tháng, thì phải có thời hạn giữ bậc trình độ kỹ năng nghề từ 48 tháng trở lên.

6. Đối với lái xe xe hơi thực thi trách nhiệm thường xuyên, nếu được cấp có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận bảo vệ số Km bảo vệ an toàn và uy tín hoạt động và sinh hoạt giải trí trong thời hạn đến kỳ kiểm tra, chỉ tiến hành kiểm tra lý thuyết.

7. Đối với nhân viên cấp dưới làm trách nhiệm thủ kho, dữ gìn và bảo vệ tại những cơ sở kỹ thuật, chỉ thực thi kiểm tra lý thuyết.

Điều 25. Điều kiện tạm hoãn kiểm tra

1. Công nhân quốc phòng đến thời hạn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, nhưng do yêu cầu trách nhiệm của cơ quan, cty phải đi công tác thao tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải hòn đảo, ở quốc tế; tham gia diễn tập do Bộ Quốc phòng hoặc quân chủng, binh chủng, quân khu, quân đoàn và tương tự tổ chức triển khai vào kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, hoặc những trường hợp đặc biệt quan trọng khác thì được đề xuất kiến nghị xét tạm hoãn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, phải được sự được cho phép và có xác nhận của thủ trưởng cty (cấp trung đoàn và tương tự trở lên) văn bản báo cáo giải trình Hội đồng kiểm tra xem xét, quyết định hành động.

2. Công nhân quốc phòng được xét tạm hoãn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, được cấp có thẩm quyền xét nâng lương theo thời hạn quy định, phải tham gia vào kỳ kiểm tra ngay lần tiếp theo đó.

Điều 26. Điều kiện chọn nghề kiểm tra

Công nhân quốc phòng không làm đúng nghề theo tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề hiện giữ hoặc làm nhiều nghề trong cùng ngành được chọn nghề thạo nhất để kiểm tra, nhưng phải có thời hạn giữ bậc của nghề chọn tham gia kiểm tra được thực thi theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 5 Điều 24 Thông tư này.

Mục 3. TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ

Điều 27. Trách nhiệm của Tổng cục Kỹ thuật

1. Chủ trì tổ chức triển khai chỉ huy công tác thao tác huấn luyện và kiểm tra trình độ kỹ năng nghề riêng với công nhân quốc phòng toàn quân.

2. Thẩm định nội dung tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng những ngành, nghề riêng với công nhân Quốc phòng do những chuyên ngành xây dựng trước lúc trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, phát hành.

3. Chỉ đạo chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và phát hành chương trình, nội dung huấn luyện lý thuyết trình độ, rèn luyện kỹ năng thực hành thực tiễn cho công nhân quốc phòng những ngành, nghề.

Điều 28. Trách nhiệm chỉ huy những cấp

1. Chỉ huy, chỉ huy và tổ chức triển khai kiểm tra cơ quan, cty thuộc quyền về huấn luyện và kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho công nhân quốc phòng.

2. Quyết định xây dựng Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề theo phân cấp.

3. Chỉ đạo bảo vệ công tác thao tác huấn luyện, kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề.

Điều 29. Trách nhiệm của chuyên ngành kỹ thuật

1. Chủ trì tổ chức triển khai, chỉ huy, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho công nhân quốc phòng thuộc chuyên ngành đúng quy định.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn cty huấn luyện lý thuyết trình độ, rèn luyện kỹ năng thực hành thực tiễn cho công nhân quốc phòng thuộc chuyên ngành.

3. Bảo đảm công tác thao tác huấn luyện, kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề.

Điều 30. Trách nhiệm của cơ quan kỹ thuật những cấp

Giúp Thủ trưởng cty tổ chức triển khai huấn luyện lý thuyết trình độ, rèn luyện kỹ năng thực hành thực tiễn, kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề cho công nhân Quốc phòng đúng quy định.

Điều 31. Chứng chỉ kỹ năng nghề

Tổng cục Kỹ thuật phát hành thống nhất mẫu chứng từ kỹ năng nghề theo Phụ lục 02 phát hành kèm theo Thông tư này trong toàn quân.

Điều 32. Điều kiện cấp giấy kỹ năng nghề

Công nhân quốc phòng tham gia kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề đạt yêu cầu trở lên, được quản trị Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề công nhận kết quả theo quy định tại Điều 10 Thông tư này và đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy kỹ năng nghề bậc mới.

Điều 33. Thẩm quyền cấp giấy kỹ năng nghề

1. Tổng cục Kỹ thuật cấp giấy kỹ năng nghề bậc cao riêng với công nhân quốc phòng những ngành, nghề gia dụng.

2. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cấp giấy kỹ năng nghề cho công nhân quốc phòng thuộc quyền riêng với những ngành, nghề gia dụng và những ngành, nghề chuyên ngành thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng quản trị và vận hành.

3. Quân khu, quân đoàn và tương tự cấp giấy bậc kỹ năng nghề bậc thấp riêng với công nhân quốc phòng những cty thuộc quyền.

4. Các chuyên ngành kỹ thuật cấp giấy kỹ năng nghề bậc cao riêng với công nhân quốc phòng những ngành, nghề đặc trưng của chuyên ngành kỹ thuật trong toàn quân và chứng từ kỹ năng nghề bậc thấp riêng với những ngành, nghề khác riêng với công nhân Quốc phòng những cty thuộc quyền.

Điều 34. Cấp, cấp đổi, cấp lại và tịch thu chứng từ kỹ năng nghề

1. Công nhân quốc phòng đủ Đk quy định tại Điều 32 Thông tư này được cấp giấy kỹ năng nghề.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được đề xuất kiến nghị cấp giấy kỹ năng nghề của quản trị Hội đồng kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề, cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 33 Thông tư này còn có trách nhiệm kiểm tra, so sánh và thực thi cấp giấy kỹ năng nghề.

2. Chứng chỉ kỹ năng nghề được cấp đổi khi thông tin trên giấy tờ bị sai hoặc bị hư hỏng, rách nát, nát; được cấp lại trong trường hợp bị mất:

a) Người đề xuất kiến nghị cấp đổi hoặc cấp lại chứng từ kỹ năng nghề có trách nhiệm làm đơn đề xuất kiến nghị và gửi đến Thủ trưởng cơ quan, cty cấp trên trực tiếp quản trị và vận hành. Thủ trưởng cơ quan, cty trực tiếp quản trị và vận hành lập list và gửi đến cấp có thẩm quyền được quy định tại Điều 33 Thông tư này cấp đối hoặc cấp lại chứng từ kỹ năng nghề;

b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được list của Thủ trưởng cơ quan, cty đề xuất kiến nghị cấp đổi, cấp lại, cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 33 Thông tư này, có trách nhiệm kiểm tra, so sánh và thực thi cấp đổi, cấp lại chứng từ kỹ năng nghề.

3. Trường hợp không cấp hoặc chưa cấp thì vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

4. Chứng chỉ kỹ năng nghề bị tịch thu và hủy bỏ khi Hội đồng kiểm tra phát hiện người được cấp giấy, hàng fake nội dung kê khai Đk tham gia kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề.

Chương IV

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ

Điều 35. Kinh phí bảo vệ

Kinh phí bảo vệ cho Hội đồng kiểm tra bậc trình độ kỹ năng nghề của cấp nào do cấp đó bảo vệ từ nguồn ngân sách bảo vệ kỹ thuật thường xuyên cho trách nhiệm huấn luyện kỹ thuật hằng năm được Bộ Quốc phòng giao và được sử dụng từ thu nhập do phối hợp việc kiểm tra trình độ kỹ năng nghề với trách nhiệm sản xuất, sửa chữa thay thế, sản xuất thành phầm mới hoặc những khoản thu hợp pháp khác.

Điều 36. Nội dung bảo vệ

1. Bảo đảm trang bị kỹ thuật, thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển, ứng dụng và vật tư kỹ thuật phục vụ kiểm tra lý thuyết và thực hành thực tiễn.

2. Chi tiêu công tác thao tác tổ chức triển khai kiểm tra trình độ kỹ năng nghề (khai mạc, bế mạc, văn phòng phẩm).

3. Chi tiêu hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề; biên soạn đề kiểm tra, đáp án; giám khảo chấm bài.

4. Chi tiêu mua phôi phẩm và một số trong những vật tư bảo vệ khác.

Điều 37. Chế độ văn bản báo cáo giải trình

1. Báo cáo định kỳ:

a) Báo cáo kế hoạch tổ chức triển khai kiểm tra trình độ kỹ năng nghề;

b) Báo cáo kết quả kiểm tra trình độ kỹ năng nghề chậm nhất sau 15 ngày, Tính từ lúc ngày kết thúc kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề theo quy định riêng với từng cấp.

2. Báo cáo đột xuất thực thi theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc những cty nhà nước có thẩm quyền.

Điều 38. Chế độ tàng trữ

Hồ sơ, tài liệu tương quan kỳ kiểm tra trình độ kỹ năng nghề và chứng từ kỹ năng nghề được tàng trữ theo quy định hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 05 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 41/2017/TT-BQP ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nội dung và phương pháp tổ chức triển khai kiểm tra nhìn nhận nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp giấy kỹ năng nghề, Đk miễn kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng.

2. Quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng đảm nhiệm vị trí việc làm của công nhân Quốc phòng, thực thi kiểm tra, nhìn nhận nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp giấy kỹ năng nghề, Đk miễn kiểm tra nhìn nhận trình độ kỹ năng nghề như riêng với của công nhân quốc phòng theo quy định tại Thông tư này.

Điều 40. Trách nhiệm thi hành

Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Thủ trưởng cơ quan, cty và thành viên có tương quan phụ trách thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

– Các đ/c lãnh đạo Bộ Quốc phòng13;– Văn phòng nhà nước;– Bộ Tổng Tham mưu, TCCT;– Các tổng cục: HC, KT, CNQP; TCII;– Các đầu mối trực thuộc BQP70;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL/BTP;– Công báo, Cổng TTĐT nhà nước;– Lưu: VT, NCTH. U96.

KT. BỘ TRƯỞNTHỨ TRƯỞNGThượng tướng Bế Xuân Trường

…………….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang đọc postt Thông tư 142/2020/TT-BQP 2022

Với việc Bạn xem bài Thông tư 142/2020/TT-BQP Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Thông tư 142/2020/TT-BQP Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Thông tư 142/2020/TT-BQP Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Groups zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Thông #tư #1422020TTBQP