0765562555

Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT Chi tiết 2022 được update : 2021-09-08 02:08:02

3655

Xin chàoNgày 11/09/2020, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định về chính sách thao tác của giảng viên cơ sở giáo dục ĐH.

Theo đó, quy định rõ ràng định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học là từ 200 đến 350 giờ chuẩn giảng dạy (tương tự từ 600 đến 1.050 giờ hành chính); Trong số đó, giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức quy định. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

Bạn đang xem: Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 20/2020/TT-BGDĐT

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 27 tháng 07 năm 2020

THÔNG TƯ 20/2020/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH ngày 18 tháng 6 thời gian năm 2012; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH;

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư quy định chính sách thao tác của giảng viên cơ sở giáo dục ĐH.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Thông tư này quy định chính sách thao tác của giảng viên cơ sở giáo dục ĐH (sau này gọi tắt là giảng viên), gồm có: Nhiệm vụ của những chức vụ giảng viên; thời hạn thao tác, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học; quy đổi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ ra giờ chuẩn giảng dạy và chính sách thao tác vượt định mức lao động.

2. Thông tư này vận dụng riêng với giảng viên giảng dạy tại những ĐH, học viện chuyên nghành, trường ĐH và những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

Điều 2. Nhiệm vụ của những chức vụ giảng viên

1. Nhiệm vụ của những chức vụ giảng viên thực thi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/năm trước đó/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục ĐH công lập.

2. Nhiệm vụ của trợ giảng

a) Tham gia tương hỗ giảng viên có chức vụ cao hơn thế nữa trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giảng dạy, gồm có: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành thực tiễn và chấm bài;

b) Việc giao thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trợ giảng, trách nhiệm, quyền và chính sách cho những người dân tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí trợ giảng giao thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quy định rõ ràng.

3. Giảng viên có chức vụ giáo sư, phó giáo sư thực thi trách nhiệm theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng nhà nước phát hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và chỉ định chức vụ giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức vụ và miễn nhiệm chức vụ giáo sư, phó giáo sư và trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương II

THỜI GIAN LÀM VIỆC, GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tham khảo: Đáp án đề GDCD thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Điều 3. Thời gian thao tác, giờ chuẩn giảng dạy và định mức giờ chuẩn giảng dạy

1. Thời gian thao tác của giảng viên trong năm học là 44 tuần (tương tự 1.760 giờ hành chính) để thực thi trách nhiệm giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học, phục vụ hiệp hội và thực thi những trách nhiệm trình độ khác, được xác lập theo năm học sau khoản thời hạn trừ số ngày nghỉ theo quy định.

2. Giờ chuẩn giảng dạy là cty thời hạn quy đổi từ số giờ lao động thiết yếu để hoàn thành xong khối lượng một việc làm nhất định thuộc trách nhiệm của giảng viên tương tự với một tiết giảng lý thuyết trình độ ĐH trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến), gồm có thời hạn lao động thiết yếu trước, trong và sau tiết giảng.

3. Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo và giảng dạy nên tính bằng giờ chuẩn giảng dạy, trong số đó một tiết giảng lý thuyết trình độ ĐH trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) 50 phút được xem bằng một giờ chuẩn giảng dạy và được quy định rõ ràng tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này.

Đối với những nội dung giảng dạy có tính chất đặc trưng, những tiết giảng trình độ ĐH trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) trên 50 phút giao thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quy đổi cho thích hợp.

4. Định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học được quy định từ 200 đến 350 giờ chuẩn giảng dạy (tương tự từ 600 đến 1.050 giờ hành chính); trong số đó, giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức quy định. Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH vị trí căn cứ tiềm năng, kế hoạch tăng trưởng của cty; đặc trưng của môn học, ngành học và Đk rõ ràng của cty để quyết định hành động định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học cho thích hợp.

5. Trường hợp đặc biệt quan trọng

a) Giảng viên trong thời hạn tập sự, thử việc chỉ thực thi tối đa 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy, đồng thời được miễn giảm trách nhiệm nghiên cứu và phân tích khoa học để dành thòi gian tham gia dự giờ, trợ giảng và tham gia thực tập, thực tiễn.

b) Giảng viên trong thời hạn nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, nghỉ theo những quy định của Bộ luật Lao động hiện hành được miễn giảm định mức giờ chuẩn giảng dạy theo tỷ suất tương ứng với thời hạn nghỉ.

Điều 4. Định mức giờ chuẩn giảng dạy riêng với giảng viên được chỉ định chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác thao tác quản trị và vận hành, đảng, đoàn thể

1. Giảng viên được chỉ định chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác thao tác quản trị và vận hành, đảng, đoàn thể (trừ giảng viên giáo dục quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh) có trách nhiệm và trách nhiệm giảng dạy tối thiểu theo định mức sau này (tính theo tỷ suất % của định mức giờ chuẩn giảng dạy quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư này):

Stt Giảng viên được chỉ định chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác thao tác quản trị và vận hành, đảng, đoàn thể Định mức tối thiểu 1 quản trị Hội đồng ĐH, Giám đốc ĐH 10% 2 phó tổng giám đốc ĐH, quản trị Hội đồng trường, Hiệu trưởng trường ĐH và tương tự 15%

3

Phó quản trị Hội đồng trường, Phó hiệu trưởng trường ĐH và tương tự, Trưởng ban hiệu suất cao của ĐH và tương tự

20%

4

Phó trưởng phòng ban hiệu suất cao của ĐH, Trưởng phòng và tương tự, Thư ký Hội đồng trường

25%

5 Phó trưởng phòng và tương tự 30% 6 Trưởng khoa, Phó trưởng khoa và tương tự a) Đối với khoa có 40 giảng viên trở lên hoặc có quy mô 800 người học trở lên – Trưởng khoa 60% – Phó trưởng khoa 70% b) Đối với khoa có dưới 40 giảng viên hoặc có quy mô dưới 800 người học – Trưởng khoa 70% – Phó trưởng khoa 80% 7 Trưởng bộ môn 80% 8 Phó Trưởng bộ môn, Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập 85% 9 Bí thư đảng ủy cơ sở giáo dục ĐH 15% 10 Phó bí thư đảng ủy cơ sở giáo dục ĐH 30% 11 Bí thư chi bộ, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Trưởng ban nữ công, quản trị hội cựu chiến binh 85% 12 Phó bí thư chi bộ 90% 13 Giảng viên làm công tác thao tác quốc phòng, quân sự chiến lược không chuyên trách quy định tại Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của nhà nước về công tác thao tác Quốc phòng ở Bộ, ngành TW, địa phương 80% 14 Giảng viên đang là quân nhân dự bị, tự vệ được triệu tập huấn luyện, diễn tập thường niên, thời hạn tham gia huấn luyện, diễn tập được xem quy đổi một ngày thao tác bằng 2,5 giờ chuẩn giảng dạy. 15 Giảng viên làm công tác thao tác đoàn thanh niên, hội sinh viên, hội liên hiệp thanh niên thực thi theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 02 năm trước đó đó của Thủ tướng nhà nước quy định về chính sách, chủ trương riêng với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong những cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề. 16 Giảng viên làm công tác thao tác công đoàn không chuyên trách trong những cơ sở giáo dục ĐH thực thi theo quy định tại Thông tư số 08/năm trong năm này/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Căn cứ Đk rõ ràng của cty, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quy định rõ ràng định mức giờ chuẩn giảng dạy tại khoản này, đồng thời quy định định mức giờ chuẩn giảng dạy riêng với những trường hợp kiêm nhiệm khác (nếu có) cho thích hợp.

2. Giảng viên giáo dục quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh được chỉ định chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm những công tác thao tác quản trị và vận hành, công tác thao tác đảng, đoàn thể trong cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm và trách nhiệm giảng dạy theo định mức quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 15/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16 tháng 7 năm năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Giảng viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ được vận dụng định mức giờ chuẩn giảng dạy thấp nhất trong số những chức vụ kiêm nhiệm quy định tại Điều này.

Điều 5. Quy định về nghiên cứu và phân tích khoa học

1. Giảng viên phải dành tối thiểu 1/3 tổng quỹ thời hạn thao tác trong năm học (tương tự 586 giờ hành chính) để làm trách nhiệm nghiên cứu và phân tích khoa học.

Xem thêm: Mặt nạ Halloween

2. Việc giao và triển khai thực thi trách nhiệm nghiên cứu và phân tích khoa học cho giảng viên phải phù phù thích hợp với Đk, tiềm lực khoa học, kế hoạch tăng trưởng của cơ sở giáo dục ĐH và phù phù thích hợp với khả năng trình độ của giảng viên.

3. Mỗi năm, giảng viên phải hoàn thành xong trách nhiệm nghiên cứu và phân tích khoa học được giao tương ứng với chức vụ hoặc vị trí việc làm đang đảm nhiệm. Kết quả nghiên cứu và phân tích khoa học của giảng viên được nhìn nhận trải qua những thành phầm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nghiên cứu và phân tích và chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển; tối thiểu tương tự với một đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu sát hoạch từ đạt yêu cầu trở lên hoặc một bài báo được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN hoặc một văn bản báo cáo giải trình khoa học tại hội thảo chiến lược khoa học chuyên ngành.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH giao trách nhiệm nghiên cứu và phân tích khoa học cho giảng viên và quy định rõ ràng về số giờ nghiên cứu và phân tích khoa học được quy đổi từ nhiều chủng quy mô thành phầm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích và chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển.

4. Đối với những giảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm nghiên cứu và phân tích khoa học theo quy định, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH vị trí căn cứ mức độ, tình hình rõ ràng để xem xét khi nhìn nhận kết quả thực thi trách nhiệm trong năm học, xếp loại thi đua và xử lý và xử lý những chính sách, chủ trương tương quan; đồng thời, được cho phép bù giờ chuẩn giảng dạy sang giờ nghiên cứu và phân tích khoa học riêng với những giảng viên này.

Chương III

QUY ĐỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN RA GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VƯỢT ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Điều 6. Quy đổi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ ra giờ chuẩn giảng dạy

1. Giảng dạy

a) Một tiết giảng lý thuyết trực tiếp trên lớp hoặc trực tuyến cho tối đa 40 sinh viên được xem bằng 1,0 giờ chuẩn giảng dạy; một tiết giảng lý thuyết phối hợp làm mẫu ở thao trường, bãi tập môn học giáo dục quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh, một tiết giảng môn học giáo dục thể chất được xem bằng 1,0 giờ chuẩn giảng dạy. Đối với lớp học có trên 40 sinh viên, tùy từng Đk thao tác rõ ràng riêng với từng lớp ở từng chuyên ngành rất khác nhau, một tiết giảng lý thuyết trực tiếp trên lớp hoặc trực tuyến trọn vẹn có thể nhân thông số kỹ thuật quy đổi nhưng không thật 1,5; thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quy định rõ ràng việc quy đổi hoạt động và sinh hoạt giải trí giảng dạy ra giờ chuẩn giảng dạy tại khoản này.

b) Một tiết giảng chuyên đề, giảng lý thuyết cho những lớp đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sỹ hoặc một tiết giảng bằng tiếng quốc tế riêng với môn học không phải là môn ngoại ngữ được xem bằng 1,5 đến 2,0 giờ chuẩn giảng dạy.

2. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ khác

a) Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quy định việc quy đổi thời hạn thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ khác ra giờ chuẩn giảng dạy cho thích hợp;

b) Đối với những trách nhiệm đã có kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ thù lao từ những nguồn kinh phí góp vốn đầu tư khác thì không thực thi quy đổi thời hạn thực thi trách nhiệm ra giờ chuẩn giảng dạy; tuy nhiên, những trách nhiệm này được xem xét tính vào tổng định mức giờ chuẩn giảng dạy để xem nhận hoàn thành xong trách nhiệm trong năm riêng với giảng viên không vượt định mức lao động.

Điều 7. Chế độ thao tác vượt định mức lao động

1. Trong một năm học, giảng viên giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học, phục vụ hiệp hội và thực thi những trách nhiệm trình độ khác vượt định mức được hưởng chính sách thao tác vượt định mức theo quy định của pháp lý. Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH vị trí căn cứ những quy định hiện hành của nhà nước và Đk thực tiễn của cty để quyết định hành động chính sách chi trả những chủ trương cho thích hợp.

2. Thời gian thao tác vượt định mức của giảng viên hằng năm không được vượt quá thời hạn theo quy định của pháp lý về lao động.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH

Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH vị trí căn cứ quy định tại Thông tư này; tiềm năng, kế hoạch tăng trưởng của cty; đặc trưng của từng bộ môn, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy và Đk rõ ràng của cty để phát hành văn bản quy định rõ ràng chính sách thao tác của giảng viên tại cty, đảm bảo yêu cầu mỗi giảng viên phải thực thi đồng thời trách nhiệm giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 11 tháng 9 năm 2020.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 47/năm trước đó/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quy định chính sách thao tác riêng với giảng viên.

3. Trường hợp những văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế thì thực thi theo những văn bản mới đó.

4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục, thủ trưởng những cty có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo Trung ương;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Ủy ban Quốc gia thay đổi giáo dục và đào tạo và giảng dạy;– Hội đồng Quốc gia Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Phát triển nhân lực;– Hội đồng Giáo sư nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Như Điều 9;– Công báo;– Cổng TTĐT nhà nước;– Cổng TTĐT Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;– Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (20b).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGPhạm Ngọc Thưởng

Ngày 11/09/2020, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định về chính sách thao tác của giảng viên cơ sở giáo dục ĐH.

Theo đó, quy định rõ ràng định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học là từ 200 đến 350 giờ chuẩn giảng dạy (tương tự từ 600 đến 1.050 giờ hành chính); Trong số đó, giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức quy định. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

Bạn đang xem: Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 20/2020/TT-BGDĐT

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 27 tháng 07 năm 2020

THÔNG TƯ 20/2020/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH ngày 18 tháng 6 thời gian năm 2012; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ĐH;

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư quy định chính sách thao tác của giảng viên cơ sở giáo dục ĐH.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Thông tư này quy định chính sách thao tác của giảng viên cơ sở giáo dục ĐH (sau này gọi tắt là giảng viên), gồm có: Nhiệm vụ của những chức vụ giảng viên; thời hạn thao tác, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học; quy đổi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ ra giờ chuẩn giảng dạy và chính sách thao tác vượt định mức lao động.

2. Thông tư này vận dụng riêng với giảng viên giảng dạy tại những ĐH, học viện chuyên nghành, trường ĐH và những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

Điều 2. Nhiệm vụ của những chức vụ giảng viên

1. Nhiệm vụ của những chức vụ giảng viên thực thi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/năm trước đó/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục ĐH công lập.

2. Nhiệm vụ của trợ giảng

a) Tham gia tương hỗ giảng viên có chức vụ cao hơn thế nữa trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giảng dạy, gồm có: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành thực tiễn và chấm bài;

b) Việc giao thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trợ giảng, trách nhiệm, quyền và chính sách cho những người dân tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí trợ giảng giao thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quy định rõ ràng.

3. Giảng viên có chức vụ giáo sư, phó giáo sư thực thi trách nhiệm theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng nhà nước phát hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và chỉ định chức vụ giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức vụ và miễn nhiệm chức vụ giáo sư, phó giáo sư và trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương II

THỜI GIAN LÀM VIỆC, GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tham khảo: Đáp án đề GDCD thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Điều 3. Thời gian thao tác, giờ chuẩn giảng dạy và định mức giờ chuẩn giảng dạy

1. Thời gian thao tác của giảng viên trong năm học là 44 tuần (tương tự 1.760 giờ hành chính) để thực thi trách nhiệm giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học, phục vụ hiệp hội và thực thi những trách nhiệm trình độ khác, được xác lập theo năm học sau khoản thời hạn trừ số ngày nghỉ theo quy định.

2. Giờ chuẩn giảng dạy là cty thời hạn quy đổi từ số giờ lao động thiết yếu để hoàn thành xong khối lượng một việc làm nhất định thuộc trách nhiệm của giảng viên tương tự với một tiết giảng lý thuyết trình độ ĐH trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến), gồm có thời hạn lao động thiết yếu trước, trong và sau tiết giảng.

3. Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo và giảng dạy nên tính bằng giờ chuẩn giảng dạy, trong số đó một tiết giảng lý thuyết trình độ ĐH trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) 50 phút được xem bằng một giờ chuẩn giảng dạy và được quy định rõ ràng tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này.

Đối với những nội dung giảng dạy có tính chất đặc trưng, những tiết giảng trình độ ĐH trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) trên 50 phút giao thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quy đổi cho thích hợp.

4. Định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học được quy định từ 200 đến 350 giờ chuẩn giảng dạy (tương tự từ 600 đến 1.050 giờ hành chính); trong số đó, giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức quy định. Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH vị trí căn cứ tiềm năng, kế hoạch tăng trưởng của cty; đặc trưng của môn học, ngành học và Đk rõ ràng của cty để quyết định hành động định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học cho thích hợp.

5. Trường hợp đặc biệt quan trọng

a) Giảng viên trong thời hạn tập sự, thử việc chỉ thực thi tối đa 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy, đồng thời được miễn giảm trách nhiệm nghiên cứu và phân tích khoa học để dành thòi gian tham gia dự giờ, trợ giảng và tham gia thực tập, thực tiễn.

b) Giảng viên trong thời hạn nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, nghỉ theo những quy định của Bộ luật Lao động hiện hành được miễn giảm định mức giờ chuẩn giảng dạy theo tỷ suất tương ứng với thời hạn nghỉ.

Điều 4. Định mức giờ chuẩn giảng dạy riêng với giảng viên được chỉ định chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác thao tác quản trị và vận hành, đảng, đoàn thể

1. Giảng viên được chỉ định chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác thao tác quản trị và vận hành, đảng, đoàn thể (trừ giảng viên giáo dục quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh) có trách nhiệm và trách nhiệm giảng dạy tối thiểu theo định mức sau này (tính theo tỷ suất % của định mức giờ chuẩn giảng dạy quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư này):

Stt Giảng viên được chỉ định chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác thao tác quản trị và vận hành, đảng, đoàn thể Định mức tối thiểu 1 quản trị Hội đồng ĐH, Giám đốc ĐH 10% 2 phó tổng giám đốc ĐH, quản trị Hội đồng trường, Hiệu trưởng trường ĐH và tương tự 15%

3

Phó quản trị Hội đồng trường, Phó hiệu trưởng trường ĐH và tương tự, Trưởng ban hiệu suất cao của ĐH và tương tự

20%

4

Phó trưởng phòng ban hiệu suất cao của ĐH, Trưởng phòng và tương tự, Thư ký Hội đồng trường

25%

5 Phó trưởng phòng và tương tự 30% 6 Trưởng khoa, Phó trưởng khoa và tương tự a) Đối với khoa có 40 giảng viên trở lên hoặc có quy mô 800 người học trở lên – Trưởng khoa 60% – Phó trưởng khoa 70% b) Đối với khoa có dưới 40 giảng viên hoặc có quy mô dưới 800 người học – Trưởng khoa 70% – Phó trưởng khoa 80% 7 Trưởng bộ môn 80% 8 Phó Trưởng bộ môn, Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập 85% 9 Bí thư đảng ủy cơ sở giáo dục ĐH 15% 10 Phó bí thư đảng ủy cơ sở giáo dục ĐH 30% 11 Bí thư chi bộ, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Trưởng ban nữ công, quản trị hội cựu chiến binh 85% 12 Phó bí thư chi bộ 90% 13 Giảng viên làm công tác thao tác quốc phòng, quân sự chiến lược không chuyên trách quy định tại Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của nhà nước về công tác thao tác Quốc phòng ở Bộ, ngành TW, địa phương 80% 14 Giảng viên đang là quân nhân dự bị, tự vệ được triệu tập huấn luyện, diễn tập thường niên, thời hạn tham gia huấn luyện, diễn tập được xem quy đổi một ngày thao tác bằng 2,5 giờ chuẩn giảng dạy. 15 Giảng viên làm công tác thao tác đoàn thanh niên, hội sinh viên, hội liên hiệp thanh niên thực thi theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 02 năm trước đó đó của Thủ tướng nhà nước quy định về chính sách, chủ trương riêng với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong những cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề. 16 Giảng viên làm công tác thao tác công đoàn không chuyên trách trong những cơ sở giáo dục ĐH thực thi theo quy định tại Thông tư số 08/năm trong năm này/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Căn cứ Đk rõ ràng của cty, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quy định rõ ràng định mức giờ chuẩn giảng dạy tại khoản này, đồng thời quy định định mức giờ chuẩn giảng dạy riêng với những trường hợp kiêm nhiệm khác (nếu có) cho thích hợp.

2. Giảng viên giáo dục quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh được chỉ định chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm những công tác thao tác quản trị và vận hành, công tác thao tác đảng, đoàn thể trong cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm và trách nhiệm giảng dạy theo định mức quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 15/năm ngoái/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16 tháng 7 năm năm ngoái của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Giảng viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ được vận dụng định mức giờ chuẩn giảng dạy thấp nhất trong số những chức vụ kiêm nhiệm quy định tại Điều này.

Điều 5. Quy định về nghiên cứu và phân tích khoa học

1. Giảng viên phải dành tối thiểu 1/3 tổng quỹ thời hạn thao tác trong năm học (tương tự 586 giờ hành chính) để làm trách nhiệm nghiên cứu và phân tích khoa học.

Xem thêm: Mặt nạ Halloween

2. Việc giao và triển khai thực thi trách nhiệm nghiên cứu và phân tích khoa học cho giảng viên phải phù phù thích hợp với Đk, tiềm lực khoa học, kế hoạch tăng trưởng của cơ sở giáo dục ĐH và phù phù thích hợp với khả năng trình độ của giảng viên.

3. Mỗi năm, giảng viên phải hoàn thành xong trách nhiệm nghiên cứu và phân tích khoa học được giao tương ứng với chức vụ hoặc vị trí việc làm đang đảm nhiệm. Kết quả nghiên cứu và phân tích khoa học của giảng viên được nhìn nhận trải qua những thành phầm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nghiên cứu và phân tích và chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển; tối thiểu tương tự với một đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu sát hoạch từ đạt yêu cầu trở lên hoặc một bài báo được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN hoặc một văn bản báo cáo giải trình khoa học tại hội thảo chiến lược khoa học chuyên ngành.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH giao trách nhiệm nghiên cứu và phân tích khoa học cho giảng viên và quy định rõ ràng về số giờ nghiên cứu và phân tích khoa học được quy đổi từ nhiều chủng quy mô thành phầm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích và chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển.

4. Đối với những giảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm nghiên cứu và phân tích khoa học theo quy định, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH vị trí căn cứ mức độ, tình hình rõ ràng để xem xét khi nhìn nhận kết quả thực thi trách nhiệm trong năm học, xếp loại thi đua và xử lý và xử lý những chính sách, chủ trương tương quan; đồng thời, được cho phép bù giờ chuẩn giảng dạy sang giờ nghiên cứu và phân tích khoa học riêng với những giảng viên này.

Chương III

QUY ĐỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN RA GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VƯỢT ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Điều 6. Quy đổi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ ra giờ chuẩn giảng dạy

1. Giảng dạy

a) Một tiết giảng lý thuyết trực tiếp trên lớp hoặc trực tuyến cho tối đa 40 sinh viên được xem bằng 1,0 giờ chuẩn giảng dạy; một tiết giảng lý thuyết phối hợp làm mẫu ở thao trường, bãi tập môn học giáo dục quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh, một tiết giảng môn học giáo dục thể chất được xem bằng 1,0 giờ chuẩn giảng dạy. Đối với lớp học có trên 40 sinh viên, tùy từng Đk thao tác rõ ràng riêng với từng lớp ở từng chuyên ngành rất khác nhau, một tiết giảng lý thuyết trực tiếp trên lớp hoặc trực tuyến trọn vẹn có thể nhân thông số kỹ thuật quy đổi nhưng không thật 1,5; thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quy định rõ ràng việc quy đổi hoạt động và sinh hoạt giải trí giảng dạy ra giờ chuẩn giảng dạy tại khoản này.

b) Một tiết giảng chuyên đề, giảng lý thuyết cho những lớp đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ, tiến sỹ hoặc một tiết giảng bằng tiếng quốc tế riêng với môn học không phải là môn ngoại ngữ được xem bằng 1,5 đến 2,0 giờ chuẩn giảng dạy.

2. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ khác

a) Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quy định việc quy đổi thời hạn thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ khác ra giờ chuẩn giảng dạy cho thích hợp;

b) Đối với những trách nhiệm đã có kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ thù lao từ những nguồn kinh phí góp vốn đầu tư khác thì không thực thi quy đổi thời hạn thực thi trách nhiệm ra giờ chuẩn giảng dạy; tuy nhiên, những trách nhiệm này được xem xét tính vào tổng định mức giờ chuẩn giảng dạy để xem nhận hoàn thành xong trách nhiệm trong năm riêng với giảng viên không vượt định mức lao động.

Điều 7. Chế độ thao tác vượt định mức lao động

1. Trong một năm học, giảng viên giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học, phục vụ hiệp hội và thực thi những trách nhiệm trình độ khác vượt định mức được hưởng chính sách thao tác vượt định mức theo quy định của pháp lý. Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH vị trí căn cứ những quy định hiện hành của nhà nước và Đk thực tiễn của cty để quyết định hành động chính sách chi trả những chủ trương cho thích hợp.

2. Thời gian thao tác vượt định mức của giảng viên hằng năm không được vượt quá thời hạn theo quy định của pháp lý về lao động.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH

Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH vị trí căn cứ quy định tại Thông tư này; tiềm năng, kế hoạch tăng trưởng của cty; đặc trưng của từng bộ môn, chuyên ngành đào tạo và giảng dạy và Đk rõ ràng của cty để phát hành văn bản quy định rõ ràng chính sách thao tác của giảng viên tại cty, đảm bảo yêu cầu mỗi giảng viên phải thực thi đồng thời trách nhiệm giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 11 tháng 9 năm 2020.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 47/năm trước đó/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quy định chính sách thao tác riêng với giảng viên.

3. Trường hợp những văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế thì thực thi theo những văn bản mới đó.

4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục, thủ trưởng những cty có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo Trung ương;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Ủy ban Quốc gia thay đổi giáo dục và đào tạo và giảng dạy;– Hội đồng Quốc gia Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Phát triển nhân lực;– Hội đồng Giáo sư nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Như Điều 9;– Công báo;– Cổng TTĐT nhà nước;– Cổng TTĐT Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;– Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (20b).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGPhạm Ngọc Thưởng


Bạn đang mò mẩn bài Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT 2022

Với việc Bạn xem post Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc tham gia Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Thông #tư #202020TTBGDĐT