0765562555

Thông tư 83/2020/TT-BTC

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Thông tư 83/2020/TT-BTC Mới 2022 được update : 2021-09-09 10:51:09

3655

Xin chàoTừ ngày thứ 6/11/2020 Thông tư 83/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính phát hành ngày 22/09/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực thi chủ trương tương hỗ người dân gặp trở ngại vất vả do đại dịch Covid-19.

Theo đó, những khoản chi của công ty xổ số kiến thiết thiết kế để tương hỗ người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động phục vụ đủ những Đk theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty xổ số kiến thiết thiết kế nếu như đúng đối tượng người dùng và có đủ hồ sơ xác lập khoản tài trợ. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải Thông tư tại đây.

BỘ TÀI CHÍNH——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 83/2020/TT-BTC

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 22 tháng 9 năm 2020

THÔNG TƯ 83/2020/TT-BTC

HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 7 QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật thuế ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/năm trước đó/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 10 năm năm trước đó của Chính Phủ sửa đổi tương hỗ update một số trong những điều tại những Nghị định quy định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12 tháng hai năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 100/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm trong năm này và Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm năm ngoái của nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng bốn năm 2020 của nhà nước về những giải pháp tương hỗ người dân gặp trở ngại vất vả do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước quy định về việc thực thi chủ trương tương hỗ người dân gặp trở ngại vất vả do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của nhà nước quy định về hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư hướng dẫn khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước quy định về việc thực thi chủ trương tương hỗ người dân gặp trở ngại vất vả do đại dịch Covid-19.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với khoản kinh phí góp vốn đầu tư mà công ty xổ số kiến thiết thiết kế tương hỗ người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động được trao khoản tương hỗ từ công ty xổ số kiến thiết thiết kế phục vụ đủ những Đk theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước.

2. Công ty xổ số kiến thiết thiết kế.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan thực thi Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Điều 3. Chi tiêu được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động

1. Các khoản chi của công ty xổ số kiến thiết thiết kế để tương hỗ người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động phục vụ đủ những Đk theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty xổ số kiến thiết thiết kế nếu như đúng đối tượng người dùng và có đủ hồ sơ xác lập khoản tài trợ theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

2. Trường hợp chi tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật để tương hỗ người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động trải qua cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ theo quy định của pháp lý hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao trách nhiệm, hồ sơ xác lập khoản tương hỗ gồm:

a) Danh sách người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động đủ Đk được trao tương hỗ từ công ty xổ số kiến thiết thiết kế do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước.

b) Danh sách người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động thực tiễn được trao tương hỗ và tổng mức khoản tài trợ của công ty xổ số kiến thiết thiết kế do đại diện thay mặt thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai nhận tương hỗ ký xác nhận và phụ trách trước pháp lý.

c) Hóa đơn, chứng từ mua thành phầm & hàng hóa (nếu tương hỗ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tương hỗ bằng tiền) từ thời điểm ngày thứ nhất tháng bốn năm 2020.

3. Trường hợp công ty xổ số kiến thiết thiết kế chi tương hỗ trực tiếp cho những người dân marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động phục vụ những Đk sau:

a) Danh sách người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động đủ Đk được trao tương hỗ từ công ty xổ số kiến thiết thiết kế do quản trị ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước;

b) Hóa đơn, chứng từ mua thành phầm & hàng hóa (nếu tương hỗ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tương hỗ bằng tiền) từ thời điểm ngày thứ nhất tháng bốn năm 2020.

4. Thời gian tương hỗ, mức tương hỗ tối đa cho những người dân marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động (gồm có cả tiền mặt và hiện vật) tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 thực thi theo quy định tại Điểm 4 mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng bốn năm 2020 của nhà nước.

5. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của công ty xổ số kiến thiết thiết kế phụ trách trước pháp lý về tính chất đúng chuẩn, trung thực của những tài liệu, chứng từ quy định tại Điều này. Tài liệu, chứng từ quy định tại Điều này được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ 6 tháng 11 năm 2020 và vận dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

2. Cơ quan thuế những cấp có trách nhiệm phổ cập, hướng dẫn những công ty xổ số kiến thiết thiết kế thực thi theo nội dung Thông tư này.

3. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng quản trị nước;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Tòa án nhân dân tối cao;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước,– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Website nhà nước;– Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;– Các cty thuộc Bộ Tài chính;– Lưu: VT, TCT (VT, CS)

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Xuân Hà

Từ ngày thứ 6/11/2020 Thông tư 83/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính phát hành ngày 22/09/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực thi chủ trương tương hỗ người dân gặp trở ngại vất vả do đại dịch Covid-19.

Theo đó, những khoản chi của công ty xổ số kiến thiết thiết kế để tương hỗ người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động phục vụ đủ những Đk theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty xổ số kiến thiết thiết kế nếu như đúng đối tượng người dùng và có đủ hồ sơ xác lập khoản tài trợ. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải Thông tư tại đây.

BỘ TÀI CHÍNH——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 83/2020/TT-BTC

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 22 tháng 9 năm 2020

THÔNG TƯ 83/2020/TT-BTC

HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 7 QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật thuế ngày 26 tháng 11 năm năm trước đó;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/năm trước đó/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 10 năm năm trước đó của Chính Phủ sửa đổi tương hỗ update một số trong những điều tại những Nghị định quy định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12 tháng hai năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 100/năm trong năm này/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm năm trong năm này và Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm năm ngoái của nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng bốn năm 2020 của nhà nước về những giải pháp tương hỗ người dân gặp trở ngại vất vả do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước quy định về việc thực thi chủ trương tương hỗ người dân gặp trở ngại vất vả do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của nhà nước quy định về hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư hướng dẫn khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước quy định về việc thực thi chủ trương tương hỗ người dân gặp trở ngại vất vả do đại dịch Covid-19.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với khoản kinh phí góp vốn đầu tư mà công ty xổ số kiến thiết thiết kế tương hỗ người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động được trao khoản tương hỗ từ công ty xổ số kiến thiết thiết kế phục vụ đủ những Đk theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước.

2. Công ty xổ số kiến thiết thiết kế.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan thực thi Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Điều 3. Chi tiêu được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động

1. Các khoản chi của công ty xổ số kiến thiết thiết kế để tương hỗ người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động phục vụ đủ những Đk theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty xổ số kiến thiết thiết kế nếu như đúng đối tượng người dùng và có đủ hồ sơ xác lập khoản tài trợ theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

2. Trường hợp chi tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật để tương hỗ người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động trải qua cơ quan, tổ chức triển khai có hiệu suất cao lôi kéo tài trợ theo quy định của pháp lý hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao trách nhiệm, hồ sơ xác lập khoản tương hỗ gồm:

a) Danh sách người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động đủ Đk được trao tương hỗ từ công ty xổ số kiến thiết thiết kế do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước.

b) Danh sách người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động thực tiễn được trao tương hỗ và tổng mức khoản tài trợ của công ty xổ số kiến thiết thiết kế do đại diện thay mặt thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai nhận tương hỗ ký xác nhận và phụ trách trước pháp lý.

c) Hóa đơn, chứng từ mua thành phầm & hàng hóa (nếu tương hỗ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tương hỗ bằng tiền) từ thời điểm ngày thứ nhất tháng bốn năm 2020.

3. Trường hợp công ty xổ số kiến thiết thiết kế chi tương hỗ trực tiếp cho những người dân marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động phục vụ những Đk sau:

a) Danh sách người marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động đủ Đk được trao tương hỗ từ công ty xổ số kiến thiết thiết kế do quản trị ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng nhà nước;

b) Hóa đơn, chứng từ mua thành phầm & hàng hóa (nếu tương hỗ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tương hỗ bằng tiền) từ thời điểm ngày thứ nhất tháng bốn năm 2020.

4. Thời gian tương hỗ, mức tương hỗ tối đa cho những người dân marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động (gồm có cả tiền mặt và hiện vật) tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 thực thi theo quy định tại Điểm 4 mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng bốn năm 2020 của nhà nước.

5. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của công ty xổ số kiến thiết thiết kế phụ trách trước pháp lý về tính chất đúng chuẩn, trung thực của những tài liệu, chứng từ quy định tại Điều này. Tài liệu, chứng từ quy định tại Điều này được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ 6 tháng 11 năm 2020 và vận dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

2. Cơ quan thuế những cấp có trách nhiệm phổ cập, hướng dẫn những công ty xổ số kiến thiết thiết kế thực thi theo nội dung Thông tư này.

3. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng quản trị nước;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Tòa án nhân dân tối cao;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước,– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Website nhà nước;– Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;– Các cty thuộc Bộ Tài chính;– Lưu: VT, TCT (VT, CS)

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Xuân Hà


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Thông tư 83/2020/TT-BTC 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Thông tư 83/2020/TT-BTC Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Thông tư 83/2020/TT-BTC Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Thông tư 83/2020/TT-BTC Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or ThamGia Nhóm zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Thông #tư #832020TTBTC