0765562555

Tờ khai đề xuất kiến nghị truy tặng Huy hiệu Đảng

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Tờ khai đề xuất kiến nghị truy tặng Huy hiệu Đảng Chi tiết 2022 được update : 2021-09-09 03:13:04

3637

p. >Mẫu 6A-HHĐ: Tờ khai đề xuất kiến nghị truy tặng Huy hiệu Đảng là biểu mẫu được lập ra vốn để làm khai báo thông tin của người đề xuất kiến nghị  truy tặng Huy hiệu Đảng.

Nội dung trong mẫu tờ khai cần trình diễn những thông tin cơ bản như: Chi bộ, họ tên đảng viên, ngày vào đảng, quê quán. Đây là mẫu tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW. Mời những ban cùng theo dõi trong nội dung bài viết sau này.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————–

TỜ KHAIđề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng

Kính gửi: Chi bộ, ……………………………….

Tôi là:……………………………………………, sinh ngày ……………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………

Là thân nhân của đảng viên …………….từ trần ngày …… tháng …… năm..………

tin tức về đảng viên: ………………………….………………………………………

Ngày vào Đảng……………………………………, công nhận chính thức ngày……

Ngày ghi trong quyết định hành động kết nạp ……………………………………………………

Quê quán ………………………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại ……………………………………………………………………

Trong quy trình phấn đấu rèn luyện ………………. năm trong tổ chức triển khai Đảng tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, Đk được tặng Huy hiệu …. năm tuổi Đảng theo nội dung tại điểm 27.3 Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25 tháng 7 năm năm trong năm này của Ban Chấp hành Trung ương “Thi hành Điều lệ Đảng”.

Đề nghị Chi bộ và những cấp ủy cấp trên tặng Huy hiệu . năm tuổi Đảng cho đảng viên …………

Ghi chú:

(Trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí ở trong Đảng, nếu được kết nạp lại, hoặc có thời hạn gián đoạn không tham gia sinh hoạt đảng thì đảng viên kê khai rõ ràng ở mục ghi chú này).

………………, ngày………tháng …. năm …….

NGƯỜI KHAI(Ký, ghi rõ họ tên)

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

Kính gửi: ………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu …… năm tuổi Đảng cho đảng viên ……………………………….

(có list đề xuất kiến nghị tặng Huy hiệu Đảng kèm theo)

……….., ngày …… tháng …… năm………….. T/M …………………….(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ

Kính gửi: ………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu …… năm tuổi Đảng cho đảng viên ……………………………….

……….., ngày …… tháng …… năm………….. T/M CHI BỘ(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 6A-HHĐ: Tờ khai đề xuất kiến nghị truy tặng Huy hiệu Đảng là biểu mẫu được lập ra vốn để làm khai báo thông tin của người đề xuất kiến nghị  truy tặng Huy hiệu Đảng.

Nội dung trong mẫu tờ khai cần trình diễn những thông tin cơ bản như: Chi bộ, họ tên đảng viên, ngày vào đảng, quê quán. Đây là mẫu tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW. Mời những ban cùng theo dõi trong nội dung bài viết sau này.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————–

TỜ KHAIđề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng

Kính gửi: Chi bộ, ……………………………….

Tôi là:……………………………………………, sinh ngày ……………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………

Là thân nhân của đảng viên …………….từ trần ngày …… tháng …… năm..………

tin tức về đảng viên: ………………………….………………………………………

Ngày vào Đảng……………………………………, công nhận chính thức ngày……

Ngày ghi trong quyết định hành động kết nạp ……………………………………………………

Quê quán ………………………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại ……………………………………………………………………

Trong quy trình phấn đấu rèn luyện ………………. năm trong tổ chức triển khai Đảng tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, Đk được tặng Huy hiệu …. năm tuổi Đảng theo nội dung tại điểm 27.3 Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25 tháng 7 năm năm trong năm này của Ban Chấp hành Trung ương “Thi hành Điều lệ Đảng”.

Đề nghị Chi bộ và những cấp ủy cấp trên tặng Huy hiệu . năm tuổi Đảng cho đảng viên …………

Ghi chú:

(Trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí ở trong Đảng, nếu được kết nạp lại, hoặc có thời hạn gián đoạn không tham gia sinh hoạt đảng thì đảng viên kê khai rõ ràng ở mục ghi chú này).

………………, ngày………tháng …. năm …….

NGƯỜI KHAI(Ký, ghi rõ họ tên)

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

Kính gửi: ………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu …… năm tuổi Đảng cho đảng viên ……………………………….

(có list đề xuất kiến nghị tặng Huy hiệu Đảng kèm theo)

……….., ngày …… tháng …… năm………….. T/M …………………….(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ

Kính gửi: ………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu …… năm tuổi Đảng cho đảng viên ……………………………….

……….., ngày …… tháng …… năm………….. T/M CHI BỘ(Ký, ghi rõ họ và tên)


Bạn đang xem post Tờ khai đề xuất kiến nghị truy tặng Huy hiệu Đảng 2022

Với việc Bạn xem bài Tờ khai đề xuất kiến nghị truy tặng Huy hiệu Đảng Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Tờ khai đề xuất kiến nghị truy tặng Huy hiệu Đảng Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Tờ khai đề xuất kiến nghị truy tặng Huy hiệu Đảng Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc tham gia Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Tờ #khai #đề #nghị #truy #tặng #Huy #hiệu #Đảng