0765562555

Tờ khai tài liệu hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Tờ khai tài liệu hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra New 2022 được update : 2021-09-08 09:44:32

3268

p. >Mẫu số 03/DL-HĐĐT: Tờ khai tài liệu hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra được lập ra vốn để làm kê khai tài liệu hóa đơn, những chứng từ thành phầm & hàng hóa và dịch vụ đẩy ra. 

Đây là mẫu tiên tiến và phát triển nhất theo quy định hiện hành được phát hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do nhà nước phát hành ngày 19/10/2020. Vậy sau này là mẫu tờ khai, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Tờ khai tài liệu hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu số 03/DL-HĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————

TỜ KHAIDỮ LIỆU HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

[01] Kỳ tính thuế: tháng năm hoặc quý năm [02] Tên người nộp thuế: ……………………………………………………….…. [03] Mã số thuế: [04] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………….. [05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Bạn đang xem: Tờ khai tài liệu hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra

Hóa đơn, chứng từ đẩy ra

Tên người tiêu dùng

Mã số thuế người tiêu dùng

Doanh thu chưa tồn tại thuế GTGT

Thuế GTGT

Ghi chú

Tham khảo: Lời chúc ngày Thương binh liệt sỹ 27/7

Số hóa đơn

Ngày, tháng, năm lập hóa đơn

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị ngày càng tăng (GTGT): Tổng 2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: Tổng 3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: Tổng 4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: Tổng

Tổng lệch giá hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế GTGT (*): ………………..

Tổng số thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra (**): …………………………

Tôi cam kết số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước pháp lý về những số liệu đã khai./.

…., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI ĐIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Tờ khai tài liệu hóa đơn theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——–

TỜ KHAIDỮ LIỆU HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

[01] Kỳ tính thuế: tháng……..năm……. hoặc quý …… năm….

[02] Tên người nộp thuế: …………………

Tham khảo: Mẫu tờ khai riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Hóa đơn, chứng từ đẩy ra Tên người tiêu dùng Mã số thuế người tiêu dùng Doanh thu chưa tồn tại thuế GTGT Thuế GTGT Ghi chú Ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn Ngày, tháng, năm lập hóa đơn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị ngày càng tăng (GTGT): Tổng 2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: Tổng 3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: Tổng 4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: Tổng

Tổng lệch giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế GTGT (*): ……………………..

Tổng số thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra (**): ………………………………

Tôi cam kết số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước pháp lý về những số liệu đã khai./.

……, ngày…….. tháng….. năm…..NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Ghi chú:

(*) Tổng lệch giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế GTGT là tổng số số liệu tại cột 6 của dòng tổng của những chỉ tiêu 2, 3, 4.

(**) Tổng số thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra là tổng số số liệu tại cột 7 của dòng tổng số của những chỉ tiêu 2, 3, 4.

Mẫu số 03/DL-HĐĐT: Tờ khai tài liệu hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra được lập ra vốn để làm kê khai tài liệu hóa đơn, những chứng từ thành phầm & hàng hóa và dịch vụ đẩy ra. 

Đây là mẫu tiên tiến và phát triển nhất theo quy định hiện hành được phát hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do nhà nước phát hành ngày 19/10/2020. Vậy sau này là mẫu tờ khai, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Tờ khai tài liệu hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu số 03/DL-HĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————

TỜ KHAIDỮ LIỆU HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

[01] Kỳ tính thuế: tháng năm hoặc quý năm [02] Tên người nộp thuế: ……………………………………………………….…. [03] Mã số thuế: [04] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………….. [05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Bạn đang xem: Tờ khai tài liệu hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra

Hóa đơn, chứng từ đẩy ra

Tên người tiêu dùng

Mã số thuế người tiêu dùng

Doanh thu chưa tồn tại thuế GTGT

Thuế GTGT

Ghi chú

Tham khảo: Lời chúc ngày Thương binh liệt sỹ 27/7

Số hóa đơn

Ngày, tháng, năm lập hóa đơn

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị ngày càng tăng (GTGT): Tổng 2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: Tổng 3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: Tổng 4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: Tổng

Tổng lệch giá hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế GTGT (*): ………………..

Tổng số thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra (**): …………………………

Tôi cam kết số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước pháp lý về những số liệu đã khai./.

…., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI ĐIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Tờ khai tài liệu hóa đơn theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——–

TỜ KHAIDỮ LIỆU HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA

[01] Kỳ tính thuế: tháng……..năm……. hoặc quý …… năm….

[02] Tên người nộp thuế: …………………

Tham khảo: Mẫu tờ khai riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Hóa đơn, chứng từ đẩy ra Tên người tiêu dùng Mã số thuế người tiêu dùng Doanh thu chưa tồn tại thuế GTGT Thuế GTGT Ghi chú Ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn Ngày, tháng, năm lập hóa đơn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị ngày càng tăng (GTGT): Tổng 2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: Tổng 3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: Tổng 4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: Tổng

Tổng lệch giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế GTGT (*): ……………………..

Tổng số thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra (**): ………………………………

Tôi cam kết số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước pháp lý về những số liệu đã khai./.

……, ngày…….. tháng….. năm…..NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Ghi chú:

(*) Tổng lệch giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế GTGT là tổng số số liệu tại cột 6 của dòng tổng của những chỉ tiêu 2, 3, 4.

(**) Tổng số thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra là tổng số số liệu tại cột 7 của dòng tổng số của những chỉ tiêu 2, 3, 4.


Bạn đang tìm hiểu thêm bài Tờ khai tài liệu hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tờ khai tài liệu hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Tờ khai tài liệu hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Tờ khai tài liệu hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or ThamGia Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Tờ #khai #dữ #liệu #hóa #đơn #chứng #từ #hàng #hóa #dịch #vụ #bán