0765562555

Vật lí 9 Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Vật lí 9 Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn FULL 2022 được update : 2021-09-08 17:34:46

3604

Xin chàoVật lí 9 Bài 11 giúp những em học viên lớp 9 giải nhanh được những bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn chương I trang 32.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 11 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Giải bài tập Vật lí 9 bài 11 trang 32 Bài 1 (trang 32 SGK Vật lí 9)

Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Tóm tắt:

Dây nicrom có ρ = 1,1.10-6Ω.m; l = 30m; S = 0,3mm2 = 0,3.10-6m2; U = 220V;

I = ?

Gợi ý đáp án

Ta có:

+ Chiều dài của dây: l=30m

+ Tiết diện dây:

+ Điện trở suất của nicrom:

+ Hiệu điện thế: U=220V

Điện trở của dây dẫn:

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là:

Một bóng đèn khi sáng hơn thường thì sẽ có điện trở R 1 = 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I = 0,6 A. Bóng đèn này được mắc tiếp nối đuôi nhau với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hình 11.1

a) Phải kiểm soát và điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng thường thì?

b) Biến trở này còn có điện trở lớn số 1 là Rb = 30Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng sắt kẽm kim loại tổng hợp nikelin có tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm biến trở này.

Tóm tắt:

RĐ = R1 = 7,5Ω và IĐ đm = I = 0,6A; đèn tiếp nối đuôi nhau biến trở; U = 12V

a) Để đèn sáng thường thì, Rb = R2 = ?

b) Rb max = 30Ω, dây nikelin ρ = 0,4.10-6Ω.m, S = 1mm2 = 1.10-6m2, l = ?

Lời giải:

a) Cách giải 1: Để bóng đèn sáng thường thì thì cường độ dòng điện qua mạch phải đúng là 0,6 A. Khi ấy điện trở tương tự của mạch là:

Theo sơ đồ hình 11.1 thì Rtđ = R1 + R2

Từ đó tính được R2 = Rtđ – R1 = 20 – 7,5 = 12,5Ω

Cách giải 2

Vì đèn và biến trở ghép tiếp nối đuôi nhau nên để đèn sáng thường thì thì Ib = IĐ = IĐ đm = 0,6A và UĐ = UĐ đm = IĐ đm . R1 = 0,6.7,5 = 4,5V

Mặt khác UĐ + Ub = U = 12V → Ub = 12 – UĐ = 12 – 4,5 = 7,5V

Giá trị của biến trở khi này là:

b) Từ công thức suy ra I = 75m

Một bóng đèn có điện trở R 1 = 600Ω được mắc tuy nhiên tuy nhiên với bóng đèn thứ hai có điện trở R 2 = 900Ω vào hiệu điện thế U MN = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng số là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm 2 . Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.

a) Tính điện trở của đoạn mạch MN.

b) Tính hiệu điện thế dặt vào hai đầu của mỗi đèn.

Tóm tắt

Đèn 1: R1 = 600Ω; Đèn 2: R2 = 900Ω; UMN = 220V; dây đồng ρ = 1,7.10-8Ω.m và lMA + lNB = l = 200m; S = 0,2mm2 = 0,2.10-6m2

a) RMN = ?

b) UĐ1 = ?; UĐ2 = ?

Gợi ý đáp án

a)

+ Điện trở của dây nối từ M tới A và từ N tới B là:

+ Điện trở tương tự của hai bóng đèn R1 và R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên là:

+ Điện trở của đoạn mạch MN là

b)

+ Cách 1:

Cường độ dòng điện mạch đó đó là:

=> Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là:

+ Cách 2:

Vì dây nối từ M tới A và từ N tới B coi như một điện trở tổng số bên phía ngoài  mắc tiếp nối đuôi nhau với cụm hai đèn  nên ta có hệ thức:

(Trong số đó – là hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn:

Ta suy ra:

Vậy hiệu điện thế đặt vào hai đầu của mỗi đèn là

Vật lí 9 Bài 11 giúp những em học viên lớp 9 giải nhanh được những bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn chương I trang 32.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 11 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Giải bài tập Vật lí 9 bài 11 trang 32 Bài 1 (trang 32 SGK Vật lí 9)

Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Tóm tắt:

Dây nicrom có ρ = 1,1.10-6Ω.m; l = 30m; S = 0,3mm2 = 0,3.10-6m2; U = 220V;

I = ?

Gợi ý đáp án

Ta có:

+ Chiều dài của dây: l=30m

+ Tiết diện dây:

+ Điện trở suất của nicrom:

+ Hiệu điện thế: U=220V

Điện trở của dây dẫn:

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là:

Một bóng đèn khi sáng hơn thường thì sẽ có điện trở R 1 = 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I = 0,6 A. Bóng đèn này được mắc tiếp nối đuôi nhau với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hình 11.1

a) Phải kiểm soát và điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng thường thì?

b) Biến trở này còn có điện trở lớn số 1 là Rb = 30Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng sắt kẽm kim loại tổng hợp nikelin có tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm biến trở này.

Tóm tắt:

RĐ = R1 = 7,5Ω và IĐ đm = I = 0,6A; đèn tiếp nối đuôi nhau biến trở; U = 12V

a) Để đèn sáng thường thì, Rb = R2 = ?

b) Rb max = 30Ω, dây nikelin ρ = 0,4.10-6Ω.m, S = 1mm2 = 1.10-6m2, l = ?

Lời giải:

a) Cách giải 1: Để bóng đèn sáng thường thì thì cường độ dòng điện qua mạch phải đúng là 0,6 A. Khi ấy điện trở tương tự của mạch là:

Theo sơ đồ hình 11.1 thì Rtđ = R1 + R2

Từ đó tính được R2 = Rtđ – R1 = 20 – 7,5 = 12,5Ω

Cách giải 2

Vì đèn và biến trở ghép tiếp nối đuôi nhau nên để đèn sáng thường thì thì Ib = IĐ = IĐ đm = 0,6A và UĐ = UĐ đm = IĐ đm . R1 = 0,6.7,5 = 4,5V

Mặt khác UĐ + Ub = U = 12V → Ub = 12 – UĐ = 12 – 4,5 = 7,5V

Giá trị của biến trở khi này là:

b) Từ công thức suy ra I = 75m

Một bóng đèn có điện trở R 1 = 600Ω được mắc tuy nhiên tuy nhiên với bóng đèn thứ hai có điện trở R 2 = 900Ω vào hiệu điện thế U MN = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng số là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm 2 . Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.

a) Tính điện trở của đoạn mạch MN.

b) Tính hiệu điện thế dặt vào hai đầu của mỗi đèn.

Tóm tắt

Đèn 1: R1 = 600Ω; Đèn 2: R2 = 900Ω; UMN = 220V; dây đồng ρ = 1,7.10-8Ω.m và lMA + lNB = l = 200m; S = 0,2mm2 = 0,2.10-6m2

a) RMN = ?

b) UĐ1 = ?; UĐ2 = ?

Gợi ý đáp án

a)

+ Điện trở của dây nối từ M tới A và từ N tới B là:

+ Điện trở tương tự của hai bóng đèn R1 và R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên là:

+ Điện trở của đoạn mạch MN là

b)

+ Cách 1:

Cường độ dòng điện mạch đó đó là:

=> Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là:

+ Cách 2:

Vì dây nối từ M tới A và từ N tới B coi như một điện trở tổng số bên phía ngoài  mắc tiếp nối đuôi nhau với cụm hai đèn  nên ta có hệ thức:

(Trong số đó – là hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn:

Ta suy ra:

Vậy hiệu điện thế đặt vào hai đầu của mỗi đèn là


Bạn đang đọc post Vật lí 9 Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn 2022

Với việc Bạn đọc post Vật lí 9 Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Vật lí 9 Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Vật lí 9 Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or ThamGia Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Vật #lí #Bài #Bài #tập #vận #dụng #định #luật #Ôm #và #công #thức #tính #điện #trở #của #dây #dẫn