0765562555

Sở đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm năm năm ni 2021-08-08 23:03:39

Bo de thi hoc ki 2 mon Toan lop 3

Sở đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 lấy đáp án edu.vualike.com xin gửi tặng quý thầy gia sư và nhiều em HS Sở đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 niên học tập năm năm ni – 2017 theo Thông tư 22. Sở đề thi lấy đáp án kèm theo và chỉ dẫn giải còn nữa tới từng đề góp nhiều em HS ôn tập, càng ngày càng trở nên tăng kĩ năng và kĩ năng chuẩn bị sẵn sàng tới bài chưng vứt thi cuối học tập kì 2 đạt hiệu trái thoáng mát rãi lớn to số 1. Sau phía trên, mời quý thầy cô và nhiều em HS nằm vào mò hiểu đề thi. Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 theo Thông tư 22 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 ngôi trường tè học tập Vân Xuân, Vĩnh Phúc năm năm năm ni – 2017 Đề thi học tập kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 năm năm năm ni – 2017 Đề số một PHÒNG GD & ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG TH VÂN XUÂN Họ thương hiệu HS:……………………………. ……………………………………………………… Lớp: ………………………………………. KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 2 Năm học tập: năm năm ni – 2017 Môn: Toán – lớp 3 (Thời gian thực hiện bài chưng vứt: 40 phút) Ngày giới thiệu: ………………………….. Câu một: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: a) Số tức thì lập tức liền sau của 39 999 là: A. 40 000 B. 40 998 C. 39 998 D. 40 100 b) Số thoáng mát rãi lớn to số 1 vào không ít số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là: A. 8 576 B. 8 756 C. 8 765 D. 8 675 Câu 2: Hình vuông lấy cạnh 9cm. Diện tích hình vuông vắn là: A. 36cm2 B. 81cm C. 81cm2 D. 36cm Câu 3: Hình chữ nhật ABCD lấy chiều mạn tính 6 centimet, chiều thoáng mát rãi lớn 4 centimet. Chu vi của hình chữ nhật là: A. 10 centimet B. song mươi centimet C. 24 cm2 D. 24 centimet Câu 4: Đặt tính rồi tính: a) 3250 – 324 b) 84 695 – 2 367 c) một 041 x 7 d) 24 672 : 6 Câu 5: Khoanh vào hiệu trái đúng: Số phù hợp mong muốn thiết điền vào khu vực chấm nhằm 6m 7cm = …… centimet là: A. 67 B. 607 centimet C. 670 D. 607 Câu 6. Tìm x: a) x – 357 = 4 236 ………………………………… b) x : 7 = 4214……………………………………. Câu 7: Viết nhiều số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo trình tự động kể từ thoáng mát rãi lớn to tới con chiếc nhỏ phỏng là: …………………………………………………………………….. Câu 8: Một nhóm người công nhân cần sửa quãng đàng mạn tính 4 215 m, nhóm này sẽ sửa được một/3 quãng đàng. Hỏi nhóm người công nhân này còn cần sửa bao lăm mét đàng nữa? Bài giải ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. Câu 9: Một hình chữ nhật lấy chiều thoáng mát rãi lớn 8m, Chiều mạn tính ra chẳng những thế nữa chiều thoáng mát rãi lớn 13m. Chu vi hình chữ nhật này là bao lăm mét? Trả lời: Chu vi hình chữ nhật này là: ………………… Câu 10: Túi loại nhất đựng được 18 kilogam gạo, túi loại nhì đựng được cấp 3 lần túi loại nhất. Hỏi cả nhì túi đựng được toàn bộ bao lăm kilogam gạo? Bài giải ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. Đề số 2 Câu một: (một,0 điểm). Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: (Mức một) a) Số tức thì lập tức liền sau của 42 099 là: A. 42 100 B. 42 098 C. 43 099 D. 43 100 b) Số thoáng mát rãi lớn to số 1 vào không ít số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là: A. 8 576 B. 8 756 C. 8 765 D. 8 675 c) một giờ 15 phút = … phút A. 115 phút B. 615 phút C. 65 phút D. 75 phút d) Ngày 28 mon bốn là loại sáu. Ngày 4 mon 5 là loại mấy? A. Thứ tư B. Thứ năm C. Thứ bảy D. Chủ nhật Câu 2: (một,0 điểm). Điền lốt: > < = (Mức 1) a) 76 635 … 76 653 b)18 536 … 17 698 c) 47 526 … 47 520 + 6 b)92 569 … 92 500 + 70 Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. (Mức 2) a) Diện tích của hình chữ nhật là: A. 24 cm2 B. 24cm C. 20 cm2 D. 20 cm b) Chu vi của hình chữ nhật là: A. 10 cm B. 20cm C. 24 cm2 D. 24 cm Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (Mức 1) A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2) a) 27 684 + 11 023 b) 84 695 – 2 367 c) 1 041 x 7 d) 24 672 : 6 Câu 6: (1,0 điểm).Tính giá trị của biểu thức: (Mức 2) a). 229 + 126 x 3 = ………………… b). (9 759 – 7 428) x 2 = ……………………. = ………………… = ……………………. Câu 7: (1,0 điểm). Tìm X: (Mức 2) a). X x 6 = 2 412 b). X : 3 = 1 824 ……………………………. ………………………………………………………………. ………………………………… Câu 8: (2,0 điểm). (Mức 3) Một người đi ô tô trong 2 giờ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ người đó đi ô tô đi được bao nhiêu kí- lô- mét? Đề số 3 A. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu 1. Số liền sau của 35789 là: (M1 – 0,5đ) A. 35787 B. 35788 C. 35780 D. 35790 Câu 2. Mỗi quyển vở giá 3500 đồng. Lan mua 4 quyển vở hết số tiền là: (M1 – 0,5đ) A. 15000 đồng B. 14000 đồng C. 7500 đồng D. 13000 đồng Câu 3. Một hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 8cm. Chu vi của hình chữ nhật đó là: (M1 – 0,5đ) A. 46 cm B. 14 cm C. 120 cm D. 46 cm2 Câu 4. Diện tích của hình A là: (M3 – 0,5đ) A. 9 cm2 B. 10 cm2 C. 11 cm2 D. 11 cm Câu 5. Tính: 750 g : 5 + 850g = …..g Số cần điền vào chỗ chấm là: (M2 – 0,5đ) A. 150g B. 170g C. 95 g D. 1000 g Câu 6. Chu vi hình vuông là 20 m cạnh của chúng là: (M3 – 0,5đ) A. 80m B. 5m C. 4m D. 16m Câu 7. Tìm số bị chia, biết số chia là 3, thương là 18, số dư là số dư lớn nhất có thể có. (M4 – 1đ) A. 56 B. 54 C. 52 D. 50 II. Tự luận: (6 điểm) Bài 1: Đặt tính rồi tính: (M1 – 2đ) 36807 + 53069 10814 x 6 76483 – 15456 92648 : 4 Bài 2. a. Tìm X: b. Tính giá trị biểu thức: (M2 – 1đ) x : 5 = 2 645 – 1805 46 840 – 850 x 7 Bài 3. 28m vải may được 7 bộ quần áo như nhau. Hỏi may 16 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải? (M3 – 2đ) Bài 4. Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 6 thì bằng 33 cộng với 15. (M4 – 1đ) Đề số 4 PHẦN I: Trắc nghiệm: (5 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Câu 1. Số 54 175 đọc là: A. Năm tư nghìn một trăm bảy lăm.B. Năm mươi tư nghìn bảy trăm mười lăm.C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm.D. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy lăm. Câu 2. Số liền sau của số 68457 là: A. 68467 B. 68447 C. 68456 D. 68458 Câu 3. Các số 48617; 47861; 48716; 47816 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: A . 48617; 48716; 47861; 47816B . 48716; 48617; 47861; 47816C . 47816; 47861; 48617; 48716D . 48617; 48716; 47816; 47861 Câu 4. Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số là: A. 11000 B. 10100 C. 10010 D. 10001 Câu 5. Kết quả của phép cộng 36528 + 49347 là: A. 75865 B. 85865 C. 75875 D. 85875 Câu 6. Kết quả của phép trừ 85371 – 9046 là: A. 76325 B. 86335 C. 76335 D. 86325 Câu 7. Mẹ mua 12 quả cam. Mẹ biếu bà 3 quả, mẹ để phần bố số cam. Số còn lại mẹ chia đều cho 2 anh em. Hỏi mỗi anh em được bao nhiêu quả cam? A. 4 quả B. 1 quả C. 3 quả D. 2 quả Câu 8. Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu? A. 3 cm B. 12 cm C. 4 cm D. 36 cm PHẦN II: Trình bày bài giải các bài toán: (5 điểm) Câu 1. Đặt tính rồi tính: 21628 x 3 15250: 5 Câu 2. Điền dấu > < =? 1km … 985 m 60 phút … một giờ 797 milimet … một m 987 g … một kilogam Câu 3. Một người đi cỗ vào 6 phút đi được 480 m. Hỏi vào 9 phút người kia đi được bao lăm mét đàng? (Quãng đàng vào cụ thể từng phút đi đều như nhau) Câu 4. Tìm số lấy 2 chữ số. Nếu lấy 2 chữ số của số kia nhân cùng nhau ta được 54, hiểu rõ lấy vào bản thân một chữ số là 6. Vậy số mong muốn thiết mò là: …………………………………………………… Đề số 5 Câu một: Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu trái đúng: (M1 – 0.5) Số tức thì lập tức liền sau của số 54 829 là: A. 54 828. B. 54 839. C. 54 830. D. 54 819. Câu 2: 2m 2cm = … centimet. Số phù hợp điền vào khu vực trống là: (M2- 0.5) A. 4 centimet. B. 22 centimet. C. 202 centimet. D. 220 centimet. Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (M1- 0.5) II: Hai IV: Bốn IV: Sáu V: Năm X: Mười VI: Sáu XI: Chín IX: Chín Câu 4: Hình vuông lấy cạnh 3cm. Diện tích hình vuông vắn là: (M1 – 0.5) A. 6cm2 B. 9cm C. 9cm2 D. 12cm Câu 5: Kết trái của phép phân bổ 4525 : 5 là: (M1- 0.5) A. 405 B. 95 C. 905 D. 9025 Câu 6: Đặt tính rồi tính: (M2 – một) 16 427 + 8 109 93 680 – 7 2451 724 x 5 21847 : 7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 7: Tính: ( M1 – 0.5) 8 x 7 = ……… 9 x 9 = ………. 54 : 6 = ……… 72 : 8 = …….. Câu 8: Bốn nhiều bạn đọc Xuân, Hạ, Thu, Đông lấy lượng theo trình tự động là 33kg, 37kg, 35kg, 39kg. Dựa vào số liệu bên trên hãy bố trí lượng của khá nhiều nhiều bạn đọc theo trình tự động tăng dần dần. (M3 – một) ………………………………………………………………………………………………. Câu 9: Hình mặt lấy ………góc vuông (M1 – 0.5) và …….góc ko vuông. Câu 10: Lan lấy 5000 đồng, Mai lấy số chi phí cấp 3 lần số chi phí bạc Lan. Vậy số chi phí Mai lấy là: (M2 – 0.5) A. 8000 đồng B. 3000 đồng C. 15 000 đồng D. 18 000 đồng Câu 11: Vẽ hình trụ trụ tâm O, 2 lần bán kính MN = 6cm. (M2 – một) ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. Câu 12: 45 chiếc ghế được xếp thành 5 món đồ dùng. Hỏi 60 chiếc ghế như thế xếp được thành mấy món đồ dùng? (M3 – 2) ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. Câu 13: Tính sớm chóng: (M4 – một) 4 x 126 x 26 134 x 100 + 250 x 100 – 84 x 100………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. Bảng ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22 Mạch kĩ năng và kĩ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức một Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Số học tập: phép cùng, phép trừ lấy ghi nhớ ko liên tiếp và ko thiệt nhì lần vào phạm vi 10 000 và 100 000; Nhân, phân bổ số mang lại năm chữ số cùng với 9 tới) số lấy vào bản thân một chữ số. Làm quen nằm vào cùng với số La Mã và bảng đo đếm số liệu dễ dàng. Số câu 4 một một một 6 một Số điểm 2 một một một 4 một Đại lượng và đo đại lượng: Đổi, phân tích nhiều đơn mùi vị đo độ mạn tính; lượng; biết đơn mùi vị đo dung tích s quy hoạnh S (cm2); ngày, mon, năm, coi lịch, coi đồng hồ đeo tay thời trang nước; nhhận biết vào số những những vào mỗi loại chi phí VN. Số câu 2 2 Số điểm một một Yếu tố hình học tập: góc vuông; góc ko vuồng; hình chữ nhật, hình vuông vắn, chu vi, dung tích s quy hoạnh S; hình trụ trụ, tâm, nửa 2 lần bán kính, 2 lần bán kính. Số câu 2 một 3 Số điểm một một 2 Giải vướng mắc bởi vì thế nhì phép tính Số câu một một Số điểm 2 2 Tổng Số câu 6 4 một một một 11 2 Số điểm 3 3 một 2 một 7 3

Nguồn Sở đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm năm năm ni

2021-08-08 23:03:39 #Sở #đề #thi #học tập #kì #môn #Toán #lớp #năm