0765562555

Sở đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3-4-5 năm 2017-2018 lấy đầy đủ tệp tin nghe và đáp án (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-08 22:03:23

Bo de thi hoc ky 2 mon Tieng Anh lop

Sở đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3-4-5 năm 2017-2018 lấy đầy đủ tệp tin nghe và đáp án là tư liệu mò hiểu hữu ích dành riêng biệt tới những thầy gia sư. Với tư liệu này nối tiếp góp thầy cô lại lấy tư liệu chuẩn bị sẵn sàng tới việc ra đề thi học tập kì 2. Quý bố mẹ trọn vẹn tuy rằng thế cho dù chuyên chở về tư liệu nhằm chỉ dẫn con chiếc em của chính bản thân bản thân ôn tập nhằm mục đích càng ngày càng trở nên tăng kĩ năng và kĩ năng chuẩn bị sẵn sàng tới bài chưng vứt thi cuối học tập kì 2 đạt hiệu trái rất chất lượng. Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (bao gồm tệp tin nghe và đáp án) Họ và thương hiệu HS:…………………… Lớp:……..Trường TH …………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3 (4T/tuần) NĂM HỌC 2017-2018 Thời gian: song mươi phút (Tờ một) Marks: Listening Reading and writing Speaking Total Q..một Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q.. 9 Q10 PART một. LISTENING (song mươi minutes) Question một: Listen and number. (một pt) Question 2. Listen and write T (True) or F (False)(1pt). một. Mai has a cát, a dog and a parrot. 2. The cát is on the table. 3. The dog is under the bed. 4. The rabbits are in the garden. Question 3. Listen and draw the line. There is an example.(một pt) Question 4. Listen and tick. (một pt) Question 5. Listen and complete. (1pt) một. The ……………is large. 2. I have a new………………. 3. My sister is……………………. 4. I lượt mến ……………………….days Còn tiếp… Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 (bao gồm tệp tin nghe và đáp án) Họ và thương hiệu HS:…………………… Lớp:……..Trường TH …………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4 (4T/tuần) NĂM HỌC 2017-2018 Thời gian: song mươi phút (Tờ một) Marks: Listening Reading and writing Speaking Total Q..một Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q.. 9 Q10 PART một. LISTENING ( song mươi minutes) Question một: Listen and number. (một pt) Question 2. Listen and write T (True) or F (False)as examples(1pt). một. How much is this jacket? 2. The yellow jumper is seventy thousand dong. 3. How much are these skirts? 4. The sandals are one hundred thousand dong. Question 3. Listen and draw the line. There is an example.(một pt) Question 4. Listen and tick. (một pt) Question 5. Listen and complete. (1pt) một. I want to go to the zoo because I want to see………………………….. 2. My brother does not lượt mến crocodiles because they are………………………. 3. The………………………… are beautiful. 4. Some…………………..animals are wonderful. Còn tiếp… Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 (bao gồm tệp tin nghe và đáp án) Họ và thương hiệu HS:…………………… Lớp:……..Trường TH …………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN TIẾNG ANH- LỚP 5 (4T/tuần) NĂM HỌC 2017-2018 Thời gian: song mươi phút (Tờ một) Marks: Listening Reading and writing Speaking Total Q..một Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q.. 9 Q10 PART I. LISTENING (song mươi minutes) Question một. Listen and number. (một pt) Question 2. Listen and write T (True) or F (False).(1pt) một. What would you lượt mến to eat ? I’d lượt mến an hãng phát triển apple, please. 2. What would you lượt mến to drink? I’d lượt mến a glass of milk, please. 3. How many eggs do you eat every week? I eat four a week. 4. How much water do you drink? I drink four bottles a day. Question 3. Listen and circle a or b. (1pt) một. What will the weather be lượt mến tomorrow? It will be…………………………. and………………………… a. cold, cloudy b. cool, windy 2. What’s spring lượt mến in your country? It’s usually……………………….and………………………….. a. cold, foggy b. cool, foggy 3. What’s autumn lượt mến in your country? It’s usually……………………….and………………………….. a. cool, windy b. cool, stormy 4. What’s winter lượt mến in your country? It’s usually……………………….and………………………….. a. cold, windy b. cool, windy Question 4. Listen and tick. (một pt) Opposite the pharmacy Between the supermarket and the cinema Next to the stadium Go along the street and turn left một. The museum 2. The supermarket 3. The bus stop 4. The post office Question 5. Listen and write one word in each box. (1pt) How can they get there? By…………. một. Akiko 2. Tony 3. Mai 4. Linda Mời nhiều nhiều bạn đọc chuyên chở về nhằm coi còn nữa nội dung còn nữa

Post Sở đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3-4-5 năm 2017-2018 lấy đầy đủ tệp tin nghe và đáp án (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-08 22:03:23 #Sở #đề #thi #học tập #kỳ #môn #Tiếng #Anh #lớp #năm #lấy #đầy đủ #tệp tin #nghe #và #đáp #án #ADS