0765562555

Kinh nghiệm Thông tư 119/năm trước đó/TT-BTC cải cách, đơn thuần và giản dị những thủ tục hành chính về thuế New 2022

Người dùng đang Search từ khóa Chia Sẻ Hướng dẫn HD Thông tư 119/năm trước đó/TT-BTC cải cách, đơn thuần và giản dị những thủ tục hành chính về thuế Free trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 19:42:50

3955

Lượt xem:
2.843

Ngày 25/08/năm trước đó Bộ Tài chính ban hàng Thông tư 119/năm trước đó/TT-BTC nhằm mục đích cải cách, đơn thuần và giản dị hoá những thủ tục hành chính về thuế, thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 9 năm năm trước đó……

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Tải Thông tư về tại đây:              Thông tư 119.năm trước đó.TT-BTC

 

         BỘ TÀI CHÍNH                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 119/năm trước đó/TT-BTC                                                                             Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 25 tháng  8 năm năm trước đó

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,¬¬ Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC ngày 31/3/năm trước đó và Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/6/năm trước đó của Bộ Tài chính để cải cách, đơn thuần và giản dị những thủ tục hành chính về thuế

            Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 thời gian năm 2012;

            Căn cứ Luật Thuế giá trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó;

            Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế;

            Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều Luật Thuế giá trị ngày càng tăng;

            Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ và Nghị định số 04/năm trước đó/NĐ-CP ngày 17/01/năm trước đó sửa đổi, tương hỗ update Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010;

            Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

            Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

            Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

            Thực hiện cải cách, đơn thuần và giản dị những thủ tục hành chính về thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, tương hỗ update một số trong những nội dung như sau:

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số trong những điều của của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước như sau:

1. Ban hành kèm theo Thông tư này bộ sưu tập sau:

a) Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho những người dân nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho những người dân nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

b) Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra (mẫu số 01-1/GTGT) thay thế cho mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra (mẫu số 01-1/GTGT) phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

c) Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT) thay thế cho mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT) phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

d) Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho những người dân nộp thuế mua và bán, chế tác vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho những người dân nộp thuế mua và bán, chế tác vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT) phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

đ) Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra (mẫu số 04-1/GTGT) thay thế cho mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra (mẫu số 04-1/GTGT) phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

e) Mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01-1/LPTB) thay thế mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01-1/LPTB) phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

g) Mẫu Tờ khai thuế thu nhập thành viên dành riêng cho thành viên có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản (mẫu số 11/KK-TNCN) thay thế cho mẫu Tờ khai thuế thu nhập thành viên dành riêng cho thành viên có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản (mẫu số 11/KK-TNCN) phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

2. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng tháng, quý vận dụng phương pháp khấu trừ thuế:

– Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng theo mẫu số 01/GTGT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra theo mẫu số 01-1/GTGT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê số thuế giá trị ngày càng tăng đã nộp của lệch giá marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT phát hành kèm theo Thông tư này.

– Bảng phân loại thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho những địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc hông thực thi hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư này”.

3. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a, d, đ và e khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi điểm a khoản 8 Điều 11 như sau:

“a) Khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí đại lý

– Người nộp thuế là đại lý bán thành phầm hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua thành phầm & hàng hóa theo như hình thức bán, mua giá chuẩn hưởng hoa hồng hông phải khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; thành phầm & hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với lệch giá hoa hồng đại lý được hưởng.

– Đối với những hình thức đại lý khác thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán thành phầm đại lý; thành phầm & hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.”

b) Sửa đổi điểm d, đ, e khoản 8 Điều 11 như sau:

“d) Người nộp thuế marketing thương mại dịch vụ cho thuê tài chính hông phải nộp Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với dịch vụ cho thuê tài chính. Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế riêng với những tài sản cho cty khác thuê mua tài chính.

đ) Khai thuế riêng với những người nộp thuế có hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất, nhập khẩu uỷ thác thành phầm & hàng hóa:

Người nộp thuế nhận xuất, nhập khẩu ủy thác thành phầm & hàng hóa hông phải khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với thành phầm & hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác (trong trường hợp hợp đồng ủy thác hông có nội dung ủy thác về thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thuế GTGT thay cho đối tượng người dùng ủy thác) nhưng phải khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với thù lao ủy thác được hưởng.

e) Việc lập những Bảng kê thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào, đẩy ra kèm theo Tờ khai thuế gửi cho cơ quan thuế trong một số trong những trường hợp được thực thi như sau:

– Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ marketing thương mại nhỏ lẻ trực tiếp cho đối tượng người dùng tiêu dùng như: điện, nước, xăng, dầu, dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, mua, bán vàng, bạc, đá quý, bán thành phầm hóa, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế GTGT và marketing thương mại nhỏ lẻ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng khác thì được kê khai tổng hợp lệch giá marketing thương mại nhỏ lẻ, hông phải kê khai theo từng hóa đơn.

– Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua lẻ, bảng kê tổng hợp được lập theo từng nhóm món đồ, dịch vụ cùng thuế suất, hông phải kê rõ ràng theo từng hóa đơn.

– Đối với cơ sở marketing thương mại ngân hàng nhà nước có những cty trực thuộc tại cùng địa phương thì những cty trực thuộc phải lập Bảng kê thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào, đẩy ra để lưu tại cơ sở chính. Khi tổng hợp lập Bảng kê thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào, đẩy ra, cơ sở chính chỉ tổng hợp theo số tổng hợp trên Bảng kê của những cty phụ thuộc”.

c) Bãi bỏ nội dung tại khoản 12 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

4. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi, tương hỗ update điểm b.2.1, khoản 2 Điều 16 như sau:

“b.2) Hồ sơ khai quyết toán

b.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm; thu nhập từ đại lý xổ số kiến thiết; thu nhập từ bán thành phầm đa cấp khai quyết toán thuế  trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN phát hành kèm theo Thông tư này.

– Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN phát hành kèm theo Thông tư này.

– Phụ lục mẫu số 09-3/PL-TNCN phát hành kèm theo Thông tư này nếu có Đk giảm trừ gia cảnh cho những người dân phụ thuộc.

– Phụ lục mẫu số 09-4/PL-TNCN phát hành kèm theo Thông tư này.

– Bản chụp những chứng từ chứng tỏ số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở quốc tế (nếu có). Cá nhân cam kết phụ trách về tính chất đúng chuẩn của những thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức triển khai trả thu nhập hông cấp giấy khấu trừ thuế cho thành viên do tổ chức triển khai trả thu nhập đã chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí thì cơ quan thuế vị trí căn cứ cơ sở tài liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho thành viên mà hông nên phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp quốc tế, cơ quan thuế quốc tế hông cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế trọn vẹn có thể nộp bản chụp Giấy ghi nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng nhà nước riêng với số thuế đã nộp ở quốc tế có xác nhận của người nộp thuế.

– Bản chụp những hóa đơn, chứng từ chứng tỏ khoản góp phần vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

– Trường hợp thành viên nhận thu nhập từ những tổ chức triển khai Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ quốc tế phải có tài năng liệu chứng tỏ hoặc xác nhận về số tiền đã trả của cty, tổ chức triển khai trả thu nhập ở quốc tế kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN phát hành kèm theo Thông tư này.”

b) Sửa đổi dấu cộng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai, điểm c.2.1, khoản 2 Điều 16 như sau:

“- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình tại tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập đó. Trường hợp thành viên có thay đổi nơi thao tác và tại tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập ở đầu cuối có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập ở đầu cuối. Trường hợp thành viên có thay đổi nơi thao tác và tại tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập ở đầu cuối hông tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân mình thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi thành viên cư trú (nơi Đk thường trú hoặc tạm trú).”

c) Sửa đổi, tương hỗ update điểm b.1, khoản 6 Điều 16 như sau:

“b) Hồ sơ khai thuế và hồ sơ miễn thuế

b.1) Đối với thừa kế, quà tặng là bất động sản, hồ sơ khai thuế thực thi theo phía dẫn tại tiết b.1, khoản 3 Điều này. Riêng Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền bất động sản thay thế bằng bản chụp sách vở pháp lý chứng tỏ quyền được trao thừa kế, quà tặng và thành viên cam kết phụ trách vào bản chụp đó.

Trường hợp nhóm thành viên nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản và làm thủ tục đồng sở hữu thì thành viên đại diện thay mặt thay mặt khai thuế, những thành viên khác ký tên xác nhận vào tờ khai mà hông bắt buộc từng thành viên phải khai thuế. Cơ quan thuế vị trí căn cứ tờ khai để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế riêng cho từng thành viên nhận thừa kế, quà tặng.”

d) Sửa đổi, tương hỗ update điểm c, khoản 6, Điều 16 như sau:

“c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

– Cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (gồm có cả nhà tại, khu công trình xây dựng xây dựng hình thành trong tương lai) nộp hồ sơ khai thuế theo phía dẫn tại điểm c, khoản 3 Điều này.

– Cá nhân nhận thu nhập từ thừa kế, quà tặng là sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, phần vốn góp nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành doanh nghiệp phát hành sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, doanh nghiệp có phần vốn góp. Trường hợp thành viên đồng thời nhận thừa kế, quà tặng của nhiều loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, phần vốn góp thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi thành viên cư trú (nơi Đk thường trú hoặc tạm trú).

– Cá nhân nhận thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là tài sản khác nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ”.

5. Bổ sung điểm b, Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà, đất

– Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 01/LPTB phát hành kèm theo Thông tư này;

– Giấy tờ chứng tỏ nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp;

– Giấy tờ hợp pháp về việc chuyển giao tài sản ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản;

– Các sách vở chứng tỏ tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc đối tượng người dùng hông phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

Riêng riêng với trường hợp tài sản nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản thì hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ hông nên phải có tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 01/LPTB nêu trên. Cơ quan thuế vị trí căn cứ Tờ khai thuế thu nhập thành viên theo mẫu số 11/KK-TNCN để tính số tiền lệ phí trước bạ phải nộp của chủ tài sản và ra thông tin theo mẫu 01-1/LPTB phát hành kèm theo Thông tư này”.

6. Sửa đổi, tương hỗ update khổ thứ hai, 3, 4 khoản 11 Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Số thuế Hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm do tạm ngừng, nghỉ marketing thương mại được xác lập như sau:

Trường hợp Hộ nộp thuế khoán nghỉ liên tục từ trọn 01 (một) tháng (từ thời điểm ngày mùng 01 đến hết ngày ở đầu cuối của tháng đó) trở lên được giảm 1/3 số thuế phải nộp của quý; tương tự nếu nghỉ liên tục trọn 02 (hai) tháng trở lên được giảm 2/3 số thuế phải nộp của quý, nếu nghỉ trọn quý được giảm toàn bộ số thuế phải nộp của  quý. Trường hợp Hộ nộp thuế khoán tạm ngừng, nghỉ marketing thương mại hông trọn tháng thì hông được giảm thuế khoán phải nộp của tháng.

Trường hợp trong thời hạn nghỉ marketing thương mại, Hộ nộp thuế khoán vẫn marketing thương mại thì phải nộp thuế theo thông tin của cơ quan thuế.”

7. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

a) Bổ sung khoản 1 Điều 22 như sau:

“1. Nguyên tắc khai thuế.

Hộ mái ấm gia đình, thành viên có tài năng sản cho thuê thuộc đối tượng người dùng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông tin của cơ quan thuế.

Riêng riêng với hộ mái ấm gia đình, thành viên có tài năng sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì hông phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế hông thực thi cấp hóa đơn lẻ riêng với trường hợp này”

b) Sửa đổi điểm b, khoản 5 Điều 22 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“5. Thời hạn nộp thuế

b) Đối với hình thức khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế”.

8. Sửa đổi, tương hỗ update khổ thứ 6, 7, 8, 9 khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Kho bạc nhà nước có trách nhiệm phối hợp ngặt nghèo với cơ quan thuế đồng cấp trong việc khấu trừ thu thuế GTGT những khu công trình xây dựng xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa phận, đồng thời hạch toán thu ngân sách nhà nước riêng với số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc:

Công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnh nào, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ tiến hành hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh đó.

Đối với những khu công trình xây dựng liên tỉnh thì chủ góp vốn đầu tư phải tự xác lập lệch giá khu công trình xây dựng rõ ràng theo từng tỉnh gửi Kho bạc nhà nước để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngân sách cho từng tỉnh.

Đối với những khu công trình xây dựng liên huyện, nếu xác lập được lệch giá khu công trình xây dựng rõ ràng theo từng huyện, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ tiến hành Kho bạc Nhà nước hạch toán vào thu ngân sách của từng huyện tương ứng với số phát sinh lệch giá khu công trình xây dựng. Đối với những khu công trình xây dựng liên huyện mà hông xác lập được đúng chuẩn lệch giá khu công trình xây dựng rõ ràng theo từng địa phận huyện, thì chủ góp vốn đầu tư xác lập tỷ suất lệch giá của khu công trình xây dựng trên từng địa phận gửi KBNN thực thi khấu trừ thuế GTGT, trường hợp chủ góp vốn đầu tư hông xác lập được tỷ suất lệch giá của khu công trình xây dựng trên từng địa phận thì giao Cục trưởng Cục thuế xem xét quyết định hành động.”

9. Bãi bỏ nội dung tại Khoản 2 Điều 29 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Điều 2. Sửa đổi, tương hỗ update những khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi Luật Thuế thu nhập thành viên, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên như sau:

“Điều 1. Người nộp thuế

Người nộp thuế là thành viên cư trú và thành viên hông cư trú theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập thành viên, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập thành viên (sau này gọi tắt là Nghị định số 65/2013/NĐ-CP), có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập thành viên và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.

Phạm vi xác lập thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

Đối với thành viên cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, hông phân biệt nơi trả thu nhập;

Đối với thành viên là công dân của vương quốc, vùng lãnh thổ đã ký kết kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế riêng với nhiều chủng loại thuế đánh vào thu nhập và là thành viên cư trú tại Việt Nam thì trách nhiệm và trách nhiệm thuế thu nhập thành viên được xem từ thời điểm tháng đến Việt Nam trong trường hợp thành viên lần thứ nhất xuất hiện tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được xem đủ theo tháng) hông phải thực thi những thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực thi hông thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai vương quốc.

Đối với thành viên hông cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, hông phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”

Điều 3. Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị ngày càng tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều Luật Thuế giá trị ngày càng tăng như sau:

1. Bổ sung điểm g khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“g) Cơ sở marketing thương mại hông phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu  thành phầm & hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía quốc tế trả lại. Khi cơ sở marketing thương mại bán thành phầm hóa bị trả lại này trong trong nước thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“4. Giá tính thuế riêng với thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như thành phầm & hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quy trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, marketing thương mại hoặc thành phầm & hàng hóa, dịch vụ do cơ sở marketing thương mại xuất hoặc phục vụ sử dụng phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thì hông phải tính, nộp thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định và thắt chặt (tài sản cố định và thắt chặt tự làm) để phục vụ sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành xong, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao, cơ sở marketing thương mại hông phải lập hóa đơn. Thuế GTGT nguồn vào hình thành nên tài sản cố định và thắt chặt tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, thành phầm & hàng hóa dưới hình thức cho vay vốn ngân hàng, cho mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và những chứng từ tương quan đến thanh toán giao dịch thanh toán thích hợp, cơ sở marketing thương mại hông phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.

Ví dụ 24: Đơn vị A là doanh nghiệp sản xuất quạt điện, dùng 50 thành phầm quạt lắp vào những phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của cty thị cty A hông phải tính nộp thuế GTGT riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất 50 thành phầm quạt điện này.

Ví dụ 25: Cơ sở sản xuất hàng may mặc B có phân xưởng sợi và phân xưởng may. Cơ sở B xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng may để tiếp tục quy trình sản xuất thì cơ sở B hông phải tính và nộp thuế GTGT riêng với sợi xuất cho phân xưởng may.

Ví dụ 26: Công ty Cp P tự xây dựng nhà nghỉ giữa ca cho công nhân ở trong khu vực sản xuất marketing thương mại. Công ty Cp P hông có cty, tổ, đội trực thuộc thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng này. Khi hoàn thành xong, nghiệm thu sát hoạch nhà nghỉ giữa ca, Công ty Cp P hông phải lập hóa đơn. Thuế GTGT nguồn vào hình thành nhà nghỉ giữa ca được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Ví dụ 27: Công ty Y là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá chưa tồn tại thuế GTGT 1 chai nước khoáng đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng. Công ty Y xuất ra 300 chai nước khoáng đóng chai  để phục vụ trong những cuộc họp công ty thì Công ty Y hông phải kê khai, tính thuế GTGT.

Ví dụ 28: Công ty Y là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá chưa tồn tại thuế GTGT 1 chai nước khoáng đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng. Công ty Y xuất ra 300 chai nước khoáng đóng chai  với mục tiêu  hông phục vụ sản xuất marketing thương mại thì Công ty Y phải kê khai, tính thuế GTGT riêng với 300 chai nước khoáng xuất dùng hông phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại nêu trên với giá tính thuế là 4.000 x 300 = 1.200.000 đồng.

Riêng riêng với cơ sở marketing thương mại có sử dụng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, luân chuyển nội bộ phục vụ cho sản xuất marketing thương mại như vận tải lối đi bộ, hàng hông, đường tàu, bưu chính viễn thông hông phải tính thuế GTGT đầu ra, cơ sở marketing thương mại phải có văn bản quy định rõ đối tượng người dùng và mức khống chế thành phầm & hàng hóa dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định.”

3. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Cơ sở marketing thương mại Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế, gồm có:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động và sinh hoạt giải trí có lệch giá thường niên từ bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ VNĐ đã thực thi khá đầy đủ chính sách kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

b) Doanh nghiệp mới xây dựng từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của cơ sở marketing thương mại đang hoạt động và sinh hoạt giải trí nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ.

Doanh nghiệp mới xây dựng có thực thi góp vốn đầu tư theo dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới xây dựng có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hông thuộc đối tượng người dùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư nhưng có phương án góp vốn đầu tư được người dân có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định hành động góp vốn đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng người dùng Đk vận dụng phương pháp khấu trừ thuế.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới xây dựng có thực thi góp vốn đầu tư, shopping, nhận góp vốn bằng tài sản cố định và thắt chặt, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê khu vực marketing thương mại.

d) Tổ chức quốc tế, thành viên quốc tế marketing thương mại tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

đ) Tổ chức kinh tế tài chính khác hạch toán được thuế GTGT nguồn vào, đầu ra hông gồm có doanh nghiệp, hợp tác xã.

Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc vận dụng phương pháp tính thuế GTGT cho cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước đó liền kề năm người nộp thuế thực thi phương pháp tính thuế mới.

Cơ sở marketing thương mại hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc vận dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp. Khi gửi Thông báo về việc vận dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở marketing thương mại hông phải gửi những hồ sơ, tài liệu chứng tỏ như dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án góp vốn đầu tư được người dân có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định hành động góp vốn đầu tư phê duyệt, hóa đơn góp vốn đầu tư, shopping, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê khu vực marketing thương mại. Cơ sở marketing thương mại lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở marketing thương mại mới xây dựng từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó chưa đủ Đk Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế theo phía dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nếu phục vụ được những Đk hướng dẫn tại điểm b, c khoản này thì được vận dụng theo phía dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư này.

Cơ sở marketing thương mại hướng dẫn tại điểm d khoản này phải gửi Thông báo về việc vận dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

Cơ sở marketing thương mại hướng dẫn tại điểm đ khoản này phải gửi Thông báo về việc vận dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp trước thời điểm ngày 20 tháng 12 của năm trước đó liền kề năm người nộp thuế thực thi phương pháp tính thuế mới.

Trong thời hạn 5 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được Thông báo về việc vận dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông tin cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở marketing thương mại biết việc chấp thuận đồng ý hay hông chấp thuận đồng ý Thông báo về việc vận dụng phương pháp khấu trừ thuế.

4. Các trường hợp khác:

a) Trường hợp cơ sở marketing thương mại có hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở marketing thương mại phải hạch toán riêng hoạt động và sinh hoạt giải trí này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

b) Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có xây dựng Trụ sở (gồm có cả Trụ sở được xây dựng từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của doanh nghiệp), nếu Trụ sở thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế  thì xác lập phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí. Trường hợp Trụ sở hông trực tiếp bán thành phầm, hông phát sinh lệch giá hoặc Trụ sở ở địa phương cấp tỉnh, thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng hông thực thi kê khai riêng thì thực thi khai thuế triệu tập tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

c) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới xây dựng khác hông thuộc những trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này thì vận dụng phương pháp tính trực tiếp theo phía dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

d) Khi hết năm dương lịch thứ nhất từ khi xây dựng, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có lệch giá từ là 1 tỷ VNĐ trở lên Theo phong cách xác lập tại khoản 2 Điều này và thực thi khá đầy đủ chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục vận dụng phương pháp khấu trừ thuế; nếu doanh nghiệp, hợp tác xã hông đạt tới lệch giá từ một tỷ VNĐ trở lên nhưng vẫn thực thi khá đầy đủ chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ  thì được Đk tự nguyện tiếp tục vận dụng phương pháp khấu trừ thuế theo phía dẫn tại điểm a khoản 3 Điều này. Sau năm dương lịch thứ nhất từ khi xây dựng, doanh nghiệp, hợp tác xã vận dụng ổn định phương pháp tính thuế trong hai năm liên tục.

Ví dụ 53: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ X xây dựng và khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí từ thời điểm tháng bốn/năm trước đó, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ vận dụng phương pháp tính trực tiếp những kỳ tính thuế GTGT trong năm năm trước đó. Đến hết kỳ tính thuế tháng 11/năm trước đó, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ X xác lập lệch giá như sau:

Lấy chỉ tiêu tổng lệch giá trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế từ thời điểm tháng bốn đến hết tháng 11 năm năm trước đó chia cho 8 tháng, tiếp theo đó nhân với 12 tháng.

Trường hợp lệch giá ước tính xác lập được từ là 1 tỷ VNĐ trở lên thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ X chuyển sang vận dụng phương pháp khấu trừ thuế từ thời điểm ngày một/1/năm ngoái và cho hai năm năm ngoái, năm trong năm này. Trường hợp lệch giá ước tính Theo phong cách xác lập trên chưa tới 1 tỷ VNĐ và Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ X thực thi khá đầy đủ chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ X thuộc trường hợp Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ theo phía dẫn tại khoản 3 Điều này. Nếu Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ X tiếp tục Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ X tiếp tục vận dụng phương pháp khấu trừ trong hai năm năm ngoái, năm trong năm này.”

4. Sửa đổi khoản 1 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị ngày càng tăng nhân với thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng vận dụng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Giá trị ngày càng tăng của vàng, bạc, đá quý được xác lập bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý đẩy ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý đẩy ra là giá thực tiễn bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, gồm có cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị ngày càng tăng và những khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán tốt hưởng.

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác lập bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua và bán, chế tác vàng, bạc, đá quý đẩy ra tương ứng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị ngày càng tăng âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được xem bù trừ vào giá trị ngày càng tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý. Trường hợp hông có phát sinh giá trị ngày càng tăng dương (+) hoặc giá trị ngày càng tăng dương (+) hông đủ bù trừ giá trị ngày càng tăng âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào giá trị ngày càng tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá trị ngày càng tăng âm (-) hông được kết chuyển tiếp sang năm tiếp theo”.

5. Bổ sung ví dụ số 58a tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“Ví dụ số 58a: Doanh nghiệp A góp vốn đầu tư xây dựng vùng nguyên vật tư và nhà máy sản xuất để sản xuất khép kín từ khâu nuôi trồng (gồm có cả thuê gia công nuôi trồng mà doanh nghiệp A góp vốn đầu tư toàn bộ giống, ao, hồ, hàng rào, khối mạng lưới hệ thống tưới tiêu, tàu thuyền và nguyên, vật tư nguồn vào khác ví như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, dịch vụ thú y…), đến khâu chế biến phi-lê cá tra ướp đông để xuất khẩu và bán trong nước. Trong quy trình sản xuất doanh nghiệp A đã mua thêm cá tra của những doanh nghiệp khác hoặc của những hộ nông dân. Cá tra mua ngoài trước lúc đưa vào trong nhà máy sản xuất đều được triệu tập nuôi tại ao hồ của doanh nghiệp A cùng cá tra do doanh nghiệp A tự nuôi. Cá tra do doanh nghiệp tự nuôi và cá tra mua ngoài được đưa vào trong nhà máy sản xuất chế trở thành thành phầm cá tra phi-lê (cá fillet) qua quy trình và theo quy trình: Cá nguyên vật tư – làm sạch – cắt đầu, lột da – bỏ nội tạng – cắt phi-lê – ướp muối – ướp đông – xuất bán. Doanh nghiệp A được thực thi  kê khai khấu trừ thuế GTGT như sau:

– Doanh nghiệp A được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT nguồn vào của tài sản cố định và thắt chặt và của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào hông hình thành tài sản cố định và thắt chặt tận nhà máy sản xuất phục vụ khâu sơ chế cá tra phi-lê theo quy trình nêu trên.

– Cá tra phi-lê có nguồn gốc do doanh nghiệp A tự nuôi để xuất khẩu được vận dụng thuế suất 0% và doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT nguồn vào có tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu cá tra phi-lê. Trường hợp doanh nghiệp nuôi cá tra tiếp theo đó chế trở thành cá tra phi-lê vừa để xuất khẩu vừa để bán trong nước thì thuế GTGT nguồn vào được phân loại theo tỷ suất % lệch giá xuất khẩu/Tổng Doanh thu (lệch giá xuất khẩu và lệch giá cả trong nước).”

6. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi khổ thứ nhất điểm c khoản 3 Điều 15 như sau:

“c) Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có mức giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở marketing thương mại vị trí căn cứ vào hợp đồng mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị ngày càng tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT nguồn vào. Trường hợp chưa tồn tại chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước do chưa tới thời gian thanh toán theo hợp đồng hoặc trước thời điểm ngày 31 tháng 12 thường niên riêng với trường hợp thời gian thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, cơ sở marketing thương mại vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT nguồn vào”.

b) Sửa đổi, tương hỗ update khổ đầu khoản 3 Điều 15 như sau:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước được hiểu là có chứng từ chứng tỏ việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên mua sang thông tin tài khoản của bên bán (thông tin tài khoản của bên mua và thông tin tài khoản của bên bán phải là thông tin tài khoản đã Đk hoặc thông tin với cơ quan thuế. Bên mua hông nên phải Đk hoặc thông tin với cơ quan thuế thông tin tài khoản tiền vay tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán vốn để làm thanh toán cho nhà phục vụ) mở tại những tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ thanh toán theo những hình thức thanh toán phù phù thích hợp với quy định của pháp lý hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng nhà nước, thẻ tín dụng thanh toán, sim điện thoại cảm ứng (ví điện tử) và những hình thức thanh toán khác theo quy định (gồm có cả trường hợp bên mua thanh toán từ thông tin tài khoản của bên mua sang thông tin tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ thông tin tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang thông tin tài khoản bên bán nếu thông tin tài khoản này đã được Đk thanh toán giao dịch thanh toán với cơ quan thuế).”

c) Sửa đổi, tương hỗ update điểm c khoản 4 Điều 15 như sau:

“c) Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng nhà nước (gồm có cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng nhà nước cho bên thứ ba do bên xuất bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định rõ ràng trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý.

Trường hợp sau khoản thời hạn thực thi những hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn sót lại được thanh toán bằng tiền có mức giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế riêng với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước”.

7. Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác lập lệch giá xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Điều 4. Sửa đổi mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS và C1-03/NS) tại Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính và mẫu Bảng kê nộp thuế (01/BKNT) phát hành kèm theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-02/NS và C1-03/NS) thay thế cho mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN phát hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi kế toán nhà nước vận dụng cho Hệ thống thông tin quản trị và vận hành Ngân sách và Kho bạc (gọi tắt là TABMIS).

2. Mẫu Bảng kê nộp thuế (01/BKNT) thay thế cho mẫu Bảng kê nộp thuế (01/BKNT) phát hành kèm theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước – Tổng cục Thuế – Tổng cục Hải quan và những ngân hàng nhà nước thương mại.

Điều 5. Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC ngày 31/3/năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/năm trước đó/NĐ-CP ngày 17/01/năm trước đó của nhà nước quy định về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“2. Các loại hóa đơn:

a)  Hóa đơn giá trị ngày càng tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành riêng cho những tổ chức triển khai khai, tính thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sau:

– Bán thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ trong trong nước;

– Hoạt động vận tải lối đi bộ quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được xem xuất khẩu;

b) Hóa đơn bán thành phầm dùng cho những đối tượng người dùng sau này:

– Tổ chức, thành viên khai, tính thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán thành phầm hóa, dịch vụ trong trong nước, xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được xem xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này).

– Tổ chức, thành viên trong khu phi thuế quan khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ vào trong nước và khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ Một trong những tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này).

Ví dụ:

– Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm trong nước vừa có hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu ra quốc tế. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị ngày càng tăng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm trong nước và hông cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu ra quốc tế.

– Doanh nghiệp B là doanh nghiệp khai thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm trong nước vừa có hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm cho tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm trong nước và cho hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm vào khu phi thuế quan.

– Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán thành phầm vào trong nước và bán thành phầm hóa ra quốc tế (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán thành phầm khi bán vào trong nước, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan”; khi bán thành phầm hóa ra quốc tế (ngoài lãnh thổ Việt Nam), doanh nghiệp C hông cần lập hóa đơn bán thành phầm.

– Doanh nghiệp D là doanh nghiệp khai thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp trực tiếp, khi bán thành phầm hóa, dịch vụ trong nước, cho khu phi thuế quan, doanh nghiệp D sử dụng hóa đơn bán thành phầm. Khi xuất thành phầm & hàng hóa ra quốc tế, doanh nghiệp D hông cần lập hóa đơn bán thành phầm.

c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

d) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng hông; chứng từ thu cước phí vận tải lối đi bộ quốc tế; chứng từ thu tiền phí dịch vụ ngân hàng nhà nước…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và những quy định của pháp lý có tương quan.”

2. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 4 Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“g) Tên thành phầm & hàng hóa, dịch vụ; cty tính; số lượng; đơn giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Trường hợp tổ chức triển khai marketing thương mại có sử dụng ứng dụng kế toán theo khối mạng lưới hệ thống ứng dụng của công ty mẹ là Tập đoàn đa vương quốc thì chỉ tiêu cty tính được sử dụng bằng tiếng Anh theo khối mạng lưới hệ thống ứng dụng của Tập đoàn.”

b) Sửa đổi điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“a) Tổ chức marketing thương mại bán thành phầm hóa, dịch vụ trọn vẹn có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn hông nhất thiết phải có chữ ký người tiêu dùng, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng nhà nước phục vụ đủ Đk tự in theo phía dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp marketing thương mại dịch vụ thì trên hóa đơn hông nhất thiết phải có tiêu thức “cty tính””.

3. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 16 Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi, tương hỗ update hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán thành phầm hóa, dịch vụ, gồm có cả những trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ vốn để làm khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; thành phầm & hàng hóa, dịch vụ vốn để làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho những người dân lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ thành phầm & hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quy trình sản xuất.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh; hông được tẩy xóa, sửa chữa thay thế; phải dùng cùng màu mực, loại mực hông phai, hông sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, hông ngắt quãng, hông viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì hông phải gạch chéo.

c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên những liên hóa đơn có cùng một số trong những.

Đối với hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu tiền phí của những ngân hàng nhà nước, vé vận tải lối đi bộ hành khách của những cty vận tải lối đi bộ, nhiều chủng loại tem, vé, thẻ và một số trong những trường hợp theo phía dẫn của Bộ Tài chính, khi lập hóa đơn được thay thế liên 1 bằng bảng kê rõ ràng số hóa đơn thực tiễn đã lập. Chi tiết mỗi số hóa đơn giao người tiêu dùng được thể hiện trên một dòng của Bảng kê với khá đầy đủ đủ những tiêu thức đã được Đk tại hóa đơn mẫu gửi cùng Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

Bảng kê được lập hàng tháng, được in ra giấy để tàng trữ dữ gìn và bảo vệ hoặc tàng trữ bằng phương tiện đi lại điện tử (Ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB), đĩa CD và DVD, đĩa cứng gắn ngoài, đĩa cứng gắn trong). Việc dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ bảng kê thực thi theo quy định hiện hành về dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ tài liệu kế toán. Nếu tàng trữ bằng giấy thì bảng kê phải có đủ tên, chữ ký người lập bảng kê; tên, chữ ký thủ trưởng cty; dấu cty. Nếu tàng trữ bằng phương tiện đi lại điện tử thì bảng kê phải có chữ ký điện tử của cty và nội dung bảng kê phải đảm bảo trọn vẹn có thể truy vấn kết xuất và in ra giấy khi cần tham chiếu. Các cty phải phụ trách về tính chất đúng chuẩn và khá đầy đủ thông tin trên bảng kê hóa đơn đã lập trong thời gian ngày, trong tháng và phải đảm bảo tàng trữ để phục vụ cho cơ quan thuế và những cty hiệu suất cao khác khi có yêu cầu”.

b) Bãi bỏ khổ thứ 7 điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC.

4. Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm hông được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro không mong muốn cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo phía dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực thi nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.”

Điều 6. Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/6/năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của nhà nước quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“b) Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ vốn để làm trao đổi (hông gồm có thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quy trình sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp) được xác lập theo giá cả của thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường tại thời gian trao đổi.

Ví dụ: Doanh nghiệp A có hiệu suất cao sản xuất phụ tùng ôtô và lắp ráp ôtô. Doanh nghiệp A dùng thành phầm lốp ôtô do doanh nghiệp sản xuất để trưng bày, trình làng thành phầm hoặc dùng lốp ôtô để tiếp tục lắp ráp thành ôtô hoàn hảo nhất thì trong trường hợp này thành phầm lốp ôtô của doanh nghiệp hông phải quy đổi để tính vào lệch giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ: Doanh nghiệp B là doanh nghiệp sản xuất máy tính. Trong năm doanh nghiệp B có xuất một số trong những máy tính do chính doanh nghiệp sản xuất cho cán bộ công nhân viên cấp dưới để dùng thao tác tại doanh nghiệp thì những thành phầm máy tính này hông phải quy đổi để tính vào lệch giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update  khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“1. Trừ các khoản chi hông được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp. được trừ mọi khoản chi nếu đáp. ứng đủ những điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp lý.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ từng lần có mức giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã gồm có thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt thực thi theo quy định của những văn bản pháp lý về thuế giá trị ngày càng tăng.

Trường hợp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ từng lần có mức giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời gian ghi nhận ngân sách, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa tồn tại chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được xem vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp hông có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách riêng với phần giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ hông có chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và những cty hiệu suất cao đã có quyết định hành động thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản ngân sách này).

Đối với những hóa đơn mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời gian Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì hông phải kiểm soát và điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.

Ví dụ 7: Tháng 8 năm năm trước đó doanh nghiệp A có mua thành phầm & hàng hóa đã có hóa đơn và giá trị ghi trên hóa đơn là 30 triệu đồng nhưng chưa thanh toán. Trong kỳ tính thuế năm năm trước đó, doanh nghiệp A đã  tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế riêng với giá trị mua thành phầm & hàng hóa này. Sang năm năm ngoái, doanh nghiệp A có thực thi thanh toán giá trị mua thành phầm & hàng hóa này bằng tiền mặt do vậy doanh nghiệp A phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách riêng với phần giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kỳ tính thuế năm năm ngoái).

Trường hợp doanh nghiệp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp lý về hóa đơn; hóa đơn này nếu có mức giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp vị trí căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán hông dùng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.

Trường hợp doanh nghiệp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tương quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp lý về hóa đơn; hóa đơn này nếu có mức giá trị dưới 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt thì doanh nghiệp vị trí căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế.”

3. Sửa đổi, tương hỗ update điểm đ khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới trong nghành nghề sản xuất (trừ dự án công trình bất Động sản sản xuất món đồ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, dự án công trình bất Động sản khai thác tài nguyên) phục vụ một trong hai tiêu chuẩn sau:

– Dự án có quy mô vốn góp vốn đầu tư  tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ VNĐ, thực thi giải ngân cho vay hông quá 3 năm Tính từ lúc lúc được cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và có tổng lệch giá tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ VNĐ/năm chậm nhất sau 3 năm Tính từ lúc năm có lệch giá (chậm nhất năm thứ 4 Tính từ lúc năm có lệch giá doanh nghiệp phải đạt tổng lệch giá tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ VNĐ/năm).

– Dự án có quy mô vốn góp vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ VNĐ, thực thi giải ngân cho vay hông quá 3 năm Tính từ lúc lúc được cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm Tính từ lúc năm có lệch giá (chậm nhất năm thứ 4 Tính từ lúc năm có lệch giá doanh nghiệp phải đạt Đk sử dụng số lao động thường xuyên trung bình năm trên 3.000 lao động).

Số lao động quy định tại điểm này là số lao động có ký hợp đồng lao động thao tác toàn bộ thời hạn, hông tính số lao động bán thời hạn và lao động hợp đồng thời hạn ngắn dưới một năm.

Số lao động sử dụng thường xuyên trung bình năm được xác lập theo phía dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trường hợp dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hông phục vụ những tiêu chuẩn quy định tại điểm này (hông kể bị chậm trễ tiến độ do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt phẳng, xử lý và xử lý thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước hoặc do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn và được cơ quan cấp Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý, văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt) thì doanh nghiệp hông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp phải kê khai, nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã kê khai hưởng ưu đãi của trong năm trước đó (nếu có) và nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định, nhưng doanh nghiệp hông bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.”

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 9 năm năm trước đó.

Đối với những trường hợp thực thi thủ tục, biểu mẫu theo những Thông tư quy định tại khoản 2 Điều này mà doanh nghiệp cần thời hạn sẵn sàng sẵn sàng thì doanh nghiệp được dữ thế chủ động lựa chọn thủ tục, biểu mẫu theo quy định hiện hành và theo quy định sửa đổi, tương hỗ update để tiếp tục thực thi đến hết 31/10/năm trước này mà hông cần thông tin, Đk với cơ quan thuế. Tổng cục Thuế có trách nhiệm chỉ huy, hướng dẫn rõ ràng việc thực thi quy định này.

2. Bãi bỏ những hướng dẫn, mẫu biểu tại những Thông tư  số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC ngày 31/3/năm trước đó và Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/6/năm trước đó của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, tương hỗ update, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư này.

3. Các thủ tục hành chính về thuế khác hông được hướng dẫn tại Thông tư này tiếp tục thực thi theo những văn bản pháp lý hiện hành.

Trong quy trình thực thi, nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, đề xuất kiến nghị những cty, cơ sở marketing thương mại phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;
– Văn phòng quản trị nước, Quốc hội;
– Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Văn phòng Ban chỉ huy Trung ương về phòng chống tham nhũng;
– Cơ quan Trung ương của những Đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, Cục Hải quan những tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website nhà nước;
– Các cty thuộc Bộ; Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT; TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 119/năm trước đó/TT-BTC cải cách, đơn thuần và giản dị những thủ tục hành chính về thuế, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

 

Các từ khóa tương quan

Mẫu sổ kế toán rõ ràng quỹ tiền mặt S07a-Doanh Nghiệp theo Thông tư 200/năm trước đó/TT- BTC
Dịch Vụ TM kế toán thuế trọn gói tại Ba Đình giá rẻ
Trung tâm đào tạo và giảng dạy kế toán thuế tại Tiền An UY TÍN, GIÁ RẺ
Sơ đồ Kế toán Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo thông tư 200
Vai trò quan trọng của việc bóc tách dự trù trong xây dựng
Lớp học kế toán trưởng tại Bắc Kạn chuyên nghiệp, giá rẻ
Dịch Vụ TM hoàn thiện sổ sách kế toán tại Ba Vì – Quyết toán thuế
Thời điểm bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử là 01/11/2020 hay 01/07/2022?
Dịch Vụ TM kế toán thuế tại Võ Cường Bắc Ninh tốt nhất ở đâu
Cách hạch toán thông tin tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái thông tư 133


Pro đang đọc nội dung bài viết Thông tư 119/năm trước đó/TT-BTC cải cách, đơn thuần và giản dị những thủ tục hành chính về thuế 2022

Với việc Quý khách xem nội dung bài viết Thông tư 119/năm trước đó/TT-BTC cải cách, đơn thuần và giản dị những thủ tục hành chính về thuế Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Download hướng dẫn Thông tư 119/năm trước đó/TT-BTC cải cách, đơn thuần và giản dị những thủ tục hành chính về thuế phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải tài liệu Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại cmt or ThamGia Group zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp không lấy phí.
#Thông #tư #1192014TTBTC #cải #cách #đơn #giản #những #thủ #tục #hành #chính #về #thuế