0765562555

Thủ thuật Thông tư 83/năm trước đó/TT-BTC Hướng dẫn thực thi thuế GTGT theo danhmục hàng NK Mới nhất 2022

Người dùng đang tìm cách Thủ thuật Hướng dẫn HD Thông tư 83/năm trước đó/TT-BTC Hướng dẫn thực thi thuế GTGT theo danhmục hàng NK Mới nhất trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-10 04:24:56

3594

Lượt xem:
1.831

Ngày 26/06/năm trước đó Bộ Tài chính phát hành thông tư 83/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn thực thi thuế giá trị ngày càng tăng theo khuôn khổ thành phầm & hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 10/8/năm trước đó

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Tải thông tư tại đây: Thông tư 83.năm trước đó.TT-BTC

 

      BỘ TÀI CHÍNH                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 83/năm trước đó/TT-BTC                                                          Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 26 tháng 06 năm năm trước đó

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực thi thuế giá trị ngày càng tăng theo khuôn khổ thành phầm & hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

Căn cứ Luật Thuế giá trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều Luật Thuế giá trị ngày càng tăng;

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của nhà nước quy định về việc phân loại thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư hướng dẫn thực thi thuế giá trị ngày càng tăng theo Danh mục thành phầm & hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực thi việc vận dụng thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng riêng với thành phầm & hàng hóa ở khâu nhập khẩu, sản xuất, marketing thương mại và tiêu dùng ở Việt Nam theo khuôn khổ hàng hoá nhập khẩu Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Tổ chức, thành viên nhập khẩu, sản xuất và marketing thương mại hàng hoá chịu thuế giá trị ngày càng tăng;

2. Cơ quan quản trị và vận hành thuế và những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

Điều 3. Biểu thuế giá trị ngày càng tăng

Biểu thuế giá trị ngày càng tăng phát hành kèm theo Thông tư này gồm:

1. Danh mục Biểu thuế giá trị ngày càng tăng được rõ ràng theo mã hàng 08 chữ số, mô tả hàng hoá theo Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phát hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính và có rõ ràng thêm mục “Riêng” với mô tả đặc tính hàng hoá theo như đúng tên của hàng hoá thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế giá trị ngày càng tăng hoặc đối tượng người dùng chịu thuế giá trị ngày càng tăng quy định tại Luật thuế giá trị ngày càng tăng, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng (sau này gọi là Luật thuế giá trị ngày càng tăng) và những văn bản quy phạm pháp lý hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị ngày càng tăng.

2. Thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng

a) Ký hiệu (*) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị ngày càng tăng quy định cho những món đồ thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế giá trị ngày càng tăng.

Ví dụ: Ngựa thuần chủng để nhân giống (mã hàng 0101.21.00); Xe dành riêng cho những người dân tàn tật (mã hàng 8713.10.00 và 8713.90.00) có ký hiệu (*) tại cột thuế suất nghĩa là những món đồ thuộc 03 mã hàng này là đối tượng người dùng hông chịu thuế giá trị ngày càng tăng.

b) Ký hiệu (5) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị ngày càng tăng quy định cho những món đồ thuộc đối tượng người dùng vận dụng mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng là 5% thống nhất ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay marketing thương mại thương mại (gồm có cả trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ bán mủ cao su đặc sơ chế, nhựa thông sơ chế, bông sơ chế cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu marketing thương mại thương mại).

Ví dụ: Mặt hàng mủ cao su đặc vạn vật thiên nhiên sơ chế (nhóm 40.01) có ký hiệu (5) tại cột thuế suất nghĩa là món đồ này vận dụng mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng 5% thống nhất ở khâu nhập khẩu, sản xuất hay marketing thương mại thương mại. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ bán mủ cao su đặc cơ chế cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu marketing thương mại thương mại vẫn thuộc đối tượng người dùng vận dụng thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng 5%.

c) Ký hiệu (*,5) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị ngày càng tăng quy định cho những món đồ là đối tượng người dùng hông chịu thuế giá trị ngày càng tăng ở khâu tự sản xuất, đánh bắt cá đẩy ra, ở khâu nhập khẩu và vận dụng mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng là 5% ở khâu marketing thương mại thương mại, trừ những trường hợp được nêu tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

d) Ký hiệu (10) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị ngày càng tăng quy định cho những món đồ vận dụng mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng là 10% thống nhất ở những khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay marketing thương mại thương mại.

Ví dụ: Mặt hàng bồn tắm (mã hàng 3922.10.10) có ký hiệu (10) tại cột thuế suất nghĩa là món đồ này vận dụng mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng là 10% ở khâu nhập khẩu thì cũng vận dụng mức thuế suất giá trị ngày càng tăng 10% ở khâu sản xuất, gia công hay marketing thương mại thương mại.

e) Ký hiệu (*,10) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị ngày càng tăng quy định cho những món đồ là vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng không được chế tác thành thành phầm mỹ nghệ, đồ trang sức đẹp hay thành phầm khác (nhóm 71.08) thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế giá trị ngày càng tăng ở khâu nhập khẩu nhưng phải chịu thuế giá trị ngày càng tăng ở khâu sản xuất, gia công hay marketing thương mại thương mại với mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng là 10%.

Điều 4. Hướng dẫn chung về vận dụng thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng theo khuôn khổ Biểu thuế giá trị ngày càng tăng

1. Trường hợp hàng hoá được quy định rõ ràng thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế giá trị ngày càng tăng hoặc vận dụng thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị ngày càng tăng và những văn bản quy phạm pháp lý hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị ngày càng tăng thì thực thi theo quy định tại những văn bản đó. Riêng hàng hoá là thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, món ăn thủy hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế chuyên dùng thực thi theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này.

Ví dụ: Trong Biểu thuế giá trị ngày càng tăng có ghi mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng của nhóm 87.05 “Xe chuyên dùng có động cơ, trừ nhiều chủng loại được thiết kế hầu hết vốn để làm chở người hay thành phầm & hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ cứu nạn, xe cần cẩu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa thay thế lưu động, xe chiếu chụp X-quang)” là 10% thì toàn bộ những món đồ nhập khẩu thuộc nhóm 87.05 vận dụng mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng là 10% nhưng trong trường hợp có những món đồ xe thuộc nhóm 87.05 được xác lập là khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh theo quy định tại khoản 18 Điều 5 Luật thuế giá trị ngày càng tăng thì thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế giá trị ngày càng tăng.

2. Thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng ghi cho từng mã hàng 08 chữ số được vận dụng cho những món đồ thuộc mã hàng đó, trừ những món đồ thuộc nhóm 04 chữ số được nêu tên rõ ràng tại mục “Riêng” thì vận dụng mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng ghi tại mục “Riêng”.

Ví dụ: Mặt hàng “Thước” thuộc mã hàng 9017.20.10 vận dụng mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng là 10% nhưng “Thước vốn để làm giảng dạy và học tập” thuộc nhóm 90.17 thì vận dụng thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng là 5% ghi tại mục “Riêng” của nhóm 90.17.

3. Thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng riêng với thành phầm trồng trọt (những thành phầm cây trồng, thành phầm từ cây trồng); thành phầm chăn nuôi (thành phầm vật nuôi, thành phầm từ vật nuôi, gồm có cả nội tạng và phụ phẩm thu được sau giết mổ khác của động vật hoang dã); lâm sản, thủy sản, món ăn thủy hải sản (có nguồn gốc tự nhiên và nuôi trồng) tại những chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 của Biểu thuế giá trị ngày càng tăng phát hành kèm theo Thông tư này thực thi như sau:

a) Trường hợp là những thành phầm qua chưa chế trở thành thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì, gồm có những thành phầm: mới được làm sạch, phơi, sấy khô, tách hạt, tách cọng, cắt, xay (trừ thành phầm đã xay thuộc Chương 9, 10, 11, 12 của khuôn khổ Biểu thuế giá trị ngày càng tăng phát hành kèm theo Thông tư này), băm, bóc vỏ, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, vỡ mảnh, đánh bóng hạt, hồ hạt, đóng hộp kín khí hoặc được dữ gìn và bảo vệ thường thì như dữ gìn và bảo vệ lạnh (ướp lạnh, ướp đông), dữ gìn và bảo vệ bằng khí sunfurơ, dữ gìn và bảo vệ theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, dữ gìn và bảo vệ bằng muối (ướp muối, ngâm nước muối), dữ gìn và bảo vệ ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch dữ gìn và bảo vệ khác hoặc hình thức dữ gìn và bảo vệ thường thì khác, thực thi theo mức thuế suất (*, 5) ghi rõ ràng tại Biểu thuế giá trị ngày càng tăng phát hành kèm theo Thông tư này, trừ những trường hợp được nêu tại điểm b khoản này.

b) Thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng riêng với thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, món ăn thủy hải sản chưa chế trở thành những thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì, thực phẩm tươi sống, ở khâu marketing thương mại thương mại vận dụng như sau:

b.1) Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ bán thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, món ăn thủy hải sản chưa chế trở thành những thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì, thực phẩm tươi sống và cống hiến cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu marketing thương mại thương mại hông phải kê khai, tính nộp thuế giá trị ngày càng tăng. Trên hoá đơn giá trị ngày càng tăng, ghi dòng giá cả là giá hông có thuế giá trị ngày càng tăng, dòng thuế suất và thuế giá trị ngày càng tăng hông ghi, gạch bỏ.

Ví dụ: Tôm nguyên vật tư (được làm sạch, để nguyên con hoặc lặt đầu, bóc vỏ, xẻ sống lưng, rút tim, cắt bụng, ép duỗi thẳng, xếp vào vỉ, hút chân hông, ướp đông); mực tươi (làm sạch, phân loại, cắt khúc, xếp khuôn, cấp đông); cá file; tôm, cá cấp đông; hạt điều (được phơi khô, sàng, hấp, cắt tách, sấy khô, bóc vỏ lụa, hun trùng); lúa (thóc) xay xát ra gạo, gạo đã qua quy trình đánh bóng; phế phẩm, phụ phẩm của thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, món ăn thủy hải sản như tấm, trấu, cám, đầu tôm vỏ tôm, đầu cá, xương cá, nội tạng và phế phẩm thu được sau giết mổ khác của động vật hoang dã, mỡ tươi đều là thành phầm chưa chế trở thành thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì hông phải kê khai, tính nộp thuế giá trị ngày càng tăng ở khâu marketing thương mại thương mại.

b.2) Hộ, thành viên marketing thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng khi bán thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, món ăn thủy hải sản nuôi trồng, đánh bắt cá chưa chế trở thành những thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì, thực phẩm tươi sống ở khâu marketing thương mại thương mại thì kê khai, tính nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo tỷ suất 1% trên lệch giá.

Ví dụ: Công ty lương thực B là cơ sở marketing thương mại nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ nhập khẩu hoặc thu mua gạo của tổ chức triển khai, thành viên trực tiếp trồng đẩy ra thì món đồ gạo ở khâu nhập khẩu hoặc thu mua của tổ chức triển khai, thành viên trực tiếp trồng đẩy ra thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế giá trị ngày càng tăng.

Trường hợp Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty XNK C thì Công ty lương thực B hông phải kê khai, tính nộp thuế giá trị ngày càng tăng riêng với số gạo đẩy ra cho Công ty XNK C.

Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn D (là doanh nghiệp sản xuất bún, bánh phở) thì Công ty lương thực B hông phải kê khai, tính nộp thuế giá trị ngày càng tăng riêng với số gạo đẩy ra cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn D.

Trên hoá đơn giá trị ngày càng tăng lập, giao cho Công ty XNK C, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn D, Công ty lương thực B ghi rõ giá cả là giá hông có thuế giá trị ngày càng tăng, dòng thuế suất và thuế giá trị ngày càng tăng hông ghi, gạch bỏ.

Công ty lương thực B bán trực tiếp gạo cho những người dân tiêu dùng thì kê khai, nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng là 5%.

c) Trường hợp hông là thành phầm qua sơ chế thường thì nêu tại điểm a khoản này thì xác lập là loại đã qua chế biến và thuộc đối tượng người dùng vận dụng mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng 10% thống nhất ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay marketing thương mại thương mại.

4. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, món ăn thủy hải sản chưa chế trở thành những thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì của tổ chức triển khai, thành viên tự sản xuất, đánh bắt cá đẩy ra và ở khâu nhập khẩu dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác (gọi chung là thức ăn chăn nuôi) thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế giá trị ngày càng tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị ngày càng tăng.

Ví dụ: món đồ gạo, ngô, khoai sắn, lúa mỳ chưa qua chế biến (kể cả làm thức ăn chăn nuôi) của tổ chức triển khai, thành viên tự sản xuất đẩy ra, ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế giá trị ngày càng tăng (hông vận dụng mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng 5% ở toàn bộ những khâu như những thức ăn chăn nuôi khác).

5. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: nhiều chủng loại máy soi, chiếu, chụp vốn để làm khám, chữa bệnh; những thiết bị, dụng cụ chuyên vốn để làm mổ, điều trị vết thương, xe hơi cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; những dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực thi theo quy định tại Biểu thuế giá trị ngày càng tăng phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Tổ chức thực thi

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 10/8/năm trước đó.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông tư số 74/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC; Thông tư số 84/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC;

3. Trường hợp có phát sinh vướng mắc hoặc thuế giá trị ngày càng tăng vận dụng hông thống nhất riêng với cùng một loại hàng hoá nhập khẩu và sản xuất, marketing thương mại, tiêu dùng trong nước thì khi kê khai, tính thuế giá trị ngày càng tăng tại khâu nhập khẩu thực thi theo quy định tại Thông tư này, đồng thời tổ chức triển khai, thành viên, cơ quan thuế, cơ quan hải quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn thực thi thống nhất./.

 

 Nơi nhận:
– Thủ tướng nhà nước, những Phó TTCP;
– Văn phòng TW và những ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng quản trị nước;
– Toà án nhân dân TC;
– Viện Kiểm sát nhân dân TC;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;
– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Cục Hải quan những tỉnh, thành phố;
– Công báo;
– Website nhà nước;
– Website Bộ Tài chính;
– Các cty thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tham khảoThông tư 83/năm trước đó/TT-BTC Hướng dẫn thực thi thuế GTGT theo danhmục hàng NK , quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

Các từ khóa tương quan

Tài liệu ôn thi chứng từ đại lý thuế môn kế toán
Mẫu 06/GTGT- Đăng ký phương pháp tính thuế khấu trừ tiên tiến và phát triển nhất
Việc thanh toán bù trừ nợ công Một trong những Doanh Nghiệp đã có được xem vào ngân sách hông
Mẫu Sổ cái dùng cho hình thức Nhật ký – chứng từ theo Thông tư 200
Phân biệt mức lương tối thiểu vùng, mức lương cơ sở, mức lương cơ bản
Sơ đồ TK 821 – Chi tiêu thuế TNDN theo Thông tư 200
Thuế TNCN riêng với thu nhập từ quà tặng là Bất động sản
Trung tâm dạy kế toán thuế tại Long Biên Chuyên nghiệp Uy
Dạy kèm kế toán thực tiễn tận nhà chuyên nghiệp
Dịch Vụ TM làm văn bản báo cáo giải trình tài chính tại Nam Từ Liêm Tp Hà Nội Thủ Đô Chuyên nghiệp Uy tín


Pro đang tìm hiểu thêm post Thông tư 83/năm trước đó/TT-BTC Hướng dẫn thực thi thuế GTGT theo danhmục hàng NK 2022

Với việc Pro xem postt Thông tư 83/năm trước đó/TT-BTC Hướng dẫn thực thi thuế GTGT theo danhmục hàng NK Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Download tài liệu Thông tư 83/năm trước đó/TT-BTC Hướng dẫn thực thi thuế GTGT theo danhmục hàng NK phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Neu Người dùng đang tìm link google drive mega để Download tài liệu Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại cmt or Join Nhóm zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn không lấy phí.
#Thông #tư #832014TTBTC #Hướng #dẫn #thực #hiện #thuế #GTGT #theo #danhmục #hàng