0765562555

Đề thi thân học tập kì 2 môn Toán lớp 5 ngôi trường Tiểu học tập Phước Thể một, Bình Thuận năm năm năm ni 2021-08-11 17:33:09

De thi giua hoc ki 2 mon Toan lop 5

Đề thi thân học tập kì 2 môn Toán lớp 5 ngôi trường tè học tập Phước Thế một, Bình Thuận niên học tập năm năm ni – 2017 là đề giới thiệu thân học tập kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22 được edu.vualike.com sưu tầm và tổ hợp. Đề thi lấy đáp án kèm theo chuẩn chỉnh theo Thông tư 22 nối tiếp góp quý thầy cô và nhiều em HS mò hiểu và chuẩn bị sẵn sàng rất chất lượng tới kỳ thi học tập kì 2 chuẩn bị tiếp phía trên. Sau phía trên, mời quý thầy cô và nhiều em nằm vào mò hiểu đề thi. Đề thi thân học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 ngôi trường Tiểu học tập Trần Thới 2, Cái Nước niên học tập năm ngoái – năm năm ni Đề thi thân học tập kì 2 môn Toán lớp 5 ngôi trường tè học tập La Phù, HN năm năm ngoái – năm năm ni Đề thi thân học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 niên học tập năm năm ni – 2017 theo Thông tư 22 Đề thi thân học tập kì 2 môn Toán lớp 5 lấy đáp án Trường Tiểu học tập Phước Thể một Họ và thương hiệu:…………………………… Lớp: KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN TOÁN KHỐI 5 NĂM HỌC năm năm ni – 2017 Câu một. (một điều) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng. a) Chữ số 7 vào số thập phân 85,472 nằm vào món đồ dùng nà? A. Hàng chục B. Hàng trăm C. Hàng phần mười D. Hàng Phần Trăm b) Không phẩy năm được viết lách là: A. 0,5 B. 0,05 C. 0,005 D. 5,000 Câu 2. (1điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống. 45,3 m3 = 45300dm3 27m3 = 27 000 000cm3 26,31 dm3 = 2631cm3 784 dm3 = 7, 84m3 Câu 3. (một điều) Điền hiệu trái vào khu vực chấm. Cho hình lập phương lấy số đo một cạnh như hình vẽ. Thể tích hình lập phương này là:……………………………… Câu 4. (một điều) Nối biểu thức cột A cùng với hiệu trái cột B: Câu 5. (một điều) Lớp 5A lấy 32 HS, cuối học tập kì một lấy 25 % HS được khen thưởng. Số HS được khen thưởng là: ………….(HS) Câu 6. (một điều) Nối hình trụ trụ cùng với biểu thức đúng. Cho hình trụ trụ lấy nửa 2 lần bán kính như hình vẽ . Diện tích hình trụ trụ là: Câu 7. (2 điểm) Tìm X X : 3, 2 = 0, 5 × 5 X – 6, 12 = 8, 5 + 5 Câu 8. (2 điểm) Người ta tô một chiếc thùng ko lấy nắp che hình vỏ hộp chữ nhật lấy chiều thoáng mát rãi lớn 2,5 dm, chiều mạn tính cấp nhì phía thoáng mát rãi lớn, độ cao 3,2dm. Tính dung tích s quy hoạnh S quét tô. Bài giải ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đáp án và chỉ dẫn giải Toán lớp 5 thân học tập kì 2 Câu một. (một điều) a) D b) A Câu 2. (một điều) 45,3 m3 = 45300dm3 Đ 27m3 = 27 000 000cm3 Đ 26,31 dm3 = 2631cm3 S 784 dm3 = 7, 84m3 S Câu 3. (một điều) 29,791 dm3 Câu 4. (một điều) Câu 5. (một điều) 8 (HS) Câu 6. (một điều) 2,5 × 2,5 × 3,14 = 19,625cm2 Câu 7. (2 điểm) X : 3, 2 = 0, 5 × 5 X – 6, 12 = 8, 5 + 5 X : 3, 2 = 2, 5 X – 6, 12 = 13, 5 X = 2,5 × 3,2 X = 13,5 + 6,12 X = 8 X = 19,62 Câu 8. (2 điểm) Bài giải Chiều mạn tính chiếc thùng này là: 2,5 × 2 = 5 (dm) Diện tích xung vòng bao quanh chiếc thùng là: (2,5 + 5) × 2 × 3,2 = 48 (dm2) Diện tích mặt dưới chiếc thùng là: 5 × 2,5 = 12,5 (dm2) Diện tích quét tô của con thùng là: 48 + 12,5 = 60,5 (dm2) Đáp số: 60,5 dm2

Dữ Liệu Đề thi thân học tập kì 2 môn Toán lớp 5 ngôi trường Tiểu học tập Phước Thể một, Bình Thuận năm năm năm ni

2021-08-11 17:33:09 #Đề #thi #thân #học tập #kì #môn #Toán #lớp #ngôi trường #Tiểu #học tập #Phước #Thể #Bình #Thuận #năm