0765562555

Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm năm ni được chuyên chở nhiều nhất (2021) ⭐️ ⭐️ 2021-08-11 11:05:19

1628680454 747 De thi hoc ki 2 mon Tieng Anh lop 3

Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm năm ni được chuyên chở nhiều nhất là tổ hợp những đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh của khá nhiều ngôi trường lấy đáp án kèm theo. Đây vừa là tư liệu mò hiểu và luyện tập rất chất lượng dành riêng biệt tới những em HS lớp 3 trước Khi nhảy vào kỳ thi học tập kì 2 chuẩn bị tiếp phía trên. Sau phía trên, mời quý thầy cô và nhiều em HS nằm vào chuyên chở về tài Sở đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 nhằm ôn tập và mò hiểu nhé! Sở đề thi học tập kì 2 lớp 3 niên học tập năm ngoái – năm năm ni Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 ngôi trường Tiểu học tập Yên Mỹ một, Hưng Yên niên học tập trước kia kia – năm ngoái Tổng hợp đề ôn thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 niên học tập trước kia kia – năm ngoái Tổng hợp đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm năm ni được chuyên chở nhiều nhất một. Đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 niên học tập năm ngoái – năm năm ni theo Giáo trình Let’s go 1A I. Put the words next to the correct picture: (2.5 points) a yellow rectangle markers two purple ovals a bag see the board fat II. Unscramble and write : (2,5 points) 0. these/ What/ are/? => What are these? một. count/ I / ten/ can/ to =>…………………………………….. 2. color/ these/ What/ are/? =>…………………………………….. 3. meet/ nice/ you/ to/ It’s =>…………………………………….. 4. is/ grandmother/ This/ my =>…………………………………….. 5. sister/ tall/ and/ is/ pretty/ My =>…………………………………….. (còn nữa) 2. Đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 ngôi trường Tiểu học tập Lương Điền, TP Hải Dương niên học tập năm ngoái – năm năm ni PART một. LISTENING Question một: Listen and number. (1pt). Question 2: Listen and color. There is an example for you. (một pt) Question 3: Listen and draw the lines. There is an example for you. (một pt) (còn nữa) 3. Đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 ngôi trường Tiểu học tập Ngọc Đường, Hà Giang niên học tập năm ngoái – năm năm ni PART một. LISTENING (song mươi minutes) – PHẦN một. NGHE (song mươi phút) Question một. Listen and number. Nghe và đặt số (1pt) Question 2: Listen and write T (true) or F (False). Nghe và viết lách T (đúng) F (sai)(1pt) Question 3: Listen and draw the lines. Nghe và nối (1pt) (còn nữa) 4. Đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 ngôi trường Tiểu học tập Tăng Doãn Văn, Tỉnh Bình Định niên học tập năm ngoái – năm năm ni PART I. VOCABULARY AND STRUCTURE: (4 points) Question một: Choose the best answer: (2 points) một/ What are they doing? – They are _____ with paper boat. A. doing B. making C. playing 2/ Has she got any pet? – No, she_____. A. has B. hasn’t C. haven’t 3/ How many ______ are there in your bedroom? – There are two. A. chair B. chairs C. x 4/ What’s Mai doing? – She ______. A. play cycling B. cycling C. cycles 5/ How old is your_______? – He’s thirty-four. A. sister B. mother C. father 6/ What is the ______ lượt mến today? A. activity B. colour C. weather 7/ _______ many cats do you have? A. Why B. How C. What 8/ What _____ are your dogs? – They are Black and white. A. colour B. yellow C. sunny Question 2: Choose the odd one out: (2 points) 9. A. Mother B. school C. father D. sister 10. A. Big B. book C. pen D. ruler 11. A. Bedroom B. kitchen C. bathroom D. garden 12. A. She B. he C. living room D. I 13. A. Sunny B. windy C. rainy D. tortoise 14. A. Am B. weather C. are D. is 15. A. Dog B. bird C. fish D. robot 16. A. North B. South C. Central D. Binh Dinh (còn nữa) 5. Đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 ngôi trường Tiểu Học Thị Trấn Ân Thi, Hưng Yên niên học tập năm ngoái – năm năm ni PART một: LISTENING (5 points) (song mươi minutes) Question một: Listen and match (một point) Question 2: Listen and number (một point) (còn nữa)

Data Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm năm năm ni được chuyên chở nhiều nhất (2021) ⭐️ ⭐️

2021-08-11 11:05:19 #Đề #thi #học tập #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #năm #được #chuyên chở #nhiều #nhất #