0765562555

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên FULL 2022 được update : 2021-09-06 19:39:12

3651

Xin chàoBáo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên là mẫu văn bản báo cáo giải trình kết quả sau khoản thời hạn thành viên thực thi kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020.

Nội dung trong mẫu văn bản báo cáo giải trình cần trình diễn rõ thông tin thành viên đảng viên, trình diễn kết quả khắc phục, sửa chữa thay thế hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, hạn chế, khuyết điểm của tớ mình chưa khắc phục được, phương hướng, giải pháp khắc phục sửa chữa thay thế khuyết điểm của tớ mình trong thời hạn tới. Ngoài ra những ban tìm hiểu thêm thêm bản kiểm điểm Đảng viên thời gian ở thời gian cuối năm. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm – Mẫu 1

ĐẢNG ỦY XÃ ……….CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số ….- BC/CB-LTR ……, ngày … tháng … năm 20….

BÁO CÁOKết quả khắc phục, sửa chữa thay thế hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI

Thực hiện công văn số …………. ngày … tháng …. năm….. của Ủy ban kiểm tra huyện ủy ……… “v/v văn bản báo cáo giải trình xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực thi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Thực hiện công văn số………. ngày …. tháng …. năm ….. của Ủy ban kiểm tra huyện ủy ….. “v/v văn bản báo cáo giải trình xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực thi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”; Công văn số…… ngày …….. của huyện ủy ………. “v/v văn bản báo cáo giải trình kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực thi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Thực hiện công văn số ……. ngày ……….. của Đảng ủy xã ………… “v/v chỉ huy tập thể chi ủy, chi bộ, thành viên đảng viên văn bản báo cáo giải trình kết quả khắc phục sửa chữa thay thế hạn chế, khuyết điểm sau khoản thời hạn kiểm điểm thực thi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Bản thân tôi xin văn bản báo cáo giải trình kết quả với những nội dung rõ ràng như sau:

I. Kết quả khắc phục, sửa chữa thay thế hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

1. Vấn đề thứ nhất: Về đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp để nâng cao khả năng lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Với vai trò, trách nhiệm là bí thư chi bộ; hiệu trưởng trường THCS…………….; Bản thân tôi đã quan tâm đến công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bản thân mình và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đã xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan.

– Bản thân đã cùng với chi bộ thay đổi việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền những Chỉ thị, Nghị quyết, Chủ chương của Đảng gắn với tiềm năng, kế hoạch thực thi ở địa phương và của ngành.

– Trong trong năm qua, bản thân đã có tư tưởng nhất quán trung thành với chủ với tiềm năng lý tưởng của Chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Mục tiêu cao quý của Đảng cộng sản Việt Nam; luôn hoàn thành xong những nhiệm được giao.

– Đã tổ chức triển khai triển khai tuyên truyền thực thi Nghị quyết của Đảng cho cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên cấp dưới và phụ huynh, học viên; công tác thao tác vận dụng lý luận vào thực tiễn giáo dục ở địa phương, ở cơ quan làm cho CB, GV, CNV nhận thức đúng đắn.

– Đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CB GV CNV thực thi hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao.

2. Vấn đề thứ hai: Về xây dựng cán bộ lãnh đạo những cấp, phục vụ yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, tân tiến hóa, hội nhập quốc tế.

– Hàng năm bản thân tôi đã chú trọng tạo Đk cho cán bộ viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm; tập huấn tu dưỡng trình độ trách nhiệm, lý luận chính trị phục vụ yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác. Hiện đội ngũ cán bộ trong cơ quan: 100% có trình độ đạt chuẩn, ….% cán bộ có trình độ trên chuẩn.

– Đã thẳng thắn trong công tác thao tác nhận xét nhìn nhận cán bộ thường niên riêng với cán bộ viên chức trong cơ quan.

– Đã chú trọng tu dưỡng trình độ cho giáo viên có chiều sâu, chất lượng, hiệu suất cao ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển khoa học kỹ thuật cao vào thực thi trách nhiệm công tác thao tác.

– Chủ động phối phối hợp về xây dựng đội ngũ phục vụ yêu cầu của thời kỳ mới; sử dụng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn, thực thi trang trọng quy định trình độ, phục vụ nhu yếu vị trí việc làm.

3. Vấn đề thứ ba: Về xác lập rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực trong quan hệ cấp ủy, cơ quan cty, tiếp tục thay đổi phương thức lãnh đạo của đảng.

– Cá nhân tôi là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan cty, nên luôn gương mẫu và tổ chức triển khai thực thi tốt quy định, quy định của cơ quan cty, những văn bản quy phạm pháp lý về phòng chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh kiểm tra, giám sát thường niên trên toàn bộ những nghành tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống nhất là trách nhiệm chuyên ngành. Thực hiện trang trọng quy định dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của hiệp hội, tập thể, những đoàn thể và nhân dân, học viên. Xử lý nghiêm những đối tượng người dùng vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng góp thêm phần xây dựng chi bộ trong sáng vững mạnh, thường niên không còn đảng viên vi phạm tư cách.

– Đã thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ, tập thể lãnh đạo, thành viên phụ trách, tích cực trong công tác thao tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, cương quyết trong việc nhìn nhận bình xét, xếp loại thường niên riêng với cán bộ viên chức.

– Chủ động xây dựng quan hệ với cấp ủy cơ quan ban ngành thường trực địa phương, thôn buôn nơi cư trú và nơi công tác thao tác; dữ thế chủ động trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ nơi thôn buôn cư trú; dữ thế chủ động lấy phiếu tin tưởng, ý kiến góp ý thường niên.

II. Một số hạn chế, khuyết điểm của tớ mình chưa khắc phục được.

1. Vấn đề thứ nhất:

Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên ở trong nhà trường, bản thân tôi chưa tồn tại giải pháp tích cực giáo dục cán bộ đảng viên, giáo viên trong lối sống, sinh hoạt, trong tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể; còn để một vài cán bộ, đảng viên có lối sống, sinh hoạt buông thả, không tích cực chịu khó lao động; không tích cực rèn luyện bản thân; chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu, còn tồn tại tư tưởng trông chờ, ỉ lại, tư tưởng quyền lợi thành viên, sống thực dụng, không còn chí tiến thủ; chưa tích cực tham gia thảo luận, góp phần ý kiến xây dựng và tăng trưởng tập thể.

2. Vấn đề thứ hai:

Công tác tu dưỡng trình độ cho đội ngũ giáo viên chưa tồn tại tính bền vững và kiên cố; để đội ngũ thường xuyên dịch chuyển; chất lượng, hiệu suất cao giáo dục chưa cao; chất lượng mũi nhọn (giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán, giáo viên có kinh nghiệm tay nghề), học viên giỏi còn thấp. Trong cơ quan vẫn còn đấy cán bộ giáo viên khả năng, trình độ trình độ yếu, thiếu kinh nghiệm tay nghề, thiếu tích cực trong việc làm; khả năng tiếp xúc, dân vận yếu; thiếu quan hệ mật thiết với nhân dân.

3. Vấn đề thứ ba:

Công tác đấu tranh, phê bình chưa thâm thúy, chưa thúc đẩy được cán bộ đảng viên hoạt động và sinh hoạt giải trí tích cực; còn hiện tượng kỳ lạ nể nang, chưa chỉ rõ được những giải pháp cần khắc phục cho thành viên từng đồng chí trong tập thể chi bộ, trong tập thể cơ quan cty.

III. Phương hướng, giải pháp khắc phục sửa chữa thay thế khuyết điểm của tớ mình trong thời hạn tới.

1. Vấn đề thứ nhất:

– Bản thân tôi nên phải xác lập rõ công tác thao tác xây dựng Đảng là trách nhiệm then chốt suốt đời phấn đấu theo lý tưởng tiềm năng của đảng; Lấy Nghị quyết Trung ương 4 làm nòng cốt để thường xuyên làm chuyển biến nhận thức của tớ mình; khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém trong công tác thao tác xây dựng Đảng nhằm mục đích tự nâng cao khả năng và sức chiến đấu của Đảng.

Tham khảo: Mẫu bản kiểm điểm chỉ định lại cán bộ quản trị và vận hành

– Chú trọng việc thay đổi tổ chức triển khai và quản trị và vận hành, nâng cao ý thức tự học tập, tự rèn luyện, nâng cao chất lượng hiệu suất cao trong công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng. Ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập quán triệt và triển khai thực thi những Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ những cấp. Đẩy mạnh việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn địa phương, cơ quan, cty; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan cty. Tổ chức học tập, gắn những nội dung những cuộc vận động “học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực” thường xuyên, có tổng kết và nhân rộng những nổi bật tiên tiến và phát triển trong trào lưu.

2. Vấn đề thứ hai:

– Đẩy mạnh công tác thao tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ chi bộ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, những tổ chức triển khai đoàn thể trong nhà trường, ngăn ngừa kịp thời những sai phạm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tổ chức triển khai Đảng trong sáng, vững mạnh.

– Công tác tổ chức triển khai cán bộ phải được trú trọng, đào tạo và giảng dạy tu dưỡng đúng, đủ đảm bảo yêu cầu trong thời kỳ tăng cường công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn.

– Thực hiện trang trọng nguyên tắc triệu tập dân chủ tự phê bình và phê bình, những quy định, quy định chương trình công tác thao tác của cấp uỷ cơ quan, cty. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong thái lề lối thao tác.

3. Vấn đề thứ ba:

– Xác định rõ vai trò của thành viên trong tập thể chi bộ, vai trò người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan cty để thấy rõ trách nhiệm trước Đảng, trước dân mà phấn đấu hoàn thành xong trách nhiệm được giao.

– Có thái độ cương quyết, thẳng thắn trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, xem xét kỹ, nhìn nhận trang trọng đúng người, đúng việc; thực thi công minh, khách quan trong tập thể chi bộ và nhà trường.

Trên đấy là văn bản báo cáo giải trình kết quả khắc phục sửa chữa thay thế hạn chế khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết TW 4, khóa XI.

.…, ngày … tháng ….. năm ………

ĐẢNG ỦY XÁC NHẬN

Đảng viên văn bản báo cáo giải trình(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm – Mẫu 2

ĐẢNG ỦY XÃ ……….CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số ….- BC/CB-LTR ……, ngày … tháng … năm 20….

BÁO CÁO

Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa thay thế những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết …………———–

Căn cứ vào Quyết định ………. ngày…… của Ban Thường vụ Quận ủy về kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa thay thế những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI).

Căn cứ vào biên bản Hội nghị kiểm điểm thời gian ở thời gian cuối năm ……của tập thể Đảng ủy, trong số đó có phần kiểm điểm việc khắc phục những hạn chế, tồn tại của tập thể Đảng ủy và thành viên Đảng ủy viên Đảng bộ Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Căn cứ phương hướng, trách nhiệm, giải pháp chương trình công tác thao tác của Ðảng bộ doanh nghiệp năm ……….., Đảng ủy tiến hành văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi như sau:

I/ Tình hình chung

Đảng bộ được xây dựng vào thời gian ở thời gian cuối năm ….., đến thời gian ở thời gian cuối năm …..có 13 chi bộ với 180 đảng viên; trong số đó: có 11 chi bộ được lập trong những DNTN, Doanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế (trên 5.000 lao động) và 2 chi bộ xây dựng Đảng – Đoàn thể dành riêng cho đảng viên đang công tác thao tác tại những DNTN trên địa phận Quận sinh hoạt.

Nhìn chung, những chi bộ trực thuộc đều phải có quy trình sinh hoạt ổn định, có xây dựng quy định hoạt động và sinh hoạt giải trí và chương trình công tác thao tác thường niên; có những đ/c Bí thư giữ vị trí lãnh đạo Ban Giám đốc và có quy trình tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí công tác thao tác Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể nên rất thuận tiện cho công tác thao tác lãnh đạo trách nhiệm chính trị tại chi bộ; công tác thao tác chăm sóc, bảo vệ quyền, quyền lợi cho những người dân lao động và thực thi quy định dân chủ cơ sở được chú trọng đảm bảo.

Tuy nhiên, những Doanh Nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí SX-KD ở nhiều quy mô, nghành rất khác nhau và có số lao động dịch chuyển thường xuyên; đảng viên thường đi công tác thao tác, thao tác ở những khu vực rất khác nhau; một số trong những đ/c Bí thư chi bộ không phải là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cty hoặc Ban Giám đốc CTy chưa là đảng viên (Việt Nam, Visit, Asia Slipform)… nên chưa phát huy tốt khả năng lãnh đạo của tổ chức triển khai cơ sở đảng.

Công tác tự phê bình và phê bình được triệu tập thực thi liên tục và xuyên thấu Tính từ lúc lúc Trung ương chỉ huy những cấp ủy Đảng và đảng viên thực thi kiểm điểm và xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm Nghị quyết TW 4; công tác thao tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực thi khắc phục cũng như những yếu tố phát sinh mới được Đảng ủy chú trọng bàn luận thảo luận, thống nhất đưa ra những giải pháp thực thi. Cụ thể việc nhìn nhận kiểm điểm thời gian ở thời gian cuối năm trước đó đó của Đảng bộ Doanh nghiệp tự phê bình còn một số trong những mặt hạn chế yếu kém phải tiếp tục thực thi khắc phục như sau:

1. Đảng ủy và những thành viên những đ/c Đảng ủy viên sau khoản thời hạn xây dựng kế hoạch giải pháp khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 nên phải thực thi thông tin, văn bản báo cáo giải trình công khai minh bạch đến toàn thể đảng viên trong chi bộ để thuận tiện trong việc giám sát.

2. Các đ/c Bí thư cần dữ thế chủ động chọn chủ đề sinh hoạt định kỳ gắn với đặc trưng lọai hình SX-KD của doanh nghiệp; đồng thời phát huy vận động CNV-LĐ hưởng ứng thực thi, nâng chất lượng hiệu suất cao trong trào lưu thi đua, công tác thao tác dân vận khéo.

3. Việc tăng cường học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác cần phải những chi bộ triệu tập; thành viên những đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, việc làm rõ ràng, thiết thực tạo sức phủ rộng cho CNVCLĐ thực thi theo.

4. Chi bộ phát huy góp phần thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao.

5. Tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy riêng với chất lượng, nội dung thay đổi sáng tạo, quy mô cách làm của những chi bộ và công tác thao tác cán bộ quy hoạch của Đảng ủy; tổ chức triển khai hội thảo chiến lược rút kinh nghiệm tay nghề, trao đổi học tập và tăng cường mối giao lưu chủ doanh nghiệp và CNVC-LĐ Một trong những chi bộ trong Đảng bộ.

II/ Kết quả thực thi từ sau khoản thời hạn điểm năm trước đó đó đến nay

1. Công tác lãnh đạo của cấp ủy:

– Đảng ủy đã tổ chức triển khai Hội nghị tổng kết công tác thao tác xây dựng Đảng năm trước đó đó vào trong ngày 15/2/………..; trong số đó có một phần nhìn nhận việc khắc phục kiểm điểm sau khoản thời hạn tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 trước toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp tham gia (số lượng đảng viên tham gia trên 90%).

– Đảng ủy đã xây dựng Chương trình số 02/KH-ĐU ngày 15/1/……….. về chương trình công tác thao tác năm ………..; trong số đó có phần chỉ huy những chi bộ và đảng viên tiếp tục đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại sau kiểm điểm năm trước đó đó.

– Đảng ủy xây dựng KH số 27-KH/ĐU ngày 21/3/……….. của Đảng ủy về Kế họach Bản thân tự hoàn thiện học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương, phong thái của Bác theo chủ đề năm ………..; Đảng ủy tiến hành bảng Đk theo lộ trình thời hạn rõ ràng của từng chi bộ trực thuộc và có kế hoạch phân công giám sát; đảm bảo những đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, việc làm rõ ràng, thiết thực tạo sức phủ rộng cho CNVCLĐ thực thi theo.

– UBKT Đảng ủy tham mưu Đảng ủy giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình sau NQTW4, thực thi Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm (Chương trình số 19-CTr/UBKT-ĐU ngày 12/3/……….. có kế hoạch giám sát thường xuyên 6 chi bộ việc thực thi Điều lệ Đảng và chương trình Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/4/……….. về việc giám sát việc khắc phục những hạn chế của Đảng ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 – năm ………..).

– Các đ/c Đảng ủy viên (Bí thư chi bộ) tiếp tục triển khai quán triệt đến đảng viên chi bộ về chương trình công tác thao tác năm của Đảng ủy và tiến hành văn bản báo cáo giải trình kết quả kiểm điểm tập thể Đảng ủy và thành viên Đảng ủy viên trong cuộc họp kiểm điểm thời gian ở thời gian cuối năm trước đó đó vào trong ngày 31/12/2013 tại phòng họp LĐLĐ Quận.

– Qua những kỳ sinh hoạt chi bộ trong mức time nửa năm thời điểm đầu xuân mới, nội dung sinh hoạt đảm bảo theo Hướng dẫn 09; chủ đề sinh hoạt chuyên đề được những đ/c Bí thư chi bộ tinh lọc và sẵn sàng sẵn sàng tốt, phát huy góp phần thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các chi bộ thực thi tốt như chi bộ CTy Hùng Minh, Việt Nam…

từ khóa quan tâm: Bài phát biểu tại Lễ mừng thọ người cao tuổi

– Công tác thanh tra rà soát, tương hỗ update quy hoạch cán bộ cho Đảng ủy nhiệm kỳ tới đã được hoàn tất vào tháng 5/………… Đảng ủy có kế hoạch sẵn sàng sẵn sàng công tác thao tác nhân sự cấp ủy những chi bộ để sẵn sàng sẵn sàng nhiệm kỳ 20….-20…..

2. Nhận xét nhìn nhận

– Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ về tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng; không còn trường hợp biểu lộ sự suy thoái và khủng hoảng. Các Đảng ủy viên gương mẫu thực thi tự phê bình và phê bình, xác lập rõ lộ trình thời hạn thực thi khắc phục. Đảng ủy đã kịp thời giáo dục, đấu tranh với những đ/c đảng viên có quan điểm về quyền lợi của đảng viên đang công tác thao tác tại doanh nghiệp tư nhân không được như đảng viên đang công tác thao tác tại DNNN hay những cty HCSN (kiên định tiềm năng lý tưởng người công sản khi gia nhập Đảng với động cơ là phục vụ giang sơn và nhân dân).

– Việc chấp hành trang trọng tham gia học tập quán triệt những Nghị quyết khi được triệu tập; yếu tố trao đổi thông tin đảm bảo tính dân chủ và tính xây dựng Đảng cao hơn thế nữa, trách nhiệm hơn trong lời phát biểu của đảng viên; việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong thái của Bác cũng khá được toàn thể đảng viên tự giác tích cực, tham gia những hội thi tìm hiểu học tập và tuân theo phong thái của Bác đều phải có sự góp vốn đầu tư về hình thức, nội dung đạt chất lượng và phủ rộng, làm gương cho CNLĐ tại doanh nghiệp; Đảng ủy lựa chọn nhiều hình thức Hội thi như kể chuyện, đọc thơ, văn nghệ, viết bài chính luận… phù phù thích hợp với nội dung, đối tượng người dùng đảng viên, cán bộ công nhân lao động theo chủ đề từng năm và quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí Doanh nghiệp. Đạo đức lối sống được quan tâm hơn trong việc gương mẫu và quan tâm đến công nhân lao động tại doanh nghiệp trên cơ sở phân kỳ học tập theo chuyên đề rõ ràng có Đk của những chi bộ và đảng viên.

– Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo cơ cấu tổ chức triển khai 3 độ tuổi vả cán bộ nữ; công tác thao tác tăng trưởng Đảng luôn luôn được chú trọng, có triệu tập và sinh hoạt chuyên đề để đẩy nhanh tiến độ. Kết quả phấn đấu đạt được trong năm trước đó đó có 10/11 chi bộ tăng trưởng được đảng viên. Công tác tăng trưởng được triệu tập thực thi ngay từ trên thời điểm đầu xuân mới theo nguồn khảo sát của năm trước đó (3 chi bộ đã kết nạp 1 đảng viên: Chi bộ 2, Nam Sông Tiền, Visit); 02 hồ sơ đăng trình Quận ủy dự kiến kết nạp trong tháng 8/……….. (Chi bộ 2, Asia Slipform); còn 04 hồ sơ đang sưu tra (Chi bộ Mountech, Visit, 30/4, Ruby); dự kiến đến thời gian ở thời gian cuối năm, Đảng ủy phấn đấu kết nạp được 13 đảng viên (chỉ tiêu là 10 đảng viên).

– Các Chi bộ ý thức cao trong việc tổ chức triển khai, nâng cao khả năng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức triển khai cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ; thực thi tự phê bình và phê bình trang trọng. Đảng viên tích cực góp phần ý kiến trong sinh hoạt chi bộ.

– Đảng ủy trang trọng triển khai kế hoạch học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong thái của Bác; chú trọng triệu tập đối tượng người dùng CNVC và người lao động. Các bản Đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều link với việc xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm NQTW4.

– Chú trọng làm tốt việc nêu gương người tốt việc tốt tại cty; thực thi quy định dân chủ cơ thường trực nơi thao tác; có sự chỉ huy, quán triệt đến toàn thể đảng viên việc sử dụng những social và blog thành viên. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những quan điểm sai trái trong toàn thể đảng viên đang sinh hoạt Đảng bộ.

– Công tác vận động đảng viên làm công tác thao tác quần chúng và công tác thao tác xã hội tốt như: Chi bộ An Sinh, Ruby…

– Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên tóm gọn dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng nguyện vọng, đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ; nhất là thời hạn Tính từ lúc lúc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Tp Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển của ta, triệu tập tuyên truyền, giáo dục CNLĐ ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tăng năng suất lao động hoàn thành xong trách nhiệm được giao và thể hiện lòng yêu nước theo sự chỉ huy của Nhà nước; tổ chức triển khai những trào lưu thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn thể mỹ tại Doanh Nghiệp.

3. Những tồn tại hạn chế:

Tuy nhiên, vẫn còn đấy một số trong những hạn chế phát sinh tiếp tục xây dựng giải pháp khắc phục trong thời hạn tới:

– Đảng bộ đã thực thi sinh hoạt chuyên đề tổ chức triển khai thực thi nội dung chỉ huy công văn số 154-CV/QU ngày 28/3/2012 của Quận ủy về việc triển khai thực thi Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ của Ban Bí thư Trung ương; Đảng ủy đã trải qua chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; rõ ràng một số trong những việc triển khai thực thi như Đảng bộ gửi tài liệu đến những chi bộ trực thuộc, họp triển khai quán triệt nội dung Hướng dẫn 09; phân công những đ/c Bí thư và Phó Bí thư, đ/c Ủy viên Thường vụ theo dõi và giám sát trực tiếp những buổi sinh hoạt định kỳ của những chi bộ… đến nay những đ/c được phân công chưa thực thi được trách nhiệm dự họp với những chi bộ tối thiểu 1 kỳ/năm (nguyên nhân do những chi bộ triệu tập sinh hoạt vào chiều ngày thứ 7 của tuần thời gian giữa tháng nên lịch thường bị trùng; mặt khác, việc làm cơ quan và Doanh Nghiệp đều phải có những hoạt động và sinh hoạt giải trí cao điểm trong thời gian ngày thứ 7/tuần nên không thể xếp lịch dự họp được). Đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ huy khắc phục trong mức time nửa năm thời gian ở thời gian cuối năm trong sinh hoạt chuyên đề định kỳ tháng 6/……….., đồng thời nhắc nhở những chi bộ thực thi thông tin thời hạn họp bằng tin nhắn hoặc email.

– Việc quán triệt tham gia khá đầy đủ và xuyên thấu thời hạn học tập Nghị quyết, chuyên đề thời sự… của đảng viên thực thi tỷ suất chưa đạt yêu cầu (tỷ suất đảng viên tham gia <60%, những chi bộ 1, 2 và An Sinh thường không bảo được số lượng đảng viên học NQ do đặc trưng thao tác của ngành y tế và việc trở ngại vất vả xin phép nghỉ làm để đi học của một số trong những đảng viên tại DNTN; hầu hết cũng đống ý việc học Nghị quyết vào buổi tối nhưng sỉ số để tổ chức triển khai 1 lớp học cũng khó đảm bảo…).

– Nội dung sinh hoạt chi bộ: tuy nhiên đảm bảo những nội dung chính như thông tin tình hình thời sự, quán triệt những chủ trương, chủ trương mới, nhìn nhận tình hình thực thi trách nhiệm tháng trước, đưa ra một số trong những trách nhiệm rõ ràng thiết thực trong tháng tới và có sự phân công trách nhiệm đảng viên thực thi (có kết luận và biểu quyết của chi bộ) nhưng chưa đảm bảo được một số trong những yêu cầu theo phía dẫn 09 về công tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng của đ/c Bí thư chi bộ.

– Việc tăng cường học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của đảng viên không đều đặn và chưa tồn tại những tác nhân nổi bật để biểu dương, nhân rộng; chưa tồn tại sự giám sát ngặt nghèo của Đảng ủy về sinh hoạt những chuyên đề theo chủ đề năm, còn giao khoán cho chi bộ…

– Về công tác thao tác xây dựng đội ngũ cán bộ trải qua việc quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ 20…. – 20…. chưa đảm bảo theo phía dẫn về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu tổ chức triển khai nữ… do tình hình nhân sự luôn dịch chuyển, việc trau dồi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị còn nhiều hạn chế, việc sâu sát tương hỗ của Đảng ủy cũng nhiều trở ngại vất vả thực thi…

III/ Phương hướng và giải pháp khắc phục

Đảng ủy tiếp tục chỉ huy những chi bộ và những đ/c Đảng ủy viên xây dựng chương trình khắc phục hạn chế tồn tại sau khoản thời hạn kiểm điểm NQTW4 phải liên tục, thường xuyên, không được chủ quan; phải kiên trì, xác lập lộ trình thực thi, thời hạn hoàn thành xong, làm từng bước vững chãi; chú trọng đôn đốc, nhắc nhở, tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát; nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo cấp ủy.

Các giải pháp bảo vệ trọng tâm, trọng điểm; triệu tập làm tốt trách nhiệm xây dựng Đảng cũng đó đó là để thúc đẩy thực thi trách nhiệm chính trị.

Cụ thể những giải pháp như sau:

– Chi bộ phát huy góp phần thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến của tớ trên tình thần xây dựng và trách nhiệm cao. Đ/c Bí thư cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, gợi ý những nội dung quan trọng, bức thiết nhất để sở hữu sự tham gia ý kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ.

– Các chi bộ nên phải có sự thay đổi, sáng tạo lựa chọn những hình thức sinh họat phong phú, nội dung sinh hoạt cần sẵn sàng sẵn sàng chu đáo, ngắn gọn, súc tích…

– Tăng cường công tác thao tác phối hợp giữa Đảng ủy Đảng bộ với lãnh đạo doanh nghiệp; giao lưu tăng cường quan hệ Một trong những đảng viên sinh hoạt thuộc Đảng bộ bằng những trào lưu thi đua rõ ràng (thi đua Một trong những chi bộ), link tổng hợp được sức mạnh tập thể trong Đảng bộ.

– Tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy riêng với chất lượng nội dung sinh hoạt định kỳ những chi bộ; nhất là tổ chức triển khai hội thảo chiến lược rút kinh nghiệm tay nghề, trao đổi học tập những quy mô, cách làm hay.

– Tiếp tục phấn đấu những đ/c Thường vụ sắp xếp thời hạn để tham dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ được phân công, tối thiểu 1 lần/năm. Các chi bộ thực thi việc thông tin thời hạn, khu vực sinh hoạt định kỳ của chi bộ hàng tháng với đ/c phụ trách Đảng vụ của Đảng ủy để sắp xếp lịch cho Ban Thường vụ dự họp với chi bộ.

– Tiếp tục quán triệt đảng viên tự giác tham gia những lớp học Nghị quyết, chuyên đề do Quận ủy tổ chức triển khai, Nếu tỷ suất đảng viên tham gia đạt < 50% thì Đảng ủy tổ chức triển khai lớp học vét cho đảng viên chưa học. Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu và phân tích, đề xuất kiến nghị phương thức học tập Nghị quyết qua thảo luận hoặc viết bài tham luận.

– Đảng ủy cùng với Chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 1 và 2 tiến hành thanh tra rà soát, chọn một số trong những đ/c đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 15 Phường để tạo lực lượng tăng trưởng xây dựng chi bộ doanh nghiệp tư nhân tại Phường 02 và Phường 9.

– Chuẩn bị công tác thao tác nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ…………..

– Tiến hành giám sát thường xuyên; kết luận và tiếp tục giám sát việc thực thi kết luận.

Qua kết quả thực thi trong mức time nửa năm thời điểm đầu xuân mới ……….. và một số trong những mặt cần lưu ý tiếp tục thực thi trong thời hạn tới về việc khắc phục một số trong những mặt cần khắc phục những hạn chế của Đảng ủy và thành viên những đ/c Đảng ủy viên sau khoản thời hạn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4; đề xuất kiến nghị UBKT Đảng ủy, những đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ tiếp tục thực thi và thông tin đến toàn thể đảng viên trong chi bộ văn bản báo cáo giải trình này để thuận tiện trong việc góp ý phê bình, tự phê bình và tăng cường giám sát

ĐẢNG ỦY XÁC NHẬN

….…, ngày … tháng ….. năm ………

Đảng viên văn bản báo cáo giải trình

(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên là mẫu văn bản báo cáo giải trình kết quả sau khoản thời hạn thành viên thực thi kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020.

Nội dung trong mẫu văn bản báo cáo giải trình cần trình diễn rõ thông tin thành viên đảng viên, trình diễn kết quả khắc phục, sửa chữa thay thế hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, hạn chế, khuyết điểm của tớ mình chưa khắc phục được, phương hướng, giải pháp khắc phục sửa chữa thay thế khuyết điểm của tớ mình trong thời hạn tới. Ngoài ra những ban tìm hiểu thêm thêm bản kiểm điểm Đảng viên thời gian ở thời gian cuối năm. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm – Mẫu 1

ĐẢNG ỦY XÃ ……….CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số ….- BC/CB-LTR ……, ngày … tháng … năm 20….

BÁO CÁOKết quả khắc phục, sửa chữa thay thế hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI

Thực hiện công văn số …………. ngày … tháng …. năm….. của Ủy ban kiểm tra huyện ủy ……… “v/v văn bản báo cáo giải trình xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực thi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Thực hiện công văn số………. ngày …. tháng …. năm ….. của Ủy ban kiểm tra huyện ủy ….. “v/v văn bản báo cáo giải trình xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực thi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”; Công văn số…… ngày …….. của huyện ủy ………. “v/v văn bản báo cáo giải trình kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực thi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Thực hiện công văn số ……. ngày ……….. của Đảng ủy xã ………… “v/v chỉ huy tập thể chi ủy, chi bộ, thành viên đảng viên văn bản báo cáo giải trình kết quả khắc phục sửa chữa thay thế hạn chế, khuyết điểm sau khoản thời hạn kiểm điểm thực thi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Bản thân tôi xin văn bản báo cáo giải trình kết quả với những nội dung rõ ràng như sau:

I. Kết quả khắc phục, sửa chữa thay thế hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

1. Vấn đề thứ nhất: Về đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp để nâng cao khả năng lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Với vai trò, trách nhiệm là bí thư chi bộ; hiệu trưởng trường THCS…………….; Bản thân tôi đã quan tâm đến công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bản thân mình và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đã xây dựng Chi bộ trong sáng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan.

– Bản thân đã cùng với chi bộ thay đổi việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền những Chỉ thị, Nghị quyết, Chủ chương của Đảng gắn với tiềm năng, kế hoạch thực thi ở địa phương và của ngành.

– Trong trong năm qua, bản thân đã có tư tưởng nhất quán trung thành với chủ với tiềm năng lý tưởng của Chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Mục tiêu cao quý của Đảng cộng sản Việt Nam; luôn hoàn thành xong những nhiệm được giao.

– Đã tổ chức triển khai triển khai tuyên truyền thực thi Nghị quyết của Đảng cho cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên cấp dưới và phụ huynh, học viên; công tác thao tác vận dụng lý luận vào thực tiễn giáo dục ở địa phương, ở cơ quan làm cho CB, GV, CNV nhận thức đúng đắn.

– Đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CB GV CNV thực thi hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao.

2. Vấn đề thứ hai: Về xây dựng cán bộ lãnh đạo những cấp, phục vụ yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, tân tiến hóa, hội nhập quốc tế.

– Hàng năm bản thân tôi đã chú trọng tạo Đk cho cán bộ viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ trình độ trách nhiệm; tập huấn tu dưỡng trình độ trách nhiệm, lý luận chính trị phục vụ yêu cầu trách nhiệm công tác thao tác. Hiện đội ngũ cán bộ trong cơ quan: 100% có trình độ đạt chuẩn, ….% cán bộ có trình độ trên chuẩn.

– Đã thẳng thắn trong công tác thao tác nhận xét nhìn nhận cán bộ thường niên riêng với cán bộ viên chức trong cơ quan.

– Đã chú trọng tu dưỡng trình độ cho giáo viên có chiều sâu, chất lượng, hiệu suất cao ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển khoa học kỹ thuật cao vào thực thi trách nhiệm công tác thao tác.

– Chủ động phối phối hợp về xây dựng đội ngũ phục vụ yêu cầu của thời kỳ mới; sử dụng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn, thực thi trang trọng quy định trình độ, phục vụ nhu yếu vị trí việc làm.

3. Vấn đề thứ ba: Về xác lập rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực trong quan hệ cấp ủy, cơ quan cty, tiếp tục thay đổi phương thức lãnh đạo của đảng.

– Cá nhân tôi là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan cty, nên luôn gương mẫu và tổ chức triển khai thực thi tốt quy định, quy định của cơ quan cty, những văn bản quy phạm pháp lý về phòng chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh kiểm tra, giám sát thường niên trên toàn bộ những nghành tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống nhất là trách nhiệm chuyên ngành. Thực hiện trang trọng quy định dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của hiệp hội, tập thể, những đoàn thể và nhân dân, học viên. Xử lý nghiêm những đối tượng người dùng vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng góp thêm phần xây dựng chi bộ trong sáng vững mạnh, thường niên không còn đảng viên vi phạm tư cách.

– Đã thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ, tập thể lãnh đạo, thành viên phụ trách, tích cực trong công tác thao tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, cương quyết trong việc nhìn nhận bình xét, xếp loại thường niên riêng với cán bộ viên chức.

– Chủ động xây dựng quan hệ với cấp ủy cơ quan ban ngành thường trực địa phương, thôn buôn nơi cư trú và nơi công tác thao tác; dữ thế chủ động trình làng đảng viên về giữ mối liên hệ nơi thôn buôn cư trú; dữ thế chủ động lấy phiếu tin tưởng, ý kiến góp ý thường niên.

II. Một số hạn chế, khuyết điểm của tớ mình chưa khắc phục được.

1. Vấn đề thứ nhất:

Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên ở trong nhà trường, bản thân tôi chưa tồn tại giải pháp tích cực giáo dục cán bộ đảng viên, giáo viên trong lối sống, sinh hoạt, trong tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể; còn để một vài cán bộ, đảng viên có lối sống, sinh hoạt buông thả, không tích cực chịu khó lao động; không tích cực rèn luyện bản thân; chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu, còn tồn tại tư tưởng trông chờ, ỉ lại, tư tưởng quyền lợi thành viên, sống thực dụng, không còn chí tiến thủ; chưa tích cực tham gia thảo luận, góp phần ý kiến xây dựng và tăng trưởng tập thể.

2. Vấn đề thứ hai:

Công tác tu dưỡng trình độ cho đội ngũ giáo viên chưa tồn tại tính bền vững và kiên cố; để đội ngũ thường xuyên dịch chuyển; chất lượng, hiệu suất cao giáo dục chưa cao; chất lượng mũi nhọn (giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán, giáo viên có kinh nghiệm tay nghề), học viên giỏi còn thấp. Trong cơ quan vẫn còn đấy cán bộ giáo viên khả năng, trình độ trình độ yếu, thiếu kinh nghiệm tay nghề, thiếu tích cực trong việc làm; khả năng tiếp xúc, dân vận yếu; thiếu quan hệ mật thiết với nhân dân.

3. Vấn đề thứ ba:

Công tác đấu tranh, phê bình chưa thâm thúy, chưa thúc đẩy được cán bộ đảng viên hoạt động và sinh hoạt giải trí tích cực; còn hiện tượng kỳ lạ nể nang, chưa chỉ rõ được những giải pháp cần khắc phục cho thành viên từng đồng chí trong tập thể chi bộ, trong tập thể cơ quan cty.

III. Phương hướng, giải pháp khắc phục sửa chữa thay thế khuyết điểm của tớ mình trong thời hạn tới.

1. Vấn đề thứ nhất:

– Bản thân tôi nên phải xác lập rõ công tác thao tác xây dựng Đảng là trách nhiệm then chốt suốt đời phấn đấu theo lý tưởng tiềm năng của đảng; Lấy Nghị quyết Trung ương 4 làm nòng cốt để thường xuyên làm chuyển biến nhận thức của tớ mình; khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém trong công tác thao tác xây dựng Đảng nhằm mục đích tự nâng cao khả năng và sức chiến đấu của Đảng.

Tham khảo: Mẫu bản kiểm điểm chỉ định lại cán bộ quản trị và vận hành

– Chú trọng việc thay đổi tổ chức triển khai và quản trị và vận hành, nâng cao ý thức tự học tập, tự rèn luyện, nâng cao chất lượng hiệu suất cao trong công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng. Ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập quán triệt và triển khai thực thi những Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ những cấp. Đẩy mạnh việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn địa phương, cơ quan, cty; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan cty. Tổ chức học tập, gắn những nội dung những cuộc vận động “học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực” thường xuyên, có tổng kết và nhân rộng những nổi bật tiên tiến và phát triển trong trào lưu.

2. Vấn đề thứ hai:

– Đẩy mạnh công tác thao tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ chi bộ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, những tổ chức triển khai đoàn thể trong nhà trường, ngăn ngừa kịp thời những sai phạm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tổ chức triển khai Đảng trong sáng, vững mạnh.

– Công tác tổ chức triển khai cán bộ phải được trú trọng, đào tạo và giảng dạy tu dưỡng đúng, đủ đảm bảo yêu cầu trong thời kỳ tăng cường công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn.

– Thực hiện trang trọng nguyên tắc triệu tập dân chủ tự phê bình và phê bình, những quy định, quy định chương trình công tác thao tác của cấp uỷ cơ quan, cty. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong thái lề lối thao tác.

3. Vấn đề thứ ba:

– Xác định rõ vai trò của thành viên trong tập thể chi bộ, vai trò người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan cty để thấy rõ trách nhiệm trước Đảng, trước dân mà phấn đấu hoàn thành xong trách nhiệm được giao.

– Có thái độ cương quyết, thẳng thắn trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, xem xét kỹ, nhìn nhận trang trọng đúng người, đúng việc; thực thi công minh, khách quan trong tập thể chi bộ và nhà trường.

Trên đấy là văn bản báo cáo giải trình kết quả khắc phục sửa chữa thay thế hạn chế khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết TW 4, khóa XI.

.…, ngày … tháng ….. năm ………

ĐẢNG ỦY XÁC NHẬN

Đảng viên văn bản báo cáo giải trình(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm – Mẫu 2

ĐẢNG ỦY XÃ ……….CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số ….- BC/CB-LTR ……, ngày … tháng … năm 20….

BÁO CÁO

Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa thay thế những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết …………———–

Căn cứ vào Quyết định ………. ngày…… của Ban Thường vụ Quận ủy về kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa thay thế những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI).

Căn cứ vào biên bản Hội nghị kiểm điểm thời gian ở thời gian cuối năm ……của tập thể Đảng ủy, trong số đó có phần kiểm điểm việc khắc phục những hạn chế, tồn tại của tập thể Đảng ủy và thành viên Đảng ủy viên Đảng bộ Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Căn cứ phương hướng, trách nhiệm, giải pháp chương trình công tác thao tác của Ðảng bộ doanh nghiệp năm ……….., Đảng ủy tiến hành văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi như sau:

I/ Tình hình chung

Đảng bộ được xây dựng vào thời gian ở thời gian cuối năm ….., đến thời gian ở thời gian cuối năm …..có 13 chi bộ với 180 đảng viên; trong số đó: có 11 chi bộ được lập trong những DNTN, Doanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế (trên 5.000 lao động) và 2 chi bộ xây dựng Đảng – Đoàn thể dành riêng cho đảng viên đang công tác thao tác tại những DNTN trên địa phận Quận sinh hoạt.

Nhìn chung, những chi bộ trực thuộc đều phải có quy trình sinh hoạt ổn định, có xây dựng quy định hoạt động và sinh hoạt giải trí và chương trình công tác thao tác thường niên; có những đ/c Bí thư giữ vị trí lãnh đạo Ban Giám đốc và có quy trình tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí công tác thao tác Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể nên rất thuận tiện cho công tác thao tác lãnh đạo trách nhiệm chính trị tại chi bộ; công tác thao tác chăm sóc, bảo vệ quyền, quyền lợi cho những người dân lao động và thực thi quy định dân chủ cơ sở được chú trọng đảm bảo.

Tuy nhiên, những Doanh Nghiệp đang hoạt động và sinh hoạt giải trí SX-KD ở nhiều quy mô, nghành rất khác nhau và có số lao động dịch chuyển thường xuyên; đảng viên thường đi công tác thao tác, thao tác ở những khu vực rất khác nhau; một số trong những đ/c Bí thư chi bộ không phải là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cty hoặc Ban Giám đốc CTy chưa là đảng viên (Việt Nam, Visit, Asia Slipform)… nên chưa phát huy tốt khả năng lãnh đạo của tổ chức triển khai cơ sở đảng.

Công tác tự phê bình và phê bình được triệu tập thực thi liên tục và xuyên thấu Tính từ lúc lúc Trung ương chỉ huy những cấp ủy Đảng và đảng viên thực thi kiểm điểm và xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm Nghị quyết TW 4; công tác thao tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực thi khắc phục cũng như những yếu tố phát sinh mới được Đảng ủy chú trọng bàn luận thảo luận, thống nhất đưa ra những giải pháp thực thi. Cụ thể việc nhìn nhận kiểm điểm thời gian ở thời gian cuối năm trước đó đó của Đảng bộ Doanh nghiệp tự phê bình còn một số trong những mặt hạn chế yếu kém phải tiếp tục thực thi khắc phục như sau:

1. Đảng ủy và những thành viên những đ/c Đảng ủy viên sau khoản thời hạn xây dựng kế hoạch giải pháp khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 nên phải thực thi thông tin, văn bản báo cáo giải trình công khai minh bạch đến toàn thể đảng viên trong chi bộ để thuận tiện trong việc giám sát.

2. Các đ/c Bí thư cần dữ thế chủ động chọn chủ đề sinh hoạt định kỳ gắn với đặc trưng lọai hình SX-KD của doanh nghiệp; đồng thời phát huy vận động CNV-LĐ hưởng ứng thực thi, nâng chất lượng hiệu suất cao trong trào lưu thi đua, công tác thao tác dân vận khéo.

3. Việc tăng cường học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác cần phải những chi bộ triệu tập; thành viên những đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, việc làm rõ ràng, thiết thực tạo sức phủ rộng cho CNVCLĐ thực thi theo.

4. Chi bộ phát huy góp phần thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao.

5. Tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy riêng với chất lượng, nội dung thay đổi sáng tạo, quy mô cách làm của những chi bộ và công tác thao tác cán bộ quy hoạch của Đảng ủy; tổ chức triển khai hội thảo chiến lược rút kinh nghiệm tay nghề, trao đổi học tập và tăng cường mối giao lưu chủ doanh nghiệp và CNVC-LĐ Một trong những chi bộ trong Đảng bộ.

II/ Kết quả thực thi từ sau khoản thời hạn điểm năm trước đó đó đến nay

1. Công tác lãnh đạo của cấp ủy:

– Đảng ủy đã tổ chức triển khai Hội nghị tổng kết công tác thao tác xây dựng Đảng năm trước đó đó vào trong ngày 15/2/………..; trong số đó có một phần nhìn nhận việc khắc phục kiểm điểm sau khoản thời hạn tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 trước toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp tham gia (số lượng đảng viên tham gia trên 90%).

– Đảng ủy đã xây dựng Chương trình số 02/KH-ĐU ngày 15/1/……….. về chương trình công tác thao tác năm ………..; trong số đó có phần chỉ huy những chi bộ và đảng viên tiếp tục đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại sau kiểm điểm năm trước đó đó.

– Đảng ủy xây dựng KH số 27-KH/ĐU ngày 21/3/……….. của Đảng ủy về Kế họach Bản thân tự hoàn thiện học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương, phong thái của Bác theo chủ đề năm ………..; Đảng ủy tiến hành bảng Đk theo lộ trình thời hạn rõ ràng của từng chi bộ trực thuộc và có kế hoạch phân công giám sát; đảm bảo những đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, việc làm rõ ràng, thiết thực tạo sức phủ rộng cho CNVCLĐ thực thi theo.

– UBKT Đảng ủy tham mưu Đảng ủy giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình sau NQTW4, thực thi Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm (Chương trình số 19-CTr/UBKT-ĐU ngày 12/3/……….. có kế hoạch giám sát thường xuyên 6 chi bộ việc thực thi Điều lệ Đảng và chương trình Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/4/……….. về việc giám sát việc khắc phục những hạn chế của Đảng ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 – năm ………..).

– Các đ/c Đảng ủy viên (Bí thư chi bộ) tiếp tục triển khai quán triệt đến đảng viên chi bộ về chương trình công tác thao tác năm của Đảng ủy và tiến hành văn bản báo cáo giải trình kết quả kiểm điểm tập thể Đảng ủy và thành viên Đảng ủy viên trong cuộc họp kiểm điểm thời gian ở thời gian cuối năm trước đó đó vào trong ngày 31/12/2013 tại phòng họp LĐLĐ Quận.

– Qua những kỳ sinh hoạt chi bộ trong mức time nửa năm thời điểm đầu xuân mới, nội dung sinh hoạt đảm bảo theo Hướng dẫn 09; chủ đề sinh hoạt chuyên đề được những đ/c Bí thư chi bộ tinh lọc và sẵn sàng sẵn sàng tốt, phát huy góp phần thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các chi bộ thực thi tốt như chi bộ CTy Hùng Minh, Việt Nam…

từ khóa quan tâm: Bài phát biểu tại Lễ mừng thọ người cao tuổi

– Công tác thanh tra rà soát, tương hỗ update quy hoạch cán bộ cho Đảng ủy nhiệm kỳ tới đã được hoàn tất vào tháng 5/………… Đảng ủy có kế hoạch sẵn sàng sẵn sàng công tác thao tác nhân sự cấp ủy những chi bộ để sẵn sàng sẵn sàng nhiệm kỳ 20….-20…..

2. Nhận xét nhìn nhận

– Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ về tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng; không còn trường hợp biểu lộ sự suy thoái và khủng hoảng. Các Đảng ủy viên gương mẫu thực thi tự phê bình và phê bình, xác lập rõ lộ trình thời hạn thực thi khắc phục. Đảng ủy đã kịp thời giáo dục, đấu tranh với những đ/c đảng viên có quan điểm về quyền lợi của đảng viên đang công tác thao tác tại doanh nghiệp tư nhân không được như đảng viên đang công tác thao tác tại DNNN hay những cty HCSN (kiên định tiềm năng lý tưởng người công sản khi gia nhập Đảng với động cơ là phục vụ giang sơn và nhân dân).

– Việc chấp hành trang trọng tham gia học tập quán triệt những Nghị quyết khi được triệu tập; yếu tố trao đổi thông tin đảm bảo tính dân chủ và tính xây dựng Đảng cao hơn thế nữa, trách nhiệm hơn trong lời phát biểu của đảng viên; việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong thái của Bác cũng khá được toàn thể đảng viên tự giác tích cực, tham gia những hội thi tìm hiểu học tập và tuân theo phong thái của Bác đều phải có sự góp vốn đầu tư về hình thức, nội dung đạt chất lượng và phủ rộng, làm gương cho CNLĐ tại doanh nghiệp; Đảng ủy lựa chọn nhiều hình thức Hội thi như kể chuyện, đọc thơ, văn nghệ, viết bài chính luận… phù phù thích hợp với nội dung, đối tượng người dùng đảng viên, cán bộ công nhân lao động theo chủ đề từng năm và quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí Doanh nghiệp. Đạo đức lối sống được quan tâm hơn trong việc gương mẫu và quan tâm đến công nhân lao động tại doanh nghiệp trên cơ sở phân kỳ học tập theo chuyên đề rõ ràng có Đk của những chi bộ và đảng viên.

– Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo cơ cấu tổ chức triển khai 3 độ tuổi vả cán bộ nữ; công tác thao tác tăng trưởng Đảng luôn luôn được chú trọng, có triệu tập và sinh hoạt chuyên đề để đẩy nhanh tiến độ. Kết quả phấn đấu đạt được trong năm trước đó đó có 10/11 chi bộ tăng trưởng được đảng viên. Công tác tăng trưởng được triệu tập thực thi ngay từ trên thời điểm đầu xuân mới theo nguồn khảo sát của năm trước đó (3 chi bộ đã kết nạp 1 đảng viên: Chi bộ 2, Nam Sông Tiền, Visit); 02 hồ sơ đăng trình Quận ủy dự kiến kết nạp trong tháng 8/……….. (Chi bộ 2, Asia Slipform); còn 04 hồ sơ đang sưu tra (Chi bộ Mountech, Visit, 30/4, Ruby); dự kiến đến thời gian ở thời gian cuối năm, Đảng ủy phấn đấu kết nạp được 13 đảng viên (chỉ tiêu là 10 đảng viên).

– Các Chi bộ ý thức cao trong việc tổ chức triển khai, nâng cao khả năng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức triển khai cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ; thực thi tự phê bình và phê bình trang trọng. Đảng viên tích cực góp phần ý kiến trong sinh hoạt chi bộ.

– Đảng ủy trang trọng triển khai kế hoạch học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong thái của Bác; chú trọng triệu tập đối tượng người dùng CNVC và người lao động. Các bản Đk học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều link với việc xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm NQTW4.

– Chú trọng làm tốt việc nêu gương người tốt việc tốt tại cty; thực thi quy định dân chủ cơ thường trực nơi thao tác; có sự chỉ huy, quán triệt đến toàn thể đảng viên việc sử dụng những social và blog thành viên. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những quan điểm sai trái trong toàn thể đảng viên đang sinh hoạt Đảng bộ.

– Công tác vận động đảng viên làm công tác thao tác quần chúng và công tác thao tác xã hội tốt như: Chi bộ An Sinh, Ruby…

– Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên tóm gọn dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng nguyện vọng, đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ; nhất là thời hạn Tính từ lúc lúc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Tp Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển của ta, triệu tập tuyên truyền, giáo dục CNLĐ ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tăng năng suất lao động hoàn thành xong trách nhiệm được giao và thể hiện lòng yêu nước theo sự chỉ huy của Nhà nước; tổ chức triển khai những trào lưu thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn thể mỹ tại Doanh Nghiệp.

3. Những tồn tại hạn chế:

Tuy nhiên, vẫn còn đấy một số trong những hạn chế phát sinh tiếp tục xây dựng giải pháp khắc phục trong thời hạn tới:

– Đảng bộ đã thực thi sinh hoạt chuyên đề tổ chức triển khai thực thi nội dung chỉ huy công văn số 154-CV/QU ngày 28/3/2012 của Quận ủy về việc triển khai thực thi Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ của Ban Bí thư Trung ương; Đảng ủy đã trải qua chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; rõ ràng một số trong những việc triển khai thực thi như Đảng bộ gửi tài liệu đến những chi bộ trực thuộc, họp triển khai quán triệt nội dung Hướng dẫn 09; phân công những đ/c Bí thư và Phó Bí thư, đ/c Ủy viên Thường vụ theo dõi và giám sát trực tiếp những buổi sinh hoạt định kỳ của những chi bộ… đến nay những đ/c được phân công chưa thực thi được trách nhiệm dự họp với những chi bộ tối thiểu 1 kỳ/năm (nguyên nhân do những chi bộ triệu tập sinh hoạt vào chiều ngày thứ 7 của tuần thời gian giữa tháng nên lịch thường bị trùng; mặt khác, việc làm cơ quan và Doanh Nghiệp đều phải có những hoạt động và sinh hoạt giải trí cao điểm trong thời gian ngày thứ 7/tuần nên không thể xếp lịch dự họp được). Đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ huy khắc phục trong mức time nửa năm thời gian ở thời gian cuối năm trong sinh hoạt chuyên đề định kỳ tháng 6/……….., đồng thời nhắc nhở những chi bộ thực thi thông tin thời hạn họp bằng tin nhắn hoặc email.

– Việc quán triệt tham gia khá đầy đủ và xuyên thấu thời hạn học tập Nghị quyết, chuyên đề thời sự… của đảng viên thực thi tỷ suất chưa đạt yêu cầu (tỷ suất đảng viên tham gia <60%, những chi bộ 1, 2 và An Sinh thường không bảo được số lượng đảng viên học NQ do đặc trưng thao tác của ngành y tế và việc trở ngại vất vả xin phép nghỉ làm để đi học của một số trong những đảng viên tại DNTN; hầu hết cũng đống ý việc học Nghị quyết vào buổi tối nhưng sỉ số để tổ chức triển khai 1 lớp học cũng khó đảm bảo…).

– Nội dung sinh hoạt chi bộ: tuy nhiên đảm bảo những nội dung chính như thông tin tình hình thời sự, quán triệt những chủ trương, chủ trương mới, nhìn nhận tình hình thực thi trách nhiệm tháng trước, đưa ra một số trong những trách nhiệm rõ ràng thiết thực trong tháng tới và có sự phân công trách nhiệm đảng viên thực thi (có kết luận và biểu quyết của chi bộ) nhưng chưa đảm bảo được một số trong những yêu cầu theo phía dẫn 09 về công tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng của đ/c Bí thư chi bộ.

– Việc tăng cường học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của đảng viên không đều đặn và chưa tồn tại những tác nhân nổi bật để biểu dương, nhân rộng; chưa tồn tại sự giám sát ngặt nghèo của Đảng ủy về sinh hoạt những chuyên đề theo chủ đề năm, còn giao khoán cho chi bộ…

– Về công tác thao tác xây dựng đội ngũ cán bộ trải qua việc quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ 20…. – 20…. chưa đảm bảo theo phía dẫn về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu tổ chức triển khai nữ… do tình hình nhân sự luôn dịch chuyển, việc trau dồi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị còn nhiều hạn chế, việc sâu sát tương hỗ của Đảng ủy cũng nhiều trở ngại vất vả thực thi…

III/ Phương hướng và giải pháp khắc phục

Đảng ủy tiếp tục chỉ huy những chi bộ và những đ/c Đảng ủy viên xây dựng chương trình khắc phục hạn chế tồn tại sau khoản thời hạn kiểm điểm NQTW4 phải liên tục, thường xuyên, không được chủ quan; phải kiên trì, xác lập lộ trình thực thi, thời hạn hoàn thành xong, làm từng bước vững chãi; chú trọng đôn đốc, nhắc nhở, tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát; nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo cấp ủy.

Các giải pháp bảo vệ trọng tâm, trọng điểm; triệu tập làm tốt trách nhiệm xây dựng Đảng cũng đó đó là để thúc đẩy thực thi trách nhiệm chính trị.

Cụ thể những giải pháp như sau:

– Chi bộ phát huy góp phần thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến của tớ trên tình thần xây dựng và trách nhiệm cao. Đ/c Bí thư cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, gợi ý những nội dung quan trọng, bức thiết nhất để sở hữu sự tham gia ý kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ.

– Các chi bộ nên phải có sự thay đổi, sáng tạo lựa chọn những hình thức sinh họat phong phú, nội dung sinh hoạt cần sẵn sàng sẵn sàng chu đáo, ngắn gọn, súc tích…

– Tăng cường công tác thao tác phối hợp giữa Đảng ủy Đảng bộ với lãnh đạo doanh nghiệp; giao lưu tăng cường quan hệ Một trong những đảng viên sinh hoạt thuộc Đảng bộ bằng những trào lưu thi đua rõ ràng (thi đua Một trong những chi bộ), link tổng hợp được sức mạnh tập thể trong Đảng bộ.

– Tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy riêng với chất lượng nội dung sinh hoạt định kỳ những chi bộ; nhất là tổ chức triển khai hội thảo chiến lược rút kinh nghiệm tay nghề, trao đổi học tập những quy mô, cách làm hay.

– Tiếp tục phấn đấu những đ/c Thường vụ sắp xếp thời hạn để tham dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ được phân công, tối thiểu 1 lần/năm. Các chi bộ thực thi việc thông tin thời hạn, khu vực sinh hoạt định kỳ của chi bộ hàng tháng với đ/c phụ trách Đảng vụ của Đảng ủy để sắp xếp lịch cho Ban Thường vụ dự họp với chi bộ.

– Tiếp tục quán triệt đảng viên tự giác tham gia những lớp học Nghị quyết, chuyên đề do Quận ủy tổ chức triển khai, Nếu tỷ suất đảng viên tham gia đạt < 50% thì Đảng ủy tổ chức triển khai lớp học vét cho đảng viên chưa học. Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu và phân tích, đề xuất kiến nghị phương thức học tập Nghị quyết qua thảo luận hoặc viết bài tham luận.

– Đảng ủy cùng với Chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 1 và 2 tiến hành thanh tra rà soát, chọn một số trong những đ/c đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 15 Phường để tạo lực lượng tăng trưởng xây dựng chi bộ doanh nghiệp tư nhân tại Phường 02 và Phường 9.

– Chuẩn bị công tác thao tác nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ…………..

– Tiến hành giám sát thường xuyên; kết luận và tiếp tục giám sát việc thực thi kết luận.

Qua kết quả thực thi trong mức time nửa năm thời điểm đầu xuân mới ……….. và một số trong những mặt cần lưu ý tiếp tục thực thi trong thời hạn tới về việc khắc phục một số trong những mặt cần khắc phục những hạn chế của Đảng ủy và thành viên những đ/c Đảng ủy viên sau khoản thời hạn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4; đề xuất kiến nghị UBKT Đảng ủy, những đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ tiếp tục thực thi và thông tin đến toàn thể đảng viên trong chi bộ văn bản báo cáo giải trình này để thuận tiện trong việc góp ý phê bình, tự phê bình và tăng cường giám sát

ĐẢNG ỦY XÁC NHẬN

….…, ngày … tháng ….. năm ………

Đảng viên văn bản báo cáo giải trình

(Ký, ghi rõ họ tên)


Bạn đang tìm hiểu thêm postt Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên 2022

Với việc Bạn mò mẩn postt Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or Join Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Báo #cáo #kết #quả #khắc #phục #hạn #chế #khuyết #điểm #của #đảng #viên