0765562555

Luật Thỏa thuận quốc tế 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 Chi tiết 2022 được update : 2021-09-06 12:08:13

3450

Xin chàoNgày 13/11/2020, Quốc hội đã phát hành Luật Thỏa thuận quốc tế 2020. Luật có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/07/2021. 

Luật số 70/2020/QH14 gồm có 52 điều, 7 chương quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn, chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi, tổ chức triển khai thực thi, trách nhiệm của những cty trong việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế. Vậy sau này là nội dung rõ ràng mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải luật tại đây.

Bạn đang xem: Luật Thỏa thuận quốc tế 2020

QUỐC HỘI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Luật số: 70/2020/QH14

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 13 tháng 11 năm 2020

LUẬTTHỎA THUẬN QUỐC TẾ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Thỏa thuận quốc tế.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

1. Luật này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn, chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi, tổ chức triển khai thực thi, trách nhiệm của những cty trong việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế.

2. Luật này sẽ không còn kiểm soát và điều chỉnh việc ký kết, thực thi thỏa thuận hợp tác về vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ quốc tế theo pháp lý về quản trị và vận hành nợ công; thỏa thuận hợp tác về cho vay vốn ngân hàng, viện trợ của Việt Nam cho quốc tế theo pháp lý về cho vay vốn ngân hàng, viện trợ của Việt Nam cho quốc tế; thỏa thuận hợp tác về viện trợ phi chính phủ nước nhà quốc tế theo pháp lý về viện trợ phi chính phủ nước nhà quốc tế; hợp đồng theo pháp lý về dân sự; hợp đồng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư theo phương thức đối tác chiến lược công tư theo pháp lý về góp vốn đầu tư theo phương thức đối tác chiến lược công tư.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Thỏa thuận quốc tế là thỏa thuận hợp tác bằng văn bản về hợp tác quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của tớ với bên ký kết quốc tế, không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm hết quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp lý quốc tế.

2. Bên ký kết Việt Nam gồm có:

a) Nhà nước, Quốc hội, nhà nước;

b) Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội (sau này gọi chung là cơ quan của Quốc hội), Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước;

c) Văn phòng quản trị nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

d) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;

đ) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau này gọi chung là cơ quan nhà nước cấp tỉnh);

e) Tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

g) Cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

h) Ủy ban nhân dân cấp huyện;

i) Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới;

k) Cơ quan TW của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp (sau này gọi chung là cơ quan TW của tổ chức triển khai); cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp (sau này gọi chung là cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai).

3. Cơ quan nhà nước ở TW gồm có những cty quy định tại những điểm b, c và d khoản 2 Điều này.

4. Bên ký kết quốc tế là Nhà nước, Quốc hội, nhà nước, cơ quan ban ngành thường trực địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai được xây dựng theo pháp lý quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế, thành viên quốc tế.

5. Ký kết là hành vi do người dân có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền thực thi, gồm có ký, trải qua thỏa thuận hợp tác quốc tế hoặc trao đổi văn kiện tạo thành thỏa thuận hợp tác quốc tế.

6. Ký là hành vi của người dân có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền dùng chữ ký của tớ để đồng ý sự giao kết của cơ quan, tổ chức triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế.

7. Chấm dứt hiệu lực hiện hành của thỏa thuận hợp tác quốc tế là hành vi do bên ký kết Việt Nam thực thi để từ bỏ hiệu lực hiện hành của thỏa thuận hợp tác quốc tế.

8. Rút khỏi thỏa thuận hợp tác quốc tế là hành vi do bên ký kết Việt Nam thực thi để từ bỏ việc đồng ý sự ràng buộc của thỏa thuận hợp tác quốc tế.

9. Tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế là hành vi do bên ký kết Việt Nam thực thi để tạm ngừng thực thi toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Điều 3. Nguyên tắc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Phù phù thích hợp với Hiến pháp, pháp lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa, đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tuân thủ nguyên tắc tôn trọng độc lập lãnh thổ vương quốc, không can thiệp vào việc làm nội bộ của những vương quốc và những nguyên tắc cơ bản khác của pháp lý quốc tế.

2. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế không được làm phát sinh, thay đổi, chấm hết quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp lý quốc tế; không được ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế về những yếu tố phải thực thi trải qua việc ký kết điều ước quốc tế theo quy định của pháp lý.

3. Bảo đảm yêu cầu về đối ngoại và hiệu suất cao của thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết, trong phạm vi nguồn kinh phí góp vốn đầu tư ngân sách nhà nước được giao hoặc tự chủ theo quy định của pháp lý.

4. Phù phù thích hợp với hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế và tuân thủ trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại Luật này.

5. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế của những cty, tổ chức triển khai quy định tại những điểm b, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 2 của Luật này sẽ không còn được ràng buộc trách nhiệm thực thi của Nhà nước, Quốc hội, nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức triển khai Việt Nam không ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

6. Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới chỉ ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế với bên ký kết quốc tế là cơ quan ban ngành thường trực địa phương cấp tương tự về giao lưu, trao đổi thông tin, kết nghĩa, hợp tác thực thi quản trị và vận hành biên giới phù phù thích hợp với điều ước quốc tế có tương quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

7. Bên ký kết Việt Nam có trách nhiệm thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết, đồng thời có quyền yêu cầu bên ký kết quốc tế cũng phải thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế đó trên tinh thần hữu nghị, hợp tác.

Điều 4. Nội dung quản trị và vận hành nhà nước về thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Ban hành văn bản quy phạm pháp lý về thỏa thuận hợp tác quốc tế.

2. Bảo đảm việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế theo quy định của pháp lý.

3. Phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp lý về thỏa thuận hợp tác quốc tế.

4. Tổ chức thống kê, tàng trữ thỏa thuận hợp tác quốc tế.

5. Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm pháp lý về thỏa thuận hợp tác quốc tế.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Điều 5. Cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. nhà nước thống nhất quản trị và vận hành nhà nước về thỏa thuận hợp tác quốc tế.

2. Bộ Ngoại giao phụ trách trước nhà nước thực thi quản trị và vận hành nhà nước về thỏa thuận hợp tác quốc tế.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, phối phù thích hợp với Bộ Ngoại giao thực thi quản trị và vận hành nhà nước về thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình và tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, phối phù thích hợp với Bộ Ngoại giao thực thi quản trị và vận hành nhà nước về thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.

Điều 6. Tên gọi của thỏa thuận hợp tác quốc tế

Thỏa thuận quốc tế được ký kết với tên thường gọi là thỏa thuận hợp tác, thông cáo, tuyên bố, ý định thư, bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận hợp tác, biên bản trao đổi, chương trình hợp tác, kế hoạch hợp tác hoặc tên thường gọi khác, trừ tên thường gọi đặc trưng của điều ước quốc tế gồm có công ước, hiệp ước, định ước, hiệp định.

Điều 7. Ngôn ngữ của thỏa thuận hợp tác quốc tế

Thỏa thuận quốc tế phải có văn bản bằng tiếng Việt, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết quốc tế. Trong trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế chỉ có văn bản bằng tiếng quốc tế thì bên ký kết Việt Nam có trách nhiệm dịch thỏa thuận hợp tác quốc tế đó ra tiếng Việt.

Văn bản bằng tiếng Việt phải bảo vệ đúng chuẩn về nội dung và thống nhất về hình thức với văn bản bằng tiếng quốc tế của thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Chương II

KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Mục 1. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ

Điều 8. Thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước

1. quản trị nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước.

2. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh nhà nước.

Điều 9. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và phân tích tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động riêng với thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh nhà nước; kiến nghị nhà nước trình quản trị nước quyết định hành động riêng với thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước.

4. quản trị nước, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận hợp tác quốc tế. Trên cơ sở quyết định hành động bằng văn bản của quản trị nước hoặc Thủ tướng nhà nước, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước tổ chức triển khai việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế.

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước văn bản báo cáo giải trình quản trị nước hoặc Thủ tướng nhà nước bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận hợp tác quốc tế cho Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết.

Điều 10. Cấp Giấy ủy quyền ký thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cấp Giấy ủy quyền ký thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước trên cơ sở văn bản đồng ý của quản trị nước, Thủ tướng nhà nước, trừ trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế do quản trị nước, Thủ tướng nhà nước hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ký.

Điều 11. Rà soát, so sánh văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước trước lúc ký kết

Trước khi tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Ngoại giao và cơ quan nhà nước có tương quan thanh tra rà soát, so sánh văn bản bằng tiếng Việt với văn bản bằng tiếng quốc tế để bảo vệ đúng chuẩn về nội dung và thống nhất về hình thức.

Mục 2. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH QUỐC HỘI, CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 12. Thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước

1. quản trị Quốc hội quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Quốc hội.

2. quản trị Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình.

3. Tổng Thư ký Quốc hội quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền của Tổng Thư ký Quốc hội.

4. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Văn phòng Quốc hội.

5. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

6. Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Kiểm toán nhà nước.

Điều 13. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước

1. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Quốc hội để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

Cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh mình để lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

3. Người có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Luật này quyết định hành động và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận hợp tác quốc tế sau khoản thời hạn nghiên cứu và phân tích tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến.

4. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến khước từ việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thì trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:

a) Cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm trình Phó quản trị Quốc hội phụ trách đối ngoại của Quốc hội cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế và phải văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến.

Trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này, Phó quản trị Quốc hội phụ trách đối ngoại của Quốc hội cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

b) Trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này và ý kiến của Phó quản trị Quốc hội phụ trách đối ngoại của Quốc hội do cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước trình, quản trị Quốc hội quyết định hành động bằng văn bản về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

c) Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của quản trị Quốc hội.

5. Cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước văn bản báo cáo giải trình quản trị Quốc hội bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận hợp tác quốc tế cho Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Ngoại giao trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết.

Mục 3. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Điều 14. Thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Văn phòng quản trị nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1. Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Văn phòng quản trị nước.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Tòa án nhân dân tối cao.

3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 15. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Văn phòng quản trị nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1. Văn phòng quản trị nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

từ khóa quan tâm: Thẻ đeo Đại hội Đảng

3. Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định hành động và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận hợp tác quốc tế sau khoản thời hạn nghiên cứu và phân tích tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến.

4. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến khước từ việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thì trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:

a) Văn phòng quản trị nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm trình quản trị nước cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế. Cơ quan trình phải văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến;

b) Trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này, quản trị nước cho ý kiến bằng văn bản về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

c) Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của quản trị nước.

5. Văn phòng quản trị nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao văn bản báo cáo giải trình quản trị nước bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận hợp tác quốc tế cho Bộ Ngoại giao trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết.

Mục 4. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

Điều 16. Thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan thuộc nhà nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước.

Điều 17. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan thuộc nhà nước quyết định hành động và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận hợp tác quốc tế sau khoản thời hạn nghiên cứu và phân tích tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến.

4. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến khước từ việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thì trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước có trách nhiệm trình Thủ tướng nhà nước cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế. Cơ quan trình phải văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến;

b) Trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này, Thủ tướng nhà nước cho ý kiến bằng văn bản về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

c) Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của Thủ tướng nhà nước.

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận hợp tác quốc tế cho Bộ Ngoại giao trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết.

Mục 5. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH

Điều 18. Thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước cấp tỉnh

1. quản trị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 19. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước cấp tỉnh

1. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

3. Người có thẩm quyền quy định tại Điều 18 của Luật này quyết định hành động và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận hợp tác quốc tế sau khoản thời hạn nghiên cứu và phân tích tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến.

4. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến khước từ việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thì trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:

a) Cơ quan nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm trình Thủ tướng nhà nước cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế. Cơ quan trình phải văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến;

b) Trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này, Thủ tướng nhà nước cho ý kiến bằng văn bản về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

c) Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của Thủ tướng nhà nước.

5. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận hợp tác quốc tế cho Bộ Ngoại giao trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết.

Mục 6. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH TỔNG CỤC, CỤC THUỘC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ; CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI

Điều 20. Ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.

3. nhà nước quy định rõ ràng việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.

Mục 7. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN CẤP TỈNH CỦA TỔ CHỨC

Điều 21. Thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan TW của tổ chức triển khai

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan TW của tổ chức triển khai quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan TW của tổ chức triển khai sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai.

Điều 22. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan TW của tổ chức triển khai

1. Cơ quan TW của tổ chức triển khai gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về nghành hợp tác và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

3. Cơ quan TW của tổ chức triển khai có trách nhiệm trình cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế sau khoản thời hạn nghiên cứu và phân tích tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến.

4. Trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này, cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai cho ý kiến bằng văn bản về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế.

5. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan TW của tổ chức triển khai quyết định hành động và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận hợp tác quốc tế sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai.

6. Cơ quan TW của tổ chức triển khai văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận hợp tác quốc tế cho Bộ Ngoại giao trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết

Điều 23. Ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai

1. Cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai.

2. nhà nước quy định rõ ràng việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai.

Mục 8. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH NHIỀU CƠ QUAN, TỔ CHỨC; THỎA THUẬN QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐẦU TƯ; THỎA THUẬN QUỐC TẾ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG ÂN NHÂN DÂN

Điều 24. Ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh nhiều cơ quan, tổ chức triển khai

1. Trường hợp hai hoặc nhiều cơ quan, tổ chức triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế với bên ký kết quốc tế, những cty, tổ chức triển khai này thống nhất bằng văn bản chỉ định cơ quan, tổ chức triển khai làm đầu mối ký kết. Trong trường hợp không thống nhất được cơ quan, tổ chức triển khai làm đầu mối ký kết thì văn bản báo cáo giải trình cơ quan cấp trên có thẩm quyền quyết định hành động.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai làm đầu mối ký kết có trách nhiệm lấy ý kiến, trình cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp có ý kiến rất khác nhau, tổ chức triển khai ký kết và văn bản báo cáo giải trình theo quy định tại Mục 2, 3, 4, 5, 6, 7 của Chương này.

Điều 25. Ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế tương quan đến quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, góp vốn đầu tư

1. Trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế tương quan đến quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Quốc phòng, ngoài việc thực thi theo quy định tại những điều 9, 13, 15, 17, 19, 22 và 24 của Luật này, cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai có trách nhiệm gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng.

2. Trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế tương quan đến bảo mật thông tin an ninh thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Công an, ngoài việc thực thi theo quy định tại những điều 9, 13, 15, 17, 19, 22 và 24 của Luật này, cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai có trách nhiệm gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Công an.

3. Trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế tương quan đến góp vốn đầu tư, ngoài việc thực thi theo quy định tại những điều 9, 13, 15, 17, 19, 22 và 24 của Luật này, cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai có trách nhiệm gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Cơ quan được lấy ý kiến quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này còn có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

Điều 26. Ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế của những cty, cty trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định rõ ràng việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của những cty, cty trong Quân đội nhân dân phù phù thích hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này.

2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định rõ ràng việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của những cty, cty trong Công an nhân dân phù phù thích hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này.

Mục 9. HỒ SƠ LẤY Ý KIẾN, HỒ SƠ TRÌNH VÀ TRÁCH NHIỆM CHO Ý KIẾN VỀ ĐỀ XUẤT KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Điều 27. Hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế

Hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 19 và khoản 1 Điều 22 của Luật này gồm có:

1. Văn bản đề xuất kiến nghị về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế phải gồm có những nội dung hầu hết sau này:

a) Yêu cầu, mục tiêu của việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

b) Nội dung chính của thỏa thuận hợp tác quốc tế;

c) Đánh giá sự thích hợp của thỏa thuận hợp tác quốc tế với quy định của pháp lý Việt Nam và điều ước quốc tế có tương quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

d) Đánh giá tác động của thỏa thuận hợp tác quốc tế về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, kinh tế tài chính – xã hội và những tác động khác;

đ) Việc tuân thủ những nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này;

e) Tính khả thi, hiệu suất cao của thỏa thuận hợp tác quốc tế;

2. Dự thảo văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế. Trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế chỉ có văn bản bằng tiếng quốc tế thì phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

Điều 28. Hồ sơ trình về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế

Hồ sơ trình về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại khoản 3 Điều 9, khoản 4 Điều 13, khoản 4 Điều 15, khoản 4 Điều 17, khoản 4 Điều 19 và khoản 4 Điều 22 của Luật này gồm có:

1. Văn bản đề xuất kiến nghị về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế, trong số đó gồm có những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này và yếu tố có ý kiến rất khác nhau giữa cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến (nếu có), đề xuất kiến nghị về việc ủy quyền ký thỏa thuận hợp tác quốc tế (nếu có);

2. Ý kiến bằng văn bản của cơ quan, tổ chức triển khai quy định tại khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 15, khoản 2 Điều 17, khoản 2 Điều 19, khoản 2 Điều 22 và khoản 4 Điều 25 của Luật này;

3. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến;

4. Dự thảo văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế. Trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế chỉ có văn bản bằng tiếng quốc tế thì phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

Điều 29. Nội dung Bộ Ngoại giao cho ý kiến về đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Sự thiết yếu, mục tiêu ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế trên cơ sở nhìn nhận quan hệ giữa Việt Nam và bên ký kết quốc tế.

2. Đánh giá sự thích hợp của thỏa thuận hợp tác quốc tế với quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa, đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Đánh giá sự thích hợp của thỏa thuận hợp tác quốc tế với điều ước quốc tế có tương quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Đánh giá nội dung của thỏa thuận hợp tác quốc tế riêng với việc làm phát sinh, thay đổi, chấm hết quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp lý quốc tế.

5. Tên gọi, hình thức, danh nghĩa ký kết, cấp ký kết, ngôn từ, hiệu lực hiện hành, kỹ thuật văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế.

6. Việc tuân thủ trình tự, thủ tục đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế.

7. Tính thống nhất của văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế bằng tiếng Việt với văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế bằng tiếng quốc tế.

Điều 30. Nội dung những cty, tổ chức triển khai có tương quan cho ý kiến về đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Đánh giá sự thích hợp giữa nội dung hợp tác quốc tế của thỏa thuận hợp tác quốc tế và chủ trương hợp tác quốc tế của ngành, nghành trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm được giao; yêu cầu về bảo vệ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh (nếu có).

2. Đánh giá sự thích hợp giữa nội dung của thỏa thuận hợp tác quốc tế và quy định của pháp lý chuyên ngành có tương quan.

3. Đánh giá tính khả thi và hiệu suất cao của thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Mục 10. KÝ THỎA THUẬN QUỐC TẾ TRONG CHUYẾN THĂM CỦA ĐOÀN CẤP CAO

Điều 31. Ký thỏa thuận hợp tác quốc tế trong chuyến thăm của đoàn cấp cao

1. Cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai có trách nhiệm phối phù thích hợp với Bộ Ngoại giao hoặc Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hoàn thành xong thủ tục ký và hoàn thiện dự thảo thỏa thuận hợp tác quốc tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động cho ký trong chuyến thăm của đoàn cấp cao Việt Nam tại quốc tế hoặc của đoàn cấp cao quốc tế tại Việt Nam.

2. Bộ Ngoại giao hoặc Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chủ trì hoặc phối hợp thanh tra rà soát, so sánh văn bản ở đầu cuối của thỏa thuận hợp tác quốc tế; Bộ Ngoại giao hoặc Văn phòng Quốc hội phối phù thích hợp với bên quốc tế tổ chức triển khai lễ ký thỏa thuận hợp tác quốc tế trong chuyến thăm của đoàn cấp cao Việt Nam tại quốc tế hoặc của đoàn cấp cao quốc tế tại Việt Nam.

Chương III

HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CHẤM DỨT HIỆU LỰC, RÚT KHỎI, TẠM ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Điều 32. Hiệu lực của thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Thỏa thuận quốc tế có hiệu lực hiện hành theo quy định của thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Trong trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế không quy định về hiệu lực hiện hành thì thỏa thuận hợp tác quốc tế đó có hiệu lực hiện hành theo sự thống nhất bằng văn bản giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết quốc tế.

Tham khảo: Hướng dẫn quyết toán Thuế thu nhập thành viên năm 2021

Điều 33. Sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Cơ quan, người dân có thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thì có thẩm quyền quyết định hành động sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Trình tự, thủ tục sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành tương tự trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại Luật này.

3. Cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai thông tin cho Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại những mục 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Chương II của Luật này trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày việc sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn có hiệu lực hiện hành.

Điều 34. Chấm dứt hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Thỏa thuận quốc tế trọn vẹn có thể bị chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi theo quy định của thỏa thuận hợp tác quốc tế đó hoặc theo thỏa thuận hợp tác giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết quốc tế.

2. Bên ký kết Việt Nam phải chấm hết hiệu lực hiện hành hoặc rút khỏi thỏa thuận hợp tác quốc tế nếu quy trình thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế có sự vi phạm một trong những nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này.

3. Cơ quan, người dân có thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thì có thẩm quyền quyết định hành động việc chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

4. Trình tự, thủ tục chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành tương tự trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại Luật này.

5. Cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai thông tin cho Bộ Ngoại giao về việc chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại những mục 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Chương II của Luật này trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày việc chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế có hiệu lực hiện hành.

Chương IV

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN

Điều 35. Điều kiện vận dụng trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Trình tự, thủ tục rút gọn vận dụng riêng với việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước trong trường hợp phục vụ những Đk sau này:

a) Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế phù phù thích hợp với chủ trương, đề án đã được quản trị nước, Thủ tướng nhà nước, quản trị Quốc hội phê duyệt hoặc đã được quản trị nước, Thủ tướng nhà nước, quản trị Quốc hội kiến nghị cấp có thẩm quyền và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ủy quyền ký;

b) Cần phải xử lý gấp do yêu cầu về chính trị, đối ngoại.

2. Trình tự, thủ tục rút gọn vận dụng riêng với việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cơ quan TW của tổ chức triển khai trong trường hợp phục vụ một trong những Đk sau này:

a) Được cơ quan có thẩm quyền được cho phép ký trong chuyến thăm của đoàn cấp cao Việt Nam tại quốc tế hoặc của đoàn cấp cao quốc tế tại Việt Nam;

b) Cần phải xử lý gấp do yêu cầu về chính trị, đối ngoại, cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Điều 36. Trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 40 của Luật này.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước có trách nhiệm tổ chức triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế theo chủ trương, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 của Luật này.

4. Trong trường hợp có ý kiến rất khác nhau giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước với cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến về sự việc thiết yếu ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế; việc tuân thủ những nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này; Đk vận dụng trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước có trách nhiệm kiến nghị nhà nước trình quản trị nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước. Hồ sơ trình gồm có những tài liệu quy định tại Điều 28 của Luật này. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của quản trị nước.

Điều 37. Trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Quốc hội

1. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 40 của Luật này.

3. Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm tổ chức triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế theo chủ trương, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 của Luật này.

4. Trong trường hợp có ý kiến rất khác nhau giữa Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội với cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến về sự việc thiết yếu ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế; việc tuân thủ những nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này; Đk vận dụng trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội có trách nhiệm trình Phó quản trị Quốc hội phụ trách đối ngoại của Quốc hội cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế trước lúc trình quản trị Quốc hội quyết định hành động việc ký kết. Hồ sơ trình gồm có những tài liệu quy định tại Điều 28 của Luật này. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của quản trị Quốc hội.

Điều 38. Trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh nhà nước

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 40 của Luật này.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước có trách nhiệm tổ chức triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế theo chủ trương, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 của Luật này.

4. Trong trường hợp có ý kiến rất khác nhau giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước với cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến về sự việc thiết yếu ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế; việc tuân thủ những nguyên tắc quy định tai Điều 3 của Luật này; Đk vận dụng trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước có trách nhiệm trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh nhà nước. Hồ sơ trình gồm có những tài liệu quy định tại Điều 28 của Luật này. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của Thủ tướng nhà nước.

Điều 39. Trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai

1. Cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 40 của Luật này.

Điều 40. Hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn

1. Văn bản đề xuất kiến nghị cho ý kiến gồm có những nội dung hầu hết sau này:

a) Yêu cầu, mục tiêu của việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

b) Nội dung chính của thỏa thuận hợp tác quốc tế;

c) Đánh giá tác động của thỏa thuận hợp tác quốc tế về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, kinh tế tài chính – xã hội và những tác động khác;

d) Việc tuân thủ những nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này; nguyên do đề xuất kiến nghị vận dụng trình tự, thủ tục rút gọn.

2. Tài liệu chứng tỏ được vận dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 35 của Luật này.

3. Dự thảo văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế. Trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế chỉ có văn bản bằng tiếng quốc tế thì phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

Điều 41. Sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn

1. Đối với những sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn mang tính chất chất chất kỹ thuật, thuộc phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và không ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế mới, cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cơ quan TW của tổ chức triển khai không nhất thiết phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan. Trong trường hợp được lấy ý kiến, cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến.

2. Trong trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế chỉ định cơ quan được sửa đổi, tương hỗ update nội dung của thỏa thuận hợp tác quốc tế thì cơ quan đó quyết định hành động việc sửa đổi, tương hỗ update mà không phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan, trừ trường hợp cơ quan, người dân có thẩm quyền quyết định hành động ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế có quyết định hành động khác.

Chương V

THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai trong việc thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế

Cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, có trách nhiệm sau này:

1. Tổ chức thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế do cơ quan này đã ký kết kết hoặc đề xuất kiến nghị ký kết trong trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước, đồng thời yêu cầu bên ký kết quốc tế thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế đó trên tinh thần hữu nghị, hợp tác;

2. Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm về thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế do cơ quan này đã ký kết kết hoặc đề xuất kiến nghị ký kết trong trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước gửi Bộ Ngoại giao để theo dõi và tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước; kế hoạch thường niên được gửi chậm nhất vào trong ngày 15 tháng 11 của năm trước đó;

3. Tổ chức sao lục, công bố, tuyên truyền, phổ cập thỏa thuận hợp tác quốc tế mà cơ quan này đã ký kết kết hoặc đề xuất kiến nghị ký kết trong trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước, trừ trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế không được phép công bố theo thỏa thuận hợp tác giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết quốc tế hoặc theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế chỉ có văn bản bằng tiếng quốc tế thì phải kèm bản dịch tiếng Việt của thỏa thuận hợp tác quốc tế đó;

4. Đôn đốc việc thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành;

5. Phê duyệt kế hoạch thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành;

6. Tiến hành những giải pháp thiết yếu để bảo vệ quyền và quyền lợi của bên ký kết Việt Nam trong trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế bị vi phạm.

Điều 43. Trách nhiệm của cơ quan, cty tham mưu về công tác thao tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của cơ quan nhà nước ở TW và cơ quan nhà nước cấp tỉnh trong việc thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Tham mưu về xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm về thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế do cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh đã ký kết kết hoặc đề xuất kiến nghị ký kết trong trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước.

2. Đôn đốc việc thực thi những thỏa thuận hợp tác quốc tế do cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh đã ký kết kết hoặc đề xuất kiến nghị ký kết trong trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH VÀ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA TỔ CHỨC, CƠ QUAN CẤP TỈNH CỦA TỔ CHỨC, CƠ QUAN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA TỔ CHỨC; KINH PHÍ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Điều 44. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao

1. Báo cáo nhà nước theo định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu về tình hình ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế; trình nhà nước văn bản báo cáo giải trình Quốc hội tình hình ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế theo định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu của Quốc hội.

2. Thống kê thỏa thuận hợp tác quốc tế đã ký kết kết

Điều 45. Trách nhiệm của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

1. Giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ huy, điều hòa, phối hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước.

2. Chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế theo định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu.

Điều 46. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cơ quan TW của tổ chức triển khai, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai

Cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cơ quan TW của tổ chức triển khai, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai ngoài trách nhiệm thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại Điều 42 của Luật này, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, có trách nhiệm sau này:

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế gửi Bộ Ngoại giao để theo dõi và tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước; kế hoạch hằng năm được gửi chậm nhất vào trong ngày 15 tháng 11 của năm trước đó;

2. Lưu trữ bản gốc thỏa thuận hợp tác quốc tế mà cơ quan này đã ký kết kết hoặc đề xuất kiến nghị ký kết trong trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước theo quy định của pháp lý về tàng trữ;

3. Báo cáo về tình hình ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế chậm nhất vào trong ngày 15 tháng 11 hằng năm hoặc khi có yêu cầu, gửi Bộ Ngoại giao để theo dõi và tổng hợp văn bản báo cáo giải trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước;

4. Phổ biến, giáo dục pháp lý về thỏa thuận hợp tác quốc tế;

5. Giám sát, kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm pháp lý về thỏa thuận hợp tác quốc tế;

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Điều 47. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan thuộc nhà nước phụ trách trước nhà nước về việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của cơ quan mình và của tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phụ trách trước nhà nước về việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của cơ quan mình và của cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan, cty tham mưu về công tác thao tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của cơ quan nhà nước ở TW và cơ quan nhà nước cấp tỉnh

Cơ quan, cty tham mưu về công tác thao tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của cơ quan nhà nước ở TW và cơ quan nhà nước cấp tỉnh ngoài trách nhiệm thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại Điều 43 của Luật này, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, có trách nhiệm sau này:

1. Xây dựng dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền phát hành của cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh về công tác thao tác ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế;

2. Tham mưu cho cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh về công tác thao tác ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành;

3. Theo dõi, tổng hợp và văn bản báo cáo giải trình cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh về việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành;

4. Báo cáo và xin ý kiến chỉ huy của cấp có thẩm quyền về những yếu tố phát sinh trong ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

Điều 49. Trách nhiệm của cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai

Cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, có trách nhiệm sau này:

1. Chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan có tương quan hướng dẫn việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của tổ chức triển khai;

2. Phối phù thích hợp với Bộ Ngoại giao thực thi quản trị và vận hành về ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của cơ quan TW của tổ chức triển khai;

3. Thực hiện chính sách văn bản báo cáo giải trình định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên có thẩm quyền và thông tin cho nhà nước, Bộ Ngoại giao về hoạt động và sinh hoạt giải trí ký kết, thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của cơ quan TW của tổ chức triển khai.

Điều 50. Kinh phí ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Kinh phí ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới được bảo vệ ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động và sinh hoạt giải trí thường xuyên của những cty và những nguồn tài trợ khác theo quy định của pháp lý

2. Kinh phí ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan TW của tổ chức triển khai, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai được bảo vệ từ nguồn tài chính của tổ chức triển khai và những nguồn tài trợ khác theo quy định của pháp lý.

3. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 51. Hiệu lực thi hành

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 2021.

2. Pháp lệnh Ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Điều 52. Quy định chuyển tiếp

1. Thỏa thuận quốc tế không được ký kết trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành nhưng đã được tiến hành theo trình tự, thủ tục ký kết quy định tại Pháp lệnh Ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11 và Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng nhà nước quy định thủ tục ký kết, thực thi thỏa thuận hợp tác nhân danh nhà nước và kiến nghị quản trị nước quyết định hành động ký kết thỏa thuận hợp tác nhân danh Nhà nước không phải là yếu tố ước quốc tế thì được tổ chức triển khai việc ký kết theo quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý này mà không phải tiến hành lại theo trình tự, thủ tục ký kết quy định tại Luật này.

2. Đối với thỏa thuận hợp tác quốc tế đã được ký kết theo quy định tại Pháp lệnh Ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11 và Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng nhà nước quy định thủ tục ký kết, thực thi thỏa thuận hợp tác nhân danh nhà nước và kiến nghị quản trị nước quyết định hành động ký kết thỏa thuận hợp tác nhân danh Nhà nước không phải là yếu tố ước quốc tế, bên ký kết Việt Nam tổ chức triển khai thực thi và tiến hành sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn, chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 trải qua ngày 13 tháng 11 năm 2020.

Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã phát hành Luật Thỏa thuận quốc tế 2020. Luật có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/07/2021. 

Luật số 70/2020/QH14 gồm có 52 điều, 7 chương quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn, chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi, tổ chức triển khai thực thi, trách nhiệm của những cty trong việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế. Vậy sau này là nội dung rõ ràng mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải luật tại đây.

Bạn đang xem: Luật Thỏa thuận quốc tế 2020

QUỐC HỘI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Luật số: 70/2020/QH14

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 13 tháng 11 năm 2020

LUẬTTHỎA THUẬN QUỐC TẾ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Thỏa thuận quốc tế.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

1. Luật này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn, chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi, tổ chức triển khai thực thi, trách nhiệm của những cty trong việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế.

2. Luật này sẽ không còn kiểm soát và điều chỉnh việc ký kết, thực thi thỏa thuận hợp tác về vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ quốc tế theo pháp lý về quản trị và vận hành nợ công; thỏa thuận hợp tác về cho vay vốn ngân hàng, viện trợ của Việt Nam cho quốc tế theo pháp lý về cho vay vốn ngân hàng, viện trợ của Việt Nam cho quốc tế; thỏa thuận hợp tác về viện trợ phi chính phủ nước nhà quốc tế theo pháp lý về viện trợ phi chính phủ nước nhà quốc tế; hợp đồng theo pháp lý về dân sự; hợp đồng dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư theo phương thức đối tác chiến lược công tư theo pháp lý về góp vốn đầu tư theo phương thức đối tác chiến lược công tư.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Thỏa thuận quốc tế là thỏa thuận hợp tác bằng văn bản về hợp tác quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của tớ với bên ký kết quốc tế, không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm hết quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp lý quốc tế.

2. Bên ký kết Việt Nam gồm có:

a) Nhà nước, Quốc hội, nhà nước;

b) Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội (sau này gọi chung là cơ quan của Quốc hội), Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước;

c) Văn phòng quản trị nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

d) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;

đ) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau này gọi chung là cơ quan nhà nước cấp tỉnh);

e) Tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

g) Cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

h) Ủy ban nhân dân cấp huyện;

i) Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới;

k) Cơ quan TW của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp (sau này gọi chung là cơ quan TW của tổ chức triển khai); cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp (sau này gọi chung là cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai).

3. Cơ quan nhà nước ở TW gồm có những cty quy định tại những điểm b, c và d khoản 2 Điều này.

4. Bên ký kết quốc tế là Nhà nước, Quốc hội, nhà nước, cơ quan ban ngành thường trực địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai được xây dựng theo pháp lý quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế, thành viên quốc tế.

5. Ký kết là hành vi do người dân có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền thực thi, gồm có ký, trải qua thỏa thuận hợp tác quốc tế hoặc trao đổi văn kiện tạo thành thỏa thuận hợp tác quốc tế.

6. Ký là hành vi của người dân có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền dùng chữ ký của tớ để đồng ý sự giao kết của cơ quan, tổ chức triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế.

7. Chấm dứt hiệu lực hiện hành của thỏa thuận hợp tác quốc tế là hành vi do bên ký kết Việt Nam thực thi để từ bỏ hiệu lực hiện hành của thỏa thuận hợp tác quốc tế.

8. Rút khỏi thỏa thuận hợp tác quốc tế là hành vi do bên ký kết Việt Nam thực thi để từ bỏ việc đồng ý sự ràng buộc của thỏa thuận hợp tác quốc tế.

9. Tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế là hành vi do bên ký kết Việt Nam thực thi để tạm ngừng thực thi toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Điều 3. Nguyên tắc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Phù phù thích hợp với Hiến pháp, pháp lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa, đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tuân thủ nguyên tắc tôn trọng độc lập lãnh thổ vương quốc, không can thiệp vào việc làm nội bộ của những vương quốc và những nguyên tắc cơ bản khác của pháp lý quốc tế.

2. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế không được làm phát sinh, thay đổi, chấm hết quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp lý quốc tế; không được ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế về những yếu tố phải thực thi trải qua việc ký kết điều ước quốc tế theo quy định của pháp lý.

3. Bảo đảm yêu cầu về đối ngoại và hiệu suất cao của thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết, trong phạm vi nguồn kinh phí góp vốn đầu tư ngân sách nhà nước được giao hoặc tự chủ theo quy định của pháp lý.

4. Phù phù thích hợp với hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế và tuân thủ trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại Luật này.

5. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế của những cty, tổ chức triển khai quy định tại những điểm b, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 2 của Luật này sẽ không còn được ràng buộc trách nhiệm thực thi của Nhà nước, Quốc hội, nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức triển khai Việt Nam không ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

6. Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới chỉ ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế với bên ký kết quốc tế là cơ quan ban ngành thường trực địa phương cấp tương tự về giao lưu, trao đổi thông tin, kết nghĩa, hợp tác thực thi quản trị và vận hành biên giới phù phù thích hợp với điều ước quốc tế có tương quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

7. Bên ký kết Việt Nam có trách nhiệm thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết, đồng thời có quyền yêu cầu bên ký kết quốc tế cũng phải thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế đó trên tinh thần hữu nghị, hợp tác.

Điều 4. Nội dung quản trị và vận hành nhà nước về thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Ban hành văn bản quy phạm pháp lý về thỏa thuận hợp tác quốc tế.

2. Bảo đảm việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế theo quy định của pháp lý.

3. Phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thi hành pháp lý về thỏa thuận hợp tác quốc tế.

4. Tổ chức thống kê, tàng trữ thỏa thuận hợp tác quốc tế.

5. Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm pháp lý về thỏa thuận hợp tác quốc tế.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Điều 5. Cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. nhà nước thống nhất quản trị và vận hành nhà nước về thỏa thuận hợp tác quốc tế.

2. Bộ Ngoại giao phụ trách trước nhà nước thực thi quản trị và vận hành nhà nước về thỏa thuận hợp tác quốc tế.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, phối phù thích hợp với Bộ Ngoại giao thực thi quản trị và vận hành nhà nước về thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình và tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, phối phù thích hợp với Bộ Ngoại giao thực thi quản trị và vận hành nhà nước về thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.

Điều 6. Tên gọi của thỏa thuận hợp tác quốc tế

Thỏa thuận quốc tế được ký kết với tên thường gọi là thỏa thuận hợp tác, thông cáo, tuyên bố, ý định thư, bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận hợp tác, biên bản trao đổi, chương trình hợp tác, kế hoạch hợp tác hoặc tên thường gọi khác, trừ tên thường gọi đặc trưng của điều ước quốc tế gồm có công ước, hiệp ước, định ước, hiệp định.

Điều 7. Ngôn ngữ của thỏa thuận hợp tác quốc tế

Thỏa thuận quốc tế phải có văn bản bằng tiếng Việt, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết quốc tế. Trong trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế chỉ có văn bản bằng tiếng quốc tế thì bên ký kết Việt Nam có trách nhiệm dịch thỏa thuận hợp tác quốc tế đó ra tiếng Việt.

Văn bản bằng tiếng Việt phải bảo vệ đúng chuẩn về nội dung và thống nhất về hình thức với văn bản bằng tiếng quốc tế của thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Chương II

KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Mục 1. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ

Điều 8. Thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước

1. quản trị nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước.

2. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh nhà nước.

Điều 9. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và phân tích tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động riêng với thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh nhà nước; kiến nghị nhà nước trình quản trị nước quyết định hành động riêng với thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước.

4. quản trị nước, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận hợp tác quốc tế. Trên cơ sở quyết định hành động bằng văn bản của quản trị nước hoặc Thủ tướng nhà nước, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước tổ chức triển khai việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế.

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước văn bản báo cáo giải trình quản trị nước hoặc Thủ tướng nhà nước bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận hợp tác quốc tế cho Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết.

Điều 10. Cấp Giấy ủy quyền ký thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cấp Giấy ủy quyền ký thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước trên cơ sở văn bản đồng ý của quản trị nước, Thủ tướng nhà nước, trừ trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế do quản trị nước, Thủ tướng nhà nước hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ký.

Điều 11. Rà soát, so sánh văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước trước lúc ký kết

Trước khi tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, nhà nước, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Ngoại giao và cơ quan nhà nước có tương quan thanh tra rà soát, so sánh văn bản bằng tiếng Việt với văn bản bằng tiếng quốc tế để bảo vệ đúng chuẩn về nội dung và thống nhất về hình thức.

Mục 2. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH QUỐC HỘI, CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 12. Thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước

1. quản trị Quốc hội quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Quốc hội.

2. quản trị Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình.

3. Tổng Thư ký Quốc hội quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thuộc thẩm quyền của Tổng Thư ký Quốc hội.

4. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Văn phòng Quốc hội.

5. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

6. Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Kiểm toán nhà nước.

Điều 13. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước

1. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Quốc hội để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

Cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh mình để lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

3. Người có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Luật này quyết định hành động và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận hợp tác quốc tế sau khoản thời hạn nghiên cứu và phân tích tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến.

4. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến khước từ việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thì trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:

a) Cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm trình Phó quản trị Quốc hội phụ trách đối ngoại của Quốc hội cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế và phải văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến.

Trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này, Phó quản trị Quốc hội phụ trách đối ngoại của Quốc hội cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

b) Trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này và ý kiến của Phó quản trị Quốc hội phụ trách đối ngoại của Quốc hội do cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước trình, quản trị Quốc hội quyết định hành động bằng văn bản về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

c) Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của quản trị Quốc hội.

5. Cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước văn bản báo cáo giải trình quản trị Quốc hội bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận hợp tác quốc tế cho Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Ngoại giao trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết.

Mục 3. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Điều 14. Thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Văn phòng quản trị nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1. Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Văn phòng quản trị nước.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Tòa án nhân dân tối cao.

3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 15. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Văn phòng quản trị nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1. Văn phòng quản trị nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

từ khóa quan tâm: Thẻ đeo Đại hội Đảng

3. Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định hành động và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận hợp tác quốc tế sau khoản thời hạn nghiên cứu và phân tích tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến.

4. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến khước từ việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thì trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:

a) Văn phòng quản trị nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm trình quản trị nước cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế. Cơ quan trình phải văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến;

b) Trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này, quản trị nước cho ý kiến bằng văn bản về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

c) Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của quản trị nước.

5. Văn phòng quản trị nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao văn bản báo cáo giải trình quản trị nước bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận hợp tác quốc tế cho Bộ Ngoại giao trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết.

Mục 4. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

Điều 16. Thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan thuộc nhà nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước.

Điều 17. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan thuộc nhà nước quyết định hành động và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận hợp tác quốc tế sau khoản thời hạn nghiên cứu và phân tích tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến.

4. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến khước từ việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thì trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước có trách nhiệm trình Thủ tướng nhà nước cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế. Cơ quan trình phải văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến;

b) Trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này, Thủ tướng nhà nước cho ý kiến bằng văn bản về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

c) Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của Thủ tướng nhà nước.

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận hợp tác quốc tế cho Bộ Ngoại giao trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết.

Mục 5. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH

Điều 18. Thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước cấp tỉnh

1. quản trị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 19. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước cấp tỉnh

1. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

3. Người có thẩm quyền quy định tại Điều 18 của Luật này quyết định hành động và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận hợp tác quốc tế sau khoản thời hạn nghiên cứu và phân tích tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến.

4. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến khước từ việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thì trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:

a) Cơ quan nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm trình Thủ tướng nhà nước cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế. Cơ quan trình phải văn bản báo cáo giải trình khá đầy đủ ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến;

b) Trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này, Thủ tướng nhà nước cho ý kiến bằng văn bản về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

c) Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của Thủ tướng nhà nước.

5. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận hợp tác quốc tế cho Bộ Ngoại giao trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết.

Mục 6. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH TỔNG CỤC, CỤC THUỘC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ; CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI

Điều 20. Ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.

3. nhà nước quy định rõ ràng việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.

Mục 7. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN CẤP TỈNH CỦA TỔ CHỨC

Điều 21. Thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan TW của tổ chức triển khai

Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan TW của tổ chức triển khai quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan TW của tổ chức triển khai sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai.

Điều 22. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan TW của tổ chức triển khai

1. Cơ quan TW của tổ chức triển khai gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan mình để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về nghành hợp tác và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

3. Cơ quan TW của tổ chức triển khai có trách nhiệm trình cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế sau khoản thời hạn nghiên cứu và phân tích tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến.

4. Trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này, cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai cho ý kiến bằng văn bản về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế.

5. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan TW của tổ chức triển khai quyết định hành động và tiến hành ký kết hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa thuận hợp tác quốc tế sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai.

6. Cơ quan TW của tổ chức triển khai văn bản báo cáo giải trình cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai bằng văn bản, gửi bản sao thỏa thuận hợp tác quốc tế cho Bộ Ngoại giao trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết

Điều 23. Ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai

1. Cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai.

2. nhà nước quy định rõ ràng việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai.

Mục 8. KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH NHIỀU CƠ QUAN, TỔ CHỨC; THỎA THUẬN QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐẦU TƯ; THỎA THUẬN QUỐC TẾ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG ÂN NHÂN DÂN

Điều 24. Ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh nhiều cơ quan, tổ chức triển khai

1. Trường hợp hai hoặc nhiều cơ quan, tổ chức triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế với bên ký kết quốc tế, những cty, tổ chức triển khai này thống nhất bằng văn bản chỉ định cơ quan, tổ chức triển khai làm đầu mối ký kết. Trong trường hợp không thống nhất được cơ quan, tổ chức triển khai làm đầu mối ký kết thì văn bản báo cáo giải trình cơ quan cấp trên có thẩm quyền quyết định hành động.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai làm đầu mối ký kết có trách nhiệm lấy ý kiến, trình cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp có ý kiến rất khác nhau, tổ chức triển khai ký kết và văn bản báo cáo giải trình theo quy định tại Mục 2, 3, 4, 5, 6, 7 của Chương này.

Điều 25. Ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế tương quan đến quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, góp vốn đầu tư

1. Trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế tương quan đến quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Quốc phòng, ngoài việc thực thi theo quy định tại những điều 9, 13, 15, 17, 19, 22 và 24 của Luật này, cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai có trách nhiệm gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng.

2. Trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế tương quan đến bảo mật thông tin an ninh thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Công an, ngoài việc thực thi theo quy định tại những điều 9, 13, 15, 17, 19, 22 và 24 của Luật này, cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai có trách nhiệm gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Công an.

3. Trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế tương quan đến góp vốn đầu tư, ngoài việc thực thi theo quy định tại những điều 9, 13, 15, 17, 19, 22 và 24 của Luật này, cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai có trách nhiệm gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Cơ quan được lấy ý kiến quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này còn có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 27 của Luật này.

Điều 26. Ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế của những cty, cty trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định rõ ràng việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của những cty, cty trong Quân đội nhân dân phù phù thích hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này.

2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định rõ ràng việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của những cty, cty trong Công an nhân dân phù phù thích hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này.

Mục 9. HỒ SƠ LẤY Ý KIẾN, HỒ SƠ TRÌNH VÀ TRÁCH NHIỆM CHO Ý KIẾN VỀ ĐỀ XUẤT KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Điều 27. Hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế

Hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 19 và khoản 1 Điều 22 của Luật này gồm có:

1. Văn bản đề xuất kiến nghị về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế phải gồm có những nội dung hầu hết sau này:

a) Yêu cầu, mục tiêu của việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

b) Nội dung chính của thỏa thuận hợp tác quốc tế;

c) Đánh giá sự thích hợp của thỏa thuận hợp tác quốc tế với quy định của pháp lý Việt Nam và điều ước quốc tế có tương quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

d) Đánh giá tác động của thỏa thuận hợp tác quốc tế về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, kinh tế tài chính – xã hội và những tác động khác;

đ) Việc tuân thủ những nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này;

e) Tính khả thi, hiệu suất cao của thỏa thuận hợp tác quốc tế;

2. Dự thảo văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế. Trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế chỉ có văn bản bằng tiếng quốc tế thì phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

Điều 28. Hồ sơ trình về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế

Hồ sơ trình về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại khoản 3 Điều 9, khoản 4 Điều 13, khoản 4 Điều 15, khoản 4 Điều 17, khoản 4 Điều 19 và khoản 4 Điều 22 của Luật này gồm có:

1. Văn bản đề xuất kiến nghị về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế, trong số đó gồm có những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này và yếu tố có ý kiến rất khác nhau giữa cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến (nếu có), đề xuất kiến nghị về việc ủy quyền ký thỏa thuận hợp tác quốc tế (nếu có);

2. Ý kiến bằng văn bản của cơ quan, tổ chức triển khai quy định tại khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 15, khoản 2 Điều 17, khoản 2 Điều 19, khoản 2 Điều 22 và khoản 4 Điều 25 của Luật này;

3. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến;

4. Dự thảo văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế. Trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế chỉ có văn bản bằng tiếng quốc tế thì phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

Điều 29. Nội dung Bộ Ngoại giao cho ý kiến về đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Sự thiết yếu, mục tiêu ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế trên cơ sở nhìn nhận quan hệ giữa Việt Nam và bên ký kết quốc tế.

2. Đánh giá sự thích hợp của thỏa thuận hợp tác quốc tế với quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa, đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Đánh giá sự thích hợp của thỏa thuận hợp tác quốc tế với điều ước quốc tế có tương quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Đánh giá nội dung của thỏa thuận hợp tác quốc tế riêng với việc làm phát sinh, thay đổi, chấm hết quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp lý quốc tế.

5. Tên gọi, hình thức, danh nghĩa ký kết, cấp ký kết, ngôn từ, hiệu lực hiện hành, kỹ thuật văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế.

6. Việc tuân thủ trình tự, thủ tục đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế.

7. Tính thống nhất của văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế bằng tiếng Việt với văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế bằng tiếng quốc tế.

Điều 30. Nội dung những cty, tổ chức triển khai có tương quan cho ý kiến về đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Đánh giá sự thích hợp giữa nội dung hợp tác quốc tế của thỏa thuận hợp tác quốc tế và chủ trương hợp tác quốc tế của ngành, nghành trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm được giao; yêu cầu về bảo vệ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh (nếu có).

2. Đánh giá sự thích hợp giữa nội dung của thỏa thuận hợp tác quốc tế và quy định của pháp lý chuyên ngành có tương quan.

3. Đánh giá tính khả thi và hiệu suất cao của thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Mục 10. KÝ THỎA THUẬN QUỐC TẾ TRONG CHUYẾN THĂM CỦA ĐOÀN CẤP CAO

Điều 31. Ký thỏa thuận hợp tác quốc tế trong chuyến thăm của đoàn cấp cao

1. Cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai có trách nhiệm phối phù thích hợp với Bộ Ngoại giao hoặc Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hoàn thành xong thủ tục ký và hoàn thiện dự thảo thỏa thuận hợp tác quốc tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động cho ký trong chuyến thăm của đoàn cấp cao Việt Nam tại quốc tế hoặc của đoàn cấp cao quốc tế tại Việt Nam.

2. Bộ Ngoại giao hoặc Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chủ trì hoặc phối hợp thanh tra rà soát, so sánh văn bản ở đầu cuối của thỏa thuận hợp tác quốc tế; Bộ Ngoại giao hoặc Văn phòng Quốc hội phối phù thích hợp với bên quốc tế tổ chức triển khai lễ ký thỏa thuận hợp tác quốc tế trong chuyến thăm của đoàn cấp cao Việt Nam tại quốc tế hoặc của đoàn cấp cao quốc tế tại Việt Nam.

Chương III

HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CHẤM DỨT HIỆU LỰC, RÚT KHỎI, TẠM ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Điều 32. Hiệu lực của thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Thỏa thuận quốc tế có hiệu lực hiện hành theo quy định của thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Trong trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế không quy định về hiệu lực hiện hành thì thỏa thuận hợp tác quốc tế đó có hiệu lực hiện hành theo sự thống nhất bằng văn bản giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết quốc tế.

Tham khảo: Hướng dẫn quyết toán Thuế thu nhập thành viên năm 2021

Điều 33. Sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Cơ quan, người dân có thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thì có thẩm quyền quyết định hành động sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Trình tự, thủ tục sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành tương tự trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại Luật này.

3. Cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai thông tin cho Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại những mục 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Chương II của Luật này trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày việc sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn có hiệu lực hiện hành.

Điều 34. Chấm dứt hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Thỏa thuận quốc tế trọn vẹn có thể bị chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi theo quy định của thỏa thuận hợp tác quốc tế đó hoặc theo thỏa thuận hợp tác giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết quốc tế.

2. Bên ký kết Việt Nam phải chấm hết hiệu lực hiện hành hoặc rút khỏi thỏa thuận hợp tác quốc tế nếu quy trình thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế có sự vi phạm một trong những nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này.

3. Cơ quan, người dân có thẩm quyền quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế thì có thẩm quyền quyết định hành động việc chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

4. Trình tự, thủ tục chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành tương tự trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại Luật này.

5. Cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai thông tin cho Bộ Ngoại giao về việc chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại những mục 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Chương II của Luật này trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày việc chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế có hiệu lực hiện hành.

Chương IV

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC RÚT GỌN

Điều 35. Điều kiện vận dụng trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Trình tự, thủ tục rút gọn vận dụng riêng với việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước trong trường hợp phục vụ những Đk sau này:

a) Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế phù phù thích hợp với chủ trương, đề án đã được quản trị nước, Thủ tướng nhà nước, quản trị Quốc hội phê duyệt hoặc đã được quản trị nước, Thủ tướng nhà nước, quản trị Quốc hội kiến nghị cấp có thẩm quyền và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ủy quyền ký;

b) Cần phải xử lý gấp do yêu cầu về chính trị, đối ngoại.

2. Trình tự, thủ tục rút gọn vận dụng riêng với việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cơ quan TW của tổ chức triển khai trong trường hợp phục vụ một trong những Đk sau này:

a) Được cơ quan có thẩm quyền được cho phép ký trong chuyến thăm của đoàn cấp cao Việt Nam tại quốc tế hoặc của đoàn cấp cao quốc tế tại Việt Nam;

b) Cần phải xử lý gấp do yêu cầu về chính trị, đối ngoại, cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Điều 36. Trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 40 của Luật này.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước có trách nhiệm tổ chức triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế theo chủ trương, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 của Luật này.

4. Trong trường hợp có ý kiến rất khác nhau giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước với cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến về sự việc thiết yếu ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế; việc tuân thủ những nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này; Đk vận dụng trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước có trách nhiệm kiến nghị nhà nước trình quản trị nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước. Hồ sơ trình gồm có những tài liệu quy định tại Điều 28 của Luật này. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của quản trị nước.

Điều 37. Trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Quốc hội

1. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 40 của Luật này.

3. Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm tổ chức triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế theo chủ trương, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 của Luật này.

4. Trong trường hợp có ý kiến rất khác nhau giữa Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội với cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến về sự việc thiết yếu ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế; việc tuân thủ những nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này; Đk vận dụng trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội có trách nhiệm trình Phó quản trị Quốc hội phụ trách đối ngoại của Quốc hội cho ý kiến về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế trước lúc trình quản trị Quốc hội quyết định hành động việc ký kết. Hồ sơ trình gồm có những tài liệu quy định tại Điều 28 của Luật này. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của quản trị Quốc hội.

Điều 38. Trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh nhà nước

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 40 của Luật này.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước có trách nhiệm tổ chức triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế theo chủ trương, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 của Luật này.

4. Trong trường hợp có ý kiến rất khác nhau giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước với cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến về sự việc thiết yếu ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế; việc tuân thủ những nguyên tắc quy định tai Điều 3 của Luật này; Đk vận dụng trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước có trách nhiệm trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh nhà nước. Hồ sơ trình gồm có những tài liệu quy định tại Điều 28 của Luật này. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được tiến hành sau khoản thời hạn có văn bản đồng ý của Thủ tướng nhà nước.

Điều 39. Trình tự, thủ tục rút gọn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai

1. Cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế để lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan trực tiếp đến thỏa thuận hợp tác quốc tế đó.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Điều 40 của Luật này.

Điều 40. Hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất kiến nghị ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn

1. Văn bản đề xuất kiến nghị cho ý kiến gồm có những nội dung hầu hết sau này:

a) Yêu cầu, mục tiêu của việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

b) Nội dung chính của thỏa thuận hợp tác quốc tế;

c) Đánh giá tác động của thỏa thuận hợp tác quốc tế về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, kinh tế tài chính – xã hội và những tác động khác;

d) Việc tuân thủ những nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Luật này; nguyên do đề xuất kiến nghị vận dụng trình tự, thủ tục rút gọn.

2. Tài liệu chứng tỏ được vận dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 35 của Luật này.

3. Dự thảo văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế. Trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế chỉ có văn bản bằng tiếng quốc tế thì phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

Điều 41. Sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn

1. Đối với những sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn mang tính chất chất chất kỹ thuật, thuộc phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn được giao và không ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế mới, cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cơ quan TW của tổ chức triển khai không nhất thiết phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan. Trong trường hợp được lấy ý kiến, cơ quan, tổ chức triển khai được lấy ý kiến có trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến.

2. Trong trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế chỉ định cơ quan được sửa đổi, tương hỗ update nội dung của thỏa thuận hợp tác quốc tế thì cơ quan đó quyết định hành động việc sửa đổi, tương hỗ update mà không phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan, trừ trường hợp cơ quan, người dân có thẩm quyền quyết định hành động ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế có quyết định hành động khác.

Chương V

THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai trong việc thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế

Cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cơ quan TW của tổ chức triển khai, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, có trách nhiệm sau này:

1. Tổ chức thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế do cơ quan này đã ký kết kết hoặc đề xuất kiến nghị ký kết trong trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước, đồng thời yêu cầu bên ký kết quốc tế thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế đó trên tinh thần hữu nghị, hợp tác;

2. Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm về thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế do cơ quan này đã ký kết kết hoặc đề xuất kiến nghị ký kết trong trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước gửi Bộ Ngoại giao để theo dõi và tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước; kế hoạch thường niên được gửi chậm nhất vào trong ngày 15 tháng 11 của năm trước đó;

3. Tổ chức sao lục, công bố, tuyên truyền, phổ cập thỏa thuận hợp tác quốc tế mà cơ quan này đã ký kết kết hoặc đề xuất kiến nghị ký kết trong trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước, trừ trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế không được phép công bố theo thỏa thuận hợp tác giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết quốc tế hoặc theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế chỉ có văn bản bằng tiếng quốc tế thì phải kèm bản dịch tiếng Việt của thỏa thuận hợp tác quốc tế đó;

4. Đôn đốc việc thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành;

5. Phê duyệt kế hoạch thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành;

6. Tiến hành những giải pháp thiết yếu để bảo vệ quyền và quyền lợi của bên ký kết Việt Nam trong trường hợp thỏa thuận hợp tác quốc tế bị vi phạm.

Điều 43. Trách nhiệm của cơ quan, cty tham mưu về công tác thao tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của cơ quan nhà nước ở TW và cơ quan nhà nước cấp tỉnh trong việc thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Tham mưu về xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm về thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế do cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh đã ký kết kết hoặc đề xuất kiến nghị ký kết trong trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước.

2. Đôn đốc việc thực thi những thỏa thuận hợp tác quốc tế do cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh đã ký kết kết hoặc đề xuất kiến nghị ký kết trong trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH VÀ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA TỔ CHỨC, CƠ QUAN CẤP TỈNH CỦA TỔ CHỨC, CƠ QUAN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA TỔ CHỨC; KINH PHÍ KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ

Điều 44. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao

1. Báo cáo nhà nước theo định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu về tình hình ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế; trình nhà nước văn bản báo cáo giải trình Quốc hội tình hình ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế theo định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu của Quốc hội.

2. Thống kê thỏa thuận hợp tác quốc tế đã ký kết kết

Điều 45. Trách nhiệm của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

1. Giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ huy, điều hòa, phối hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước.

2. Chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế theo định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu.

Điều 46. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cơ quan TW của tổ chức triển khai, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai

Cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cơ quan TW của tổ chức triển khai, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai ngoài trách nhiệm thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại Điều 42 của Luật này, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, có trách nhiệm sau này:

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm về việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế gửi Bộ Ngoại giao để theo dõi và tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước; kế hoạch hằng năm được gửi chậm nhất vào trong ngày 15 tháng 11 của năm trước đó;

2. Lưu trữ bản gốc thỏa thuận hợp tác quốc tế mà cơ quan này đã ký kết kết hoặc đề xuất kiến nghị ký kết trong trường hợp ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước theo quy định của pháp lý về tàng trữ;

3. Báo cáo về tình hình ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế chậm nhất vào trong ngày 15 tháng 11 hằng năm hoặc khi có yêu cầu, gửi Bộ Ngoại giao để theo dõi và tổng hợp văn bản báo cáo giải trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước;

4. Phổ biến, giáo dục pháp lý về thỏa thuận hợp tác quốc tế;

5. Giám sát, kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm pháp lý về thỏa thuận hợp tác quốc tế;

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Điều 47. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan thuộc nhà nước phụ trách trước nhà nước về việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của cơ quan mình và của tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phụ trách trước nhà nước về việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của cơ quan mình và của cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan, cty tham mưu về công tác thao tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của cơ quan nhà nước ở TW và cơ quan nhà nước cấp tỉnh

Cơ quan, cty tham mưu về công tác thao tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của cơ quan nhà nước ở TW và cơ quan nhà nước cấp tỉnh ngoài trách nhiệm thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế quy định tại Điều 43 của Luật này, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, có trách nhiệm sau này:

1. Xây dựng dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền phát hành của cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh về công tác thao tác ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế;

2. Tham mưu cho cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh về công tác thao tác ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh và tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành;

3. Theo dõi, tổng hợp và văn bản báo cáo giải trình cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh về việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành;

4. Báo cáo và xin ý kiến chỉ huy của cấp có thẩm quyền về những yếu tố phát sinh trong ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

Điều 49. Trách nhiệm của cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai

Cơ quan quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại của tổ chức triển khai, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ, có trách nhiệm sau này:

1. Chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan có tương quan hướng dẫn việc ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của tổ chức triển khai;

2. Phối phù thích hợp với Bộ Ngoại giao thực thi quản trị và vận hành về ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của cơ quan TW của tổ chức triển khai;

3. Thực hiện chính sách văn bản báo cáo giải trình định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên có thẩm quyền và thông tin cho nhà nước, Bộ Ngoại giao về hoạt động và sinh hoạt giải trí ký kết, thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế của cơ quan TW của tổ chức triển khai.

Điều 50. Kinh phí ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế

1. Kinh phí ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh Nhà nước, Quốc hội, nhà nước cơ quan nhà nước ở TW, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới được bảo vệ ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động và sinh hoạt giải trí thường xuyên của những cty và những nguồn tài trợ khác theo quy định của pháp lý

2. Kinh phí ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế nhân danh cơ quan TW của tổ chức triển khai, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức triển khai được bảo vệ từ nguồn tài chính của tổ chức triển khai và những nguồn tài trợ khác theo quy định của pháp lý.

3. nhà nước quy định rõ ràng Điều này.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 51. Hiệu lực thi hành

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 2021.

2. Pháp lệnh Ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Điều 52. Quy định chuyển tiếp

1. Thỏa thuận quốc tế không được ký kết trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành nhưng đã được tiến hành theo trình tự, thủ tục ký kết quy định tại Pháp lệnh Ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11 và Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng nhà nước quy định thủ tục ký kết, thực thi thỏa thuận hợp tác nhân danh nhà nước và kiến nghị quản trị nước quyết định hành động ký kết thỏa thuận hợp tác nhân danh Nhà nước không phải là yếu tố ước quốc tế thì được tổ chức triển khai việc ký kết theo quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý này mà không phải tiến hành lại theo trình tự, thủ tục ký kết quy định tại Luật này.

2. Đối với thỏa thuận hợp tác quốc tế đã được ký kết theo quy định tại Pháp lệnh Ký kết và thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11 và Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng nhà nước quy định thủ tục ký kết, thực thi thỏa thuận hợp tác nhân danh nhà nước và kiến nghị quản trị nước quyết định hành động ký kết thỏa thuận hợp tác nhân danh Nhà nước không phải là yếu tố ước quốc tế, bên ký kết Việt Nam tổ chức triển khai thực thi và tiến hành sửa đổi, tương hỗ update, gia hạn, chấm hết hiệu lực hiện hành, rút khỏi, tạm đình chỉ thực thi thỏa thuận hợp tác quốc tế theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 trải qua ngày 13 tháng 11 năm 2020.


Bạn đang mò mẩn postt Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Luật #Thỏa #thuận #quốc #tế