0765562555

Mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020 Mới nhất 2022 được update : 2021-09-06 23:03:35

3361

Xin chàoMẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020 là Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2019, được phát hành kèm theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW. Nội dung mẫu văn bản báo cáo giải trình cần trình diễn rõ ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm, phương hướng khắc phục những hạn chế.

Các đảng ủy, chi bộ tổ chức triển khai thực thi công tác thao tác kiểm điểm, nhìn nhận xếp loại và khen thưởng công tác thao tác Đảng năm 2020 trước thời điểm ngày 22/12/2020. Vậy mời những đồng chí cùng theo dõi nội dung bài viết sau này:

Bạn đang xem: Mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020

Mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020 Mẫu 01-HD KĐ.ĐG ĐẢNG BỘ …… (Tập thể kiểm điểm) ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM————— ….., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂNăm …

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ huy thực thi trách nhiệm chính trị tại địa phương (cơ quan, cty); tập thể… kiểm điểm với những nội dung hầu hết sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực thi những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những chương trình, kế hoạch công tác thao tác của tập thể.

Tham khảo: Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thông tin Đk thuế

Tự xét về Lever thực thi:

Xem thêm: Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ huy những mặt công tác thao tác của địa phương, cơ quan, cty trong năm; kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Tham khảo: Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thông tin Đk thuế

Tự xét về Lever thực thi:

Xem thêm: Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ và những quy định, quy định thao tác.

Tham khảo: Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thông tin Đk thuế

Tự xét về Lever thực thi:

Xem thêm: Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

4. Việc đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và công tác thao tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí.

Tham khảo: Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thông tin Đk thuế

Tự xét về Lever thực thi:

Xem thêm: Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ huy, thực thi công tác thao tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Tham khảo: Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thông tin Đk thuế

Tự xét về Lever thực thi:

Xem thêm: Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

– Hạn chế, khuyết điểm (theo 05 nội dung nêu trên).

– Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; không được khắc phục); những trở ngại vất vả, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, thành viên có tương quan.

Tham khảo: Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thông tin Đk thuế

Tự xét về Lever thực thi:

Xem thêm: Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác lập trách nhiệm của tập thể, thành viên riêng với từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, thành viên

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực thi trách nhiệm chính trị; nguyên tắc triệu tập dân chủ; những quy định, quy định thao tác; công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ; quản trị và vận hành đảng viên; thay đổi phương thức lãnh đạo; những giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí; kết quả xử lý sai phạm riêng với tập thể, thành viên…

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

□ Hoàn thành tốt trách nhiệm

□ Hoàn thành trách nhiệm

□ Không hoàn thành xong trách nhiệm

Mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020 là Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2019, được phát hành kèm theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW. Nội dung mẫu văn bản báo cáo giải trình cần trình diễn rõ ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm, phương hướng khắc phục những hạn chế.

Các đảng ủy, chi bộ tổ chức triển khai thực thi công tác thao tác kiểm điểm, nhìn nhận xếp loại và khen thưởng công tác thao tác Đảng năm 2020 trước thời điểm ngày 22/12/2020. Vậy mời những đồng chí cùng theo dõi nội dung bài viết sau này:

Bạn đang xem: Mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020

Mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020 Mẫu 01-HD KĐ.ĐG ĐẢNG BỘ …… (Tập thể kiểm điểm) ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM————— ….., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂNăm …

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ huy thực thi trách nhiệm chính trị tại địa phương (cơ quan, cty); tập thể… kiểm điểm với những nội dung hầu hết sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực thi những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những chương trình, kế hoạch công tác thao tác của tập thể.

Tham khảo: Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thông tin Đk thuế

Tự xét về Lever thực thi:

Xem thêm: Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ huy những mặt công tác thao tác của địa phương, cơ quan, cty trong năm; kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Tham khảo: Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thông tin Đk thuế

Tự xét về Lever thực thi:

Xem thêm: Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ và những quy định, quy định thao tác.

Tham khảo: Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thông tin Đk thuế

Tự xét về Lever thực thi:

Xem thêm: Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

4. Việc đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và công tác thao tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí.

Tham khảo: Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thông tin Đk thuế

Tự xét về Lever thực thi:

Xem thêm: Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ huy, thực thi công tác thao tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Tham khảo: Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thông tin Đk thuế

Tự xét về Lever thực thi:

Xem thêm: Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

– Hạn chế, khuyết điểm (theo 05 nội dung nêu trên).

– Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; không được khắc phục); những trở ngại vất vả, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, thành viên có tương quan.

Tham khảo: Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thông tin Đk thuế

Tự xét về Lever thực thi:

Xem thêm: Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác lập trách nhiệm của tập thể, thành viên riêng với từng yếu tố được gợi ý kiểm điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, thành viên

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực thi trách nhiệm chính trị; nguyên tắc triệu tập dân chủ; những quy định, quy định thao tác; công tác thao tác tổ chức triển khai, cán bộ; quản trị và vận hành đảng viên; thay đổi phương thức lãnh đạo; những giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí; kết quả xử lý sai phạm riêng với tập thể, thành viên…

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

□ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm

□ Hoàn thành tốt trách nhiệm

□ Hoàn thành trách nhiệm

□ Không hoàn thành xong trách nhiệm


Bạn đang tìm hiểu thêm post Mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020 2022

Với việc Bạn xem post Mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020 Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020 Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Mẫu #báo #cáo #kiểm #điểm #tập #thể #năm