0765562555

Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Nghị định 108/2020/NĐ-CP FULL 2022 được update : 2021-09-10 04:53:24

3118

Xin chàoTừ ngày 25/11/2020, Nghị định 108/2020/NĐ-CP do nhà nước phát hành ngày 14/09 chính thức có hiệu lực hiện hành. Nghị định sửa đổi Nghị định 37/năm trước đó/NĐ-CP quy định về tổ chức triển khai những cty trình độ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Theo đó, quy định số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan trình độ thuộc UBND cấp huyện gồm có:

Bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng trình độ được xây dựng và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định hành động rõ ràng số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng trình độ cho thích hợp.

CHÍNH PHỦ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 108/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 14 tháng 9 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 108/2020/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/năm trước đó/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM năm trước đó CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

nhà nước phát hành Nghị định sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 37/năm trước đó/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm năm trước đó của nhà nước quy định tổ chức triển khai những cty trình độ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 37/năm trước đó/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm năm trước đó của nhà nước quy định tổ chức triển khai những cty trình độ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW:

1. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Trình Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện: Dự thảo quyết định hành động; quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng trung hạn và thường niên; chương trình, giải pháp tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm cải cách hành chính nhà nước thuộc nghành quản trị và vận hành nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định rõ ràng hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo những văn bản thuộc thẩm quyền phát hành của quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công.”

2. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 Điều 5 như sau:

“1. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau này gọi chung là Trưởng phòng), là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện do Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu, do quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ định, phụ trách trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp lý về thực thi hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của phòng và thực thi trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Quy chế thao tác và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.”

3. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 3 Điều 5 như sau:

“3. Số lượng Phó Trưởng phòng

Bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng trình độ được xây dựng và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động rõ ràng số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng trình độ cho thích hợp.”

4. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 4 Điều 6 như sau:

“4. Trưởng phòng có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện và sở quản trị và vận hành ngành, nghành về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan mình; văn bản báo cáo giải trình công tác thao tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được yêu cầu; phối phù thích hợp với những người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan trình độ, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội cấp huyện xử lý và xử lý những yếu tố tương quan đến hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của tớ.”

5. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1, khoản 2 Điều 7 như sau:

“1. Phòng Nội vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Tổ chức cỗ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu tổ chức triển khai ngạch công chức trong những cty, tổ chức triển khai hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và số rất nhiều người thao tác trong những cty sự nghiệp công lập; tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức triển khai hành chính, cty sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; cơ quan ban ngành thường trực địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người dân hoạt động và sinh hoạt giải trí không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; hội, tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà; văn thư, tàng trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thao tác thanh niên; thi đua – khen thưởng.

2. Phòng Tư pháp:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp lý, theo dõi thi hành pháp lý, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp lý, phổ cập, giáo dục pháp lý; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, xác nhận và những công tác thao tác tư pháp khác theo quy định của pháp lý; quản trị và vận hành công tác thao tác thi hành pháp lý về xử lý vi phạm hành chính.”

6. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 7 như sau:

“4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên tài nguyên; môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; biển và hải hòn đảo (riêng với những huyện có biển, hòn đảo); đo đạc và map; biến hóa khí hậu.

5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); bảo vệ an toàn và uy tín lao động; người dân có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ con; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

6. Phòng Văn hóa và tin tức:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Văn hóa; mái ấm gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí truyền thông; xuất bản; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.”

7. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 7 như sau:

“8. Phòng Y tế:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Y tế dự trữ; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi hiệu suất cao; y dược truyền thống cuội nguồn; sức mạnh thể chất sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số.

Trường hợp không tổ chức triển khai riêng Phòng Y tế thì hiệu suất cao tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản trị và vận hành nhà nước về ngành, nghành y tế do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực thi.

9. Thanh tra huyện:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Công tác thanh tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực thi trách nhiệm, quyền hạn thanh tra xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân theo quy định của pháp lý.

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho quản trị Ủy ban nhân dân về chỉ huy, điều hành quản lý của quản trị Ủy ban nhân dân; trấn áp thủ tục hành chính; phục vụ thông tin phục vụ quản trị và vận hành và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và những cty nhà nước ở địa phương; bảo vệ cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tổ chức triển khai triển khai thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính thuộc phạm vi, hiệu suất cao quản trị và vận hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của thành viên, tổ chức triển khai trên toàn bộ những nghành thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến những cty trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý và xử lý và nhận kết quả để trả cho thành viên, tổ chức triển khai.

Đối với cty hành chính cấp huyện có đường biên giới giới lãnh thổ vương quốc trên đất liền, trên biển khơi và hải hòn đảo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về công tác thao tác ngoại vụ, biên giới.”

8. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a khoản 1 Điều 8 như sau:

“a) Phòng Kinh tế:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển; công nghiệp; thương mại; phòng, chống thiên tai.”

9. Sửa đổi, tương hỗ update điểm b khoản 3 Điều 8 như sau:

“b) Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư xây dựng; tăng trưởng đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao (gồm có: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao, cơ sở sản xuất vật tư xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản trị và vận hành nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản trị và vận hành xây dựng ngầm đô thị; quản trị và vận hành sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà tại; văn phòng; vật tư xây dựng; giao thông vận tải lối đi bộ; khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

Đối với những huyện có vận tốc đô thị hóa cao thì Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động việc tổ chức triển khai 02 phòng trình độ theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

10. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 4 Điều 8 như sau:

“4. Phòng Dân tộc:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về công tác thao tác dân tộc bản địa.

Phòng Dân tộc được xây dựng khi phục vụ đủ những tiêu chuẩn sau:

a) Có tối thiểu 5.000 người dân tộc bản địa thiểu số đang cần Nhà nước triệu tập giúp sức, tương hỗ tăng trưởng;

b) Có đồng bào dân tộc bản địa thiểu số sinh sống ở địa phận xung yếu về bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng; địa phận xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc bản địa thiểu số việt nam và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

Trường hợp không tổ chức triển khai riêng Phòng Dân tộc thì hiệu suất cao tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản trị và vận hành nhà nước về ngành, nghành dân tộc bản địa do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực thi.”

11. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 9 như sau:

“Điều 9. Tổ chức những cty trình độ ở những huyện hòn đảo

1. Căn cứ vào Đk rõ ràng của từng huyện hòn đảo, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động số lượng và tên thường gọi những phòng trình độ thuộc Ủy ban nhân dân huyện hòn đảo, bảo vệ không vượt quá khung số lượng cơ quan trình độ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Số lượng cơ quan trình độ của Ủy ban nhân dân huyện hòn đảo không thật 10 phòng. Riêng riêng với huyện hòn đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang được xây dựng không thật 12 phòng.”

12. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 10 như sau:

“Điều 10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hướng dẫn rõ ràng hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức triển khai của cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Nghị định này và những văn bản pháp lý khác tương quan.

2. Kiểm tra, thanh tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.”

13. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 11 như sau:

“Điều 11. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Căn cứ quy định tại Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định hành động việc xây dựng hoặc không xây dựng và kiện toàn tổ chức triển khai những phòng cho phù phù thích hợp với yêu cầu quản trị và vận hành nhà nước ở địa phương, bảo vệ không tăng số lượng phòng khi thực thi Nghị định này.

2. Quy định rõ ràng hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của phòng phù phù thích hợp với hướng dẫn của cục quản trị và vận hành ngành, nghành và những văn bản khác có tương quan.

3. Quyết định rõ ràng số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng theo quy định tại Nghị định này.

4. Quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã và phân cấp hoặc ủy quyền cho phòng và Trưởng phòng (Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực thi một hoặc một số trong những trách nhiệm, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp lý.

5. Hàng năm, văn bản báo cáo giải trình với Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của phòng.

6. Kiểm tra, thanh tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.”

14. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 12 như sau:

“Điều 12. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Lãnh đạo, chỉ huy phòng thực thi hiệu suất cao, trách nhiệm được giao.

2. Bổ nhiệm, chỉ định lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực thi chính sách, chủ trương riêng với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định của Đảng và của pháp lý.”

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Các địa phương đã thực thi thử nghiệm hợp nhất, sáp nhập những cty trình độ theo Kết luận số 34-KL/TW ngày thứ 7 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực thi một số trong những quy mô thử nghiệm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, tổng kết việc thực thi thử nghiệm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 25 tháng 11 năm 2020.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thánh phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Toà án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoán thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Từ ngày 25/11/2020, Nghị định 108/2020/NĐ-CP do nhà nước phát hành ngày 14/09 chính thức có hiệu lực hiện hành. Nghị định sửa đổi Nghị định 37/năm trước đó/NĐ-CP quy định về tổ chức triển khai những cty trình độ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Theo đó, quy định số lượng Phó Trưởng phòng cơ quan trình độ thuộc UBND cấp huyện gồm có:

Bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng trình độ được xây dựng và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định hành động rõ ràng số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng trình độ cho thích hợp.

CHÍNH PHỦ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 108/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 14 tháng 9 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 108/2020/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/năm trước đó/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM năm trước đó CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

nhà nước phát hành Nghị định sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 37/năm trước đó/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm năm trước đó của nhà nước quy định tổ chức triển khai những cty trình độ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 37/năm trước đó/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm năm trước đó của nhà nước quy định tổ chức triển khai những cty trình độ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW:

1. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Trình Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện: Dự thảo quyết định hành động; quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng trung hạn và thường niên; chương trình, giải pháp tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm cải cách hành chính nhà nước thuộc nghành quản trị và vận hành nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định rõ ràng hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo những văn bản thuộc thẩm quyền phát hành của quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công.”

2. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 Điều 5 như sau:

“1. Người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau này gọi chung là Trưởng phòng), là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện do Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu, do quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ định, phụ trách trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp lý về thực thi hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của phòng và thực thi trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Quy chế thao tác và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.”

3. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 3 Điều 5 như sau:

“3. Số lượng Phó Trưởng phòng

Bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng trình độ được xây dựng và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động rõ ràng số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng trình độ cho thích hợp.”

4. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 4 Điều 6 như sau:

“4. Trưởng phòng có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình với Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện và sở quản trị và vận hành ngành, nghành về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ quan mình; văn bản báo cáo giải trình công tác thao tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được yêu cầu; phối phù thích hợp với những người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan trình độ, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội cấp huyện xử lý và xử lý những yếu tố tương quan đến hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của tớ.”

5. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1, khoản 2 Điều 7 như sau:

“1. Phòng Nội vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Tổ chức cỗ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu tổ chức triển khai ngạch công chức trong những cty, tổ chức triển khai hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và số rất nhiều người thao tác trong những cty sự nghiệp công lập; tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức triển khai hành chính, cty sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; cơ quan ban ngành thường trực địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người dân hoạt động và sinh hoạt giải trí không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; hội, tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà; văn thư, tàng trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thao tác thanh niên; thi đua – khen thưởng.

2. Phòng Tư pháp:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp lý, theo dõi thi hành pháp lý, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp lý, phổ cập, giáo dục pháp lý; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, xác nhận và những công tác thao tác tư pháp khác theo quy định của pháp lý; quản trị và vận hành công tác thao tác thi hành pháp lý về xử lý vi phạm hành chính.”

6. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 7 như sau:

“4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên tài nguyên; môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; biển và hải hòn đảo (riêng với những huyện có biển, hòn đảo); đo đạc và map; biến hóa khí hậu.

5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); bảo vệ an toàn và uy tín lao động; người dân có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ con; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

6. Phòng Văn hóa và tin tức:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Văn hóa; mái ấm gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí truyền thông; xuất bản; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.”

7. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 7 như sau:

“8. Phòng Y tế:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Y tế dự trữ; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi hiệu suất cao; y dược truyền thống cuội nguồn; sức mạnh thể chất sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số.

Trường hợp không tổ chức triển khai riêng Phòng Y tế thì hiệu suất cao tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản trị và vận hành nhà nước về ngành, nghành y tế do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực thi.

9. Thanh tra huyện:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Công tác thanh tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực thi trách nhiệm, quyền hạn thanh tra xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân theo quy định của pháp lý.

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho quản trị Ủy ban nhân dân về chỉ huy, điều hành quản lý của quản trị Ủy ban nhân dân; trấn áp thủ tục hành chính; phục vụ thông tin phục vụ quản trị và vận hành và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và những cty nhà nước ở địa phương; bảo vệ cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tổ chức triển khai triển khai thực thi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong xử lý và xử lý thủ tục hành chính thuộc phạm vi, hiệu suất cao quản trị và vận hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của thành viên, tổ chức triển khai trên toàn bộ những nghành thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến những cty trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý và xử lý và nhận kết quả để trả cho thành viên, tổ chức triển khai.

Đối với cty hành chính cấp huyện có đường biên giới giới lãnh thổ vương quốc trên đất liền, trên biển khơi và hải hòn đảo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về công tác thao tác ngoại vụ, biên giới.”

8. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a khoản 1 Điều 8 như sau:

“a) Phòng Kinh tế:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển; công nghiệp; thương mại; phòng, chống thiên tai.”

9. Sửa đổi, tương hỗ update điểm b khoản 3 Điều 8 như sau:

“b) Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư xây dựng; tăng trưởng đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao (gồm có: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao, cơ sở sản xuất vật tư xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản trị và vận hành nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản trị và vận hành xây dựng ngầm đô thị; quản trị và vận hành sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà tại; văn phòng; vật tư xây dựng; giao thông vận tải lối đi bộ; khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

Đối với những huyện có vận tốc đô thị hóa cao thì Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động việc tổ chức triển khai 02 phòng trình độ theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

10. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 4 Điều 8 như sau:

“4. Phòng Dân tộc:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về công tác thao tác dân tộc bản địa.

Phòng Dân tộc được xây dựng khi phục vụ đủ những tiêu chuẩn sau:

a) Có tối thiểu 5.000 người dân tộc bản địa thiểu số đang cần Nhà nước triệu tập giúp sức, tương hỗ tăng trưởng;

b) Có đồng bào dân tộc bản địa thiểu số sinh sống ở địa phận xung yếu về bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng; địa phận xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc bản địa thiểu số việt nam và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

Trường hợp không tổ chức triển khai riêng Phòng Dân tộc thì hiệu suất cao tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản trị và vận hành nhà nước về ngành, nghành dân tộc bản địa do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực thi.”

11. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 9 như sau:

“Điều 9. Tổ chức những cty trình độ ở những huyện hòn đảo

1. Căn cứ vào Đk rõ ràng của từng huyện hòn đảo, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động số lượng và tên thường gọi những phòng trình độ thuộc Ủy ban nhân dân huyện hòn đảo, bảo vệ không vượt quá khung số lượng cơ quan trình độ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Số lượng cơ quan trình độ của Ủy ban nhân dân huyện hòn đảo không thật 10 phòng. Riêng riêng với huyện hòn đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang được xây dựng không thật 12 phòng.”

12. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 10 như sau:

“Điều 10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hướng dẫn rõ ràng hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức triển khai của cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Nghị định này và những văn bản pháp lý khác tương quan.

2. Kiểm tra, thanh tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.”

13. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 11 như sau:

“Điều 11. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Căn cứ quy định tại Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định hành động việc xây dựng hoặc không xây dựng và kiện toàn tổ chức triển khai những phòng cho phù phù thích hợp với yêu cầu quản trị và vận hành nhà nước ở địa phương, bảo vệ không tăng số lượng phòng khi thực thi Nghị định này.

2. Quy định rõ ràng hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của phòng phù phù thích hợp với hướng dẫn của cục quản trị và vận hành ngành, nghành và những văn bản khác có tương quan.

3. Quyết định rõ ràng số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng theo quy định tại Nghị định này.

4. Quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã và phân cấp hoặc ủy quyền cho phòng và Trưởng phòng (Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực thi một hoặc một số trong những trách nhiệm, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp lý.

5. Hàng năm, văn bản báo cáo giải trình với Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của phòng.

6. Kiểm tra, thanh tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.”

14. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 12 như sau:

“Điều 12. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Lãnh đạo, chỉ huy phòng thực thi hiệu suất cao, trách nhiệm được giao.

2. Bổ nhiệm, chỉ định lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực thi chính sách, chủ trương riêng với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định của Đảng và của pháp lý.”

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Các địa phương đã thực thi thử nghiệm hợp nhất, sáp nhập những cty trình độ theo Kết luận số 34-KL/TW ngày thứ 7 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực thi một số trong những quy mô thử nghiệm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, tổng kết việc thực thi thử nghiệm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 25 tháng 11 năm 2020.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thánh phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Toà án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoán thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, TCCV (2b).

TM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc


Bạn đang mò mẩn postt Nghị định 108/2020/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn xem postt Nghị định 108/2020/NĐ-CP New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Nghị định 108/2020/NĐ-CP Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Nghị định 108/2020/NĐ-CP Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc Join Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Nghị #định #1082020NĐCP