0765562555

Phiếu báo nghỉ dạy đột xuất

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Phiếu báo nghỉ dạy đột xuất Chi tiết 2022 được update : 2021-09-10 12:01:41

3664

Xin chàoPhiếu báo nghỉ dạy đột xuất là biểu mẫu được thành viên giảng viên lập ra khi có nhu yếu nghỉ đột xuất mà không thông tin trước. 

Nội dung trong mẫu phiếu cần trình diễn rõ thông tin cán bộ giảng viên, tên học phần, lớp, thời hạn nghỉ, thời hạn dạy và trình diễn rõ nguyên do nghỉ. Sau đấy là nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………ĐƠN VỊ …………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———

PHIẾU BÁO NGHỈ GIỜ ĐỘT XUẤT

Học kỳ ……. Năm học 20…… – 20…..

– Người đề xuất kiến nghị: ………………………Mã số CB:…………………………………

Tên học phần

Mã HP

Nhóm

(Tổ TH)

Sĩ số

Thời gian nghỉ

Thời gian dạy bù

Ngày nghỉ

Tiết BĐ

Số tiết

Ngày dạy bù

Tiết BĐ

Số tiết

– E-Mail:…………………………………. Điện thoại:……………………………

– Lý do nghỉ (GV cần ghi rõ ràng):

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

– Ghi chú: Sau khi có kết quả xử lý của Phòng Đào tạo thì giảng viên phải thông tin cho sinh viên biết lịch dạy bù và lịch này sẽ không còn update trên thời khóa biểu của giảng viên.

…..ngày …… tháng …… năm 20…… TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỞNG BỘ MÔN

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Phần xử lý của Phòng Đào tạo:.

Ngày tiếp nhận: …./…./……..

Kết quả xử lý:………………………………………………………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Người xử lý: ……………………Chữ ký:…………………….

* Ý kiến của lãnh đạo Phòng Đào tạo (nếu có): …………Chữ ký:………..

Phiếu báo nghỉ dạy đột xuất là biểu mẫu được thành viên giảng viên lập ra khi có nhu yếu nghỉ đột xuất mà không thông tin trước. 

Nội dung trong mẫu phiếu cần trình diễn rõ thông tin cán bộ giảng viên, tên học phần, lớp, thời hạn nghỉ, thời hạn dạy và trình diễn rõ nguyên do nghỉ. Sau đấy là nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………ĐƠN VỊ …………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———

PHIẾU BÁO NGHỈ GIỜ ĐỘT XUẤT

Học kỳ ……. Năm học 20…… – 20…..

– Người đề xuất kiến nghị: ………………………Mã số CB:…………………………………

Tên học phần

Mã HP

Nhóm

(Tổ TH)

Sĩ số

Thời gian nghỉ

Thời gian dạy bù

Ngày nghỉ

Tiết BĐ

Số tiết

Ngày dạy bù

Tiết BĐ

Số tiết

– E-Mail:…………………………………. Điện thoại:……………………………

– Lý do nghỉ (GV cần ghi rõ ràng):

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

– Ghi chú: Sau khi có kết quả xử lý của Phòng Đào tạo thì giảng viên phải thông tin cho sinh viên biết lịch dạy bù và lịch này sẽ không còn update trên thời khóa biểu của giảng viên.

…..ngày …… tháng …… năm 20…… TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỞNG BỘ MÔN

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Phần xử lý của Phòng Đào tạo:.

Ngày tiếp nhận: …./…./……..

Kết quả xử lý:………………………………………………………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Người xử lý: ……………………Chữ ký:…………………….

* Ý kiến của lãnh đạo Phòng Đào tạo (nếu có): …………Chữ ký:………..


Bạn đang xem nội dung bài viết Phiếu báo nghỉ dạy đột xuất 2022

Với việc Bạn mò mẩn post Phiếu báo nghỉ dạy đột xuất New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Phiếu báo nghỉ dạy đột xuất Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Phiếu báo nghỉ dạy đột xuất Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc ThamGia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Phiếu #báo #nghỉ #dạy #đột #xuất