0765562555

Quyết định 1677/QĐ-TTg

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Quyết định 1677/QĐ-TTg Mới 2022 được update : 2021-09-07 00:46:51

3639

Xin chàoThủ tướng nhà nước vừa có Quyết định 1677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng trưởng Giáo dục đào tạo và giảng dạy mần nin thiếu nhi quy trình 2018 – 2025.

Theo đó, tiềm năng của Đề án nhằm mục đích củng cố, tăng trưởng mạng lưới trường, lớp mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với Đk kinh tế tài chính – xã hội của địa phương, phục vụ nhu yếu đến trường của trẻ con, theo phía chuẩn hóa, tân tiến hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời ban đọc tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Quyết định 1677/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1677/QĐ-TTg

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 03 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH 1677/QĐ-TTg

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018 – 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm năm trước đó của nhà nước phát hành Chương trình hành vi của nhà nước thực thi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm trước đó đó Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về thay đổi cơ bản, toàn vẹn và tổng thể giáo dục và đào tạo và giảng dạy, phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, tân tiến hóa trong Đk kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Xét đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục đào tạo và giảng dạy mần nin thiếu nhi quy trình 2018 – 2025” (sau này gọi tắt là Đề án) với những nội dung hầu hết như sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Giáo dục đào tạo và giảng dạy mần nin thiếu nhi là cấp học thứ nhất của khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho việc tăng trưởng về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ và làm đẹp, hình thành những yếu tố cơ bản về nhân cách cho trẻ con trước lúc vào lớp một. Việc chăm sóc tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi, bảo vệ mọi trẻ con được tiếp cận giáo dục mần nin thiếu nhi có chất lượng, công minh và bình đẳng là trách nhiệm của những cấp, những ngành, mỗi mái ấm gia đình và toàn xã hội.

2. Nhà nước có trách nhiệm quản trị và vận hành, góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi; phát hành cơ chế, chủ trương tăng cường xã hội hóa, lôi kéo mọi tổ chức triển khai, thành viên tham gia tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi, ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi ở những vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả, đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, vùng miền núi, biên giới, hải hòn đảo, những khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu triệu tập đông dân cư.

3. Mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục mần nin thiếu nhi thay đổi theo phía tăng trưởng phẩm chất và khả năng của trẻ con, bảo vệ liên thông, link với giáo dục phổ thông.

4. Tăng cường phối hợp, link ngặt nghèo giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội; coi trọng và nâng cao hiệu suất cao công tác thao tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức và kỹ năng cho những bậc cha mẹ và hiệp hội nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mần nin thiếu nhi.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Củng cố, tăng trưởng mạng lưới trường, lớp mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với Đk kinh tế tài chính – xã hội của địa phương, phục vụ nhu yếu đến trường của trẻ con, theo phía chuẩn hóa, tân tiến hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Đa dạng hóa những phương thức, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con theo phía đạt chuẩn chất lượng giáo dục mần nin thiếu nhi trong khu vực và quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ con 5 tuổi, sẵn sàng sẵn sàng tốt cho trẻ con vào học lớp một; tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ con dưới 5 tuổi.

2. Mục tiêu rõ ràng

a) Giai đoạn 2018 – 2020

– Về quy mô, mạng lưới trường, lớp

Mạng lưới trường lớp được củng cố mở rộng, đủ sức lôi kéo trẻ con đến trường, tăng trưởng những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài công lập. Phấn đấu đến năm 2020, có tối thiểu 30% trẻ con độ tuổi nhà trẻ, 92% trẻ con độ tuổi mẫu giáo, trong số đó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường, tỷ suất lôi kéo trẻ con trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài công lập chiếm từ 25% trở lên;

– Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Phấn đấu đến năm 2020, có tối thiểu 98,5% nhóm, lớp mần nin thiếu nhi được học 2 buổi/ngày; tỷ suất trẻ con suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ suất trẻ con suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ suất trẻ con thừa cân – béo phì được khống chế;

– Về đội ngũ giáo viên

Phấn đấu đến năm 2020, có tối thiểu 70% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mần nin thiếu nhi trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên;

– Về cơ sở vật chất trường lớp

Bảo đảm tỷ suất 01 phòng học/lớp (nhóm); tỷ suất phòng học kiên cố đạt 70%; có tối thiểu 42% trường mần nin thiếu nhi đạt chuẩn vương quốc;

– Về kiểm định chất lượng giáo dục

Đến năm 2020, có 100% trường mần nin thiếu nhi hoàn thành xong tự nhìn nhận, trong số đó có tối thiểu 45% số trường mần nin thiếu nhi được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục;

– Về phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi

Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi trẻ con 5 tuổi.

b) Giai đoạn 2021 – 2025

– Về quy mô, mạng lưới trường lớp

Phát triển mạng lưới trường lớp mần nin thiếu nhi, bảo vệ đến năm 2025, lôi kéo được tối thiểu là 35% trẻ con trong độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ con trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường. Tỷ lệ lôi kéo trẻ con trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài công lập chiếm từ 30% trở lên;

– Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Phấn đấu đến năm 2025, có 99,5% nhóm, lớp mần nin thiếu nhi được học 2 buổi/ngày; duy trì tỷ suất trẻ con suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ suất trẻ con suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ suất trẻ con thừa cân – béo phì được khống chế;

– Về đội ngũ giáo viên

Phấn đấu đến năm 2025, đủ số lượng giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định, 90% giáo viên mần nin thiếu nhi đạt trình độ đào tạo và giảng dạy từ cao đẳng sư phạm mần nin thiếu nhi trở lên, 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên;

– Về cơ sở vật chất, trường lớp

Phấn đấu đến 2025, tỷ suất phòng học kiên cố đạt 80%, có tối thiểu 50% trường mần nin thiếu nhi đạt chuẩn vương quốc; có tối thiểu 60% số trường mần nin thiếu nhi được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục;

– Về phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ con 5 tuổi.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Hoàn thiện cơ chế, chủ trương tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi

Xem thêm: Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH

a) Rà soát, hoàn thiện khối mạng lưới hệ thống cơ chế, chủ trương tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi; sửa đổi, tương hỗ update, thay thế kịp thời chủ trương học phí, một số trong những chủ trương riêng với giáo dục mần nin thiếu nhi;

b) Ban hành cơ chế chủ trương tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi ở những địa phương đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu triệu tập đông dân cư;

c) Xây dựng và hoàn thiện khối mạng lưới hệ thống văn bản quy phạm pháp lý quy định hoạt động và sinh hoạt giải trí và quản trị và vận hành chất lượng giáo dục mần nin thiếu nhi;

d) Xây dựng cơ chế, chủ trương để quy đổi một số trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập thành ngoài công lập ở những nơi trọn vẹn có thể xã hội hóa;

đ) Rà soát, xét về chính sách thao tác của giáo viên mần nin thiếu nhi, định mức số rất nhiều người thao tác trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập.

2. Huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Ưu tiên ngân sách chi cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí của giáo dục mần nin thiếu nhi trong phạm vi ngân sách được giao theo phân cấp;

b) Huy động nguồn lực, lồng ghép kinh phí góp vốn đầu tư từ chương trình tiềm năng vương quốc xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và kiên cố, những chương trình dự án công trình bất Động sản khác và nguồn lực xã hội hóa để góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật dụng đồ chơi cho giáo dục mần nin thiếu nhi nhằm mục đích bảo vệ những Đk thực thi thay đổi nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục mần nin thiếu nhi;

c) Khuyến khích góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài công lập ở những nơi có Đk.

3. Đổi mới công tác thao tác quản trị và vận hành giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ huy cửa cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực trong việc tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi; đưa tiềm năng tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi vào chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương;

b) Đổi mới công tác thao tác quản trị và vận hành của những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; nâng cao khả năng tự chủ, trách nhiệm giải trình của những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;

c) Đổi mới công tác thao tác kiểm tra, nhìn nhận của những cấp quản trị và vận hành giáo dục bảo vệ thực ra, hiệu suất cao, tránh hình thức và giảm tải cho giáo viên mần nin thiếu nhi;

d) Thực hiện đồng điệu, hiệu suất cao việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong công tác thao tác quản trị và vận hành giáo dục mần nin thiếu nhi và trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, bảo vệ tính thống nhất, khách quan, đúng chuẩn và kịp thời.

4. Đẩy mạnh công tác thao tác tuyên truyền về giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của những cấp ủy Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, hiệp hội, mái ấm gia đình về vai trò, vị trí của giáo dục mần nin thiếu nhi trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và trong tăng trưởng nguồn nhân lực;

b) Xây dựng kế hoạch thông tin và truyền thông; xây dựng chuyên trang, phân mục về giáo dục mần nin thiếu nhi trên những phương tiện đi lại báo chí truyền thông.

5. Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Thực hiện những giải pháp để đảm bảo Đk thực thi chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; tăng trưởng những Đk và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường mần nin thiếu nhi theo những tiêu chuẩn của trường mần nin thiếu nhi lấy trẻ làm TT; đặc biệt quan trọng quan tâm xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục, bảo vệ an toàn và uy tín, lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm TT;

b) Đổi mới hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ trong nhà trường; thay đổi tiềm năng, nội dung và phương pháp, hình thức giáo dục mần nin thiếu nhi; vận dụng những phương pháp giáo dục mần nin thiếu nhi tiên tiến và phát triển của những nước trong khu vực và toàn thế giới phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; thanh tra rà soát, xét về chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; từng bước sẵn sàng sẵn sàng những Đk thiết yếu để xây dựng và phát hành chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi sau năm 2020 với nội dung và phương pháp tiên tiến và phát triển, phù phù thích hợp với Đk thực tiễn, phục vụ yêu cầu thay đổi và hội nhập quốc tế;

c) Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực thi chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với Đk thực tiễn vùng miền; tương hỗ thực thi chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi ở vùng đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; tăng cường tương hỗ trình độ cho những nhóm lớp độc lập tư thục;

d) Triển khai có hiệu suất cao việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ con người dân tộc bản địa thiểu số; tổ chức triển khai cho trẻ con làm quen với ngoại ngữ và tin học ở những nơi có Đk;

đ) Xây dựng bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn, tương hỗ giáo viên, cha mẹ trẻ về phát hiện sớm, can thiệp sớm riêng với trẻ con có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn chậm tăng trưởng và trẻ con khuyết tật; tăng cường giáo dục hòa nhập riêng với trẻ con khuyết tật.

6. Nâng cao chất lượng chăm sóc, sức mạnh thể chất và dinh dưỡng cho trẻ mần nin thiếu nhi

a) Hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng riêng với trẻ mần nin thiếu nhi trải qua chính sách chăm sóc dinh dưỡng thích hợp, kết phù thích hợp với giáo dục tăng trưởng vận động;

b) Lựa chọn, nhân rộng những quy mô phối hợp nhà trường, mái ấm gia đình, hiệp hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ mần nin thiếu nhi;

c) Huy động sự góp phần của nhân dân, kết phù thích hợp với chủ trương tương hỗ của nhà nước để nâng cao chất lượng bữa tiệc bán trú;

d) Biên soạn tài liệu phổ cập kiến thức và kỹ năng và kỹ năng cơ bản về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho cha mẹ và hiệp hội.

7. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, tăng cường góp vốn đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Rà soát, quy hoạch, tăng trưởng mạng lưới trường lớp theo phía chuẩn hóa, bảo vệ mỗi quận, huyện đều phải có quy hoạch rõ ràng và dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn địa phương, phục vụ nhu yếu đưa trẻ đến trường/lớp mần nin thiếu nhi;

b) Ưu tiên góp vốn đầu tư kinh phí góp vốn đầu tư xây dựng những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập ở những vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, những xã, huyện, thị xã thuộc miền núi, biên giới, hải hòn đảo; tăng cường những giải pháp tăng trưởng trường lớp phục vụ nhu yếu chăm sóc giáo dục con công nhân, người lao động ở khu vực có khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu đông dân cư;

c) Bảo đảm yêu cầu kiên cố hóa trường lớp và đủ 1 phòng/lớp: Xóa phòng học bán kiên cố xuống cấp trầm trọng, phòng học tạm, nhờ, mượn, Đầu tư xây mới, tương hỗ update những khuôn khổ khu công trình xây dựng theo quy định theo phía đạt chuẩn về cơ sở vật chất;

d) Bổ sung đủ thiết bị, vật dụng, đồ chơi tối thiểu cho những nhóm, lớp.

8. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản trị và vận hành giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Đổi mới công tác thao tác đào tạo và giảng dạy giáo viên mần nin thiếu nhi phục vụ yêu cầu thay đổi giáo dục mần nin thiếu nhi, nâng cao chất lượng thực thi chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; thực thi đào tạo và giảng dạy theo địa chỉ, theo vùng miền để cân đối và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên;

b) Xây dựng Đề án đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên đủ về số lượng, bảo vệ chất lượng; tăng trưởng đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên mần nin thiếu nhi cốt cán; tu dưỡng cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên mần nin thiếu nhi đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi, chuẩn hiệu trưởng, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên mần nin thiếu nhi. Chú trọng tu dưỡng kỹ năng, phương pháp tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí chăm sóc, giáo dục trẻ, nâng cao khả năng thực tiễn cho giáo viên.

9. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Huy động những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, đoàn thể, những cty, doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên trong, ngoài nước tham gia tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi;

b) Thực hiện trang trọng những cơ chế, chủ trương về xã hội hóa giáo dục, tạo Đk thuận tiện về đất đai, tín dụng thanh toán, thuế và thủ tục hành chính cho những doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi phục vụ nhu yếu chăm sóc giáo dục trẻ của công nhân, người lao động ở những khu công nghiệp, khu công nghiệp và của người dân ở những nơi triệu tập đông dân cư;

c) Khuyến khích những địa phương phát hành những chủ trương đặc trưng, thu hút những tổ chức triển khai, thành viên, những doanh nghiệp tham gia tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi;

d) Khuyến khích thực thi cơ chế góp vốn đầu tư theo như hình thức đối tác chiến lược công tư (PPP) để tăng trưởng cơ sở vật chất cho giáo dục mần nin thiếu nhi; xây dựng cơ sở vật chất cho thuê với mức phí ưu đãi hoặc cho mượn, khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên xây dựng những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài công lập; tạo Đk thuận tiện trong quy đổi mục tiêu sử dụng đất; chuyển một số trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập sang ngoài công lập ở những nơi có Đk;

đ) Khuyến khích xã hội hóa việc xây dựng và tăng trưởng trường mần nin thiếu nhi rất chất lượng;

e) Thực hiện đồng điệu những giải pháp xã hội hóa giáo dục, tạo hiên chạy pháp lý và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên góp vốn đầu tư thông thoáng để khuyến khích và thu hút nguồn lực xã hội cho tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi.

10. Tăng cường hợp tác quốc tế và tăng cường nghiên cứu và phân tích khoa học trong giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu suất cao hợp tác quốc tế, tranh thủ những nguồn góp vốn đầu tư, tài trợ từ những tổ chức triển khai quốc tế, những tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà trong và ngoài nước để tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi;

b) Xây dựng và thực thi kế hoạch hợp tác, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên mần nin thiếu nhi, những Chuyên Viên về giáo dục mần nin thiếu nhi và giảng viên với những nước trong khu vực và quốc tế;

Tham khảo: Kịch bản chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

c) Phối phù thích hợp với những tổ chức triển khai quốc tế tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược quốc tế về chăm sóc và tăng trưởng trẻ con;

d) Phát triển đội ngũ Chuyên Viên về giáo dục mần nin thiếu nhi, tăng cường nghiên cứu và phân tích khoa học về giáo dục mần nin thiếu nhi.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. trích dẫn kinh phí góp vốn đầu tư thực thi Đề án từ những nguồn:

– Ngân sách nhà nước: Từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và giảng dạy; lồng ghép từ nguồn vốn của những chương trình, dự án công trình bất Động sản (Chương trình tiềm năng vương quốc xây dựng nông thôn mới, Chương trình tiềm năng vương quốc giảm nghèo bền vững và kiên cố, những dự án công trình bất Động sản ODA, vốn trái phiếu nhà nước) được cấp có thẩm quyền giao trong kế hoạch thường niên của những bộ, ngành, địa phương theo phân cấp quản trị và vận hành hiện hành.

– Vốn xã hội hóa giáo dục và những nguồn vốn lôi kéo hợp pháp khác.

2. Việc lập và triển khai thực thi kế hoạch tài chính cho những trách nhiệm của Đề án thực thi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và những quy định hiện hành về kế hoạch góp vốn đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính trung hạn của Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực thi

1. Lộ trình thực thi Đề án

Đề án có 2 quy trình:

a) Giai đoạn I (2018 – 2020): Củng cố, từng bước mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; bảo vệ cơ bản đủ về số lượng đội ngũ giáo viên, số phòng học và cơ sở vật chất tối thiểu phục vụ nhu yếu chăm sóc, giáo dục trẻ; tiếp tục thực thi chủ trương riêng với giáo viên và trẻ mần nin thiếu nhi.

b) Giai đoạn II (2021 – 2025): Hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; bảo vệ những Đk cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, hướng tới đạt trình độ tiên tiến và phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới; phát hành và triển khai thực thi chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi thay thế chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi hiện hành.

2. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

a) Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, xây dựng những đề án, chương trình, kế hoạch rõ ràng, rõ ràng để triển khai thực thi những nội dung của Đề án;

b) Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, ngành có tương quan thanh tra rà soát, nghiên cứu và phân tích xây dựng, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phát hành những chủ trương riêng với giáo dục mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy sửa đổi;

c) Phối phù thích hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi, trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt;

d) Chủ trì thanh tra rà soát, đề xuất kiến nghị những cơ chế, chủ trương riêng với giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành giáo dục mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương khóa XII về cải cách chủ trương tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, thường xuyên nhìn nhận, tổng hợp kết quả thực thi Đề án, văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, cơ quan tương quan tổng hợp, cân đối vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi trong những chương trình, dự án công trình bất Động sản được những cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, cơ quan tương quan trình cấp có thẩm quyền cân đối nguồn kinh phí góp vốn đầu tư sự nghiệp của ngân sách TW để thực thi gắn với những chương trình tiềm năng vương quốc, chương trình tiềm năng, những đề án có tương quan được phê duyệt.

5. Bộ Nội vụ

a) Phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo nghiên cứu và phân tích, sửa đổi, tương hỗ update và trình cơ quan có thẩm quyền những cơ chế, chủ trương riêng với giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành giáo dục mần nin thiếu nhi;

b) Chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo nghiên cứu và phân tích đề xuất kiến nghị cơ chế tháo gỡ trở ngại vất vả trong việc sắp xếp đủ giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định hiện hành.

6. Bộ Y tế

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch và thực thi những chương trình tiêm chủng, phòng bệnh cho trẻ con; phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo xây dựng và hoàn thiện những chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức mạnh thể chất, dinh dưỡng lồng ghép trong đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng giáo viên mần nin thiếu nhi;

b) Phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo thực thi việc phổ cập kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và phục vụ dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ tại mái ấm gia đình.

7. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo chỉ huy, giám sát việc thực thi chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và những chủ trương xã hội khác riêng với giáo viên và trẻ mần nin thiếu nhi;

b) Chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo xây dựng chương trình góp vốn đầu tư theo tiềm năng tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi để triển khai thực thi trong Chương trình giảm nghèo bền vững và kiên cố quy trình năm trong năm này – 2020, trình Thủ tướng nhà nước.

8. Ủy ban Dân tộc

Phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo nghiên cứu và phân tích cơ chế, chủ trương đặc trưng về tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi riêng với trẻ con người dân tộc bản địa thiểu số để bảo vệ những tiềm năng của Đề án; kiểm tra, giám sát, nhìn nhận tình hình thực thi trên địa phận vùng dân tộc bản địa và miền núi.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch rõ ràng hóa những tiềm năng, trách nhiệm, giải pháp của Đề án để chỉ huy, triển khai thực thi trên địa phận;

b) Chỉ đạo thực thi việc quy hoạch mạng lưới, xây dựng những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, kế hoạch đào tạo và giảng dạy giáo viên, lôi kéo trẻ mần nin thiếu nhi đến trường cho từng quy trình trên địa phận, phù phù thích hợp với Đk kinh tế tài chính – xã hội của địa phương; thanh tra rà soát, sắp xếp những điểm trường theo phía thu gọn đầu mối; đảm bảo thuận tiện cho nhân dân đưa trẻ đến trường và phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của vùng miền, địa phương; quy đổi một số trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập thành ngoài công lập ở những nơi trọn vẹn có thể xã hội hóa;

c) Chỉ đạo thực thi việc góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật dụng, đồ chơi phục vụ việc triển khai chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; có chủ trương ưu đãi nhằm mục đích tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi trên địa phận; bảo vệ sắp xếp ngân sách chi cho giáo dục mần nin thiếu nhi theo như đúng quy định hiện hành;

d) Rà soát và thực thi khá đầy đủ chính sách, chủ trương riêng với giáo viên ở nhiều chủng quy mô cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi trên địa phận theo như đúng quy định của nhà nước; sắp xếp đủ định mức giáo viên mần nin thiếu nhi trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập theo quy định;

đ) Chỉ đạo những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e) Thực thi khá đầy đủ và có hiệu suất cao cơ chế, chủ trương khuyến khích xã hội hóa giáo dục mần nin thiếu nhi; tháo gỡ trở ngại vất vả, vướng mắc về những thủ tục để những nhà góp vốn đầu tư tham gia tăng trưởng trường, lớp mần nin thiếu nhi.

10. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo trong quy trình tổ chức triển khai thực thi, nhìn nhận, tổng hợp kết quả thực thi Đề án về những nội dung tương quan đến nhà trẻ, mẫu giáo ở những khu công nghiệp, khu công nghiệp; xây dựng quy mô quản trị và vận hành và cơ chế vận hành cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi trong những thiết chế của công đoàn theo Đề án “Đầu tư xây dựng những thiết chế của công đoàn tại những khu công nghiệp, khu công nghiệp”.

11. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tương hỗ chăm sóc giáo dục trẻ toàn vẹn và tổng thể, đặc biệt quan trọng những trẻ, nhóm trẻ ngoài nhà trường; tiếp tục thực thi Đề án “Hỗ trợ tăng trưởng nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu công nghiệp đến năm 2020”.

12. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, những tổ chức triển khai, đoàn thể tham gia tích cực tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi, vận động trẻ con đến cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; tăng cường phổ cập, phục vụ kiến thức và kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ đến từng mái ấm gia đình.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, những bộ trưởng liên nghành, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW phụ trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Văn phòng Quốc hội;– Kiểm toán nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– Hội Khuyến học Việt Nam;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ: TH, CN, NN, KTTH, QHQT, TCCV, QHĐP;– Lưu: VT, KGVX (2b). PC

KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGVũ Đức Đam

Thủ tướng nhà nước vừa có Quyết định 1677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng trưởng Giáo dục đào tạo và giảng dạy mần nin thiếu nhi quy trình 2018 – 2025.

Theo đó, tiềm năng của Đề án nhằm mục đích củng cố, tăng trưởng mạng lưới trường, lớp mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với Đk kinh tế tài chính – xã hội của địa phương, phục vụ nhu yếu đến trường của trẻ con, theo phía chuẩn hóa, tân tiến hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời ban đọc tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Quyết định 1677/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1677/QĐ-TTg

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 03 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH 1677/QĐ-TTg

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018 – 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm năm trước đó của nhà nước phát hành Chương trình hành vi của nhà nước thực thi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm trước đó đó Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về thay đổi cơ bản, toàn vẹn và tổng thể giáo dục và đào tạo và giảng dạy, phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, tân tiến hóa trong Đk kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Xét đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục đào tạo và giảng dạy mần nin thiếu nhi quy trình 2018 – 2025” (sau này gọi tắt là Đề án) với những nội dung hầu hết như sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Giáo dục đào tạo và giảng dạy mần nin thiếu nhi là cấp học thứ nhất của khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho việc tăng trưởng về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ và làm đẹp, hình thành những yếu tố cơ bản về nhân cách cho trẻ con trước lúc vào lớp một. Việc chăm sóc tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi, bảo vệ mọi trẻ con được tiếp cận giáo dục mần nin thiếu nhi có chất lượng, công minh và bình đẳng là trách nhiệm của những cấp, những ngành, mỗi mái ấm gia đình và toàn xã hội.

2. Nhà nước có trách nhiệm quản trị và vận hành, góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi; phát hành cơ chế, chủ trương tăng cường xã hội hóa, lôi kéo mọi tổ chức triển khai, thành viên tham gia tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi, ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi ở những vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả, đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, vùng miền núi, biên giới, hải hòn đảo, những khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu triệu tập đông dân cư.

3. Mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục mần nin thiếu nhi thay đổi theo phía tăng trưởng phẩm chất và khả năng của trẻ con, bảo vệ liên thông, link với giáo dục phổ thông.

4. Tăng cường phối hợp, link ngặt nghèo giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội; coi trọng và nâng cao hiệu suất cao công tác thao tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức và kỹ năng cho những bậc cha mẹ và hiệp hội nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mần nin thiếu nhi.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Củng cố, tăng trưởng mạng lưới trường, lớp mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với Đk kinh tế tài chính – xã hội của địa phương, phục vụ nhu yếu đến trường của trẻ con, theo phía chuẩn hóa, tân tiến hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Đa dạng hóa những phương thức, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ con theo phía đạt chuẩn chất lượng giáo dục mần nin thiếu nhi trong khu vực và quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ con 5 tuổi, sẵn sàng sẵn sàng tốt cho trẻ con vào học lớp một; tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ con dưới 5 tuổi.

2. Mục tiêu rõ ràng

a) Giai đoạn 2018 – 2020

– Về quy mô, mạng lưới trường, lớp

Mạng lưới trường lớp được củng cố mở rộng, đủ sức lôi kéo trẻ con đến trường, tăng trưởng những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài công lập. Phấn đấu đến năm 2020, có tối thiểu 30% trẻ con độ tuổi nhà trẻ, 92% trẻ con độ tuổi mẫu giáo, trong số đó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường, tỷ suất lôi kéo trẻ con trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài công lập chiếm từ 25% trở lên;

– Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Phấn đấu đến năm 2020, có tối thiểu 98,5% nhóm, lớp mần nin thiếu nhi được học 2 buổi/ngày; tỷ suất trẻ con suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ suất trẻ con suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ suất trẻ con thừa cân – béo phì được khống chế;

– Về đội ngũ giáo viên

Phấn đấu đến năm 2020, có tối thiểu 70% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mần nin thiếu nhi trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên;

– Về cơ sở vật chất trường lớp

Bảo đảm tỷ suất 01 phòng học/lớp (nhóm); tỷ suất phòng học kiên cố đạt 70%; có tối thiểu 42% trường mần nin thiếu nhi đạt chuẩn vương quốc;

– Về kiểm định chất lượng giáo dục

Đến năm 2020, có 100% trường mần nin thiếu nhi hoàn thành xong tự nhìn nhận, trong số đó có tối thiểu 45% số trường mần nin thiếu nhi được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục;

– Về phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi

Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi trẻ con 5 tuổi.

b) Giai đoạn 2021 – 2025

– Về quy mô, mạng lưới trường lớp

Phát triển mạng lưới trường lớp mần nin thiếu nhi, bảo vệ đến năm 2025, lôi kéo được tối thiểu là 35% trẻ con trong độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ con trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường. Tỷ lệ lôi kéo trẻ con trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài công lập chiếm từ 30% trở lên;

– Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Phấn đấu đến năm 2025, có 99,5% nhóm, lớp mần nin thiếu nhi được học 2 buổi/ngày; duy trì tỷ suất trẻ con suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ suất trẻ con suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ suất trẻ con thừa cân – béo phì được khống chế;

– Về đội ngũ giáo viên

Phấn đấu đến năm 2025, đủ số lượng giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định, 90% giáo viên mần nin thiếu nhi đạt trình độ đào tạo và giảng dạy từ cao đẳng sư phạm mần nin thiếu nhi trở lên, 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên;

– Về cơ sở vật chất, trường lớp

Phấn đấu đến 2025, tỷ suất phòng học kiên cố đạt 80%, có tối thiểu 50% trường mần nin thiếu nhi đạt chuẩn vương quốc; có tối thiểu 60% số trường mần nin thiếu nhi được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục;

– Về phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ con 5 tuổi.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Hoàn thiện cơ chế, chủ trương tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi

Xem thêm: Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH

a) Rà soát, hoàn thiện khối mạng lưới hệ thống cơ chế, chủ trương tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi; sửa đổi, tương hỗ update, thay thế kịp thời chủ trương học phí, một số trong những chủ trương riêng với giáo dục mần nin thiếu nhi;

b) Ban hành cơ chế chủ trương tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi ở những địa phương đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu triệu tập đông dân cư;

c) Xây dựng và hoàn thiện khối mạng lưới hệ thống văn bản quy phạm pháp lý quy định hoạt động và sinh hoạt giải trí và quản trị và vận hành chất lượng giáo dục mần nin thiếu nhi;

d) Xây dựng cơ chế, chủ trương để quy đổi một số trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập thành ngoài công lập ở những nơi trọn vẹn có thể xã hội hóa;

đ) Rà soát, xét về chính sách thao tác của giáo viên mần nin thiếu nhi, định mức số rất nhiều người thao tác trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập.

2. Huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Ưu tiên ngân sách chi cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí của giáo dục mần nin thiếu nhi trong phạm vi ngân sách được giao theo phân cấp;

b) Huy động nguồn lực, lồng ghép kinh phí góp vốn đầu tư từ chương trình tiềm năng vương quốc xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và kiên cố, những chương trình dự án công trình bất Động sản khác và nguồn lực xã hội hóa để góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật dụng đồ chơi cho giáo dục mần nin thiếu nhi nhằm mục đích bảo vệ những Đk thực thi thay đổi nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục mần nin thiếu nhi;

c) Khuyến khích góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài công lập ở những nơi có Đk.

3. Đổi mới công tác thao tác quản trị và vận hành giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ huy cửa cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực trong việc tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi; đưa tiềm năng tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi vào chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương;

b) Đổi mới công tác thao tác quản trị và vận hành của những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; nâng cao khả năng tự chủ, trách nhiệm giải trình của những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;

c) Đổi mới công tác thao tác kiểm tra, nhìn nhận của những cấp quản trị và vận hành giáo dục bảo vệ thực ra, hiệu suất cao, tránh hình thức và giảm tải cho giáo viên mần nin thiếu nhi;

d) Thực hiện đồng điệu, hiệu suất cao việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong công tác thao tác quản trị và vận hành giáo dục mần nin thiếu nhi và trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, bảo vệ tính thống nhất, khách quan, đúng chuẩn và kịp thời.

4. Đẩy mạnh công tác thao tác tuyên truyền về giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của những cấp ủy Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, hiệp hội, mái ấm gia đình về vai trò, vị trí của giáo dục mần nin thiếu nhi trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và trong tăng trưởng nguồn nhân lực;

b) Xây dựng kế hoạch thông tin và truyền thông; xây dựng chuyên trang, phân mục về giáo dục mần nin thiếu nhi trên những phương tiện đi lại báo chí truyền thông.

5. Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Thực hiện những giải pháp để đảm bảo Đk thực thi chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; tăng trưởng những Đk và hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường mần nin thiếu nhi theo những tiêu chuẩn của trường mần nin thiếu nhi lấy trẻ làm TT; đặc biệt quan trọng quan tâm xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục, bảo vệ an toàn và uy tín, lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm TT;

b) Đổi mới hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ trong nhà trường; thay đổi tiềm năng, nội dung và phương pháp, hình thức giáo dục mần nin thiếu nhi; vận dụng những phương pháp giáo dục mần nin thiếu nhi tiên tiến và phát triển của những nước trong khu vực và toàn thế giới phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; thanh tra rà soát, xét về chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; từng bước sẵn sàng sẵn sàng những Đk thiết yếu để xây dựng và phát hành chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi sau năm 2020 với nội dung và phương pháp tiên tiến và phát triển, phù phù thích hợp với Đk thực tiễn, phục vụ yêu cầu thay đổi và hội nhập quốc tế;

c) Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực thi chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với Đk thực tiễn vùng miền; tương hỗ thực thi chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi ở vùng đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; tăng cường tương hỗ trình độ cho những nhóm lớp độc lập tư thục;

d) Triển khai có hiệu suất cao việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ con người dân tộc bản địa thiểu số; tổ chức triển khai cho trẻ con làm quen với ngoại ngữ và tin học ở những nơi có Đk;

đ) Xây dựng bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn, tương hỗ giáo viên, cha mẹ trẻ về phát hiện sớm, can thiệp sớm riêng với trẻ con có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn chậm tăng trưởng và trẻ con khuyết tật; tăng cường giáo dục hòa nhập riêng với trẻ con khuyết tật.

6. Nâng cao chất lượng chăm sóc, sức mạnh thể chất và dinh dưỡng cho trẻ mần nin thiếu nhi

a) Hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng riêng với trẻ mần nin thiếu nhi trải qua chính sách chăm sóc dinh dưỡng thích hợp, kết phù thích hợp với giáo dục tăng trưởng vận động;

b) Lựa chọn, nhân rộng những quy mô phối hợp nhà trường, mái ấm gia đình, hiệp hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ mần nin thiếu nhi;

c) Huy động sự góp phần của nhân dân, kết phù thích hợp với chủ trương tương hỗ của nhà nước để nâng cao chất lượng bữa tiệc bán trú;

d) Biên soạn tài liệu phổ cập kiến thức và kỹ năng và kỹ năng cơ bản về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho cha mẹ và hiệp hội.

7. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, tăng cường góp vốn đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Rà soát, quy hoạch, tăng trưởng mạng lưới trường lớp theo phía chuẩn hóa, bảo vệ mỗi quận, huyện đều phải có quy hoạch rõ ràng và dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn địa phương, phục vụ nhu yếu đưa trẻ đến trường/lớp mần nin thiếu nhi;

b) Ưu tiên góp vốn đầu tư kinh phí góp vốn đầu tư xây dựng những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập ở những vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, những xã, huyện, thị xã thuộc miền núi, biên giới, hải hòn đảo; tăng cường những giải pháp tăng trưởng trường lớp phục vụ nhu yếu chăm sóc giáo dục con công nhân, người lao động ở khu vực có khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu đông dân cư;

c) Bảo đảm yêu cầu kiên cố hóa trường lớp và đủ 1 phòng/lớp: Xóa phòng học bán kiên cố xuống cấp trầm trọng, phòng học tạm, nhờ, mượn, Đầu tư xây mới, tương hỗ update những khuôn khổ khu công trình xây dựng theo quy định theo phía đạt chuẩn về cơ sở vật chất;

d) Bổ sung đủ thiết bị, vật dụng, đồ chơi tối thiểu cho những nhóm, lớp.

8. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản trị và vận hành giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Đổi mới công tác thao tác đào tạo và giảng dạy giáo viên mần nin thiếu nhi phục vụ yêu cầu thay đổi giáo dục mần nin thiếu nhi, nâng cao chất lượng thực thi chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; thực thi đào tạo và giảng dạy theo địa chỉ, theo vùng miền để cân đối và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên;

b) Xây dựng Đề án đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên đủ về số lượng, bảo vệ chất lượng; tăng trưởng đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên mần nin thiếu nhi cốt cán; tu dưỡng cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên mần nin thiếu nhi đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi, chuẩn hiệu trưởng, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên mần nin thiếu nhi. Chú trọng tu dưỡng kỹ năng, phương pháp tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí chăm sóc, giáo dục trẻ, nâng cao khả năng thực tiễn cho giáo viên.

9. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Huy động những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, đoàn thể, những cty, doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên trong, ngoài nước tham gia tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi;

b) Thực hiện trang trọng những cơ chế, chủ trương về xã hội hóa giáo dục, tạo Đk thuận tiện về đất đai, tín dụng thanh toán, thuế và thủ tục hành chính cho những doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi phục vụ nhu yếu chăm sóc giáo dục trẻ của công nhân, người lao động ở những khu công nghiệp, khu công nghiệp và của người dân ở những nơi triệu tập đông dân cư;

c) Khuyến khích những địa phương phát hành những chủ trương đặc trưng, thu hút những tổ chức triển khai, thành viên, những doanh nghiệp tham gia tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi;

d) Khuyến khích thực thi cơ chế góp vốn đầu tư theo như hình thức đối tác chiến lược công tư (PPP) để tăng trưởng cơ sở vật chất cho giáo dục mần nin thiếu nhi; xây dựng cơ sở vật chất cho thuê với mức phí ưu đãi hoặc cho mượn, khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên xây dựng những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài công lập; tạo Đk thuận tiện trong quy đổi mục tiêu sử dụng đất; chuyển một số trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập sang ngoài công lập ở những nơi có Đk;

đ) Khuyến khích xã hội hóa việc xây dựng và tăng trưởng trường mần nin thiếu nhi rất chất lượng;

e) Thực hiện đồng điệu những giải pháp xã hội hóa giáo dục, tạo hiên chạy pháp lý và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên góp vốn đầu tư thông thoáng để khuyến khích và thu hút nguồn lực xã hội cho tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi.

10. Tăng cường hợp tác quốc tế và tăng cường nghiên cứu và phân tích khoa học trong giáo dục mần nin thiếu nhi

a) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu suất cao hợp tác quốc tế, tranh thủ những nguồn góp vốn đầu tư, tài trợ từ những tổ chức triển khai quốc tế, những tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà trong và ngoài nước để tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi;

b) Xây dựng và thực thi kế hoạch hợp tác, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên mần nin thiếu nhi, những Chuyên Viên về giáo dục mần nin thiếu nhi và giảng viên với những nước trong khu vực và quốc tế;

Tham khảo: Kịch bản chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

c) Phối phù thích hợp với những tổ chức triển khai quốc tế tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược quốc tế về chăm sóc và tăng trưởng trẻ con;

d) Phát triển đội ngũ Chuyên Viên về giáo dục mần nin thiếu nhi, tăng cường nghiên cứu và phân tích khoa học về giáo dục mần nin thiếu nhi.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. trích dẫn kinh phí góp vốn đầu tư thực thi Đề án từ những nguồn:

– Ngân sách nhà nước: Từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và giảng dạy; lồng ghép từ nguồn vốn của những chương trình, dự án công trình bất Động sản (Chương trình tiềm năng vương quốc xây dựng nông thôn mới, Chương trình tiềm năng vương quốc giảm nghèo bền vững và kiên cố, những dự án công trình bất Động sản ODA, vốn trái phiếu nhà nước) được cấp có thẩm quyền giao trong kế hoạch thường niên của những bộ, ngành, địa phương theo phân cấp quản trị và vận hành hiện hành.

– Vốn xã hội hóa giáo dục và những nguồn vốn lôi kéo hợp pháp khác.

2. Việc lập và triển khai thực thi kế hoạch tài chính cho những trách nhiệm của Đề án thực thi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và những quy định hiện hành về kế hoạch góp vốn đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính trung hạn của Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực thi

1. Lộ trình thực thi Đề án

Đề án có 2 quy trình:

a) Giai đoạn I (2018 – 2020): Củng cố, từng bước mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; bảo vệ cơ bản đủ về số lượng đội ngũ giáo viên, số phòng học và cơ sở vật chất tối thiểu phục vụ nhu yếu chăm sóc, giáo dục trẻ; tiếp tục thực thi chủ trương riêng với giáo viên và trẻ mần nin thiếu nhi.

b) Giai đoạn II (2021 – 2025): Hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; bảo vệ những Đk cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, hướng tới đạt trình độ tiên tiến và phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới; phát hành và triển khai thực thi chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi thay thế chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi hiện hành.

2. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

a) Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, xây dựng những đề án, chương trình, kế hoạch rõ ràng, rõ ràng để triển khai thực thi những nội dung của Đề án;

b) Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, ngành có tương quan thanh tra rà soát, nghiên cứu và phân tích xây dựng, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phát hành những chủ trương riêng với giáo dục mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy sửa đổi;

c) Phối phù thích hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi, trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt;

d) Chủ trì thanh tra rà soát, đề xuất kiến nghị những cơ chế, chủ trương riêng với giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành giáo dục mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương khóa XII về cải cách chủ trương tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, thường xuyên nhìn nhận, tổng hợp kết quả thực thi Đề án, văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, cơ quan tương quan tổng hợp, cân đối vốn góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi trong những chương trình, dự án công trình bất Động sản được những cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, cơ quan tương quan trình cấp có thẩm quyền cân đối nguồn kinh phí góp vốn đầu tư sự nghiệp của ngân sách TW để thực thi gắn với những chương trình tiềm năng vương quốc, chương trình tiềm năng, những đề án có tương quan được phê duyệt.

5. Bộ Nội vụ

a) Phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo nghiên cứu và phân tích, sửa đổi, tương hỗ update và trình cơ quan có thẩm quyền những cơ chế, chủ trương riêng với giáo viên, cán bộ quản trị và vận hành giáo dục mần nin thiếu nhi;

b) Chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo nghiên cứu và phân tích đề xuất kiến nghị cơ chế tháo gỡ trở ngại vất vả trong việc sắp xếp đủ giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định hiện hành.

6. Bộ Y tế

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch và thực thi những chương trình tiêm chủng, phòng bệnh cho trẻ con; phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo xây dựng và hoàn thiện những chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức mạnh thể chất, dinh dưỡng lồng ghép trong đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng giáo viên mần nin thiếu nhi;

b) Phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo thực thi việc phổ cập kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và phục vụ dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ tại mái ấm gia đình.

7. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo chỉ huy, giám sát việc thực thi chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và những chủ trương xã hội khác riêng với giáo viên và trẻ mần nin thiếu nhi;

b) Chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo xây dựng chương trình góp vốn đầu tư theo tiềm năng tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi để triển khai thực thi trong Chương trình giảm nghèo bền vững và kiên cố quy trình năm trong năm này – 2020, trình Thủ tướng nhà nước.

8. Ủy ban Dân tộc

Phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo nghiên cứu và phân tích cơ chế, chủ trương đặc trưng về tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi riêng với trẻ con người dân tộc bản địa thiểu số để bảo vệ những tiềm năng của Đề án; kiểm tra, giám sát, nhìn nhận tình hình thực thi trên địa phận vùng dân tộc bản địa và miền núi.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch rõ ràng hóa những tiềm năng, trách nhiệm, giải pháp của Đề án để chỉ huy, triển khai thực thi trên địa phận;

b) Chỉ đạo thực thi việc quy hoạch mạng lưới, xây dựng những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, kế hoạch đào tạo và giảng dạy giáo viên, lôi kéo trẻ mần nin thiếu nhi đến trường cho từng quy trình trên địa phận, phù phù thích hợp với Đk kinh tế tài chính – xã hội của địa phương; thanh tra rà soát, sắp xếp những điểm trường theo phía thu gọn đầu mối; đảm bảo thuận tiện cho nhân dân đưa trẻ đến trường và phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của vùng miền, địa phương; quy đổi một số trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập thành ngoài công lập ở những nơi trọn vẹn có thể xã hội hóa;

c) Chỉ đạo thực thi việc góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật dụng, đồ chơi phục vụ việc triển khai chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi; có chủ trương ưu đãi nhằm mục đích tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi trên địa phận; bảo vệ sắp xếp ngân sách chi cho giáo dục mần nin thiếu nhi theo như đúng quy định hiện hành;

d) Rà soát và thực thi khá đầy đủ chính sách, chủ trương riêng với giáo viên ở nhiều chủng quy mô cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi trên địa phận theo như đúng quy định của nhà nước; sắp xếp đủ định mức giáo viên mần nin thiếu nhi trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập theo quy định;

đ) Chỉ đạo những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức triển khai viên chức theo chức vụ nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e) Thực thi khá đầy đủ và có hiệu suất cao cơ chế, chủ trương khuyến khích xã hội hóa giáo dục mần nin thiếu nhi; tháo gỡ trở ngại vất vả, vướng mắc về những thủ tục để những nhà góp vốn đầu tư tham gia tăng trưởng trường, lớp mần nin thiếu nhi.

10. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo trong quy trình tổ chức triển khai thực thi, nhìn nhận, tổng hợp kết quả thực thi Đề án về những nội dung tương quan đến nhà trẻ, mẫu giáo ở những khu công nghiệp, khu công nghiệp; xây dựng quy mô quản trị và vận hành và cơ chế vận hành cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi trong những thiết chế của công đoàn theo Đề án “Đầu tư xây dựng những thiết chế của công đoàn tại những khu công nghiệp, khu công nghiệp”.

11. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tương hỗ chăm sóc giáo dục trẻ toàn vẹn và tổng thể, đặc biệt quan trọng những trẻ, nhóm trẻ ngoài nhà trường; tiếp tục thực thi Đề án “Hỗ trợ tăng trưởng nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu công nghiệp đến năm 2020”.

12. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, những tổ chức triển khai, đoàn thể tham gia tích cực tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi, vận động trẻ con đến cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi; tăng cường phổ cập, phục vụ kiến thức và kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ đến từng mái ấm gia đình.

Điều 3. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, những bộ trưởng liên nghành, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW phụ trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Văn phòng Quốc hội;– Kiểm toán nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– Hội Khuyến học Việt Nam;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ: TH, CN, NN, KTTH, QHQT, TCCV, QHĐP;– Lưu: VT, KGVX (2b). PC

KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGVũ Đức Đam


Bạn đang mò mẩn nội dung bài viết Quyết định 1677/QĐ-TTg 2022

Với việc Bạn xem post Quyết định 1677/QĐ-TTg Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Quyết định 1677/QĐ-TTg Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Quyết định 1677/QĐ-TTg Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc Join Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Quyết #định #1677QĐTTg