0765562555

Soạn Sinh 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Soạn Sinh 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN Chi tiết 2022 được update : 2021-09-09 14:07:38

3928

Xin chàoSoạn Sinh 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng nguyên tắc tổng hợp ARN, quan hệ giữa gen và ARN. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 53.

Giải Sinh 9 Bài 17 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Tóm tắt lý thuyết Mối quan hệ giữa gen và ARN I. ARN (AXIT RIBONUCLEIC)

– ARN là đại phân tử hữu cơ nhưng kích thước và khối lượng nhỏ hơn nhiều so với ADN.

– Cấu tạo từ những nguyên tố: C, H, O, N và P, theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là ribonucleotit:

1 phân tử đường C5H10O5 1 phân tử axit photphoric (H3PO4) Bazo nito: A, U, G, X

– Tùy theo hiệu suất cao mà phân thành 3 loại rất khác nhau

ARN thông tin (mARN): truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng hợp. ARN vận chuyền (tARN): vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp protein. ARN riboxôm (rARN): thành phân cấu trúc nên riboxôm – là nơi tổng hợp nên protein II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?

– Diễn ra trong nhân, tại những NST thuộc kì trung gian ở dạng sợi mảnh chưa xoắn.

– Tổng hợp nhờ vào khuôn mẫu là ADN dưới tác động của enzim

– Diễn biến:

Gen tháo xoắn và tách dần 2 mạch. Các nuclêôtit tự do của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên link với nuclêôtit trên mạch gốc của ADN thành từng cặp nuclêôtit để hình thành mạch ARN Kết thúc quy trình ARN rời khỏi gen, đi ra tế bào chất để thực thi quy trình tổng hợp protein. Phân tử ARN được tổng hợp mang tên là mARN vì: được tổng hợp nhờ vào khuôn mẫu là gen mang thông tin cấu trúc một loại protein. Quá trình tổng hợp tARN và rARN cũng theo nguyên tắc tương tự.

– Quá trình tổng hợp ARN nhờ vào một trong những mạch đơn của gen.

– Sự link Một trong những nu tuân theo nguyên tắc tương hỗ update: A – U, T – A, G – X, X – G (Khác với nhân đôi ADN là A – T)

III. Mối quan hệ giữa Gen VÀ ARN Trình tự những nuclêôtit trên mạch khuôn của gen qui định trình tự những nuclêôtit trên mạch mARN. Gen là bản mã gốc mang thông tin di truyền, ARN là bản mã sao truyền đạt thông tin di truyền. Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 17 trang 53 Câu 1

Nêu những điểm rất khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN.

Gợi ý đáp án

ARN ADN ARN là chuỗi xoắn đơn. ADN là chuỗi xoắn kép hai mạch tuy nhiên tuy nhiên. ARN có 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X. ADN có 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X. Thuộc đại phân tử nhưng kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN Thuộc đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn đạt đến hàng triệu, hàng trăm triệu cty cacbon. Có link Hiđro giữa hai mạch đơn. Không có link Hiđro. Câu 2

ARN được tổng hợp nhờ vào những nguyên tắc nào? Nêu thực ra của quan hệ theo sơ đồ gen → ARN

Gợi ý đáp án

– ARN được tổng hợp nhờ vào những nguyên tắc :

Nguyên tắc khuôn mẫu: quy trình tổng hợp nhờ vào một trong những mạch đơn của gen làm khuân mẫu. Nguyên tắc tương hỗ update: trong số đó A link với U, T link với A, G link với X và X link với G.

– Bản chất của quan hệ theo sơ đồ gen – ARN : Trình tự những nuclêôtit trên mạch khuân của gen quy định trình tự sắp xếp những nuclêôtit trên mạch ARN.

Câu 3

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau:

Xác định trình tự những đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Gợi ý đáp án

Trình bày những đơn phân của mạch ARN được tổng hợp từ mạch hai là:

A– U – G – X – U – X – G

Câu 4

Một đoạn mạch ARN có trình tự những nuclêôtit như sau:

A– U – G – X – U – U – G – A – X

Xác định trình tự những nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN nói trên.

Gợi ý đáp án

Đoạn mạch ARN có trình tự những nuclêôtit như sau:

A– U – G – X – U – U – G – A – X

Vậy trình tự những nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN là:

Câu 5

Loại ARN nào sau này có hiệu suất cao truyền đạt thông tin truyền?

a) ARN vận chuyển

b) ARN thông tin

c) ARN ribôxôm

d) Cả 3 loại ARN trên.

Gợi ý đáp án

Loại ARN có hiệu suất cao truyền đạt thông tin truyền

Đáp án: b.

Soạn Sinh 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng nguyên tắc tổng hợp ARN, quan hệ giữa gen và ARN. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 53.

Giải Sinh 9 Bài 17 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Tóm tắt lý thuyết Mối quan hệ giữa gen và ARN I. ARN (AXIT RIBONUCLEIC)

– ARN là đại phân tử hữu cơ nhưng kích thước và khối lượng nhỏ hơn nhiều so với ADN.

– Cấu tạo từ những nguyên tố: C, H, O, N và P, theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là ribonucleotit:

1 phân tử đường C5H10O5 1 phân tử axit photphoric (H3PO4) Bazo nito: A, U, G, X

– Tùy theo hiệu suất cao mà phân thành 3 loại rất khác nhau

ARN thông tin (mARN): truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng hợp. ARN vận chuyền (tARN): vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp protein. ARN riboxôm (rARN): thành phân cấu trúc nên riboxôm – là nơi tổng hợp nên protein II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?

– Diễn ra trong nhân, tại những NST thuộc kì trung gian ở dạng sợi mảnh chưa xoắn.

– Tổng hợp nhờ vào khuôn mẫu là ADN dưới tác động của enzim

– Diễn biến:

Gen tháo xoắn và tách dần 2 mạch. Các nuclêôtit tự do của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên link với nuclêôtit trên mạch gốc của ADN thành từng cặp nuclêôtit để hình thành mạch ARN Kết thúc quy trình ARN rời khỏi gen, đi ra tế bào chất để thực thi quy trình tổng hợp protein. Phân tử ARN được tổng hợp mang tên là mARN vì: được tổng hợp nhờ vào khuôn mẫu là gen mang thông tin cấu trúc một loại protein. Quá trình tổng hợp tARN và rARN cũng theo nguyên tắc tương tự.

– Quá trình tổng hợp ARN nhờ vào một trong những mạch đơn của gen.

– Sự link Một trong những nu tuân theo nguyên tắc tương hỗ update: A – U, T – A, G – X, X – G (Khác với nhân đôi ADN là A – T)

III. Mối quan hệ giữa Gen VÀ ARN Trình tự những nuclêôtit trên mạch khuôn của gen qui định trình tự những nuclêôtit trên mạch mARN. Gen là bản mã gốc mang thông tin di truyền, ARN là bản mã sao truyền đạt thông tin di truyền. Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 17 trang 53 Câu 1

Nêu những điểm rất khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN.

Gợi ý đáp án

ARN ADN ARN là chuỗi xoắn đơn. ADN là chuỗi xoắn kép hai mạch tuy nhiên tuy nhiên. ARN có 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X. ADN có 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X. Thuộc đại phân tử nhưng kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN Thuộc đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn đạt đến hàng triệu, hàng trăm triệu cty cacbon. Có link Hiđro giữa hai mạch đơn. Không có link Hiđro. Câu 2

ARN được tổng hợp nhờ vào những nguyên tắc nào? Nêu thực ra của quan hệ theo sơ đồ gen → ARN

Gợi ý đáp án

– ARN được tổng hợp nhờ vào những nguyên tắc :

Nguyên tắc khuôn mẫu: quy trình tổng hợp nhờ vào một trong những mạch đơn của gen làm khuân mẫu. Nguyên tắc tương hỗ update: trong số đó A link với U, T link với A, G link với X và X link với G.

– Bản chất của quan hệ theo sơ đồ gen – ARN : Trình tự những nuclêôtit trên mạch khuân của gen quy định trình tự sắp xếp những nuclêôtit trên mạch ARN.

Câu 3

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau:

Xác định trình tự những đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Gợi ý đáp án

Trình bày những đơn phân của mạch ARN được tổng hợp từ mạch hai là:

A– U – G – X – U – X – G

Câu 4

Một đoạn mạch ARN có trình tự những nuclêôtit như sau:

A– U – G – X – U – U – G – A – X

Xác định trình tự những nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN nói trên.

Gợi ý đáp án

Đoạn mạch ARN có trình tự những nuclêôtit như sau:

A– U – G – X – U – U – G – A – X

Vậy trình tự những nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN là:

Câu 5

Loại ARN nào sau này có hiệu suất cao truyền đạt thông tin truyền?

a) ARN vận chuyển

b) ARN thông tin

c) ARN ribôxôm

d) Cả 3 loại ARN trên.

Gợi ý đáp án

Loại ARN có hiệu suất cao truyền đạt thông tin truyền

Đáp án: b.


Bạn đang mò mẩn post Soạn Sinh 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm bài Soạn Sinh 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Soạn Sinh 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Soạn Sinh 9 Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc Join Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Soạn #Sinh #Bài #Mối #quan #hệ #giữa #gen #và #ARN