0765562555

Thông tư 02/2020/TT-BXD

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Thông tư 02/2020/TT-BXD New 2022 được update : 2021-09-09 14:06:37

3783

Xin chàoNgày 20/07/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có tương quan đến quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng. Thông tư chính thức có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 05/09/2020.

Theo đó, những Thông tư về quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng được sửa đổi, tương hỗ update gồm:

Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về đơn giá nhân công xây dựng.

BỘ XÂY DỰNG——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 02/2020/TT-BXD

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 20 tháng 7 năm 2020

THÔNG TƯ 02/2020/TT-BXD

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 04 THÔNG TƯ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của nhà nước về quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng;

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của nhà nước về những trách nhiệm, giải pháp tiếp tục tháo gỡ trở ngại vất vả cho sản xuất marketing thương mại, thúc đẩy giải ngân cho vay vốn ngân hàng góp vốn đầu tư công và bảo vệ trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội trong toàn cảnh đại dịch COVID-19;

Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của nhà nước về một số trong những trách nhiệm, giải pháp tháo gỡ trở ngại vất vả, vướng mắc trong quy trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành Thông tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập và quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng, Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành định mức xây dựng, Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập đơn giá nhân công xây dựng.

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập và quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng

1. Bổ sung vào trước nội dung “- Các ngân sách khác (nếu có)” tại điểm d khoản 1 Điều 3 như sau:

“Căn cứ Đk rõ ràng của từng dự án công trình bất Động sản, khu công trình xây dựng, gói thầu xây dựng ngân sách khác trọn vẹn có thể tương hỗ update một hoặc một số trong những ngân sách sau: Chi tiêu di tán máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và thoát khỏi công trường thi công; ngân sách đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ phục vụ thi công; ngân sách hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị tác động khi thi công xây dựng; ngân sách kho bãi chứa vật tư; ngân sách xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, khối mạng lưới hệ thống cấp điện, khí nén, khối mạng lưới hệ thống cấp nước tại hiện trường, lắp ráp, tháo dỡ một số trong những loại máy (như trạm trộn bê tông xi-măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di tán trên ray, cần trục tháp, một số trong những loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự).”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Thẩm quyền thẩm định tổng mức góp vốn đầu tư xây dựng thực thi theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Đối với dự án công trình bất Động sản chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật, thẩm quyền thẩm định thực thi theo quy định tại khoản 13 Điều 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Xây dựng.”.

3. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Việc kiểm soát và điều chỉnh tổng mức góp vốn đầu tư đã được phê duyệt thực thi theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Tổng mức góp vốn đầu tư xây dựng kiểm soát và điều chỉnh gồm tổng mức góp vốn đầu tư xây dựng đã được phê duyệt và phần giá trị kiểm soát và điều chỉnh (tăng hoặc giảm).”.

4. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 12 như sau:

“2. Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự trù xây dựng thực thi theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, một số trong những nội dung được quy định rõ ràng như sau:

a) Đối với dự trù gói thầu chìa khóa trao tay và gói thầu hỗn hợp (EPC, EC, EP, PC) thì dự trù gói thầu phải được Người quyết định hành động góp vốn đầu tư tổ chức triển khai thẩm định và phê duyệt trước lúc lựa chọn nhà thầu.

b) Trường hợp thiết yếu, Người quyết định hành động góp vốn đầu tư xem xét ủy quyền để Chủ góp vốn đầu tư thẩm định, phê duyệt dự trù ngân sách khảo sát cùng với trách nhiệm khảo sát.

c) Đối với dự trù ngân sách những việc làm sẵn sàng sẵn sàng để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được xác lập bằng tỷ suất Phần Trăm (%) hoặc bằng dự trù rõ ràng theo quy định và được thẩm định, phê duyệt trong tổng mức góp vốn đầu tư thì không phải thẩm định, phê duyệt lại.”.

5. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Giá gói thầu xây dựng là toàn bộ ngân sách thiết yếu để thực thi gói thầu. Nội dung những ngân sách của giá gói thầu xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.”.

6. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 15 như sau:

“Điều 15. Sử dụng ngân sách dự trữ

Việc sử dụng ngân sách dự trữ thực thi theo quy định tại khoản 4 Điều 7, khoản 4 Điều 11 và khoản 4 Điều 12 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Quá trình triển khai thực thi hợp đồng xây dựng, Chủ góp vốn đầu tư quyết định hành động việc sử dụng ngân sách dự trữ trong phạm vi ngân sách dự trữ đã được Người quyết định hành động góp vốn đầu tư phê duyệt khi xác lập, update giá gói thầu xây dựng.”.

7. Bãi bỏ một số trong những nội dung tại một số trong những điểm, khoản của Điều 3, Điều 8, Điều 14, Điều 17 như sau:

a) Bãi bỏ cụm từ “(riêng với trường hợp phải thuê Chuyên Viên cùng thực thi)” tại điểm d khoản 1 Điều 3.

b) Bãi bỏ nội dung “Căn cứ vào Đk rõ ràng của từng dự án công trình bất Động sản, khu công trình xây dựng, gói thầu xây dựng ngân sách gián tiếp trọn vẹn có thể tương hỗ update một số trong những ngân sách gián tiếp khác gồm: ngân sách di tán máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và thoát khỏi công trường thi công; ngân sách bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ phục vụ thi công (nếu có); ngân sách hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị tác động khi thi công xây dựng (nếu có); ngân sách kho bãi chứa vật tư (nếu có); ngân sách xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, khối mạng lưới hệ thống cấp điện, khí nén, khối mạng lưới hệ thống cấp nước tại hiện trường, lắp ráp, tháo dỡ một số trong những loại máy (như trạm trộn bê tông xi-măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di tán trên ray, cần trục tháp, một số trong những loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự)” tại điểm b khoản 2 Điều 8.

c) Bãi bỏ khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 14.

d) Bãi bỏ khoản 3 Điều 17.

8. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những nội dung của những Phụ lục số 2, 3, 9 phát hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD tại Phụ lục I phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành định mức xây dựng

Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những định mức xây dựng phát hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD tại Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

1. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Giá ca máy chưa gồm có ngân sách cho những loại công tác thao tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, khối mạng lưới hệ thống cấp điện, nước, khí nén và nhiều chủng loại công tác thao tác xây dựng thực thi tại hiện trường phục vụ cho việc lắp ráp, vận hành thử của một số trong những loại máy như trạm trộn bê tông xi-măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di tán trên ray và thiết bị tương tự. Các ngân sách này được lập dự trù riêng theo giải pháp thi công và tính vào ngân sách khác của dự trù khu công trình xây dựng.”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những nội dung của những Phụ lục số 1, 2 phát hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD tại Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập đơn giá nhân công xây dựng

Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vị trí căn cứ hướng dẫn của Thông tư này chỉ huy Sở Xây dựng chủ trì, phối phù thích hợp với những cty, cty có tương quan khảo sát hoặc thuê tư vấn có đủ Đk khả năng khảo sát, tích lũy thông tin, tìm hiểu thêm khung đơn giá nhân công xây dựng trung bình do Bộ Xây dựng công bố để công bố hoặc ủy quyền công bố đơn giá nhân công xây dựng định kỳ hàng tháng, hoặc quý hoặc khi có sự thay đổi về giá nhân công trên thị trường xây dựng làm cơ sở lập và quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng trên địa phận.”.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 05/9/2020. Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày thứ 6/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập và quản trị và vận hành ngân sách khảo sát xây dựng hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

2. Quy định chuyển tiếp:

a) Đối với những gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời gian có hiệu lực hiện hành của Thông tư này, thì Người quyết định hành động góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động việc vận dụng những quy định tại Thông tư này để thực thi.

b) Đối với những gói thầu xây dựng đã đóng thầu trước thời gian có hiệu lực hiện hành của Thông tư này, thì thực thi theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị./.

Nơi nhận:– Thủ tướng, những PTT nhà nước;– Văn phòng Trung ương Đảng và những Ban của Đảng;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Văn phòng quản trị nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Tòa án nhàn dân tối cao;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Sở Xây dựng những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Công báo; Website nhà nước; Website Bộ Xây dựng;– Các cty thuộc Bộ Xây dựng;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;– Các Tập đoàn kinh tế tài chính, Tổng công ty nhà nước;– Lưu: VT, Cục KTXD (100b).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Văn Sinh

………….

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Ngày 20/07/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có tương quan đến quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng. Thông tư chính thức có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 05/09/2020.

Theo đó, những Thông tư về quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng được sửa đổi, tương hỗ update gồm:

Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về đơn giá nhân công xây dựng.

BỘ XÂY DỰNG——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 02/2020/TT-BXD

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 20 tháng 7 năm 2020

THÔNG TƯ 02/2020/TT-BXD

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 04 THÔNG TƯ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của nhà nước về quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng;

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của nhà nước về những trách nhiệm, giải pháp tiếp tục tháo gỡ trở ngại vất vả cho sản xuất marketing thương mại, thúc đẩy giải ngân cho vay vốn ngân hàng góp vốn đầu tư công và bảo vệ trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội trong toàn cảnh đại dịch COVID-19;

Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của nhà nước về một số trong những trách nhiệm, giải pháp tháo gỡ trở ngại vất vả, vướng mắc trong quy trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành Thông tư sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập và quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng, Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành định mức xây dựng, Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập đơn giá nhân công xây dựng.

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập và quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng

1. Bổ sung vào trước nội dung “- Các ngân sách khác (nếu có)” tại điểm d khoản 1 Điều 3 như sau:

“Căn cứ Đk rõ ràng của từng dự án công trình bất Động sản, khu công trình xây dựng, gói thầu xây dựng ngân sách khác trọn vẹn có thể tương hỗ update một hoặc một số trong những ngân sách sau: Chi tiêu di tán máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và thoát khỏi công trường thi công; ngân sách đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ phục vụ thi công; ngân sách hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị tác động khi thi công xây dựng; ngân sách kho bãi chứa vật tư; ngân sách xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, khối mạng lưới hệ thống cấp điện, khí nén, khối mạng lưới hệ thống cấp nước tại hiện trường, lắp ráp, tháo dỡ một số trong những loại máy (như trạm trộn bê tông xi-măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di tán trên ray, cần trục tháp, một số trong những loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự).”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Thẩm quyền thẩm định tổng mức góp vốn đầu tư xây dựng thực thi theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Đối với dự án công trình bất Động sản chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật, thẩm quyền thẩm định thực thi theo quy định tại khoản 13 Điều 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Xây dựng.”.

3. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Việc kiểm soát và điều chỉnh tổng mức góp vốn đầu tư đã được phê duyệt thực thi theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Tổng mức góp vốn đầu tư xây dựng kiểm soát và điều chỉnh gồm tổng mức góp vốn đầu tư xây dựng đã được phê duyệt và phần giá trị kiểm soát và điều chỉnh (tăng hoặc giảm).”.

4. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 12 như sau:

“2. Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự trù xây dựng thực thi theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, một số trong những nội dung được quy định rõ ràng như sau:

a) Đối với dự trù gói thầu chìa khóa trao tay và gói thầu hỗn hợp (EPC, EC, EP, PC) thì dự trù gói thầu phải được Người quyết định hành động góp vốn đầu tư tổ chức triển khai thẩm định và phê duyệt trước lúc lựa chọn nhà thầu.

b) Trường hợp thiết yếu, Người quyết định hành động góp vốn đầu tư xem xét ủy quyền để Chủ góp vốn đầu tư thẩm định, phê duyệt dự trù ngân sách khảo sát cùng với trách nhiệm khảo sát.

c) Đối với dự trù ngân sách những việc làm sẵn sàng sẵn sàng để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được xác lập bằng tỷ suất Phần Trăm (%) hoặc bằng dự trù rõ ràng theo quy định và được thẩm định, phê duyệt trong tổng mức góp vốn đầu tư thì không phải thẩm định, phê duyệt lại.”.

5. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Giá gói thầu xây dựng là toàn bộ ngân sách thiết yếu để thực thi gói thầu. Nội dung những ngân sách của giá gói thầu xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.”.

6. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 15 như sau:

“Điều 15. Sử dụng ngân sách dự trữ

Việc sử dụng ngân sách dự trữ thực thi theo quy định tại khoản 4 Điều 7, khoản 4 Điều 11 và khoản 4 Điều 12 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Quá trình triển khai thực thi hợp đồng xây dựng, Chủ góp vốn đầu tư quyết định hành động việc sử dụng ngân sách dự trữ trong phạm vi ngân sách dự trữ đã được Người quyết định hành động góp vốn đầu tư phê duyệt khi xác lập, update giá gói thầu xây dựng.”.

7. Bãi bỏ một số trong những nội dung tại một số trong những điểm, khoản của Điều 3, Điều 8, Điều 14, Điều 17 như sau:

a) Bãi bỏ cụm từ “(riêng với trường hợp phải thuê Chuyên Viên cùng thực thi)” tại điểm d khoản 1 Điều 3.

b) Bãi bỏ nội dung “Căn cứ vào Đk rõ ràng của từng dự án công trình bất Động sản, khu công trình xây dựng, gói thầu xây dựng ngân sách gián tiếp trọn vẹn có thể tương hỗ update một số trong những ngân sách gián tiếp khác gồm: ngân sách di tán máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và thoát khỏi công trường thi công; ngân sách bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ phục vụ thi công (nếu có); ngân sách hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị tác động khi thi công xây dựng (nếu có); ngân sách kho bãi chứa vật tư (nếu có); ngân sách xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, khối mạng lưới hệ thống cấp điện, khí nén, khối mạng lưới hệ thống cấp nước tại hiện trường, lắp ráp, tháo dỡ một số trong những loại máy (như trạm trộn bê tông xi-măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di tán trên ray, cần trục tháp, một số trong những loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự)” tại điểm b khoản 2 Điều 8.

c) Bãi bỏ khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 14.

d) Bãi bỏ khoản 3 Điều 17.

8. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những nội dung của những Phụ lục số 2, 3, 9 phát hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD tại Phụ lục I phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành định mức xây dựng

Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những định mức xây dựng phát hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD tại Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

1. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Giá ca máy chưa gồm có ngân sách cho những loại công tác thao tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, khối mạng lưới hệ thống cấp điện, nước, khí nén và nhiều chủng loại công tác thao tác xây dựng thực thi tại hiện trường phục vụ cho việc lắp ráp, vận hành thử của một số trong những loại máy như trạm trộn bê tông xi-măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di tán trên ray và thiết bị tương tự. Các ngân sách này được lập dự trù riêng theo giải pháp thi công và tính vào ngân sách khác của dự trù khu công trình xây dựng.”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những nội dung của những Phụ lục số 1, 2 phát hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD tại Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập đơn giá nhân công xây dựng

Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vị trí căn cứ hướng dẫn của Thông tư này chỉ huy Sở Xây dựng chủ trì, phối phù thích hợp với những cty, cty có tương quan khảo sát hoặc thuê tư vấn có đủ Đk khả năng khảo sát, tích lũy thông tin, tìm hiểu thêm khung đơn giá nhân công xây dựng trung bình do Bộ Xây dựng công bố để công bố hoặc ủy quyền công bố đơn giá nhân công xây dựng định kỳ hàng tháng, hoặc quý hoặc khi có sự thay đổi về giá nhân công trên thị trường xây dựng làm cơ sở lập và quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng trên địa phận.”.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 05/9/2020. Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày thứ 6/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác lập và quản trị và vận hành ngân sách khảo sát xây dựng hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

2. Quy định chuyển tiếp:

a) Đối với những gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời gian có hiệu lực hiện hành của Thông tư này, thì Người quyết định hành động góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động việc vận dụng những quy định tại Thông tư này để thực thi.

b) Đối với những gói thầu xây dựng đã đóng thầu trước thời gian có hiệu lực hiện hành của Thông tư này, thì thực thi theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị./.

Nơi nhận:– Thủ tướng, những PTT nhà nước;– Văn phòng Trung ương Đảng và những Ban của Đảng;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Văn phòng quản trị nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Tòa án nhàn dân tối cao;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Sở Xây dựng những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Công báo; Website nhà nước; Website Bộ Xây dựng;– Các cty thuộc Bộ Xây dựng;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;– Các Tập đoàn kinh tế tài chính, Tổng công ty nhà nước;– Lưu: VT, Cục KTXD (100b).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Văn Sinh

………….

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang tìm hiểu thêm postt Thông tư 02/2020/TT-BXD 2022

Với việc Bạn xem bài Thông tư 02/2020/TT-BXD FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Thông tư 02/2020/TT-BXD Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Thông tư 02/2020/TT-BXD Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc Join Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Thông #tư #022020TTBXD