0765562555

Thông tư 105/2020/TT-BTC

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Thông tư 105/2020/TT-BTC Chi tiết 2022 được update : 2021-09-06 14:10:29

3808

Xin chàoTừ ngày 17/01/2020 Thông tư 105/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành ngày 03/12/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư  hướng dẫn về Đk thuế.

Theo đó thông tư vận dụng riêng với những người nộp thuế, cơ quan quản lí thuế, công chức quản lí thuế, cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai thành viên tương quan theo quy định tại điều 2 Luật quản trị và vận hành thuế. Vậy sau này là nội dung rõ ràng Thông tư mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải Thông tư tại đây.

Bạn đang xem: Thông tư 105/2020/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 105/2020/TT-BTC

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 03 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ 105/2020/TT-BTC

HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

Căn cứ những Luật về thuế, phí, lệ phí, những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư hướng dẫn về Đk thuế.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này quy định rõ ràng về đối tượng người dùng Đk thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế; cấu trúc mã số thuế; hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu Đk thuế (gồm có Đk thuế lần đầu; cấp Giấy ghi nhận Đk thuế, Thông báo mã số thuế; thông tin thay đổi thông tin Đk thuế; thông tin tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại; chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế; Phục hồi mã số thuế; Đk thuế riêng với trường hợp tổ chức triển khai lại doanh nghiệp, tổ chức triển khai) theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 30, Điều 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40 Luật Quản lý thuế.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Đối tượng vận dụng quy định tại Thông tư này gồm có: Người nộp thuế; cơ quan quản trị và vận hành thuế; công chức quản trị và vận hành thuế; cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. “Đơn vị chủ quản” là người nộp thuế có cty phụ thuộc.

2. “Đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã” là Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp lý về Đk doanh nghiệp, Đk hợp tác xã.

3. “Địa điểm marketing thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã” được thực thi theo quy định của pháp lý về Đk doanh nghiệp, Đk hợp tác xã.

4. “Đơn vị phụ thuộc của tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác” là Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, nơi rõ ràng khác tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại của tổ chức triển khai.

5. “Địa điểm marketing thương mại của hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại” là shop, cửa hiệu hoặc nơi rõ ràng khác tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại của hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại.

6. “Hợp đồng dầu khí” là hợp đồng, hiệp định tìm kiếm thăm dò, tăng trưởng mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí.

7. “Cơ quan chi trả thu nhập” là tổ chức triển khai, thành viên chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công Đk thuế cho những người dân lao động và người phụ thuộc của người lao động.

8. “Hệ thống ứng dụng Đk thuế” là một cấu phần của Hệ thống ứng dụng quản trị và vận hành thuế triệu tập do Tổng cục Thuế xây dựng, quản trị và vận hành, sử dụng thống nhất trong toàn ngành thuế để thực thi công tác thao tác quản trị và vận hành thuế về Đk thuế.

9. “Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp, Đk hợp tác xã” là khối mạng lưới hệ thống thông tin trách nhiệm trình độ về Đk doanh nghiệp, Đk hợp tác xã của cơ quan Đk marketing thương mại, cơ quan Đk hợp tác xã theo quy định tại pháp lý về Đk doanh nghiệp, Đk hợp tác xã.

Điều 4. Đối tượng Đk thuế

1. Đối tượng Đk thuế gồm có:

a) Người nộp thuế thuộc đối tượng người dùng thực thi Đk thuế trải qua cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế.

b) Người nộp thuế thuộc đối tượng người dùng thực thi Đk thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế.

2. Người nộp thuế thuộc đối tượng người dùng thực thi Đk thuế trực tiếp với cơ quan thuế, gồm có:

a) Doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong những nghành bảo hiểm, kế toán, truy thuế kiểm toán, luật sư, công chứng hoặc những nghành chuyên ngành khác không phải Đk doanh nghiệp qua cơ quan Đk marketing thương mại theo quy định của pháp lý chuyên ngành (sau này gọi là Tổ chức kinh tế tài chính).

b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính của lực lượng vũ trang, tổ chức triển khai kinh tế tài chính của những tổ chức triển khai chính trị, chính trị-xã hội, xã hội, xã hội-nghề nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo quy định của pháp lý nhưng không phải Đk doanh nghiệp qua cơ quan Đk marketing thương mại; tổ chức triển khai của những nước có chung đường biên giới giới đất liền với việt Nam thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán, trao đổi thành phầm & hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế tài chính cửa khẩu; văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam; tổng hợp tác được xây dựng và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Bộ Luật Dân sự (sau này gọi là Tổ chức kinh tế tài chính).

c) Tổ chức được xây dựng bởi cơ quan có thẩm quyền không còn hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại nhưng phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách nhà nước (sau này gọi là Tổ chức khác).

d) Tổ chức, thành viên quốc tế và tổ chức triển khai ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn trả của quốc tế shopping hoá, dịch vụ có thuế giá trị ngày càng tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn trả, viện trợ nhân đạo; những cty đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam thuộc đối tượng người dùng được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng riêng với đối tượng người dùng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao; Chủ dự án công trình bất Động sản ODA thuộc diện được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng, Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt nhà tài trợ dự án công trình bất Động sản ODA, tổ chức triển khai do phía nhà tài trợ quốc tế chỉ định quản trị và vận hành chương trình, dự án công trình bất Động sản ODA không hoàn trả (sau này gọi là Tổ chức khác).

đ) Tổ chức quốc tế không còn tư cách pháp nhân tại Việt Nam, thành viên quốc tế hành nghề độc lập marketing thương mại tại Việt Nam phù phù thích hợp với pháp lý Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hoặc có phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế tại Việt Nam (sau này gọi là Nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế).

e) Nhà phục vụ ở quốc tế không còn cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thương mại điện tử, marketing thương mại nhờ vào nền tảng số và những dịch vụ khác với tổ chức triển khai, thành viên ở Việt Nam (sau này gọi là Nhà phục vụ ở quốc tế).

g) Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác và thành viên có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho những người dân nộp thuế khác phải kê khai và xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế riêng so với trách nhiệm và trách nhiệm của người nộp thuế theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế (trừ cơ quan chi trả thu nhập khi khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập thành viên); Ngân hàng thương mại, tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ trung gian thanh toán hoặc tổ chức triển khai, thành viên được nhà phục vụ ở quốc tế ủy quyền có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà phục vụ ở quốc tế (sau này gọi là Tổ chức, thành viên khấu trừ nộp thay). Tổ chức chi trả thu nhập khi khấu trừ, nộp thay thuế TNCN sử dụng mã số thuế đã cấp để khai, nộp thuế thu nhập thành viên khấu trừ, nộp thay.

h) Người điều hành quản lý, công ty điều hành quản lý chung, doanh nghiệp link kinh doanh, tổ chức triển khai được nhà nước Việt Nam giao trách nhiệm tiếp nhận phần được chia của Việt Nam thuộc những mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn, nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện thay mặt thay mặt nước gia chủ nhận phần lãi được chia từ những hợp đồng dầu khí.

i) Hộ mái ấm gia đình, thành viên có hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, gồm có cả thành viên của những nước có chung đường biên giới giới đất liền với việt Nam thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán, trao đổi thành phầm & hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế tài chính cửa khẩu (sau này gọi là Hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại).

k) Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập thành viên (trừ thành viên marketing thương mại).

l) Cá nhân là người phụ thuộc theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập thành viên.

m) Tổ chức, thành viên được cơ quan thuế ủy nhiệm thu.

n) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình và thành viên khác có trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách nhà nước.

Điều 5. Cấu trúc mã số thuế

1. Cấu trúc mã số thuế:

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 – N11N12N13

từ khóa quan tâm: Lời bài hát Lần hẹn hò thứ nhất – Huyền Tâm Môn

Trong số đó:

– Hai chữ số đầu N1N2 là số phần khoảng chừng của mã số thuế.

– Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo một cấu trúc xác lập, tăng dần trong mức chừng từ 0000001 đến 9999999.

– Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

– Ba chữ số N11N12N13 là những số thứ tự từ 001 đến 999.

– Dấu gạch ngang (-) là ký tự để phân tách nhóm 10 chữ số đầu và nhóm 3 chữ số cuối.

2.Mã số doanh nghiệp, mã số hợp tác xã, mã số cty phụ thuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp theo quy định của pháp lý về Đk doanh nghiệp, Đk hợp tác xã là mã số thuế.

3. Phân loại cấu trúc mã số thuế

a) Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức triển khai có tư cách pháp nhân hoặc tổ chức triển khai không còn tư cách pháp nhân nhưng trực tiếp phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế; đại diện thay mặt thay mặt hộ mái ấm gia đình, hộ marketing thương mại và thành viên khác (sau này gọi là cty độc lập).

b Mã số thuế 13 chữ số và dấu gạch ngang (-) vốn để làm phân tách giữa 10 số đầu và 3 số cuối được sử dụng cho cty phụ thuộc và những đối tượng người dùng khác.

c) Người nộp thuế là tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác theo quy định tại Điểm a, b, c, d, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này còn có khá đầy đủ tư cách pháp nhân hoặc không còn tư cách pháp nhân nhưng trực tiếp phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế và tự phụ trách về toàn bộ trách nhiệm và trách nhiệm thuế trước pháp lý được cấp mã số thuế 10 chữ số; những cty phụ thuộc được xây dựng theo quy định của pháp lý của người nộp thuế nêu trên nếu phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế và trực tiếp khai thuế, nộp thuế được cấp mã số thuế 13 chữ số.

d) Nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư này Đk nộp thuế nhà thầu trực tiếp với cơ quan thuế thì được cấp mã số thuế 10 chữ số theo từng hợp đồng.

Trường hợp nhà thầu quốc tế liên danh với những tổ chức triển khai kinh tế tài chính Việt Nam để tiến hành marketing thương mại tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng thầu và những bên tham gia liên danh xây dựng ra Ban Điều hành liên danh, Ban Điều hành liên danh thực thi hạch toán kế toán, có tài năng khoản tại ngân hàng nhà nước, phụ trách phát hành hóa đơn; hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính tại Việt Nam tham gia liên danh phụ trách hạch toán chung và chia lợi nhuận cho những bên tham gia liên danh thì được cấp mã số thuế 10 chữ số để kê khai, nộp thuế cho hợp đồng thầu.

Trường hợp nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế có văn phòng tại Việt Nam đã được bên Việt Nam kê khai, khấu trừ nộp thuế thay về thuế nhà thầu thì nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế được cấp một mã số thuế 10 chữ số để kê khai toàn bộ những trách nhiệm và trách nhiệm thuế khác (trừ thuế nhà thầu) tại Việt Nam và phục vụ mã số thuế cho bên Việt Nam.

đ) Nhà phục vụ ở quốc tế theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 4 Thông tư này chưa tồn tại mã số thuế tại Việt Nam khi Đk thuế trực tiếp với cơ quan thuế được cấp mã số thuế 10 chữ số. Nhà phục vụ ở quốc tế sử dụng mã số thuế đã được cấp để trực tiếp kê khai, nộp thuế hoặc phục vụ mã số thuế cho tổ chức triển khai, thành viên tại Việt Nam được nhà phục vụ ở quốc tế ủy quyền hoặc phục vụ cho ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ trung gian thanh toán để thực thi khấu trừ, nộp thay trách nhiệm và trách nhiệm thuế và kê khai vào Bảng kê về khấu trừ thuế của nhà phục vụ ở quốc tế tại Việt Nam.

e) Tổ chức, thành viên khấu trừ, nộp thay theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 4 Thông tư này được cấp mã số thuế 10 chữ số (sau này gọi là mã số thuế nộp thay) để kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế, nhà phục vụ ở quốc tế, tổ chức triển khai và thành viên có hợp đồng hoặc văn bản hợp tác marketing thương mại. Nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư này được bên việt Nam kê khai, nộp thay thuế nhà thầu thì được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế nộp thay của bên Việt Nam để thực thi xác nhận hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm thuế nhà thau tại Việt Nam.

Khi người nộp thuế thay đổi thông tin Đk thuế, tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại hoặc tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trước thời hạn, chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế và Phục hồi mã số thuế theo quy định riêng với mã số thuế của người nộp thuế thì mã số thuế nộp thay được cơ quan thuế update tương ứng theo thông tin, trạng thái mã số thuế của người nộp thuế. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ theo quy định tại Chương II Thông tư này riêng với mã số thuế nộp thay.

g) Người điều hành quản lý, công ty điều hành quản lý chung, doanh nghiệp link kinh doanh, tổ chức triển khai được nhà nước Việt Nam giao trách nhiệm tiếp nhận phân lãi dầu, khí được chia của Việt Nam thuộc những mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 4 Thông tư này được cấp mã số thuế 10 chữ số theo từng hợp đồng dầu khí hoặc văn bản thoả thuận hoặc sách vở tương tự khác. Nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí được cấp mã số thuế 13 chữ số theo mã số thuế 10 số của từng hợp đồng dầu khí để thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thuế riêng theo hợp đồng dầu khí (gồm có cả thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí). Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện thay mặt thay mặt nước gia chủ nhận phần lãi được chia từ những hợp đồng dầu khí được cấp mã số thuế 13 chữ số theo mã số thuế 10 số của từng hợp đồng dầu khí để kê khai, nộp thuế riêng với phần lãi được chia theo từng hợp đồng dầu khí.

h) Người nộp thuế là hộ mái ấm gia đình, hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại và thành viên khác theo quy định tại Điểm i, k, l, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này được cấp mã số thuế 10 chữ số cho những người dân đại diện thay mặt thay mặt hộ mái ấm gia đình, người đại diện thay mặt thay mặt hộ marketing thương mại, thành viên và cấp mã số thuế 13 chữ số cho những khu vực marketing thương mại của hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại.

i) Tổ chức, thành viên theo quy định tại Điểm m Khoản 2 Điều 4 Thông tư này còn có một hoặc nhiều hợp đồng ủy nhiệm thu với một cơ quan thuế thì được cấp một mã số thuế nộp thay để nộp khoản tiền đã thu của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ Đk thuế

1. Hồ sơ của người nộp thuế

Hồ sơ Đk thuế gồm hồ sơ Đk thuế lần đầu; hồ sơ thay đổi thông tin Đk thuế; thông tin tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại hoặc tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí sau tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trước thời hạn; hồ sơ chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế; hồ sơ Phục hồi mã số thuế được tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 41 Luật Quản lý thuế.

2. Tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế

a) Đối với hồ sơ bằng giấy:

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ Đk thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê khuôn khổ hồ sơ riêng với trường hợp hồ sơ Đk thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả riêng với hồ sơ thuộc diện cơ quan thuế phải trả kết quả cho những người dân nộp thuế, thời hạn xử lý hồ sơ riêng với từng loại hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ Đk thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi số văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ Đk thuế. Trường hợp hồ sơ không khá đầy đủ nên phải giải trình, tương hỗ update thông tin, tài liệu, cơ quan thuế thông tin cho những người dân nộp thuế theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT tại Phụ lực II phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước trong thời hạn 02 (hai) ngày thao tác Tính từ lúc ngày tiếp nhận hồ sơ.

b) Đối với hồ sơ Đk thuế điện tử: Việc tiếp nhận hồ sơ được thực thi theo quy định của Bộ Tài chính về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong nghành nghề thuế.

3. Tiếp nhận quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

a) Đối với quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác bằng giấy:

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ghi ngày nhận vào quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác đã tiếp nhận.

Trường hợp quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận vào quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác đã tiếp nhận và ghi số văn thư của cơ quan thuế.

b) Đối với quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác bằng điện tử: Việc tiếp nhận quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng điện tử được thực thi theo quy định về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong nghành nghề tài chính, thuế.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU

Điều 7. Địa điểm nộp và hồ sơ Đk thuế lần đầu

Địa điểm nộp và hồ sơ Đk thuế lần đầu thực thi theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31; Khoản 2, Khoản 3 Điều 32 Luật Quản lý thuế và những quy định sau:

1. Đối với những người nộp thuế là tổ chức triển khai quy định tại Điểm a, b, c, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này

a) Tổ chức kinh tế tài chính và những cty phụ thuộc (trừ tổng hợp tác) quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

a.1) Hồ sơ Đk thuế của tổ chức triển khai là cty độc lập, cty chủ quản gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 01-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê những công ty con, công ty thành viên mẫu số BK01-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những cty phụ thuộc mẫu số BK02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê khu vực marketing thương mại mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư dầu khí mẫu số BK05-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê góp vốn của tổ chức triển khai, thành viên mẫu số 06-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bản sao Giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí, hoặc Quyết định xây dựng, hoặc Văn bản tương tự do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại theo quy định của pháp lý của nước có chung biên giới (riêng với tổ chức triển khai của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán, trao đổi thành phầm & hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế tài chính cửa khẩu của Việt Nam).

Tham khảo: Giấy xác nhận Đk nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện đi lại

a.2) Hồ sơ Đk thuế của cty phụ thuộc gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê những cty phụ thuộc mẫu số BK02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê khu vực marketing thương mại mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư dầu khí mẫu số BK05-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bản sao Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí cty phụ thuộc, hoặc Quyết định xây dựng, hoặc Văn bản tương tự do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại theo quy định của pháp lý của nước có chung biên giới (riêng với tổ chức triển khai của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán, trao đổi thành phầm & hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế tài chính cửa khẩu của Việt Nam).

b) Tổ chức khác và những cty phụ thuộc theo quy định tại Điểm c, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi tổ chức triển khai đóng trụ sở riêng với tổ chức triển khai do cơ quan TW và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định hành động xây dựng; tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi tổ chức triển khai đóng trụ sở riêng với tổ chức triển khai do cơ quan cấp huyện ra quyết định hành động xây dựng và nơi tổng hợp tác đóng trụ sở.

b.1) Hồ sơ Đk thuế của tổ chức triển khai là cty độc lập, cty chủ quản gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 01-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê những công ty con, công ty thành viên mẫu số BK01-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những cty phụ thuộc mẫu số BK02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê khu vực marketing thương mại mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bản sao không yêu cầu xác nhận Quyết định xây dựng, hoặc Văn bản tương tự do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b.2) Hồ sơ Đk thuế của cty phụ thuộc gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê những cty phụ thuộc mẫu số BK02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê khu vực marketing thương mại mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bản sao không yêu cầu xác nhận Quyết định xây dựng, hoặc Văn bản tương tự do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Đối với những người nộp thuế theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư này (trừ cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam quy định tại Khoản 3 Điều này) nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi tổ chức triển khai đóng trụ sở hoặc nơi thành viên có địa chỉ thường trú tại Việt Nam. Hồ sơ Đk thuế gồm: Tờ khai Đk thuế mẫu số 01-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này.

3. Đối với những người nộp thuế là cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi tổ chức triển khai đóng trụ sở. Hồ sơ Đk thuế gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 06-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Giấy xác nhận của Cục Lễ tân Nhà nước – Bộ Ngoại giao.

4. Đối với những người nộp thuế là nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư này trực tiếp kê khai, nộp thuế nhà thầu hoặc những trách nhiệm và trách nhiệm thuế khác trừ thuế nhà thầu do bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế (như: thuế thu nhập thành viên, lệ phí môn bài…) nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở. Hồ sơ Đk thuế gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bản sao Giấy xác nhận Đk văn phòng Điều hành; hoặc Văn bản tương tự do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

5. Đối với những người nộp thuế là nhà phục vụ ở quốc tế quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 4 Thông tư này thực thi nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu đến cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế.

6. Đối với những người nộp thuế là tổ chức triển khai, thành viên khấu trừ nộp thay và tổ chức triển khai, thành viên được cơ quan thuế ủy nhiệm thu quy định tại Điểm g, m Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ Đk thuế tại cơ quan thuế như sau:

a) Tổ chức, thành viên khấu trừ nộp thay cho nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế nộp hồ sơ Đk thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp. Hồ sơ Đk thuế gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê những hợp đồng nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế nộp thuế trải qua Bên Việt Nam mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK.

b) Tổ chức hợp tác marketing thương mại với thành viên, tổ chức triển khai được giao quản trị và vận hành hợp đồng hợp tác marketing thương mại với tổ chức triển khai nhưng không xây dựng pháp nhân riêng nộp hồ sơ Đk thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp. Hồ sơ Đk thuế gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao hợp đồng hoặc văn bản hợp tác marketing thương mại.

c) Ngân hàng thương mại, tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ trung gian thanh toán hoặc tổ chức triển khai, thành viên được nhà phục vụ ở quốc tế ủy quyền có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà phục vụ ở quốc tế nộp hồ sơ Đk thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp. Hồ sơ Đk thuế gồm: Tờ khai Đk thuế mẫu số 04.1 -ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này.

d) Tổ chức, thành viên được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp hồ sơ Đk thuế tại cơ quan thuế ký hợp đồng ủy nhiệm thu. Hồ sơ Đk thuế gồm: Tờ khai Đk thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này.

7. Đối với những người nộp thuế quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

a) Hồ sơ Đk thuế của người điều hành quản lý, công ty điều hành quản lý chung và doanh nghiệp link kinh doanh, tổ chức triển khai được nhà nước Việt Nam giao trách nhiệm tiếp nhận phần lãi được chia của Việt Nam thuộc những mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn (sau này gọi chung là người điều hành quản lý) gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 01-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư dầu khí mẫu số BK05-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư, hoặc Giấy phép góp vốn đầu tư.

b) Hồ sơ Đk thuế của nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư dầu khí (gồm có cả nhà thầu nhận phần lãi được chia) gồm: Tờ khai Đk thuế mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này.

c) Hồ sơ Đk thuế riêng với Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện thay mặt thay mặt nước gia chủ nhận phần lãi được chia từ những hợp đồng dầu khí gồm: Tờ khai Đk thuế mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này.

……………….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Từ ngày 17/01/2020 Thông tư 105/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành ngày 03/12/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư  hướng dẫn về Đk thuế.

Theo đó thông tư vận dụng riêng với những người nộp thuế, cơ quan quản lí thuế, công chức quản lí thuế, cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai thành viên tương quan theo quy định tại điều 2 Luật quản trị và vận hành thuế. Vậy sau này là nội dung rõ ràng Thông tư mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải Thông tư tại đây.

Bạn đang xem: Thông tư 105/2020/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 105/2020/TT-BTC

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 03 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ 105/2020/TT-BTC

HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

Căn cứ những Luật về thuế, phí, lệ phí, những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư hướng dẫn về Đk thuế.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này quy định rõ ràng về đối tượng người dùng Đk thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế; cấu trúc mã số thuế; hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu Đk thuế (gồm có Đk thuế lần đầu; cấp Giấy ghi nhận Đk thuế, Thông báo mã số thuế; thông tin thay đổi thông tin Đk thuế; thông tin tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại; chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế; Phục hồi mã số thuế; Đk thuế riêng với trường hợp tổ chức triển khai lại doanh nghiệp, tổ chức triển khai) theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 30, Điều 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40 Luật Quản lý thuế.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Đối tượng vận dụng quy định tại Thông tư này gồm có: Người nộp thuế; cơ quan quản trị và vận hành thuế; công chức quản trị và vận hành thuế; cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. “Đơn vị chủ quản” là người nộp thuế có cty phụ thuộc.

2. “Đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã” là Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp lý về Đk doanh nghiệp, Đk hợp tác xã.

3. “Địa điểm marketing thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã” được thực thi theo quy định của pháp lý về Đk doanh nghiệp, Đk hợp tác xã.

4. “Đơn vị phụ thuộc của tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác” là Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt, nơi rõ ràng khác tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại của tổ chức triển khai.

5. “Địa điểm marketing thương mại của hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại” là shop, cửa hiệu hoặc nơi rõ ràng khác tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại của hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại.

6. “Hợp đồng dầu khí” là hợp đồng, hiệp định tìm kiếm thăm dò, tăng trưởng mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí.

7. “Cơ quan chi trả thu nhập” là tổ chức triển khai, thành viên chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công Đk thuế cho những người dân lao động và người phụ thuộc của người lao động.

8. “Hệ thống ứng dụng Đk thuế” là một cấu phần của Hệ thống ứng dụng quản trị và vận hành thuế triệu tập do Tổng cục Thuế xây dựng, quản trị và vận hành, sử dụng thống nhất trong toàn ngành thuế để thực thi công tác thao tác quản trị và vận hành thuế về Đk thuế.

9. “Hệ thống thông tin vương quốc về Đk doanh nghiệp, Đk hợp tác xã” là khối mạng lưới hệ thống thông tin trách nhiệm trình độ về Đk doanh nghiệp, Đk hợp tác xã của cơ quan Đk marketing thương mại, cơ quan Đk hợp tác xã theo quy định tại pháp lý về Đk doanh nghiệp, Đk hợp tác xã.

Điều 4. Đối tượng Đk thuế

1. Đối tượng Đk thuế gồm có:

a) Người nộp thuế thuộc đối tượng người dùng thực thi Đk thuế trải qua cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế.

b) Người nộp thuế thuộc đối tượng người dùng thực thi Đk thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế.

2. Người nộp thuế thuộc đối tượng người dùng thực thi Đk thuế trực tiếp với cơ quan thuế, gồm có:

a) Doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí trong những nghành bảo hiểm, kế toán, truy thuế kiểm toán, luật sư, công chứng hoặc những nghành chuyên ngành khác không phải Đk doanh nghiệp qua cơ quan Đk marketing thương mại theo quy định của pháp lý chuyên ngành (sau này gọi là Tổ chức kinh tế tài chính).

b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính của lực lượng vũ trang, tổ chức triển khai kinh tế tài chính của những tổ chức triển khai chính trị, chính trị-xã hội, xã hội, xã hội-nghề nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo quy định của pháp lý nhưng không phải Đk doanh nghiệp qua cơ quan Đk marketing thương mại; tổ chức triển khai của những nước có chung đường biên giới giới đất liền với việt Nam thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán, trao đổi thành phầm & hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế tài chính cửa khẩu; văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam; tổng hợp tác được xây dựng và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Bộ Luật Dân sự (sau này gọi là Tổ chức kinh tế tài chính).

c) Tổ chức được xây dựng bởi cơ quan có thẩm quyền không còn hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại nhưng phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách nhà nước (sau này gọi là Tổ chức khác).

d) Tổ chức, thành viên quốc tế và tổ chức triển khai ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn trả của quốc tế shopping hoá, dịch vụ có thuế giá trị ngày càng tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn trả, viện trợ nhân đạo; những cty đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam thuộc đối tượng người dùng được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng riêng với đối tượng người dùng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao; Chủ dự án công trình bất Động sản ODA thuộc diện được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng, Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt nhà tài trợ dự án công trình bất Động sản ODA, tổ chức triển khai do phía nhà tài trợ quốc tế chỉ định quản trị và vận hành chương trình, dự án công trình bất Động sản ODA không hoàn trả (sau này gọi là Tổ chức khác).

đ) Tổ chức quốc tế không còn tư cách pháp nhân tại Việt Nam, thành viên quốc tế hành nghề độc lập marketing thương mại tại Việt Nam phù phù thích hợp với pháp lý Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hoặc có phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế tại Việt Nam (sau này gọi là Nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế).

e) Nhà phục vụ ở quốc tế không còn cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thương mại điện tử, marketing thương mại nhờ vào nền tảng số và những dịch vụ khác với tổ chức triển khai, thành viên ở Việt Nam (sau này gọi là Nhà phục vụ ở quốc tế).

g) Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác và thành viên có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho những người dân nộp thuế khác phải kê khai và xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế riêng so với trách nhiệm và trách nhiệm của người nộp thuế theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế (trừ cơ quan chi trả thu nhập khi khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập thành viên); Ngân hàng thương mại, tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ trung gian thanh toán hoặc tổ chức triển khai, thành viên được nhà phục vụ ở quốc tế ủy quyền có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà phục vụ ở quốc tế (sau này gọi là Tổ chức, thành viên khấu trừ nộp thay). Tổ chức chi trả thu nhập khi khấu trừ, nộp thay thuế TNCN sử dụng mã số thuế đã cấp để khai, nộp thuế thu nhập thành viên khấu trừ, nộp thay.

h) Người điều hành quản lý, công ty điều hành quản lý chung, doanh nghiệp link kinh doanh, tổ chức triển khai được nhà nước Việt Nam giao trách nhiệm tiếp nhận phần được chia của Việt Nam thuộc những mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn, nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện thay mặt thay mặt nước gia chủ nhận phần lãi được chia từ những hợp đồng dầu khí.

i) Hộ mái ấm gia đình, thành viên có hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, gồm có cả thành viên của những nước có chung đường biên giới giới đất liền với việt Nam thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán, trao đổi thành phầm & hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế tài chính cửa khẩu (sau này gọi là Hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại).

k) Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập thành viên (trừ thành viên marketing thương mại).

l) Cá nhân là người phụ thuộc theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập thành viên.

m) Tổ chức, thành viên được cơ quan thuế ủy nhiệm thu.

n) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình và thành viên khác có trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách nhà nước.

Điều 5. Cấu trúc mã số thuế

1. Cấu trúc mã số thuế:

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 – N11N12N13

từ khóa quan tâm: Lời bài hát Lần hẹn hò thứ nhất – Huyền Tâm Môn

Trong số đó:

– Hai chữ số đầu N1N2 là số phần khoảng chừng của mã số thuế.

– Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo một cấu trúc xác lập, tăng dần trong mức chừng từ 0000001 đến 9999999.

– Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.

– Ba chữ số N11N12N13 là những số thứ tự từ 001 đến 999.

– Dấu gạch ngang (-) là ký tự để phân tách nhóm 10 chữ số đầu và nhóm 3 chữ số cuối.

2.Mã số doanh nghiệp, mã số hợp tác xã, mã số cty phụ thuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp theo quy định của pháp lý về Đk doanh nghiệp, Đk hợp tác xã là mã số thuế.

3. Phân loại cấu trúc mã số thuế

a) Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức triển khai có tư cách pháp nhân hoặc tổ chức triển khai không còn tư cách pháp nhân nhưng trực tiếp phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế; đại diện thay mặt thay mặt hộ mái ấm gia đình, hộ marketing thương mại và thành viên khác (sau này gọi là cty độc lập).

b Mã số thuế 13 chữ số và dấu gạch ngang (-) vốn để làm phân tách giữa 10 số đầu và 3 số cuối được sử dụng cho cty phụ thuộc và những đối tượng người dùng khác.

c) Người nộp thuế là tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác theo quy định tại Điểm a, b, c, d, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này còn có khá đầy đủ tư cách pháp nhân hoặc không còn tư cách pháp nhân nhưng trực tiếp phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế và tự phụ trách về toàn bộ trách nhiệm và trách nhiệm thuế trước pháp lý được cấp mã số thuế 10 chữ số; những cty phụ thuộc được xây dựng theo quy định của pháp lý của người nộp thuế nêu trên nếu phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế và trực tiếp khai thuế, nộp thuế được cấp mã số thuế 13 chữ số.

d) Nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư này Đk nộp thuế nhà thầu trực tiếp với cơ quan thuế thì được cấp mã số thuế 10 chữ số theo từng hợp đồng.

Trường hợp nhà thầu quốc tế liên danh với những tổ chức triển khai kinh tế tài chính Việt Nam để tiến hành marketing thương mại tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng thầu và những bên tham gia liên danh xây dựng ra Ban Điều hành liên danh, Ban Điều hành liên danh thực thi hạch toán kế toán, có tài năng khoản tại ngân hàng nhà nước, phụ trách phát hành hóa đơn; hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính tại Việt Nam tham gia liên danh phụ trách hạch toán chung và chia lợi nhuận cho những bên tham gia liên danh thì được cấp mã số thuế 10 chữ số để kê khai, nộp thuế cho hợp đồng thầu.

Trường hợp nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế có văn phòng tại Việt Nam đã được bên Việt Nam kê khai, khấu trừ nộp thuế thay về thuế nhà thầu thì nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế được cấp một mã số thuế 10 chữ số để kê khai toàn bộ những trách nhiệm và trách nhiệm thuế khác (trừ thuế nhà thầu) tại Việt Nam và phục vụ mã số thuế cho bên Việt Nam.

đ) Nhà phục vụ ở quốc tế theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 4 Thông tư này chưa tồn tại mã số thuế tại Việt Nam khi Đk thuế trực tiếp với cơ quan thuế được cấp mã số thuế 10 chữ số. Nhà phục vụ ở quốc tế sử dụng mã số thuế đã được cấp để trực tiếp kê khai, nộp thuế hoặc phục vụ mã số thuế cho tổ chức triển khai, thành viên tại Việt Nam được nhà phục vụ ở quốc tế ủy quyền hoặc phục vụ cho ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ trung gian thanh toán để thực thi khấu trừ, nộp thay trách nhiệm và trách nhiệm thuế và kê khai vào Bảng kê về khấu trừ thuế của nhà phục vụ ở quốc tế tại Việt Nam.

e) Tổ chức, thành viên khấu trừ, nộp thay theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 4 Thông tư này được cấp mã số thuế 10 chữ số (sau này gọi là mã số thuế nộp thay) để kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế, nhà phục vụ ở quốc tế, tổ chức triển khai và thành viên có hợp đồng hoặc văn bản hợp tác marketing thương mại. Nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư này được bên việt Nam kê khai, nộp thay thuế nhà thầu thì được cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế nộp thay của bên Việt Nam để thực thi xác nhận hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm thuế nhà thau tại Việt Nam.

Khi người nộp thuế thay đổi thông tin Đk thuế, tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại hoặc tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trước thời hạn, chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế và Phục hồi mã số thuế theo quy định riêng với mã số thuế của người nộp thuế thì mã số thuế nộp thay được cơ quan thuế update tương ứng theo thông tin, trạng thái mã số thuế của người nộp thuế. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ theo quy định tại Chương II Thông tư này riêng với mã số thuế nộp thay.

g) Người điều hành quản lý, công ty điều hành quản lý chung, doanh nghiệp link kinh doanh, tổ chức triển khai được nhà nước Việt Nam giao trách nhiệm tiếp nhận phân lãi dầu, khí được chia của Việt Nam thuộc những mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 4 Thông tư này được cấp mã số thuế 10 chữ số theo từng hợp đồng dầu khí hoặc văn bản thoả thuận hoặc sách vở tương tự khác. Nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí được cấp mã số thuế 13 chữ số theo mã số thuế 10 số của từng hợp đồng dầu khí để thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thuế riêng theo hợp đồng dầu khí (gồm có cả thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí). Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện thay mặt thay mặt nước gia chủ nhận phần lãi được chia từ những hợp đồng dầu khí được cấp mã số thuế 13 chữ số theo mã số thuế 10 số của từng hợp đồng dầu khí để kê khai, nộp thuế riêng với phần lãi được chia theo từng hợp đồng dầu khí.

h) Người nộp thuế là hộ mái ấm gia đình, hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại và thành viên khác theo quy định tại Điểm i, k, l, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này được cấp mã số thuế 10 chữ số cho những người dân đại diện thay mặt thay mặt hộ mái ấm gia đình, người đại diện thay mặt thay mặt hộ marketing thương mại, thành viên và cấp mã số thuế 13 chữ số cho những khu vực marketing thương mại của hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại.

i) Tổ chức, thành viên theo quy định tại Điểm m Khoản 2 Điều 4 Thông tư này còn có một hoặc nhiều hợp đồng ủy nhiệm thu với một cơ quan thuế thì được cấp một mã số thuế nộp thay để nộp khoản tiền đã thu của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ Đk thuế

1. Hồ sơ của người nộp thuế

Hồ sơ Đk thuế gồm hồ sơ Đk thuế lần đầu; hồ sơ thay đổi thông tin Đk thuế; thông tin tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại hoặc tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí sau tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại trước thời hạn; hồ sơ chấm hết hiệu lực hiện hành mã số thuế; hồ sơ Phục hồi mã số thuế được tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 41 Luật Quản lý thuế.

2. Tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế

a) Đối với hồ sơ bằng giấy:

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ Đk thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê khuôn khổ hồ sơ riêng với trường hợp hồ sơ Đk thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả riêng với hồ sơ thuộc diện cơ quan thuế phải trả kết quả cho những người dân nộp thuế, thời hạn xử lý hồ sơ riêng với từng loại hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ Đk thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi số văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ Đk thuế. Trường hợp hồ sơ không khá đầy đủ nên phải giải trình, tương hỗ update thông tin, tài liệu, cơ quan thuế thông tin cho những người dân nộp thuế theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT tại Phụ lực II phát hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước trong thời hạn 02 (hai) ngày thao tác Tính từ lúc ngày tiếp nhận hồ sơ.

b) Đối với hồ sơ Đk thuế điện tử: Việc tiếp nhận hồ sơ được thực thi theo quy định của Bộ Tài chính về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong nghành nghề thuế.

3. Tiếp nhận quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

a) Đối với quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác bằng giấy:

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ghi ngày nhận vào quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác đã tiếp nhận.

Trường hợp quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận vào quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác đã tiếp nhận và ghi số văn thư của cơ quan thuế.

b) Đối với quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác bằng điện tử: Việc tiếp nhận quyết định hành động, văn bản hoặc sách vở khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng điện tử được thực thi theo quy định về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử trong nghành nghề tài chính, thuế.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU

Điều 7. Địa điểm nộp và hồ sơ Đk thuế lần đầu

Địa điểm nộp và hồ sơ Đk thuế lần đầu thực thi theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31; Khoản 2, Khoản 3 Điều 32 Luật Quản lý thuế và những quy định sau:

1. Đối với những người nộp thuế là tổ chức triển khai quy định tại Điểm a, b, c, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này

a) Tổ chức kinh tế tài chính và những cty phụ thuộc (trừ tổng hợp tác) quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

a.1) Hồ sơ Đk thuế của tổ chức triển khai là cty độc lập, cty chủ quản gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 01-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê những công ty con, công ty thành viên mẫu số BK01-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những cty phụ thuộc mẫu số BK02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê khu vực marketing thương mại mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư dầu khí mẫu số BK05-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê góp vốn của tổ chức triển khai, thành viên mẫu số 06-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bản sao Giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí, hoặc Quyết định xây dựng, hoặc Văn bản tương tự do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại theo quy định của pháp lý của nước có chung biên giới (riêng với tổ chức triển khai của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán, trao đổi thành phầm & hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế tài chính cửa khẩu của Việt Nam).

Tham khảo: Giấy xác nhận Đk nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện đi lại

a.2) Hồ sơ Đk thuế của cty phụ thuộc gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê những cty phụ thuộc mẫu số BK02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê khu vực marketing thương mại mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư dầu khí mẫu số BK05-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bản sao Giấy ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí cty phụ thuộc, hoặc Quyết định xây dựng, hoặc Văn bản tương tự do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại theo quy định của pháp lý của nước có chung biên giới (riêng với tổ chức triển khai của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán, trao đổi thành phầm & hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế tài chính cửa khẩu của Việt Nam).

b) Tổ chức khác và những cty phụ thuộc theo quy định tại Điểm c, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi tổ chức triển khai đóng trụ sở riêng với tổ chức triển khai do cơ quan TW và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định hành động xây dựng; tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi tổ chức triển khai đóng trụ sở riêng với tổ chức triển khai do cơ quan cấp huyện ra quyết định hành động xây dựng và nơi tổng hợp tác đóng trụ sở.

b.1) Hồ sơ Đk thuế của tổ chức triển khai là cty độc lập, cty chủ quản gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 01-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê những công ty con, công ty thành viên mẫu số BK01-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những cty phụ thuộc mẫu số BK02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê khu vực marketing thương mại mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bản sao không yêu cầu xác nhận Quyết định xây dựng, hoặc Văn bản tương tự do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b.2) Hồ sơ Đk thuế của cty phụ thuộc gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê những cty phụ thuộc mẫu số BK02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê khu vực marketing thương mại mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bảng kê những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bản sao không yêu cầu xác nhận Quyết định xây dựng, hoặc Văn bản tương tự do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Đối với những người nộp thuế theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư này (trừ cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam quy định tại Khoản 3 Điều này) nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi tổ chức triển khai đóng trụ sở hoặc nơi thành viên có địa chỉ thường trú tại Việt Nam. Hồ sơ Đk thuế gồm: Tờ khai Đk thuế mẫu số 01-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này.

3. Đối với những người nộp thuế là cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi tổ chức triển khai đóng trụ sở. Hồ sơ Đk thuế gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 06-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Giấy xác nhận của Cục Lễ tân Nhà nước – Bộ Ngoại giao.

4. Đối với những người nộp thuế là nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư này trực tiếp kê khai, nộp thuế nhà thầu hoặc những trách nhiệm và trách nhiệm thuế khác trừ thuế nhà thầu do bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế (như: thuế thu nhập thành viên, lệ phí môn bài…) nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở. Hồ sơ Đk thuế gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê những nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế mẫu số BK04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này (nếu có);

– Bản sao Giấy xác nhận Đk văn phòng Điều hành; hoặc Văn bản tương tự do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

5. Đối với những người nộp thuế là nhà phục vụ ở quốc tế quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 4 Thông tư này thực thi nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu đến cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế.

6. Đối với những người nộp thuế là tổ chức triển khai, thành viên khấu trừ nộp thay và tổ chức triển khai, thành viên được cơ quan thuế ủy nhiệm thu quy định tại Điểm g, m Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ Đk thuế tại cơ quan thuế như sau:

a) Tổ chức, thành viên khấu trừ nộp thay cho nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế nộp hồ sơ Đk thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp. Hồ sơ Đk thuế gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê những hợp đồng nhà thầu quốc tế, nhà thầu phụ quốc tế nộp thuế trải qua Bên Việt Nam mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK.

b) Tổ chức hợp tác marketing thương mại với thành viên, tổ chức triển khai được giao quản trị và vận hành hợp đồng hợp tác marketing thương mại với tổ chức triển khai nhưng không xây dựng pháp nhân riêng nộp hồ sơ Đk thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp. Hồ sơ Đk thuế gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao hợp đồng hoặc văn bản hợp tác marketing thương mại.

c) Ngân hàng thương mại, tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ trung gian thanh toán hoặc tổ chức triển khai, thành viên được nhà phục vụ ở quốc tế ủy quyền có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà phục vụ ở quốc tế nộp hồ sơ Đk thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp. Hồ sơ Đk thuế gồm: Tờ khai Đk thuế mẫu số 04.1 -ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này.

d) Tổ chức, thành viên được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp hồ sơ Đk thuế tại cơ quan thuế ký hợp đồng ủy nhiệm thu. Hồ sơ Đk thuế gồm: Tờ khai Đk thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này.

7. Đối với những người nộp thuế quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 4 Thông tư này nộp hồ sơ Đk thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

a) Hồ sơ Đk thuế của người điều hành quản lý, công ty điều hành quản lý chung và doanh nghiệp link kinh doanh, tổ chức triển khai được nhà nước Việt Nam giao trách nhiệm tiếp nhận phần lãi được chia của Việt Nam thuộc những mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn (sau này gọi chung là người điều hành quản lý) gồm:

– Tờ khai Đk thuế mẫu số 01-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bảng kê nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư dầu khí mẫu số BK05-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư, hoặc Giấy phép góp vốn đầu tư.

b) Hồ sơ Đk thuế của nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư dầu khí (gồm có cả nhà thầu nhận phần lãi được chia) gồm: Tờ khai Đk thuế mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này.

c) Hồ sơ Đk thuế riêng với Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện thay mặt thay mặt nước gia chủ nhận phần lãi được chia từ những hợp đồng dầu khí gồm: Tờ khai Đk thuế mẫu số 02-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư này.

……………….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang xem postt Thông tư 105/2020/TT-BTC 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Thông tư 105/2020/TT-BTC FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Thông tư 105/2020/TT-BTC Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Thông tư 105/2020/TT-BTC Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc ThamGia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Thông #tư #1052020TTBTC