0765562555

Thông tư 112/2020/TT-BTC

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Thông tư 112/2020/TT-BTC New 2022 được update : 2021-09-06 00:22:34

3384

Xin chàoNgày 29/12/2020, Bộ Tài chính phát hành Thông tư 112/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu một số trong những khoản phí, lệ phí nhằm mục đích tương hỗ, tháo gỡ trở ngại vất vả cho sản xuất marketing thương mại, bảo vệ phúc lợi xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, giảm 29 khoản phí, lệ phí với mức giảm từ 50 – 100% như sau:

Bạn đang xem: Thông tư 112/2020/TT-BTC

Lệ phí cấp Căn cước công dân giảm còn 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019; Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB giảm còn 80% mức thu lệ phí quy định tại Phần I Biểu mức thu tiền phí, lệ phí phát hành kèm theo Thông tư 219/năm trong năm này/TT-BTC ngày 10/11/năm trong năm này; Phí Đk thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ, phí phục vụ thông tin về thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển giảm còn 80% mức thu tiền phí quy định tại Thông tư 202/năm trong năm này/TT-BTC ngày 09/11/năm trong năm này; Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự trù xây dựng giảm còn 50% mức thu tiền phí quy định tại Thông tư 210/năm trong năm này/TT-BTC ngày 10/11/năm trong năm này.

BỘ TÀI CHÍNH——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 112/2020/TT-BTC

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 29 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ 112/2020/TT-BTC

QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm năm ngoái;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội năm 2021; Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 của nhà nước về Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng nhà nước về những trách nhiệm, giải pháp cấp bách tháo gỡ trở ngại vất vả cho sản xuất marketing thương mại, bảo vệ phúc lợi xã hội ứng phó với dịch Covid-19;

Thực hiện chỉ huy của Thủ tướng nhà nước tại công văn số 10344/VPCP- KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc thanh tra rà soát để giảm phí, lệ phí để tháo gỡ trở ngại vất vả cho đối tượng người dùng chịu ràng buộc bởi dịch Covid-19;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư quy định mức thu một số trong những khoản phí, lệ phí nhằm mục đích tương hỗ, tháo gỡ trở ngại vất vả cho sản xuất marketing thương mại, bảo vệ phúc lợi xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Điều 1. Mức thu một số trong những khoản phí, lệ phí nhằm mục đích tương hỗ, tháo gỡ trở ngại vất vả cho sản xuất marketing thương mại, bảo vệ phúc lợi xã hội ứng phó với dịch Covid-19

1. Kể từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021, mức thu một số trong những khoản phí, lệ phí được quy định như sau:

Số tt Tên phí, lệ phí Mức thu

1

Phí khai thác và sử dụng tài liệu về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Bằng 70% mức thu tiền phí quy định tại Biểu mức thu tiền phí phát hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10 tháng bốn năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

2

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ngân hàng nhà nước, lệ phí giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a và điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/năm trong năm này/TT- BTC ngày 14 tháng 10 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán; giấy phép xây dựng Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân hàng nhà nước; giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ dịch vụ trung gian thanh toán cho những tổ chức triển khai không phải là ngân hàng nhà nước.

3

Lệ phí cấp giấy khả năng hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng cho tổ chức triển khai, lệ phí cấp giấy hành nghề hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng cho thành viên

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/năm trong năm này/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng.

4

Phí thẩm định dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại Thông tư số 209/năm trong năm này/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

5

Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự trù xây dựng

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại Thông tư số 210/năm trong năm này/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự trù xây dựng.

6

Phí thẩm định cấp Giấy phép marketing thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép marketing thương mại dịch vụ lữ hành trong nước và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT- BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp và quản trị và vận hành phí thẩm định cấp Giấy phép marketing thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép marketing thương mại dịch vụ lữ hành trong nước; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch; lệ phí cấp Giấy phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt thay mặt tại Việt Nam của doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế.

7

Phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan TW thực thi

Bằng 80% mức thu tiền phí quy định tại Biểu mức thu tiền phí phát hành kèm theo Thông tư số 270/năm trong năm này/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan TW thực thi.

8

Phí khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu khí tượng thuỷ văn

Bằng 70% mức thu tiền phí quy định tại Biểu mức thu tiền phí phát hành kèm theo Thông tư số 197/năm trong năm này/TT-BTC ngày thứ 8 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu khí tượng thuỷ văn.

9

Phí, lệ phí trong nghành nghề sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán (trừ 02 khoản sau này)

Riêng lệ phí cấp phép mới, cấp đổi, cấp lại giấy ghi nhận hành nghề sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán cho thành viên hành nghề sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán tại công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, công ty quản trị và vận hành quỹ góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và công ty góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và phí giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

Bằng 50% mức thu tiền phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu tiền phí, lệ phí phát hành kèm theo Thông tư số 272/năm trong năm này/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí, lệ phí trong nghành nghề sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

Bằng 100% mức thu lệ phí quy định tại điểm 20 Mục I và điểm 2 Mục II Biểu mức thu tiền phí, lệ phí phát hành kèm theo Thông tư số 272/năm trong năm này/TT-BTC.

từ khóa quan tâm: Top 2 bài phân tích lời nhờ cậy thuyết phục của Thúy Kiều hay tinh lọc

10

Phí thẩm định nội dung tài liệu không marketing thương mại để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không marketing thương mại và lệ phí Đk nhập khẩu xuất bản phẩm để marketing thương mại

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/năm trong năm này/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không marketing thương mại để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không marketing thương mại và lệ phí Đk nhập khẩu xuất bản phẩm để marketing thương mại.

11

Phí thẩm định marketing thương mại hàng hoá, dịch vụ hạn chế marketing thương mại; hàng hoá, dịch vụ marketing thương mại có Đk thuộc nghành thương mại và lệ phí cấp Giấy phép xây dựng Sở Giao dịch hàng hoá

a) Tại khu vực thành phố trực thuộc TW và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

b) Tại những khu vực khác

Bằng 50% mức thu tiền phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 168/năm trong năm này/TT- BTC ngày 26 tháng 10 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định marketing thương mại hàng hoá, dịch vụ hạn chế marketing thương mại; hàng hoá, dịch vụ marketing thương mại có Đk thuộc nghành thương mại và lệ phí cấp Giấy phép xây dựng Sở Giao dịch hàng hoá.

Bằng 50% mức thu tiền phí, lệ phí tương ứng quy định tại điểm a nêu trên.

12

Phí Đk (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch quốc tế

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 232/năm trong năm này/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

13

Lệ phí sở hữu công nghiệp

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A Biểu mức thu tiền phí, lệ phí sở hữu công nghiệp phát hành kèm theo Thông tư số 263/năm trong năm này/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

14

Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không quốc tế, trường bay

Bằng 90% mức thu tiền phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 247/năm trong năm này/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu tiền phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không quốc tế, trường bay.

15

Phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không quốc tế, trường bay riêng với chuyến bay của quốc tế đến những Cảng hàng không Việt Nam

Bằng 90% mức thu tiền phí, lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/năm trong năm này/TT-BTC ngày thứ 8 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không quốc tế, trường bay riêng với chuyến bay của quốc tế đến những Cảng hàng không Việt Nam.

16

Phí thẩm định cấp giấy, giấy phép, giấy ghi nhận trong hoạt động và sinh hoạt giải trí hàng không gia dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không quốc tế, trường bay (trừ nội dung thu tại những số thứ tự: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 5, 6 của mục VI phần A Biểu mức thu tiền phí, lệ phí trong nghành nghề hàng không phát hành kèm theo Thông tư số 193/năm trong năm này/TT- BTC) và Phí Đk thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ riêng với tàu bay (trừ nội dung thu tại những số thứ tự 4 mục VIII phần A Biểu mức thu tiền phí, lệ phí trong nghành nghề hàng không phát hành kèm theo Thông tư số 193/năm trong năm này/TT-BTC)

Riêng nội dung thu tại những số thứ tự: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 5, 6 của mục VI và số thứ tự 4 của mục VIII phần A Biểu mức thu tiền phí, lệ phí trong nghành nghề hàng không phát hành kèm theo Thông tư số 193/năm trong năm này/TT-BTC

Bằng 80% mức thu tiền phí quy định tại mục VI và mục VIII phần A Biểu mức thu tiền phí, lệ phí trong nghành nghề hàng không phát hành kèm theo Thông tư số 193/năm trong năm này/TT-BTC ngày thứ 8 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp và quản trị và vận hành và sử dụng phí, lệ phí trong nghành nghề hàng không.

Bằng 100% mức thu tiền phí tương ứng quy định tại mục VI và VIII phần A Biểu mức thu tiền phí, lệ phí trong nghành nghề hàng không phát hành kèm theo Thông tư số 193/năm trong năm này/TT-BTC.

17

a) Phí Đk thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ

b) Phí phục vụ thông tin về thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển

Bằng 80% mức thu tiền phí quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 202/năm trong năm này/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí trong nghành nghề Đk thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ và 80% mức thu tiền phí quy định tại điểm c, đ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT- BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 202/năm trong năm này/TT-BT.

Bằng 80% mức thu tiền phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 202/năm trong năm này/TT-BTC.

18

Phí thẩm định Đk marketing thương mại trong hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm định kỹ thuật bảo vệ an toàn và uy tín lao động; huấn luyện bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động

Bằng 70% mức thu tiền phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update Biểu mức thu tiền phí thẩm định Đk marketing thương mại trong hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm định kỹ thuật bảo vệ an toàn và uy tín lao động, huấn luyện bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động phát hành kèm theo Thông tư số 245/năm trong năm này/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định Đk marketing thương mại trong hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm định kỹ thuật bảo vệ an toàn và uy tín lao động; huấn luyện bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động.

19

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí đưa người lao động đi thao tác có thời hạn ở quốc tế và phí xác minh sách vở, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức triển khai, thành viên trong nước

Bằng 50% mức thu tiền phí, lệ phí quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/năm trong năm này/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí xác minh sách vở tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí đưa người lao động đi thao tác có thời hạn ở quốc tế.

20

a) Lệ phí cấp văn bằng bảo lãnh, cấp ghi nhận Đk hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, lệ phí nộp đơn Đk bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ, lệ phí cấp giấy hành nghề đại diện thay mặt thay mặt sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện thay mặt thay mặt sở hữu công nghiệp

b) Phí bảo lãnh giống cây trồng (duy trì hiệu lực hiện hành Bằng bảo lãnh giống cây trồng):

– Trường hợp duy trì hiệu lực hiện hành Bằng bảo lãnh giống cây trồng từ thời điểm năm thứ 1 đến năm thứ 9.

– Trường hợp duy trì hiệu lực hiện hành Bằng bảo lãnh giống cây trồng từ thời điểm năm thứ 10 đến hết thời hạn hiệu lực hiện hành của Bằng bảo lãnh

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu phí, lệ phí trong nghành nghề trồng trọt và giống cây lâm nghiệp phát hành kèm theo Thông tư số 207/năm trong năm này/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí, lệ phí trong nghành nghề trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

từ khóa quan tâm: Tại sao dưa chuột lại đắng?

Bằng 80% mức thu tiền phí quy định tại điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong nghành nghề trồng trọt và giống cây lâm nghiệp phát hành kèm theo Thông tư số 207/năm trong năm này/TT-BTC. Mục III Biểu phí, lệ phí trong nghành nghề trồng trọt và giống cây lâm nghiệp phát hành kèm theo Thông tư số 207/năm trong năm này/TT-BTC.

21

Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB

Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Phần I Biểu mức thu tiền phí, lệ phí phát hành kèm theo Thông tư số 219/năm trong năm này/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí, lệ phí trong nghành nghề xuất cảnh, nhập cư, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

22

Lệ phí cấp giấy phép quản trị và vận hành pháo, lệ phí cấp giấy phép quản trị và vận hành vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ

Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Phần III và Phần IV Điều 1 Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19 tháng bốn năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 218/năm trong năm này/TT- BTC ngày 10 tháng 11 năm năm trong năm này quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định Đk thuộc nghành bảo mật thông tin an ninh; phí sát hạch cấp giấy trách nhiệm bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản trị và vận hành pháo; lệ phí cấp giấy phép quản trị và vận hành vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ.

23

Phí xử lý và xử lý yêu cầu độc lập của người dân có quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm tương quan và phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong xử lý và xử lý vụ việc đối đầu đối đầu

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 58/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí xử lý vụ việc đối đầu đối đầu.

24

Phí kiểm định phương tiện đi lại phòng cháy, chữa cháy

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại Mục I, Mục II, điểm 2 Mục VI, Mục VII, Mục VIII, Mục IX Phần A và Phần B Biểu phí kiểm định phương tiện đi lại phòng cháy, chữa cháy phát hành kèm theo Thông tư số 227/năm trong năm này/TT- BTC ngày 11 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí kiểm định phương tiện đi lại phòng cháy, chữa cháy và 50% mức thu tiền phí quy định tại Mục III, Mục IV, Mục V, điểm 1 Mục VI Phần A Điều 1 Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 227/năm trong năm này/TT-BTC.

25

Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại Điều 5 Thông tư số 258/năm trong năm này/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy.

26

Lệ phí cấp Căn cước công dân

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp và quản trị và vận hành lệ phí cấp Căn cước công dân.

27

Phí trong nghành nghề y tế

Bằng 70% mức thu tiền phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 278/năm trong năm này/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm năm trong năm này quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí trong nghành nghề y tế và 70% mức thu tiền phí quy định tại Phần II; Phần III; những Mục 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 Phần IV; Phần V Biểu mức thu tiền phí trong nghành nghề y tế phát hành kèm theo Thông tư số 278/năm trong năm này/TT-BTC

28

Phí sử dụng lối đi bộ thu riêng với xe xe hơi marketing thương mại vận tải lối đi bộ của doanh nghiệp marketing thương mại vận tải lối đi bộ, hợp tác xã marketing thương mại vận tải lối đi bộ, hộ marketing thương mại vận tải lối đi bộ

a) Xe xe hơi marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách (xe xe hơi chở người, nhiều chủng loại xe buýt vận tải lối đi bộ hành khách công cộng)

b) Xe tải, xe xe hơi chuyên dùng, xe đầu kéo

Bằng 70% mức thu tiền phí quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu tiền phí sử dụng lối đi bộ phát hành kèm theo Thông tư số 293/năm trong năm này/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, miễn, quản trị và vận hành và sử dụng phí sử dụng lối đi bộ.

Bằng 90% mức thu tiền phí quy định tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu tiền phí sử dụng lối đi bộ phát hành kèm theo Thông tư số 293/năm trong năm này/TT-BTC.

29

Phí trong công tác thao tác bảo vệ an toàn và uy tín vệ sinh thực phẩm

Bằng 90% mức thu tiền phí quy định tại Biểu phí trong công tác thao tác bảo vệ an toàn và uy tín vệ sinh thực phẩm phát hành kèm theo Thông tư 75/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 279/năm trong năm này/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm năm trong năm này quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí trong công tác thao tác bảo vệ an toàn và uy tín vệ sinh thực phẩm.

a) Đối với phí sử dụng lối đi bộ thu riêng với xe xe hơi marketing thương mại vận tải lối đi bộ của doanh nghiệp marketing thương mại vận tải lối đi bộ, hợp tác xã marketing thương mại vận tải lối đi bộ, hộ marketing thương mại vận tải lối đi bộ quy định tại Số thứ tự 28 trong Biểu trên:

– Trường hợp xe xe hơi chuyển từ không marketing thương mại vận tải lối đi bộ sang marketing thương mại vận tải lối đi bộ trong thời hạn có hiệu lực hiện hành của Thông tư này thì thời gian vận dụng mức phí theo quy định tại Thông tư này tính từ thời điểm ngày xe xe hơi được ghi nhận trong Chương trình quản trị và vận hành kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam là xe xe hơi marketing thương mại vận tải lối đi bộ.

– Trường hợp xe xe hơi đã được nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 293/năm trong năm này/TT-BTC cho khoảng chừng thời hạn có hiệu lực hiện hành của Thông tư này, chủ xe sẽ tiến hành bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 293/năm trong năm này/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của chu kỳ luân hồi tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm phụ trách tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ luân hồi tiếp theo.

b) Các Thông tư được quy định dẫn chiếu trong Biểu nêu trên gọi chung là những Thông tư gốc.

2. Kể từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 2021 trở đi, mức thu những khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực thi theo quy định tại những Thông tư gốc.

3. Ngoài mức thu những khoản phí, lệ phí quy định trong Biểu trên, những nội dung về: phạm vi kiểm soát và điều chỉnh, đối tượng người dùng vận dụng; tổ chức triển khai thu tiền phí, lệ phí; những trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu những khoản phí, lệ phí; quản trị và vận hành, sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai minh bạch chính sách thu tiền phí, lệ phí và những nội dung khác tương quan không quy định tại Thông tư này thực thi theo quy định tại những Thông tư gốc; Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.

2. Trường hợp những văn bản quy phạm pháp lý quy định dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế thì thực thi theo văn bản mới được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế.

3. Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và phân tích, hướng dẫn tương hỗ update./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng quản trị nước;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Toà án nhân dân tối cao;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cổng thông tin điện tử nhà nước;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Các cty thuộc Bộ Tài chính;– Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai

Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính phát hành Thông tư 112/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu một số trong những khoản phí, lệ phí nhằm mục đích tương hỗ, tháo gỡ trở ngại vất vả cho sản xuất marketing thương mại, bảo vệ phúc lợi xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, giảm 29 khoản phí, lệ phí với mức giảm từ 50 – 100% như sau:

Bạn đang xem: Thông tư 112/2020/TT-BTC

Lệ phí cấp Căn cước công dân giảm còn 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019; Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB giảm còn 80% mức thu lệ phí quy định tại Phần I Biểu mức thu tiền phí, lệ phí phát hành kèm theo Thông tư 219/năm trong năm này/TT-BTC ngày 10/11/năm trong năm này; Phí Đk thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ, phí phục vụ thông tin về thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển giảm còn 80% mức thu tiền phí quy định tại Thông tư 202/năm trong năm này/TT-BTC ngày 09/11/năm trong năm này; Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự trù xây dựng giảm còn 50% mức thu tiền phí quy định tại Thông tư 210/năm trong năm này/TT-BTC ngày 10/11/năm trong năm này.

BỘ TÀI CHÍNH——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 112/2020/TT-BTC

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 29 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ 112/2020/TT-BTC

QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm năm ngoái;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội năm 2021; Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 của nhà nước về Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng nhà nước về những trách nhiệm, giải pháp cấp bách tháo gỡ trở ngại vất vả cho sản xuất marketing thương mại, bảo vệ phúc lợi xã hội ứng phó với dịch Covid-19;

Thực hiện chỉ huy của Thủ tướng nhà nước tại công văn số 10344/VPCP- KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc thanh tra rà soát để giảm phí, lệ phí để tháo gỡ trở ngại vất vả cho đối tượng người dùng chịu ràng buộc bởi dịch Covid-19;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư quy định mức thu một số trong những khoản phí, lệ phí nhằm mục đích tương hỗ, tháo gỡ trở ngại vất vả cho sản xuất marketing thương mại, bảo vệ phúc lợi xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Điều 1. Mức thu một số trong những khoản phí, lệ phí nhằm mục đích tương hỗ, tháo gỡ trở ngại vất vả cho sản xuất marketing thương mại, bảo vệ phúc lợi xã hội ứng phó với dịch Covid-19

1. Kể từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021, mức thu một số trong những khoản phí, lệ phí được quy định như sau:

Số tt Tên phí, lệ phí Mức thu

1

Phí khai thác và sử dụng tài liệu về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Bằng 70% mức thu tiền phí quy định tại Biểu mức thu tiền phí phát hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10 tháng bốn năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

2

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ngân hàng nhà nước, lệ phí giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a và điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/năm trong năm này/TT- BTC ngày 14 tháng 10 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán; giấy phép xây dựng Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế khác có hoạt động và sinh hoạt giải trí ngân hàng nhà nước; giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ dịch vụ trung gian thanh toán cho những tổ chức triển khai không phải là ngân hàng nhà nước.

3

Lệ phí cấp giấy khả năng hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng cho tổ chức triển khai, lệ phí cấp giấy hành nghề hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng cho thành viên

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/năm trong năm này/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng.

4

Phí thẩm định dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại Thông tư số 209/năm trong năm này/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

5

Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự trù xây dựng

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại Thông tư số 210/năm trong năm này/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự trù xây dựng.

6

Phí thẩm định cấp Giấy phép marketing thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép marketing thương mại dịch vụ lữ hành trong nước và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT- BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp và quản trị và vận hành phí thẩm định cấp Giấy phép marketing thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép marketing thương mại dịch vụ lữ hành trong nước; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch du lịch; lệ phí cấp Giấy phép xây dựng văn phòng đại diện thay mặt thay mặt tại Việt Nam của doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế.

7

Phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan TW thực thi

Bằng 80% mức thu tiền phí quy định tại Biểu mức thu tiền phí phát hành kèm theo Thông tư số 270/năm trong năm này/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan TW thực thi.

8

Phí khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu khí tượng thuỷ văn

Bằng 70% mức thu tiền phí quy định tại Biểu mức thu tiền phí phát hành kèm theo Thông tư số 197/năm trong năm này/TT-BTC ngày thứ 8 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu khí tượng thuỷ văn.

9

Phí, lệ phí trong nghành nghề sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán (trừ 02 khoản sau này)

Riêng lệ phí cấp phép mới, cấp đổi, cấp lại giấy ghi nhận hành nghề sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán cho thành viên hành nghề sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán tại công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, công ty quản trị và vận hành quỹ góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và công ty góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và phí giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

Bằng 50% mức thu tiền phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu tiền phí, lệ phí phát hành kèm theo Thông tư số 272/năm trong năm này/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí, lệ phí trong nghành nghề sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

Bằng 100% mức thu lệ phí quy định tại điểm 20 Mục I và điểm 2 Mục II Biểu mức thu tiền phí, lệ phí phát hành kèm theo Thông tư số 272/năm trong năm này/TT-BTC.

từ khóa quan tâm: Top 2 bài phân tích lời nhờ cậy thuyết phục của Thúy Kiều hay tinh lọc

10

Phí thẩm định nội dung tài liệu không marketing thương mại để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không marketing thương mại và lệ phí Đk nhập khẩu xuất bản phẩm để marketing thương mại

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/năm trong năm này/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không marketing thương mại để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không marketing thương mại và lệ phí Đk nhập khẩu xuất bản phẩm để marketing thương mại.

11

Phí thẩm định marketing thương mại hàng hoá, dịch vụ hạn chế marketing thương mại; hàng hoá, dịch vụ marketing thương mại có Đk thuộc nghành thương mại và lệ phí cấp Giấy phép xây dựng Sở Giao dịch hàng hoá

a) Tại khu vực thành phố trực thuộc TW và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

b) Tại những khu vực khác

Bằng 50% mức thu tiền phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 168/năm trong năm này/TT- BTC ngày 26 tháng 10 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định marketing thương mại hàng hoá, dịch vụ hạn chế marketing thương mại; hàng hoá, dịch vụ marketing thương mại có Đk thuộc nghành thương mại và lệ phí cấp Giấy phép xây dựng Sở Giao dịch hàng hoá.

Bằng 50% mức thu tiền phí, lệ phí tương ứng quy định tại điểm a nêu trên.

12

Phí Đk (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch quốc tế

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 232/năm trong năm này/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

13

Lệ phí sở hữu công nghiệp

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A Biểu mức thu tiền phí, lệ phí sở hữu công nghiệp phát hành kèm theo Thông tư số 263/năm trong năm này/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

14

Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không quốc tế, trường bay

Bằng 90% mức thu tiền phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 247/năm trong năm này/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu tiền phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không quốc tế, trường bay.

15

Phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không quốc tế, trường bay riêng với chuyến bay của quốc tế đến những Cảng hàng không Việt Nam

Bằng 90% mức thu tiền phí, lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/năm trong năm này/TT-BTC ngày thứ 8 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không quốc tế, trường bay riêng với chuyến bay của quốc tế đến những Cảng hàng không Việt Nam.

16

Phí thẩm định cấp giấy, giấy phép, giấy ghi nhận trong hoạt động và sinh hoạt giải trí hàng không gia dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không quốc tế, trường bay (trừ nội dung thu tại những số thứ tự: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 5, 6 của mục VI phần A Biểu mức thu tiền phí, lệ phí trong nghành nghề hàng không phát hành kèm theo Thông tư số 193/năm trong năm này/TT- BTC) và Phí Đk thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ riêng với tàu bay (trừ nội dung thu tại những số thứ tự 4 mục VIII phần A Biểu mức thu tiền phí, lệ phí trong nghành nghề hàng không phát hành kèm theo Thông tư số 193/năm trong năm này/TT-BTC)

Riêng nội dung thu tại những số thứ tự: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 5, 6 của mục VI và số thứ tự 4 của mục VIII phần A Biểu mức thu tiền phí, lệ phí trong nghành nghề hàng không phát hành kèm theo Thông tư số 193/năm trong năm này/TT-BTC

Bằng 80% mức thu tiền phí quy định tại mục VI và mục VIII phần A Biểu mức thu tiền phí, lệ phí trong nghành nghề hàng không phát hành kèm theo Thông tư số 193/năm trong năm này/TT-BTC ngày thứ 8 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp và quản trị và vận hành và sử dụng phí, lệ phí trong nghành nghề hàng không.

Bằng 100% mức thu tiền phí tương ứng quy định tại mục VI và VIII phần A Biểu mức thu tiền phí, lệ phí trong nghành nghề hàng không phát hành kèm theo Thông tư số 193/năm trong năm này/TT-BTC.

17

a) Phí Đk thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ

b) Phí phục vụ thông tin về thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển

Bằng 80% mức thu tiền phí quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 202/năm trong năm này/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí trong nghành nghề Đk thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ và 80% mức thu tiền phí quy định tại điểm c, đ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT- BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 202/năm trong năm này/TT-BT.

Bằng 80% mức thu tiền phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 202/năm trong năm này/TT-BTC.

18

Phí thẩm định Đk marketing thương mại trong hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm định kỹ thuật bảo vệ an toàn và uy tín lao động; huấn luyện bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động

Bằng 70% mức thu tiền phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update Biểu mức thu tiền phí thẩm định Đk marketing thương mại trong hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm định kỹ thuật bảo vệ an toàn và uy tín lao động, huấn luyện bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động phát hành kèm theo Thông tư số 245/năm trong năm này/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định Đk marketing thương mại trong hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm định kỹ thuật bảo vệ an toàn và uy tín lao động; huấn luyện bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động.

19

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí đưa người lao động đi thao tác có thời hạn ở quốc tế và phí xác minh sách vở, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức triển khai, thành viên trong nước

Bằng 50% mức thu tiền phí, lệ phí quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/năm trong năm này/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí xác minh sách vở tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí đưa người lao động đi thao tác có thời hạn ở quốc tế.

20

a) Lệ phí cấp văn bằng bảo lãnh, cấp ghi nhận Đk hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, lệ phí nộp đơn Đk bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ, lệ phí cấp giấy hành nghề đại diện thay mặt thay mặt sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện thay mặt thay mặt sở hữu công nghiệp

b) Phí bảo lãnh giống cây trồng (duy trì hiệu lực hiện hành Bằng bảo lãnh giống cây trồng):

– Trường hợp duy trì hiệu lực hiện hành Bằng bảo lãnh giống cây trồng từ thời điểm năm thứ 1 đến năm thứ 9.

– Trường hợp duy trì hiệu lực hiện hành Bằng bảo lãnh giống cây trồng từ thời điểm năm thứ 10 đến hết thời hạn hiệu lực hiện hành của Bằng bảo lãnh

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu phí, lệ phí trong nghành nghề trồng trọt và giống cây lâm nghiệp phát hành kèm theo Thông tư số 207/năm trong năm này/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí, lệ phí trong nghành nghề trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

từ khóa quan tâm: Tại sao dưa chuột lại đắng?

Bằng 80% mức thu tiền phí quy định tại điểm 3 Mục III Biểu phí, lệ phí trong nghành nghề trồng trọt và giống cây lâm nghiệp phát hành kèm theo Thông tư số 207/năm trong năm này/TT-BTC. Mục III Biểu phí, lệ phí trong nghành nghề trồng trọt và giống cây lâm nghiệp phát hành kèm theo Thông tư số 207/năm trong năm này/TT-BTC.

21

Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB

Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Phần I Biểu mức thu tiền phí, lệ phí phát hành kèm theo Thông tư số 219/năm trong năm này/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí, lệ phí trong nghành nghề xuất cảnh, nhập cư, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

22

Lệ phí cấp giấy phép quản trị và vận hành pháo, lệ phí cấp giấy phép quản trị và vận hành vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ

Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Phần III và Phần IV Điều 1 Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19 tháng bốn năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 218/năm trong năm này/TT- BTC ngày 10 tháng 11 năm năm trong năm này quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định Đk thuộc nghành bảo mật thông tin an ninh; phí sát hạch cấp giấy trách nhiệm bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản trị và vận hành pháo; lệ phí cấp giấy phép quản trị và vận hành vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ.

23

Phí xử lý và xử lý yêu cầu độc lập của người dân có quyền lợi, trách nhiệm và trách nhiệm tương quan và phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong xử lý và xử lý vụ việc đối đầu đối đầu

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 58/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí xử lý vụ việc đối đầu đối đầu.

24

Phí kiểm định phương tiện đi lại phòng cháy, chữa cháy

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại Mục I, Mục II, điểm 2 Mục VI, Mục VII, Mục VIII, Mục IX Phần A và Phần B Biểu phí kiểm định phương tiện đi lại phòng cháy, chữa cháy phát hành kèm theo Thông tư số 227/năm trong năm này/TT- BTC ngày 11 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí kiểm định phương tiện đi lại phòng cháy, chữa cháy và 50% mức thu tiền phí quy định tại Mục III, Mục IV, Mục V, điểm 1 Mục VI Phần A Điều 1 Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 227/năm trong năm này/TT-BTC.

25

Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy

Bằng 50% mức thu tiền phí quy định tại Điều 5 Thông tư số 258/năm trong năm này/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy.

26

Lệ phí cấp Căn cước công dân

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp và quản trị và vận hành lệ phí cấp Căn cước công dân.

27

Phí trong nghành nghề y tế

Bằng 70% mức thu tiền phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 278/năm trong năm này/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm năm trong năm này quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí trong nghành nghề y tế và 70% mức thu tiền phí quy định tại Phần II; Phần III; những Mục 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 Phần IV; Phần V Biểu mức thu tiền phí trong nghành nghề y tế phát hành kèm theo Thông tư số 278/năm trong năm này/TT-BTC

28

Phí sử dụng lối đi bộ thu riêng với xe xe hơi marketing thương mại vận tải lối đi bộ của doanh nghiệp marketing thương mại vận tải lối đi bộ, hợp tác xã marketing thương mại vận tải lối đi bộ, hộ marketing thương mại vận tải lối đi bộ

a) Xe xe hơi marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách (xe xe hơi chở người, nhiều chủng loại xe buýt vận tải lối đi bộ hành khách công cộng)

b) Xe tải, xe xe hơi chuyên dùng, xe đầu kéo

Bằng 70% mức thu tiền phí quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu tiền phí sử dụng lối đi bộ phát hành kèm theo Thông tư số 293/năm trong năm này/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chính sách thu, nộp, miễn, quản trị và vận hành và sử dụng phí sử dụng lối đi bộ.

Bằng 90% mức thu tiền phí quy định tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu tiền phí sử dụng lối đi bộ phát hành kèm theo Thông tư số 293/năm trong năm này/TT-BTC.

29

Phí trong công tác thao tác bảo vệ an toàn và uy tín vệ sinh thực phẩm

Bằng 90% mức thu tiền phí quy định tại Biểu phí trong công tác thao tác bảo vệ an toàn và uy tín vệ sinh thực phẩm phát hành kèm theo Thông tư 75/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 279/năm trong năm này/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm năm trong năm này quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và vận hành và sử dụng phí trong công tác thao tác bảo vệ an toàn và uy tín vệ sinh thực phẩm.

a) Đối với phí sử dụng lối đi bộ thu riêng với xe xe hơi marketing thương mại vận tải lối đi bộ của doanh nghiệp marketing thương mại vận tải lối đi bộ, hợp tác xã marketing thương mại vận tải lối đi bộ, hộ marketing thương mại vận tải lối đi bộ quy định tại Số thứ tự 28 trong Biểu trên:

– Trường hợp xe xe hơi chuyển từ không marketing thương mại vận tải lối đi bộ sang marketing thương mại vận tải lối đi bộ trong thời hạn có hiệu lực hiện hành của Thông tư này thì thời gian vận dụng mức phí theo quy định tại Thông tư này tính từ thời điểm ngày xe xe hơi được ghi nhận trong Chương trình quản trị và vận hành kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam là xe xe hơi marketing thương mại vận tải lối đi bộ.

– Trường hợp xe xe hơi đã được nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 293/năm trong năm này/TT-BTC cho khoảng chừng thời hạn có hiệu lực hiện hành của Thông tư này, chủ xe sẽ tiến hành bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 293/năm trong năm này/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của chu kỳ luân hồi tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm phụ trách tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ luân hồi tiếp theo.

b) Các Thông tư được quy định dẫn chiếu trong Biểu nêu trên gọi chung là những Thông tư gốc.

2. Kể từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 2021 trở đi, mức thu những khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực thi theo quy định tại những Thông tư gốc.

3. Ngoài mức thu những khoản phí, lệ phí quy định trong Biểu trên, những nội dung về: phạm vi kiểm soát và điều chỉnh, đối tượng người dùng vận dụng; tổ chức triển khai thu tiền phí, lệ phí; những trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu những khoản phí, lệ phí; quản trị và vận hành, sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai minh bạch chính sách thu tiền phí, lệ phí và những nội dung khác tương quan không quy định tại Thông tư này thực thi theo quy định tại những Thông tư gốc; Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.

2. Trường hợp những văn bản quy phạm pháp lý quy định dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế thì thực thi theo văn bản mới được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế.

3. Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và phân tích, hướng dẫn tương hỗ update./.

Nơi nhận:– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng quản trị nước;– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;– Toà án nhân dân tối cao;– Kiểm toán nhà nước;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Công báo;– Cổng thông tin điện tử nhà nước;– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);– Các cty thuộc Bộ Tài chính;– Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;– Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai


Bạn đang mò mẩn postt Thông tư 112/2020/TT-BTC 2022

Với việc Bạn xem nội dung bài viết Thông tư 112/2020/TT-BTC Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Thông tư 112/2020/TT-BTC Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Thông tư 112/2020/TT-BTC Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or Join Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Thông #tư #1122020TTBTC