0765562555

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Chi tiết 2022 được update : 2021-09-10 03:32:23

3446

Xin chàoTừ ngày 20/10/2020, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT do Bộ GDvàamp;ĐT phát hành ngày 04/09 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư quy định về nhìn nhận học viên tiểu học và có thật nhiều điểm mới so với Thông tư 22.

Trong số đó, quy định đề kiểm tra định kỳ của học viên tiểu học được thiết kế phù phù thích hợp với yêu cầu cần đạt và những biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của môn học, gồm những vướng mắc, bài tập theo những mức:

Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và vận dụng trực tiếp để xử lý và xử lý một số trong những trường hợp, yếu tố quen thuộc trong học tập; Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số trong những nội dung đã học để xử lý và xử lý yếu tố có nội dung tương tự; Mức 3: Vận dụng những nội dung đã học để xử lý và xử lý một số trong những yếu tố mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 27/2020/TT-BGDĐT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 04 tháng 9 năm 2020 THÔNG TƯ 27/2020/TT-BGDĐT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 88/năm trước đó/QH12 ngày 28 tháng 11 năm năm trước đó của Quốc hội về thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/NQ14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội kiểm soát và điều chỉnh lộ trình thực thi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/năm trước đó/QH13 ngày 28 tháng 11 năm năm trước đó của Quốc hội về thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành Quy định nhìn nhận học viên tiểu học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định nhìn nhận học viên tiểu học.

Điều 2. Quy định nhìn nhận học viên tiểu học được thực thi theo lộ trình như sau:

1. Từ năm học 2020-2021 riêng với lớp 1.

2. Từ năm học 2021-2022 riêng với lớp 2.

3. Từ năm học 2022-2023 riêng với lớp 3.

4. Từ năm học 2023-2024 riêng với lớp 4.

5. Từ năm học 2024-2025 riêng với lớp 5.

Điều 3. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 20 tháng 10 năm 2020 và thay thế Thông tư số 30/năm trước đó/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc phát hành Quy định nhìn nhận học viên tiểu học và Thông tư số 22/năm trong năm này/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của quy định nhìn nhận học viên tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 30/năm trước đó/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Quy định nhìn nhận học viên tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 30/năm trước đó/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và những quy định tại Thông tư số 22/năm trong năm này/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của quy định nhìn nhận học viên tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 30/năm trước đó/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo nên vận dụng cho tới lúc những quy định tại Điều 2 của Thông tư này được thực thi.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học, Thủ trưởng những cty có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phụ trách thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo Trung ương;– Hội đồng vương quốc giáo dục;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Như Điều 4 (để thực thi);– Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo;– Kiểm toán Nhà nước;– Cổng TTĐT nhà nước;– Cổng TTĐT BGDĐT;– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-

QUY ĐỊNHĐánh giá học viên tiểu học

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Văn bản này quy định về nhìn nhận học viên tiểu học gồm có: tổ chức triển khai nhìn nhận; sử dụng kết quả nhìn nhận; tổ chức triển khai thực thi.

2. Văn bản này vận dụng riêng với trường tiểu học; trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực thi chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tổ chức triển khai, thành viên tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục tiểu học.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đánh giá học viên tiểu học là quy trình tích lũy, xử lý thông tin trải qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quy trình học tập, rèn luyện của học viên; tư vấn, hướng dẫn, động viên học viên; diễn giải thông tin định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và tăng trưởng một số trong những phẩm chất, khả năng của học viên tiểu học.

2. Đánh giá thường xuyên là hoạt động và sinh hoạt giải trí nhìn nhận trình làng trong tiến trình thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học theo yêu cầu cần đạt và biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục và một số trong những biểu lộ phẩm chất, khả năng của học viên. Đánh giá thường xuyên phục vụ thông tin phản hồi cho giáo viên và học viên, để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh quy trình dạy học, tương hỗ, thúc đẩy sự tiến bộ của học viên theo tiềm năng giáo dục tiểu học.

3. Đánh giá định kỳ là nhìn nhận kết quả giáo dục học viên sau một quy trình học tập, rèn luyện, nhằm mục đích xác lập mức độ hoàn thành xong trách nhiệm học tập, rèn luyện của học viên theo yêu cầu cần đạt và biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên.

4. Tổng hợp nhìn nhận kết quả giáo dục là việc tổng hợp và ghi kết quả nhìn nhận giáo dục của học viên vào Bảng tổng hợp kết quả nhìn nhận giáo dục của lớp và Học bạ vào những thời gian theo quy định.

Điều 3. Mục đích nhìn nhận

Mục đích nhìn nhận là phục vụ thông tin đúng chuẩn, kịp thời, xác lập được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ phục vụ yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tiến bộ của học viên để hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập, kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, rõ ràng như sau:

1. Giúp giáo viên kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi hình thức tổ chức triển khai, phương pháp giáo dục trong quy trình dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những nỗ lực, tiến bộ của học viên nhằm mục đích động viên, khuyến khích và phát hiện những trở ngại vất vả chưa thể tự vượt qua của học viên để hướng dẫn, giúp sức nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập, rèn luyện của học viên; góp thêm phần thực thi tiềm năng giáo dục tiểu học.

2. Giúp học viên trọn vẹn có thể tự nhận xét, tham gia nhận xét; tự học, tự kiểm soát và điều chỉnh cách học; tiếp xúc, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

3. Giúp cha mẹ học viên hoặc người giám hộ (sau này gọi chung là cha mẹ học viên) tham gia nhìn nhận quy trình và kết quả học tập, rèn luyện, quy trình hình thành và tăng trưởng phẩm chất, khả năng của học viên; tích cực hợp tác với nhà trường trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục học viên.

4. Giúp cán bộ quản trị và vận hành giáo dục những cấp kịp thời chỉ huy những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục, thay đổi phương pháp dạy học, phương pháp nhìn nhận nhằm mục đích đạt kết quả cao giáo dục.

5. Giúp những tổ chức triển khai xã hội nắm thông tin đúng chuẩn, khách quan, phát huy nguồn lực xã hội tham gia góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục.

Điều 4. Yêu cầu nhìn nhận

1. Đánh giá học viên trải qua nhìn nhận mức độ phục vụ yêu cầu cần đạt và biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục và những biểu lộ phẩm chất, khả năng của học viên theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

2. Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, nhìn nhận định kỳ bằng điểm số kết phù thích hợp với nhận xét; phối hợp nhìn nhận của giáo viên, học viên, cha mẹ học viên, trong số đó nhìn nhận của giáo viên là quan trọng nhất.

3. Đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học viên; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện của học viên; giúp học viên phát huy nhiều nhất kĩ năng, khả năng; đảm bảo kịp thời, công minh, khách quan; không so sánh học viên này với học viên khác, không tạo áp lực đè nén cho học viên, giáo viên và cha mẹ học viên.

Chương II.

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ

Điều 5. Nội dung và phương pháp nhìn nhận

1. Nội dung nhìn nhận

a) Đánh giá quy trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học viên phục vụ yêu cầu cần đạt và biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

b) Đánh giá sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, khả năng của học viên trải qua những phẩm chất hầu hết và những khả năng cốt lõi như sau:

– Những phẩm chất hầu hết: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

– Những khả năng cốt lõi:

+) Những khả năng chung: tự chủ và tự học, tiếp xúc và hợp tác, xử lý và xử lý yếu tố và sáng tạo;

+) Những khả năng đặc trưng: ngôn từ, tính toán, khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển, tin học, thẩm mĩ, thể chất.

2. Phương pháp nhìn nhận

Một số phương pháp nhìn nhận thường được sử dụng trong quy trình nhìn nhận học viên gồm:

a) Phương pháp quan sát: Giáo viên theo dõi, lắng nghe học viên trong quy trình giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, nhật ký ghi chép lại những biểu lộ của học viên để sử dụng làm minh chứng nhìn nhận quy trình học tập, rèn luyện của học viên.

b) Phương pháp nhìn nhận qua hồ sơ học tập, những thành phầm, hoạt động và sinh hoạt giải trí của học viên: Giáo viên đưa ra những nhận xét, xét về những thành phầm, kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của học viên, từ đó nhìn nhận học viên theo từng nội dung nhìn nhận có tương quan.

c) Phương pháp vấn đáp: Giáo viên trao đổi với học viên trải qua việc hỏi-đáp để tích lũy thông tin nhằm mục đích đưa ra những nhận xét, giải pháp giúp sức kịp thời.

d) Phương pháp kiểm tra viết: Giáo viên sử dụng những bài kiểm tra gồm những vướng mắc, bài tập được thiết kế theo mức độ, yêu cầu cần đạt của chương trình, dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc phối hợp trắc nghiệm và tự luận để xem nhận mức đạt được về những nội dung giáo dục cần nhìn nhận.

Điều 6. Đánh giá thường xuyên

1. Đánh giá thường xuyên về nội dung học tập những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục

a) Giáo viên sử dụng linh hoạt, thích hợp những phương pháp nhìn nhận, nhưng hầu hết trải qua lời nói chỉ ra cho học viên biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa thay thế; viết nhận xét vào vở hoặc thành phầm học tập của học viên khi thiết yếu, có giải pháp rõ ràng giúp sức kịp thời.

b) Học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét thành phầm học tập của ban, nhóm ban trong quy trình thực thi những trách nhiệm học tập để học và làm tốt hơn.

c) Cha mẹ học viên trao đổi với giáo viên về những nhận xét, nhìn nhận học viên bằng những hình thức thích hợp và phối phù thích hợp với giáo viên động viên, giúp sức học viên học tập, rèn luyện.

2. Đánh giá thường xuyên về sự việc hình thành và tăng trưởng phẩm chất, khả năng

a) Giáo viên sử dụng linh hoạt, thích hợp những phương pháp nhìn nhận; vị trí căn cứ vào những biểu lộ về nhận thức, hành vi, thái độ của học viên; so sánh với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét và có giải pháp giúp sức kịp thời.

b) Học sinh được tự nhận xét và được tham gia nhận xét ban, nhóm ban về những biểu lộ của từng phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi để hoàn thiện bản thân.

c) Cha mẹ học viên trao đổi, phối phù thích hợp với giáo viên động viên, giúp sức học viên rèn luyện và tăng trưởng từng phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi.

Điều 7. Đánh giá định kỳ

1. Đánh giá định kỳ về nội dung học tập những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục

a) Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và thời gian ở thời gian cuối năm học, giáo viên dạy môn học vị trí căn cứ vào quy trình nhìn nhận thường xuyên và yêu cầu cần đạt, biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục để xem nhận học viên riêng với từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo những mức sau:

– Hoàn thành tốt: thực thi tốt những yêu cầu học tập và thường xuyên có biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục;

– Hoàn thành: thực thi được những yêu cầu học tập và có biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục;

– Chưa hoàn thành xong: chưa thực thi được một số trong những yêu cầu học tập hoặc chưa tồn tại biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục.

b) Vào cuối học kỳ I và thời gian ở thời gian cuối năm học, riêng với những môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Tin học và Công nghệ có bài kiểm tra định kỳ;

Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II.

c) Đề kiểm tra định kỳ phù phù thích hợp với yêu cầu cần đạt và những biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của môn học, gồm những vướng mắc, bài tập được thiết kế theo những mức như sau:

– Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và vận dụng trực tiếp để xử lý và xử lý một số trong những trường hợp, yếu tố quen thuộc trong học tập;

– Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số trong những nội dung đã học để xử lý và xử lý yếu tố có nội dung tương tự;

– Mức 3: Vận dụng những nội dung đã học để xử lý và xử lý một số trong những yếu tố mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

d) Bài kiếm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học viên. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không vốn để làm so sánh học viên này với học viên khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I và thời gian ở thời gian cuối năm học không bình thường so với nhìn nhận thường xuyên, giáo viên đề xuất kiến nghị với nhà trường trọn vẹn có thể cho học viên làm bài kiểm tra khác để xem nhận đúng kết quả học tập của học viên.

2. Đánh giá định kỳ về sự việc hình thành và tăng trưởng phẩm chất, khả năng

Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và thời gian ở thời gian cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm phối phù thích hợp với những giáo viên dạy cùng lớp, trải qua những nhận xét, những biểu lộ trong quy trình nhìn nhận thường xuyên về sự việc hình thành và tăng trưởng từng phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi của mỗi học viên, nhìn nhận theo những mức sau:

a) Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu lộ rõ và thường xuyên.

b) Đạt: Đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu lộ nhưng chưa thường xuyên.

c) Cần nỗ lực: Chưa phục vụ được khá đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu lộ chưa rõ.

Điều 8. Đánh giá học viên ở trường, lớp dành riêng cho những người dân khuyết tật

1. Học sinh khuyết tật học theo phương thức giáo dục hoà nhập tùy từng như hình thức khuyết tật và mức độ khuyết tật, được nhìn nhận như riêng với học viên không khuyết tật, có kiểm soát và điều chỉnh yêu cầu cho phù phù thích hợp với dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục thành viên.

2. Học sinh khuyết tật học theo phương thức giáo dục chuyên biệt được nhìn nhận theo quy định dành riêng cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục thành viên.

3. Đối với học viên học ở những lớp dành riêng cho những người dân khuyết tật: giáo viên nhìn nhận học viên vị trí căn cứ vào nhận xét, nhìn nhận thường xuyên qua những buổi học tại lớp dành riêng cho những người dân khuyết tật và kết quả nhìn nhận định kỳ môn Toán, môn Tiếng Việt được thực thi theo quy định tại Điều 7 của Quy định này.

Điều 9. Tổng hợp nhìn nhận kết quả giáo dục

1. Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và thời gian ở thời gian cuối năm học:

a) Giáo viên dạy môn học vị trí căn cứ vào quy trình nhìn nhận thường xuyên và những mức đạt được từ nhìn nhận định kỳ về môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục để tổng hợp và ghi kết quả nhìn nhận giáo dục của từng học viên vào Bảng tổng hợp kết quả nhìn nhận giáo dục của lớp.

b) Giáo viên chủ nhiệm vị trí căn cứ vào kết quả nhìn nhận thường xuyên và những mức đạt được từ nhìn nhận định kỳ về từng phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi của mỗi học viên để tổng hợp và ghi kết quả nhìn nhận giáo dục của học viên vào Bảng tổng hợp kết quả nhìn nhận giáo dục của lớp.

2. Cuối năm học, vị trí căn cứ vào quy trình tổng hợp kết quả xét về học tập từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục và từng phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực thi:

a) Đánh giá kết quả giáo dục học viên theo bốn mức:

– Hoàn thành xuất sắc: Những học viên có kết quả nhìn nhận những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục đạt tới Hoàn thành tốt; những phẩm chất, khả năng đạt tới Tốt; bài kiểm tra định kỳ thời gian ở thời gian cuối năm học của những môn học đạt 9 điểm trở lên;

– Hoàn thành tốt: Những học viên chưa đạt tới Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả nhìn nhận những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục đạt tới Hoàn thành tốt; những phẩm chất, khả năng đạt tới Tốt; bài kiểm tra định kỳ thời gian ở thời gian cuối năm học những môn học đạt 7 điểm trở lên;

– Hoàn thành: Những học viên chưa đạt tới Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả nhìn nhận những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục đạt tới Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; những phẩm chất, khả năng đạt tới Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ thời gian ở thời gian cuối năm học những môn học đạt 5 điểm trở lên;

– Chưa hoàn thành xong: Những học viên không thuộc những đối tượng người dùng trên.

b) Ghi nhận xét, kết quả tổng hợp nhìn nhận giáo dục và những thành tích của học viên được khen thưởng trong năm học vào Học bạ.

Điều 10. Hồ sơ nhìn nhận

1. Hồ sơ nhìn nhận là minh chứng cho quy trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học viên; là thông tin để tăng cường sự phối hợp giáo dục học viên giữa giáo viên, nhà trường với cha mẹ học viên.

2. Hồ sơ nhìn nhận từng năm học của mỗi học viên gồm Học bạ (theo Phụ lục 1 được đính kèm) và Bảng tổng hợp kết quả nhìn nhận giáo dục của lớp (theo Phụ lục 2 được đính kèm).

a) Bảng tổng hợp kết quả nhìn nhận giáo dục của những lớp được tàng trữ tận nhà trường theo quy định.

b) Học bạ được nhà trường tàng trữ trong suốt thời hạn học viên học tại trường, được giao cho học viên khi hoàn thành xong chương trình tiểu học hoặc chuyển trường.

Chương III.

SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Điều 11. Xét hoàn thành xong chương trình lớp học, hoàn thành xong chương trình tiểu học

1. Xét hoàn thành xong chương trình lớp học:

a) Học sinh được xác nhận hoàn thành xong chương trình lớp học là những học viên được nhìn nhận kết quả giáo dục ở một trong ba mức: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành.

b) Đối với học viên không được xác nhận hoàn thành xong chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp sức; nhìn nhận tương hỗ update để xét hoàn thành xong chương trình lớp học.

c) Đối với học viên đã được hướng dẫn, giúp sức mà vẫn chưa đủ Đk hoàn thành xong chương trình lớp học, tùy từng mức độ chưa hoàn thành xong ở những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, mức độ hình thành và tăng trưởng một số trong những phẩm chất, khả năng, giáo viên lập list văn bản báo cáo giải trình hiệu trưởng để tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận và xem xét, quyết định hành động việc được lên lớp hoặc không được lên lớp.

2. Xét hoàn thành xong chương trình tiểu học:

Học sinh hoàn thành xong chương trình lớp 5 được xác nhận và ghi vào Học bạ: Hoàn thành chương trình tiểu học.

Điều 12. Nghiệm thu, chuyển giao kết quả giáo dục học viên

1. Nghiệm thu, chuyển giao kết quả giáo dục học viên nhằm mục đích đảm bảo tính khách quan và trách nhiệm của giáo viên về kết quả nhìn nhận học viên; giúp giáo viên nhận học viên vào năm học tiếp theo có đủ thông tin thiết yếu để sở hữu kế hoạch, giải pháp giáo dục hiệu suất cao.

2. Hiệu trưởng chỉ huy nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao kết quả giáo dục học viên:

a) Đối với học viên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: giáo viên chủ nhiệm trao đổi với giáo viên sẽ nhận học viên vào năm học tiếp theo về những nét nổi trội hoặc hạn chế của học viên, chuyển giao hồ sơ nhìn nhận học viên theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Quy định này.

b) Đối với học viên lớp 5: tổ chức triển khai coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của giáo viên trường trung học cơ sở trên cùng địa phận; giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhìn nhận học viên, chuyển giao cho nhà trường.

c) Các tổ trình độ ra đề kiểm tra định kỳ cho những khối lớp.

3. Trưởng Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo chỉ huy những nhà trường trên cùng địa phận tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao kết quả giáo dục học viên hoàn thành xong chương trình tiểu học lên lớp 6 phù phù thích hợp với Đk của những nhà trường và địa phương.

Điều 13. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học viên:

a) Khen thưởng thời gian ở thời gian cuối năm học:

– Khen thưởng thương hiệu Học sinh Xuất sac cho những học viên được nhìn nhận kết quả giáo dục đạt tới Hoàn thành xuất sắc;

– Khen thưởng thương hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành xong tốt trong học tập và rèn luyện cho những học viên được nhìn nhận kết quả giáo dục đạt tới Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về tối thiểu một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt tối thiểu một phẩm chất, khả năng; được tập thể lớp công nhận.

b) Khen thưởng đột xuất: học viên có thành tích đột xuất trong năm học.

2. Học sinh có thành tích đặc biệt quan trọng được nhà trường xem xét, đề xuất kiến nghị cấp trên khen thưởng.

3. Cán bộ quản trị và vận hành và giáo viên trọn vẹn có thể gửi thư khen cho những học viên có thành tích, nỗ lực trong quy trình học tập, rèn luyện phẩm chất, khả năng hoặc có những việc làm tốt.

Chương IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

1. Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phụ trách:

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận học viên tiểu học trên địa phận.

b) Hướng dẫn sử dụng hồ sơ nhìn nhận, Học bạ của học viên trong trường hợp triển khai hồ sơ nhìn nhận, Học bạ điện tử.

c) Định kỳ mỗi năm một lần, tại thời gian kết thúc năm học, văn bản báo cáo giải trình kết quả tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận học viên tiểu học về Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo chỉ huy hiệu trưởng tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao kết quả giáo dục học viên tiểu học trên địa phận; văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi về Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

3. Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phụ trách theo dõi, kiểm tra, xử lý và xử lý trở ngại vất vả, vướng mắc trong quy trình thực thi Quy định này tại địa phương.

Điều 15. Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. Chịu trách nhiệm chỉ huy tổ chức triển khai, tuyên truyền thực thi nhìn nhận học viên theo quy định tại Thông tư này; đảm bảo chất lượng nhìn nhận; văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi về Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Tôn trọng quyền tự chủ của giáo viên trong việc thực thi quy định nhìn nhận học viên.

3. Chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kỳ; xây dựng và thực thi kế hoạch tu dưỡng, giúp sức học viên; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao kết quả giáo dục học viên; xác nhận kết quả nhìn nhận học viên thời gian ở thời gian cuối năm học; xét lên lớp; quản trị và vận hành hồ sơ nhìn nhận học viên.

4. Giải trình, xử lý và xử lý vướng mắc, kiến nghị về nhìn nhận học viên trong phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng.

Điều 16. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm nhìn nhận, tổng hợp kết quả giáo dục học viên trong lớp; hoàn thành xong hồ sơ nhìn nhận học viên theo quy định; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao kết quả giáo dục học viên cho lớp học sau.

b) Thông báo riêng cho cha mẹ học viên về kết quả nhìn nhận quy trình học tập, rèn luyện và nhìn nhận kết quả giáo dục của mỗi học viên.

c) Hướng dẫn học viên tự nhận xét và tham gia nhận xét ban, nhóm ban. Tuyên truyền cho cha mẹ học viên về nội dung và phương pháp nhìn nhận theo Quy định này; phối hợp và hướng dẫn cha mẹ học viên tham gia vào quy trình nhìn nhận.

2. Giáo viên giảng dạy môn học:

a) Chịu trách nhiệm nhìn nhận quy trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học viên riêng với môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo quy định.

b) Phối phù thích hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng lớp, cha mẹ học viên thực thi việc nhìn nhận học viên; hoàn thành xong hồ sơ nhìn nhận học viên; nghiệm thu sát hoạch kết quả giáo dục học viên.

c) Huớng dẫn học viên tự nhận xét và tham gia nhận xét ban, nhóm ban.

3. Giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học viên, ghi chép những lưu ý với học viên có nội dung chưa hoàn thành xong hoặc có tiến bộ trong học tập và rèn luyện.

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của học viên

1. Được đưa ra ý kiến và nhận sự hướng dẫn, lý giải của giáo viên, hiệu trưởng về kết quả nhìn nhận.

2. Tích cực tự nhận xét và tham gia nhận xét ban, nhóm ban theo phía dẫn của giáo viên.

3. Thực hiện tốt những trách nhiệm quy định trong Điều lệ trường tiểu học; chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, tích cực trong học tập và rèn luyện.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Từ ngày 20/10/2020, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT do Bộ GDvàamp;ĐT phát hành ngày 04/09 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư quy định về nhìn nhận học viên tiểu học và có thật nhiều điểm mới so với Thông tư 22.

Trong số đó, quy định đề kiểm tra định kỳ của học viên tiểu học được thiết kế phù phù thích hợp với yêu cầu cần đạt và những biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của môn học, gồm những vướng mắc, bài tập theo những mức:

Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và vận dụng trực tiếp để xử lý và xử lý một số trong những trường hợp, yếu tố quen thuộc trong học tập; Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số trong những nội dung đã học để xử lý và xử lý yếu tố có nội dung tương tự; Mức 3: Vận dụng những nội dung đã học để xử lý và xử lý một số trong những yếu tố mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 27/2020/TT-BGDĐT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 04 tháng 9 năm 2020 THÔNG TƯ 27/2020/TT-BGDĐT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 88/năm trước đó/QH12 ngày 28 tháng 11 năm năm trước đó của Quốc hội về thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/NQ14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội kiểm soát và điều chỉnh lộ trình thực thi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/năm trước đó/QH13 ngày 28 tháng 11 năm năm trước đó của Quốc hội về thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành Quy định nhìn nhận học viên tiểu học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định nhìn nhận học viên tiểu học.

Điều 2. Quy định nhìn nhận học viên tiểu học được thực thi theo lộ trình như sau:

1. Từ năm học 2020-2021 riêng với lớp 1.

2. Từ năm học 2021-2022 riêng với lớp 2.

3. Từ năm học 2022-2023 riêng với lớp 3.

4. Từ năm học 2023-2024 riêng với lớp 4.

5. Từ năm học 2024-2025 riêng với lớp 5.

Điều 3. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 20 tháng 10 năm 2020 và thay thế Thông tư số 30/năm trước đó/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc phát hành Quy định nhìn nhận học viên tiểu học và Thông tư số 22/năm trong năm này/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của quy định nhìn nhận học viên tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 30/năm trước đó/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Quy định nhìn nhận học viên tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 30/năm trước đó/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và những quy định tại Thông tư số 22/năm trong năm này/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm năm trong năm này của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của quy định nhìn nhận học viên tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 30/năm trước đó/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo nên vận dụng cho tới lúc những quy định tại Điều 2 của Thông tư này được thực thi.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học, Thủ trưởng những cty có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phụ trách thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo Trung ương;– Hội đồng vương quốc giáo dục;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Như Điều 4 (để thực thi);– Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo;– Kiểm toán Nhà nước;– Cổng TTĐT nhà nước;– Cổng TTĐT BGDĐT;– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-

QUY ĐỊNHĐánh giá học viên tiểu học

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Văn bản này quy định về nhìn nhận học viên tiểu học gồm có: tổ chức triển khai nhìn nhận; sử dụng kết quả nhìn nhận; tổ chức triển khai thực thi.

2. Văn bản này vận dụng riêng với trường tiểu học; trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực thi chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tổ chức triển khai, thành viên tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục tiểu học.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Đánh giá học viên tiểu học là quy trình tích lũy, xử lý thông tin trải qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quy trình học tập, rèn luyện của học viên; tư vấn, hướng dẫn, động viên học viên; diễn giải thông tin định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và tăng trưởng một số trong những phẩm chất, khả năng của học viên tiểu học.

2. Đánh giá thường xuyên là hoạt động và sinh hoạt giải trí nhìn nhận trình làng trong tiến trình thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học theo yêu cầu cần đạt và biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục và một số trong những biểu lộ phẩm chất, khả năng của học viên. Đánh giá thường xuyên phục vụ thông tin phản hồi cho giáo viên và học viên, để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh quy trình dạy học, tương hỗ, thúc đẩy sự tiến bộ của học viên theo tiềm năng giáo dục tiểu học.

3. Đánh giá định kỳ là nhìn nhận kết quả giáo dục học viên sau một quy trình học tập, rèn luyện, nhằm mục đích xác lập mức độ hoàn thành xong trách nhiệm học tập, rèn luyện của học viên theo yêu cầu cần đạt và biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên.

4. Tổng hợp nhìn nhận kết quả giáo dục là việc tổng hợp và ghi kết quả nhìn nhận giáo dục của học viên vào Bảng tổng hợp kết quả nhìn nhận giáo dục của lớp và Học bạ vào những thời gian theo quy định.

Điều 3. Mục đích nhìn nhận

Mục đích nhìn nhận là phục vụ thông tin đúng chuẩn, kịp thời, xác lập được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ phục vụ yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tiến bộ của học viên để hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập, kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, rõ ràng như sau:

1. Giúp giáo viên kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi hình thức tổ chức triển khai, phương pháp giáo dục trong quy trình dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những nỗ lực, tiến bộ của học viên nhằm mục đích động viên, khuyến khích và phát hiện những trở ngại vất vả chưa thể tự vượt qua của học viên để hướng dẫn, giúp sức nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập, rèn luyện của học viên; góp thêm phần thực thi tiềm năng giáo dục tiểu học.

2. Giúp học viên trọn vẹn có thể tự nhận xét, tham gia nhận xét; tự học, tự kiểm soát và điều chỉnh cách học; tiếp xúc, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

3. Giúp cha mẹ học viên hoặc người giám hộ (sau này gọi chung là cha mẹ học viên) tham gia nhìn nhận quy trình và kết quả học tập, rèn luyện, quy trình hình thành và tăng trưởng phẩm chất, khả năng của học viên; tích cực hợp tác với nhà trường trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục học viên.

4. Giúp cán bộ quản trị và vận hành giáo dục những cấp kịp thời chỉ huy những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục, thay đổi phương pháp dạy học, phương pháp nhìn nhận nhằm mục đích đạt kết quả cao giáo dục.

5. Giúp những tổ chức triển khai xã hội nắm thông tin đúng chuẩn, khách quan, phát huy nguồn lực xã hội tham gia góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục.

Điều 4. Yêu cầu nhìn nhận

1. Đánh giá học viên trải qua nhìn nhận mức độ phục vụ yêu cầu cần đạt và biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục và những biểu lộ phẩm chất, khả năng của học viên theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

2. Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, nhìn nhận định kỳ bằng điểm số kết phù thích hợp với nhận xét; phối hợp nhìn nhận của giáo viên, học viên, cha mẹ học viên, trong số đó nhìn nhận của giáo viên là quan trọng nhất.

3. Đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học viên; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện của học viên; giúp học viên phát huy nhiều nhất kĩ năng, khả năng; đảm bảo kịp thời, công minh, khách quan; không so sánh học viên này với học viên khác, không tạo áp lực đè nén cho học viên, giáo viên và cha mẹ học viên.

Chương II.

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ

Điều 5. Nội dung và phương pháp nhìn nhận

1. Nội dung nhìn nhận

a) Đánh giá quy trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học viên phục vụ yêu cầu cần đạt và biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

b) Đánh giá sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, khả năng của học viên trải qua những phẩm chất hầu hết và những khả năng cốt lõi như sau:

– Những phẩm chất hầu hết: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

– Những khả năng cốt lõi:

+) Những khả năng chung: tự chủ và tự học, tiếp xúc và hợp tác, xử lý và xử lý yếu tố và sáng tạo;

+) Những khả năng đặc trưng: ngôn từ, tính toán, khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển, tin học, thẩm mĩ, thể chất.

2. Phương pháp nhìn nhận

Một số phương pháp nhìn nhận thường được sử dụng trong quy trình nhìn nhận học viên gồm:

a) Phương pháp quan sát: Giáo viên theo dõi, lắng nghe học viên trong quy trình giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, nhật ký ghi chép lại những biểu lộ của học viên để sử dụng làm minh chứng nhìn nhận quy trình học tập, rèn luyện của học viên.

b) Phương pháp nhìn nhận qua hồ sơ học tập, những thành phầm, hoạt động và sinh hoạt giải trí của học viên: Giáo viên đưa ra những nhận xét, xét về những thành phầm, kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của học viên, từ đó nhìn nhận học viên theo từng nội dung nhìn nhận có tương quan.

c) Phương pháp vấn đáp: Giáo viên trao đổi với học viên trải qua việc hỏi-đáp để tích lũy thông tin nhằm mục đích đưa ra những nhận xét, giải pháp giúp sức kịp thời.

d) Phương pháp kiểm tra viết: Giáo viên sử dụng những bài kiểm tra gồm những vướng mắc, bài tập được thiết kế theo mức độ, yêu cầu cần đạt của chương trình, dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc phối hợp trắc nghiệm và tự luận để xem nhận mức đạt được về những nội dung giáo dục cần nhìn nhận.

Điều 6. Đánh giá thường xuyên

1. Đánh giá thường xuyên về nội dung học tập những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục

a) Giáo viên sử dụng linh hoạt, thích hợp những phương pháp nhìn nhận, nhưng hầu hết trải qua lời nói chỉ ra cho học viên biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa thay thế; viết nhận xét vào vở hoặc thành phầm học tập của học viên khi thiết yếu, có giải pháp rõ ràng giúp sức kịp thời.

b) Học sinh tự nhận xét và tham gia nhận xét thành phầm học tập của ban, nhóm ban trong quy trình thực thi những trách nhiệm học tập để học và làm tốt hơn.

c) Cha mẹ học viên trao đổi với giáo viên về những nhận xét, nhìn nhận học viên bằng những hình thức thích hợp và phối phù thích hợp với giáo viên động viên, giúp sức học viên học tập, rèn luyện.

2. Đánh giá thường xuyên về sự việc hình thành và tăng trưởng phẩm chất, khả năng

a) Giáo viên sử dụng linh hoạt, thích hợp những phương pháp nhìn nhận; vị trí căn cứ vào những biểu lộ về nhận thức, hành vi, thái độ của học viên; so sánh với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét và có giải pháp giúp sức kịp thời.

b) Học sinh được tự nhận xét và được tham gia nhận xét ban, nhóm ban về những biểu lộ của từng phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi để hoàn thiện bản thân.

c) Cha mẹ học viên trao đổi, phối phù thích hợp với giáo viên động viên, giúp sức học viên rèn luyện và tăng trưởng từng phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi.

Điều 7. Đánh giá định kỳ

1. Đánh giá định kỳ về nội dung học tập những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục

a) Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và thời gian ở thời gian cuối năm học, giáo viên dạy môn học vị trí căn cứ vào quy trình nhìn nhận thường xuyên và yêu cầu cần đạt, biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục để xem nhận học viên riêng với từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo những mức sau:

– Hoàn thành tốt: thực thi tốt những yêu cầu học tập và thường xuyên có biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục;

– Hoàn thành: thực thi được những yêu cầu học tập và có biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục;

– Chưa hoàn thành xong: chưa thực thi được một số trong những yêu cầu học tập hoặc chưa tồn tại biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của môn học hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục.

b) Vào cuối học kỳ I và thời gian ở thời gian cuối năm học, riêng với những môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Tin học và Công nghệ có bài kiểm tra định kỳ;

Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II.

c) Đề kiểm tra định kỳ phù phù thích hợp với yêu cầu cần đạt và những biểu lộ rõ ràng về những thành phần khả năng của môn học, gồm những vướng mắc, bài tập được thiết kế theo những mức như sau:

– Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và vận dụng trực tiếp để xử lý và xử lý một số trong những trường hợp, yếu tố quen thuộc trong học tập;

– Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số trong những nội dung đã học để xử lý và xử lý yếu tố có nội dung tương tự;

– Mức 3: Vận dụng những nội dung đã học để xử lý và xử lý một số trong những yếu tố mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

d) Bài kiếm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học viên. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không vốn để làm so sánh học viên này với học viên khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I và thời gian ở thời gian cuối năm học không bình thường so với nhìn nhận thường xuyên, giáo viên đề xuất kiến nghị với nhà trường trọn vẹn có thể cho học viên làm bài kiểm tra khác để xem nhận đúng kết quả học tập của học viên.

2. Đánh giá định kỳ về sự việc hình thành và tăng trưởng phẩm chất, khả năng

Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và thời gian ở thời gian cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm phối phù thích hợp với những giáo viên dạy cùng lớp, trải qua những nhận xét, những biểu lộ trong quy trình nhìn nhận thường xuyên về sự việc hình thành và tăng trưởng từng phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi của mỗi học viên, nhìn nhận theo những mức sau:

a) Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu lộ rõ và thường xuyên.

b) Đạt: Đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu lộ nhưng chưa thường xuyên.

c) Cần nỗ lực: Chưa phục vụ được khá đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu lộ chưa rõ.

Điều 8. Đánh giá học viên ở trường, lớp dành riêng cho những người dân khuyết tật

1. Học sinh khuyết tật học theo phương thức giáo dục hoà nhập tùy từng như hình thức khuyết tật và mức độ khuyết tật, được nhìn nhận như riêng với học viên không khuyết tật, có kiểm soát và điều chỉnh yêu cầu cho phù phù thích hợp với dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục thành viên.

2. Học sinh khuyết tật học theo phương thức giáo dục chuyên biệt được nhìn nhận theo quy định dành riêng cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục thành viên.

3. Đối với học viên học ở những lớp dành riêng cho những người dân khuyết tật: giáo viên nhìn nhận học viên vị trí căn cứ vào nhận xét, nhìn nhận thường xuyên qua những buổi học tại lớp dành riêng cho những người dân khuyết tật và kết quả nhìn nhận định kỳ môn Toán, môn Tiếng Việt được thực thi theo quy định tại Điều 7 của Quy định này.

Điều 9. Tổng hợp nhìn nhận kết quả giáo dục

1. Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và thời gian ở thời gian cuối năm học:

a) Giáo viên dạy môn học vị trí căn cứ vào quy trình nhìn nhận thường xuyên và những mức đạt được từ nhìn nhận định kỳ về môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục để tổng hợp và ghi kết quả nhìn nhận giáo dục của từng học viên vào Bảng tổng hợp kết quả nhìn nhận giáo dục của lớp.

b) Giáo viên chủ nhiệm vị trí căn cứ vào kết quả nhìn nhận thường xuyên và những mức đạt được từ nhìn nhận định kỳ về từng phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi của mỗi học viên để tổng hợp và ghi kết quả nhìn nhận giáo dục của học viên vào Bảng tổng hợp kết quả nhìn nhận giáo dục của lớp.

2. Cuối năm học, vị trí căn cứ vào quy trình tổng hợp kết quả xét về học tập từng môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục và từng phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực thi:

a) Đánh giá kết quả giáo dục học viên theo bốn mức:

– Hoàn thành xuất sắc: Những học viên có kết quả nhìn nhận những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục đạt tới Hoàn thành tốt; những phẩm chất, khả năng đạt tới Tốt; bài kiểm tra định kỳ thời gian ở thời gian cuối năm học của những môn học đạt 9 điểm trở lên;

– Hoàn thành tốt: Những học viên chưa đạt tới Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả nhìn nhận những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục đạt tới Hoàn thành tốt; những phẩm chất, khả năng đạt tới Tốt; bài kiểm tra định kỳ thời gian ở thời gian cuối năm học những môn học đạt 7 điểm trở lên;

– Hoàn thành: Những học viên chưa đạt tới Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả nhìn nhận những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục đạt tới Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; những phẩm chất, khả năng đạt tới Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ thời gian ở thời gian cuối năm học những môn học đạt 5 điểm trở lên;

– Chưa hoàn thành xong: Những học viên không thuộc những đối tượng người dùng trên.

b) Ghi nhận xét, kết quả tổng hợp nhìn nhận giáo dục và những thành tích của học viên được khen thưởng trong năm học vào Học bạ.

Điều 10. Hồ sơ nhìn nhận

1. Hồ sơ nhìn nhận là minh chứng cho quy trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học viên; là thông tin để tăng cường sự phối hợp giáo dục học viên giữa giáo viên, nhà trường với cha mẹ học viên.

2. Hồ sơ nhìn nhận từng năm học của mỗi học viên gồm Học bạ (theo Phụ lục 1 được đính kèm) và Bảng tổng hợp kết quả nhìn nhận giáo dục của lớp (theo Phụ lục 2 được đính kèm).

a) Bảng tổng hợp kết quả nhìn nhận giáo dục của những lớp được tàng trữ tận nhà trường theo quy định.

b) Học bạ được nhà trường tàng trữ trong suốt thời hạn học viên học tại trường, được giao cho học viên khi hoàn thành xong chương trình tiểu học hoặc chuyển trường.

Chương III.

SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Điều 11. Xét hoàn thành xong chương trình lớp học, hoàn thành xong chương trình tiểu học

1. Xét hoàn thành xong chương trình lớp học:

a) Học sinh được xác nhận hoàn thành xong chương trình lớp học là những học viên được nhìn nhận kết quả giáo dục ở một trong ba mức: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành.

b) Đối với học viên không được xác nhận hoàn thành xong chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp sức; nhìn nhận tương hỗ update để xét hoàn thành xong chương trình lớp học.

c) Đối với học viên đã được hướng dẫn, giúp sức mà vẫn chưa đủ Đk hoàn thành xong chương trình lớp học, tùy từng mức độ chưa hoàn thành xong ở những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, mức độ hình thành và tăng trưởng một số trong những phẩm chất, khả năng, giáo viên lập list văn bản báo cáo giải trình hiệu trưởng để tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận và xem xét, quyết định hành động việc được lên lớp hoặc không được lên lớp.

2. Xét hoàn thành xong chương trình tiểu học:

Học sinh hoàn thành xong chương trình lớp 5 được xác nhận và ghi vào Học bạ: Hoàn thành chương trình tiểu học.

Điều 12. Nghiệm thu, chuyển giao kết quả giáo dục học viên

1. Nghiệm thu, chuyển giao kết quả giáo dục học viên nhằm mục đích đảm bảo tính khách quan và trách nhiệm của giáo viên về kết quả nhìn nhận học viên; giúp giáo viên nhận học viên vào năm học tiếp theo có đủ thông tin thiết yếu để sở hữu kế hoạch, giải pháp giáo dục hiệu suất cao.

2. Hiệu trưởng chỉ huy nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao kết quả giáo dục học viên:

a) Đối với học viên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: giáo viên chủ nhiệm trao đổi với giáo viên sẽ nhận học viên vào năm học tiếp theo về những nét nổi trội hoặc hạn chế của học viên, chuyển giao hồ sơ nhìn nhận học viên theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Quy định này.

b) Đối với học viên lớp 5: tổ chức triển khai coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của giáo viên trường trung học cơ sở trên cùng địa phận; giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhìn nhận học viên, chuyển giao cho nhà trường.

c) Các tổ trình độ ra đề kiểm tra định kỳ cho những khối lớp.

3. Trưởng Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo chỉ huy những nhà trường trên cùng địa phận tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao kết quả giáo dục học viên hoàn thành xong chương trình tiểu học lên lớp 6 phù phù thích hợp với Đk của những nhà trường và địa phương.

Điều 13. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học viên:

a) Khen thưởng thời gian ở thời gian cuối năm học:

– Khen thưởng thương hiệu Học sinh Xuất sac cho những học viên được nhìn nhận kết quả giáo dục đạt tới Hoàn thành xuất sắc;

– Khen thưởng thương hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành xong tốt trong học tập và rèn luyện cho những học viên được nhìn nhận kết quả giáo dục đạt tới Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về tối thiểu một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt tối thiểu một phẩm chất, khả năng; được tập thể lớp công nhận.

b) Khen thưởng đột xuất: học viên có thành tích đột xuất trong năm học.

2. Học sinh có thành tích đặc biệt quan trọng được nhà trường xem xét, đề xuất kiến nghị cấp trên khen thưởng.

3. Cán bộ quản trị và vận hành và giáo viên trọn vẹn có thể gửi thư khen cho những học viên có thành tích, nỗ lực trong quy trình học tập, rèn luyện phẩm chất, khả năng hoặc có những việc làm tốt.

Chương IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

1. Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phụ trách:

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận học viên tiểu học trên địa phận.

b) Hướng dẫn sử dụng hồ sơ nhìn nhận, Học bạ của học viên trong trường hợp triển khai hồ sơ nhìn nhận, Học bạ điện tử.

c) Định kỳ mỗi năm một lần, tại thời gian kết thúc năm học, văn bản báo cáo giải trình kết quả tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận học viên tiểu học về Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo chỉ huy hiệu trưởng tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao kết quả giáo dục học viên tiểu học trên địa phận; văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi về Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

3. Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phụ trách theo dõi, kiểm tra, xử lý và xử lý trở ngại vất vả, vướng mắc trong quy trình thực thi Quy định này tại địa phương.

Điều 15. Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. Chịu trách nhiệm chỉ huy tổ chức triển khai, tuyên truyền thực thi nhìn nhận học viên theo quy định tại Thông tư này; đảm bảo chất lượng nhìn nhận; văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi về Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Tôn trọng quyền tự chủ của giáo viên trong việc thực thi quy định nhìn nhận học viên.

3. Chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kỳ; xây dựng và thực thi kế hoạch tu dưỡng, giúp sức học viên; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao kết quả giáo dục học viên; xác nhận kết quả nhìn nhận học viên thời gian ở thời gian cuối năm học; xét lên lớp; quản trị và vận hành hồ sơ nhìn nhận học viên.

4. Giải trình, xử lý và xử lý vướng mắc, kiến nghị về nhìn nhận học viên trong phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng.

Điều 16. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm nhìn nhận, tổng hợp kết quả giáo dục học viên trong lớp; hoàn thành xong hồ sơ nhìn nhận học viên theo quy định; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao kết quả giáo dục học viên cho lớp học sau.

b) Thông báo riêng cho cha mẹ học viên về kết quả nhìn nhận quy trình học tập, rèn luyện và nhìn nhận kết quả giáo dục của mỗi học viên.

c) Hướng dẫn học viên tự nhận xét và tham gia nhận xét ban, nhóm ban. Tuyên truyền cho cha mẹ học viên về nội dung và phương pháp nhìn nhận theo Quy định này; phối hợp và hướng dẫn cha mẹ học viên tham gia vào quy trình nhìn nhận.

2. Giáo viên giảng dạy môn học:

a) Chịu trách nhiệm nhìn nhận quy trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học viên riêng với môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo quy định.

b) Phối phù thích hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng lớp, cha mẹ học viên thực thi việc nhìn nhận học viên; hoàn thành xong hồ sơ nhìn nhận học viên; nghiệm thu sát hoạch kết quả giáo dục học viên.

c) Huớng dẫn học viên tự nhận xét và tham gia nhận xét ban, nhóm ban.

3. Giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học viên, ghi chép những lưu ý với học viên có nội dung chưa hoàn thành xong hoặc có tiến bộ trong học tập và rèn luyện.

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của học viên

1. Được đưa ra ý kiến và nhận sự hướng dẫn, lý giải của giáo viên, hiệu trưởng về kết quả nhìn nhận.

2. Tích cực tự nhận xét và tham gia nhận xét ban, nhóm ban theo phía dẫn của giáo viên.

3. Thực hiện tốt những trách nhiệm quy định trong Điều lệ trường tiểu học; chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, tích cực trong học tập và rèn luyện.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ


Bạn đang mò mẩn bài Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT 2022

Với việc Bạn xem bài Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or ThamGia Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Thông #tư #272020TTBGDĐT