0765562555

Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT Chi tiết 2022 được update : 2021-09-09 03:39:32

3274

Xin chàoTừ ngày thứ nhất/11/2020, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư quy định về việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

Theo đó, quy định tiêu chuẩn nội dung tài liệu do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW tổ chức triển khai biên soạn như sau:

Nội dung tài liệu thể hiện đúng và khá đầy đủ những yếu tố về văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc truyền thống cuội nguồn của địa phương; những yếu tố về địa lý, kinh tế tài chính, hướng nghiệp của địa phương; Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo vệ đúng chuẩn, khách quan, nhất quán và phù phù thích hợp với trình độ học viên; những số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng. Các thành tựu khoa học mới tương quan đến nội dung giáo dục địa phương được update và phù phù thích hợp với tiềm năng của chương trình giáo dục phổ thông. Những nội dung giáo dục về độc lập lãnh thổ vương quốc, quyền con người, quyền trẻ con, bình đẳng giới, tăng trưởng bền vững và kiên cố, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, thích ứng với biến hóa khí hậu được thể hiện hợp lý.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

Số: 33/2020/TT-BGDĐT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 9 năm 2020 THÔNG TƯ 33/2020/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH VIỆC THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Thông tư này quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương (sau này gọi chung là tài liệu) do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức triển khai biên soạn.

2. Thông tư này vận dụng riêng với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ (gọi chung là Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo), trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, những cơ sở giáo dục thực thi chương trình giáo dục phổ thông (sau này gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) và tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức triển khai thẩm định tài liệu

1. Tuân thủ theo pháp lý Việt Nam.

2. Bảo đảm triệu tập, dân chủ, khách quan, trung thực.

Điều 3. Tiêu chí thẩm định tài liệu

1. Tiêu chí 1. Điều kiện tiên quyết của tài liệu

a) Nội dung và hình thức tài liệu không trái với quy định của pháp lý Việt Nam và phù phù thích hợp với tiêu chuẩn vương quốc về xuất bản phẩm.

b) Nội dung và hình thức tài liệu không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và vị thế xã

2. Tiêu chí 2. Nội dung tài liệu

a) Nội dung tài liệu thể hiện đúng và khá đầy đủ những yếu tố về văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc truyền thống cuội nguồn của địa phương; những yếu tố về địa lý, kinh tế tài chính, hướng nghiệp của địa phương; những yếu tố về chính trị – xã hội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của địa phương và những nội dung khác theo nội dung giáo dục địa phương quy định trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành (sau này gọi là chương trình giáo dục phổ thông); bảo vệ tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù phù thích hợp với thực tiễn của địa phương.

b) Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo vệ đúng chuẩn, khách quan, nhất quán và phù phù thích hợp với trình độ học viên; những số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.

c) Các thành tựu khoa học mới tương quan đến nội dung giáo dục địa phương được update và phù phù thích hợp với tiềm năng của chương trình giáo dục phổ thông. Tài liệu có tính mở, khuyến khích cách tiếp cận phong phú bảo vệ phục vụ tiềm năng, yêu cầu riêng với nội dung giáo dục địa phương.

d) Những nội dung giáo dục về độc lập lãnh thổ vương quốc, quyền con người, quyền trẻ con, bình đẳng giới, tăng trưởng bền vững và kiên cố, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, thích ứng với biến hóa khí hậu được thể hiện hợp lý.

3. Tiêu chí 3. Phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, nhìn nhận trong tài liệu

a) Nội dung tài liệu tạo Đk cho giáo viên vận dụng sáng tạo những phương pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy học lấy hoạt động và sinh hoạt giải trí học của học viên làm TT; chú trọng thực hành thực tiễn, vận dụng kiến thức và kỹ năng để xử lý và xử lý yếu tố thực tiễn của địa phương; tạo thời cơ và khuyến khích học viên tích cực, dữ thế chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng của mỗi học viên.

b) Nội dung tài liệu thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ cần đạt về phẩm chất, khả năng của học viên và yêu cầu về nhìn nhận kết quả giáo dục, phù phù thích hợp với đặc trưng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, khả năng của học viên trong chương trình giáo dục phổ thông, làm cơ sở cho việc nhìn nhận đúng chuẩn kết quả giáo dục.

4. Tiêu chí 4. Cấu trúc và hình thức trình diễn tài liệu

a) Tài liệu được thiết kế theo những chủ đề phù phù thích hợp với nội dung tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này và phù phù thích hợp với kế hoạch giáo dục những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục ở mỗi cấp học, lớp học trong chương trình giáo dục phổ thông.

b) Hình thức trình diễn tài liệu cân đối, hòa giải và hợp lý giữa kênh chữ và kênh hình, khối mạng lưới hệ thống ký hiệu, hình tượng, kiểu chữ, cỡ chữ; tranh, ảnh, bảng, biểu, đồ thị, map, hình vẽ phù phù thích hợp với nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề và lứa tuổi học viên.

5. Tiêu chí 5. Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu

Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu là tiếng Việt, bảo vệ những quy định về chính tả và ngữ pháp, những chữ viết tắt, những kí hiệu, phiên âm, cty đo theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện đúng chuẩn nội dung cần trình diễn, phù phù thích hợp với lứa tuổi học viên.

Chương II.

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU

Điều 4. Hội đồng thẩm định tài liệu

1. Hội đồng thẩm định tài liệu (sau này gọi tắt là Hội đồng) do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định tài liệu. Hội đồng được xây dựng theo cấp học.

2. Hội đồng gồm có những nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản trị và vận hành giáo dục, người hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và đại diện thay mặt thay mặt những tổ chức triển khai có tương quan; có tối thiểu 1/3 (một phần ba) số thành viên là giáo viên đang giảng dạy tại cấp học tương ứng. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 9 (chín) người.

Điều 5. Tiêu chuẩn của những thành viên Hội đồng

1. Có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt; có đủ sức mạnh thể chất và thời hạn tham gia thẩm định tài liệu.

2. Có trình độ từ ĐH trở lên, am hiểu về nội dung giáo dục của địa phương, có trình độ phù phù thích hợp với tài liệu được thẩm định; thành viên Hội đồng là giáo viên phải có thời hạn giảng dạy tại những cơ sở giáo dục phổ thông tối thiểu là 3 (ba) năm.

3. Người tham gia biên soạn tài liệu được thẩm định không được tham gia Hội đồng.

Điều 6. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Thẩm định tài liệu theo những tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

2. Báo cáo kết quả thẩm định tài liệu cho cty tổ chức triển khai thẩm định.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của những thành viên Hội đồng

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của quản trị Hội đồng:

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng, lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch thao tác của Hội đồng.

b) Phân công trách nhiệm của Phó quản trị Hội đồng, Thư kí Hội đồng và những Ủy viên Hội đồng.

c) Giải quyết theo thẩm quyền và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lí những trường hợp phát sinh trong quy trình tổ chức triển khai thẩm định tài liệu.

d) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều này.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó quản trị Hội đồng:

a) Chịu trách nhiệm về những nội dung việc làm do quản trị Hội đồng phân công.

b) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều này.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư kí Hội đồng:

a) Giúp quản trị Hội đồng sẵn sàng sẵn sàng nội dung, chương trình thao tác của Hội đồng.

b) Lập biên bản tổng hợp khá đầy đủ ý kiến của những thành viên Hội đồng.

c) Thực hiện những trách nhiệm khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều này.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng:

a) Tham gia khá đầy đủ những cuộc họp của Hội đồng; nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận tài liệu theo tiêu chuẩn thẩm định.

b) Có ý kiến và phụ trách về ý kiến nhận xét, nhìn nhận thẩm định tài liệu.

c) Trường hợp không thể tham gia họp Hội đồng phải văn bản báo cáo giải trình quản trị Hội đồng và gửi ý kiến nhận xét, nhìn nhận tài liệu bằng văn bản cho quản trị Hội đồng trước thời gian tổ chức triển khai cuộc họp; ý kiến bằng văn bản về việc thẩm định tài liệu của Ủy viên Hội đồng vắng mặt được xem vào kết quả thẩm định của Hội đồng lần thứ nhất.

d) Thực hiện những trách nhiệm khác do quản trị Hội đồng phân công.

Điều 8. Nguyên tắc thao tác của Hội đồng

1. Hội đồng thao tác theo nguyên tắc triệu tập, dân chủ, khách quan, trung thực.

2. Cuộc họp của Hội đồng sẽ là hợp lệ khi có tối thiểu 3/4 (ba phần tư) tổng số thành viên tham gia, trong số đó có quản trị, Phó quản trị và thư kí Hội đồng.

3. Kết quả của mỗi cuộc họp Hội đồng được ghi thành biên bản, trong số đó gồm có khá đầy đủ những ý kiến của những thành viên và được công khai minh bạch tại Hội đồng. Biên bản phải có chữ kí của những thành viên tham gia cuộc họp của Hội đồng.

4. Trong quy trình thẩm định, Hội đồng trọn vẹn có thể đề xuất kiến nghị với cty tổ chức triển khai thẩm định để xin ý kiến tư vấn trình độ của những cty, tổ chức triển khai, nghệ nhân, thợ tay nghề cao, thành viên có tương quan nếu thiết yếu.

Điều 9. Đơn vị tổ chức triển khai thẩm định tài liệu

1. Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo là cty tổ chức triển khai thẩm định tài liệu.

2. Đơn vị tổ chức triển khai thẩm định tài liệu chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thẩm định tài liệu, gồm có những trách nhiệm sau:

a) Đề xuất list những thành viên của Hội đồng.

b) Chuẩn bị những Đk về cơ sở vật chất và kinh phí góp vốn đầu tư theo quy định phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Hội đồng.

c) Tiếp nhận và chuyển tài liệu đến từng thành viên của Hội đồng; tiếp nhận hồ sơ và những văn bản văn bản báo cáo giải trình, đề xuất kiến nghị, kiến nghị của Hội đồng.

d) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hành động, đề xuất kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo xem xét, phê duyệt tài liệu.

đ) Lưu giữ tài liệu, biên bản những cuộc họp của Hội đồng và những tài liệu tương quan theo quy định.

Điều 10. Quy trình tổ chức triển khai thẩm định tài liệu

1. Chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước phiên họp thứ nhất của Hội đồng, tài liệu được cty tổ chức triển khai thẩm định gửi cho những thành viên Hội đồng; thành viên Hội đồng đọc, nghiên cứu và phân tích và viết phiếu nhận xét, nhìn nhận tài liệu theo từng tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

2. Thành viên hội đồng nhìn nhận và xếp loại tài liệu

a) Đánh giá tài liệu theo từng tiêu chuẩn được quy định tại Điều 3 Thông tư này và xếp loại tài liệu theo một trong ba loại: “Đạt”, “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế”, “Không đạt”.

b) Đánh giá chung và xếp loại tài liệu theo một trong ba loại: “Đạt”, “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế”, “Không đạt”:

– Tài liệu được xếp loại “Đạt” nếu toàn bộ những tiêu chuẩn được quy định tại Điều 3 Thông tư này được xếp loại “Đạt”;

– Tài liệu được xếp loại “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế” nếu toàn bộ những tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Thông tư này được xếp loại “Đạt” và “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế”, trong số đó bắt buộc tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này phải được xếp loại “Đạt”;

– Tài liệu được xếp loại “Không đạt” trong những trường hợp còn sót lại.

3. Hội đồng hợp, thảo luận, nhìn nhận tài liệu theo từng tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Thông tư này.

a) Tài liệu được Hội đồng xếp loại “Đạt” nếu được tối thiểu 3/4 (ba phần tư) số thành viên Hội đồng xếp loại “Đạt”.

b) Tài liệu được Hội đồng xếp loại “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế” nếu được tối thiểu 3/4 (ba phần tư) số thành viên Hội đồng xếp loại “Đạt” và loại “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế” hoặc tối thiểu 3/4 (ba phần tư) số thành viên Hội đồng xếp loại “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế”.

c) Hội đồng xếp loại “Không đạt” trong những trường hợp còn sót lại.

4. Hội đồng văn bản báo cáo giải trình kết quả thẩm định tài liệu cho cty tổ chức triển khai thẩm định để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hành động:

a) Tổ chức sửa đổi, tương hỗ update riêng với tài liệu được Hội đồng xếp loại “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế” và thẩm định lại theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

b) Tổ chức biên soạn lại riêng với tài liệu được Hội đồng xếp loại “Không đạt” và thẩm định lại như thẩm định lần đầu.

c) Gửi về Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo để xem xét, phê duyệt riêng với tài liệu được Hội đồng xếp loại “Đạt”.

Chương III.

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Điều 11. Hồ sơ đề xuất kiến nghị phê duyệt tài liệu

Hồ sơ đề xuất kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt tài liệu (sau này gọi tắt là hồ sơ), gồm có:

1. Văn bản đề xuất kiến nghị phê duyệt tài liệu.

2. Tài liệu được Hội đồng xếp loại “Đạt”.

3. Biên bản của Hội đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này.

4. Thuyết minh về tài liệu đề xuất kiến nghị thẩm định, gồm có: tên tài liệu; tên tác giả, chủ biên, tổng chủ biên (nếu tài liệu có chủ biên, tổng chủ biên); mục tiêu biên soạn, đối tượng người dùng và phạm vi sử dụng; cấu trúc, nội dung; quy trình và kết quả thực nghiệm; những thông tin tương quan khác (nếu có).

Điều 12. Trình tự xử lý và xử lý hồ sơ đề xuất kiến nghị phê duyệt tài liệu

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị phê duyệt tài liệu đến Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; xây dựng hội đồng tư vấn phê duyệt tài liệu giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo kiểm tra tính khá đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ về nội dung và quy trình biên soạn, thẩm định theo quy định của Thông tư này.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt tài liệu theo quy định.

4. Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư này thì hồ sơ được gửi trả lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày thao tác Tính từ lúc ngày Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo nhận được hồ sơ.

Chương IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Tổ chức thẩm định tài liệu theo quy định tại Thông tư này.

2. Đề nghị Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt tài liệu

3. Chỉ đạo cơ quan quản trị và vận hành giáo dục tại địa phương hướng dẫn những cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng tài liệu trong dạy học theo quy định.

4. Bảo đảm nguồn kinh phí góp vốn đầu tư, cơ sở vật chất để tổ chức triển khai thẩm định tài liệu.

5. Công khai, minh bạch những thông tin về việc biên soạn, thẩm định tài liệu.

Điều 14. Trách nhiệm của sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thẩm định tài liệu; lập hồ sơ đề xuất kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo xem xét, phê duyệt tài liệu theo quy định.

2. Hướng dẫn những cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng tài liệu sau khoản thời hạn được Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt.

3. Tổng hợp những ý kiến góp ý trong quy trình sử dụng tài liệu (nếu có), văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, xử lý và xử lý.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 11 năm 2020.

Điều 16. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học, Thủ trưởng những cty có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo TƯ;– Bộ tin tức và Truyền thông;– Kiểm toán Nhà nước;– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo;– Như Điều 16;– Website nhà nước;– Website Bộ GDĐT;– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Từ ngày thứ nhất/11/2020, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư quy định về việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

Theo đó, quy định tiêu chuẩn nội dung tài liệu do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW tổ chức triển khai biên soạn như sau:

Nội dung tài liệu thể hiện đúng và khá đầy đủ những yếu tố về văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc truyền thống cuội nguồn của địa phương; những yếu tố về địa lý, kinh tế tài chính, hướng nghiệp của địa phương; Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo vệ đúng chuẩn, khách quan, nhất quán và phù phù thích hợp với trình độ học viên; những số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng. Các thành tựu khoa học mới tương quan đến nội dung giáo dục địa phương được update và phù phù thích hợp với tiềm năng của chương trình giáo dục phổ thông. Những nội dung giáo dục về độc lập lãnh thổ vương quốc, quyền con người, quyền trẻ con, bình đẳng giới, tăng trưởng bền vững và kiên cố, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, thích ứng với biến hóa khí hậu được thể hiện hợp lý.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

Số: 33/2020/TT-BGDĐT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 9 năm 2020 THÔNG TƯ 33/2020/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH VIỆC THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Thông tư này quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương (sau này gọi chung là tài liệu) do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau này gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức triển khai biên soạn.

2. Thông tư này vận dụng riêng với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Khoa học và Công nghệ (gọi chung là Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo), trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, những cơ sở giáo dục thực thi chương trình giáo dục phổ thông (sau này gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) và tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức triển khai thẩm định tài liệu

1. Tuân thủ theo pháp lý Việt Nam.

2. Bảo đảm triệu tập, dân chủ, khách quan, trung thực.

Điều 3. Tiêu chí thẩm định tài liệu

1. Tiêu chí 1. Điều kiện tiên quyết của tài liệu

a) Nội dung và hình thức tài liệu không trái với quy định của pháp lý Việt Nam và phù phù thích hợp với tiêu chuẩn vương quốc về xuất bản phẩm.

b) Nội dung và hình thức tài liệu không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và vị thế xã

2. Tiêu chí 2. Nội dung tài liệu

a) Nội dung tài liệu thể hiện đúng và khá đầy đủ những yếu tố về văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc truyền thống cuội nguồn của địa phương; những yếu tố về địa lý, kinh tế tài chính, hướng nghiệp của địa phương; những yếu tố về chính trị – xã hội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của địa phương và những nội dung khác theo nội dung giáo dục địa phương quy định trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành (sau này gọi là chương trình giáo dục phổ thông); bảo vệ tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù phù thích hợp với thực tiễn của địa phương.

b) Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo vệ đúng chuẩn, khách quan, nhất quán và phù phù thích hợp với trình độ học viên; những số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.

c) Các thành tựu khoa học mới tương quan đến nội dung giáo dục địa phương được update và phù phù thích hợp với tiềm năng của chương trình giáo dục phổ thông. Tài liệu có tính mở, khuyến khích cách tiếp cận phong phú bảo vệ phục vụ tiềm năng, yêu cầu riêng với nội dung giáo dục địa phương.

d) Những nội dung giáo dục về độc lập lãnh thổ vương quốc, quyền con người, quyền trẻ con, bình đẳng giới, tăng trưởng bền vững và kiên cố, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, thích ứng với biến hóa khí hậu được thể hiện hợp lý.

3. Tiêu chí 3. Phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, nhìn nhận trong tài liệu

a) Nội dung tài liệu tạo Đk cho giáo viên vận dụng sáng tạo những phương pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy học lấy hoạt động và sinh hoạt giải trí học của học viên làm TT; chú trọng thực hành thực tiễn, vận dụng kiến thức và kỹ năng để xử lý và xử lý yếu tố thực tiễn của địa phương; tạo thời cơ và khuyến khích học viên tích cực, dữ thế chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng của mỗi học viên.

b) Nội dung tài liệu thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ cần đạt về phẩm chất, khả năng của học viên và yêu cầu về nhìn nhận kết quả giáo dục, phù phù thích hợp với đặc trưng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, khả năng của học viên trong chương trình giáo dục phổ thông, làm cơ sở cho việc nhìn nhận đúng chuẩn kết quả giáo dục.

4. Tiêu chí 4. Cấu trúc và hình thức trình diễn tài liệu

a) Tài liệu được thiết kế theo những chủ đề phù phù thích hợp với nội dung tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này và phù phù thích hợp với kế hoạch giáo dục những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục ở mỗi cấp học, lớp học trong chương trình giáo dục phổ thông.

b) Hình thức trình diễn tài liệu cân đối, hòa giải và hợp lý giữa kênh chữ và kênh hình, khối mạng lưới hệ thống ký hiệu, hình tượng, kiểu chữ, cỡ chữ; tranh, ảnh, bảng, biểu, đồ thị, map, hình vẽ phù phù thích hợp với nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề và lứa tuổi học viên.

5. Tiêu chí 5. Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu

Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu là tiếng Việt, bảo vệ những quy định về chính tả và ngữ pháp, những chữ viết tắt, những kí hiệu, phiên âm, cty đo theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện đúng chuẩn nội dung cần trình diễn, phù phù thích hợp với lứa tuổi học viên.

Chương II.

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU

Điều 4. Hội đồng thẩm định tài liệu

1. Hội đồng thẩm định tài liệu (sau này gọi tắt là Hội đồng) do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định tài liệu. Hội đồng được xây dựng theo cấp học.

2. Hội đồng gồm có những nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản trị và vận hành giáo dục, người hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và đại diện thay mặt thay mặt những tổ chức triển khai có tương quan; có tối thiểu 1/3 (một phần ba) số thành viên là giáo viên đang giảng dạy tại cấp học tương ứng. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 9 (chín) người.

Điều 5. Tiêu chuẩn của những thành viên Hội đồng

1. Có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt; có đủ sức mạnh thể chất và thời hạn tham gia thẩm định tài liệu.

2. Có trình độ từ ĐH trở lên, am hiểu về nội dung giáo dục của địa phương, có trình độ phù phù thích hợp với tài liệu được thẩm định; thành viên Hội đồng là giáo viên phải có thời hạn giảng dạy tại những cơ sở giáo dục phổ thông tối thiểu là 3 (ba) năm.

3. Người tham gia biên soạn tài liệu được thẩm định không được tham gia Hội đồng.

Điều 6. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Thẩm định tài liệu theo những tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

2. Báo cáo kết quả thẩm định tài liệu cho cty tổ chức triển khai thẩm định.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của những thành viên Hội đồng

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của quản trị Hội đồng:

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồng, lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch thao tác của Hội đồng.

b) Phân công trách nhiệm của Phó quản trị Hội đồng, Thư kí Hội đồng và những Ủy viên Hội đồng.

c) Giải quyết theo thẩm quyền và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lí những trường hợp phát sinh trong quy trình tổ chức triển khai thẩm định tài liệu.

d) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều này.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó quản trị Hội đồng:

a) Chịu trách nhiệm về những nội dung việc làm do quản trị Hội đồng phân công.

b) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều này.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư kí Hội đồng:

a) Giúp quản trị Hội đồng sẵn sàng sẵn sàng nội dung, chương trình thao tác của Hội đồng.

b) Lập biên bản tổng hợp khá đầy đủ ý kiến của những thành viên Hội đồng.

c) Thực hiện những trách nhiệm khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều này.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng:

a) Tham gia khá đầy đủ những cuộc họp của Hội đồng; nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận tài liệu theo tiêu chuẩn thẩm định.

b) Có ý kiến và phụ trách về ý kiến nhận xét, nhìn nhận thẩm định tài liệu.

c) Trường hợp không thể tham gia họp Hội đồng phải văn bản báo cáo giải trình quản trị Hội đồng và gửi ý kiến nhận xét, nhìn nhận tài liệu bằng văn bản cho quản trị Hội đồng trước thời gian tổ chức triển khai cuộc họp; ý kiến bằng văn bản về việc thẩm định tài liệu của Ủy viên Hội đồng vắng mặt được xem vào kết quả thẩm định của Hội đồng lần thứ nhất.

d) Thực hiện những trách nhiệm khác do quản trị Hội đồng phân công.

Điều 8. Nguyên tắc thao tác của Hội đồng

1. Hội đồng thao tác theo nguyên tắc triệu tập, dân chủ, khách quan, trung thực.

2. Cuộc họp của Hội đồng sẽ là hợp lệ khi có tối thiểu 3/4 (ba phần tư) tổng số thành viên tham gia, trong số đó có quản trị, Phó quản trị và thư kí Hội đồng.

3. Kết quả của mỗi cuộc họp Hội đồng được ghi thành biên bản, trong số đó gồm có khá đầy đủ những ý kiến của những thành viên và được công khai minh bạch tại Hội đồng. Biên bản phải có chữ kí của những thành viên tham gia cuộc họp của Hội đồng.

4. Trong quy trình thẩm định, Hội đồng trọn vẹn có thể đề xuất kiến nghị với cty tổ chức triển khai thẩm định để xin ý kiến tư vấn trình độ của những cty, tổ chức triển khai, nghệ nhân, thợ tay nghề cao, thành viên có tương quan nếu thiết yếu.

Điều 9. Đơn vị tổ chức triển khai thẩm định tài liệu

1. Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo là cty tổ chức triển khai thẩm định tài liệu.

2. Đơn vị tổ chức triển khai thẩm định tài liệu chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thẩm định tài liệu, gồm có những trách nhiệm sau:

a) Đề xuất list những thành viên của Hội đồng.

b) Chuẩn bị những Đk về cơ sở vật chất và kinh phí góp vốn đầu tư theo quy định phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Hội đồng.

c) Tiếp nhận và chuyển tài liệu đến từng thành viên của Hội đồng; tiếp nhận hồ sơ và những văn bản văn bản báo cáo giải trình, đề xuất kiến nghị, kiến nghị của Hội đồng.

d) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hành động, đề xuất kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo xem xét, phê duyệt tài liệu.

đ) Lưu giữ tài liệu, biên bản những cuộc họp của Hội đồng và những tài liệu tương quan theo quy định.

Điều 10. Quy trình tổ chức triển khai thẩm định tài liệu

1. Chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước phiên họp thứ nhất của Hội đồng, tài liệu được cty tổ chức triển khai thẩm định gửi cho những thành viên Hội đồng; thành viên Hội đồng đọc, nghiên cứu và phân tích và viết phiếu nhận xét, nhìn nhận tài liệu theo từng tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

2. Thành viên hội đồng nhìn nhận và xếp loại tài liệu

a) Đánh giá tài liệu theo từng tiêu chuẩn được quy định tại Điều 3 Thông tư này và xếp loại tài liệu theo một trong ba loại: “Đạt”, “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế”, “Không đạt”.

b) Đánh giá chung và xếp loại tài liệu theo một trong ba loại: “Đạt”, “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế”, “Không đạt”:

– Tài liệu được xếp loại “Đạt” nếu toàn bộ những tiêu chuẩn được quy định tại Điều 3 Thông tư này được xếp loại “Đạt”;

– Tài liệu được xếp loại “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế” nếu toàn bộ những tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Thông tư này được xếp loại “Đạt” và “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế”, trong số đó bắt buộc tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này phải được xếp loại “Đạt”;

– Tài liệu được xếp loại “Không đạt” trong những trường hợp còn sót lại.

3. Hội đồng hợp, thảo luận, nhìn nhận tài liệu theo từng tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Thông tư này.

a) Tài liệu được Hội đồng xếp loại “Đạt” nếu được tối thiểu 3/4 (ba phần tư) số thành viên Hội đồng xếp loại “Đạt”.

b) Tài liệu được Hội đồng xếp loại “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế” nếu được tối thiểu 3/4 (ba phần tư) số thành viên Hội đồng xếp loại “Đạt” và loại “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế” hoặc tối thiểu 3/4 (ba phần tư) số thành viên Hội đồng xếp loại “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế”.

c) Hội đồng xếp loại “Không đạt” trong những trường hợp còn sót lại.

4. Hội đồng văn bản báo cáo giải trình kết quả thẩm định tài liệu cho cty tổ chức triển khai thẩm định để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hành động:

a) Tổ chức sửa đổi, tương hỗ update riêng với tài liệu được Hội đồng xếp loại “Đạt nhưng cần sửa chữa thay thế” và thẩm định lại theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

b) Tổ chức biên soạn lại riêng với tài liệu được Hội đồng xếp loại “Không đạt” và thẩm định lại như thẩm định lần đầu.

c) Gửi về Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo để xem xét, phê duyệt riêng với tài liệu được Hội đồng xếp loại “Đạt”.

Chương III.

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Điều 11. Hồ sơ đề xuất kiến nghị phê duyệt tài liệu

Hồ sơ đề xuất kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt tài liệu (sau này gọi tắt là hồ sơ), gồm có:

1. Văn bản đề xuất kiến nghị phê duyệt tài liệu.

2. Tài liệu được Hội đồng xếp loại “Đạt”.

3. Biên bản của Hội đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này.

4. Thuyết minh về tài liệu đề xuất kiến nghị thẩm định, gồm có: tên tài liệu; tên tác giả, chủ biên, tổng chủ biên (nếu tài liệu có chủ biên, tổng chủ biên); mục tiêu biên soạn, đối tượng người dùng và phạm vi sử dụng; cấu trúc, nội dung; quy trình và kết quả thực nghiệm; những thông tin tương quan khác (nếu có).

Điều 12. Trình tự xử lý và xử lý hồ sơ đề xuất kiến nghị phê duyệt tài liệu

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị phê duyệt tài liệu đến Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

2. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; xây dựng hội đồng tư vấn phê duyệt tài liệu giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo kiểm tra tính khá đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ về nội dung và quy trình biên soạn, thẩm định theo quy định của Thông tư này.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt tài liệu theo quy định.

4. Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư này thì hồ sơ được gửi trả lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày thao tác Tính từ lúc ngày Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo nhận được hồ sơ.

Chương IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Tổ chức thẩm định tài liệu theo quy định tại Thông tư này.

2. Đề nghị Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt tài liệu

3. Chỉ đạo cơ quan quản trị và vận hành giáo dục tại địa phương hướng dẫn những cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng tài liệu trong dạy học theo quy định.

4. Bảo đảm nguồn kinh phí góp vốn đầu tư, cơ sở vật chất để tổ chức triển khai thẩm định tài liệu.

5. Công khai, minh bạch những thông tin về việc biên soạn, thẩm định tài liệu.

Điều 14. Trách nhiệm của sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thẩm định tài liệu; lập hồ sơ đề xuất kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo xem xét, phê duyệt tài liệu theo quy định.

2. Hướng dẫn những cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng tài liệu sau khoản thời hạn được Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt.

3. Tổng hợp những ý kiến góp ý trong quy trình sử dụng tài liệu (nếu có), văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, xử lý và xử lý.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 11 năm 2020.

Điều 16. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học, Thủ trưởng những cty có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo TƯ;– Bộ tin tức và Truyền thông;– Kiểm toán Nhà nước;– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);– Công báo;– Như Điều 16;– Website nhà nước;– Website Bộ GDĐT;– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ


Bạn đang mò mẩn bài Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT 2022

Với việc Bạn mò mẩn post Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or Join Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Thông #tư #332020TTBGDĐT