0765562555

Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT FULL 2022 được update : 2021-09-08 18:54:50

3759

Xin chàoNgày 01/10/2020, Bộ GDvàamp;ĐT đã phát hành Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp, chỉ định và xếp lương riêng với viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm công lập.

Theo đó, quy định rõ ràng tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm của giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) như sau:

Thứ nhất, phải chủ trì thực thi tối thiểu 01 trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn thế nữa đã nghiệm thu sát hoạch với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên. Thứ hai, tác giả của tối thiểu 02 bài báo khoa học là khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích khoa học của giảng viên cao đẳng sư phạm đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN. Thứ ba, viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thăng quan tiến chức vụ giảng viên cap đẳng sư phạm chính (hạng II) phải có thời hạn giữ chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) hoặc tương tự tối thiểu đủ 09 năm riêng với những người dân có bằng ĐH, đủ 06 năm riêng với những người dân có bằng thạc sĩ; trong số đó phải có tối thiểu 01 năm giữ chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

Số: 35/2020/TT-BGDĐT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ nhất tháng 10 năm 2020 THÔNG TƯ 35/2020/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÔNG LẬP

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm năm trước đó;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp, chỉ định và xếp lương riêng với viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm công lập.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp, chỉ định và xếp lương riêng với viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm công lập, những trường cao đẳng công lập có nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên trình độ cao đẳng thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (sau này gọi chung là trường cao đẳng sư phạm).

2. Thông tư này vận dụng riêng với viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm, viên chức những trường cao đẳng công lập giảng dạy nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên trình độ cao đẳng và những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

Điều 2. Mã số và phân hạng chức vụ nghề nghiệp

Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm gồm có:

1. Giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I) – Mã số: V.07.08.20

2. Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) – Mã số: V.07.08.21

3. Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) – Mã số: V.07.08.22

Điều 3. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

1. Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường và trong công tác thao tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với học viên, sinh viên, học viên (sau này gọi chung là người học); bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và hiệp hội.

2. Tận tụy với việc làm; thực thi đúng điều lệ, quy định, nội quy của cơ sở giáo dục và những quy định pháp lý của ngành.

3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, nhìn nhận đúng thực ra khả năng của người học; thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí.

4. Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khác theo quy định của pháp lý.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 4. Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) – Mã số: V.07.08.22

1. Nhiệm vụ:

a) Giảng dạy; hướng dẫn người học làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có);

b) Giáo dục đào tạo và giảng dạy phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác phong thao tác cho những người dân học trải qua quy trình giảng dạy. Đánh giá kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp của người học;

c) Tham gia xây dựng, tăng trưởng chương trình đào tạo và giảng dạy của chuyên ngành; thay đổi phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện của người học;

d) Tham gia công tác thao tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành thực tiễn, thí nghiệm và thực tập;

đ) Học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ, trách nhiệm và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học;

e) Tham gia công tác thao tác quản trị và vận hành, công tác thao tác Đảng, đoàn thể và thực thi những trách nhiệm khác theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục và quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng:

a) Có bằng ĐH trở lên phù phù thích hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

b) Có chứng từ tu dưỡng trách nhiệm sư phạm (riêng với giảng viên không tốt nghiệp ĐH sư phạm hoặc ĐH sư phạm kỹ thuật);

c) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III).

3. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm:

a) Nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản của môn học được phân công giảng dạy và có kiến thức và kỹ năng tổng quát về một số trong những môn học có tương quan trong chuyên ngành đào tạo và giảng dạy nên giao đảm nhiệm;

b) Hiểu và thực thi đúng tiềm năng, kế hoạch, nội dung, chương trình những môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo và giảng dạy;

c) Sử dụng có hiệu suất cao và bảo vệ an toàn và uy tín những phương tiện đi lại dạy học, trang thiết bị dạy học;

d) Có kĩ năng nghiên cứu và phân tích khoa học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển vào giảng dạy, sản xuất và đời sống;

đ) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực thi những trách nhiệm của chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III).

Điều 5. Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) – Mã số: V.07.08.21

1. Nhiệm vụ:

a) Giảng dạy; hướng dẫn người học làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có);

b) Giáo dục đào tạo và giảng dạy phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác phong thao tác cho những người dân học trải qua quy trình giảng dạy. Đánh giá kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp của người học. Tổ chức hướng dẫn người học nghiên cứu và phân tích khoa học; hướng dẫn người học phương pháp học tập, nghiên cứu và phân tích có hiệu suất cao; phát hiện khả năng sở trường của người học để tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng tài năng;

c) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, thẩm định chương trình; dữ thế chủ động update thường xuyên những thành tựu khoa học vào việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo và giảng dạy; thay đổi phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện của người học;

d) Tham gia tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ giảng viên cao đẳng sư phạm theo yêu cầu tăng trưởng trình độ, trách nhiệm; chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ, trách nhiệm trong bộ môn, khoa, cơ sở giáo dục;

đ) Tham gia công tác thao tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành thực tiễn, thí nghiệm và thực tập;

e) Tham gia biên soạn giáo trình, sách tìm hiểu thêm, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng quốc tế sang tiếng Việt (sau này gọi chung là sách phục vụ đào tạo và giảng dạy);

g) Học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ, trách nhiệm và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học;

h) Tham gia công tác thao tác quản trị và vận hành, công tác thao tác Đảng, đoàn thể và thực thi những trách nhiệm khác theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục và quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng:

a) Có bằng thạc sĩ trở lên phù phù thích hợp với vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành giảng dạy;

b) Có chứng từ tu dưỡng trách nhiệm sư phạm (riêng với giảng viên không tốt nghiệp ĐH sư phạm hoặc ĐH sư phạm kỹ thuật);

c) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II).

3. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm:

a) Có kiến thức và kỹ năng nâng cao về những môn học, ngành học được phân công giảng dạy; có kiến thức và kỹ năng về môn học, ngành học tương quan; có hiểu biết sâu rộng về thực tiễn nghề nghiệp;

b) Nắm vững thực tiễn và xu thế tăng trưởng của công tác thao tác đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học của chuyên ngành; vận dụng thành thạo những kỹ năng, phương pháp sư phạm vào giảng dạy; trọn vẹn có thể nhìn nhận, tổng kết những kinh nghiệm tay nghề, phương pháp giảng dạy để phổ cập, vận dụng trong cơ sở giáo dục;

c) Chủ trì thực thi tối thiểu 01 (một) trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn thế nữa đã nghiệm thu sát hoạch với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 01 (một) sách phục vụ đào tạo và giảng dạy, được hội đồng khoa học (do Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt xây dựng) thẩm định, nghiệm thu sát hoạch và đưa vào sử dụng trong đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng từ trình độ trung cấp trở lên phù phù thích hợp với chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo và giảng dạy của giảng viên cao đẳng sư phạm và có mã số chuẩn quốc tế ISBN;

đ) Tác giả của tối thiểu 02 (hai) bài báo khoa học là khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích khoa học của giảng viên cao đẳng sư phạm đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN;

e) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực thi những trách nhiệm của chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II);

g) Viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thăng quan tiến chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) phải có thời hạn giữ chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) hoặc tương tự tối thiểu đủ 09 (chín) năm riêng với những người dân có bằng ĐH, đủ 06 (sáu) năm riêng với những người dân có bằng thạc sĩ; trong số đó phải có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng.

Điều 6. Giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I) – Mã số: V.07.08.20

1. Nhiệm vụ:

a) Giảng dạy; hướng dẫn người học làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có);

b) Giáo dục đào tạo và giảng dạy phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác phong thao tác cho những người dân học trải qua quy trình giảng dạy. Đánh giá kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp của người học. Tổ chức hướng dẫn người học nghiên cứu và phân tích khoa học; hướng dẫn người học phương pháp học tập, nghiên cứu và phân tích có hiệu suất cao; phát hiện khả năng sở trường của người học để tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng tài năng;

c) Chủ trì xây dựng, tăng trưởng chương trình đào tạo và giảng dạy của chuyên ngành; đề xuất kiến nghị phương hướng, giải pháp tăng trưởng của ngành hoặc chuyên ngành. Chủ động update thường xuyên những thành tựu khoa học vào việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo và giảng dạy; thay đổi phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện của người học;

d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn hoặc thẩm định chương trình, sách phục vụ đào tạo và giảng dạy;

đ) Chủ trì hoặc tham gia thực thi chương trình khoa học, đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học; khuynh hướng nghiên cứu và phân tích khoa học cho tổ, nhóm trình độ; tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển phục vụ kinh tế tài chính, xã hội, quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh; viết những văn bản báo cáo giải trình khoa học, trao đổi kinh nghiệm tay nghề về giáo dục trong và ngoài nước;

e) Chủ trì hoặc tham gia tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ giảng viên cao đẳng sư phạm theo yêu cầu tăng trưởng trình độ, trách nhiệm; chủ trì tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ, trách nhiệm trong bộ môn, khoa, cơ sở giáo dục;

g) Học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ, trách nhiệm và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học;

h) Tham gia công tác thao tác quản trị và vận hành, công tác thao tác Đảng, đoàn thể và thực thi những trách nhiệm khác theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục và quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng:

a) Có bằng tiến sỹ phù phù thích hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;

b) Có chứng từ tu dưỡng trách nhiệm sư phạm (riêng với giảng viên không tốt nghiệp ĐH sư phạm hoặc ĐH sư phạm kỹ thuật);

c) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuan chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I).

3. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm:

a) Có kiến thức và kỹ năng nâng cao về những môn học, ngành học được phân công giảng dạy; có kiến thức và kỹ năng về môn học, ngành học tương quan; có hiểu biết sâu rộng về thực tiễn nghề nghiệp, về những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển mới của ngành, nghề được phân công giảng dạy;

b) Nắm vững thực tiễn và xu thế tăng trưởng của công tác thao tác đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học của chuyên ngành; vận dụng thành thạo những kỹ năng, phương pháp sư phạm vào giảng dạy; trọn vẹn có thể nhìn nhận, tổng kết những kinh nghiệm tay nghề, phương pháp giảng dạy để phổ cập, vận dụng trong cơ sở giáo dục;

c) Chủ trì thực thi tối thiểu 02 (hai) trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp cơ sở hoặc 01 (một) trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp cao hơn thế nữa đã nghiệm thu sát hoạch với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

d) Chủ trì biên soạn tối thiểu 01 (một) sách phục vụ đào tạo và giảng dạy, được hội đồng khoa học (do Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt xây dựng) thẩm định, nghiệm thu sát hoạch và đưa vào sử dụng trong đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng từ trình độ trung cấp trở lên phù phù thích hợp với chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo và giảng dạy của giảng viên cao đẳng sư phạm và có mã số chuẩn quốc tế ISBN;

đ) Tác giả của tối thiểu 04 (bốn) bài báo khoa học là khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích khoa học của giảng viên cao đẳng sư phạm đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN;

e) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực thi những trách nhiệm của chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I);

g) Viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thăng quan tiến chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I) phải có thời hạn giữ chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) hoặc tương tự tối thiểu đủ 06 (sáu) năm, trong số đó phải có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng.

Chương III

BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 7. Nguyên tắc chỉ định và xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp

1. Căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, trình độ trách nhiệm đang đảm nhiệm của viên chức và theo quy định của pháp lý.

2. Không được phối hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức.

Điều 8. Các trường hợp chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp

1. Viên chức được cơ sở giáo dục tuyển dụng theo quy định của pháp lý, đã thực thi quy định về chính sách tập sự riêng với viên chức và được Thủ trưởng cơ sở giáo dục nhìn nhận đạt yêu cầu sau thời hạn tập sự.

2. Viên chức đã được chỉ định chức vụ nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục ĐH công lập quy định tại Thông tư liên tịch số 36/năm trước đó/TTLT-BGDĐT-BNV hoặc tương tự, nay được chỉ định chúc danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm quy định tại Thông tư này, rõ ràng như sau:

a) Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I), mã số V.07.08.20 riêng với viên chức hiện giờ đang giữ chức vụ nghề nghiệp giảng viên hạng sang (hạng I), mã số V.07.01.01 hoặc tương tự.

b) Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II), mã số V.07.08.21 riêng với viên chức hiện giờ đang giữ chức vụ nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02 hoặc tương tự.

c) Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III), mã số V.07.08.22 riêng với viên chức hiện giờ đang giữ chức vụ nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 hoặc tương tự.

3. Viên chức được thay đổi chức vụ nghề nghiệp theo quy định của Luật Viên chức và những văn bản hướng dẫn.

Điều 9. Cách xếp lương

1. Các chức vụ nghề nghiệp viên chức giảng dạy quy định tại Thông tư này được vận dụng Bảng lương trình độ, trách nhiệm riêng với cán bộ, viên chức trong những cty sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, rõ ràng như sau:

a) Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ thông số kỹ thuật lương 6,20 đến thông số kỹ thuật lương 8,00;

b) Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ thông số kỹ thuật lương 4,40 đến thông số kỹ thuật lương 6,78;

c) Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A1, từ thông số kỹ thuật lương 2,34 đến thông số kỹ thuật lương 4,98.

2. Việc xếp lương chức vụ nghề nghiệp được thực thi khi viên chức đã được cấp có thẩm quyền chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp quy định tại Thông tư này và thực thi xếp lương theo phía dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 trong năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp lý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Điều khoản vận dụng

1. Yêu cầu về chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Thông tư này vận dụng riêng với viên chức được tuyển dụng sau ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

2. Viên chức đã tham gia tu dưỡng và được cấp giấy tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giảng viên hạng sang (hạng I) hoặc giảng viên chính (hạng II) trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành được sử dụng thay thế tương ứng riêng với chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I) hoặc giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II).

Điều 11. Tổ chức thực thi

1. Thông tư này là vị trí căn cứ để thực thi việc tuyển dụng, sử dụng, chỉ định, xếp lương và quản trị và vận hành viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm công lập. Các trường cao đẳng sư phạm ngoài công lập trọn vẹn có thể vận dụng quy định tại Thông tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành đội ngũ giảng viên tại cơ sở.

2. Thủ trưởng những trường cao đẳng sư phạm trực tiếp quản trị và vận hành, sử dụng viên chức có trách nhiệm thanh tra rà soát những vị trí việc làm của cty; quyết định hành động hoặc trình cấp có thẩm quyền chỉ định chức vụ nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Điều 12. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 20 tháng 11 năm 2020.

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục, thủ trưởng những cty có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và thủ trưởng những trường cao đẳng sư phạm phụ trách thi hành Thông tư này.

3. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị phản ánh về Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo để xem xét, xử lý và xử lý./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo Trung ương;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Ủy ban vương quốc Đổi mới giáo dục và đào tạo và giảng dạy;– Hội đồng vương quốc Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Phát triển nhân lực;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Như Điều 12;– Công báo;– Cổng TTĐT nhà nước;– Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;– Công đoàn giáo dục Việt Nam;– Thương Hội những trường ĐH, cao đẳng Việt Nam;– Hội Khuyến học Việt Nam;– Lưu: VT, Vụ PC, NGCBQLGD (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

Ngày đầu Tiên/10/2020, Bộ GDvàamp;ĐT đã phát hành Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp, chỉ định và xếp lương riêng với viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm công lập.

Theo đó, quy định rõ ràng tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm của giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) như sau:

Thứ nhất, phải chủ trì thực thi tối thiểu 01 trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn thế nữa đã nghiệm thu sát hoạch với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên. Thứ hai, tác giả của tối thiểu 02 bài báo khoa học là khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích khoa học của giảng viên cao đẳng sư phạm đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN. Thứ ba, viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thăng quan tiến chức vụ giảng viên cap đẳng sư phạm chính (hạng II) phải có thời hạn giữ chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) hoặc tương tự tối thiểu đủ 09 năm riêng với những người dân có bằng ĐH, đủ 06 năm riêng với những người dân có bằng thạc sĩ; trong số đó phải có tối thiểu 01 năm giữ chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

Số: 35/2020/TT-BGDĐT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ nhất tháng 10 năm 2020 THÔNG TƯ 35/2020/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÔNG LẬP

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm năm trước đó;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của nhà nước quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp, chỉ định và xếp lương riêng với viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm công lập.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp, chỉ định và xếp lương riêng với viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm công lập, những trường cao đẳng công lập có nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên trình độ cao đẳng thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo (sau này gọi chung là trường cao đẳng sư phạm).

2. Thông tư này vận dụng riêng với viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm, viên chức những trường cao đẳng công lập giảng dạy nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên trình độ cao đẳng và những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

Điều 2. Mã số và phân hạng chức vụ nghề nghiệp

Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm gồm có:

1. Giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I) – Mã số: V.07.08.20

2. Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) – Mã số: V.07.08.21

3. Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) – Mã số: V.07.08.22

Điều 3. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

1. Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường và trong công tác thao tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với học viên, sinh viên, học viên (sau này gọi chung là người học); bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và hiệp hội.

2. Tận tụy với việc làm; thực thi đúng điều lệ, quy định, nội quy của cơ sở giáo dục và những quy định pháp lý của ngành.

3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, nhìn nhận đúng thực ra khả năng của người học; thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí.

4. Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khác theo quy định của pháp lý.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 4. Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) – Mã số: V.07.08.22

1. Nhiệm vụ:

a) Giảng dạy; hướng dẫn người học làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có);

b) Giáo dục đào tạo và giảng dạy phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác phong thao tác cho những người dân học trải qua quy trình giảng dạy. Đánh giá kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp của người học;

c) Tham gia xây dựng, tăng trưởng chương trình đào tạo và giảng dạy của chuyên ngành; thay đổi phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện của người học;

d) Tham gia công tác thao tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành thực tiễn, thí nghiệm và thực tập;

đ) Học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ, trách nhiệm và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học;

e) Tham gia công tác thao tác quản trị và vận hành, công tác thao tác Đảng, đoàn thể và thực thi những trách nhiệm khác theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục và quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng:

a) Có bằng ĐH trở lên phù phù thích hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

b) Có chứng từ tu dưỡng trách nhiệm sư phạm (riêng với giảng viên không tốt nghiệp ĐH sư phạm hoặc ĐH sư phạm kỹ thuật);

c) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III).

3. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm:

a) Nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản của môn học được phân công giảng dạy và có kiến thức và kỹ năng tổng quát về một số trong những môn học có tương quan trong chuyên ngành đào tạo và giảng dạy nên giao đảm nhiệm;

b) Hiểu và thực thi đúng tiềm năng, kế hoạch, nội dung, chương trình những môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo và giảng dạy;

c) Sử dụng có hiệu suất cao và bảo vệ an toàn và uy tín những phương tiện đi lại dạy học, trang thiết bị dạy học;

d) Có kĩ năng nghiên cứu và phân tích khoa học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển vào giảng dạy, sản xuất và đời sống;

đ) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực thi những trách nhiệm của chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III).

Điều 5. Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) – Mã số: V.07.08.21

1. Nhiệm vụ:

a) Giảng dạy; hướng dẫn người học làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có);

b) Giáo dục đào tạo và giảng dạy phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác phong thao tác cho những người dân học trải qua quy trình giảng dạy. Đánh giá kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp của người học. Tổ chức hướng dẫn người học nghiên cứu và phân tích khoa học; hướng dẫn người học phương pháp học tập, nghiên cứu và phân tích có hiệu suất cao; phát hiện khả năng sở trường của người học để tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng tài năng;

c) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, thẩm định chương trình; dữ thế chủ động update thường xuyên những thành tựu khoa học vào việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo và giảng dạy; thay đổi phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện của người học;

d) Tham gia tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ giảng viên cao đẳng sư phạm theo yêu cầu tăng trưởng trình độ, trách nhiệm; chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ, trách nhiệm trong bộ môn, khoa, cơ sở giáo dục;

đ) Tham gia công tác thao tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành thực tiễn, thí nghiệm và thực tập;

e) Tham gia biên soạn giáo trình, sách tìm hiểu thêm, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng quốc tế sang tiếng Việt (sau này gọi chung là sách phục vụ đào tạo và giảng dạy);

g) Học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ, trách nhiệm và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học;

h) Tham gia công tác thao tác quản trị và vận hành, công tác thao tác Đảng, đoàn thể và thực thi những trách nhiệm khác theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục và quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng:

a) Có bằng thạc sĩ trở lên phù phù thích hợp với vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành giảng dạy;

b) Có chứng từ tu dưỡng trách nhiệm sư phạm (riêng với giảng viên không tốt nghiệp ĐH sư phạm hoặc ĐH sư phạm kỹ thuật);

c) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II).

3. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm:

a) Có kiến thức và kỹ năng nâng cao về những môn học, ngành học được phân công giảng dạy; có kiến thức và kỹ năng về môn học, ngành học tương quan; có hiểu biết sâu rộng về thực tiễn nghề nghiệp;

b) Nắm vững thực tiễn và xu thế tăng trưởng của công tác thao tác đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học của chuyên ngành; vận dụng thành thạo những kỹ năng, phương pháp sư phạm vào giảng dạy; trọn vẹn có thể nhìn nhận, tổng kết những kinh nghiệm tay nghề, phương pháp giảng dạy để phổ cập, vận dụng trong cơ sở giáo dục;

c) Chủ trì thực thi tối thiểu 01 (một) trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn thế nữa đã nghiệm thu sát hoạch với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn tối thiểu 01 (một) sách phục vụ đào tạo và giảng dạy, được hội đồng khoa học (do Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt xây dựng) thẩm định, nghiệm thu sát hoạch và đưa vào sử dụng trong đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng từ trình độ trung cấp trở lên phù phù thích hợp với chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo và giảng dạy của giảng viên cao đẳng sư phạm và có mã số chuẩn quốc tế ISBN;

đ) Tác giả của tối thiểu 02 (hai) bài báo khoa học là khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích khoa học của giảng viên cao đẳng sư phạm đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN;

e) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực thi những trách nhiệm của chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II);

g) Viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thăng quan tiến chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) phải có thời hạn giữ chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) hoặc tương tự tối thiểu đủ 09 (chín) năm riêng với những người dân có bằng ĐH, đủ 06 (sáu) năm riêng với những người dân có bằng thạc sĩ; trong số đó phải có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng.

Điều 6. Giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I) – Mã số: V.07.08.20

1. Nhiệm vụ:

a) Giảng dạy; hướng dẫn người học làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu có);

b) Giáo dục đào tạo và giảng dạy phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác phong thao tác cho những người dân học trải qua quy trình giảng dạy. Đánh giá kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp của người học. Tổ chức hướng dẫn người học nghiên cứu và phân tích khoa học; hướng dẫn người học phương pháp học tập, nghiên cứu và phân tích có hiệu suất cao; phát hiện khả năng sở trường của người học để tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng tài năng;

c) Chủ trì xây dựng, tăng trưởng chương trình đào tạo và giảng dạy của chuyên ngành; đề xuất kiến nghị phương hướng, giải pháp tăng trưởng của ngành hoặc chuyên ngành. Chủ động update thường xuyên những thành tựu khoa học vào việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo và giảng dạy; thay đổi phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra nhìn nhận kết quả học tập, rèn luyện của người học;

d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn hoặc thẩm định chương trình, sách phục vụ đào tạo và giảng dạy;

đ) Chủ trì hoặc tham gia thực thi chương trình khoa học, đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học; khuynh hướng nghiên cứu và phân tích khoa học cho tổ, nhóm trình độ; tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí tư vấn khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển phục vụ kinh tế tài chính, xã hội, quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh; viết những văn bản báo cáo giải trình khoa học, trao đổi kinh nghiệm tay nghề về giáo dục trong và ngoài nước;

e) Chủ trì hoặc tham gia tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ giảng viên cao đẳng sư phạm theo yêu cầu tăng trưởng trình độ, trách nhiệm; chủ trì tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ, trách nhiệm trong bộ môn, khoa, cơ sở giáo dục;

g) Học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ, trách nhiệm và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu và phân tích khoa học;

h) Tham gia công tác thao tác quản trị và vận hành, công tác thao tác Đảng, đoàn thể và thực thi những trách nhiệm khác theo quy định tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cơ sở giáo dục và quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng:

a) Có bằng tiến sỹ phù phù thích hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;

b) Có chứng từ tu dưỡng trách nhiệm sư phạm (riêng với giảng viên không tốt nghiệp ĐH sư phạm hoặc ĐH sư phạm kỹ thuật);

c) Có chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuan chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I).

3. Tiêu chuẩn về khả năng trình độ, trách nhiệm:

a) Có kiến thức và kỹ năng nâng cao về những môn học, ngành học được phân công giảng dạy; có kiến thức và kỹ năng về môn học, ngành học tương quan; có hiểu biết sâu rộng về thực tiễn nghề nghiệp, về những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển mới của ngành, nghề được phân công giảng dạy;

b) Nắm vững thực tiễn và xu thế tăng trưởng của công tác thao tác đào tạo và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học của chuyên ngành; vận dụng thành thạo những kỹ năng, phương pháp sư phạm vào giảng dạy; trọn vẹn có thể nhìn nhận, tổng kết những kinh nghiệm tay nghề, phương pháp giảng dạy để phổ cập, vận dụng trong cơ sở giáo dục;

c) Chủ trì thực thi tối thiểu 02 (hai) trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp cơ sở hoặc 01 (một) trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển cấp cao hơn thế nữa đã nghiệm thu sát hoạch với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

d) Chủ trì biên soạn tối thiểu 01 (một) sách phục vụ đào tạo và giảng dạy, được hội đồng khoa học (do Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt xây dựng) thẩm định, nghiệm thu sát hoạch và đưa vào sử dụng trong đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng từ trình độ trung cấp trở lên phù phù thích hợp với chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo và giảng dạy của giảng viên cao đẳng sư phạm và có mã số chuẩn quốc tế ISBN;

đ) Tác giả của tối thiểu 04 (bốn) bài báo khoa học là khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích khoa học của giảng viên cao đẳng sư phạm đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN;

e) Có kĩ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực thi những trách nhiệm của chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I);

g) Viên chức tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng thăng quan tiến chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I) phải có thời hạn giữ chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) hoặc tương tự tối thiểu đủ 06 (sáu) năm, trong số đó phải có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức vụ giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ Đk tham gia cuộc thi hoặc xét thăng hạng.

Chương III

BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 7. Nguyên tắc chỉ định và xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp

1. Căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, trình độ trách nhiệm đang đảm nhiệm của viên chức và theo quy định của pháp lý.

2. Không được phối hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức.

Điều 8. Các trường hợp chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp

1. Viên chức được cơ sở giáo dục tuyển dụng theo quy định của pháp lý, đã thực thi quy định về chính sách tập sự riêng với viên chức và được Thủ trưởng cơ sở giáo dục nhìn nhận đạt yêu cầu sau thời hạn tập sự.

2. Viên chức đã được chỉ định chức vụ nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong những cơ sở giáo dục ĐH công lập quy định tại Thông tư liên tịch số 36/năm trước đó/TTLT-BGDĐT-BNV hoặc tương tự, nay được chỉ định chúc danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm quy định tại Thông tư này, rõ ràng như sau:

a) Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I), mã số V.07.08.20 riêng với viên chức hiện giờ đang giữ chức vụ nghề nghiệp giảng viên hạng sang (hạng I), mã số V.07.01.01 hoặc tương tự.

b) Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II), mã số V.07.08.21 riêng với viên chức hiện giờ đang giữ chức vụ nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02 hoặc tương tự.

c) Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III), mã số V.07.08.22 riêng với viên chức hiện giờ đang giữ chức vụ nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 hoặc tương tự.

3. Viên chức được thay đổi chức vụ nghề nghiệp theo quy định của Luật Viên chức và những văn bản hướng dẫn.

Điều 9. Cách xếp lương

1. Các chức vụ nghề nghiệp viên chức giảng dạy quy định tại Thông tư này được vận dụng Bảng lương trình độ, trách nhiệm riêng với cán bộ, viên chức trong những cty sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của nhà nước về chính sách tiền lương riêng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, rõ ràng như sau:

a) Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ thông số kỹ thuật lương 6,20 đến thông số kỹ thuật lương 8,00;

b) Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ thông số kỹ thuật lương 4,40 đến thông số kỹ thuật lương 6,78;

c) Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) được vận dụng thông số kỹ thuật lương của viên chức loại A1, từ thông số kỹ thuật lương 2,34 đến thông số kỹ thuật lương 4,98.

2. Việc xếp lương chức vụ nghề nghiệp được thực thi khi viên chức đã được cấp có thẩm quyền chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp quy định tại Thông tư này và thực thi xếp lương theo phía dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 trong năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp lý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Điều khoản vận dụng

1. Yêu cầu về chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Thông tư này vận dụng riêng với viên chức được tuyển dụng sau ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

2. Viên chức đã tham gia tu dưỡng và được cấp giấy tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giảng viên hạng sang (hạng I) hoặc giảng viên chính (hạng II) trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành được sử dụng thay thế tương ứng riêng với chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hạng sang (hạng I) hoặc giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II).

Điều 11. Tổ chức thực thi

1. Thông tư này là vị trí căn cứ để thực thi việc tuyển dụng, sử dụng, chỉ định, xếp lương và quản trị và vận hành viên chức giảng dạy trong những trường cao đẳng sư phạm công lập. Các trường cao đẳng sư phạm ngoài công lập trọn vẹn có thể vận dụng quy định tại Thông tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành đội ngũ giảng viên tại cơ sở.

2. Thủ trưởng những trường cao đẳng sư phạm trực tiếp quản trị và vận hành, sử dụng viên chức có trách nhiệm thanh tra rà soát những vị trí việc làm của cty; quyết định hành động hoặc trình cấp có thẩm quyền chỉ định chức vụ nghề nghiệp theo thẩm quyền.

Điều 12. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 20 tháng 11 năm 2020.

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản trị và vận hành giáo dục, thủ trưởng những cty có tương quan thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và thủ trưởng những trường cao đẳng sư phạm phụ trách thi hành Thông tư này.

3. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị phản ánh về Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo để xem xét, xử lý và xử lý./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội;– Văn phòng nhà nước;– Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;– Ban Tuyên giáo Trung ương;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);– Ủy ban vương quốc Đổi mới giáo dục và đào tạo và giảng dạy;– Hội đồng vương quốc Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Phát triển nhân lực;– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Như Điều 12;– Công báo;– Cổng TTĐT nhà nước;– Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;– Công đoàn giáo dục Việt Nam;– Thương Hội những trường ĐH, cao đẳng Việt Nam;– Hội Khuyến học Việt Nam;– Lưu: VT, Vụ PC, NGCBQLGD (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng


Bạn đang tìm hiểu thêm postt Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or Join Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Thông #tư #352020TTBGDĐT