0765562555

Thông tư 4/2020/TT-BNV

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Thông tư 4/2020/TT-BNV FULL 2022 được update : 2021-09-08 15:02:23

3285

Xin chàoNgày 13/10/2020, Bộ Nội vụ phát hành Thông tư 4/2020/TT-BNV về việc quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày quỹ xã hội, quỹ từ thiện xây dựng pháp nhân thì quỹ gửi hồ sơ thông tin cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Hồ sơ gồm có:

Bạn đang xem: Thông tư 4/2020/TT-BNV

Quyết định xây dựng pháp nhân (bản chính) và bản sao Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí; Bản sao những tài liệu sau: điều lệ hoặc quy định, quy định về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của pháp nhân, quyết định hành động chỉ định người đứng đầu pháp nhân. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———– Số: 4/2020/TT-BNV Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 13 tháng 10 năm 2020 THÔNG TƯ 4/2020/TT-BNV

Quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng bốn năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ nước nhà;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát hành Thông tư quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Thông tư này quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau này gọi là Nghị định số 93/2019/NĐ-CP).

2. Thông tư này vận dụng riêng với quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau này gọi chung là quỹ) và thành viên, tổ chức triển khai có tương quan đến tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

Điều 2. Thông báo việc xây dựng pháp nhân trực thuộc quỹ

Tham khảo: Giấy mời họp phụ huynh thời điểm đầu xuân mới học 2021 – 2022

1. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày quỹ xây dựng pháp nhân theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP thì quỹ gửi hồ sơ thông tin cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

2. Hồ sơ thông tin gồm những văn bản sau:

a) Quyết định xây dựng pháp nhân (bản chính) và bản sao Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Bản sao những tài liệu: điều lệ hoặc quy định, quy định về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của pháp nhân; quyết định hành động chỉ định người đứng đầu pháp nhân.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị và vận hành quỹ

Thành viên Hội đồng quản trị và vận hành quỹ nếu thuộc diện quản trị và vận hành của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản trị và vận hành cán bộ trước lúc gửi hồ sơ về cơ quan quản trị và vận hành nhà nước theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP công nhận.

Điều 4. Ban hành và hướng dẫn nhiều chủng loại mẫu văn bản

1. Danh mục mẫu văn bản:

a) Danh mục mẫu văn bản vận dụng cho quỹ và thành viên, tổ chức triển khai tương quan (Phụ lục I);

b) Danh mục mẫu văn bản vận dụng cho cơ quan quản trị và vận hành nhà nước (Phụ lục II).

Xem thêm: Phiếu Đk xét công nhận tốt nghiệp THPT 2021

2. Thể thức và kỹ thuật trình diễn văn bản theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của nhà nước về công tác thao tác văn thư.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 12 năm 2020.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng bốn năm trước đó đó của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng bốn thời gian năm 2012 của nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Trường hợp quỹ xã hội – từ thiện đã được cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và công nhận điều lệ trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành, khi hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và vận hành quỹ theo quy định của điều lệ, quỹ thực thi sửa đổi, tương hỗ update điều lệ gửi cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Thông tư này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những quỹ có trách nhiệm thực thi Thông tư này.

3. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu và phân tích, sửa đổi, tương hỗ update cho thích hợp./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;– Cơ quan TW của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Công báo, Cổng thông tin điện tử nhà nước;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;– Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, những Thứ trưởng, những cty thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ;– Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ;– Lưu: VT, TCPCP, TT, N.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

Ngày 13/10/2020, Bộ Nội vụ phát hành Thông tư 4/2020/TT-BNV về việc quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày quỹ xã hội, quỹ từ thiện xây dựng pháp nhân thì quỹ gửi hồ sơ thông tin cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Hồ sơ gồm có:

Bạn đang xem: Thông tư 4/2020/TT-BNV

Quyết định xây dựng pháp nhân (bản chính) và bản sao Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí; Bản sao những tài liệu sau: điều lệ hoặc quy định, quy định về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của pháp nhân, quyết định hành động chỉ định người đứng đầu pháp nhân. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———– Số: 4/2020/TT-BNV Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 13 tháng 10 năm 2020 THÔNG TƯ 4/2020/TT-BNV

Quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng bốn năm 2017 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ nước nhà;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát hành Thông tư quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Thông tư này quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau này gọi là Nghị định số 93/2019/NĐ-CP).

2. Thông tư này vận dụng riêng với quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau này gọi chung là quỹ) và thành viên, tổ chức triển khai có tương quan đến tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

Điều 2. Thông báo việc xây dựng pháp nhân trực thuộc quỹ

Tham khảo: Giấy mời họp phụ huynh thời điểm đầu xuân mới học 2021 – 2022

1. Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày quỹ xây dựng pháp nhân theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP thì quỹ gửi hồ sơ thông tin cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

2. Hồ sơ thông tin gồm những văn bản sau:

a) Quyết định xây dựng pháp nhân (bản chính) và bản sao Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí;

b) Bản sao những tài liệu: điều lệ hoặc quy định, quy định về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của pháp nhân; quyết định hành động chỉ định người đứng đầu pháp nhân.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị và vận hành quỹ

Thành viên Hội đồng quản trị và vận hành quỹ nếu thuộc diện quản trị và vận hành của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản trị và vận hành cán bộ trước lúc gửi hồ sơ về cơ quan quản trị và vận hành nhà nước theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP công nhận.

Điều 4. Ban hành và hướng dẫn nhiều chủng loại mẫu văn bản

1. Danh mục mẫu văn bản:

a) Danh mục mẫu văn bản vận dụng cho quỹ và thành viên, tổ chức triển khai tương quan (Phụ lục I);

b) Danh mục mẫu văn bản vận dụng cho cơ quan quản trị và vận hành nhà nước (Phụ lục II).

Xem thêm: Phiếu Đk xét công nhận tốt nghiệp THPT 2021

2. Thể thức và kỹ thuật trình diễn văn bản theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của nhà nước về công tác thao tác văn thư.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 12 năm 2020.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng bốn năm trước đó đó của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng bốn thời gian năm 2012 của nhà nước về tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Trường hợp quỹ xã hội – từ thiện đã được cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và công nhận điều lệ trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành, khi hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và vận hành quỹ theo quy định của điều lệ, quỹ thực thi sửa đổi, tương hỗ update điều lệ gửi cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Thông tư này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những quỹ có trách nhiệm thực thi Thông tư này.

3. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu và phân tích, sửa đổi, tương hỗ update cho thích hợp./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;– Cơ quan TW của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Công báo, Cổng thông tin điện tử nhà nước;– Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;– Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, những Thứ trưởng, những cty thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ;– Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ;– Lưu: VT, TCPCP, TT, N.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn


Bạn đang mò mẩn nội dung bài viết Thông tư 4/2020/TT-BNV 2022

Với việc Bạn mò mẩn post Thông tư 4/2020/TT-BNV New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Thông tư 4/2020/TT-BNV Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Thông tư 4/2020/TT-BNV Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Thông #tư #42020TTBNV