0765562555

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 Chi tiết 2022 được update : 2021-09-07 06:28:15

3961

Xin chàoBộ đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 là tài liệu vô cùng hữu ích, gồm 13 đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 8 môn Hóa có đáp án kèm theo.

Đề thi Hóa 8 học kì 2 giúp những em học viên tìm hiểu thêm, luyện giải đề, củng cố kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng sẵn sàng thật tốt cho bài thi học kỳ II sắp tới đây đạt kết quả cao. Qua đó nắm được những dạng bài tập thường gặp trong đề thi kì 2. Chúc những ban học tốt.

Bạn đang xem: Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 8 môn Hóa – Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Thành phần của không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là hơi nước.

B. 21% O2,78% N2 và 1 % là những khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những chất nào sau này đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. Cho dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những chất nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. Phản ứng hóa học nào sau này không phải là phản ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo ra khi đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g

C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên rất cao, tỉ lệ thể tích khí oxi càng giảm vì:

A. càng lên rất cao không khí càng loãng .

B. oxi là chất khí không màu không mùi.

C. oxinặng hơn không khí.

D. oxi thiết yếu cho việc sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa 10g oxi. Sau phản ứng chất nào còn dư, vì sao?

A. Oxi vì 6,2g photpho phản ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi vì 6,2g photpho phản ứng đủ với 2g oxi.

C.Hai chất vừa hết vì 6,2g photpho phản ứng vừa đủ với 10g oxi.

D. Photpho vì ta thấy tỉ lệ số mol giữa đề bài và phương trình của photpho to nhiều hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương pháp hóa học nhận ra những chất sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng phương pháp nào?

A. Quỳ tím, điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính khối lượng NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M để trong số đó có hòa tan 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

Xem thêm: Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Thương Vợ của Tú Xương (2 Dàn ý + 15 mẫu)

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tác dụng với dung dịch HCl phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình hóa học của phản ứng xẩy ra. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

B. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro thu được ở Đk tiêu chuẩn?

B.  Tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, P = 31)

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 8 môn Hóa – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong những chữ A hoặc B, C, D ở cột I với một chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, ở cột II để sở hữu nội dung thích hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch trọn vẹn có thể hòa tan thêm chất tan

B

Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong số đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần Phần Trăm theo thể tích của không khí là:

3

dung dịch không thể hòa tan thêm được chất tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất

E

Dung dịch chưa bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% những khí khác

Khí cacbonnic, hơi nước, khí hiếm…)

Câu 2. Cho những chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy chất gồm những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho những phản ứng hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân hủy là:

Câu 4. Sau phản ứng với Zn và HCl trong phòng thí nghiệm, đưa que đóm đang cháy vào ống dẫn khí, khí thoát ra cháy được trong không khí với ngọn lửa màu gì?

A. Xanh nhạt.

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính khối lượng Kali penmanganat (KMnO4) cần lấy để điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. Có 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Có thể nhận ra được những chất đó bằng thuốc thử sau này không:

A. Dùng nước và giấy quỳ tím.

B. Chỉ dùng nước

C. Chỉ dùng axit

D. Chỉ dùng dung dịch kiềm

Câu 7. Cho 13 gam kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl. Sau phản ứng chấ nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. Trong phòng thí nghiệm khí hidro được điều chế từ chất nào?

A. Điện phân nước

B. Từ vạn vật thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Cho Zntác dụng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Nhiệt phân KMnO4

Câu 9. Tên gọi của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 tan trong 190 gam nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tan của KNO3 ở tại nhiệt độ đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) Fe + H2SO4 ………………..

Câu 2. (2,5 điểm)

Hòa tan trọn vẹn 19,5 gam Zn phản ứng vừa đủ với 150 dung dịch axit H2SO4. Dẫn toàn bộ khí hidro vừa thoát ra vào sắt (III) oxit dư, thu được m gam sắt.

a. Viết phương trình hóa học xẩy ra?

b. Tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch axit H2SO4 đã dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, N = 14, S = 32)

………….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 là tài liệu vô cùng hữu ích, gồm 13 đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 8 môn Hóa có đáp án kèm theo.

Đề thi Hóa 8 học kì 2 giúp những em học viên tìm hiểu thêm, luyện giải đề, củng cố kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng sẵn sàng thật tốt cho bài thi học kỳ II sắp tới đây đạt kết quả cao. Qua đó nắm được những dạng bài tập thường gặp trong đề thi kì 2. Chúc những ban học tốt.

Bạn đang xem: Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 8 môn Hóa – Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Thành phần của không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là hơi nước.

B. 21% O2,78% N2 và 1 % là những khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những chất nào sau này đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. Cho dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những chất nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. Phản ứng hóa học nào sau này không phải là phản ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo ra khi đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g

C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên rất cao, tỉ lệ thể tích khí oxi càng giảm vì:

A. càng lên rất cao không khí càng loãng .

B. oxi là chất khí không màu không mùi.

C. oxinặng hơn không khí.

D. oxi thiết yếu cho việc sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa 10g oxi. Sau phản ứng chất nào còn dư, vì sao?

A. Oxi vì 6,2g photpho phản ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi vì 6,2g photpho phản ứng đủ với 2g oxi.

C.Hai chất vừa hết vì 6,2g photpho phản ứng vừa đủ với 10g oxi.

D. Photpho vì ta thấy tỉ lệ số mol giữa đề bài và phương trình của photpho to nhiều hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương pháp hóa học nhận ra những chất sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng phương pháp nào?

A. Quỳ tím, điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính khối lượng NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M để trong số đó có hòa tan 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

Xem thêm: Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Thương Vợ của Tú Xương (2 Dàn ý + 15 mẫu)

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tác dụng với dung dịch HCl phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình hóa học của phản ứng xẩy ra. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

B. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro thu được ở Đk tiêu chuẩn?

B.  Tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, P = 31)

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 8 môn Hóa – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong những chữ A hoặc B, C, D ở cột I với một chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, ở cột II để sở hữu nội dung thích hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch trọn vẹn có thể hòa tan thêm chất tan

B

Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong số đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần Phần Trăm theo thể tích của không khí là:

3

dung dịch không thể hòa tan thêm được chất tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất

E

Dung dịch chưa bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% những khí khác

Khí cacbonnic, hơi nước, khí hiếm…)

Câu 2. Cho những chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy chất gồm những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho những phản ứng hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân hủy là:

Câu 4. Sau phản ứng với Zn và HCl trong phòng thí nghiệm, đưa que đóm đang cháy vào ống dẫn khí, khí thoát ra cháy được trong không khí với ngọn lửa màu gì?

A. Xanh nhạt.

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính khối lượng Kali penmanganat (KMnO4) cần lấy để điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. Có 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Có thể nhận ra được những chất đó bằng thuốc thử sau này không:

A. Dùng nước và giấy quỳ tím.

B. Chỉ dùng nước

C. Chỉ dùng axit

D. Chỉ dùng dung dịch kiềm

Câu 7. Cho 13 gam kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl. Sau phản ứng chấ nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. Trong phòng thí nghiệm khí hidro được điều chế từ chất nào?

A. Điện phân nước

B. Từ vạn vật thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Cho Zntác dụng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Nhiệt phân KMnO4

Câu 9. Tên gọi của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 tan trong 190 gam nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tan của KNO3 ở tại nhiệt độ đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) Fe + H2SO4 ………………..

Câu 2. (2,5 điểm)

Hòa tan trọn vẹn 19,5 gam Zn phản ứng vừa đủ với 150 dung dịch axit H2SO4. Dẫn toàn bộ khí hidro vừa thoát ra vào sắt (III) oxit dư, thu được m gam sắt.

a. Viết phương trình hóa học xẩy ra?

b. Tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch axit H2SO4 đã dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, N = 14, S = 32)

………….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang đọc bài Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Bộ #đề #ôn #thi #học #kì #môn #Hóa #học #lớp