0765562555

Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 – 2021

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 – 2021 New 2022 được update : 2021-09-07 08:07:11

3700

Xin chàoBộ đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 – 2021 gồm 46 đề thi của toàn bộ những môn: Toán, Văn, Sử, Địa, Vật lý, Anh, Sinh học, Hóa học,Công nghệ, GDCD, Tin học. Trong mỗi đề thi đều phải có đáp án rõ ràng kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp những ban học viên lớp 9 ôn tập, luyện giải đề để đạt được kết quả cao trong kì thi học kì 2 lớp 9.

Đồng thời với đề kiểm tra này thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm, ra đề thi cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng đề thi, mời những ban cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 Mức độChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL I. Listening 8 2.0 2 0.5 2 0.5 8 2.0 II. Phonetics 2 0.5 2 0.5 4 1.0 III. Language 4 1.0 4 1.0 8 2.0 IV. Reading 1 0.5 3 1.5 4 2.0 V. Writing 6 2.5 6 2.5 Tổng 7 2.0 8 2.0 11 3.5 6 2.5 18 5.5 14 4.5 40% 35% 25% 100% Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh

I. Phonetics

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from those of the others in the group(0.5 point)

A. natural B. disaster C. damage D. grandma

A. weather B. reach C. leak D. between

2. Choose the word whose main stress pattern is placed differently from those of the others in the group.(0.5 point)

1. A. example B. marvelous C. gemstone D. mineral

2. A. pesticide B. category C. profitable D. linguistics

B. Languages

1. Choose the word or phrase that best fits the blank space in each sentence or substitutes for the underlined words or phrases.(2.0 points)

1. How could he explain his abrupt ______ from the party?

A. disappear

B. disappearing

C. disappears

D. disappearance

2. Lan failed her English, ______, she has to do the test a gain .

A. however

B. therefore

C. because

D.but

3. You should reduce the ______of water your family uses .

A. sum

B. whole

C. amount

D. all

4. This chair needs ______ It’s almost broken .

A. to fix

B. fix

C. fixed

D. fixing

5. To the mother ………..feelings for me are so strong that the word love can’t describe them

A. who

B.whom

C.whose

D.that

6. If we became rich, we would travel ______ the world.

A around

B. on

C. at

D. up

7. If there were flying saucers, there ______ traces of their landing.

A. would be

B. will be

C. are

D. is

8. Why don’t we ride a bicycle today ?

– No. …………………..

A.I want to

B.I don’t want to

C.I’d love to

D.I wouldn’t

C. Reading

1. Read the passage carefully then choose the corect answers.(2.0 points)

Easter is on different Sunday each year, but it is always in March or April. Easter is not a national holiday. It is a religious holiday for Christians. For many people, Easter celebrates the beginning of spring.

The English word for Easter comes from the old English word Eastre. Eastre was the name of the goddess of spring and light. In the spring, flowers bloom and trees become green. The earth wears “new clothes”. Many people wear new clothes on Easter Sunday, too.

Eggs and rabits are new signs of spring and new life. American children believe in an imaginary rabit, the Easter Bunny. The night before Easter, the Easter Bunny visits many homes. He brings children baskets with eggs and candy. Some Easter eggs are hard-boiled eggs in different colors. Other eggs are chocolate. The Easter Bunny hides eggs in the house or outside in the yard. On Easter morning, children look for eggs from the Easter Bunny.

1. Esater………………………………

A. is celebrated on every Sunday in March or April.

B. is only celebrated by Christians.

C. is a public holiday.

D. is a spring holiday.

2. The word “ Esater”…………………………….

A. means “new clothes”.

B. was the ancient name of spring and light.

C. comes from the name of a goddess.

D. means “ the beginning of the spring”

3. The Easter Bunny is………………………………

A. a sign of flower blooming.

B. a sign of spring goddess.

C. an old word for “Easter”

D. an imaginary rabit.

4. On Easter morning,………………………….

A. American children run about trying to find the eggs.

B. the Easter Bunny appears and brings eggs to children.

C. family often get together for a big breakfast.

D. children are often given cakes in the shape of a rabit.

D. Listening

1. Listen and fill in the blanks with the missing words.(2.0 points)

New Year is one of the most important(1)……………… in the USA. On New Year’s Eve, most people go to the parties. At twelve o’clock (2)……….night,everyone says “Happy New Year” and they(3)………….their friends and relatives good luck. New Year’s Eve is usually a long night to many people. They don’t go home until morning. Another holiday, Halloween, is mainly for(4)…………. On this holiday, children wear as witches, ghosts or others. Most children go from house to house asking for(5)………or fruit. If the people at the house do not give(6)…………..candy, the children will(7)……………. a trick on them. But this(8)………… ever happens. Many people give their beloved children candy and fruit.

2. Listen again and check if these following sentences are True or False( 0.5 point)

_____1. Halloween is mainly for adults

_____2. The children are loved and given candy and fruit at Halloween.

E. Writing

1. Combine the two sentences into one, using the word given. (0.5 points)

1.My friend Nancy can’t cook at all. Her mother is our former teacher(whose)

=>………………………………………………………………………………

2. She wasn’t wearing a coat. It was quite cold.(although)

=>………………………………………………………………………………..

2. Rewrite these following sentences with their unchanged meanings( 2.0 points)

1. Shall we use gas instead of burning coal?

=> I suggest……………………………………………………………………..

2. The red shirt is more expensive than the blue one.

=>The blue…………………………………………………………………………

3. Although his leg was broken, he managed to get out of the car.

=> In spite of………………………………………………………………

4. I’m not rich, so I don’t live in a big house.

=> If……………………………………………………………….………….

Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 Câu Đáp án Điểm I 1 B 0.25 2 A 0.25 II 1 A 0.25 2 D 0.25 III 1 D 0.25 2 B 0.25 3 C 0.25 4 D 0.25 5 C 0.25 6 A 0.25 7 A 0.25 8 B 0.25 IV 1 D 0.5 2 C 0.5 3 D 0.5 4 A 0.5 V 1 holidays 0.25 2 at 0.25 3 wish 0.25 4 children 0.25 5 candy 0.25 6 them 0.25 7 play 0.25 8 hardly 0.25 VI 1 F 0.25 2 T 0.25 VII 1 My friend Nancy, whose mother is our former teacher, can’t cook at all. 0.25 2 She wasn’t wearing a coatal though It was quite cold. 0.25 VIII 1 I suggest using gas instead of burning coal. 0.5 2 The blue shirt is cheaper than the red one 0.5 3 In spite of his broken leg, he managed to get out of the car 0.5 4 If I were rich, I would live in a big house 0.5

* Tapescript

New Year is one of the most important(1)holiday in the USA. On New Year’s Eve, most people go to the parties. At twelve o’clock (2)at night,everyone says “Happy New Year” and they(3) wish their friends and relatives good luck. New Year’s Eve is usually a long night to many people. They don’t go home until morning. Another holiday, Halloween, is mainly for(4) children. On this holiday, children wear as witches, ghosts or others. Most children go from house to house asking for(5)candy or fruit. If the people at the house do not give(6)them candy, the children will(7)play a trick on them. But this(8) hardly ever happens. Many people give their beloved children candy and fruit.

………

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Văn năm 2021

Phần I: Phần đọc- hiểu (4 điểm)

Câu 1 (4 điểm). Đọc đoạn thơ sau và thực thi những yêu cầu sau:

Đất nước bốn ngàn nămVất vả và gian laoĐất nước như vì saoCứ tăng trưởng phía trước.

a. Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Của ai? (0,5điểm)

b. Tìm giải pháp nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có trong đoạn thơ và cho biết thêm thêm tác dụng của giải pháp đó? (1,5 điểm)

c. Viết đoạn văn ngắn (khoảng chừng 200 từ) trình diễn cảm nhận của em về khổ thơ trên. Liên hệ thực tiễn về sự việc tăng trưởng của đất việt nam. (2 điểm)

Câu 2 (6 điểm). Nhân vật Phương Định trong đoạn trích “Những ngôi sao 5 cánh xa xôi” của Lê Minh Khuê gợi cho em tâm ý gì?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9

Câu 1 (4 điểm). Học sinh thực thi được:

– Đoạn thơ trên trích trong văn bản“ Mùa xuân nho nhỏ” của tác giả Thanh Hải (0,5 điểm)

– Chỉ ra được giải pháp tu từ và phân tích được tác dụng của giải pháp đó

+ Phép nhân hóa: Đất nước “vất vả”,“gian lao”-> Hình ảnh giang sơn trở nên thân thiện, mang dáng vóc tảo tần, cần mẫn của người mẹ, người chị. (0,5 điểm)

+ Phép so sánh: Đất nước với “…vì sao, cứ tăng trưởng phía trước”-> nhà thơ sáng tạo hình ảnh giang sơn khiêm nhường nhưng cũng rất trang trọng: Là một vì sao nhưng ở vị trí lên trước đứng vị trí số 1, này cũng là hình ảnh của cách mạng Việt Nam, của giang sơn trong lịch sử dân tộc.(0,5 điểm)

+ Điệp từ “giang sơn”, cùng phép so sánh, nhân hóa góp thêm phần làm nổi trội và gợi ấn tượng thâm thúy về hình ảnh giang sơn với niềm yêu mến, tự hào của tác giả. (0,5 điểm)

2. HS viết đoạn văn nghị luận đảm baỏ bố cục tổng quan rõ ràng có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn, lời văn mạch lạc…

– Nội dung

* Mở đoạn: trình làng vị trí đoạn thơ, khái quát nội dung khổ thơ (0,25đ)

* Thân đoạn: Phân tích những từ ngữ, hình ảnh tiêu biểu vượt trội trong khổ thơ làm rõ nội dung ca tụng giang sơn Việt Nam anh hùng, gian truân, vất vả nhưng rất đỗi thân thiện, yêu thương và đáng tự hào. “Đất nước như vì sao” khiêm nhường mà trang trọng “cứ tăng trưởng” sánh vai cùng những cường quốc năm châu (1đ)

*Kết đoạn: Suy nghĩ của tớ mình về giang sơn (0,25đ)

* Liên hệ: Cho dù còn nhiều trở ngại vất vả nhưng đất việt nam vẫn đang ngày càng tăng trưởng tăng trưởng, hội nhập cùng với việc tăng trưởng của Quốc tế, đạt nhiều thành tựu tiến bộ trên mọi mặt….(0,5đ)

Câu 2 (6 điểm)

PHẦN II. LÀM VĂN (6,0 điểm)

Ý

Kiến thức, kĩ năng cần đạt được

Điểm

a

Đảm bảo cấu trúc bài văn: Có đủ những phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài trình làng cảnh được tả; Thân bài Tả quang cảnh, cảnh vật rõ ràng theo thứ tự; Kết bài :Phát biểu cảm tưởng về quang cảnh , cảnh vật đó.

0,25

b

Xác định đúng yêu cầu của đề: Tả một người thân trong gia đình yêu nhất với em

0,25

c

Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện tâm ý thâm thúy, mới mẻ về câu truyện

Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu

0,25

0,25

* Phần mở bài:

– Giới thiệu sơ lược về tác giả, tác phẩm .

– Khái quát được nét trẻ trung về nhân vật Phương Định.

0,5

· Phần thân bài:

Vẻ đẹp của Phương Định

– Tâm hồn trong sáng, giàu mơ mộng, hồn nhiên tươi trẻ.

– Tinh thần dũng mãnh, thái độ bình tĩnh, vượt lên mọi nguy hiểm.

– Có tình cảm đồng chí, đồng đội nồng ấm.

( Các ý có phối hợp phân tích dẫn chứng trong tác phẩm)

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

– Qua nhân vật Phương Định và những cô nàng thanh niên xung phong, Lê Minh Khuê đã gợi cho những người dân đọc về tấm gương thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng thời chống Mỹ.

1

Nghệ thuật

– Truyện kể theo ngôi thứ nhất, thể hiện chân thực tâm trạng, tâm ý của nhân vật;

– Ngôn ngữ, giọng điệu phù phù thích hợp với diễn biến của mặt trận ác liệt.

1

*Phần kết bài:

– Khẳng định những nét trẻ trung của nhân vật và giá trị của tác phẩm.

– Liên hệ với thanh niên trong quy trình lúc bấy giờ.

0,5

Lưu ý : Điểm toàn bài là yếu tố những câu cộng lại được làm tròn đến một chữ số thập phân.

…………..

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG SỐ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TL TL TL

1.Hệ hai phương trình số 1 hai ẩn

Phương trình số 1 hai ẩn

Hệ phương trình số 1 hai ẩn

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng; thế

Bài1a

1

Giải bài toán bằng phương pháp lập hệ phương trình

2.Hàm số y=ax2 (a≠0)

-Phương trình bậc hai một ẩn

Đồ thị hàm số y=ax2 (a≠0)

Bài2a

1

Phương trình bậc hai một ẩn

Công thức nghiệm và định lí vi ét

Bài2b

Bài1b

Bài3a

Bài3b

4

Phương trình quy về phương trình bậc hai

Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình.

3.Góc với đường tròn

Góc ở tâm, số đo cung; Liên hệ giữa cung và dây; Góc nội tiếp; Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung; góc có đỉnh bên trong, ngoài đường tròn.Tứ giác nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp. Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình quạt, hình tròn trụ.

Bài5a

1,5đ

Bài5b

1,5đ

2

4.Hình trụ -Hình nón- hình cầu

Hình trụ, diện tích s quy hoạnh xung quanh và thể tích hình trụ.

Bài4a

0,5đ

Bài4b

0,5đ

2

Hình nón-diện tích s quy hoạnh xung quanh và thể tích hình nón.

TỔNG SỐ

3

4

3,5đ

3

3,5đ

10

10đ

Chú thích:

a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 30% nhận ra + 35% thông hiểu + 35% vận dụng, toàn bộ những câu được thiết kế dạng tự luận.

b) Đại số và hình học có tỉ lệ điểm là 6: 4

c) Cấu trúc vướng mắc: số câu 05 gồm 10 ý

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9

Bài 1. (2,0 điểm)

a)Giải hệ phương trình sau:

b)Giải phương trình: x2– 5x + 4 = 0

Bài 2 (2,0 điểm) Cho hàm số y = 0,5×2 có đồ thị (P).

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (P) và đường thẳng d có phương trình y = x + 4

Bài 3 (2,0 điểm) Cho phương trình x2 – 2mx +2m – 2 = 0 (1), (m là tham số).

a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm x1, x2với mọi giá trị của m

b) Với những giá trị nào của tham số m thì x12+ x22= 12.

Bài 4: (1,0đ) Một hình trụ có nửa đường kính đường tròn đáy là 6cm, độ cao 9cm. Hãy tính:

a)Diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân; 3,14)

Bài 5: (3,0đ) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:

a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được

b) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của góc BCF

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 Nội dung Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở tại mức cao hơn thế nữa TN TL TN TL TN TL TN TL

CHƯƠNG 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn những NTHH.

– Số thứ tự của chu kì.

– Sự biến hóa tính sắt kẽm kim loại, phi kim trong một nhóm.

2(1)

10%

Số câu

2 câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

10 %

CHƯƠNG 4 :

Hiđrocacbon – Nhiên liệu.

– Chỉ ra những hợp chất hữu cơ.

– Tính theo PTHH.

– Tính chất của những Hirocacbon.

– Viết PTHH thực thi dãy chuyển hóa.

4(3,5)

35 %

Số câu

1 câu

2 câu

1 câu

Số điểm

Tỉ lệ

0,5

5%

1

10%

2

20%

CHƯƠNG :

Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime.

– Nhận biết những dẫn xuất của Hidrocacbon.

– Tính toán theo PTHH.

.

– Xác đinh công thức phân tử hợp chất hữu cơ.

4(5,5 )

55%

Số câu

1 câu

1 câu

1 câu

1 Câu

Số điểm

Tỉ lệ

0,5

5%

1,5

15%

2,5

25%

1

10%

Tổng

3(1,5 )

3(1,5)

2(3,5)

1(2,5)

1(1)

2(1,5)

15%

5(5)

50%

1(2,5)

25%

1(1)

10%

10(10)

100%

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Hóa học

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) Chọn một trong những vần âm A, B, C, D trước câu vấn đáp đúng:( Mỗi câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Số thứ tự của nhóm cho biết thêm thêm:

A. Số electron lớp ngoài cùng

B. Số lớp electron

C. Kí hiệu hóa học và tên nguyên tố

D. nguyên tử khối của nguyên tố

Câu 2: Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử thì:

A. Tính sắt kẽm kim loại và tính phi kim đều giảm.

B. Tính sắt kẽm kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.

C. Tính sắt kẽm kim loại và phi kim đều tăng.

D. Tính sắt kẽm kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần.

Câu 3: Dãy đều gồm những hợp chất hữu cơ là:

A. CH4, C2H6O, CaO

B. CH3COOH, HCl, CH3OH

C. CH3COONa, CaCl2, C2H5Cl

D. C2H6O, C6H12O6, C12H22O11

Câu 4: Hòa tan trọn vẹn 32,5 gam Zn trong 200 g dung dịch CH3COOH a%, vừa đủ. Giá trị của a là

A. 15 %

B. 30 %

C. 45 %

D. 60%

Câu 5: Dẫn từ từ 4,48 lít ( ở Đk tiêu chuẩn) hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 qua dung dịch Brom dư, thấy khối lượng Brom phản ứng là 16 gam. Thành phần Phần Trăm về thể tích của CH4, C2H4 trong hỗn hợp X là: :

A. 25% và 75%

B. 75% và 25%

C. 50 % và 50%

D. 40 % và 60%

Câu 6: Có ba dung dịch : rượu etylic, axit axetic, glucozơ. Để phân biệt ba dung dịch trên cần dùng :

A. Quỳ tím, Ag2O trong dung dịch Amonniac

B. NaOH, Ag2O trong dung dịch Amoniac

C. Zn, NaOH

D. NaOH, quỳ tím.

Phần II : Tự Luận ( 7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Viết những phương trình hóa học thực thi dãy chuyển hóa sau:

CH4 →  C2H2 → C2H4 → CH3–CH2–OH → CH3–COOH→ CH3–COOC2H5

Câu 2: (1,5 điểm)

Có 3 lọ không nhãn đựng 3 dung dịch không màu: hồ tinh bột, glucozơ, saccarozo.

Hãy nêu cách nhận ra những chất trên bằng phương pháp hóa học.

Câu 3: (2,5 điểm) Hòa tan trọn vẹn 11,3 g hốn hợp A gồm Mg, Zn trong 200 g dung dịch CH3-COOH nồng độ a % ,vừa đủ tạo thành dung dịch A; 6,72 lít khí Hidro ở Đk tiêu chuẩn. Hãy:

a, Viết phương trình hóa học của phản ứng trên ?

b, Tính thành phần Phần Trăm về khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp A ban sơ?

c, Tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch CH3-COOH đã dùng và dung dịch muối thu được sau phản ứng?

Câu 4 (1,0 điểm) Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam hợp chất hữu cơ A thu được 17,6 g khí CO2 và 9 g H2O. Biết phân tử chất A chỉ chứa một nguyên tử oxi trong phân tử và tác dụng được với Natri giải phóng H2. Hãy xác lập công thức phân tử và công thức cấu trúc trọn vẹn có thể có của A.

(Biết H=1;C=12;O=16;S=32, Cl =35,5; Mg = 24; Fe = 56, Zn=65)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A B D B C A

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) :

– Hoàn thành mỗi PTHH 0,4 điểm

Câu 2: (1,5 điểm)

– Trích mẫu thử và đánh số thứ tự (0,25 điểm)

– Dùng dung dịch Iot để nhận ra hồ tinh bột ( 0,5 điểm)

– Dùng Ag2O trong dung dịch Amoniac nhận ra Glucozơ (0,5 điêm)

– Chất còn sót lại là Saccarozo. (0,25 điểm)

Câu 3: (2,5 điểm)

PTHH: Zn + 2CH3-COOH → (CH3-COO)2Zn + H2(0,25 điểm)

Mg + 2CH3-COOH → (CH3-COO)2Mg + H2 (0,25 điểm)

%mMg=42,5%; %mzn = 57,5% (1 điểm)

18 % ; 13,5 %; 8,7% (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

CTPT : C4H10O

………………

Đề thi kì 2 lớp 9 môn Vật lý năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 Tên chủđề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL

Chương 1: Điện từ học

4 tiết

1. Nêu được nguyên tắc cấu trúc và hoạt động và sinh hoạt giải trí của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm hút quay.

2. Phát hiện được dòng điện là loại điện một chiều hay xoay chiều nhờ vào tác dụng từ của chúng.

3 Giải thích được nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm hút quay.

4. Nêu được hiệu suất điện hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đường dây.

5. Giải được một số trong những bài tập định tính về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng.

6. Mắc được máy biến áp vào mạch điện để sử dụng đúng theo yêu cầu.

7. Giải thích được nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí của máy biến áp và vận dụng được công thức .

Số vướng mắc 1 1 1 3 Số điểm 0,5 0,5 2 3,0(30%)

Chương 2: Quang học

11 tiết

8. Nhận biết được thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì .

9. Nêu được mắt có những bộ phận đó đó là thể thuỷ tinh và màng lưới.

10. Nêu được kính lúp là thấu kính quy tụ có tiêu cự ngắn và được vốn để làm quan sát vật nhỏ.

19. Kể tên được một vài nguồn phát ra ánh sáng trắng thường thì, nguồn phát ra ánh sáng màu và nêu được tác dụng của tấm lọc ánh sáng màu.

11. Nhận biết trong chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm màu rất khác nhau.Trình bày và phân tích được thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính.

12. Mô tả được hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại.

13. Chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ.

14. Mô tả được đường truyền của những tia sáng đặc biệt quan trọng qua thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì. Nêu được tiêu điểm (chính), tiêu cự của thấu kính là gì.

15. Nêu được những điểm lưu ý về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì.

16. Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở những vị trí xa, gần rất khác nhau.

17. Nêu được điểm lưu ý của mắt cận, mắt lão và cách sửa.

18. Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi sử dụng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn.

18. Xác định được thấu kính là thấu kính quy tụ hay thấu kính phân kì qua việc quan sát trực tiếp những thấu kính này và qua quan sát ảnh của một vật tạo bởi những thấu kính đó.

19. Vẽ được đường truyền của những tia sáng đặc biệt quan trọng qua thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì.

20. Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì bằng phương pháp sử dụng những tia đặc biệt quan trọng.

21. Giải thích được một số trong những hiện tượng kỳ lạ bằng phương pháp nêu được nguyên nhân là vì có sự phân tích ánh sáng, lọc màu, trộn ánh sáng màu hoặc lý giải sắc tố những vật là vì nguyên nhân nào.

22. Xác định được tiêu cự của thấu kính quy tụ.

Số vướng mắc 6 8 1 1 16 Số điểm 1,5 2 0,5 3 7,0 (70%) TS vướng mắc 7 9 3 19 TS điểm 2,0 2,5 5,5 10,0 (100%) Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 9

Trường: THCS……………………….

Họ và tên: ………………………………

Lớp: 9 – ……..

KIỂM TRA HỌC KÌ II NH 2020 – 2021Môn: VẬT LÍ – Lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

I. Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. Chùm tia sáng trải qua thấu kính quy tụ tuân theo định luật nào sau này:

A. Định luật tán xạ ánh sáng.

B. Định luật khúc xạ ánh sáng.

C. Định luật phản xạ ánh sáng.

D. Định luật truyền thẳng ánh sáng.

Câu 2. Khi nói về thủy tinh thể của mắt, câu kết luận nào không đúng:

A. Thủy tinh thể là một thấu kính quy tụ.

B. Thủy tinh thể có độ cong thay đổi được.

C. Thủy tinh thể có tiêu cự không đổi.

D. Thủy tinh thể có tiêu cự thay đổi được.

Câu 3. Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước thì góc khúc xạ:

A. Lớn hơn góc tới

. B. Nhỏ hơn góc tới.

C. Bằng góc tới.

D. Lớn hơn hoặc bằng góc tới.

Câu 4. Khi nhìn một vật qua kính lúp thì ảnh có điểm lưu ý:

A. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

B. Ảnh ảo, cùng chiều, to nhiều hơn vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

D. Ảnh thật, ngược chiều, to nhiều hơn vật.

Câu 5. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam châm hút của máy phát thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện xoay chiều vì:

A. Từ trường trong tâm cuộn dây luôn tăng.

B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luôn tăng.

C. Từ trường trong tâm cuộn dây không biến hóa.

D. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.

Câu 6. Ta không thể xác lập được thấu kính là quy tụ hay phân kì nhờ vào kết luận là:

A. Thấu kính quy tụ có phần rìa mỏng dính hơn phần giữa.

B. Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa.

C. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về sự việc sẻ chia trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (10 mẫu)

D. Thấu kính quy tụ luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 7. Tác dụng nào của dòng điện tùy từng chiều dòng điện?

A. Tác dụng sinh lí.

B. Tác dụng quang.

C. Tác dụng từ.

D. Tác dụng nhiệt.

Câu 8. Khi đặt vật trước thấu kính quy tụ cách quang tâm o một khoảng chừng d = 2f thì ảnh của nó tạo bởi thấu kính có điểm lưu ý:

A. Ảnh ảo cùng chiều với vật và to nhiều hơn vật.

B. Ảnh thật, ngược chiều với vật và to nhiều hơn vật

C. Ảnh thật, ngược chiều với vật và bằng vật.

D. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

II. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Câu 1: Một chùm tia tới …………….. với trục chính của thấu kính quy tụ cho chùm tia ló quy tụ tại ……………. của thấu kính

Câu 2: Điểm xa mắt nhất mà ta có htể nhìn rõ được lúc không điều tiết gọi là …………, điểm gần mắt nhất mà ta trọn vẹn có thể nhìn rõ được gọi là ……………….

III. Nối những ý ở cột A với những ý ở cột B một cách hợp lý:

Cột A

Cột B

1. Thấu kính là một khối thủy tinh có hai mặt cầu hoặc

A. mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng.

2. Có thể làm thấu kính bằng những vật tư trong suốt như

B. đường thẳng vuông góc với mặt thấu kính mà một tia sáng truyền dọc Từ này sẽ không còn biến thành lệch hướng.

3. Trục chính của thấu kính là một

C. thủy tính, nhựa trong, nước, thạch anh, muối ăn…

4. Quang tâm của thấu kính là một điểm trong thấu kính mà

D. một mặt cầu và một mặt phẳng.

Phần B. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1.(2đ) Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp 40 000 vòng, đựợc đặt tận nhà máy sản xuất phát điện.

a) Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 400V.Tính HĐT ở hai đầu cuộn thứ cấp?

b) Dùng máy biến thế trên để tăng áp. rồi tải một hiệu suất điện 1 000 000 W bằng đường dây truyền tải có điện trở là 40 W. Tính hiệu suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây ?

Câu 2.(1đ) Nêu điểm lưu ý của mắt cận, mắt lão và cách sửa?

Câu 3. (3đ) Đặt một vật AB cao 4cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm, cách thấu kính 60cm, A nằm trên trục chính.

a) Hãy nêu cách vẽ và vẽ ảnh của vật theo như đúng tỉ lệ.

b) Xác xác định trí, độ lớn và điểm lưu ý của ảnh.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Vật lý

A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,25 điểm)

I. Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất: (2 điểm)

II. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống. (1 điểm)

Câu 1:

– tuy nhiên tuy nhiên

– tiêu điểm

Câu 2:

– điểm cực viễn

– điểm cực cận

III. Nối những ý ở cột A với những ý ở cột B một cách hợp lý: (1 điểm)

Đáp án: 1 – D; 2 – C; 3 – B; 4 – A

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Tóm tắt:

n1 = 500 vòng

n2 = 40000 vòng

U1 = 400V

U2 = ? (V)

P = 1 000 000 W

R = 40 W

Php = ?( W)

Giải:

a/ Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp.:

U1/U2 = n1/n2 → U2 = n2 / n1 . U1 = 40000 / 500 . 400 =32000(V)

B. Công suất hao phí trên đường dây tải điện là:

39062, 5 W

0,25 điểm

1 điểm

0,75 điểm

Câu 2. (1 điểm)

– Mắt cận chỉ nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Điểm cực viễn của mắt cận thị ở gần mắt hơn thường thì.

– Cách khắc phục tật cận thị là đeo kính cận, một thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của mắt.

– Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. Điểm cực cận của mắt lão ở xa mắt hơn thường thì.

– Cách khắc phục tật mắt lão là đeo kính lão, một thấu kính quy tụ thích hợp, để xem rõ những vật ở gần như thể thường thì.

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

………………

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 9

PHÒNG GDvàamp;ĐT……

TRƯỜNG THCS……..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021MÔN: SINH HỌC – LỚP 9

Ngày kiểm tra: ….tháng….. năm 2021Thời gian: 45 phút (không kể thời hạn giao đề)(Đề kiểm tra gồm có 01 trang)

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đầu câu đúng trong những câu sau:

Câu 1: Trong những đặc trưng của quần thể, đặc trưng nào quan trọng nhất?

A. Tỉ lệ đực cái.

B. Sức sinh sản.

C. Thành phần nhóm tuổi.

D. Mật độ.

Câu 2: Dấu hiệu đặc trưng của quần xã là

A. thành phần nhóm tuổi.

B. tỉ lệ giới tính.

C. kinh tế tài chính- xã hội.

D. số lượng những loài trong quần xã.

Câu 3: Trong hệ sinh thái xanh rừng nhiệt đới gió mùa, sinh vật nào sau này được gọi là sinh vật sản xuất?

A. Cỏ và nhiều chủng loại cây bụi.

B. Con bướm.

C. Con hổ.

D. Con hươu.

Câu 4: Nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ thoái hoá giống là

A. giao phấn xẩy ra ở thực vật.

B. giao phối ngẫu nhiên xẩy ra ở động vật hoang dã.

C. tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật hoang dã.

D. lai Một trong những dòng thuần chủng rất khác nhau.

Câu 5: Biểu hiện của thoái hoá giống là

A. con lai có sức sống kém dần.

B. con lai có sức sống cao hơn thế nữa cha mẹ chúng.

C. con lai sinh trưởng mạnh hơn cha mẹ.

D. năng suất thu hoạch luôn luôn được tăng thêm.

Câu 6: .trích dẫn tài nguyên tài nguyên được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở quy trình:

A. Thời kỳ nguyên thuỷ.

B. .Xã hội công nghiệp

C. Xã hội nông nghiệp.

D. Thời kì nguyên thủy và xã hội nông nghiệp

Câu 7: Sinh vật: Trăn, Cỏ, Châu chấu, Gà rừng, Vi khuẩn có quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào sau?

A. Cỏ→Châu chấu → Trăn → Gà→ Vi khuẩn.

B. Cỏ→ Trăn→ Châu chấu → Vi khuẩnà Gà.

C. Cỏ →Châu chấu → Gà → Trăn → Vi khuẩn.

D. Cỏ → Châu chấu →Vi khuẩn→ Gà→ Trăn.

Câu 8: Hiện tượng khống chế sinh học trọn vẹn có thể xẩy ra Một trong những quần thể nào sau này trong quần xã?

A. Quần thể chim sâu và quần thể sâu đo.

B. Quần thể ếch đồng và quần thể chim sẻ.

C. Quần thể chim sẻ và quần thể chào mào.

D. Quần thể cá chép vàng và quần thể cá mè.

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 9: (2.đ) Qua những kiến thức và kỹ năng đã học, em hãy cho biết thêm thêm, việt nam đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?

Câu 10: (2 đ) Hãy sắp xếp những tác nhân sinh thái xanh: đá, nước, thực vật, nhiệt độ, động vật hoang dã, gió, mưa, ánh sáng, vi sinh vật đúng nhóm sinh thái xanh thích hợp?

Câu 11: (2.đ) Những hoạt động và sinh hoạt giải trí nào của con người gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên? Đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học ?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D

Câu 2 : B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: C

Câu 7: C

Câu 8: A

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 9: (2.đ) Qua những kiến thức và kỹ năng đã học, em hãy cho biết thêm thêm, việt nam đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?

Thang điểm

Đáp án

Điểm chấm

Ghi chú

(2 điểm)

Biện pháp nhà việt nam đã và đang làm để bảo vệ tài nguyên sinh vật:

+ Bảo vệ, trồng rừng, cấm khai thác những khu rừng rậm già, rừng đầu nguồn, xử lí nghiêm minh vi phạm nếu bị phát hiện.

0,75

+ Cấm săn bắn thú hoang dã

0.25

+ Xây dựng những khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, những vườn vương quốc để bảo vệ những loài sinh vật.

0.5

+ Ứng dụng KHCN vào việc nhân giống, bảo tồn nguồn gen sinh vật

0.5

Câu 10:(2 đ)Hãy sắp xếp những tác nhân sinh thái xanh: đá, nước, thực vật, nhiệt độ, động vật hoang dã, gió, mưa, ánh sáng, vi sinh vật đúng nhóm sinh thái xanh thích hợp?

Thang điểm Đáp án Điểm chấm Ghi chú

(2 điểm)

Các tác nhân sinh thái xanh thuộc nhóm vô sinh: đá, đất, nước, gió, mưa, ánh sáng, nhiệt độ

1

– Các tác nhân sinh thái xanh hữu sinh: thực vật, động vật hoang dã, con người, vi sinh vật.

1

Câu 11: (2.đ) Những hoạt động và sinh hoạt giải trí nào của con người gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên? Nêu giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học ?

Thang điểm

Đáp án

Điểm chấm

Ghi chú

(2 điểm)

– Những hoạt động và sinh hoạt giải trí gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của con người:

+Do chất thải khí từ hoạt động và sinh hoạt giải trí công nghiệp và sinh hoạt.

0,25

+ Do sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học.

0,25

+ Do sử dụng chất phóng xạ.

0,25

+ Do thải những chất thải rắn.

0,25

– Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do thuốc bảo vệ thực vật và hoá chất:

+Dự báo khoa học.

0,25

+Tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức.

0,25

+ Đẩy mạnh nghiên cứu và phân tích khoa học để tham dự báo và tìm giải pháp phòng tránh.

0,25

+ Sản xuất lương thực và thực phẩm bảo vệ an toàn và uy tín.

0,25

…………..

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Thấp

Cao

TN

TL

TN

TL

1. Đảng cộng sản Việt Nam Ra đời

Hình thức đấu tranh quy trình 1936-1939

Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng Đảng

nhìn nhận được vai trò của Nguyễn Ai Quốc riêng với việc xây dựng đảng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

0,25%

1

2

20%

1

1

10%

3

3,25

32,5%

2. Cuộc KC toàn quốc chống TDP xâm lược kết thúc(1953 -1954)

Biết được những sự kiện lịch sử dân tộc quan trọng trong quy trình 1945-1954

Nhớ được ý nghĩa lịch sử dân tộc và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp

Hiểu được những sự kiện trong quy trình 1945-1954

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5

1,25

12,5%

1

3

30%

4

1

10%

11

5,25

525%

3. Việt Nam từ 1954 – 1975

Tình hình Miền Nam sau 1954 và trào lưu đồng khởi

So sánh “Chiến lược trận chiến tranh cục bộ” và “Chiến lược trận chiến tranh đặc biệt quan trọng”

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

5%

1

1

10%

3

1,5

15%

TSố câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %

9

5

50%

5

3

30%

1

1

10

1

1

10

16

10

100%

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử năm 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 Điểm)

Khoanh tròn trước câu vấn đáp đúng( mỗi ý đúng 0,25 điểm)

Câu 1 : Hình thức đấu tranh thời kì 1936-1939 là hình thức nào?

A. Khởi nghĩ vũ trang .

B. Kết hợp công khai minh bạch và bí mật hợp pháp và phạm pháp .

C. Chính trị kết phù thích hợp với vũ trang .

D. Khởi nghĩa từng phần đi đến tổng khởi nghĩa .

Câu 2: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được xây dựng vào trong ngày tháng năm nào?

A. 22/12/1944

B. 24/12/1944

C. 13/8/1945

D. 16/8/1945

Câu 3 : Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 có lợi thực tiễn cho ta?

A. Pháp công nhận Việt nam dân chủ cộng hòa là một vương quốc tự do .

B. Pháp cộng nhận ta có chính phủ nước nhà, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp.

C. nhà nước Việt Nam thỏa thuận hợp tác cho 15000 quân Pháp vào miền bắc việt nam thay quân Tưởng .

D. Hai bên thực thi ngừng bắn ngay ở Nam Bộ

Câu 4 : Để đẩy lùi nạn đói , giải pháp nào là quan trọng nhất

A. Lập hũ gạo tiết kiệm chi phí .

B. Tổ chức ngày đồng tâm để sở hữu thêm gạo cứu đói.

C. Đẩy mạnh tăng gia tài xuất .

D. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công minh và dân chủ .

Câu 5. Sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công xuất sắc, việt nam đã có được những thuận tiện cơ bản nào?

A. Nhân dân lao động đã giành cơ quan ban ngành thường trực làm chủ, tích cực xây dựng và bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng.

B. Phong trào giải phóng dân tộc bản địa đang dâng cao ở nhiều nước thuộc địa phận phụ thuộc.

C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, trào lưu đấu tranh vì hoà dân dã chủ tăng trưởng.

D. A, B và C đúng.

Câu 6. Ai là tác giả của tác phẩm “ Kháng chiến nhất định thắng lợi”?

A. quản trị Hồ Chí Minh

B. Trường Chinh

C. Phạm Văn Đồng

D. Võ Nguyên Giáp

Câu 7. Trong chiến dịch Biên giới 1950, trận đánh nào sẽ là ác liệt và có ý nghĩa nhất?

A. Đông Khê.

B. Thất Khê.

C. Phục kích đánh địch trên đường số 4.

D. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng tháo chạy.

Câu 8. Kết quả lớn số 1 của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì?

A. Loại khỏi vòng chiến đầu hơn 8000 quân địch.

B. Giải phóng vùng biên giới Việt -Trung dài 750km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân.

C.Hành lang Đông -Tây bị chọc thủng ở Hòa Bình.

D.Bảo về vị trí căn cứ địa Việt Bắc. Kế hoạch Rơ – ve của Pháp bị phá sản.

Câu 9: Nơi nào trình làng trận chiến thứ nhất giằng co và ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ:

A. Cứ điểm Him Lam

B. Sân bay Mường Thanh

C. Đồi A1

D. Sở chỉ huy Đờ Cát –tơ – ri.

Câu 10: Kết quả lớn số 1 của thắng lợi lịch sử dân tộc Điện Biên Phủ 1954?

A. Làm thất bại trọn vẹn thủ đoạn kéo dãn trận chiến tranh của Pháp –Mĩ.

B. Tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay thu nhiều phương tiện đi lại trận chiến tranh tân tiến khác của Pháp và Mĩ.

C. Giải phóng 4000km đất đai và 40 vạn dân.

D. Đập tan trọn vẹn kế hoạch Na –va, làm xoay chuyển cục diện trận chiến tranh, tạo Đk thuận tiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao.

Câu 11: Pháp rút lui khỏi Miền Nam, Mĩ nhảy vào và đưa Ngô Đình Diệm lên nắm cơ quan ban ngành thường trực để thực thi thủ đoạn:

A.Chống phá cách mạng miền Bắc.

B.Chia cắt Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và vị trí căn cứ của Mĩ.

C. Cô lập miền Bắc, phá hoại miền Nam.

D. Phá hoại Hiệp định Giơ-ne -vơ.

Câu 12: “ Đồng khởi” nghĩa là:

A. Đồng lòng đứng lên khởi nghĩa

B. Đồng sức đứng lên khởi nghĩa

C.Đồng loạt đứng lên khởi nghĩa

D. Đồng tâm hiệp lực khởi nghĩa.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 Điểm)

Câu 1: (2 điểm) Hãy lý giải vì sao . Đảng cộng sản Việt Nam Ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc cách mạng Việt Nam.?

Câu 2 (3 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử dân tộc và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp 1945-1954?

Câu 3 (1 điểm) Hãy nhìn nhận vai trò của Nguyễn Ái Quốc riêng với việc xây dựng đảng?

Câu 4 (1 điểm) So sánh điểm giống nhau giữa kế hoạch “Chiến lược trận chiến tranh cục bộ” và “Chiến lược trận chiến tranh đặc biệt quan trọng” của đế quốc Mĩ.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 Điểm) (mỗi ý đúng 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ĐA B A D C D B A B C D B C

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 Điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

Đảng cộng sản Việt Nam Ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc cách mạng Việt Nam.

– Khẳng định giai cấp vô sản việt nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm hết thời kì khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về giai cấp lãnh đạo trong trào lưu Cách mạng Việt Nam

– Đã đưa ra được đường lối đúng đắn, chấm hết thời kì khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về đường lối. Mở đầu thời kỳ Cách mạng Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

– Cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của Cách mạng toàn thế giới.

1

0,5

0,5

2

ý nghĩa lịch sử dân tộc và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp 1945-1954

* Ý nghĩa lịch sử dân tộc:

– Chấm dứt trận chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp. Miền Bắc trọn vẹn giải phóng chuyển sang quy trình cách social chủ nghĩa.

– Giáng 1 đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc , làm tan rã hình thức thuộc địa, cổ vũ trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trên toàn thế giới.

* Nguyên nhân thắng lợi:

– Sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đường lối chính trị, quân sự chiến lược đúng đắn.

– Có cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân, có lực lượng vũ trang 3 thứ quân mở rộng, có hậu phương vững chãi.

– Có tính đoàn kết liên minh chiến đấu Việt – Miên- lào, được sự giúp sức của Trung quốc, Liên xô và những nước xã hội chủ nghĩa khác .

0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

3

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc riêng với việc xây dựng đảng

– Trực tiếp và chủ trì Hội nghị thành Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào trong ngày 3-2-1930.

– Vạch ra những nét cơ bản về đường lối kế hoạch và sách lược cho cách mạng Việt Nam.

0.5

0.5

4

Điểm giống kế hoạch “Chiến lược trận chiến tranh cục bộ” và “Chiến lược trận chiến tranh đặc biệt quan trọng” của đế quốc Mĩ

+ Lực lượng hầu hết tham chiến trong “trận chiến tranh đặc biệt quan trọng” là quân đội tay sai( ngụy quân- dùng người Việt trị người Việt)với trang thiết bị trận chiến tranh và cố vấn Mĩ

+ Trong “trận chiến tranh cục bộ” lực lượng tham gia trận chiến tranh gồm: quân Mĩ, quân liên minh, trong số đó quân Mĩ trực tiếp tham chiến và gữi vai trò quan trọng.

0.5

0.5

…………….

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa lý năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9 Mức độChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao TN Tự luận TN Tự luận TN Tự luận TN Tự luận

Vùng Đông Nam Bộ

Biết được cây công nghiệp nhiều năm quan trọng nhất của vùng là cây cao su đặc.

Biết phương pháp tính tỷ suất dân số của vùng

SC: 2

SĐ1đ

Tỉ lệ : 10%

SC: 1

SĐ:0,5

SC: 1

SĐ: 0,5

Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hiểu được điểm lưu ý tự nhiên và sự tăng trưởng kinh tế tài chính của vùng

Giải thích được ĐBSCL có thế mạnh tăng trưởng ngành thuỷ sản

SC: 3

SĐ: 2,5

Tỉ lệ: 25%

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

1

SC: 1

SĐ:1,5

Phát triển tổng hợp kinh tế tài chính và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển – hòn đảo

-Nắm được khối mạng lưới hệ thống hòn đảo trong vùng biển việt nam.

Biết được một số trong những giải pháp để bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển hòn đảo.

-Hiểu được ý nghĩa kinh tế tài chính của biển riêng với việc tăng trưởng kinh tế tài chính biển – hòn đảo.

-Thấy được NN ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển hòn đảo.

-Vẽ và nhận xét biểu đồ về sự việc phát triẻn ngành dầu khí.

SC: 5

SĐ: 6,5

Tỉ lệ :65%

SC: 1

SĐ:0,5

SC:1 SĐ: 1

SC: 1

SĐ: 1

SC: 1

SĐ: 2

SC:1

SĐ: 2

TSĐ 10

Tổng số câu 9

5câu = 3,0đ

Tỉ lệ: 30%

3câu = 3,5đ

Tỉ lệ: 35%

2câu = 3,5đ

Tỉ lệ: 35%

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Địa lý

I. Trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào vần âm trước mỗi câu vấn đáp đúng.

Câu 1: Đông Nam Bộ có diện tích s quy hoạnh 23550 km2 dân số là 10,9 triệu người. Vậy tỷ suất dân số là:

A. 263 người/ km2

B. 463 người/ km2

C. 436 người/ km2

D.643 người/ km2

Câu 2:Đảo có diện tích s quy hoạnh lớn số 1 việt nam là:

A. Phú Quốc

B. Cát Bà

C. Bạch Long Vĩ

D. Côn Đảo.

Câu 3: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long được bồi đắp bởi phù sa của những khối mạng lưới hệ thống sông nào?

A. Sông Cửu Long và sông Đà

B. Sông Cửu Long và sông Hồng

C. Sông Cửu Long và sông Đồng Nai

D. Sông Cửu Long và sông Vàm Cỏ

Câu 4: Loại hình GTVT hầu hết của ĐB sông Cửu Long là

A. lối đi bộ

B. đường tàu

C. đường sông

D. đường thủy

Câu 5:Tài nguyên tài nguyên biển có mức giá trị xuất khẩu lớn số 1 của việt nam là:

A. Dầu mỏ và khí tự nhiên

B. Ti tan

C. Cát thuỷ tinh

D. Muối

Câu 6. Ghép ý ở cột A với cột B cho đúng rồi điền vào cột C.

A. Các ngành

C. Nối ý

B. Tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính

1. Khai thác, nuôi trồng và chế biến món ăn thủy hải sản

1……………

a. Có nhiều vịnh nước sâu

2. Du lịch biển hòn đảo

2……………

b. trích dẫn món ăn thủy hải sản phong phú

3. Khai thác và chế biến tài nguyên biển

3……………

c. Nhiều bãi tắm biển đẹp

4. Giao thông, vận tải lối đi bộ biển

4…………..

d. Thềm lục địa nông, nhiều dầu khí, cát thủy tinh, ti tan…

II:Tự Luận

Câu 1:

a.Vì sao phải bảo vệ tài nguyên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển- hòn đảo.

b. Phương hướng để bảo vệ tài nguyên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển- hòn đảo.

Câu 2:Tại sao Đồng bằng Sông Cửu Long có sản lượng thuỷ sản lớn số 1 toàn nước?

Câu 3: Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu của việt nam từ 1999 đến 2002 ( cty: Triệu tấn)

Năm 1999 2000 2001 2002 Dầu thô khai thác 15,2 16,2 16,8 16,9 Dầu thô xuất khẩu 14,9 15,4 16,7 16,9 Xăng dầu nhập khẩu 7,4 8,8 9,1 10

a.Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu nhập khẩu của việt nam trong quy trình trên.

b.Qua biểu đồ nêu nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu nhập khẩu của việt nam trong giai đó.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9

I.

Phần trắc nghiệm

Câu 1 B

Câu 2 A

Câu 3 D

Câu 4 C

Câu 5 A

Câu 6 1- b; 2-c; 3-d; 4- a

3 đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

II.

Phần tự luận

Câu 1

a.- Biển hòn đảo có vai trò rất quan trọng riêng với kinh tế tài chính, tự nhiên , bảo mật thông tin an ninh quốc phòng… của việt nam.

– Biển hòn đảo việt nam hiện giờ đang bị ô nhiễm, tài nguyên biển hòn đảo giảm sút, tác động rất rộng đến tự nhiên, kinh tế tài chính xã hội việt nam

– Do đó thiết yếu phải bảo vệ tài nghuyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển hòn đảo.

b. Biện pháp chính:

– Điều tra, tóm gọn tiềm năng sinh vật biển, ưu tiên đánh bắt cá xa bờ.

– Bảo vệ và tăng trưởng rừng ngập mặn.

– Bảo vệ rạn sinh vật biển ngầm.

– Bảo vệ và tăng trưởng nguồn lợi món ăn thủy hải sản

– Phòng chống ô nhiễm biển

1 đ

1 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 2

– Do vùng có nguồn lợi thuỷ sản lớn

– Do vùng có diện tích s quy hoạnh đất ngập nước lớn, biển nông ấm, rộng, nhiều món ăn thủy hải sản

– Do vùng có nguồn lao động đông, có nhiều kinh nghiệm tay nghề

– Do thị trường mỏ rộng

– Do chủ trương tăng trưởng thuỷ sản của nhà nước

0,3đ

0,3đ

0,3đ

0,3đ

0,3đ

Câu 3

a. Vẽ đúng biểu đồ cột gộp

Đảm bảo kĩ thuật, đẹp, mang tên biểu đồ, chú giải.

b. Nhận xét

+ Sản lượng của toàn bộ 3 nhóm đều tăng liên tục, trong số đó Xăng dầu nhập khẩu tăng nhanh nhất có thể.

+ Gần như 100% dầu thô khai thác được đều xuất khẩu thô nên giá trị không đảm bảo. Do đó cần tăng cường công nghiệp chế biến dầu khí.

Tổng

10đ

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL

Chủ đề :1 Lắp mạch điện hai công tắc nguồn hai cực điều khiển và tinh chỉnh hai đèn

Hiểu được tiến trình vẽ sơ đồ nguyên tắc và sơ đồ lắp ráp

Vận dụng thiết kế được mạch điện,vẽ được sơ đồ nguyên tắc, sơ đồ lắp ráp

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1C4

0,25

2,5%

1C

3

30%

2C

3,25

32,5%

Chủ đề 2: Lắp mạch điện hai công tắc nguồn ba cực điều khiển và tinh chỉnh 1 đèn.

Nêu được cấu trúc và tên thường gọi khác của mạch điện, tiến trình vẽ sơ đồ lắp ráp mạch điện

So sánh sự rất khác nhau giữa công tắc nguồn ba cực với công tắc nguồn ai cực

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1C2

1

10%

2C2,3

0,5

5%

3C

1,5

15%

Chủ đề 3: Lắp mạch điện một công tắc nguồn ba cực điều khiển và tinh chỉnh hai đèn.

Biết được nguyên tắc thao tác của mạch điện một công tắc nguồn ba cực điều khiển và tinh chỉnh hai đèn

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1 C9

0,25

2,5%

1C

0,25

2,5%

Chủ đề 4: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Biết hiệu suất cao của một số trong những phụ kiện được d9u797c5 sử dụng để lắp ráp mạng điện kiểu ngầm và kiểu nổi

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

5C1,5,6,7,8

1,25

12,5%

5C

1,25

12,5%

Chủ đề 5: Kiểm tra bảo vệ an toàn và uy tín mạng điện trong nhà

Biết được hiệu suất cao của cầu chì cà aptomat trong mạch điện.

Biện pháp đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín điện

Vận dụng thiết kế được mạch điện.

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

2C10,11

0,5

5%

1C12

0,25

2,5%

1C 1

3

30%

4C

3,75

37,5%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

8c

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

20%

1C2

1

10%

4c

1

10%

2C

6

60%

15C

10

100%

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Công nghệ

I. TRẮC NGHIỆM:(3đ)

Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1. Mạng điện lắp ráp kiểu ngầm có nhược điểm

A. khó sửa chữa thay thế.

B. tránh khỏi tác động xấu của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

C. dễ sửa chữa thay thế

D. mĩ thuật.

Câu 2. Công tắc 3 cực khác công tắc nguồn 2 cực ở điểm

A. cấu trúc bên phía ngoài, cấu trúc bên trong.

B. cấu trúc bên phía ngoài.

C. Một trong những cực tiếp điện.

D. cấu trúc bên trong.

Câu 3. Mạch điện dùng 1 công tắc nguồn 3 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn nhằm mục đích mục tiêu

A. chỉ để chiếu sáng thường thì.

B. sử dụng lắp ráp mạch điện cầu thang.

C. để bảo vệ an toàn và uy tín điện.

D. quy đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn.

Câu 4. Để vẽ được một sơ đồ lắp ráp cần tiến hành theo

A. 5 bước

B. 3 bước

C. 4 bước

D. 2 bước

Câu 5. Phát biểu sau này đúng với yêu cầu kĩ thuật của lắp ráp mạng điện dây dẫn kiểu nổi là

A. bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 0.5m – 1 m.

B. đường dây dẫn tuy nhiên tuy nhiên với vật kiến trúc.

C. tổng tiết diện của dây dẫn trong ống phải vượt quá 40 % tiết diện ống.

D. khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh tránh việc phải thêm kẹp ống.

Câu 6. Công dụng của ống tiếp nối đuôi nhau là

A. nối 2 ống vuông góc với nhau.

B. được vốn để làm tiếp nối đuôi nhau 2 ống luồn dây với nhau.

C. được sử dụng để phân nhánh dây dẫn.

D. kẹp đỡ ống.

Câu 7. Kẹp đỡ ống luồn dây dẫn vốn để làm

A. nối 2 ống vuông góc.

B. cố định và thắt chặt ống luồn dây dẫn.

C. tiếp nối đuôi nhau 2 ống luồn dây lại với nhau.

D. để phân nhánh dây dẫn.

Câu 8. Công dụng của ống chữ T là

A. để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng nối rẽ.

B. để phân nhánh dây dẫn.

C. để tiếp nối đuôi nhau 2 ống luồn dây.

D. để khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau.

Câu 9. Khi bật công tắc nguồn về vị trí 1 đèn 1 sáng, đèn 2 tắt và ngược lại, là nói về nguyên lí hoạt động và sinh hoạt giải trí của mạch điện

A. 2 công tắc nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn.

B. không còn mạch điện nào.

C. 2 công tắc nguồn 3 cực điều khiển và tinh chỉnh 1 đèn

D. 1 công tắc nguồn 3 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn.

Câu 10. Thiết bị vừa đóng cắt vừa bảo vệ mạch điện là

A. Cầu chi B. Công tắc C. Cầu dao D. Aptomat.

Câu 11. Bảng điện của mạng điện trong nhà phải cách mặt đất tối thiểu là

A. 1 m – 2 m.

B. 1,3 m – 1,5 m.

C. 2,3 m – 3,3 m.

D. 0,5 m – 1 m.

Câu 12. Biện pháp sai khi kiểm tra cầu chì là

A. cầu chì được lắp ở dây pha.

B. cầu chì tránh việc phải có nắp đậy che, để hở.

C. kiểm tra sự thích hợp của số liệu định mức cầu chì.

D. cầu chì phải có nắp đậy che.

II . TỰ LUẬN( 7 điểm)

Câu 1: Trình bày những yêu cầu kĩ thuật của phương pháp lắp ráp đường dây mạng điện kiểu nổi? So sánh điểm lưu ý của phương pháp lắp ráp đường dây kiểu nổi với kiểu ngầm?(3đ)

Câu 2: Nêu tiến trình vẽ sơ đồ lắp ráp mạch điện? ( 1 đ)

Câu 3: Thiết kế mạch điện gồm 1 cầu chì, 2 công tắc nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 bóng đèn? (Vẽ sơ đồ nguyên lí, vẽ sơ đồ lắp ráp) ( 3 đ)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9

A. Trắc nghiệm: ( 3 điểm): (Mỗi câu đúng 0.25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A C D C B B B A D D B B

B.Tự luận.( 7 điểm)

Câu 1.(3 đ)

– Dây dẫn được lắp ráp nổi trên những vật cách điện đặt dọc theo xà nhà, cột, dầm xà. (0,5đ’)

– Các vật cách điện là: Puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và những phụ kiện thích hợp. (0,5đ’)

– Tránh được tác động xấu của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đến dây dẫn điện và dễ sửa chữa thay thế. (0,5đ’)

– So sánh:

Mạng điện lắp ráp kiểu nổi:

+Dây dẫn được lắp ráp nổi trên những vật cách điện đặt dọc theo xà nhà, cột, dầm xà.(0,25đ’).

+ Dễ sửa chữa thay thế. (0,25đ’)

Mạng điện lắp ráp kiểu ngầm:

+ Dây dẫn được lắp ráp trong rãnh những kết cấu xây dựng. (0,5đ’)

+Đảm bảo được yêu cầu mĩ thuật, bảo vệ an toàn và uy tín điện(0,25đ’)

+Khó sửa chữa thay thế. (0,25đ’)

Câu 2. ( 1 đ)

– Vẽ đường dây nguồn(0,25đ’)

– Xác xác định trí để bảng điện, bóng đèn. (0,25đ’)

– Xác định những thiết bị điện trên bảng điện. (0,25đ’)

– vẽ đường dây theo sơ đồ nguyên lí. (0,25đ’)

Câu 3. (3 đ)

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL

CHƯƠNG 3:

PHẦN

MỀM

TRÌNH

CHIẾU

– Biết tên ứng dụng trình chiếu, trọn vẹn có thể biết chèn hình ảnh vào trang chiếu

– Biết tiến trình tạo hiệu ứng động cho đối tượng người dùng trên trang chiếu

– Hiểu được ứng dụng trình chiếu là công cụ tương hỗ trình diễn hiệu suất cao nhất.

– Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên mê hoặc, sinh động…

– Hiểu được quyền lợi và tiến trình vận dụng của việc tạo bài trình chiếu nhờ vào mẫu định dạng có sẵn

– Nắm vững được tiến trình tạo hiệu ứng động cho trang chiếu.

Số câu:

Số điểm:

TL %

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

0.5

5%

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

0.5

5%

1

3

30%

1

3

30%

6

7

70%

CHƯƠNG 4:

ĐA

PHƯƠNG

TIỆN

– Biết được ứng dụng ghi âm và xử lí âm thanh.

– Biết mở tệp âm thanh và nghe nhạc

– Hiểu được thành phầm đa phương tiện đi lại là gì?

– Các thành phần chính của thành phầm đa phương tiện đi lại

– Hiểu được một số trong những ưu điểm của đa phương tiện đi lại

– Nắm vững được cách xuất kết quả ra tệp âm thanh dưới những dạng wav, mp3,…

Số câu:

Số điểm:

TL %

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

0.5

5%

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

0.5

5%

1

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

20%

5

3

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

4

1

10%

5

4,0

40%

1

2

20%

1

3

30%

11

10

100%

PHÒNG GD & ĐT……….

TRƯỜNG THCS………

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 – 2021Môn: Tin học 9Thời gian: 45 phút (không kể thời hạn giao đề)

A. Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng nhất? (2 điểm)

Câu 1. Tên ứng dụng nào sau này là ứng dụng trình chiếu?

A. Turbo Pascal

B. Microsoft Word

C. Audacity.

D. Microsoft PowerPoint

Câu 2. Em trọn vẹn có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng phương pháp nào?

A. Mở dải lệnh Design, chọn lệnh Picture trong nhóm Images …

B. Mở dải lệnh Insert, chọn lệnh Picture trong nhóm Images…

C. Copy ảnh rồi Paste vào trang chiếu

D. Mở dải lệnh trang chủ, chọn lệnh Layout

Câu 3. Công cụ nào sau này sẽ là công cụ tương hỗ trình diễn hiệu suất cao nhất?

A. Biểu đồ được vẽ trên khổ giấy lớn

B. Vở và bút viết

C. Máy tính, ứng dụng trình chiếu

D. Microphone

Câu 4. Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên?

A. Hấp dẫn, sinh động và thu hút sự để ý quan tâm.

B. Không thuận tiện.

C. Không thiết yếu

D. Các câu trên đều sai

Câu 5. Để ghi âm và xử lí âm thanh em nên lựa chọn phầm mềm nào?

A. Máy tính

B. Audacity

C. MS.word

D. Movie Maker

Câu 6: Trong ứng dụng Audacity, để mở tệp âm thanh và nghe nhạc, ta thực thi lệnh:

A. File → New

B. File → Import Audio

C. File →Open

D. File → Export Audio

Câu 7: Sản phẩm nào trong số những thành phầm sau này (được tạo bằng máy tính và ứng dụng máy tính) là thành phầm đa phương tiện đi lại?

A. Bài thơ được soạn thảo bằng Word

B. Bảng điểm lớp em được tạo bằng chương trình bảng tính.

C. Một video clip nhạc được quay trở lại và lưu trong máy tính.

D. Bài trình chiếu với hình ảnh, tệp âm thanh, đoạn phim …được chèn vào trang chiếu.

Câu 8. Các thành phần chính của thành phầm đa phương tiện đi lại gồm:

A. Ảnh tĩnh và ảnh động

B. Văn bản, hình ảnh, ảnh động, âm thanh, phim, những tương tác

C. Âm thanh, phim

D. Văn bản, hình ảnh

B. Tự luận (8 điểm)

Câu 1.(3đ)

a) Trình bày tiến trình tạo hiệu ứng động cho đối tượng người dùng trên trang chiếu?

b) Kể tên một số trong những ưu điểm của đa phương tiện đi lại?

Câu 2.(3đ) Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu nhờ vào mẫu định dạng có sẵn là gì? Nêu tiến trình vận dụng mẫu định dạng có sẵn?

Câu 3.(2đ) Sau khi đã hoàn thành xong dự án công trình bất Động sản âm thanh, em trọn vẹn có thể xuất kết quả ra tệp âm thanh dưới những dạng wav, mp3,… được không? Cách làm ra làm sao?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Tin học

A. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án D B C A B C D B

B. Tự luận (8 điểm)

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

a) Các bước tạo hiệu ứng động cho đối tượng người dùng trên trang chiếu:

1 (3đ)

Bước 1: Chọn đối tượng người dùng trên trang chiếu cần vận dụng hiệu ứng động

0.75

Bước 2: Mở dải lệnh Animations

0.5

Bước 3: Nháy chọn hiệu ứng động thích hợp trong nhóm Animation

0.75

b) Một số ưu điểm của đa phương tiện đi lại:

· Đa phương tiện đi lại thể hiện thông tin tốt hơn

0,25

· Đa phương tiện đi lại thu hút sự để ý quan tâm hơn

0,25

· Thích phù thích hợp với việc sử dụng máy tính

0,25

· Rất thích hợp cho việc vui chơi và nâng cao hiệu suất cao dạy học

0,25

2

(3đ)

– Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu nhờ vào mẫu định dạng có sẵn:

+ Giúp thuận tiện và đơn thuần và giản dị tạo những bài trình chiếu mê hoặc, sinh động, sắc tố trên trang chiếu được phối hợp một cách chuyên nghiệp.

1

+ Tiết kiệm thời hạn và công sức của con người.

0.5

– Các bước vận dụng mẫu định dạng có sẵn:

+ Chọn những trang chiếu (trong ngăn bên trái) cần vận dụng mẫu

0.5

+ Mở dải lệnh Design và chọn mẫu định dạng em muốn trong nhóm Themes.

1

3

(2đ)

– Sau khi đã hoàn thành xong dự án công trình bất Động sản âm thanh, em trọn vẹn có thể xuất được kết quả ra tệp âm thanh dưới những dạng wav, mp3,….

0.5

Cách làm như sau:

– Thực hiện lệnh File → Export Audio, hiên chạy cửa số ghi tệp xuất hiện.

1

– Lựa chọn tên tệp kết quả và kiểu, dạng tệp âm thanh, tiếp theo đó nháy nút Save.

0.5

……….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 – 2021 gồm 46 đề thi của toàn bộ những môn: Toán, Văn, Sử, Địa, Vật lý, Anh, Sinh học, Hóa học,Công nghệ, GDCD, Tin học. Trong mỗi đề thi đều phải có đáp án rõ ràng kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp những ban học viên lớp 9 ôn tập, luyện giải đề để đạt được kết quả cao trong kì thi học kì 2 lớp 9.

Đồng thời với đề kiểm tra này thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm, ra đề thi cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng đề thi, mời những ban cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 Mức độChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL I. Listening 8 2.0 2 0.5 2 0.5 8 2.0 II. Phonetics 2 0.5 2 0.5 4 1.0 III. Language 4 1.0 4 1.0 8 2.0 IV. Reading 1 0.5 3 1.5 4 2.0 V. Writing 6 2.5 6 2.5 Tổng 7 2.0 8 2.0 11 3.5 6 2.5 18 5.5 14 4.5 40% 35% 25% 100% Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh

I. Phonetics

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from those of the others in the group(0.5 point)

A. natural B. disaster C. damage D. grandma

A. weather B. reach C. leak D. between

2. Choose the word whose main stress pattern is placed differently from those of the others in the group.(0.5 point)

1. A. example B. marvelous C. gemstone D. mineral

2. A. pesticide B. category C. profitable D. linguistics

B. Languages

1. Choose the word or phrase that best fits the blank space in each sentence or substitutes for the underlined words or phrases.(2.0 points)

1. How could he explain his abrupt ______ from the party?

A. disappear

B. disappearing

C. disappears

D. disappearance

2. Lan failed her English, ______, she has to do the test a gain .

A. however

B. therefore

C. because

D.but

3. You should reduce the ______of water your family uses .

A. sum

B. whole

C. amount

D. all

4. This chair needs ______ It’s almost broken .

A. to fix

B. fix

C. fixed

D. fixing

5. To the mother ………..feelings for me are so strong that the word love can’t describe them

A. who

B.whom

C.whose

D.that

6. If we became rich, we would travel ______ the world.

A around

B. on

C. at

D. up

7. If there were flying saucers, there ______ traces of their landing.

A. would be

B. will be

C. are

D. is

8. Why don’t we ride a bicycle today ?

– No. …………………..

A.I want to

B.I don’t want to

C.I’d love to

D.I wouldn’t

C. Reading

1. Read the passage carefully then choose the corect answers.(2.0 points)

Easter is on different Sunday each year, but it is always in March or April. Easter is not a national holiday. It is a religious holiday for Christians. For many people, Easter celebrates the beginning of spring.

The English word for Easter comes from the old English word Eastre. Eastre was the name of the goddess of spring and light. In the spring, flowers bloom and trees become green. The earth wears “new clothes”. Many people wear new clothes on Easter Sunday, too.

Eggs and rabits are new signs of spring and new life. American children believe in an imaginary rabit, the Easter Bunny. The night before Easter, the Easter Bunny visits many homes. He brings children baskets with eggs and candy. Some Easter eggs are hard-boiled eggs in different colors. Other eggs are chocolate. The Easter Bunny hides eggs in the house or outside in the yard. On Easter morning, children look for eggs from the Easter Bunny.

1. Esater………………………………

A. is celebrated on every Sunday in March or April.

B. is only celebrated by Christians.

C. is a public holiday.

D. is a spring holiday.

2. The word “ Esater”…………………………….

A. means “new clothes”.

B. was the ancient name of spring and light.

C. comes from the name of a goddess.

D. means “ the beginning of the spring”

3. The Easter Bunny is………………………………

A. a sign of flower blooming.

B. a sign of spring goddess.

C. an old word for “Easter”

D. an imaginary rabit.

4. On Easter morning,………………………….

A. American children run about trying to find the eggs.

B. the Easter Bunny appears and brings eggs to children.

C. family often get together for a big breakfast.

D. children are often given cakes in the shape of a rabit.

D. Listening

1. Listen and fill in the blanks with the missing words.(2.0 points)

New Year is one of the most important(1)……………… in the USA. On New Year’s Eve, most people go to the parties. At twelve o’clock (2)……….night,everyone says “Happy New Year” and they(3)………….their friends and relatives good luck. New Year’s Eve is usually a long night to many people. They don’t go home until morning. Another holiday, Halloween, is mainly for(4)…………. On this holiday, children wear as witches, ghosts or others. Most children go from house to house asking for(5)………or fruit. If the people at the house do not give(6)…………..candy, the children will(7)……………. a trick on them. But this(8)………… ever happens. Many people give their beloved children candy and fruit.

2. Listen again and check if these following sentences are True or False( 0.5 point)

_____1. Halloween is mainly for adults

_____2. The children are loved and given candy and fruit at Halloween.

E. Writing

1. Combine the two sentences into one, using the word given. (0.5 points)

1.My friend Nancy can’t cook at all. Her mother is our former teacher(whose)

=>………………………………………………………………………………

2. She wasn’t wearing a coat. It was quite cold.(although)

=>………………………………………………………………………………..

2. Rewrite these following sentences with their unchanged meanings( 2.0 points)

1. Shall we use gas instead of burning coal?

=> I suggest……………………………………………………………………..

2. The red shirt is more expensive than the blue one.

=>The blue…………………………………………………………………………

3. Although his leg was broken, he managed to get out of the car.

=> In spite of………………………………………………………………

4. I’m not rich, so I don’t live in a big house.

=> If……………………………………………………………….………….

Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 Câu Đáp án Điểm I 1 B 0.25 2 A 0.25 II 1 A 0.25 2 D 0.25 III 1 D 0.25 2 B 0.25 3 C 0.25 4 D 0.25 5 C 0.25 6 A 0.25 7 A 0.25 8 B 0.25 IV 1 D 0.5 2 C 0.5 3 D 0.5 4 A 0.5 V 1 holidays 0.25 2 at 0.25 3 wish 0.25 4 children 0.25 5 candy 0.25 6 them 0.25 7 play 0.25 8 hardly 0.25 VI 1 F 0.25 2 T 0.25 VII 1 My friend Nancy, whose mother is our former teacher, can’t cook at all. 0.25 2 She wasn’t wearing a coatal though It was quite cold. 0.25 VIII 1 I suggest using gas instead of burning coal. 0.5 2 The blue shirt is cheaper than the red one 0.5 3 In spite of his broken leg, he managed to get out of the car 0.5 4 If I were rich, I would live in a big house 0.5

* Tapescript

New Year is one of the most important(1)holiday in the USA. On New Year’s Eve, most people go to the parties. At twelve o’clock (2)at night,everyone says “Happy New Year” and they(3) wish their friends and relatives good luck. New Year’s Eve is usually a long night to many people. They don’t go home until morning. Another holiday, Halloween, is mainly for(4) children. On this holiday, children wear as witches, ghosts or others. Most children go from house to house asking for(5)candy or fruit. If the people at the house do not give(6)them candy, the children will(7)play a trick on them. But this(8) hardly ever happens. Many people give their beloved children candy and fruit.

………

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Văn năm 2021

Phần I: Phần đọc- hiểu (4 điểm)

Câu 1 (4 điểm). Đọc đoạn thơ sau và thực thi những yêu cầu sau:

Đất nước bốn ngàn nămVất vả và gian laoĐất nước như vì saoCứ tăng trưởng phía trước.

a. Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Của ai? (0,5điểm)

b. Tìm giải pháp nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có trong đoạn thơ và cho biết thêm thêm tác dụng của giải pháp đó? (1,5 điểm)

c. Viết đoạn văn ngắn (khoảng chừng 200 từ) trình diễn cảm nhận của em về khổ thơ trên. Liên hệ thực tiễn về sự việc tăng trưởng của đất việt nam. (2 điểm)

Câu 2 (6 điểm). Nhân vật Phương Định trong đoạn trích “Những ngôi sao 5 cánh xa xôi” của Lê Minh Khuê gợi cho em tâm ý gì?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9

Câu 1 (4 điểm). Học sinh thực thi được:

– Đoạn thơ trên trích trong văn bản“ Mùa xuân nho nhỏ” của tác giả Thanh Hải (0,5 điểm)

– Chỉ ra được giải pháp tu từ và phân tích được tác dụng của giải pháp đó

+ Phép nhân hóa: Đất nước “vất vả”,“gian lao”-> Hình ảnh giang sơn trở nên thân thiện, mang dáng vóc tảo tần, cần mẫn của người mẹ, người chị. (0,5 điểm)

+ Phép so sánh: Đất nước với “…vì sao, cứ tăng trưởng phía trước”-> nhà thơ sáng tạo hình ảnh giang sơn khiêm nhường nhưng cũng rất trang trọng: Là một vì sao nhưng ở vị trí lên trước đứng vị trí số 1, này cũng là hình ảnh của cách mạng Việt Nam, của giang sơn trong lịch sử dân tộc.(0,5 điểm)

+ Điệp từ “giang sơn”, cùng phép so sánh, nhân hóa góp thêm phần làm nổi trội và gợi ấn tượng thâm thúy về hình ảnh giang sơn với niềm yêu mến, tự hào của tác giả. (0,5 điểm)

2. HS viết đoạn văn nghị luận đảm baỏ bố cục tổng quan rõ ràng có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn, lời văn mạch lạc…

– Nội dung

* Mở đoạn: trình làng vị trí đoạn thơ, khái quát nội dung khổ thơ (0,25đ)

* Thân đoạn: Phân tích những từ ngữ, hình ảnh tiêu biểu vượt trội trong khổ thơ làm rõ nội dung ca tụng giang sơn Việt Nam anh hùng, gian truân, vất vả nhưng rất đỗi thân thiện, yêu thương và đáng tự hào. “Đất nước như vì sao” khiêm nhường mà trang trọng “cứ tăng trưởng” sánh vai cùng những cường quốc năm châu (1đ)

*Kết đoạn: Suy nghĩ của tớ mình về giang sơn (0,25đ)

* Liên hệ: Cho dù còn nhiều trở ngại vất vả nhưng đất việt nam vẫn đang ngày càng tăng trưởng tăng trưởng, hội nhập cùng với việc tăng trưởng của Quốc tế, đạt nhiều thành tựu tiến bộ trên mọi mặt….(0,5đ)

Câu 2 (6 điểm)

PHẦN II. LÀM VĂN (6,0 điểm)

Ý

Kiến thức, kĩ năng cần đạt được

Điểm

a

Đảm bảo cấu trúc bài văn: Có đủ những phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài trình làng cảnh được tả; Thân bài Tả quang cảnh, cảnh vật rõ ràng theo thứ tự; Kết bài :Phát biểu cảm tưởng về quang cảnh , cảnh vật đó.

0,25

b

Xác định đúng yêu cầu của đề: Tả một người thân trong gia đình yêu nhất với em

0,25

c

Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện tâm ý thâm thúy, mới mẻ về câu truyện

Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu

0,25

0,25

* Phần mở bài:

– Giới thiệu sơ lược về tác giả, tác phẩm .

– Khái quát được nét trẻ trung về nhân vật Phương Định.

0,5

· Phần thân bài:

Vẻ đẹp của Phương Định

– Tâm hồn trong sáng, giàu mơ mộng, hồn nhiên tươi trẻ.

– Tinh thần dũng mãnh, thái độ bình tĩnh, vượt lên mọi nguy hiểm.

– Có tình cảm đồng chí, đồng đội nồng ấm.

( Các ý có phối hợp phân tích dẫn chứng trong tác phẩm)

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

– Qua nhân vật Phương Định và những cô nàng thanh niên xung phong, Lê Minh Khuê đã gợi cho những người dân đọc về tấm gương thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng thời chống Mỹ.

1

Nghệ thuật

– Truyện kể theo ngôi thứ nhất, thể hiện chân thực tâm trạng, tâm ý của nhân vật;

– Ngôn ngữ, giọng điệu phù phù thích hợp với diễn biến của mặt trận ác liệt.

1

*Phần kết bài:

– Khẳng định những nét trẻ trung của nhân vật và giá trị của tác phẩm.

– Liên hệ với thanh niên trong quy trình lúc bấy giờ.

0,5

Lưu ý : Điểm toàn bài là yếu tố những câu cộng lại được làm tròn đến một chữ số thập phân.

…………..

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG SỐ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TL TL TL

1.Hệ hai phương trình số 1 hai ẩn

Phương trình số 1 hai ẩn

Hệ phương trình số 1 hai ẩn

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng; thế

Bài1a

1

Giải bài toán bằng phương pháp lập hệ phương trình

2.Hàm số y=ax2 (a≠0)

-Phương trình bậc hai một ẩn

Đồ thị hàm số y=ax2 (a≠0)

Bài2a

1

Phương trình bậc hai một ẩn

Công thức nghiệm và định lí vi ét

Bài2b

Bài1b

Bài3a

Bài3b

4

Phương trình quy về phương trình bậc hai

Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình.

3.Góc với đường tròn

Góc ở tâm, số đo cung; Liên hệ giữa cung và dây; Góc nội tiếp; Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung; góc có đỉnh bên trong, ngoài đường tròn.Tứ giác nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp. Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình quạt, hình tròn trụ.

Bài5a

1,5đ

Bài5b

1,5đ

2

4.Hình trụ -Hình nón- hình cầu

Hình trụ, diện tích s quy hoạnh xung quanh và thể tích hình trụ.

Bài4a

0,5đ

Bài4b

0,5đ

2

Hình nón-diện tích s quy hoạnh xung quanh và thể tích hình nón.

TỔNG SỐ

3

4

3,5đ

3

3,5đ

10

10đ

Chú thích:

a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 30% nhận ra + 35% thông hiểu + 35% vận dụng, toàn bộ những câu được thiết kế dạng tự luận.

b) Đại số và hình học có tỉ lệ điểm là 6: 4

c) Cấu trúc vướng mắc: số câu 05 gồm 10 ý

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9

Bài 1. (2,0 điểm)

a)Giải hệ phương trình sau:

b)Giải phương trình: x2– 5x + 4 = 0

Bài 2 (2,0 điểm) Cho hàm số y = 0,5×2 có đồ thị (P).

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (P) và đường thẳng d có phương trình y = x + 4

Bài 3 (2,0 điểm) Cho phương trình x2 – 2mx +2m – 2 = 0 (1), (m là tham số).

a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm x1, x2với mọi giá trị của m

b) Với những giá trị nào của tham số m thì x12+ x22= 12.

Bài 4: (1,0đ) Một hình trụ có nửa đường kính đường tròn đáy là 6cm, độ cao 9cm. Hãy tính:

a)Diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân; 3,14)

Bài 5: (3,0đ) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:

a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được

b) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của góc BCF

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 Nội dung Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở tại mức cao hơn thế nữa TN TL TN TL TN TL TN TL

CHƯƠNG 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn những NTHH.

– Số thứ tự của chu kì.

– Sự biến hóa tính sắt kẽm kim loại, phi kim trong một nhóm.

2(1)

10%

Số câu

2 câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

10 %

CHƯƠNG 4 :

Hiđrocacbon – Nhiên liệu.

– Chỉ ra những hợp chất hữu cơ.

– Tính theo PTHH.

– Tính chất của những Hirocacbon.

– Viết PTHH thực thi dãy chuyển hóa.

4(3,5)

35 %

Số câu

1 câu

2 câu

1 câu

Số điểm

Tỉ lệ

0,5

5%

1

10%

2

20%

CHƯƠNG :

Dẫn xuất của Hidrocacbon – Polime.

– Nhận biết những dẫn xuất của Hidrocacbon.

– Tính toán theo PTHH.

.

– Xác đinh công thức phân tử hợp chất hữu cơ.

4(5,5 )

55%

Số câu

1 câu

1 câu

1 câu

1 Câu

Số điểm

Tỉ lệ

0,5

5%

1,5

15%

2,5

25%

1

10%

Tổng

3(1,5 )

3(1,5)

2(3,5)

1(2,5)

1(1)

2(1,5)

15%

5(5)

50%

1(2,5)

25%

1(1)

10%

10(10)

100%

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Hóa học

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) Chọn một trong những vần âm A, B, C, D trước câu vấn đáp đúng:( Mỗi câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Số thứ tự của nhóm cho biết thêm thêm:

A. Số electron lớp ngoài cùng

B. Số lớp electron

C. Kí hiệu hóa học và tên nguyên tố

D. nguyên tử khối của nguyên tố

Câu 2: Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử thì:

A. Tính sắt kẽm kim loại và tính phi kim đều giảm.

B. Tính sắt kẽm kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.

C. Tính sắt kẽm kim loại và phi kim đều tăng.

D. Tính sắt kẽm kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần.

Câu 3: Dãy đều gồm những hợp chất hữu cơ là:

A. CH4, C2H6O, CaO

B. CH3COOH, HCl, CH3OH

C. CH3COONa, CaCl2, C2H5Cl

D. C2H6O, C6H12O6, C12H22O11

Câu 4: Hòa tan trọn vẹn 32,5 gam Zn trong 200 g dung dịch CH3COOH a%, vừa đủ. Giá trị của a là

A. 15 %

B. 30 %

C. 45 %

D. 60%

Câu 5: Dẫn từ từ 4,48 lít ( ở Đk tiêu chuẩn) hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 qua dung dịch Brom dư, thấy khối lượng Brom phản ứng là 16 gam. Thành phần Phần Trăm về thể tích của CH4, C2H4 trong hỗn hợp X là: :

A. 25% và 75%

B. 75% và 25%

C. 50 % và 50%

D. 40 % và 60%

Câu 6: Có ba dung dịch : rượu etylic, axit axetic, glucozơ. Để phân biệt ba dung dịch trên cần dùng :

A. Quỳ tím, Ag2O trong dung dịch Amonniac

B. NaOH, Ag2O trong dung dịch Amoniac

C. Zn, NaOH

D. NaOH, quỳ tím.

Phần II : Tự Luận ( 7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Viết những phương trình hóa học thực thi dãy chuyển hóa sau:

CH4 →  C2H2 → C2H4 → CH3–CH2–OH → CH3–COOH→ CH3–COOC2H5

Câu 2: (1,5 điểm)

Có 3 lọ không nhãn đựng 3 dung dịch không màu: hồ tinh bột, glucozơ, saccarozo.

Hãy nêu cách nhận ra những chất trên bằng phương pháp hóa học.

Câu 3: (2,5 điểm) Hòa tan trọn vẹn 11,3 g hốn hợp A gồm Mg, Zn trong 200 g dung dịch CH3-COOH nồng độ a % ,vừa đủ tạo thành dung dịch A; 6,72 lít khí Hidro ở Đk tiêu chuẩn. Hãy:

a, Viết phương trình hóa học của phản ứng trên ?

b, Tính thành phần Phần Trăm về khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp A ban sơ?

c, Tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch CH3-COOH đã dùng và dung dịch muối thu được sau phản ứng?

Câu 4 (1,0 điểm) Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam hợp chất hữu cơ A thu được 17,6 g khí CO2 và 9 g H2O. Biết phân tử chất A chỉ chứa một nguyên tử oxi trong phân tử và tác dụng được với Natri giải phóng H2. Hãy xác lập công thức phân tử và công thức cấu trúc trọn vẹn có thể có của A.

(Biết H=1;C=12;O=16;S=32, Cl =35,5; Mg = 24; Fe = 56, Zn=65)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A B D B C A

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) :

– Hoàn thành mỗi PTHH 0,4 điểm

Câu 2: (1,5 điểm)

– Trích mẫu thử và đánh số thứ tự (0,25 điểm)

– Dùng dung dịch Iot để nhận ra hồ tinh bột ( 0,5 điểm)

– Dùng Ag2O trong dung dịch Amoniac nhận ra Glucozơ (0,5 điêm)

– Chất còn sót lại là Saccarozo. (0,25 điểm)

Câu 3: (2,5 điểm)

PTHH: Zn + 2CH3-COOH → (CH3-COO)2Zn + H2(0,25 điểm)

Mg + 2CH3-COOH → (CH3-COO)2Mg + H2 (0,25 điểm)

%mMg=42,5%; %mzn = 57,5% (1 điểm)

18 % ; 13,5 %; 8,7% (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

CTPT : C4H10O

………………

Đề thi kì 2 lớp 9 môn Vật lý năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 Tên chủđề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL

Chương 1: Điện từ học

4 tiết

1. Nêu được nguyên tắc cấu trúc và hoạt động và sinh hoạt giải trí của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm hút quay.

2. Phát hiện được dòng điện là loại điện một chiều hay xoay chiều nhờ vào tác dụng từ của chúng.

3 Giải thích được nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm hút quay.

4. Nêu được hiệu suất điện hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đường dây.

5. Giải được một số trong những bài tập định tính về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng.

6. Mắc được máy biến áp vào mạch điện để sử dụng đúng theo yêu cầu.

7. Giải thích được nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí của máy biến áp và vận dụng được công thức .

Số vướng mắc 1 1 1 3 Số điểm 0,5 0,5 2 3,0(30%)

Chương 2: Quang học

11 tiết

8. Nhận biết được thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì .

9. Nêu được mắt có những bộ phận đó đó là thể thuỷ tinh và màng lưới.

10. Nêu được kính lúp là thấu kính quy tụ có tiêu cự ngắn và được vốn để làm quan sát vật nhỏ.

19. Kể tên được một vài nguồn phát ra ánh sáng trắng thường thì, nguồn phát ra ánh sáng màu và nêu được tác dụng của tấm lọc ánh sáng màu.

11. Nhận biết trong chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm màu rất khác nhau.Trình bày và phân tích được thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính.

12. Mô tả được hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại.

13. Chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ.

14. Mô tả được đường truyền của những tia sáng đặc biệt quan trọng qua thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì. Nêu được tiêu điểm (chính), tiêu cự của thấu kính là gì.

15. Nêu được những điểm lưu ý về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì.

16. Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở những vị trí xa, gần rất khác nhau.

17. Nêu được điểm lưu ý của mắt cận, mắt lão và cách sửa.

18. Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi sử dụng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn.

18. Xác định được thấu kính là thấu kính quy tụ hay thấu kính phân kì qua việc quan sát trực tiếp những thấu kính này và qua quan sát ảnh của một vật tạo bởi những thấu kính đó.

19. Vẽ được đường truyền của những tia sáng đặc biệt quan trọng qua thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì.

20. Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính quy tụ, thấu kính phân kì bằng phương pháp sử dụng những tia đặc biệt quan trọng.

21. Giải thích được một số trong những hiện tượng kỳ lạ bằng phương pháp nêu được nguyên nhân là vì có sự phân tích ánh sáng, lọc màu, trộn ánh sáng màu hoặc lý giải sắc tố những vật là vì nguyên nhân nào.

22. Xác định được tiêu cự của thấu kính quy tụ.

Số vướng mắc 6 8 1 1 16 Số điểm 1,5 2 0,5 3 7,0 (70%) TS vướng mắc 7 9 3 19 TS điểm 2,0 2,5 5,5 10,0 (100%) Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 9

Trường: THCS……………………….

Họ và tên: ………………………………

Lớp: 9 – ……..

KIỂM TRA HỌC KÌ II NH 2020 – 2021Môn: VẬT LÍ – Lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

I. Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. Chùm tia sáng trải qua thấu kính quy tụ tuân theo định luật nào sau này:

A. Định luật tán xạ ánh sáng.

B. Định luật khúc xạ ánh sáng.

C. Định luật phản xạ ánh sáng.

D. Định luật truyền thẳng ánh sáng.

Câu 2. Khi nói về thủy tinh thể của mắt, câu kết luận nào không đúng:

A. Thủy tinh thể là một thấu kính quy tụ.

B. Thủy tinh thể có độ cong thay đổi được.

C. Thủy tinh thể có tiêu cự không đổi.

D. Thủy tinh thể có tiêu cự thay đổi được.

Câu 3. Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước thì góc khúc xạ:

A. Lớn hơn góc tới

. B. Nhỏ hơn góc tới.

C. Bằng góc tới.

D. Lớn hơn hoặc bằng góc tới.

Câu 4. Khi nhìn một vật qua kính lúp thì ảnh có điểm lưu ý:

A. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

B. Ảnh ảo, cùng chiều, to nhiều hơn vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

D. Ảnh thật, ngược chiều, to nhiều hơn vật.

Câu 5. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam châm hút của máy phát thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện xoay chiều vì:

A. Từ trường trong tâm cuộn dây luôn tăng.

B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luôn tăng.

C. Từ trường trong tâm cuộn dây không biến hóa.

D. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.

Câu 6. Ta không thể xác lập được thấu kính là quy tụ hay phân kì nhờ vào kết luận là:

A. Thấu kính quy tụ có phần rìa mỏng dính hơn phần giữa.

B. Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa.

C. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về sự việc sẻ chia trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (10 mẫu)

D. Thấu kính quy tụ luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 7. Tác dụng nào của dòng điện tùy từng chiều dòng điện?

A. Tác dụng sinh lí.

B. Tác dụng quang.

C. Tác dụng từ.

D. Tác dụng nhiệt.

Câu 8. Khi đặt vật trước thấu kính quy tụ cách quang tâm o một khoảng chừng d = 2f thì ảnh của nó tạo bởi thấu kính có điểm lưu ý:

A. Ảnh ảo cùng chiều với vật và to nhiều hơn vật.

B. Ảnh thật, ngược chiều với vật và to nhiều hơn vật

C. Ảnh thật, ngược chiều với vật và bằng vật.

D. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

II. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Câu 1: Một chùm tia tới …………….. với trục chính của thấu kính quy tụ cho chùm tia ló quy tụ tại ……………. của thấu kính

Câu 2: Điểm xa mắt nhất mà ta có htể nhìn rõ được lúc không điều tiết gọi là …………, điểm gần mắt nhất mà ta trọn vẹn có thể nhìn rõ được gọi là ……………….

III. Nối những ý ở cột A với những ý ở cột B một cách hợp lý:

Cột A

Cột B

1. Thấu kính là một khối thủy tinh có hai mặt cầu hoặc

A. mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng.

2. Có thể làm thấu kính bằng những vật tư trong suốt như

B. đường thẳng vuông góc với mặt thấu kính mà một tia sáng truyền dọc Từ này sẽ không còn biến thành lệch hướng.

3. Trục chính của thấu kính là một

C. thủy tính, nhựa trong, nước, thạch anh, muối ăn…

4. Quang tâm của thấu kính là một điểm trong thấu kính mà

D. một mặt cầu và một mặt phẳng.

Phần B. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1.(2đ) Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp 40 000 vòng, đựợc đặt tận nhà máy sản xuất phát điện.

a) Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 400V.Tính HĐT ở hai đầu cuộn thứ cấp?

b) Dùng máy biến thế trên để tăng áp. rồi tải một hiệu suất điện 1 000 000 W bằng đường dây truyền tải có điện trở là 40 W. Tính hiệu suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây ?

Câu 2.(1đ) Nêu điểm lưu ý của mắt cận, mắt lão và cách sửa?

Câu 3. (3đ) Đặt một vật AB cao 4cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm, cách thấu kính 60cm, A nằm trên trục chính.

a) Hãy nêu cách vẽ và vẽ ảnh của vật theo như đúng tỉ lệ.

b) Xác xác định trí, độ lớn và điểm lưu ý của ảnh.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Vật lý

A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,25 điểm)

I. Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất: (2 điểm)

II. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống. (1 điểm)

Câu 1:

– tuy nhiên tuy nhiên

– tiêu điểm

Câu 2:

– điểm cực viễn

– điểm cực cận

III. Nối những ý ở cột A với những ý ở cột B một cách hợp lý: (1 điểm)

Đáp án: 1 – D; 2 – C; 3 – B; 4 – A

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Tóm tắt:

n1 = 500 vòng

n2 = 40000 vòng

U1 = 400V

U2 = ? (V)

P = 1 000 000 W

R = 40 W

Php = ?( W)

Giải:

a/ Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp.:

U1/U2 = n1/n2 → U2 = n2 / n1 . U1 = 40000 / 500 . 400 =32000(V)

B. Công suất hao phí trên đường dây tải điện là:

39062, 5 W

0,25 điểm

1 điểm

0,75 điểm

Câu 2. (1 điểm)

– Mắt cận chỉ nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Điểm cực viễn của mắt cận thị ở gần mắt hơn thường thì.

– Cách khắc phục tật cận thị là đeo kính cận, một thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của mắt.

– Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. Điểm cực cận của mắt lão ở xa mắt hơn thường thì.

– Cách khắc phục tật mắt lão là đeo kính lão, một thấu kính quy tụ thích hợp, để xem rõ những vật ở gần như thể thường thì.

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

………………

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 9

PHÒNG GDvàamp;ĐT……

TRƯỜNG THCS……..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021MÔN: SINH HỌC – LỚP 9

Ngày kiểm tra: ….tháng….. năm 2021Thời gian: 45 phút (không kể thời hạn giao đề)(Đề kiểm tra gồm có 01 trang)

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đầu câu đúng trong những câu sau:

Câu 1: Trong những đặc trưng của quần thể, đặc trưng nào quan trọng nhất?

A. Tỉ lệ đực cái.

B. Sức sinh sản.

C. Thành phần nhóm tuổi.

D. Mật độ.

Câu 2: Dấu hiệu đặc trưng của quần xã là

A. thành phần nhóm tuổi.

B. tỉ lệ giới tính.

C. kinh tế tài chính- xã hội.

D. số lượng những loài trong quần xã.

Câu 3: Trong hệ sinh thái xanh rừng nhiệt đới gió mùa, sinh vật nào sau này được gọi là sinh vật sản xuất?

A. Cỏ và nhiều chủng loại cây bụi.

B. Con bướm.

C. Con hổ.

D. Con hươu.

Câu 4: Nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ thoái hoá giống là

A. giao phấn xẩy ra ở thực vật.

B. giao phối ngẫu nhiên xẩy ra ở động vật hoang dã.

C. tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật hoang dã.

D. lai Một trong những dòng thuần chủng rất khác nhau.

Câu 5: Biểu hiện của thoái hoá giống là

A. con lai có sức sống kém dần.

B. con lai có sức sống cao hơn thế nữa cha mẹ chúng.

C. con lai sinh trưởng mạnh hơn cha mẹ.

D. năng suất thu hoạch luôn luôn được tăng thêm.

Câu 6: .trích dẫn tài nguyên tài nguyên được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở quy trình:

A. Thời kỳ nguyên thuỷ.

B. .Xã hội công nghiệp

C. Xã hội nông nghiệp.

D. Thời kì nguyên thủy và xã hội nông nghiệp

Câu 7: Sinh vật: Trăn, Cỏ, Châu chấu, Gà rừng, Vi khuẩn có quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào sau?

A. Cỏ→Châu chấu → Trăn → Gà→ Vi khuẩn.

B. Cỏ→ Trăn→ Châu chấu → Vi khuẩnà Gà.

C. Cỏ →Châu chấu → Gà → Trăn → Vi khuẩn.

D. Cỏ → Châu chấu →Vi khuẩn→ Gà→ Trăn.

Câu 8: Hiện tượng khống chế sinh học trọn vẹn có thể xẩy ra Một trong những quần thể nào sau này trong quần xã?

A. Quần thể chim sâu và quần thể sâu đo.

B. Quần thể ếch đồng và quần thể chim sẻ.

C. Quần thể chim sẻ và quần thể chào mào.

D. Quần thể cá chép vàng và quần thể cá mè.

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 9: (2.đ) Qua những kiến thức và kỹ năng đã học, em hãy cho biết thêm thêm, việt nam đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?

Câu 10: (2 đ) Hãy sắp xếp những tác nhân sinh thái xanh: đá, nước, thực vật, nhiệt độ, động vật hoang dã, gió, mưa, ánh sáng, vi sinh vật đúng nhóm sinh thái xanh thích hợp?

Câu 11: (2.đ) Những hoạt động và sinh hoạt giải trí nào của con người gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên? Đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học ?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D

Câu 2 : B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: C

Câu 7: C

Câu 8: A

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 9: (2.đ) Qua những kiến thức và kỹ năng đã học, em hãy cho biết thêm thêm, việt nam đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?

Thang điểm

Đáp án

Điểm chấm

Ghi chú

(2 điểm)

Biện pháp nhà việt nam đã và đang làm để bảo vệ tài nguyên sinh vật:

+ Bảo vệ, trồng rừng, cấm khai thác những khu rừng rậm già, rừng đầu nguồn, xử lí nghiêm minh vi phạm nếu bị phát hiện.

0,75

+ Cấm săn bắn thú hoang dã

0.25

+ Xây dựng những khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, những vườn vương quốc để bảo vệ những loài sinh vật.

0.5

+ Ứng dụng KHCN vào việc nhân giống, bảo tồn nguồn gen sinh vật

0.5

Câu 10:(2 đ)Hãy sắp xếp những tác nhân sinh thái xanh: đá, nước, thực vật, nhiệt độ, động vật hoang dã, gió, mưa, ánh sáng, vi sinh vật đúng nhóm sinh thái xanh thích hợp?

Thang điểm Đáp án Điểm chấm Ghi chú

(2 điểm)

Các tác nhân sinh thái xanh thuộc nhóm vô sinh: đá, đất, nước, gió, mưa, ánh sáng, nhiệt độ

1

– Các tác nhân sinh thái xanh hữu sinh: thực vật, động vật hoang dã, con người, vi sinh vật.

1

Câu 11: (2.đ) Những hoạt động và sinh hoạt giải trí nào của con người gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên? Nêu giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học ?

Thang điểm

Đáp án

Điểm chấm

Ghi chú

(2 điểm)

– Những hoạt động và sinh hoạt giải trí gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của con người:

+Do chất thải khí từ hoạt động và sinh hoạt giải trí công nghiệp và sinh hoạt.

0,25

+ Do sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học.

0,25

+ Do sử dụng chất phóng xạ.

0,25

+ Do thải những chất thải rắn.

0,25

– Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do thuốc bảo vệ thực vật và hoá chất:

+Dự báo khoa học.

0,25

+Tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức.

0,25

+ Đẩy mạnh nghiên cứu và phân tích khoa học để tham dự báo và tìm giải pháp phòng tránh.

0,25

+ Sản xuất lương thực và thực phẩm bảo vệ an toàn và uy tín.

0,25

…………..

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Thấp

Cao

TN

TL

TN

TL

1. Đảng cộng sản Việt Nam Ra đời

Hình thức đấu tranh quy trình 1936-1939

Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng Đảng

nhìn nhận được vai trò của Nguyễn Ai Quốc riêng với việc xây dựng đảng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

0,25%

1

2

20%

1

1

10%

3

3,25

32,5%

2. Cuộc KC toàn quốc chống TDP xâm lược kết thúc(1953 -1954)

Biết được những sự kiện lịch sử dân tộc quan trọng trong quy trình 1945-1954

Nhớ được ý nghĩa lịch sử dân tộc và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp

Hiểu được những sự kiện trong quy trình 1945-1954

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5

1,25

12,5%

1

3

30%

4

1

10%

11

5,25

525%

3. Việt Nam từ 1954 – 1975

Tình hình Miền Nam sau 1954 và trào lưu đồng khởi

So sánh “Chiến lược trận chiến tranh cục bộ” và “Chiến lược trận chiến tranh đặc biệt quan trọng”

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

5%

1

1

10%

3

1,5

15%

TSố câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %

9

5

50%

5

3

30%

1

1

10

1

1

10

16

10

100%

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch sử năm 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 Điểm)

Khoanh tròn trước câu vấn đáp đúng( mỗi ý đúng 0,25 điểm)

Câu 1 : Hình thức đấu tranh thời kì 1936-1939 là hình thức nào?

A. Khởi nghĩ vũ trang .

B. Kết hợp công khai minh bạch và bí mật hợp pháp và phạm pháp .

C. Chính trị kết phù thích hợp với vũ trang .

D. Khởi nghĩa từng phần đi đến tổng khởi nghĩa .

Câu 2: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được xây dựng vào trong ngày tháng năm nào?

A. 22/12/1944

B. 24/12/1944

C. 13/8/1945

D. 16/8/1945

Câu 3 : Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 có lợi thực tiễn cho ta?

A. Pháp công nhận Việt nam dân chủ cộng hòa là một vương quốc tự do .

B. Pháp cộng nhận ta có chính phủ nước nhà, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp.

C. nhà nước Việt Nam thỏa thuận hợp tác cho 15000 quân Pháp vào miền bắc việt nam thay quân Tưởng .

D. Hai bên thực thi ngừng bắn ngay ở Nam Bộ

Câu 4 : Để đẩy lùi nạn đói , giải pháp nào là quan trọng nhất

A. Lập hũ gạo tiết kiệm chi phí .

B. Tổ chức ngày đồng tâm để sở hữu thêm gạo cứu đói.

C. Đẩy mạnh tăng gia tài xuất .

D. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công minh và dân chủ .

Câu 5. Sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công xuất sắc, việt nam đã có được những thuận tiện cơ bản nào?

A. Nhân dân lao động đã giành cơ quan ban ngành thường trực làm chủ, tích cực xây dựng và bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng.

B. Phong trào giải phóng dân tộc bản địa đang dâng cao ở nhiều nước thuộc địa phận phụ thuộc.

C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, trào lưu đấu tranh vì hoà dân dã chủ tăng trưởng.

D. A, B và C đúng.

Câu 6. Ai là tác giả của tác phẩm “ Kháng chiến nhất định thắng lợi”?

A. quản trị Hồ Chí Minh

B. Trường Chinh

C. Phạm Văn Đồng

D. Võ Nguyên Giáp

Câu 7. Trong chiến dịch Biên giới 1950, trận đánh nào sẽ là ác liệt và có ý nghĩa nhất?

A. Đông Khê.

B. Thất Khê.

C. Phục kích đánh địch trên đường số 4.

D. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng tháo chạy.

Câu 8. Kết quả lớn số 1 của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì?

A. Loại khỏi vòng chiến đầu hơn 8000 quân địch.

B. Giải phóng vùng biên giới Việt -Trung dài 750km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân.

C.Hành lang Đông -Tây bị chọc thủng ở Hòa Bình.

D.Bảo về vị trí căn cứ địa Việt Bắc. Kế hoạch Rơ – ve của Pháp bị phá sản.

Câu 9: Nơi nào trình làng trận chiến thứ nhất giằng co và ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ:

A. Cứ điểm Him Lam

B. Sân bay Mường Thanh

C. Đồi A1

D. Sở chỉ huy Đờ Cát –tơ – ri.

Câu 10: Kết quả lớn số 1 của thắng lợi lịch sử dân tộc Điện Biên Phủ 1954?

A. Làm thất bại trọn vẹn thủ đoạn kéo dãn trận chiến tranh của Pháp –Mĩ.

B. Tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay thu nhiều phương tiện đi lại trận chiến tranh tân tiến khác của Pháp và Mĩ.

C. Giải phóng 4000km đất đai và 40 vạn dân.

D. Đập tan trọn vẹn kế hoạch Na –va, làm xoay chuyển cục diện trận chiến tranh, tạo Đk thuận tiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao.

Câu 11: Pháp rút lui khỏi Miền Nam, Mĩ nhảy vào và đưa Ngô Đình Diệm lên nắm cơ quan ban ngành thường trực để thực thi thủ đoạn:

A.Chống phá cách mạng miền Bắc.

B.Chia cắt Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và vị trí căn cứ của Mĩ.

C. Cô lập miền Bắc, phá hoại miền Nam.

D. Phá hoại Hiệp định Giơ-ne -vơ.

Câu 12: “ Đồng khởi” nghĩa là:

A. Đồng lòng đứng lên khởi nghĩa

B. Đồng sức đứng lên khởi nghĩa

C.Đồng loạt đứng lên khởi nghĩa

D. Đồng tâm hiệp lực khởi nghĩa.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 Điểm)

Câu 1: (2 điểm) Hãy lý giải vì sao . Đảng cộng sản Việt Nam Ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc cách mạng Việt Nam.?

Câu 2 (3 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử dân tộc và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp 1945-1954?

Câu 3 (1 điểm) Hãy nhìn nhận vai trò của Nguyễn Ái Quốc riêng với việc xây dựng đảng?

Câu 4 (1 điểm) So sánh điểm giống nhau giữa kế hoạch “Chiến lược trận chiến tranh cục bộ” và “Chiến lược trận chiến tranh đặc biệt quan trọng” của đế quốc Mĩ.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 Điểm) (mỗi ý đúng 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ĐA B A D C D B A B C D B C

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 Điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

Đảng cộng sản Việt Nam Ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc cách mạng Việt Nam.

– Khẳng định giai cấp vô sản việt nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm hết thời kì khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về giai cấp lãnh đạo trong trào lưu Cách mạng Việt Nam

– Đã đưa ra được đường lối đúng đắn, chấm hết thời kì khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về đường lối. Mở đầu thời kỳ Cách mạng Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

– Cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của Cách mạng toàn thế giới.

1

0,5

0,5

2

ý nghĩa lịch sử dân tộc và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp 1945-1954

* Ý nghĩa lịch sử dân tộc:

– Chấm dứt trận chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp. Miền Bắc trọn vẹn giải phóng chuyển sang quy trình cách social chủ nghĩa.

– Giáng 1 đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc , làm tan rã hình thức thuộc địa, cổ vũ trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trên toàn thế giới.

* Nguyên nhân thắng lợi:

– Sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đường lối chính trị, quân sự chiến lược đúng đắn.

– Có cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân, có lực lượng vũ trang 3 thứ quân mở rộng, có hậu phương vững chãi.

– Có tính đoàn kết liên minh chiến đấu Việt – Miên- lào, được sự giúp sức của Trung quốc, Liên xô và những nước xã hội chủ nghĩa khác .

0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

3

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc riêng với việc xây dựng đảng

– Trực tiếp và chủ trì Hội nghị thành Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào trong ngày 3-2-1930.

– Vạch ra những nét cơ bản về đường lối kế hoạch và sách lược cho cách mạng Việt Nam.

0.5

0.5

4

Điểm giống kế hoạch “Chiến lược trận chiến tranh cục bộ” và “Chiến lược trận chiến tranh đặc biệt quan trọng” của đế quốc Mĩ

+ Lực lượng hầu hết tham chiến trong “trận chiến tranh đặc biệt quan trọng” là quân đội tay sai( ngụy quân- dùng người Việt trị người Việt)với trang thiết bị trận chiến tranh và cố vấn Mĩ

+ Trong “trận chiến tranh cục bộ” lực lượng tham gia trận chiến tranh gồm: quân Mĩ, quân liên minh, trong số đó quân Mĩ trực tiếp tham chiến và gữi vai trò quan trọng.

0.5

0.5

…………….

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa lý năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9 Mức độChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao TN Tự luận TN Tự luận TN Tự luận TN Tự luận

Vùng Đông Nam Bộ

Biết được cây công nghiệp nhiều năm quan trọng nhất của vùng là cây cao su đặc.

Biết phương pháp tính tỷ suất dân số của vùng

SC: 2

SĐ1đ

Tỉ lệ : 10%

SC: 1

SĐ:0,5

SC: 1

SĐ: 0,5

Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hiểu được điểm lưu ý tự nhiên và sự tăng trưởng kinh tế tài chính của vùng

Giải thích được ĐBSCL có thế mạnh tăng trưởng ngành thuỷ sản

SC: 3

SĐ: 2,5

Tỉ lệ: 25%

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

1

SC: 1

SĐ:1,5

Phát triển tổng hợp kinh tế tài chính và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển – hòn đảo

-Nắm được khối mạng lưới hệ thống hòn đảo trong vùng biển việt nam.

Biết được một số trong những giải pháp để bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển hòn đảo.

-Hiểu được ý nghĩa kinh tế tài chính của biển riêng với việc tăng trưởng kinh tế tài chính biển – hòn đảo.

-Thấy được NN ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển hòn đảo.

-Vẽ và nhận xét biểu đồ về sự việc phát triẻn ngành dầu khí.

SC: 5

SĐ: 6,5

Tỉ lệ :65%

SC: 1

SĐ:0,5

SC:1 SĐ: 1

SC: 1

SĐ: 1

SC: 1

SĐ: 2

SC:1

SĐ: 2

TSĐ 10

Tổng số câu 9

5câu = 3,0đ

Tỉ lệ: 30%

3câu = 3,5đ

Tỉ lệ: 35%

2câu = 3,5đ

Tỉ lệ: 35%

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Địa lý

I. Trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào vần âm trước mỗi câu vấn đáp đúng.

Câu 1: Đông Nam Bộ có diện tích s quy hoạnh 23550 km2 dân số là 10,9 triệu người. Vậy tỷ suất dân số là:

A. 263 người/ km2

B. 463 người/ km2

C. 436 người/ km2

D.643 người/ km2

Câu 2:Đảo có diện tích s quy hoạnh lớn số 1 việt nam là:

A. Phú Quốc

B. Cát Bà

C. Bạch Long Vĩ

D. Côn Đảo.

Câu 3: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long được bồi đắp bởi phù sa của những khối mạng lưới hệ thống sông nào?

A. Sông Cửu Long và sông Đà

B. Sông Cửu Long và sông Hồng

C. Sông Cửu Long và sông Đồng Nai

D. Sông Cửu Long và sông Vàm Cỏ

Câu 4: Loại hình GTVT hầu hết của ĐB sông Cửu Long là

A. lối đi bộ

B. đường tàu

C. đường sông

D. đường thủy

Câu 5:Tài nguyên tài nguyên biển có mức giá trị xuất khẩu lớn số 1 của việt nam là:

A. Dầu mỏ và khí tự nhiên

B. Ti tan

C. Cát thuỷ tinh

D. Muối

Câu 6. Ghép ý ở cột A với cột B cho đúng rồi điền vào cột C.

A. Các ngành

C. Nối ý

B. Tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính

1. Khai thác, nuôi trồng và chế biến món ăn thủy hải sản

1……………

a. Có nhiều vịnh nước sâu

2. Du lịch biển hòn đảo

2……………

b. trích dẫn món ăn thủy hải sản phong phú

3. Khai thác và chế biến tài nguyên biển

3……………

c. Nhiều bãi tắm biển đẹp

4. Giao thông, vận tải lối đi bộ biển

4…………..

d. Thềm lục địa nông, nhiều dầu khí, cát thủy tinh, ti tan…

II:Tự Luận

Câu 1:

a.Vì sao phải bảo vệ tài nguyên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển- hòn đảo.

b. Phương hướng để bảo vệ tài nguyên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển- hòn đảo.

Câu 2:Tại sao Đồng bằng Sông Cửu Long có sản lượng thuỷ sản lớn số 1 toàn nước?

Câu 3: Cho bảng số liệu sau:

Sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu của việt nam từ 1999 đến 2002 ( cty: Triệu tấn)

Năm 1999 2000 2001 2002 Dầu thô khai thác 15,2 16,2 16,8 16,9 Dầu thô xuất khẩu 14,9 15,4 16,7 16,9 Xăng dầu nhập khẩu 7,4 8,8 9,1 10

a.Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu nhập khẩu của việt nam trong quy trình trên.

b.Qua biểu đồ nêu nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu nhập khẩu của việt nam trong giai đó.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9

I.

Phần trắc nghiệm

Câu 1 B

Câu 2 A

Câu 3 D

Câu 4 C

Câu 5 A

Câu 6 1- b; 2-c; 3-d; 4- a

3 đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

II.

Phần tự luận

Câu 1

a.- Biển hòn đảo có vai trò rất quan trọng riêng với kinh tế tài chính, tự nhiên , bảo mật thông tin an ninh quốc phòng… của việt nam.

– Biển hòn đảo việt nam hiện giờ đang bị ô nhiễm, tài nguyên biển hòn đảo giảm sút, tác động rất rộng đến tự nhiên, kinh tế tài chính xã hội việt nam

– Do đó thiết yếu phải bảo vệ tài nghuyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biển hòn đảo.

b. Biện pháp chính:

– Điều tra, tóm gọn tiềm năng sinh vật biển, ưu tiên đánh bắt cá xa bờ.

– Bảo vệ và tăng trưởng rừng ngập mặn.

– Bảo vệ rạn sinh vật biển ngầm.

– Bảo vệ và tăng trưởng nguồn lợi món ăn thủy hải sản

– Phòng chống ô nhiễm biển

1 đ

1 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Câu 2

– Do vùng có nguồn lợi thuỷ sản lớn

– Do vùng có diện tích s quy hoạnh đất ngập nước lớn, biển nông ấm, rộng, nhiều món ăn thủy hải sản

– Do vùng có nguồn lao động đông, có nhiều kinh nghiệm tay nghề

– Do thị trường mỏ rộng

– Do chủ trương tăng trưởng thuỷ sản của nhà nước

0,3đ

0,3đ

0,3đ

0,3đ

0,3đ

Câu 3

a. Vẽ đúng biểu đồ cột gộp

Đảm bảo kĩ thuật, đẹp, mang tên biểu đồ, chú giải.

b. Nhận xét

+ Sản lượng của toàn bộ 3 nhóm đều tăng liên tục, trong số đó Xăng dầu nhập khẩu tăng nhanh nhất có thể.

+ Gần như 100% dầu thô khai thác được đều xuất khẩu thô nên giá trị không đảm bảo. Do đó cần tăng cường công nghiệp chế biến dầu khí.

Tổng

10đ

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 năm 2020 – 2021 Ma trận đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL

Chủ đề :1 Lắp mạch điện hai công tắc nguồn hai cực điều khiển và tinh chỉnh hai đèn

Hiểu được tiến trình vẽ sơ đồ nguyên tắc và sơ đồ lắp ráp

Vận dụng thiết kế được mạch điện,vẽ được sơ đồ nguyên tắc, sơ đồ lắp ráp

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1C4

0,25

2,5%

1C

3

30%

2C

3,25

32,5%

Chủ đề 2: Lắp mạch điện hai công tắc nguồn ba cực điều khiển và tinh chỉnh 1 đèn.

Nêu được cấu trúc và tên thường gọi khác của mạch điện, tiến trình vẽ sơ đồ lắp ráp mạch điện

So sánh sự rất khác nhau giữa công tắc nguồn ba cực với công tắc nguồn ai cực

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1C2

1

10%

2C2,3

0,5

5%

3C

1,5

15%

Chủ đề 3: Lắp mạch điện một công tắc nguồn ba cực điều khiển và tinh chỉnh hai đèn.

Biết được nguyên tắc thao tác của mạch điện một công tắc nguồn ba cực điều khiển và tinh chỉnh hai đèn

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

1 C9

0,25

2,5%

1C

0,25

2,5%

Chủ đề 4: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Biết hiệu suất cao của một số trong những phụ kiện được d9u797c5 sử dụng để lắp ráp mạng điện kiểu ngầm và kiểu nổi

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

5C1,5,6,7,8

1,25

12,5%

5C

1,25

12,5%

Chủ đề 5: Kiểm tra bảo vệ an toàn và uy tín mạng điện trong nhà

Biết được hiệu suất cao của cầu chì cà aptomat trong mạch điện.

Biện pháp đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín điện

Vận dụng thiết kế được mạch điện.

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

2C10,11

0,5

5%

1C12

0,25

2,5%

1C 1

3

30%

4C

3,75

37,5%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

8c

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

20%

1C2

1

10%

4c

1

10%

2C

6

60%

15C

10

100%

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Công nghệ

I. TRẮC NGHIỆM:(3đ)

Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1. Mạng điện lắp ráp kiểu ngầm có nhược điểm

A. khó sửa chữa thay thế.

B. tránh khỏi tác động xấu của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

C. dễ sửa chữa thay thế

D. mĩ thuật.

Câu 2. Công tắc 3 cực khác công tắc nguồn 2 cực ở điểm

A. cấu trúc bên phía ngoài, cấu trúc bên trong.

B. cấu trúc bên phía ngoài.

C. Một trong những cực tiếp điện.

D. cấu trúc bên trong.

Câu 3. Mạch điện dùng 1 công tắc nguồn 3 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn nhằm mục đích mục tiêu

A. chỉ để chiếu sáng thường thì.

B. sử dụng lắp ráp mạch điện cầu thang.

C. để bảo vệ an toàn và uy tín điện.

D. quy đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn.

Câu 4. Để vẽ được một sơ đồ lắp ráp cần tiến hành theo

A. 5 bước

B. 3 bước

C. 4 bước

D. 2 bước

Câu 5. Phát biểu sau này đúng với yêu cầu kĩ thuật của lắp ráp mạng điện dây dẫn kiểu nổi là

A. bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 0.5m – 1 m.

B. đường dây dẫn tuy nhiên tuy nhiên với vật kiến trúc.

C. tổng tiết diện của dây dẫn trong ống phải vượt quá 40 % tiết diện ống.

D. khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh tránh việc phải thêm kẹp ống.

Câu 6. Công dụng của ống tiếp nối đuôi nhau là

A. nối 2 ống vuông góc với nhau.

B. được vốn để làm tiếp nối đuôi nhau 2 ống luồn dây với nhau.

C. được sử dụng để phân nhánh dây dẫn.

D. kẹp đỡ ống.

Câu 7. Kẹp đỡ ống luồn dây dẫn vốn để làm

A. nối 2 ống vuông góc.

B. cố định và thắt chặt ống luồn dây dẫn.

C. tiếp nối đuôi nhau 2 ống luồn dây lại với nhau.

D. để phân nhánh dây dẫn.

Câu 8. Công dụng của ống chữ T là

A. để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng nối rẽ.

B. để phân nhánh dây dẫn.

C. để tiếp nối đuôi nhau 2 ống luồn dây.

D. để khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau.

Câu 9. Khi bật công tắc nguồn về vị trí 1 đèn 1 sáng, đèn 2 tắt và ngược lại, là nói về nguyên lí hoạt động và sinh hoạt giải trí của mạch điện

A. 2 công tắc nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn.

B. không còn mạch điện nào.

C. 2 công tắc nguồn 3 cực điều khiển và tinh chỉnh 1 đèn

D. 1 công tắc nguồn 3 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn.

Câu 10. Thiết bị vừa đóng cắt vừa bảo vệ mạch điện là

A. Cầu chi B. Công tắc C. Cầu dao D. Aptomat.

Câu 11. Bảng điện của mạng điện trong nhà phải cách mặt đất tối thiểu là

A. 1 m – 2 m.

B. 1,3 m – 1,5 m.

C. 2,3 m – 3,3 m.

D. 0,5 m – 1 m.

Câu 12. Biện pháp sai khi kiểm tra cầu chì là

A. cầu chì được lắp ở dây pha.

B. cầu chì tránh việc phải có nắp đậy che, để hở.

C. kiểm tra sự thích hợp của số liệu định mức cầu chì.

D. cầu chì phải có nắp đậy che.

II . TỰ LUẬN( 7 điểm)

Câu 1: Trình bày những yêu cầu kĩ thuật của phương pháp lắp ráp đường dây mạng điện kiểu nổi? So sánh điểm lưu ý của phương pháp lắp ráp đường dây kiểu nổi với kiểu ngầm?(3đ)

Câu 2: Nêu tiến trình vẽ sơ đồ lắp ráp mạch điện? ( 1 đ)

Câu 3: Thiết kế mạch điện gồm 1 cầu chì, 2 công tắc nguồn 2 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 bóng đèn? (Vẽ sơ đồ nguyên lí, vẽ sơ đồ lắp ráp) ( 3 đ)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 9

A. Trắc nghiệm: ( 3 điểm): (Mỗi câu đúng 0.25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A C D C B B B A D D B B

B.Tự luận.( 7 điểm)

Câu 1.(3 đ)

– Dây dẫn được lắp ráp nổi trên những vật cách điện đặt dọc theo xà nhà, cột, dầm xà. (0,5đ’)

– Các vật cách điện là: Puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và những phụ kiện thích hợp. (0,5đ’)

– Tránh được tác động xấu của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đến dây dẫn điện và dễ sửa chữa thay thế. (0,5đ’)

– So sánh:

Mạng điện lắp ráp kiểu nổi:

+Dây dẫn được lắp ráp nổi trên những vật cách điện đặt dọc theo xà nhà, cột, dầm xà.(0,25đ’).

+ Dễ sửa chữa thay thế. (0,25đ’)

Mạng điện lắp ráp kiểu ngầm:

+ Dây dẫn được lắp ráp trong rãnh những kết cấu xây dựng. (0,5đ’)

+Đảm bảo được yêu cầu mĩ thuật, bảo vệ an toàn và uy tín điện(0,25đ’)

+Khó sửa chữa thay thế. (0,25đ’)

Câu 2. ( 1 đ)

– Vẽ đường dây nguồn(0,25đ’)

– Xác xác định trí để bảng điện, bóng đèn. (0,25đ’)

– Xác định những thiết bị điện trên bảng điện. (0,25đ’)

– vẽ đường dây theo sơ đồ nguyên lí. (0,25đ’)

Câu 3. (3 đ)

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL

CHƯƠNG 3:

PHẦN

MỀM

TRÌNH

CHIẾU

– Biết tên ứng dụng trình chiếu, trọn vẹn có thể biết chèn hình ảnh vào trang chiếu

– Biết tiến trình tạo hiệu ứng động cho đối tượng người dùng trên trang chiếu

– Hiểu được ứng dụng trình chiếu là công cụ tương hỗ trình diễn hiệu suất cao nhất.

– Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên mê hoặc, sinh động…

– Hiểu được quyền lợi và tiến trình vận dụng của việc tạo bài trình chiếu nhờ vào mẫu định dạng có sẵn

– Nắm vững được tiến trình tạo hiệu ứng động cho trang chiếu.

Số câu:

Số điểm:

TL %

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

0.5

5%

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

0.5

5%

1

3

30%

1

3

30%

6

7

70%

CHƯƠNG 4:

ĐA

PHƯƠNG

TIỆN

– Biết được ứng dụng ghi âm và xử lí âm thanh.

– Biết mở tệp âm thanh và nghe nhạc

– Hiểu được thành phầm đa phương tiện đi lại là gì?

– Các thành phần chính của thành phầm đa phương tiện đi lại

– Hiểu được một số trong những ưu điểm của đa phương tiện đi lại

– Nắm vững được cách xuất kết quả ra tệp âm thanh dưới những dạng wav, mp3,…

Số câu:

Số điểm:

TL %

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

0.5

5%

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

0.5

5%

1

Tham khảo: Khoa học lớp 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại

2

20%

5

3

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

4

1

10%

5

4,0

40%

1

2

20%

1

3

30%

11

10

100%

PHÒNG GD & ĐT……….

TRƯỜNG THCS………

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 – 2021Môn: Tin học 9Thời gian: 45 phút (không kể thời hạn giao đề)

A. Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng nhất? (2 điểm)

Câu 1. Tên ứng dụng nào sau này là ứng dụng trình chiếu?

A. Turbo Pascal

B. Microsoft Word

C. Audacity.

D. Microsoft PowerPoint

Câu 2. Em trọn vẹn có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng phương pháp nào?

A. Mở dải lệnh Design, chọn lệnh Picture trong nhóm Images …

B. Mở dải lệnh Insert, chọn lệnh Picture trong nhóm Images…

C. Copy ảnh rồi Paste vào trang chiếu

D. Mở dải lệnh trang chủ, chọn lệnh Layout

Câu 3. Công cụ nào sau này sẽ là công cụ tương hỗ trình diễn hiệu suất cao nhất?

A. Biểu đồ được vẽ trên khổ giấy lớn

B. Vở và bút viết

C. Máy tính, ứng dụng trình chiếu

D. Microphone

Câu 4. Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên?

A. Hấp dẫn, sinh động và thu hút sự để ý quan tâm.

B. Không thuận tiện.

C. Không thiết yếu

D. Các câu trên đều sai

Câu 5. Để ghi âm và xử lí âm thanh em nên lựa chọn phầm mềm nào?

A. Máy tính

B. Audacity

C. MS.word

D. Movie Maker

Câu 6: Trong ứng dụng Audacity, để mở tệp âm thanh và nghe nhạc, ta thực thi lệnh:

A. File → New

B. File → Import Audio

C. File →Open

D. File → Export Audio

Câu 7: Sản phẩm nào trong số những thành phầm sau này (được tạo bằng máy tính và ứng dụng máy tính) là thành phầm đa phương tiện đi lại?

A. Bài thơ được soạn thảo bằng Word

B. Bảng điểm lớp em được tạo bằng chương trình bảng tính.

C. Một video clip nhạc được quay trở lại và lưu trong máy tính.

D. Bài trình chiếu với hình ảnh, tệp âm thanh, đoạn phim …được chèn vào trang chiếu.

Câu 8. Các thành phần chính của thành phầm đa phương tiện đi lại gồm:

A. Ảnh tĩnh và ảnh động

B. Văn bản, hình ảnh, ảnh động, âm thanh, phim, những tương tác

C. Âm thanh, phim

D. Văn bản, hình ảnh

B. Tự luận (8 điểm)

Câu 1.(3đ)

a) Trình bày tiến trình tạo hiệu ứng động cho đối tượng người dùng trên trang chiếu?

b) Kể tên một số trong những ưu điểm của đa phương tiện đi lại?

Câu 2.(3đ) Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu nhờ vào mẫu định dạng có sẵn là gì? Nêu tiến trình vận dụng mẫu định dạng có sẵn?

Câu 3.(2đ) Sau khi đã hoàn thành xong dự án công trình bất Động sản âm thanh, em trọn vẹn có thể xuất kết quả ra tệp âm thanh dưới những dạng wav, mp3,… được không? Cách làm ra làm sao?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Tin học

A. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án D B C A B C D B

B. Tự luận (8 điểm)

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

a) Các bước tạo hiệu ứng động cho đối tượng người dùng trên trang chiếu:

1 (3đ)

Bước 1: Chọn đối tượng người dùng trên trang chiếu cần vận dụng hiệu ứng động

0.75

Bước 2: Mở dải lệnh Animations

0.5

Bước 3: Nháy chọn hiệu ứng động thích hợp trong nhóm Animation

0.75

b) Một số ưu điểm của đa phương tiện đi lại:

· Đa phương tiện đi lại thể hiện thông tin tốt hơn

0,25

· Đa phương tiện đi lại thu hút sự để ý quan tâm hơn

0,25

· Thích phù thích hợp với việc sử dụng máy tính

0,25

· Rất thích hợp cho việc vui chơi và nâng cao hiệu suất cao dạy học

0,25

2

(3đ)

– Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu nhờ vào mẫu định dạng có sẵn:

+ Giúp thuận tiện và đơn thuần và giản dị tạo những bài trình chiếu mê hoặc, sinh động, sắc tố trên trang chiếu được phối hợp một cách chuyên nghiệp.

1

+ Tiết kiệm thời hạn và công sức của con người.

0.5

– Các bước vận dụng mẫu định dạng có sẵn:

+ Chọn những trang chiếu (trong ngăn bên trái) cần vận dụng mẫu

0.5

+ Mở dải lệnh Design và chọn mẫu định dạng em muốn trong nhóm Themes.

1

3

(2đ)

– Sau khi đã hoàn thành xong dự án công trình bất Động sản âm thanh, em trọn vẹn có thể xuất được kết quả ra tệp âm thanh dưới những dạng wav, mp3,….

0.5

Cách làm như sau:

– Thực hiện lệnh File → Export Audio, hiên chạy cửa số ghi tệp xuất hiện.

1

– Lựa chọn tên tệp kết quả và kiểu, dạng tệp âm thanh, tiếp theo đó nháy nút Save.

0.5

……….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang đọc post Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 – 2021 2022

Với việc Bạn mò mẩn postt Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 – 2021 Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 – 2021 Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 năm 2020 – 2021 Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc tham gia Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Bộ #đề #thi #học #kì #lớp #năm