0765562555

Đơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho những người dân lao động

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Đơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho những người dân lao động Mới nhất 2022 được update : 2021-09-07 20:49:34

3594

Xin chàoĐơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho những người dân lao động là biểu mẫu được lập ra dùng cho những doanh nghiệp gặp trở ngại vất vả trong tình hình dịch Covid-19 bị tác động nghiêm trọng đến tình hình sản xuất marketing thương mại.

Nội dung trong mẫu đơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng cần trình diễn khá đầy đủ những thông tin cơ bản như: thông tin về người tiêu dùng lao động, kết quả sản xuất marketing thương mại và tình hình sử dụng lao động. Đây là mẫu tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH. Vậy sau này là nội dung rõ ràng mẫu đơn, mời những ban tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho những người dân lao động

Đơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho những người dân lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố………..

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức triển khai/hợp tác xã/hộ marketing thương mại/cá nhân1: ……………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………….

3. Điện thoại: ………………………………………………………………………….

4. Mã số thuế: …………………………………………………………………………

5. Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh lệch giá: ……

Do…………………………………….. Cấp ngày ……………………………………

6. Quyết định xây dựng số2: …………………………………………………………

7. Giấy phép góp vốn đầu tư/Giấy ghi nhận đầu tư3số: ……………………………….

Do……………………………………. Cấp ngày ……………………………………

8. Giấy phép marketing thương mại/Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí/Chứng chỉ hành nghề4số: ……thời hạn còn hiệu lực hiện hành (tháng, năm) …………………………………………………

9. Họ và tên người đại diện thay mặt thay mặt: ………………………. Chức vụ: ……………………

– Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: …………………

– Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ……………………………………………

10. Giấy ủy quyền số …………… ngày ………/……/………của ………………….

…………………………………………………………………………………………

11. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp: ……………………………………………………

12. Các hồ sơ kèm theo:

a) Bản sao một trong những sách vở sau: Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/Giấy ghi nhận Đk Hợp tác xã/hộ marketing thương mại; Quyết định xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép marketing thương mại/Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí/Chứng chỉ hành nghề (riêng với ngành nghề marketing thương mại có Đk hoặc pháp lý có quy định); Giấy phép góp vốn đầu tư/Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư (riêng với doanh nghiệp được xây dựng bởi nhà góp vốn đầu tư quốc tế).

b) Danh sách người lao động phải ngừng việc do người tiêu dùng lao động lập theo Mẫu số 03 phát hành kèm theo Quyết định này.

c) Bản sao văn bản báo cáo giải trình tài chính năm 2019, quý I năm 2020 (riêng với doanh nghiệp và tổ chức triển khai).

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Kết quả sản xuất marketing thương mại của năm 2019 và 3 tháng thời điểm đầu xuân mới 2020

– Năm 2019:

Tham khảo: Bản kiểm điểm Đoàn viên năm 2021

+ Tổng lệch giá: ……………………………………………………………….. đồng

+ Tổng ngân sách: ………………………………………………………………… đồng

+ Thuế: …………………………………………………………………………. đồng

+ Lợi nhuận: …………………………………………………………………… đồng

– 3 tháng thời điểm đầu xuân mới 2020:

Tham khảo: Bản kiểm điểm Đoàn viên năm 2021

+ Tổng lệch giá: ……………………………………………………………….. đồng

+ Tổng ngân sách: ………………………………………………………………… đồng

+ Thuế: …………………………………………………………………………. đồng

+ Lợi nhuận: …………………………………………………………………… đồng

– Thời điểm 31/12/2019, không còn nợ xấu tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế.

2. Tình hình sử dụng lao động, tiền lương

– Tổng số lao động: …………………….người. Trong số đó, số lao động đóng bảo hiểm xã hội thường xuyên đến 31/3/2020 là: ……………………..lao động.

– Số lao động ngừng việc tháng ……./2020: ….. lao động, chiếm …….%/tổng số lao động.

– Tiền lương ngừng việc phải trả tháng …/2020 là: …………….đồng, trong số đó:

+ Tiền lương đã trả: …………………..đồng.

+ Tiền lương chưa trả: ……………….đồng.

Chúng tôi gặp trở ngại vất vả về tài chính, đã cân đối và sử dụng hết nguồn lực tài chính nhưng không đủ chi trả tiền lương ngừng việc cho những người dân lao động. Chúng tôi có nhu yếu vay vốn ngân hàng để trả lương cho những người dân lao động ngừng việc trong tháng ……/2020.

III. ĐỀ NGHỊ

Căn cứ Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày ….tháng … năm 2020 của Thủ tướng nhà nước về việc ……………………………………………………………………,

Đề nghị Ủy ban nhân dân …………………. xác nhận cho ………………… là đối tượng người dùng được hưởng chủ trương vay vốn ngân hàng để trả lương ngừng việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

– Chúng tôi cam kết:

+ Chịu trách nhiệm về sự việc đúng chuẩn, trung thực của những thông tin đã phục vụ trên.

+ Thực hiện khá đầy đủ những cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng tiền vay đúng mục tiêu, thực thi trang trọng kế hoạch trả nợ đảm bảo trả nợ khá đầy đủ, đúng hạn và cam kết sẽ dùng những tài sản thuộc về hợp pháp của tớ để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội./.

Nơi nhận:– Như kính gửi;– Lưu NSDLĐ.

….. ngày …… tháng…. năm….NGƯỜI ĐẠI DIỆN(Ký tên, đóng dấu)

Thủ tục nhận tiền tương hỗ do bị tác động bởi Covid-19

I.  Đối với những người lao động tạm hoãn thực thi hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

Tham khảo: Mẫu văn bản báo cáo giải trình thành tích chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

+ Mức tương hỗ:

Được tương hỗ hàng tháng với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng và không thật 03 tháng.

+ Điều kiện tương hỗ:

Những lao động này phải phục vụ được 03 Đk:

– Thời gian tạm hoãn thực thi hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ thời điểm ngày thứ nhất/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời gian khởi đầu tạm hoãn thực thi hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ thời điểm ngày thứ nhất/4/2020 đến ngày thứ nhất/6/2020;

– Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

– Làm việc tại những doanh nghiệp có lệch giá hoặc không hề nguồn tài chính để trả lương do tác động của dịch Covid-19.

+ Thủ tục nhận tương hỗ:

Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động đủ Đk, đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai công đoàn cơ sở (nếu có) cùng cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận vào Danh sách này và gửi kèm:

Bản sao văn bản thỏa thuận hợp tác tạm hoãn thực thi hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Bản sao văn bản báo cáo giải trình tài chính năm 2019 và quý I năm 2020; Các sách vở chứng tỏ tài chính khác của doanh nghiệp.

Khi có đủ hồ sơ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.

Trong 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Và ở đầu cuối, trong 02 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phát hành quyết định hành động phê duyệt Danh sách và kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ.

II. Đối với những người lao động bị nghỉ việc nhưng không đủ Đk hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tham khảo: Mẫu văn bản báo cáo giải trình thành tích chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

+ Mức tương hỗ:

Được tương hỗ hàng tháng với mức 01 triệu đồng/người/tháng và không thật 03 tháng.

+ Điều kiện tương hỗ:

Những lao động này phải phục vụ đủ những Đk như:

– Có giao phối hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác trước thời gian ngày thứ nhất/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác trong mức chừng thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ Đk hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;

– Không có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình hơn mức chuẩn cận nghèo.

+ Thủ tục nhận tương hỗ:

Người lao động sẵn sàng sẵn sàng hồ sơ gồm:

Đơn đề xuất kiến nghị tương hỗ kèm bản sao một trong những sách vở: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác đang không còn hạn hoặc đã hoàn thành xong việc tuân theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận hợp tác chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác; Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không còn sổ bảo hiểm xã hội thì nêu rõ nguyên do trong Đơn đề xuất kiến nghị. Sau khi có đủ sách vở, người lao động nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ thanh tra rà soát và xác lập mức thu nhập, tổng hợp list trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thẩm định, trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 02 ngày thao tác.

Chỉ trong 03 ngày thao tác, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt list tương hỗ và kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ cho những người dân lao động.

III. Đối với lao động tự do bị mất việc làm

Tham khảo: Mẫu văn bản báo cáo giải trình thành tích chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

+ Mức tương hỗ:

Được tương hỗ hàng tháng với mức 01 triệu đồng/người/tháng và không thật 03 tháng.

+ Điều kiện tương hỗ:

– Mất việc làm và có thu nhập trung bình hơn mức chuẩn cận nghèo trong thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất/4/2020 đến ngày 30/6/2020;

– Cư trú hợp pháp tại địa phương;

– Thuộc nghành phi nông nghiệp, làm một trong những việc làm như bán thành phầm rong, marketing thương mại nhỏ lẻ lẻ không còn khu vực cố định và thắt chặt; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển thành phầm & hàng hóa; xe ôm, xe xích lô chở khách; marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động; tự làm hoặc thao tác tại những hộ marketing thương mại trong nghành nghề ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức mạnh thể chất.

+ Thủ tục nhận tương hỗ:

Nếu phục vụ đủ những Đk này, người lao động chỉ việc gửi Đơn đề xuất kiến nghị tương hỗ tới Ủy ban nhân dân cấp xã sau ngày 15 hàng tháng.

Trong 05 ngày thao tác, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tổ chức triển khai thanh tra rà soát và lập list người lao động đủ Đk hưởng tương hỗ có sự tham gia giám sát của đại diện thay mặt thay mặt những tổ chức triển khai chính trị – xã hội và niêm yết công khai minh bạch list người lao động đề xuất kiến nghị tương hỗ trong 02 ngày thao tác và tổng hợp list người lao động đủ Đk gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong 02 ngày thao tác, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cuối cùng, trong 03 ngày thao tác, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phê duyệt list tương hỗ và kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ cho những người dân lao động.

Đối với những người dân có công với nước, đối tượng người dùng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tham khảo: Mẫu văn bản báo cáo giải trình thành tích chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

+ Mức tương hỗ:

– Người có công, đối tượng người dùng bảo trợ xã hội được trao 500.000 đồng/người/tháng trong 03 tháng.

– Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được tương hỗ 250.000 đồng/khẩu/tháng trong 03 tháng.Điều kiện tương hỗ:

– Người có công với nước là người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (gồm có cả thân nhân người dân có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chính sách mất sức lao động hàng tháng) trong list hưởng trợ cấp tháng bốn/2020.

– Đối tượng bảo trợ xã hội là người đang hưởng chủ trương trợ cấp xã hội hàng tháng, trong list hưởng trợ cấp xã hội tháng bốn/2020.

– Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là người trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương tính đến 31/12/2019.

+ Thủ tục nhận tương hỗ:

Với những đối tượng người dùng này, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ chỉ huy thanh tra rà soát, xem xét, phê duyệt list cũng như kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ.

Đơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho những người dân lao động là biểu mẫu được lập ra dùng cho những doanh nghiệp gặp trở ngại vất vả trong tình hình dịch Covid-19 bị tác động nghiêm trọng đến tình hình sản xuất marketing thương mại.

Nội dung trong mẫu đơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng cần trình diễn khá đầy đủ những thông tin cơ bản như: thông tin về người tiêu dùng lao động, kết quả sản xuất marketing thương mại và tình hình sử dụng lao động. Đây là mẫu tiên tiến và phát triển nhất được phát hành kèm theo Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH. Vậy sau này là nội dung rõ ràng mẫu đơn, mời những ban tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho những người dân lao động

Đơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho những người dân lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố………..

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức triển khai/hợp tác xã/hộ marketing thương mại/cá nhân1: ……………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………….

3. Điện thoại: ………………………………………………………………………….

4. Mã số thuế: …………………………………………………………………………

5. Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh lệch giá: ……

Do…………………………………….. Cấp ngày ……………………………………

6. Quyết định xây dựng số2: …………………………………………………………

7. Giấy phép góp vốn đầu tư/Giấy ghi nhận đầu tư3số: ……………………………….

Do……………………………………. Cấp ngày ……………………………………

8. Giấy phép marketing thương mại/Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí/Chứng chỉ hành nghề4số: ……thời hạn còn hiệu lực hiện hành (tháng, năm) …………………………………………………

9. Họ và tên người đại diện thay mặt thay mặt: ………………………. Chức vụ: ……………………

– Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: …………………

– Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ……………………………………………

10. Giấy ủy quyền số …………… ngày ………/……/………của ………………….

…………………………………………………………………………………………

11. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp: ……………………………………………………

12. Các hồ sơ kèm theo:

a) Bản sao một trong những sách vở sau: Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp/Giấy ghi nhận Đk Hợp tác xã/hộ marketing thương mại; Quyết định xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép marketing thương mại/Giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí/Chứng chỉ hành nghề (riêng với ngành nghề marketing thương mại có Đk hoặc pháp lý có quy định); Giấy phép góp vốn đầu tư/Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư (riêng với doanh nghiệp được xây dựng bởi nhà góp vốn đầu tư quốc tế).

b) Danh sách người lao động phải ngừng việc do người tiêu dùng lao động lập theo Mẫu số 03 phát hành kèm theo Quyết định này.

c) Bản sao văn bản báo cáo giải trình tài chính năm 2019, quý I năm 2020 (riêng với doanh nghiệp và tổ chức triển khai).

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Kết quả sản xuất marketing thương mại của năm 2019 và 3 tháng thời điểm đầu xuân mới 2020

– Năm 2019:

Tham khảo: Bản kiểm điểm Đoàn viên năm 2021

+ Tổng lệch giá: ……………………………………………………………….. đồng

+ Tổng ngân sách: ………………………………………………………………… đồng

+ Thuế: …………………………………………………………………………. đồng

+ Lợi nhuận: …………………………………………………………………… đồng

– 3 tháng thời điểm đầu xuân mới 2020:

Tham khảo: Bản kiểm điểm Đoàn viên năm 2021

+ Tổng lệch giá: ……………………………………………………………….. đồng

+ Tổng ngân sách: ………………………………………………………………… đồng

+ Thuế: …………………………………………………………………………. đồng

+ Lợi nhuận: …………………………………………………………………… đồng

– Thời điểm 31/12/2019, không còn nợ xấu tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế.

2. Tình hình sử dụng lao động, tiền lương

– Tổng số lao động: …………………….người. Trong số đó, số lao động đóng bảo hiểm xã hội thường xuyên đến 31/3/2020 là: ……………………..lao động.

– Số lao động ngừng việc tháng ……./2020: ….. lao động, chiếm …….%/tổng số lao động.

– Tiền lương ngừng việc phải trả tháng …/2020 là: …………….đồng, trong số đó:

+ Tiền lương đã trả: …………………..đồng.

+ Tiền lương chưa trả: ……………….đồng.

Chúng tôi gặp trở ngại vất vả về tài chính, đã cân đối và sử dụng hết nguồn lực tài chính nhưng không đủ chi trả tiền lương ngừng việc cho những người dân lao động. Chúng tôi có nhu yếu vay vốn ngân hàng để trả lương cho những người dân lao động ngừng việc trong tháng ……/2020.

III. ĐỀ NGHỊ

Căn cứ Quyết định số …./2020/QĐ-TTg ngày ….tháng … năm 2020 của Thủ tướng nhà nước về việc ……………………………………………………………………,

Đề nghị Ủy ban nhân dân …………………. xác nhận cho ………………… là đối tượng người dùng được hưởng chủ trương vay vốn ngân hàng để trả lương ngừng việc tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

– Chúng tôi cam kết:

+ Chịu trách nhiệm về sự việc đúng chuẩn, trung thực của những thông tin đã phục vụ trên.

+ Thực hiện khá đầy đủ những cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng tiền vay đúng mục tiêu, thực thi trang trọng kế hoạch trả nợ đảm bảo trả nợ khá đầy đủ, đúng hạn và cam kết sẽ dùng những tài sản thuộc về hợp pháp của tớ để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội./.

Nơi nhận:– Như kính gửi;– Lưu NSDLĐ.

….. ngày …… tháng…. năm….NGƯỜI ĐẠI DIỆN(Ký tên, đóng dấu)

Thủ tục nhận tiền tương hỗ do bị tác động bởi Covid-19

I.  Đối với những người lao động tạm hoãn thực thi hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

Tham khảo: Mẫu văn bản báo cáo giải trình thành tích chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

+ Mức tương hỗ:

Được tương hỗ hàng tháng với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng và không thật 03 tháng.

+ Điều kiện tương hỗ:

Những lao động này phải phục vụ được 03 Đk:

– Thời gian tạm hoãn thực thi hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ thời điểm ngày thứ nhất/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời gian khởi đầu tạm hoãn thực thi hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ thời điểm ngày thứ nhất/4/2020 đến ngày thứ nhất/6/2020;

– Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

– Làm việc tại những doanh nghiệp có lệch giá hoặc không hề nguồn tài chính để trả lương do tác động của dịch Covid-19.

+ Thủ tục nhận tương hỗ:

Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động đủ Đk, đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai công đoàn cơ sở (nếu có) cùng cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận vào Danh sách này và gửi kèm:

Bản sao văn bản thỏa thuận hợp tác tạm hoãn thực thi hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Bản sao văn bản báo cáo giải trình tài chính năm 2019 và quý I năm 2020; Các sách vở chứng tỏ tài chính khác của doanh nghiệp.

Khi có đủ hồ sơ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề xuất kiến nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.

Trong 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Và ở đầu cuối, trong 02 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phát hành quyết định hành động phê duyệt Danh sách và kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ.

II. Đối với những người lao động bị nghỉ việc nhưng không đủ Đk hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tham khảo: Mẫu văn bản báo cáo giải trình thành tích chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

+ Mức tương hỗ:

Được tương hỗ hàng tháng với mức 01 triệu đồng/người/tháng và không thật 03 tháng.

+ Điều kiện tương hỗ:

Những lao động này phải phục vụ đủ những Đk như:

– Có giao phối hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác trước thời gian ngày thứ nhất/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác trong mức chừng thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ Đk hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;

– Không có thu nhập hoặc có thu nhập trung bình hơn mức chuẩn cận nghèo.

+ Thủ tục nhận tương hỗ:

Người lao động sẵn sàng sẵn sàng hồ sơ gồm:

Đơn đề xuất kiến nghị tương hỗ kèm bản sao một trong những sách vở: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác đang không còn hạn hoặc đã hoàn thành xong việc tuân theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận hợp tác chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác; Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không còn sổ bảo hiểm xã hội thì nêu rõ nguyên do trong Đơn đề xuất kiến nghị. Sau khi có đủ sách vở, người lao động nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ thanh tra rà soát và xác lập mức thu nhập, tổng hợp list trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thẩm định, trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 02 ngày thao tác.

Chỉ trong 03 ngày thao tác, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt list tương hỗ và kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ cho những người dân lao động.

III. Đối với lao động tự do bị mất việc làm

Tham khảo: Mẫu văn bản báo cáo giải trình thành tích chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

+ Mức tương hỗ:

Được tương hỗ hàng tháng với mức 01 triệu đồng/người/tháng và không thật 03 tháng.

+ Điều kiện tương hỗ:

– Mất việc làm và có thu nhập trung bình hơn mức chuẩn cận nghèo trong thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất/4/2020 đến ngày 30/6/2020;

– Cư trú hợp pháp tại địa phương;

– Thuộc nghành phi nông nghiệp, làm một trong những việc làm như bán thành phầm rong, marketing thương mại nhỏ lẻ lẻ không còn khu vực cố định và thắt chặt; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển thành phầm & hàng hóa; xe ôm, xe xích lô chở khách; marketing thương mại nhỏ lẻ xổ số kiến thiết lưu động; tự làm hoặc thao tác tại những hộ marketing thương mại trong nghành nghề ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức mạnh thể chất.

+ Thủ tục nhận tương hỗ:

Nếu phục vụ đủ những Đk này, người lao động chỉ việc gửi Đơn đề xuất kiến nghị tương hỗ tới Ủy ban nhân dân cấp xã sau ngày 15 hàng tháng.

Trong 05 ngày thao tác, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tổ chức triển khai thanh tra rà soát và lập list người lao động đủ Đk hưởng tương hỗ có sự tham gia giám sát của đại diện thay mặt thay mặt những tổ chức triển khai chính trị – xã hội và niêm yết công khai minh bạch list người lao động đề xuất kiến nghị tương hỗ trong 02 ngày thao tác và tổng hợp list người lao động đủ Đk gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong 02 ngày thao tác, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cuối cùng, trong 03 ngày thao tác, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phê duyệt list tương hỗ và kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ cho những người dân lao động.

Đối với những người dân có công với nước, đối tượng người dùng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tham khảo: Mẫu văn bản báo cáo giải trình thành tích chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (4 mẫu)

+ Mức tương hỗ:

– Người có công, đối tượng người dùng bảo trợ xã hội được trao 500.000 đồng/người/tháng trong 03 tháng.

– Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được tương hỗ 250.000 đồng/khẩu/tháng trong 03 tháng.Điều kiện tương hỗ:

– Người có công với nước là người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (gồm có cả thân nhân người dân có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chính sách mất sức lao động hàng tháng) trong list hưởng trợ cấp tháng bốn/2020.

– Đối tượng bảo trợ xã hội là người đang hưởng chủ trương trợ cấp xã hội hàng tháng, trong list hưởng trợ cấp xã hội tháng bốn/2020.

– Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là người trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương tính đến 31/12/2019.

+ Thủ tục nhận tương hỗ:

Với những đối tượng người dùng này, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ chỉ huy thanh tra rà soát, xem xét, phê duyệt list cũng như kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ.


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Đơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho những người dân lao động 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Đơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho những người dân lao động FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Đơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho những người dân lao động Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Đơn đề xuất kiến nghị vay vốn ngân hàng trả lương ngừng việc cho những người dân lao động Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc ThamGia Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Đơn #đề #nghị #vay #vốn #trả #lương #ngừng #việc #cho #người #lao #động