0765562555

Giấy trình làng người vào Đảng

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Giấy trình làng người vào Đảng Chi tiết 2022 được update : 2021-09-09 10:24:06

3478

p. >Giấy trình làng người vào Đảng là mẫu giấy trình làng dành riêng cho những đoàn viên xuất sắc ưu tú xin trình làng vào Đảng, do người đảng viên chính thức đề cử và trình làng.

Giấy trình làng người vào Đảng trình diễn một số trong những thông tin thành viên của người trình làng gồm mang tên, ngày tháng năm sinh, quên quán, chi bộ đảng nơi đang tham gia sinh hoạt, ngày vào đảng, chức vụ lúc bấy giờ trong đảng. Phần nội dung chính sẽ trình diễn lý lịch của người phấn đấu vào Đảng (tức người được đề cử, trình làng kết nạp Đảng), những ưu khuyết điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, khả năng công tác thao tác. Sau khi được xét duyệt về việc trình làng, người được để cử sẽ phải sẵn sàng sẵn sàng một mẫu đơn xin vào Đảng để hoàn tất thủ tục kết nạp Đảng.

Giấy trình làng người vào Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————-

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ:………………………………………………………………………

Tôi là:(1)……………………………………….., sinh ngày………… tháng………….. năm ……

Vào Đảng ngày……..tháng………năm………., chính thức ngày……. tháng……năm ….

Chức vụ trong Đảng :……………………….., chức vụ cơ quan ban ngành thường trực…………………..

Quê quán:…………………………………………………………………………………………….

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: ……………………………………………………………………..

Ngày……….tháng……..năm…………… được Chi bộ phân công giáo dục, giúp sức quần chúng …………………………………………………….. phấn đấu vào Đảng; nay xin văn bản báo cáo giải trình với Chi bộ những yếu tố hầu hết về người phấn đấu vào Đảng như sau:

– Về lý lịch:

Những điểm lưu ý chính cần lưu ý(2):……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

– Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về chấp hành chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; khả năng công tác thao tác; quan hệ quần chúng)(3)……….

…………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn và Đk kết nạp đảng viên, tôi trình làng với Chi bộ xem xét, đề xuất kiến nghị kết nạp quần chúng………………………………………………………………..vào Đảng.

Tôi xin phụ trách trước Đảng về sự việc trình làng của tớ.

………., ngày………tháng……..năm 20……….

ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cách viết giấy trình làng người vào Đảng

1) Người trình làng Đảng viên phải phục vụ 2 Đk sau:

– Là Đảng viên chính thức và cùng công tác thao tác với những người vào Đảng tối thiểu 01 năm;

– Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, khả năng của người vào Đảng và phụ trách về sự việc trình làng của tớ. Nếu có gì chưa rõ thì phải văn bản báo cáo giải trình để chi bộ và cấp trên xem xét.

2) Những đặc vấn đề cần lưu ý: Việc khai lý lịch của người vào Đảng có đúng thực sự không? Có đủ Đk để kết nạp Đảng không?

(3) Nêu rõ việc chấp hành chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; khả năng công tác thao tác; quan hệ quần chúng của người vào Đảng.

Ví dụ: Đồng chí Trịnh Văn Minh có lý lịch rõ ràng, đúng thực sự; con của thương binh hạng 4/1, có công trong công cuộc chống mỹ; đạt một số trong những thành tích nổi trội trong tổ chức triển khai đang sinh hoạt và thao tác lý lịch được khai khá đầy đủ, rõ ràng, mái ấm gia đình nội ngoại không còn ai tham gia hoặc cộng tác với thực dân, đế quốc, phong kiến.

Một số Đk để được kết nạp Đảng viên

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, để được kết nạp vào Đảng, nên phải phục vụ những Đk:

– Tuổi đời từ 18 – 60 tuổi tại thời gian chi bộ xét kết nạp;

– Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên;

– Tự nguyện và thừa nhận thực thi Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và trách nhiệm Đảng viên, hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những tổ chức triển khai cơ sở Đảng;

– Là người xuất sắc ưu tú và được nhân dân tin tưởng;

– Có lý lịch rõ ràng, trong sáng trải qua thẩm tra lý lịch khắt khe với cả bản thân người đó và người thân trong gia đình của tớ;

– Được hai Đảng viên chính thức trình làng. Trong số đó, người trình làng phải có tối thiểu 01 năm cùng công tác thao tác, có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình chi bộ về lý lịch, phẩm chất, khả năng và chịu mọi trách nhiệm về sự việc trình làng của tớ;

– Phải dự bị 12 tháng tính từ thời điểm ngày chi bộ tổ chức triển khai lễ kết nạp. Trong thời hạn này, Đảng viên dự bị phải tiếp tục rèn luyện.

Như vậy, để được chính thức thành Đảng viên, những quần chúng xuất sắc ưu tú phải đi học lớp tu dưỡng nhận thức về Đảng, thẩm tra lý lịch, trải qua thời hạn dự bị 12 tháng tu dưỡng, rèn luyện.

Giấy trình làng người vào Đảng là mẫu giấy trình làng dành riêng cho những đoàn viên xuất sắc ưu tú xin trình làng vào Đảng, do người đảng viên chính thức đề cử và trình làng.

Giấy trình làng người vào Đảng trình diễn một số trong những thông tin thành viên của người trình làng gồm mang tên, ngày tháng năm sinh, quên quán, chi bộ đảng nơi đang tham gia sinh hoạt, ngày vào đảng, chức vụ lúc bấy giờ trong đảng. Phần nội dung chính sẽ trình diễn lý lịch của người phấn đấu vào Đảng (tức người được đề cử, trình làng kết nạp Đảng), những ưu khuyết điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, khả năng công tác thao tác. Sau khi được xét duyệt về việc trình làng, người được để cử sẽ phải sẵn sàng sẵn sàng một mẫu đơn xin vào Đảng để hoàn tất thủ tục kết nạp Đảng.

Giấy trình làng người vào Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————-

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ:………………………………………………………………………

Tôi là:(1)……………………………………….., sinh ngày………… tháng………….. năm ……

Vào Đảng ngày……..tháng………năm………., chính thức ngày……. tháng……năm ….

Chức vụ trong Đảng :……………………….., chức vụ cơ quan ban ngành thường trực…………………..

Quê quán:…………………………………………………………………………………………….

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: ……………………………………………………………………..

Ngày……….tháng……..năm…………… được Chi bộ phân công giáo dục, giúp sức quần chúng …………………………………………………….. phấn đấu vào Đảng; nay xin văn bản báo cáo giải trình với Chi bộ những yếu tố hầu hết về người phấn đấu vào Đảng như sau:

– Về lý lịch:

Những điểm lưu ý chính cần lưu ý(2):……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

– Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về chấp hành chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; khả năng công tác thao tác; quan hệ quần chúng)(3)……….

…………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn và Đk kết nạp đảng viên, tôi trình làng với Chi bộ xem xét, đề xuất kiến nghị kết nạp quần chúng………………………………………………………………..vào Đảng.

Tôi xin phụ trách trước Đảng về sự việc trình làng của tớ.

………., ngày………tháng……..năm 20……….

ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cách viết giấy trình làng người vào Đảng

1) Người trình làng Đảng viên phải phục vụ 2 Đk sau:

– Là Đảng viên chính thức và cùng công tác thao tác với những người vào Đảng tối thiểu 01 năm;

– Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, khả năng của người vào Đảng và phụ trách về sự việc trình làng của tớ. Nếu có gì chưa rõ thì phải văn bản báo cáo giải trình để chi bộ và cấp trên xem xét.

2) Những đặc vấn đề cần lưu ý: Việc khai lý lịch của người vào Đảng có đúng thực sự không? Có đủ Đk để kết nạp Đảng không?

(3) Nêu rõ việc chấp hành chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; khả năng công tác thao tác; quan hệ quần chúng của người vào Đảng.

Ví dụ: Đồng chí Trịnh Văn Minh có lý lịch rõ ràng, đúng thực sự; con của thương binh hạng 4/1, có công trong công cuộc chống mỹ; đạt một số trong những thành tích nổi trội trong tổ chức triển khai đang sinh hoạt và thao tác lý lịch được khai khá đầy đủ, rõ ràng, mái ấm gia đình nội ngoại không còn ai tham gia hoặc cộng tác với thực dân, đế quốc, phong kiến.

Một số Đk để được kết nạp Đảng viên

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, để được kết nạp vào Đảng, nên phải phục vụ những Đk:

– Tuổi đời từ 18 – 60 tuổi tại thời gian chi bộ xét kết nạp;

– Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên;

– Tự nguyện và thừa nhận thực thi Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và trách nhiệm Đảng viên, hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một số trong những tổ chức triển khai cơ sở Đảng;

– Là người xuất sắc ưu tú và được nhân dân tin tưởng;

– Có lý lịch rõ ràng, trong sáng trải qua thẩm tra lý lịch khắt khe với cả bản thân người đó và người thân trong gia đình của tớ;

– Được hai Đảng viên chính thức trình làng. Trong số đó, người trình làng phải có tối thiểu 01 năm cùng công tác thao tác, có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình chi bộ về lý lịch, phẩm chất, khả năng và chịu mọi trách nhiệm về sự việc trình làng của tớ;

– Phải dự bị 12 tháng tính từ thời điểm ngày chi bộ tổ chức triển khai lễ kết nạp. Trong thời hạn này, Đảng viên dự bị phải tiếp tục rèn luyện.

Như vậy, để được chính thức thành Đảng viên, những quần chúng xuất sắc ưu tú phải đi học lớp tu dưỡng nhận thức về Đảng, thẩm tra lý lịch, trải qua thời hạn dự bị 12 tháng tu dưỡng, rèn luyện.


Bạn đang đọc post Giấy trình làng người vào Đảng 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Giấy trình làng người vào Đảng Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Giấy trình làng người vào Đảng Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Giấy trình làng người vào Đảng Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or tham gia Groups zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Giấy #giới #thiệu #người #vào #Đảng